VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Verbitterde gevechten in de Weichsel-bocht Super-offensief der Sowjets zal worden opgevangen Felle straatgevechten in Krakau en Litzmannstadt Lemmerboot is binnengelopen Duitse doorbraak in Hongarije Duitse successen bij het Plattenmeer Strijd om Luzon neemt in felheid toe Nieuwe linie tekent zich reeds af Op noodziekenrantsoenen deel tapternelkpoeder Sowjets streven naar veel terreinwinst Jan de Roode begraven HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 19 Jan. Het opperbevel vaD de weermacht deelt mtdc: Het garnizoen van Boedapest heeft in de afgelopen nacht zijn stellingen naar de westelijke oever van de Do- nau teruggenomen. De volgende bols jewisten werden op bloedige wijze afgeslagen. Ten noorden van het Plattenmeer zijn verscheidene aan- valscolonnes door het bolsjewistische front gestoten en rukken naar het oosten op. Ook ten noorden van de Dohau braken onze troepen in de aanval door de stellingen der bolsje wisten heen, wonnen verscheidene kilometers terrein en brachten tal rijke buit en gevangenen binnen. In het Hongaars—Slowaakse ge- vechtsgebied verflauwde de vijande lijke aanvalsactiviteit. In Oost-Slo- wakije verliepen onze distanciërings- bewegingen volgens de plannen. Ten noorden van Neusandez duren de hevige afweergevechten voort. Aan het gehele front van de noor delijke hellingen der Karpathen tot aan de Memel woedt de wlnterslag tan het Duitse oostelijke gebied met de grootste verbittering. Tussen Kra kau. Tschenstochau, Lltzmannstad/t. +erVde Welchsel opdringende Bowjet-tankvoorhoedes werden tot de «rijd gedwongen. In de straten van Krakau en Lltzmaniistadt wordt ver- «ey.^bten. In de bocht van de Mldden-piiica brachten onze heldhaf tig strijdende troepen den vijand bij j^wcer van zijn talrilke aanvallen rr, bloedige en materiële verliezen toe. Ten noorden vap de Welchsel zijn ©pze fonnaties bij Ploehnen, Mielau, Jtrasnoslelc en Scharfenwiese ln hevige afweergevechten gewikkeld met den naar het westen en noorden opdrln- genden tegenstander. In de frontbocht ten oosten van de Masurlsche meren- 5i i leefde de gevechtsactiviteit op. Talrijke sowjetaanvallen bleven ln ons aiweervuur steken. Doorbraakpogln- fender bolsjewisten tussen de Komin terne ld e en Gumblnnen mislukten, in. het gebied ten noorden van de stad drongen vijandelijks tanks door tot aan de bovenloop van de Inster. Tegenaanvallen zijn aan de gang In de gebieden der grote gevechten ten noorden van de Welchsel en in het Opst-Pruislsche grensgebied wer den gisteren 146 sowjettanks vernie tigd. In het westen veroverden onze troe pen in verrassende aanval de plaats zetten ten noordwesten van NUme- gea. Vijandelijke tegenaanvallen mis- jUKten. BIJ Maasseyck konden de aanvallen der Engelsen, ondanks versterking van verscheidene divisies, tegen onze he vige tegenstand tot dusver geen ter reinwinsten van grotere omvang be halen. Nadat de aanvallen der Amerikanen m de sector van Houfalize tot staan waren gebracht, valt de vijand thans met het zwaartepunt in het gebied van Malmedy en aan de Sauer de belde vleugels van de bocht der stel lingen aan. In het noorden bleven de terreinwinsten der Amerikanen ge ring, ten dele werden zii hun weer ontrukt. Aan de Sauer gelukte het den tegenstander na hevige gevechten een bruggenhoofd bij Diekirch tot stand te brengen. Volksgrenadiers sloegen ten noorden van Remich Amerikaanse bataljons, die tijdelijk over de Moezel gezet wa ren, uiteen en brachten gevangenen en buit binnen. Duitse tanks bevrijdden ten zuiden daarvan verscheidene plaat sen, waarin de vijand de vorige dagen had kunnen binnendringen. In de Be- neden-Vogezen werd de ring om de ten noorden van Relpertsweiler ingesloten vijandelijke gevechtsgroep verder ver nauwd, ontlastingsaanvallen uiteenge slagen. De Amerikanen liepen opnieuw ver geefs storm op de zich in onze handen bevindende kazematten der Maglnot- linie bij Rlttershofen. Ten noordoosten van Straatsburg werden de door den vijand taal verdedigde plaatsen Sesen- helm en Herrlisheim stormenderhand veroverd, meer dan 300 gevangenen ge maakt en talrijke tanks vernietigd. Uit Midden-Italië wordt slechts mel ding gemaakt vttn vrij zwakke vijande lijke aanvallen ten oosten van de Etruskische bergen, die zonder succes bleven. IrmSyrmie wierpen onze troepen in een «Weedaagse aanval den vijand uit zijn stellingen ten zuidoosten van Vu- kovar en drongen tussen de Drau en Bosut ongeveer 20 kilometer naar het oosten op. Na een vrij zwakke aanval van Ame rikaanse terreurvllegers gisteren over dag op Saarpaltzgebled, wlerpe» Britse stooryliegtuigen in de afgelopen nacht hier/en daar bommen op het Rijn- lands-Westfaalse gebied. Uit een for matie Sowjetbommenwerpers, die naar het gebied van Breslau vloog, werden door nachtjagers en luchtdoelartillerie der luchtmacht zeven vijandelijke vliegtuigen omlaaggehaald. Het vergeldlngsvuur op Londen wordt voortgezet. TOKIO, 19 Jan. ÏA een commu niqué van het keizerlijke hoofdkwar tier wordt bevestigd, dat de gevechten op Luzon tegen de gelande Amerika nen intussen in felheid zijn toegeno men. In het gebied van Llngayen eh Dagupan loopt thans volgens het hoofdkwartier het front langs de ri vier de Agno, terwijl bij San Fabian de diepte van het vijandelijke brug genhoofd ongeveer vier km. is. In de zelfde frontsector slaagden Japanse stoottroepen er ln om binnen te drin gen in de artilleriiestellingen der Amerikanen en alle batterijen tot zwijgen te brengen. Ook S+ettinius tiaar conferentie ChurchillRooseveltStalin BERN, 19 Jan. De Amerikaanse staatssecretaris Stetttnlus heeft van daag, naar Reuter utt Washington meldt, medegedeeld, dat hij aan de conferentie RooseveltChurchillSta lin zal deelnemen. Voorts deelde hij mede, dat nog geen beslissing genomen is over de vraag, of ook De Gaulle aan deze conferentie zal deelnemen. Het hoofdkwartier van admiraal Nlmitz maakt volgens radio Brazza ville bekend, dat de Franse kruiser Lamotte Picquet bii de aanval der geallieerde vloot op Saigon is gezon ken. De gehele bemanning werd ge red. Enige eskaders reuzenbommen- werpers van het type B 29 hebben een aanval gedaan op Midden-Japan. Zij wierpen hoofdzakelijk ln het gebied van Hamamatsoe en Kobe een klein aantal bommen neer. De schade was gering. HET DAGBLAD Ie JAARGANG No. 325 MAANDAG 22 JANUARI 1945 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureau* voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 - Postgiro 184120 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of 2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. ÏJERLIJN, 20 Jan. De grootste slag van deze oorlog, _aldus de mili taire correspondent van het D.N.B., Martin Hallensleben, woedt aan het oostelijke front. Hij schrijft: Drie factoren bepalen nog steeds in hoofdzaak de toestand in het ge hele gebied, waarin de bolsjewieken offensief optreden. Dit zijn: 1. De nog steeds voortdurende, zij het ook op de voornaamste brandpunten reeds langzamer wordende bewegin gen der Sowjetrussische aanvalsco- lonnes, 2. het streven van de door het Duitse opperbevel in de Weichsel-» bocht achtergelaten Duitse gevechts groepen om het oprukken van de kern der bolsjewieken naar de door de pantsercolonnes bereikte linies te vertragen, 3. de bewegingen van de Duitse legers, die door de Sowjetrus sische aanvalswiggen voorbijgestreefd zijn. Het feit, dat zij noch ingesloten, noch aangetast zijn en dat zij reeds thans voor het grootste deel ten wes ten van hun vertrekpunt gelegen opvangzones hebben bereikt, resp. er dicht bij zijn, zal binnenkort de af loop van de slag op belangrijke wijze mede bepalen. De zone, waarin de Duitse leiding voornemens is het. Sowjetrussische superoffensief op te vangen, begint zich reeds in grote lijnen af te teke nen. Men krijgt op grond van de laatste gevechtsgebeurtenissen de in druk, dat zij achter de linie ligt, die het Duitse weermachtsbericht van gisteren kenmerkte met het noemen van de namen der volgende steden: Krakau, Tschenstochau, Litzmann stadt, Kutno, Plonsk, Mlawa, Kras- nosielc en Ostrolenka. In het hoofdgevechtsterrein, tussen Krakau en Mlawa, waar thans in totaal ongeveer 150 Sowjetrussische divisies met verscheidene tanklegers in het offensief zijn, tekenen zich drie zwaartepunten duidelijk in de aanval af1. In het gebied ten noor den van Warschau met als operatief doel Dantzig. Deze stoot moet in strategisch verband gezien worden met de aanval op het grensgebied van Oost-Pruisen tussen Goldap en Gumbinnen, waar in totaal ongeveer 30 tot 40 Sowjetrussische divisies in de aanval zijn. 2. In het gebied ten westen van Warschau met Litzmann- stadt (Lodz) als zuidelijk grenspunt. Hier heeft de Sowjet-leiding klaar blijkelijk het plan om door een ram mende stoot het nieuwe Duitse front, dat hier wordt opgebouwd, in zijn centrum te treffeu en het in twee helften uit elkaar te rukken. 3. Op de zuidelijke vleugel met ondubbel zinnige concentratie tegen het Op- persilezische industriegebied. Reeds thans wordt echter duide lijk, dat de Duitse leiding beschikt over voldoende reserves en doel treffende middelen om binnenkort het gevechtsbeeld niet meer eenzij dig door het Sowjet-russische initia tief te laten bepalen. Op de punten, van waar uit zij naar het schijnt het voornemen heeft tegenoperaties te ondernemen, zijn de nodige forma ties der operatieve reserve reeds het stadium der concentratie gepas seerd. Over enkele dagen zal men derhalve de botsing tussen beide legers kunnen verwachten. Van de slag, die zich dan zal ont wikkelen, zal het afhankelijk zijn hoe ver het strategische gewicht van het Sowjetrussische winteroffen sief strekt. Het draagvermogen der Duitse tegenmaatregelen is echter van die aard, dat de volstrekte kalmte en zekerheid, waarmede de leidende Duitse mannen de ontwik keling onder ogen zien, niet in de laatste plaats wel hierin hun basis zullen vinden. In dit verband moet het als een verstandige maatregel der Duitse leiding worden beschouwd, dat zij thans besloten heeft de tengevolge van de laatste gevechtsgebeurtenis sen naar het oosten tamelijk ver vooruitspringende frontbocht in het oosten van Slowakije terug te trek ken tot een linie, die reeds zuiver geographisch een aanpassing aan de nieuwe feiten in d« gevechtsgebieden ten noordep van deze sector met zich mede zal brengen en daarmede tevens een versterking van de gehele Duitse afweer. DEN HAAG, 19 Jan. Het rijks bureau voor de voedselvoorziening ln oorlogstijd maakt bekend, dat in de provincies Noord-Holland, Zuid-Hol land en Utrecht de levering van ge standaardiseerde melk voor kinderen, die geboren zijn in 1944 of 1945, voorrang moet hebben boven elke an dere levering. De moeilijke mélkposltie in deze provincies maakt het noodzakelijk, de hoeveelheid gestandaardiseerde melk, welke aan zieken, aanstaande en jon ge moeders en aan ziekenhuizen en soortgelijke instellingen wordt ver strekt, voor een belangrijk gedeelte te vervangen door tapternelkpoeder. Met ingang van 21 Jan- a.s. zullen d® noodztekenranteoenen daarom pedhlt AMSTERDAM, 19 Jan. De Lemmerboot is na een week uitstel te Amsterdam binnengelopen. De Jan Nieveen, die Maandag een week geleden de noodlottige aanvaring met de Groningen IV had, had ook nu weer een zeer moeilijke reis, daar men op een niet gelicht wrak liep en de overtocht volle 24 uur duurde. De schade was gelukkig niet zo ernstig en wordt thans te Amster dam hersteld. Dinsdag vaart de boot, de enige die thans rest voor de dienst op de Lemmer, weer uit. Betreffende de aanvaring, deelde kapitein H. Bouman mede, dat zij veroorzaakt is door de onvoldoende vervangingsmiddelen, die in deze tijd beschikbaar zijn. De Groningen IV had een dynamo voor de verlichting kapot en voer nu met groene en rode petroleumlichten. Het groene licht schijnt op het kritieke moment uit geweest te zijn, althans niemand op de Jan Nieveen heeft het gezien, toen de Groningen IV, om de Nie veen te ontwijken, over bakboord ging en toen dus het rode afge schermde licht uit het gezicht ver dween en men normalerwijze alleen het groene nog had moeten zien. De Nieveen is toen in dat volledige duis ter heel scherp ovér stuurboord ge gaan en trof de Groningen bijna loodrecht aan de steven. Hierbij werd de hut voorin ingedrukt en stroomde het water binnen in deze ruimte, waarin volgens een inzitten de, die na afloop van de ramp alles nauwkeurig in tekening kon bren gen, twintig mensen zaten. Die het laatst over kon stappen op de Nie veen wist, dat hij nummer acht was. Men neemt dus aan, dat er geen 25 30 doden waren, zoals het eerste bericht was, maar twaalf. Het zin ken duurde ongeveer een half uur, zodat de Nieveen, die direct bijge draaid was en met volle lichten op langszij lag om de opvarenden te redden,' alle passagiers van de ach terkajuiten gemakkelijk over kon nemen. Zelfs heeft zij de Groningen nog een stuk naar ondieper water kunnen slepen. In plaats van op vijf ligt de boot nu op vier meter, maar wegens gebrek aan een bok kon het schip totnogtoe niet gelicht worden, zodat volledige zekerheid niet be staat. Was het voorstuk niet inge drukt geworden, dan zouden gemak kelijk alle opvarenden gered kunnen zijn, nu zat men-echter bekneld. geven op I liter gestandaardiseerde melk en 100 gram tapternelkpoeder, terwijl de toewijzingen voor zieken huizen en soortgelijke instellingen op overeenkomstige wijze zullen worden behandeld. BERLIJN, 19 Jan. Interlnf meldt uit de centrale sector van het ooste lijke front: Tussen de Beskiden en de bocht van de Weichsel ten westen van Warschau wordt de toestand gekenmerkt door eén duidelijk merkbare verstijving van de Duitse weerstand in de zuidelijke helft van het geweldige slagveld, ter wijl in het gebied rondom Litzmann stadt de eerste tekenen voor het op heffen der crisis zichtbaar worden. De Sowjet-leiding schijnt het er om te doen te zijn haar operatieve successen uit te buiten door met afzonderlijke grote en kleine colonnes zoveel moge lijk terrein te veroveren. Zij geeft zich over aan de bedriegelijke hoop, dat het de Duitsers niet meer mogelijk is, een hecht front op te bouwen. Intus sen zijn de nodige maatregelen geno men, waarvan men de gevolgen binnen zeer korte tijd zal zien. Ln het gebied tussen de Beskiden en de Weichsel verliep de distancië- ringsbeweglng der Duitse troepen vol gens de plannen. Het bruggenhoofd van Tarnow werd ontruimd. Alleen ten noorden van Neu-Sapdez kon een bol sjewistische gevechtsgroep de Duitse achterhoede aan de Dunajec terugwer pen en met zwakke onderdelen de ri vier oversteken. Zij werd van alle kan ten omsingeld en vernietigd. In Kra kau zijn Sowjet-tanks en stukken stormgeschut van het noorden de bui tenwijken binnengedrongen. Hoewel het garnizoen onmiddellijk tot een te genaanval overging en het grootste deel der tanks stukschoot, kon niet verhinderd worden, dat Sowjet-lnfan- terie enkele straten bezette. Tussen Krakau en Tsjenstochau hebDen Duitse reserves, die uit Opper- Silezië waren aangevoerd, het initia tief in handen genomen en enkele ge motoriseerde Sowjet-eenheden bij Wol- brom teruggeslagen. Tevens werd de verbinding tot stand gebracht met sterke gevechtsgroepen, die zich al vechtende hadden teruggetrokken. Hierbij werden verscheidene Sowjet,- bataljons geliquideerd. Ten oosten van de Unie Krakau- Tsjenstochau vielen eskaders van de Duitse luchtmacht met goede uitwer king aan. Zij sloegen troepenconcen traties uiteen, alsmede artillerie- en tankcolonnes en baanden voor grote Duitse gevechtsgroepen, die door om singeling bedreigd werden, de weg naar de van het westen uit aanvallende Duitse formaties vrij. Ten noordwesten van Fetrikau ont stond een tankslag, in het verloop waarvan 86 Sowjet-tanks brandend of onklaar bleven liggen. In Litzmann stadt heeft het garnizoen haar positie nagenoeg weten te handhaven. Ook hier gingen weliswaar enkele straten in de loop van de avond verloren, doch het grootste deel der stad bleef eenter in Duitse handen. Sterke Sowjet-tank- strijdkrachten probeerden ten noorden en zuiden langs de stad heen te drin gen. Zij werden echter in een zware worsteling opgevangen. Na hevige strijd, hebben de Duitse troepen Lö- wenstadt, ten oosten van Litzmann stadt ontruimd. Ten zuiden van Kutno stieten de bolsjewisten op een verbitterde afweer en moesten zij om een omsingeling te ontgaan van richting veranderen. Aan zienlijke Duitse reserves hebben nieu we Sowjet-doorbraakpogingen verhin derd. De zon gaat op 22 Jan. onder om 17.08 uur en op 23 Jan. op om 8.35 u. Maan op 22 Jan. onder om 2.37 uur en op om 13.13 uur. V.M. 28 Jan., L.K. 5 Febr., N.M. 12 Febr-, E.K. 19 Jan. BERLIJN, 19 Jan. Interinf meldt van het Hongaarse oorlogstoneel: Tussen de oostelijke oever van hét Platten-meer en Stuhlweissenburg, waar sedert gisterenochtend Zware ge vechten woeden, hebben de aanval lende Duitse stormcolonnes het diep geëchelonneerde Sowjet-stellingsysteem onder de voet gelopen en zijn zi? in een zeer snel tempo naar het zuiden en zuidoosten doorgebroken. Reeds 's middags werden over het Malomi- kanaal tussen Cece en Aba verschei dene bruggenhoofden gevormd. Andere gemotoriseerde eenheden hebben de kleine stad Dez bezet en zodoende op een dag al vechtende 25 kilometer afgelegd. De langs de ooste lijke oever van het Plattenmeer naar het zuiden oprukkende gevechtsgroe pen wonnen eveneens aanzienlijk ter rein. Tussen Stuhlweissenburg en de bocht in de Donau hebben de Sowjets gepoogd bij Bicske tevergeefs door de Duitse linies heen te breken. Ten noorden van de Donau maakt de Duitse aanval ten oosten van Komorn krachtige vorderingen. Het Duits-Hongaarse garnizoen van Boedapest heeft na zware gevechten het oostelijk 'bruggenhoofd der stad gedurende de nacht ontruimd. Pogin gen van enkele Russische stoottroepen om over de Donau te komen en het westelijke deel van de stad binnen te dringen, zijn bloedig ineengestort. Ten noorden van de Donau zijn de Duitse tanktroepen door de Russische verdedigingsstelling peen gebroken en hebben een grote groep strijdkrachten omsingeld. AMSTERDAM, 20 Jan. Vrijdag middag werd op Zorgvlied het stoffe lijk overschot van Jan de Roode, oud-redacteur van Het Volk, ter aar de besteld. Een tweehonderd belang stellenden, familieleden, vrienden, vakgenoten en bewonderaars waren kunnen opkomen om den gestorvene de laatste eer te bewijzen. Namens de vroegere medewerkers sprak, ook voor J. Winkler, die zijn spreekbeurt afstond aan hem, L. J. Kleyn, na mens de oudere Amsterdamse col lega's en als persoonlijk vriend, die De Roode vooral in de laatste jarep veel nader was gekomen en die hem zeer goed had leren kennen en waar deren, naar ?hij getuigde, voerde de heer Schotting het woord aan de geopende groeve. Als getuige van De Roode's afscheid van het leven, roem de hij niet alleen diens heldere en doorzichtige schrijftrant, maar kon hij ook de verzekering geven dat De Roode was heengegaan, zoals hij ge leefd heeft: als een wijs en bemin nelijk mens. De regering-Bonomi heeft het bondgenootschap van Italië met Japan voor opgeheven verklaard en besloten, een diplomatieken vertegenwoordiger bij de Tsjoengkinese regering te be noemen. Directeur: fl. J. Kerkmeester. Bi sum; hoofdredacteur: Hendrik Lln< Amsterdam; piv. hoofdredacteur, A. H. de Haas van Dorsser. Haarlei binnenland: J. v Grieken; tllustra; en opmaak: R. Kampstra; volksct tuur en kunst: M. Wolters; sport: J Llber; advertenties: A. H. Lammers. allen te Amsterdam. K113

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1945 | | pagina 1