HET DAGBLAD Geforceerde operatie Sowjets aan de Oder ten noord westen van Küstrin VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Nieuwe „Wilson-actie" in plaats van onvoorwaardelijke capitulatie? Gevaarlijke en lange flanken Zware straf op ongeoorloofd onttrekken van stroom ZATERDAG 3 FEBRUARI 1945 Ie JAARGANG No. 336 Ui+g. N.V. De Arbeiderspers - Bureaux voor red. en adm.: Hooigracht 31, Leiden. Tel^499^^Gir^8^2^^Prij^lchp^w^of^^73^iJcw^-Losse^nummers 5 ct. Aanvallen in Zuid- Pommeren afgeslagen Plannen voor de bijeen komst der Drie Berlijn zal worden verdedigd Lemmerboot-r Organisatie Vrijwillige Voedselvoorziening Honden- en kattenbrood Initiatief van Stalin in de Poolse kwestie BERLIJN, 1 Febr. Over de strijd in bet Oosten meldt het Intern. Informa- tionsbiiro: Het heuvelachtig terrein in de driehoek van Oder en Warthe ten westen van Posen staat door de toenemende hardheid der gevechten in het middel punt van de- belangstelling. Zonder zich iets aan te trekken van de lange en ge vaarlijke flanken van hun stootwig for ceert de Sowjetrussische leiding haar ope ratie met het gedroomde doel van Berlijn. Na het bijtrekken van haar formaties liet zii gisteren opnieuw tussen Posen en Frankfurt a.d. Oder tot de aanval overgaan en slaagde erin de Duitse stellingen ln enige sectoren naar het westen terug te dringen. De bolsjewieken'hebben hun fron tale aanvallen op Breslau gestaakt. Daaren tegen ontwikkelden zich de gevechten in het bruggenhoofd bij Steinau tot een grote slag, die met reserves van beide kan ten wordt gevoerd en vergroot. Het wordt steeds dutdelilker, dat de Sowjetrussische leiding haar strijdkrachten concentreert teneinde in dit gebied de algemene aanval op de rijkshoofdstad flankerend te steunen. Na verbitterde gevechten ln de straten hebben de Duitse troepen, volgens de be velen, de kleine stad Landsberg opgegeven en zich in westelijke richting gedlstancieerd. In Oost-Pruisen woedde de slag ln alle sectoren met ongehoorde hardheid voort. Bijzonder sterk waren de aanvallen van een Sowjet-Russisch tankcorps ln het gebied ten zuiden van Wormditt, waar het Duitse front op voorbereide stellingen werd terug getrokken. Na felle huizengevechten werd Heilsberg opgegeven, vlak ten noorden van de stad werd de nieuwe hoofdgevechtslijn gehouden. Ook ten zuiden van Koningsber gen werd verbitterd gestreden. Ten noor den van deze stad hebben de Duitse troe pen hun stellingen teruggetrokken. Van bevoegde zijde wordt erop gewe zen, dat het ongeoorloofde onttrekken van electrische stroom aan afgesloten leidin gen op grond van de beschikking van den Rijkscommissaris over de uitzonde ringstoestand als het in gevaar brengen van de verzorging vervolgd zal worden. Slechts de autoriteiten, bureau's, in richtingen, bedrijven en personen, die daartoe van bevoegde zijde uitdrukkelijk gemachtigd zijn, mogen stroom gebruiken. Ieder optreden, dat de voorziening in gevaar brengt, wordt op grond van het decreet van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied betreffen de de uitzonderingstoestand van 12 Mei 1944 met de dood gestraft. Poging en deelneming zijn op gelijke wijze straf baar als het voltooide strafbare feit. Het Amerikaanse Huls van Afgevaar digden heeft gisteren een wetsvoorstel aan genomen en doorgezonden naar de Senaat, waarin mannen tussen 18 en 45 Jaar ver plicht worden tot werken ln de wapenin dustrie. De Britse admiraliteit heeft volgens Reuter bekend gemaakt, dat de Engelse duikboot „Strategem" als verloren moet worden beschouwd. De zon gaat op 3 Febr. onder om 17.30 uur en op 4 Febr. op o<m 18.17 en onder om 17.32 uur. Maan op 3 Febr. onder om 11 uur en op 4 Febr. op om 0.11 uur en onder om 11.17 uur. L.K. 5 Febr., N.M. 12 Febr., E..K 19 Febr., V.M. 27 Febr. HOOFDKWARTIER VAN DEN FUH- RER, 1 Febr. Het opperbevel der weer macht deelt mede: In Hongarije werden tussen het Sarviz- kanaal en de Donau en noordoostelijk van Stuhlweissenburg krachtige Sowj et- aanvallen na zware gevechten opgevan gen. Aan het Oderfront mislukten de pogin gen van den vijand, zijn bruggenhoofden uit te breiden, waarbij hij talrijke tanks verloor. In de Oder-Warthebocht handhaafden onze troepen in het gebied ten wmbwi van ZüllichauSchwiebus en weetuWA van Schwerin talrijke steunpunten toe*» heftige aanvallen. Tegen vijanttetfjJK: tankvoorhoeden, die tot in het gefcwjo- SternbergZielenzig konden doordringen, zijn plaatselijke reserves in de strijd ge bracht. Noordelijk van de Warthe drongen vijan delijke strijdkrachten door tot aan de Oder ten noordwesten van Küstrin en stie ten daar op onze Juist aangevoerde reser- v6s. In het zuidelijke deel van Pommeren werden talrijke bolsjewistische aanvallen afgeslagen en naar het noorden doorgedron gen vijandelijke verkenningsstrijdkrachten teruggeworpen. Het garnizoen van Posen verdedigde zich dapper tegen de van verscheidene zijden aanvallende Sowjets. Noordwestelijk van Kulm en bij Elblng' kwam het tot heen en weer golvende gevechten. In Oost-Pruisen werden gisteren zware gevechten geleverd bij Wormditt, Heilsberg, Friedland en aan weerskanten van Konings bergen. Daarbij werden 54 vijandelijke tanks vernietigd. De Sowjettankvoorhoeden en het vijandelijke aanvoerverkeer werden ook gisteren door onze slagvllegtulgen en jagers aangevallen. 24 tanks en 21 stukken geschut werden bulten gevecht gesteld en honderden voertuigen vernield. Aan het Koerlandse front sloegen onze troepen talrijke aanvallen der bolsjewisten af. In Nederland werd de zwakke uit val schermjagers bestaande bezetting, die se dert weken een klein bruggenhoofd ten zuiden van de Maas bij Geertruldenberg "tegen numeriek sterkere vijandelijke strijd krachten dapper handhaafden, op de noor delijke oever van de rivier teruggenomen. De talrijke aanvallen, die het eerste Ame rikaanse leger en delen van het derde Ame rikaanse leger aan het gehele front tussen Monschau en St. Vlth ook gisteren onder namen, bleven na hevige gevechten ln de diepte van ons hoofdgevechtsterrein steken. In de Boven-Elzas kon de vijand zijn pene- tratiegebled ten oosten en ten noordoosten van Colmar Iets uitbreiden, doch hij ver loor daarbij veertien tanks. Stormvikings der marine, die ln de nacht van 29 op 30 Januari opereerden tegen het Anglo-Amerlkaanse ravitalllerlngsverkeer bij de mond van de Schelde, melden het tot zinken brengen van een tankschip. Boven dien werden door onze batterijbemanningen op het eiland Schouwen vijf zrware ontplof fingen waargenomen, zodat verwacht kan worden, dat door deze aanval nog meer GENÈVE, 1 Febr. (Interinf). In Engels-Amerikaanse kringen alhier wordt als mogelijke plaats van samen komst der conferentie tussen Roosevelt, Churchill en Stalin een stad in Roemenië, b.v. Boekarest, genoemd. Het Duitse departement van buiten landse Zaken heeft naar het D.N.B. meldt inlichtingen ontvangen, volgens welke bij deze conferentie een politieke actie zal worden ondernomen soortgelijk aan die welke in 1918 de toenmalige Ame rikaanse president Wilson met zijn veer tien punten in het werk heeft gesteld. Ditmaal bestaat het voornemen het ge lijke doel te bereiken met eeen wijziging van de eis tot onvoorwaardelijke capitula tie. Men heeft daartoe besloten, nadat men had geconstateerd, dat de Duitse lei ding en het Duitse volk vastbesloten en bekwaam zijn tot de uiterste weerstand en nadat men had ingezien, dat -Duits land uit het westen noch het oosten neergeworpen kon worden. In welingelichte kringen der Wilhelm- strasse noemt men dit plan der aan de conferentie van drie deelnemende rege ringen een „Wilsonfarce". Men wijst erop, dat zo'n actie reeds in het voornemen lag bij de bijeenkomst tussen Roosevelt en Churchill in Caïro, zonder dat zij ech ter tot stand kwam, aangezien men zich toen nog enigermate rekenschap gaf van de kansloosheid van zulke pogingen. Po litiek kan een dergelijke actie volstrekt parallel geacht worden met die van de eerste wereldoorlog, toen men de Duitse oorlogvoering wilde doen ineenstorten door alleen te spreken over terzijdestel ling van den keizer en het militarisme, terwijl men thans het Duitse volk wil wijsmaken, dat het alleen gaat om ter zijdestelling van den Führer en hèt natio- naalsocialisme. Het Duitse volk is echter, zo gaat men in de Wilhelmstrasse voort, zoals de Führer in zijn rede heeft uitgesproken, door de geest van de nationaalsocialis- tische beweging geïmmuniseerd tegen ver leidingskunsten van die aard. Daarom zal in Duitsland niemand het slachtoffer worden van de voorgenomen manoeuvre die van te voren reeds veroordeeld is tot mislukking. BERLIJN, 1 Febi. Naar aanleiding van vijandelijke berichten als zou Berlijn ontruimd worden en de autoriteiten vluchten, heeft Stabsleiter Sündermann, de plaatsvervangende rijksperschef ver klaard, dat deze berichten klinkklare on zin zijn. Het is al lang bekend, dat het Sowjetoffensief ver strekkende doelen heeft vu thans is duidelijk geworden, dat Berlijn zélf het eerste doel is In de Biwwse hoofdstad wordt echter niet aan vhamt gedacht, doch de tegen stand wordt pere-ganiseerd, zoals ieder met eigen ogwi kan zien. Berlijn, aldus Sündermann is sedert lang de grootste hoop onzer vijanden. Het moet de bloedig ste teleurstelling voor nen worden. Reeds eenmaal heeft Berlijn de oorlog beleefd, namelijk tijdens de Anglo-Amerikaanse bomterreur en het heeft hem standvastig doorstaan. Ditmaal bereidt het zich voor om toe te slaar vijandelijke schepen tot zinken zijn ge bracht. In Herzegowlna brachten onze troepen bij een aanval ten zuiden van Mostar den vijand zware verliezen aan doden en ge wonden toe. Talrijke tanks en stukken berggeschut werden buitgemaakt of ver nield. In deze gevechten, waarin een aan zienlijk gebied van benden gezuiverd werd, hebticn zich aan de zijde van Duitse strijd- kratshvsn Kroatische formaties bijzonder onderscheiden. Amerikaanse terreurvllegers lieten gisto- ren rverdag bommen vallen op het gebied van Groot-Wenen. Het lalige-Eistarrdavurlr op Londen wordt voortgezet. AMSTERDAM, 2 Febr. Nog altijd zit ten velen in dodelijke ongerustheid over faunilieleüjun die mogelijk de reis uit Friesland pust do van 8 op 9 Januari ver ongelukte bont „Oroningeji IV" hebben gemaakt en die sinas die dag niets meer van zich hebben laten horen. Zekerheid over het aantal en de namen van de slachtoffers is niet te krijgen, zolang de boot niet gelicht is. Evenwel zouden de acht ooggetuigen, die levend uit de voorkajuit zijn gekomen, waarde volle inlichtingen kunnen geven. Ons blad wil gaarne de ongeruste familieleden van dienst zijn en verzoekt die acht overlevenden zich bij ons blad op te geven, opdat de familieleden bij de dichtstbijwonenden nadere inlichtingen kunnen krijgen. Brieven onder motto: „Lemmerboot". DEN HAAG, 2 Febr Men sclirijft ons: De „Organisatie Vrijwillige Voedsel voorziening", waarvoor het initiatief tot oprichting op 1 December jl. werd gene- men, begint dezer dagen haar eigenlijke taak met het vervoeren van suikerbieten van Zoetermeer naar Den Haag. In ver band met gestelde, vragen zij hier nog vermeld, dat deze landelijke organisatie een stichting in oprichting is met als doel de vrijwillige medewerking der bevolking gecoördineerd en geleid aan de autoritei ten der voedselvoorziening aan te bieden. De stichting heeft haar centraal bureau gevestigd te Den Haag, Zeestraat 100 (tel. 116344), welk bureau met de uitvoerende werkzaamheden is belast. Personen uit het handels- en bedrijfs leven, die vrijwillig en zonder vergoeding hun medewerking aan de organisatie willen geven, alsmede zij, die deze stich ting welke werkt zonder winstoogmerk door een schenking financieel willen steunen, worden hiertoe gaarne uitge nodigd. Brieven met aanbieding tot me dewerking in geestelijke zin te richten aan het kantoor der organisatie. Stortin gen ter financiële ondersteuning van het plan kunnen gedaan worden ten name van de Organisatie vrijwillige voedsel voorziening i.o., Nederlandse Midden- standsbank, Noordeinde, Den Haag of bij een der kantoren dezer bankinstelling. Van 1 tot en met 28 Febr. worden op bon 4 van de distributiekaart voor hondenbrood dezelfde hoeveelheden hondenbrood be schikbaar gesteld als op de bon voor de af gelopen periode. Op bon 4 van de distri butiekaart van kattenbrood (groep K) wordt voor Februari 11 kg. kattenbrood be schikbaar gesteld. Na 28 Febr is bon 4 van beide distributiekaarten ongeldig. Aan gindse zijde van de frontlijn kent men sinds lang het alleenrecht van barbarij en bloeddorstigheid aan Duits land, subsidair aan het daar heersende regime toe. Laten we er niet over twisten. Het heipt tóch niet. Het hielp niet vóór 1939. toen een kleurige en met alle mo dem raffinement toegeruste propaganda ons uit' Duitsland de meest-uitgelezen gruwelverhalen voorzette. Het hielp niet na 1940 b.er, stcreotieD elk plan en elke daad tet e-n min-gunstig tegendeel werd omgedicht. P*n ding k»n men met füoso- fiscne gwivu-nntid vaststellen: wanneer de mens eem» #s*l door zijn gevoelens wordt meegesleept ts er geen houden aan, dan gelooft hij niet meer wat hij ziet, maar zie- eenvoudig wat hij gelooft. En toen... Soms doen zich dingen voor, die dermate karakte>i»ti»-k. dermate ver helderend, aercu»u »eJscueh.end zijn, dat hun voorlichiKr,Pe wa ki> g buiten alle twijfel schijnt te staan Dts dergelijks is het ontslag van mr. Burgtu als Neder lands minister van binnenlandse zaken. Vraag een willekeurig*® Nederlander op straat, of hij wist, d>-t „ztjn" minister van binnenlandse zaken Burger heette. Honderd tegen één had hij er geen flauwe noUe van. De Nederlandse emi- grantenr*g»jmg scant, mrt inbegrip van b.aar duizend-en <»én ouarrwets-parlemen- Uire reconstruct'**, volstrekt buiten de interesse-sfeer v*n bet Nederlandse volk. Op zichzelf ware h«t aan ook een feit zonder de alfeixevmwste beduidenis, dat mr.-Burger vooitaan ge*® mmister meer zal zijn en d»t de heer Van Boeyen, „mi nister va® algemene zaien", de ontstane leemte naar mogelijkheden vult. Het leerzame schuilt echter in de aanlei ding tot mr. Burgers, ontslag. In een toost» aak vow de propaganda- zender „Hern.isercd Nederland" heeft mr. Burger op 14 Januari „op een vergoelij kende wijze gesproken over de kwesties der zuivering van landverraders en colla borateurs". aldus onthulde Radio-Oranje op 26 Januari. Minister-president Ger- brandy achtte cüt onverenigbaar met de door de regering vastgestelde richtlijnen en „in tegenspraak met de politiek van onverzoenlijkheid", die de regering zich op dit punt eigen heelt gemaakt. Mr. Burger van zijn kant is van oordeel, dat hij van die regeringslijnen niet eens heeft willen afwijken en „zich in zijn radiorede slechts heeft uitgesproken tegen excessen bij de zuivering" Zietdaar dan de lieden, die de wereld zullen bevrijden van cte aller-onchriste- lijkste geweld-polittes. dei' Duitse barba ren. Een man, cis» soos Nederlands minis ter noemt, spvtsaki «oor een radio-zehder over de straften dit. «ndere Nederlanders deelachtig zuil*® vuraen voor wat zij hunnerzijds tn net txlang van land en volk meenden te thue*em doen. God ver hoede. dat d«M- Nederlandse minister de mensen die weg*® kozen dan die over Londen gtewfeloosheid zou willen verz°ker*s>Hij spmk zich slechts uit „tege excessen". Hij deed dat (naar Radio O: !e er uitdrukkelijk bijvoegt) onder me met volgende woorden: „Het gevolg v«n dl> alles is, dat het zuiveringsprobk-m u. Nederland in be ginsel een uiterm.ite eenvoudig vraagstuk is. Het is een vraagstuk van recht." Zulk een man wenst- professor Ger- brandy in zijn kabinet echter niet als medewerker. Zulk een man maakt zich scnuldig aan „ondermijnend effect". Want waar zou hvt met de allerchriste- lijkste politie* van het allerchristelijkste ministcrie-Gercu a-vdy heengaan, wanneer men de basis aanvaardde, die mr. Burger boudweg verdedigde: dat het hier om „een vraagste* van recht" gaat? De ftllerchmteihkste heren, die tege* elkaar opbietVn in onverzoenlijkheid en die zich niet ontzien daarvoor zelfs mi nister-crises to ontketenen, willen tege lijkertijd de enig-echte bevrijding bren gen en posereu voor de kruisridders te gen bloeddorstigheid en barbarij. Wie dienden uiteindelijk echter een hogere vrijheid: zijzelf of degenen die door vijf oorlogsjaren heen aan andersdenkenden hun kans lieten? Wie volgden een chris telijker procedure: de hoeders van de haat en de onverzoenlijkheid door dik- en-dun, of de barbaarse bedreigers van het christendom? Professor Gerbrandy schijnt in elk ge val het Nieuwe Testament thuis te heb ben laten liggen, toen hij naar Londen afreisde. GENEVE, 1 Febr In politieke kringen te Londen verluidt, zo meldt de Britse be richtendienst, dat Stalin persoonlijk het Initiatief heeft genomen om een einde te maken aan de stilstand ln de onderhande lingen over Polen. Naar verklaard wordt, heeft hij de leiders der toonaangevende Poolse partiten, die buiten het comité van Loeblin zijn gebleven, uitgenodigd tot een conferentie te Moscou. Directeur: H. J. Kerkmeester, Bussum, hoofdredacteur: Hendrik Llndt, Amsterdam, plv. hoofdredacteur: lr. A H. de Haas van Dorsser, Haarlem; binnenland: J. v. Grie ken; illustratie en opmaak: R Kampstra; volkscultuur en kunst: M. Wolters; sport: J J. Ltber: advertenties: A. H. temmers, allen te Amsterdam. K 113

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1945 | | pagina 1