VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Slag in het Oosten duurt in alle hevigheid voort Nederlandse noodzaak Wilde veldslag Westelijk Kielce Engelse aanvallen bij Maaseyck Landingspoging op Schouwen Amerikaanse verliezen Bommen op interneringskamp Duitse weerstand verstevigd Toestand In het Oosten is ernstig Britten bezetten Susferen Ernstig spoorwegongeluk bij Dieppe Geen kaas op vleesbonnen HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 18. Jan. Het opperbevel der weermacht deelt mede: In Hongarije mislukten plaatse lijke aanvallen der bolsjewisten bij de noordelijke rand van het Vertes gebergte en in het Pilisgebergte. De verdedigers van Boedapest weerden zich in verbitterde gevechten om huizen en straten tegen nieuwe he vige aanvallen van den vijand. Op de bestaande brandpunten in het Hongaars-Slowaakse grensgebied ble ven herhaalde vijandelijke aanvallen zonder resultaat. Tussen Slowakije en de bovenloop van de Weichsel distantieerden onze troepen zich naar het westen. Daar bij ontwikkelden 'zich gevechten met den naar - Neu-Sandez opdringenden vijand. De slag' in de grote bocht van de Weichsel duurt met onverminderde hevigheid voort. Aangevoerde reser ves vingen de vijandelijke aanvals- voorhoeden tussen Krakau en Tschenstochau op. Tschenstochau en Tomasjof vielen na straatgevechten in vijandelijke handen. Tankvoor hoeden der Sowjets drohgen door tot in het gebied tussen Litzmannstadt en de Weichsel. Ook tussen Kielce en de beneden Pilica leveren onzë formaties zware strijd tegen sterke vijandelijke strijdkrachten Een Ne- dersaksische tankdivisie schoot daar op één dag 85 Sowjettanks stuk In de grote bocht van de Weichsel werd Warschau ontruimd. Noordelijk van de Weichsel konden de bolsjewisten na het aanvoeren van nieuwe formaties hun penetraties in weerwil van het hardnekkig verzet on zer troepen in westelijke en noorde lijke richting uitbreiden. Zichenau ging na zware gevechten verloren. Op de vijfde dag van de afweerslag ln het Oost-Pruisische grensgebied be haalden onze formaties tegen de stormloop van 35 bolsjewistische in fanteriedivisies en talrijke tankbriga des opnieuw een afweersucces. In de dubbele slag noordelijk van Warschau en in het Oost-Pruisische grensgebied werden gisteren 201 vijan delijke tanks vernield. Daarmede is het aantal gepantserde gevechtswa gens, dat in deze béide grote ge- vechtsgebleden ln vijf dagen tijd is stukgeschoten, tot 903 gestegen In het Westen ontwikkelden zich in de bij Maeseyck naar het westen voor uitspringende frontboog uit plaatse lijke aanvallen levendige gevechten, nadat vrij sterke Engelse formaties in de strijd gebracht waren. Oostelijk en noordoostelijk van Bastogne wordt om enkele plaatsen verbitterd gevochten. Bergjagers der Waffen-M hebben in de Beneden Vogezen een Amerikaanse gevechtsgroep tijdens een aanval in gesloten en alle uitbraak- en ontzet- pogingen verijdeld. De ook gisteren in het gebied ,van Hatten hardnekkig aanvallende vijand leed wederom zware verliezen aan mensen en tanks. Op de vergrote bruggenhoofden ten noorden van Straatsburg werden oos telijk van Hagenau een reeks.plaatsen stormenderhand genomen en een kolo nel en verscheidene honderden Ameri kanen gevangen genomen. De vijand, die Herrlishelm hevig aanviel en de plaats ook kon binnendringen, verloor daarbij het gros van £ijn aanvallende tanks. In totaal zijn gisteren in de BERLIJN, 18 Jan. Woensdag ochtend vroeg hebben de Engelsen, naar Inlerinf verneemt, gesteund door motortorpedoboten en stormbo- ten een landingspoging ondernomen op. het eiland Schouwen. Zij slaag den erin met vrij zwakke strijd krachten ten zuiden van Zierikzee aan land te komen. Hier werden zij echter door Duitse beveiligingsstrijd- krachten eerst tegengehouden, en vervolgens door alarmeenheden met uitzondering van restanten volko men vernietigd. Drie motortorpedo boten weiden in de grond geboord. /- Elzas 57 vijandelijke tanks stukge schoten. In Midden-Italië is de gevcchtsbe- drijvlgheid toegenomen. Tussen de Etruskische bergen en het Comacchio- meer hadden plaatselijke Britse aan vallen geen succes. Bij de zuiveringsgevechten in het gebied Topllce-Selfenberg onder aan voering van den Höheren ff- und Po- llzeiführer Alpenland leden de bandie ten opnieuw zware verliezen. Er wer den meer dan 2300 gesneuvelde vijan den geteld en 1500 gevangenen en een omvangrijke buit binnengebracht. De aanvallen der Amerikaanse ter- reurbommenwerpers op noord- en noordwest Duitsland troffen vooral de woonwijken van Paderborn. In de af gelopen nacht ondernamen de Engel sen stoorvluchten boven het westen en het midden van Duitsland. Luchtver- dedigingsstrijdkrachten der schoten boven Nederland en in de Duitse bocht elf vijandelijke bommen werpers neer. Groot-Londen ligt nog steeds onder •ons lange-afstandsyuur. In de kustwateren opi Engeland en uit het Anglo-Amerikaanse ravitaille- ringsverkeer naar Frankrijk brachten onze duikboten in weerwil van moei lijke aanvalsomstandigheden negen schepen met een gezamenlllke inhoud van 54.000 ton, waaronder een groot tankschip, tot zinken. Bovendien wer den twee escortevaartulgen tot zinken gebracht en drie door torpedo's ge troffen. STOCKHOLM, 18 Jari. Een com muniqué van het geallieerde hoofd kwartier in Parijs geeft, volgens radio New-York, de verliezen van de Ame rikaanse legers aan het westelijk front in December aan met rond 75.000 man gesneuvelden, gewonden en vermisten. SJANGHAI, 18 Jan. Naar Domei uit Hongkong meldt, hebben Dinsdag jl. Amerikaanse van vliegdekschepen gestarte bommenwerpers het interne ringskamp voor vijandelijke buiten landers in Hongkóng gebombardeerd. Vijftien geïnterneerde. Engelsen, waaronder vijf vrouwen, werden ge dood. Door boordwapenvuur werden nog 30 Engelsen getroffen en gedood. HET DAGBLAD Ie JAARGANG No. 324 ZATERDAG 20 JANUARI 1945 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 - Postgiro 184120 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of ƒ2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. Radio Londen, meldt, dat de moordenaars van Lord Moyne heden te Cairo ter dood. zijn veroordeeld, BERLIJN, 18 Jan. Als gevolg van de Sowjetrussische doorbraken in de richting van Krakau en Tschensto chau hebben' de Duitse troepen hun loopgraven tussen de oostelijke Beskl- den en de Weichsel ontruimd en zijn naar het westen teruggetrokken om een nieuwe stelling te betrekken, al dus meldt Interlnf. De gemotoriseer de Sowjetrussische voorhoeden, die opdrongen in de richting Neu-Sandez werden afgeschud. In het Ropa-dal bij Gorllce raakte een sterke bolsjewisti sche voorhoede-afdeling in een hinder laag en werd vernietigd. Tussen de Weichsel en het besneeuwde heuvel terrein ten westen van de Lysa Gora werden de Sowjetrussische troepen ge dwongen tot voortdurende hergroepe ringen en baanden zich de Duitsers strijdend een weg naar het westen. De verliezen waren aan beide kanten aan zienlijk. Een deel der Sowjetrussische pantsergroep kan (door enkele bressen in het front naar voren dringen en de iinlv.' KrakauTschenstochau berèi- ken, weike laatste stad werd ont ruimd. Ten westen van Kielce woedt nog een wilde veldplag waarvan het einde des avonds nóg niet was geko men. Ofschoon de bolsjewisten dus in enige sectoren terrein hebben gewon nen is de Duitse weerstand reeds mef-kbaar verstevigd. Ten westen van Radom werden de bolsjewieken terug geslagen. Uit het zuiden en noorden zijn de Duitse troepen tot een tegen aanval overgegaan. Bij Nowemlasto verhinderden zij dat bolsjewistische versterkingen doordrongen tot Toma- schouw. Hoe geweldig groot de Sow jetrussische verliezen zijn blijkt reeds uit het feit dat gisteren in het gebied tussen, de beskiden en Tomischow al leen al minstens 392 Sowjetrussische tanks en stukken stormgeschut bulten gevecht werden gesteld. De ontruiming van de puinhopen van Warschau, welke een volkomen verrassing vormde voor de bolsjewie ken heeft operatief in zoverre reeds effect gehad, dat de door de bolsjewis tische leiding voorgenomen omsinge ling .uit het zuiden werd verhinderd De het verst naar het noordwesten doorgedrongen Sowjetrussische tank strijdkrachten werden bij Sochaczew tegengehouden en zo zwaar getroffen, dat zij nog geen tijd vonden om zich te concentreren voor de beslissende aanval. Intussen is reeds het grootste deel van het Garnizoen van Warschau ontkomen aan het gevaar der omsin geling en is verscheidene malen door de bolsjewistische formaties, ook uit het oosten, heengestoten. Grote buit en ruim 1000 gevangenen werden mee gebracht. Flankdekkingen en achter hoeden zijn nog in zware gevechten gewikkeld in het bevroren moerasge bied ten westen van Warschau. De zui delijke fand van de vesting Modlln wordt verdedigd tegen binnengedron gen Sowjetrussische strijdkrachten. Het tweede zwaartepunt van de slag lag ten noorden van de Weichself- bocht, waar de Duitse troepen na de ontruiming wan Zichenau diepere penetraties verhinderden en in talloze tegenaanvallen de bolsjewistische ver sterkingen terugdrongen. Uit Prasch- nltz vielen gepantserde gevechtsgroe pen de boljswleken ln de flank en ver nietigden daarbij twee Sowjetrussische 'tankbrigades. 983 tanks vernietigd Na krachtig trommelvuur slaagden de bolsjewieken er ten zuiden van Ostrolenka in een bruggenhoofd te vormen over de Naref. In Oost-Pruisen sloegen de Duitse troepen tusen de heide van Rominten en het gebied ten westen van Schloss- berg wederom de aanvallen van 25 in fanteriedivisies, die door verscheidene tankeenheden werden begeleid, af. Ten noordoosten van Gumbinnen. waar de slag ziin hoogtepunt bereikt, vingen volksgrenadiers tijdens voortdurende sneeuwstormen de voornaamste aan vallen der Sowjetrussische troepen op. Het aantal in de dubbele slag in Oost- Pruisen vernietigde vijandelijke tanks is gestegen tot 983. Uit Koerland wordt slechts levendige verkenningsactiviteit gemeld. BERLIJN, 18 Jan. De Berlijnse pers houdt zich ook heden op in het oog lópende wijze bezig met de aan val der Sowjet-Russen. Eenparig wordt de ernst van de toestand on derstreept. De D.A.Z. schrijft: Het gehele oostelijke front is in beweging en het doel is door de bolsjewistische leiding uitgesprokendoor vernieti ging van het Duitse leger in het Oosten de weg te banen naar het Rijk, blijkbaar eerst naar Silezië, en daarmede de weg naar de beheersing van Europa. De ernst van de bedrei ging staat duidelijk voor ogen. Tegenover een zodanige stormloop van. mensen ep materiaal kon on danks alle standvastigheid en dap perheid niet verwacht worden, de., massale- aanval in de bestaande: hoofdgevechtslinie of in het bestaan de stellingssysteem tot staan te brengen. Een infanterieslag woedt tussen sterke Duitse strijdkrachten en de kern van de nakomende bols jewistische formaties. De gevechts omstandigheden voor deze divisies en bataljons, die ten dele standhouden, ten dele zich al vechtende terug trekken, zijn zeer moeilijk. Toch heeft de verbeten strijd de leiding tijd gegeven, tegenmaatregelen te nemen, plaatselijke operatieve reser ves aan te voeren, om uiteindelijk de stormloop in een frontlinie op te vangen. Benoorden Warschau schijnt zich reeds de aanduiding voor een zodanige ontwikkeling af te tekenen. BERLIJN, 18 Jan. Aan het Maas front hebben de Britten een poging ondernomen om het aan de monding .van de Roer liggende Duitse bruggen hoofd in te drukken. Ten zuidoosten van Maeseyck vielen zij, aldus meldt ïntrinf, met ongeveer drie divisies aan, waarbij één pantserdivisie Zij slaagden erin, op één plaats de Duitse linies binnen te dringen en de plaats Susteren binnen te komen. Overal el ders werden zij afgeslagen. Des mid dags ondernamen de Duitsers een te genaanval, waarbij zij terreinwinst maakten en o.m. Heude heroverden. In de sector van de Ardennen wer den de vijandelijke aanvallen nog slechts op enkele sectoren voortgezet met als zwaartepunten het gebied Mont ie Bon, Houffalize en Gberlam-i pack. Houffalize is nog stéeds hecht in Duitse handen en de achterwaartse verbindingen van deze plaats zijn onaangetast tengevolge van de sterke actieve verdediging in dit gebied/ Het in de Beneden-Vogezen ten noordoos ten van Reipertsweiler ingesloten Amerikaanse bataljon, werd door con centrische aanvallen nog meer opeen gedrongen. In de penetratiewig in de Ma.ginot- ilnie konden de Amerikanen tijdelijk opnieuw in Rittershofen binnendrin gen, doch werden weer teruggedreven, waarbij zij veel materiaal achterlie ten. Een aanval op een bruggenhoofd Herrlisheim mislukte. In het plaatsje Sesenheim kwam het tot zware ge vechten. terwijl in het gebied van Drusenheim de Duitse troepen naar het westen terrein konden winnen. In de nabijheid van Dieppe is gisteren een ernstig spoorwegongeluk gebeurd, zo meldt Reuter uit Parijs. Op het station van St. Valery en Caux reed een trein door de stoots blokken heen. 120 personen werden gedood en 200 gewond. Bonnen R 04 en R 05 kunnen nog ingeleverd worden DEN HAAG, 18 Jan. In de pro vincies Noord-Holland, Zuid-Holland «n Utrecht wordt men, voorzover de voor boter resp. suiker aangewezen bonnen R 04 en R 05 niet vóór 10 Januari bij den winkelier zijn inge leverd, in de gelegenheid gesteld dit alsnog te deen vóór Woensdag 24 Januari. De „zuiver Nederlandse aange legenheid", die" de voedselvoor ziening ten onzent naar aller, oordeel is en zijn moet, is thans rond vier maanden door de „zuiver Nederland se" staking van het goederenvervoer ontwricht. Zij is thans rond zes we ken door de even „zuiver Nederland se" Centrale Rederij Voedselvoorzie ning in nieuwe reddende banen ge leid, zonder dat iemand daarvan nog iets anders heeft bespeurd dan een snel toenemend verval van krachten in alle kringen der bevolking. Is het wonder, dat tegen zoveel „zuiver Ne derlandse" Ondernemingen een in waarheid zuiver Nederlands wantrou wen rijst? Er zijn geen dingen, die zo weinig uitstel toestaan als de vraag van mil- lioenen magen en in vijf oorlogsjaren deed zich in het Nederlandse volks bestaan dan ook geen aangelegen heid voor, waarin woorden en plan nen, voorstellen en vragen, beschou wingen en artikelen, zo snel hun crediet verloren als dat van het hon- gerprobleem van Westelijk Neder land. Daarbij helpt het niet, dat ern stige stemmen en aggressieve dag bladartikelen om „daden" roepen, wanneer die daad niet inderdaad wordt gesteld wanneer onwil of onmacht het wezenlijk verlossende ingrijpen beletten. Sommige voor oijze voedselvoorziening en voor het vervoervraagstuk in het algemeen verantwoordelijke mannen schijnen de illusie te hebben zich door het gevaar van chaos en hongersnood populariteit als redders des vader lands te kunnen verwerven.. Zij ver gissen zich daarover zullen de stemmen der hongerende stadsbevol king in het Westen hun allengs min der twijfel laten. Minder dan elke andere Nederlandse functionaris maakt de secretaris-generaal van het Departement van Landbouw en Visserij, dr. H. M. Hirschfeld, nog kansen op 'populariteit. Wie zal ont kennen, dat de voedselvoorziening op dit ogenblik een enorm probleem geworden is? Wie zou echter tevens durven beweren, dat dit probleem juist door laksheid en kortzichtigheid zo klemmend geworden is als het werd? Wie zal durven beweren, dat vier maanden niets doen en zes we ken ijdele vragen, dienstig kunnen zijn aan de zo dringend noodzake lijke oplossing? Welke illusies dr. Hirschfeld per- soohlijk ook mocht hebben gehad, het Nederlandse volk heeft van zijn' ingrijpen generlei illusie meer en zo als de Rijkscommissaris het „zuiver Nederlandse" van onze voedselvoor ziening in zijn grote rede andermaal heeft beklemtoond, vraagt het Ne derlandse volk met Nederlandse vrij moedigheid thans andere mannen, die de verantwoordelijke leiding zul len overnemen. Want dat hier geen verdere termijnen kunnen worden toegestaan, zonder dat men ook voor beter-willenden en beter-kunnenden de laatste schamele kansen afsnijdt, is zonneklaar. Met even grote Ne derlandse vrijmoedigheid rijst dan echter de vraag: Kan het Neder landse volk in deze zuiver Nederland se aangelegenheid op het punt der voedselvoorziening nog hoop heb ben? Want hoe zuiver Nederlahds de zaak ook moge zijn, de hoogste amb tenaren onzer Departementen ver dwijnen en verschijnen uiteraard niet zonder debeslissende stem der Duitse bezettingsautoriteiten en wan neer de hoogste ambtenaren de mate van hun nuttigheid en van hun po pulariteit zelf niet meer voldoende vermogen te beoordelen, dan kan slechts de beslissende stem der Duitse bezettingsautoriteiten het hier in waarheid verlossende woord spreken. Hebben de £>uitse bezettingsautori teiten het bij uitstek Nederlandse van deze zaak willen beklemtonen door een ondubbelzinnig Nederlands geluid af te wachten, eer zij wijzi ging brengen in de hoogste Nederland se verantwoordelijkheid op het stuk der voedselvoorziening? Wanneer dit zo is kunnen zij er zich van verze kerd houden, dat dit geluid thans in straten en op pleinen, op redactie- bureau's der Nederlandse dagbladen en in de files voor onze gemeente lijke distributiediensten rijkelijk ge klonken heeft. Twijfel is er niet over wie of wat er in de achter ons liggende weken faalden. Vragen rijzen slechts over de vorm waarin de positieve, con structieve reddende hand haar doel treffendste vorm kan vinden. Zijn het appéraat der Centrale Rederij Voedselvoorziening, het apparaat van het Departement van Landbouw en Visserij en zoveel landelijke en ge meentelijke'diensten deugdelijk en behoeven zij slechts een energieke leiding om de resultaten te boeken, die tot dusverre ongeboekt bleven? Vraagt de buitengewone, situatie ook buitengewone middelen en zou b.v. een commissie of werkgemeen schap uit alle kringen der bevolking de kracht en het vertrouwen vinden, die tot dusverre niet te vinden ble ken? Zal de ordenende leiding uit het Nederlandse volk, waarvan de Rijks commissaris in zijn rede sprak beide elementen kunnen en moeten vereni gen? Zullen „sterke man" en „brede basis" elkaar moeten vinden? Wij geloven onzerzijds aan deze derde mogelijkheid. Niet als persoon lijk stokpaardje, veel minder als rekenkimdig gemiddelde, maar als aanduiding van de tekenen waarin de huidige toestand van ons volk zich kenbaar maakt. DEN,'HAAG„ 18 Jan. Het is niet geoorloofd op fle voor vlees aangewe zen bonnen kaas te kopen, of af te leveren. Handelaren, die zonder daar toe gerechtigd te zijn, op deze bon nen toch kaas hebben afgeleverd, zul len hierop-niet worden herbevoorraad. De zon gaat op 20 Jan. onder om 17.05 uur en op 21 Jan. op om 8.37 u. Maan op 20 Jan. op om 11.57 en onder om 1.17. E.K. 21 Jan., V.M. 28 Jan., L.K. 5 Febr., N.M. 12 Febr. Sir Ronald Jan Campbell, gezant in Washington, is benoemd tot plaatsvervangend onderstaatssecre taris in het Foreign Office. Tot zijn opvolger in Washington is benoemd John Balfour, thans gezant in Mos- cou. Directeur: H J. Kerkmeester, Bus- sum, hoofdredacteur: Hendrik Llndt, Amsterdam; plv. hoofdredacteur; lr. A. H. de Haas van Dorsser. Haarlem: binnenland: J v. Grieken; Illustratie en opmaak: R. Kampstra: volkscul tuur en kunst: M. Wolters; sport: J J. Llber; advertenties: A. H. Lammers, allen te Amsterdam. K 113

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1945 | | pagina 1