VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Bolsjewisten zetten hun offensieven voort Pr. Hirschfeld geeft cijfers over het scheepsvervoer In het Oosten heeft de strijd een beslissend karakter La, Situatie door de vorst steeds ernstiger Hoofdgevechtsterrein nog intact Warschau ontruimd Koude en gebrek in Frankrijk en België Britten bezetten Salbniki Ie JAARGANG No. 323 Offensief zonder weerga Hongkong en Kanton uit de lucht bestookt Een geheime clausule? Sterke pantsereenheden bij Lingayen geland Groentebon inleveren sets) in Holland Oud-international Tap door auto aangereden Waardebonnen Winterhulp HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER, 17 Jan. Het opperbevel van de Weermacht deelt mede: „In Hongarije werden de Sowjets ten noorden van de Donau in een aanval verder teruggeslagen. Het dappere garnizoen van Boedapest zet zijn zware afweerstrijd in het cen trum der stad voort. Ten westen van ^aslo staan onze troepen in een harde afweer van de in hun, stellingen binnengedrongen bolsjewisten. In de grote bocht van de Weichsel heeft de toestand zich verscherpt. De vijand wierp hier 90 infanteriedivisies en 15 pantsercorp sen in de slag. Tijdens zware gevech ten konden vijandelijke pantservoor hoeden tot in het gebied ten noord oosten van Krakau, in het gebied van Tsjenstochau, ten zuidwesten van Tomaschow en ten noordwesten van Warschau doordringen. In de rug van de vijandelijke aanvalsvoorhoeden 'bieden sterke Duitse gevechtsgroepen verbitterd verzet tegen dó" volgende bolsjewistische formaties. Pantserdivisies verhinderden in het gebied van Klelce ln een opofferings- volle strijd twee dagen lang de vijan delijke doorbraak naar het noorden en maakten daardoor het distanclëren van onze troepen van het Welchsel- front mogelijk. Ten noorden van War schau behaalde de vijand met veer tig infanteriedivisies en verscheidene pantsercorpsen in de aanval naar het westen diepe penetraties. Door de standvastigheid van onze soldaten,<Ue zich toj de laatste ademtocht ln Hun stellingen verdedigden en door maat regelen der leiding werd de stormloop bij Modlin, ten westen van Nasielsk en ten zuidoosten van Czlchenau op gevangen. Tussen de Romlnterhelde en Schlossberg probeerden de bolsjewis ten, krachtig gesteund door de lucht macht, met ongeveer 25 Infanterie divisies en talrijke pantserformaties opnieuw de doorbraak te forceren. Behalve enkele, intussen afgegrendelde penetraties bleef het hoofdgevechts terrein stevig in onze handen. Hier door hebben de in de Oost-Prulslsohe grensstrijd reeds herhaaldelijk be proefde divisies met het oog op de numerieke overmacht van den vijand een schitterend afweersucces behaald. In de zware tankslagen, die ten noor den van Warschau en ln het Oost- Pruissische grensgebied ontstonden, vielen meer dan 300 vijandelijke pant serwagens ten offer aan de dappere afweer, van onze troepen. Vliegende formaties en luchtdoelartlllerle van de luchtmacht schoten ln de laatste 48 Ttur aan het oostelijke' front 62 t Sowjewiiegtulgen neer en stelden s Indien 65 pantserwagens bulten rikanm? ?w"e 7eJhezen, die de Ame- het .Meelopen dagen aan het westelijke front hebben geleden ,,5e kracbt van hun aanvallen ten 1 Eb. i? rVan Malmedy en aan de Bel- glschLuxemburgse grens Iets ver minderd. In een aantal sectoren gin- gen onze pantserformaties tot tegen, aanvallen over, drongen den vijand ln de verdediging en consolideerden haar stellingen. Aan de Moezel bij Remich zijn plaatselijke gevechten gaande. Ver scheidene aanvallen der Anierlkanen op ons bruggenhoofd Praulautem stortten Ineen. De ln Hatten tijdelijk binnengedrongen vijand werd weer teruggeslagen. BERLIJN, 17 Jan. In de af- weerslag tussen Weichsel en Narew hebben de Duitse troepen, naar In- terinf meldt, in het kader hunner operaties de puinhopen van War schau ontruimd. De ontruiming ge schiedde volgens plan en zonder door de bolsjewisten te worden opge merkt. De nieuwe achterwaartse stellingen konden op de flanken doeltreffend beveiligd worden, zodat vooral uit zuidelijke richting onder nomen omsingelingspogingen der Sowjets bloedig mislukten. In het bruggenhoofd over de Rijn ten noorden van Straatsburg sloeg het garnizoen verscheidene vijande lijke aanvallen uiteen, die met steun van elf pantserwagens werden onder nomen. Alle aanvallende pantserwa gens op één na werden vernietigd. Talrijke gevangenen werden gemaakt. Ons lange-afstandsvuur op de vij andelijke aanvoersteunpunten Luiken Antwerpen wordt overdag en nachts voortgezet. In de nacht van 15 op 16 Januari hebben onze aan de Engelse kust en voor de monding van de Schelde ln de strijd geworpen motortorpedoboten zonder eigen verliezen uit een krach tig beschermd vijandelijk convool twee volgeladen schepen met een gezamen lijke Inhoud van meer dan 7000 brt„ in de grond geboord. In Mldden-Italllë leefde de weder zijdse verkenningsactiviteit vooral ln het gebied ten zuiden van Bologna en aan de Adrlatische kust op. Amerikaanse terreurformatles bom bardeerden gisteren overdag sterten ln Midden-Dultsland. In de -nacht vlogen dc Engelsen opnieuw naar hetzelfde gebied, alsmede naar Zuldwest-Duits- land. BIJ terreuraanvallen op Maag deburg en Dessau werden hoofdzake lijk woonwijken vernield. Nachtjagers en luchtdoelartlllerle van de lucht macht schoten 34 vijandelijke vlieg tuigen neer, waaronder minstens 24 viermotorige bommenwerpers. Het vergeldlngsvuur op Groot-Lon- den wordt voortgezet. BERN, 18 Jan. Reuter meldt uit Parijs,' dat volgens een verklaring van een ambtenaar van het ministe rie der voedselvoorziening een verbe tering in Frankrijks voedingspositie niet verwacht kan worden vóór het voorjaar. De aanvoer van vlees, meel, melk en aardappelen voor Parijs is de laatste, veertien dagen op veront rustende wijze geslonken. De meeste rantsoenen zullen volgende week ver laagd worden. Uit Brussel meldt Reuter, dat de kolenprijs op de Belgische zwarte markt het astronomische bedrag van 50 pond per ton heeft bereikt. België beleeft een der koudste winters der laatste decennia en brede lagen der bewolking bezatten niet de minsto brandstof. STOCKHOLM 17 Jan. Volgens berichten uit Athene hebben Britse troepen heden Saloniki bezet. HET DAGBLAD VRIJDAG 19 JANUARI 1945 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 Postgiro 184120 Abonnementsprijs 21 ct. per week of f2.73 per kwartaal Losse nummers 5 ct. BERLIJN, 18 Januari. Het grote winteroffensief der bolsjewieken is naar aantal en uitgestrektheid een aanvalsinspanning, die tot dusver haar gelijke niet gehad heeft. De ge beurtenissen op het Oost-Europese strijdtoneel hebben derhalve een be tekenis gekregen, zoals, wat de ver dere ontwikkeling van deze tweede wereldoorlog betreft, op het ogenblik alleen nog de gevechtshandelingen bezitten op het Phllippijnse eiland Luzon. Hier zo goed als daar is de oorlog in een nieuw en volkomen be slissend stadium getreden. Met deze Inleidende zinnen ken schetst de militaire correspondent van het D.N8, Martin Hallensleben, de huidige oorlogstoestand "en hij Ver volgt: Het grote Sowjetrussische win teroffensief vormt een hechte onder- TOKIO, 17 Jan. Domei meldt Van een Japanse basis aan het Chi nese front, dat ca. 300 van vlieg kampschepen opgestegen jachtvlieg tuigen Dinsdag in verscheidene gol ven een aanval hebben gédaan op het kustgebied van Zuid-China. De vijandelijke machines bestookten de Japanse vliegvelden, schepen en in richtingen op de begane grond met bommen en boordwapens. Een honderdtal vliegtuigen viel de sector van Hongkong een uur lang aan. Tachtig vijandelijke Jagers werden gebruikt tegen Kanton en twintig tegen het eiland Hainan. Des middags werd Hongkong nog eens door een honderdtal machines aan- gevallen. In dé wateren ten westen van Ley- te heeft een formatie Japanse vlieg tuigen van een groep vijandelijke oorlogsschepen minstens een kruiser in de grond geboord. Bommen op Macao Volgens een bericht Ut Kanton hebben dë Amerikanen óp 16 Jan. de neutraliteit ernstig geschonden door bommen te werpen op het Por tugese gebied van Macao. Talrijke burgers werden hierbij gedood of ge wond. De regeringsgebouwen, het radio-station en het vliegveld wer den beschadigd. neming, die op meer ls gericht dan op het winnen van terrein alleen. Het heeft zonder twijfel vooral ten doel, het gehele Duitse oostelijke front uit een te rijten en te ontbinden. Want daartoe alleen dient de ditmaal ge lijktijdig lang» het gehele front on dernomen aanvalsactle, welker taak slechts kan zijn, een versplintering van de operatieve reserves der Duitsers te verwekken. De Duitse leiding zal verhinderd worden sterke formaties gesloten te doen optreden ln die sec toren, waarin het Sowjetrussische op perbevel het voornemen heeft door te dringen tot aan het strategische resul taat. De bewegingen, die de Sowjet- legers thans uitvoeren, onderstrepen de Juistheid van deze opvatting. De bewegingen der Duitsers bewijzen aan de andere kant, hoezeer hun leiding zich bewust ls, dat zich voor haar ln de frontale ontmoeting met de Sow- Jetovermacht aan mensen en materiaal niet de kansen kunnen openen, zoals die moeten ontstaan, wanneer de aan valler zijn strijdkrachten gaat ont plooien. Hier doen zich zelfs de gun stigste mogelijkheden voor om voor den verdediger een actieve keer te be werkstelligen. In de grote Welchsel- bocht heeft het offensief het meest terrein kunnen winnen. MILAAN, 17 Jan. De Italiaanse gedelegeerden naar het internatio nale socialistische congres in Frank rijk hebben, naar Reuter meldt, ver klaard, dat de door Badogliö onder tekende wapenstilstandsvoorwaarden een geheime clausule bevatten, waar in de geallieerde mogendheden zich het recht voorbehouden* de kwestie der monarchie in Italië alleen te regelen. De sociaal-democratische partij, die geen zitting meer heeft in net tweede kabinet-Bonoml heeft daarop besloten, alle betrekkingen met minister-president Bonoml te verbreken. Ook Amerikaanse landarbeiders onder de wapenen STOCKHOLM, 17 Jan. Het Zweedse telegraaf agentschap meldt uit Washington, dat ongeveer de helft van alle Amerikaanse landarbeiders bene den de 26 laar tegen Juli onder de wapenen zullen worden geroepen. De zon gaat op 19 Jan. onder om 17.03 uur en op 20 Jan. op om 8.38 u. Maan op 19 Jan. op om 11.36 en onder om 23.67 uur. E.K. 21 Jan., VJVÏ. 28 Jan., L.K. 5 Febr., N.M. 12 Febr. TOKIO, 17 Jan. Omtrent de toe stand op het eiland Luzon zijn thans in Tokio enige frontberichten ont vangen, volgens wélke het de Ameri kanen in de nacht van 12 op 13 Januari is gelukt, in het gebied van Lingayen vrij sterke pantsereenheden aan land te zetten. De op 9 Januari te San Fabian gelande vijandelijke formaties hebben geprobeerd het bruggenhoofd uit te breiden, dat zich echter in een halve cirkel o._i deze stad nergens verder uitstrekt dan tien km. Een deel der daar gelande Ameri kaanse troepen, ter sterkte van twee bataljons, is bij het oprukken naar het noorden vier km. ten noorden van Mabilao op Japanse verdedi gingsstellingen gestoten. Hevige ge vechten zijn daar thans aan de gang. De zuid-oostelijke grens van het bruggenhoofd ligt bij Manadao, waar heen de vijand met een bataljon en vijftien tanks is opgerukt. Een kleinere vijandelijke groep van ca. 500 man heeft bovendien een landing verricht in de buurt van Santo Thomas. Deze plaats vormt dus de noordelijkste punt van het vijandelijke landingsgebied aan de golf van Lingayen, dat in het zuiden door de stad Lingayen zelf begrensd wordt. DEN HAAG, 17 Jan. Het pu bliek dient de bovenhelft van de bon nen „groente tweede periode 1945" vóór Zondag 21 Januari in te leve ren bij den handelaar, van wien het van 22 Januari tot en met 3 Februari groente en fruit wenst te kopen. Bij deelneming aan de Centrale Keuken of dieetkeuken dient men bij de eerstvolgende kaartverkoop voor het tijdvak van 21 Januari tot en met 3 Februari de bovenste helft van deze bon bij de centrale keuken of dieetkeuken in te leveren. Voor het tijdvak van 4 tot en met 17 Februari dient men de beneden helft van deze bonnen vóór 4 Febr. bij den handelaar in te leveren. Naar radio Moskou meldt, heeft de centrale raad der Sowjetvakverenl- glngen ingestemd met de vorming van een Frans-Sowjetrusslsch vakvereni gingscomité. Uit het Italiaanse hoofdkwartier wordt gemeld, dat krachtens een de creet van den Duce in het gebied der Italiaanse socialistische republiek alle verbonden van werkgevers en werkne mers worden ontbonden. Hun taak en bevoegdheden gaan over op de ar- beldsfederatle, die onlangs door Mus solini ls opgericht en werkgevers en werknemers omvat. ri DEN HAAG, 17 Jan. In aanslui ting aan de mededelingen, gedaan in een op 16 December 1944 gehou den persconferentie, verstrekt de secretaris-generaal van het departe ment van Landbouw en Visserij, dr. Hirschfeld de volgende uiteenzetting. Tijdens deze conferentie heeft hl) medegedeeld, dat hll geen discussie wenst te voeren over de oorzaken van de stagnatie van het voedselvervoer. Hij wees erop. dat er velerlei oorzaken zijn en een discussie, daarover zou o.a. schuldkwesties kunnen opwerpen, waarmede het volk thans niet gediend ls. Spreker wenste destijds ook geen beloften te doen, omdat, zoals hi1 dit uitdrukkelijk te kennen gaf, o.a. een vroege en langdurige vorst alle prog noses zou kunnen logenstraffen. Zodra zulks verantwoord zou zttn. zouden nadere mededelingen volgen. Sinds 23 December 1944 is er vorst ingetreden en wel op een wijze, dat ondanks afwisselende dooi de situa tie steeds ernstiger is geworden. Ten einde een beter oordeel over de ont stane kritieke situatie te verkrijgen, verdient het volgens den secretaris: generaal aanbeveling de cijfers over het vervoer per schip over het IJssel- meer naar het westen des lands te publiceren. Deze lulden als volgt: Alle levens middelen ton 30 Oct.—27 Nov. 28 Nov.3 Dec. 4 Dec.10 Dec. 11 Dec.17 Dec. 18 Dec.24 Dec. 25 Dec.31 Dec. 1 Jan.7 Jan. 8 Jan.14 Jan. 6.580 2.317 4.550 3.930 13.206 8.300 4.653 2.202 Waarvan aardappe len. ton 6.580 2.317 3.849 2.563 10.323 6.921 3.397 2.172 Elf weken 45.738 38.122 Van'medio September tot 30 October was er practlsch geen vervoer voor civiele doeleinden mogelijk. De week voor Kerstmis gaf een hoopvolle situa tie te zien. Voor het eerst werden toen ln ruime mate aardappelen aange voerd. Iedere kilogram aardappelen, welke men per week en per hoofd van de bevolking van het westen wil be schikbaar stellen, eist een aanvoer van rond 4500 ton per week. Midden Januari kwam de aanvoer practlsch stil te staan. De conclusie, die hieruit ln het bijzonder voor de aardappel- situatie. te, trekken ls. behoeft geen nadere toelichting. Van een vermeerdering van de aanvoer van dit zo noodzakelijke vo)ksvoedsel zal tijdelijk geen sprake kunnen zijn, terwijl het bij aanhou den van de vorst zelfs de vraag is, of dit rantsoen gehandhaafd kan worden. Er moet rekening mede wor den gehouden dat ook al zou er een einde aan de vorstperiode komen, de stagnatie minstens enige weken blijft aanhouden, voordat er van verbete ring in de consumptiecentra sprake zal zijn. De smalle kanalen, wijken en monden, welke op de grote ver keerswegen in het n.o. van het land uitkomen, zijn het meest gevoelig voor vorst en zij behoeven langere tijd voor het ontdooien. De binnenscheepvaart is thans het enige belangrijke verkeersmiddel. Zij heeft er toe bijgedragen, dat de be volking de laatste maanden daad werkelijk voedsel uit het noordoos ten van het land heeft ontvangen. Op welk tijdstip dit weer in voldoe», de mate hei-vat kan worden, hangt geheel van de weersomstandigheden af. Het wegverkeer Herhaaldelijk ls de vraag gesteld ln hoeverre deze stagnatie door het weg verkeer kan worden opgevangen. De secretaris-generaal acht het noodzake lijk, erop te wijzen, dat in normale omstandigheden het lange afstands verkeer over de weg niet ln aanmer king kwam voor vervoer van aardap pelen en graan. Onder de thans heer sende moeilijke omstandigheden op dit gebied kan er geen sprake van zijn, dat er voldoende vervoerscapaciteit ls om enigszins volumineuze artikelen lang de weg aan te voeren. Niettemin Was de hervatting van het wegverkeer reeds voor het intrede van de vorst ter hand genomen. Men moge bil de be oordeling van het wegverkeer trou wens niet uit het oog verliezen, dat het weinige beschikbare materiaal ln belangrijke mate noodzakelijk ls voor locaal en regionaal verkeer. Ondanks het feit dus, aldus dr. Hirschfeld, dat alle mogelijkheden op dit gebied benut zullen worden, kan de bestaande calamiteit daardoor niet worden opgevangen. BAARN, 17 Jan. De oud-lnterna- tlonal en A.D.O.-tralner Tap, die er met zijn zwager op uit was getrokken om voedsel te halen, ls, teruggaande naar zijn woonplaats Den Haag, ter hoogte van het buurtschap Pijnen burg, nabij Baarn, door een auto aan gereden. HIJ bekwam daarbij een hoofdwonde en een wonde aan een der knieën, welke verwondingen hem niet veroorloofden, zijn weg naar Den Haag te vervolgen. Zijn zwager kreeg een dubbele kaakfractuur en werd naar het ziekenhuis te Baarn vervoerd. Tap wordt voorlopig ln het politiebureau aldaar verpleegd. DEN HAAG, 18 Jan. Waardebon nen, welke thans nog ln omloop zijn, moeten vóór 28 Februari 1945 bij den gemachtigde voor het afwikkelen der hoofdkantoren van W.H.N, en N.V.D., Geestbrugweg no. 60, Rijswijk (Z.H.), worden Ingediend. Na die dattim wor den zij niet meer verzilverd. Directeur: H. J. Kerkmeester, Bus- sum; hoofdredacteur: Hendrik Llndt, Amsterdam; plv. hoofdredacteur: lr. A. H. de Haas van Dorsser. Haarlem; binnenland: J. v. Grieken; illustratie en opmaak: R. Kampstra: volkscul tuur en kunst: M. Wolters: sport: J. J. Llber; advertenties: A. H. Lammers, allen te Amsterdam. K113 I

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1945 | | pagina 1