HET DAGBLAD Winterboei VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Amerikanen weerskanten van Monschau krachtig in de aanval Conferentie van Drie begonnen inorme veldslag aan de oever van de Oder te verwachten Plaats nog onbekend Op bon 316 en 317 200 gram brood Vijand over het Rijn- Rhöne-kanaal Amerikanen vorderen op Luzon Vijandelijke druk tussen Plattenmeer en Donau Berlijner laat zich niet uit het veld slaan Kabinet-Pierlot afgetreden Zv/are sfraf op ongeoorloofd onttrekken van stroom loofdzwaarïepunt zal Küstrin-Frankfort zijn Ie JAARGANG No. 337 MAANDAG 5 FEBRUARI 1945 Uitg. N.V. De Arbeiderspers - Bureaux voor red. en adm.: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 - Giro 1841*50 - Prijs 21 ct. p. w. of 2.73 p. kw. - Losse nummers 5 ct. BERN, 2 Febr. United Press meldt uit New York, dat volgens een door radio Cairo verspreid bericht Donderdag de conferentie van drie is begonnen. De plaats van bijeenkomst wordt niet ge noemd. Dit bericht wordt naar de correspon dent van de Daily Mail uit New York volgens Reuter meldt, ook in de Ameri kaanse pers in berichten uit Londen en Caïro bevestigd. De correspondent geeft voorts een be vestiging van de berichten, dat enkele uren na het begin van de conferentie reeds een gemeenschappelijke verklaring aan het Duitse volk zou worden gepubli ceerd, waarin de modaliteiten van de „onvoorwaardelijke overgave" uiteengezet zouden worden. Dit bericht, aldus de correspondent, is afkomstig uit diploma tieke kringen te Washington. Naar Reuter uit Genève meldt, rappor teerden Spaanse arbeiders, die van hun werk in Gibraltar naar La Linea terug keerden, dat Churchill Woensdagavond per vliegtuig in Gibraltar is aangekomen. Deze mededeling is echter niet meer dan een gerucht. BERLIJN, 2 Febr. (Interinf.). De aan het eerste Franse leger ongedragen taak, nl. een tangoperatie tegen het grote Duitse bruggenhoofd ten zuiden van Straatsburg te ondernemen, is als gevolg van de zeer actieve tegenstand der Duitse troepen op de zuidelijke flank van het bruggenhoofd mislukt. Met sterke tank- en lnfanteriestrijdkrach- ten en na een trommelvuur van verschei dene uren slaagde de vijand er in tussen Kolmar en Markolsheim het noordelijke deel van het Duitse bruggenhoofd binnen te dringen en op enkele plaatsen ook het Rijn-Rhöne-kanaal over te trekken. Daar entegen werd een poging om dit kanaal over te steken ten zuidwesten van Balzen- heim door een massief Duits artillerievuur verijdeld. In Balzenhejm en Arzenheim ontstonden verbitterde straatgevechten. TOKIO, 2 Febr. In een bericht van het keizerlijke hoofdkwartier wordt het opruk ken der Amerikanen op Luzon tot in de nabijheid van San Fernando bevestigd. Te vens wordt daarin medegedeeld, dat de vij and een nieuwe landing heeft gedaan in de Subic-baai. De verliezen der Amerikanen sedert hun landing in de baai van Lingayen zün intus sen door het hevige verzet der Japanners aanzienlijk groter geworden en bedragen 11.200 doden en gewonden, 114 veroverde en Vernielde tanks en andere voertuigen en 71 uitgemaakte en vernietigde stukken ge- :hut. Naar radio Ankara uit Sofia meldt zijn b doodvonnissen door het volksgerechtshof :gen de „oorlogsmisdadigers" geveld, vol- okken. HOOFDKWARTIER VAN DEN FUH- RER, 2 Febr. Het opperbevel van de weermacht deelt mede: In Hongarije zette de vijand zijn tegen aanvallen tussen het Plattenmeer en Do nau met het zwaartepunt ten noordoos ten van Stuhlweissenburg voort. Zij wer den in hoofdzaak afgeweerd, enige pene traties afgegrendeld of door tegenaanval len van Duitse en Hongaarse formaties uit de weg geruimd. In deze gevechten heeft de Obergefreite Karl Schuster van een regiment pantsergrenadiers als richt- schutter van een stuk anti-tankgeschut van 7.5 cm. binnen vijftien minuten van zeven doorgebroken Sowjettanks er vijf stukgeschoten, verder twee vrachtauto's met aangehangen geschut vernield en het gros van de vergezellende vijandelijke infanterie vernietigd. De nog overgeble ven 21 bolsjewisten nam hij gevangen. Aan het front tussen de hoge Tatra en de Oderknie bij Grünberg ontstonden slechts plaatselijk begrensde gevechtshan delingen ten zuiden van Pless, ten noorden van Ratibor, ten noordwesten van Brieg en in het gebied aan weerskanten van Steinau. 32 tanks werden daar vernietigd. De garnizoenen van Schneidemühl en Posen verzetten zich tegen hevige, door krachtig vuur van artillerie en salvogeschut onder steunde aanvallen der bolsjewisten. In het zuidelijke deel van Pommeren mislukten vijijandelijke aanvallen bij Deutsch-Krone en Jastrow. Aan weerskanten van de bene den Weichsel viel de vijand met gebruik van verscheidene divisies infanterie en tal rijke tanks ten zuidwesten van Graudenz aan. Hij werd na een hevige strijd opgevan gen in het gebied van Mariënburg-Elbing en ln Oost-Pruisen duren de verbitterde af- weergevechten op de bestaande zwaarte punten voort. Ondanks vrij diepe penetra ties verhinderde de onwankelbare stand vastigheid van onze divisies de nagestreefde doorbraak van den numeriek overmachtigen vijand. Aan het Koerlandse front ondernamen de bolsjewisten talrijke aanvallen, die zonder succes bleven. De luchtmacht viel met sterke strijd krachten bolsjewistische tank- en Infante- riecolonnes aan in de zwaartepunten van de winterslag. De vijand leed buitengewoon grote bloedige verliezen en verloor gisteren 52 tanks, 27 stukkeu geschut, alsmede 575 gemotoriseerde en bespannen voertuigen. In het westen zijn onze divisies aan weerskanten van Monschau in de diepte van het hoofdgevechtsterrein in hevige af- weergevechten gewikkeld met de met onver minderde kracht aanvallende Amerikanen. In de sector ten oosten van St. Vith duren hevige gevechten in het voorterrein van onze versterkingen in het westen voort. Aan het Saarfront alsmede in de Beneden- Elzas bleven Amerikaanse aanvallen zonder succes. In het penetratiegebied ten oosten en noordoosten van Kolmar kon de vijand na hevige gevechten de straatweg van Neu- breisach naar Straatsburg in oostelijke richting passeren. Bij Thann en Sennheim sloegen onze troepen alle vijandelijke aan vallen af. Delen van het garnizoen van Gironde- zuid drongen, nadat zij zich door vijande lijke mijnenvelden doorgangen hadden ge baand, tot diep ln de belegeringsring door en rolden in een gevecht op korte afstand een vrij grote loopgravensector op. De vij- Emd leed aanzienlijke verliezen. In Midden-Italië wierpen onze troepen in de tegenaanval ten noorden van Faenza de tijdelijk in onze stellingen binnenge drongen Britten weer terug. In Kroatië werd in het gebied ten oosten van Karlovac een vrij sterke bende door een Duits jachtcommando overvallen en vernie tigd. Het merendeel van haar wapens vlei ln onze handen. Amerikaanse bommenwerpers ondernamen gisteren overdag een terreuraanval op de woonwijken van Mannheim en Ludwigs- hafen. Andere Anglo-Amerikaanse formaties wierpen bommen in het Rijnlands-Westfaals gebied, alsmede ln Zuidoost-Duitsland, voor al op Graz. In de afgelopen nacht waren de steden MannheimLudwigshafen en Ma:nz opnieuw het doel van zware terreuraanval- len. Britse gevechtsvliegtuigen wierpen ln de avonduren en in de nacht bommen op de Rijkshoofdstad, alsmede op plaatsen ln het westelijke rijksgebied. Londen ligt nog steeds onder ons ver- geldingsvuur. (Van onze Berlijnse correspondente) BERLIJN, 2 Febr. Het oog der wereld richt zich op het ogenblik op Berlijn, dat binnenkort tegenover de geweldige rode vloed uit het Oosten zal kómen te staan. Maar de Berlijner, die er in vredestijd zeer op gesteld was de aandacht te trek ken, heeft nu geen tijd meer om zich over deze belangstelling te verheugen. De nuchtere "zin, waarmede de Berlijner vroe ger werkte en zaken deed. komt hem nu ten goede. En nuchter doet hij het enige wat hem te doen valt: hij zet zich schrap en neemt alle maatregelen tot zijn ver dediging. De aanrollende golf uit het Oos ten heeft in deze millioenenstad geen pa niek kunnen veroorzaken. Het voornaam ste gesprek van de dag is, hoe het doel matigst de wapenen te gebruiken, die ter beschikking staan. Daar het vooral de pantsers zijn, waar mede men het eerst te maken zal krijgen, is het gesprek van de dag, de „pantser vuist", die zo eenvoudig in het gebruik is, dat iedereen ermede kan omgaan. De Engelsen hebben met hun aanvallen uit de lucht de Russen een zeer slechte dienst bewezen. De Novemberdagen van 1943 hebben uit eiken Berlijner een sol daat gemaakt. Niet pas nu, maar toen reeds werd de bevolking gehard en zij heeft de overtuiging gekregen, dat niels erger kan zijn dan luchtmijnen, brisant bommen en fosfor, die uit de hemel val len. Typerend voor de stemming te Ber lijn is, dat de man op de straat er niet over praat, waar en hoe de Sowjetpant- sers zullen worden tegengehouden, maar hoe ze het best vernietigd kunnen worden. STOCKHOLM, 2 Febr. Tengevolge van het besluit van vijf socialistische leden der regering-Pierlot, die gisteren hun ontslag hebben aangeboden, heeft minister-presi dent Pierlot Vrijdagochtend Prins Regent Paul het ontslag verzocht van het gehele kabinet, zo meldt Reuter uit Brussel. Reuter verneemt verder, dat Pierlot ge weigerd .heeft de ontslagaanvragen der ka binetsleden te aanvaarden. De Prins-Regent zou Vrijdagochtend besprekingen hebben gevoerd tot bijlegging van de kabinetscrisis. Een der oorzaken van de kabinetscrisis in België zou in het tekort aan voedsel en brandstoffen liggen, aldus meldt de radio. De uitgeweken Poolse regering te Lon den heeft bekendgemaakt, zo meldt de Britse berichtendienst, dat zij de diploma tieke betrekkingen met de „Tsjecho-Slo- waakse regering", die de voorlopige Poolse regering te Loeblin heeft erkend, heeft ver broken. De zon gaat op 5 Febr. onder om 17.33 uur en op 6 Febr. op om 8.14 uur. Maan op 5 Febr. op om 1.19 uur en onder om 11.36 uur. L.K. 5 Febr., N.M. 12 Febr., E.K. 19 Febr., V.M. 27 Febr. Op de eerste dag van de dooi, bij h°t horen sijpelen en ruisen van het w- ter langs muren en lijsten, door buizen e goten, bij het tikken van de dikke dru:- pels op stoep en straat, heeft misschien menigeen gedacht: duizend gedichten zijn er gemaakt op de vorst, het ijs en ci sneeuw. Maar waar is het gedicht op de dooi? Wie heeft de verrukking om de muziek van de dooi in de muziek van eer. gedicht laten klinken? Als kinderen op school leerden we ijs liedjes en schaatsenrijdersrijmen, zo goer' als we zongen van „hoe zachtkens glijd ons bootje, al over het spiegelend meer''. Maar van het moment daartussen zonge- we niet. Waarschijnlijk plachten all: dichters op dat moment tussen ijs en water, tussen hangen en wurgen, thuis t blijven vanwege de natte voeten. Helaas, wij kunnen dat niet en wij moeten er ov uit, ook als het water om de tenen sopt en wanneer een voor het eerst wat mildere lucht onze longen vult... waarschijnlijk met de kiemen van een nieuwe zware vér koudheid. Toch is het jammer dat van dit uiter aard snel voorbijgaande stadium van de natuur geen poëzie is' gemaakt, zodat wij thans eensgezind een dooilied aan zoudev. kunnen heffen. Moeten wij het heus al leen doen met Wie kent Borger niet van 't „Rijntje" Oók een dichter, en geen kleintje! en ons getroosten met het couplet daar van, dat mevrouw Dorbeen op het gezel lige avondje bij de familie Stastok voor droeg, tot de muzikale olifant haar met „Ach du lieber Augustin" tingelend in de rede viel: Zo rust dan eind'ijk, 't ruwe noorden Van hageljacht en stormgeloei, En rolt de Rijn weer langs zijn boorden, Ontslagen van de winterboei. Zijn waatren drenken d' oude zomen En 't landvolk, spelend aan zijn vloed, Brengt vader Rijn den lentegroet... De „winterboei" is rijkelijk deftig en niet erg „gezien". Evenmin als het „spe lende landvolk". We zijn, door alle ellende, ivat dichter bij de natuur en bij de werkelijkheid van „het landvolk" gekomen, dan dat we nu verwachten dat „Klompertje en zijn wijfje" vrolijke boerendansjes zullen ma ken aan de kan* van de weteringen en vaarten in ons dierbare, nu nog eens extra onder water gezette vaderland. Zij behoeven niet „te spelen aan de vloed". Als ze kans zien, ons langs de waterweg nog wat aardappels te sturen, vinden wij het al best. En we redeneren half-deskundig verder over ijs en grondijs, dooi en opdooi, we gen en waterwegen en we tellen de dagen af tot de lente: nog precies zeven weker Althans volgens de kalender. TIJL. DEN HAAG. 2 Febr. De Secr.-Gen. van het departement van Landbouw er. Visserij maakt bekend, dat in verband met de gewijzigde weersomstandigheden, waardoor een gedeelte der onderweg zijn de schepen te bestemder plaatse is aange komen, in de provincies Noord-Holland. Zuid-Holland en Utrecht in de week van 4 tot en met 10 Februari a.s. 400 gram brood extra ter beschikking kan worden gesteld. Daar bij de winkeliers nog beperkte hoeveelheden grutterswaren (havermout, gort, gemengd meel, roggevlokken)voor radig zijn, wordt het publiek in de gele genheid gesteld om desverlangd 250 gram grutterswaren in plaats van 400 gram brood te betrekken. In de week van 4 tot en met 10 Februari a.s. geven in verband met het bovenstaan de elk der bonnen 316 en 317 van de der de noodkaart recht op het kopen van 200 gram brood of 125 gram grutterswaren naar keuze. Van bevoegde zijde wordt erop gewe zen, dat het ongeoorloofde onttrekken van electrische stroom aan afgesloten leidin gen op grond van de beschikking van den Rijkscommissaris over de uitzonde ringstoestand als het ln gevaar brengen van de verzorging vervolgd zal worden. Slechts de autoriteiten, bureau's, in richtingen. bedrijven en personen, die daartoe van bevoegde zijde uitdrukkelijk gemachtigd zijn. mogen stroom gebruiken. Ieder optreden, dat de voorziening in gevaar brengt, wordt op grond van het decreet van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied betreffen de de uitzonderingstoestand van 12 M 1944 met de xiood gestraft. Poging en deelneming zijn op gelijke wijze strai- baar als het voltooide strafbare feit. Directeur: H. J. Kerkmeester, Bussum, hoofdredacteur: Hendrik Ltndt, Amsterdam, plv. hoofdredacteur: lr. A. H. de Haas van Dorsser. Haarlem: binnenland: J. v. Grie ken: Illustratie en opmaak: R. Kampstra; volkscultuur en kunst: M Woiters; sport: J. J. Llber: advertenties: A. H. Lammers, allen te Amsterdam. K 118 BERLIJN, 2 Febr. De strijd in het sten speelt zich af in twee grote sectoren 1. het gebied aan de oostelijke oever n de Oder van Ratibor tot Stettin. Hier irdt de wat oppervlakte betreft grootste ldslag gestreden om een rivier. De lengte draagt ongeveer 700 kilometer en elke ts kan als gevechtsterrein beschouwd rden of kan zich tot een gevechtsterrein ontwikkelen. Aan deze rivier is nu een Duitse bufferlinie ontstaan, die sedert da gen haar hechtheid heeft bewezen en. een beschermende wal vormt voor de vijande lijke stormloop, temeer daar door de aan houdende dooi het ijsdek niet meer ge- uikt kan worden en het gebruik van onierstrijdmiddelen om de rivier over te eken bemoeilijkt wordt. Derhalve is de fcrijd om de kleine Sowjet-bruggenhoofden in een niet geringe be ekenis. Ten noordwesten van Küstrin is de Oder tot dusver pas op één plaats door de Sow- jets bereikt. Niet over het hoofd gezien Biag echter worden het feit, dat een van de bolsjewistische doelen de stad Stettin is, dus het verkriigen van de gehele oostelijke Oever van de Oder. Als hoofdzwaartepunt van de toekomstige gevechten moet de ri vierafstand van Küstrin tot Frankfort aan de Oder worden beschouwd. Voordat de vijand thans de algemene aan val op de rijkshoofdstad ontketent, zal hij zich rekenschap dienen te geven van de kracht van de Duitse tegenstand. Bijzonder opmerkelijk is, dat het verzet in het gebied ■tussen Zielenzig en Frankfort in deze dagen zeer krachtig gebleken is. Blijkbaar zijn uit het grote Duitse reservoir van offen sieve strijdkrachten bepaalde onderdelen naar dit gebied gedirigeerd. 2. Het gebied ten zuiden van de Oostzee, tussen Oder en Pregel. Hier gaat het om de open havensteden Stettin, Gotenhafen, Dantzlg en Koningsbergen. Tot dusver zijn de Sowjets er niet in geslaagd op een of andere plaats marinesteuni>unten aam de Duitse kust te vormen of havens te bezets ten, die het aanvoerverkeer voor hen zouden kunnen vergemakkelijken Dit is voor hen des te schadelijker, daar de standvastig heid van het bruggenhoofd in Koerland hun ook de toegang tot de havens Llbau en Windau belet. Derhalve zijn de gevechten bij Schneidemühl, Deutsch-Krona, Jastrow. Graudenz, Mariënburg en Elbing een slag in het voorterrein van de zeekust. Geweldige tankslag In Oost-Pruisen werd de geweldige tank slag aan het Duitse westelijke front met ongewone kracht voortgezet. De bolsjewisten wierpen hier behalve de overblijfselen van twee gedecimeerde pantsercorpsen verschei dene nieuw aangevoerde pantserbrigades in de striid en probeerden met alle midde len de sterke Duitse grendel te forceren. Na de vernietiging van 59 tanks bleef het offensief ten zuiden van Mühlhausen en bil Preussisch-Holland steken. Aan weerszijden van dit slagveld vielen Duitse pantser- gfenadiers de bolsjewisten in de flank, rolden hun stellingen op, liepen de artille riestellingen onder de voet en namen dicht bij ae kust van het Frische Haff meer dan 700 Sowjet-soldaten gevangen. Door energieke tegenaanvallen in de flank der bolsjewisten ten noorden van Heilsberg, waar de Sowjets met aanzienlijke strijd krachten de nieuwe Duitse verzetslinie pro beerden te doorbreken, werd een diepe penetratie afgegrendeld. Bij Koningsbergen werd om de kustweg met de grootste fel heid gestreden, waarbij Duitse pantser strijdkrachten er opnieuw m slaagden de corridor naar de stad te forceren.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1945 | | pagina 1