VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Winterslag in de Ardennen laait fel op Grootscheeps strategisch plan der Amerikanen in Oost-Azië Dr. Jac. P. Thijsse in hét Hollandse duin ter ruste gelegd Sowjets werpen een grote troepen macht in de strijd Ook in Oost-Pruisen qrote Sowjetaanval Canadezen ontruimen aantal plaatsen Betogingen tegen Peter Doodstraf geëist in het proces-Lord Moyne Sobere, maar treffende plechtigheid Aankomst van Lemmer boot in Amsterdam Nog strijd in Atticu Duitse tegenaanval ten zuidoosten van Kielce Jan de Roode overleden „Taiataristrijder" HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 14 Jan. Het opperbevel von de-weermacht maakt bekend: De winterslag in de Ardennen ls tot nieuwe hevigheid verscherpt. Onze formaties tanks en infanterie waren de gehele dag in felle gevech ten gewikkeld met de Amerikaanse divisies, die tegen de gehele front bocht stormliepen. Vijandelijke aan vallen, zuidelijk van Malmedy mis lukten. Ten zuidwesten van Vielsalm werd de poging van sterke vijande lijke formaties, naar Houffalize door te breken, door onze tegenaanvallen verijdeld. Ook in het gebied ooste lijk van Eastogne heeft de vijand, ondanks sterke concentratie van strijdkrachten, slechts onbelangrijke terreinwinst gemaakt. In het strijdgebied van Hatten en Rittershofen in de Elzas probeerden de Amerikanen opnieuw, tot acht maal toe overdag aanvallende, onze troepen uit de veroverde Maginot- linie te verdringen. Hun aanvallen stortten bloedig ineen. Van Rheinau tot Erstein is het gehele gebied tus sen Rijn en 111 van den. vijand ge zuiverd. Sinds de le Januari werden aan het Westelijke front 520 vijandelijke tanks stukgeschoten of buitgemaakt en meer dan 5.000 gevangenen ge maakt. Uit Midden-Itallë en van de Balkan worden geen gevechten van betekenis gemeld. In Hongarije, bleef de gevechtsacti viteit tussen Plattenmeer en Donau nog steeds gering, Pogingep der bol sjewieken, onder bescherming van het nachtelijke duister van het oosten uit tot het stadscentrum van Boeda pest door te breken, werden door on ze taal vechtende bezetting verijdeld. Ten noorden van de Donau hebben verscheidene van orfze aanvalsspitsen zich verenigd en d&armede het vijan delijke penetratlegebled verder inge krompen. In het Hongaars-Slowaakse grensge bied zette de vijand tussen Blauen- stein en de Hernad-rivicr zijn aanval len met talrijke divisies, die op de oude brandpunten waren geconcen treerd, voort. Zij werden met uitzon dering van enige betrekkelijk kleine penetraties afgeslagen, waarom nog hevig gevochten wordt. Uit het Bar.anof-bruggenpunt heb ben de brandpunten van de afweer- slag tegen het nieuwe grote offensief der bolsjewieken zich verplaatst naar het gebied tuSsen Weichsel, Nida en de zuidelijke uitlopers van de Lysa- gora. In de diepte van het hoofdge vechtsterrein hebben sterke Duitse ge vechtsgroepen verbitterde tegenstand geboden aan de stormloop der vijan delijke infanterie en tanks. Volgens de voorlopige, nog onvolledige berich ten, werden op de twee eerste dagen van de slag 245 vijandelijke .tanks vernietigd, waarvan 134 op een dag door een pantsercorps. In het Oost-Pruisische grensgebied ls de vijand in het gebied Ebenrode- Schlossberg, na een zeer krachtige ar tillerievoorbereiding 'van twee uur, be gonnen met de verwachte grote aan val. Gecor centreerde tegenactie van onze artillerie, gericht op opmarsge- bieden en batterljstelllngen van de bolsjewieken, verlamden de vijande lijke aanval «krachten. In felle zevech- BERLIJN, 15 Jan. Ten zuid oosten van Nijmegen hebben de Canadezen op 13 Januari verschei- dfene plaatsen moeten prijsgeven. ten hebben onze troepen de stormloop van verscheidene door talrijke tank brigades ondersteunde corpsen infan terie in het hoofdgevechtsterrein op gevangen en daarbij volgens de voor lopige berichten 56 vijandelijke tanks vernietigd. In het noordelijke deel van het Memel-bruggenhoofd heeft het garnizoen sterke aanvallen der bolsje wieken in energieke tegenaanvallen algeslagen. Steden aan de Rijn en de gebieden nabij het front in het Westen wer den gisteren door Anglo-Amerikaanse terreurvliegers met bommen aange vallen. Des nachts vlogen de Britten het gebied van de Pommerse Bocht binnen. Nachtjagers en luchtdoelartil lerie van de luchtmacht schoten 21 viermotorige bommenwerpers omlaag. Londen lag dag en nacht onder, ons vergeldingsvuur. Voor de westkust van Noorwegen heeft een Duits convooi gevechtscon tact gehad met een formatie Britse' zeestrijdkrachten. De ter bescherming van het konvooi 'aanwezige strijdmid delen der Duitse marine hebben hier bij een kruiser en een torpedojager in de grond geboord. BERN, 15 Jan. Reuter ver spreidt een bericht, volgens het welk in verband met de weigering van koning Peter van Zuid-Slavië de overeenkomst tussen Tito en Sjoe- basjitsj te aanvaarden, Zaterdag avond betogingen zijn ontstaan in de straten van Belgrado, die Zondag ochtend werden voortgezet. Er wer den borden meegedragen met op schriften als: „Wij willen geen ko ning, wij willen Tito". V In een commentaar van de Londen- se radio wordt verklaard, dat konmg Peter het veto tegen de dringende raad der Brjtie regering i.i heeft ge publiceerd. Hij schijnt adviseurs te hebben, aldus het oommentaar, die „de toestand in de bevrijde landen niet geheel kunnen begrijpen". Voorts wordt in een bericht uit Londen verklaard, dat Sjoebasjitsj weldra een bespreking met Churchill en Eden zal hebben. Eventuele Britse voorstellen zouden worden opgesteld In overleg met de regeringen van de Ver. Staten en de Sowjet-Unle. HET DAGBLAD Ie JAARGANG No. 320 DINSDAG 16 JANUARI 1945 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 - Postgiro 184120 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of ƒ2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. LISSABON, 14 Jan. Reuter meldt, dat de openbare aanklager in het pro ces tegen de joodse moordenaars van Lord Moyne de doodstraf heeft geëist. De verdediging trachtte de moord te verontschuldigen door te verklaren, dat de publicatie van het witboek over Palestina een ernstige slag voor het jodendom was geweest en gedeel telijk heeft bijgedragen tot de moord op Lord Moyne. (Van onzen Haarlemsen redacteur.) BLOEMENDAAL, 13 Jan. In het Holland$e duin, waar hij zo gaarne heeft vertoefd, niet ver van de stille hof met plant en bloem, die zijn naam droeg en zijn trots was, is dr. Jac. P. Thijsse ter ruste gelegd. De ongunst van de tijd heeft belet, dat een grote schaar vereerders en vrienden den groten natuurvriend naar zijn laatste rustplaats op het rustieke kerkhof aan de Bergweg heeft begeleid. Sober en van grote eenvoud is de begrafenis van dr. Thijsse geweest. De warme woorden van waardering en erkente lijkheid van hen, die aan zijn baar hebben gesproken, werden echter tevens geuit namens geheel natuur- minnend Nederland. De oudste zoon van den overledene, prof. Ir. J. Thijsse, schetste als eer ste spreker het leven van zijn vader, roemde diens goedheid en gewaagde van de liefde, die dr. Thijsse voor Ne derland heeft gehad. „Reeds vroeg is hij begonnen met te strijden voor het behoud van ons natuurschoon. 'J :el heeft hij ontdekt, toen hij er als de „Franse meester" kwam. Zijn belang stelling was algemeen; niets vond hij onbelangrijk. Hij zocht steeds de zon nige kant van het leven. Zijn leven ls gelukkig geweest. Veel waardering heeft hij ondervonden. Zijn ere-doctoraat van de Amsterdamse Universiteit ver vulde hem met trots Het is goed, dat zijn graf in de duinen ligt, waar hij zo vaak heeft gezworven". Spreker ein digde zijn rede met er op te wijzen, hoe eenvoud steeds het leven van zijn vader heeft gekenmerkt, welke eenvoud gesymboliseerd werd door het kleine bloemstuk ,dat op de kist lag en mede bestond uit bessen, die de vrucht van het leven In zich dragen, uit katjes, die toekomstbloemen zijn en uit kardinaalshoedjes, die op het einde wijzen. De heer A. v. d. Most van Spijk bracht' uit naam van hen, die op het gebied der Natuurbescherming werk zaam zijn en uit naam van het depar tement van Opvoeding en Cultuurbe scherming een laatste groet. „Wij brengen U dank voor Uw vele advie zen, die steunden op een ontzaglijke theoretische en practische ervaring. Wij zullen U missen, doch zullen voortbouwen in Uw geest". Namens de gemeente Bloemendaal nam burgemeester J. W. Ziegler af scheid. De heer Went, secretaris van het bestuur van het Kennemer Lyceum noemde dr. Thijsse een der mar kantste persoonlijkheden, die aan de ze school werkzaam is geweest. Prof. Stomps, die de hoofdstedelijke Universiteit vertegenwoordigde, herin nerde aan hThijsse's pionierswerk. Mr. P. G. van Tienhoven,, die als vriend sprak, bracht dank namens de tienduizenden, die niet in de aula wa ren, voor hetgeen dr. Thijsse voor ons volk heeft gedaan. De heer J. W. Wichers, voorzitter van de stichting Thijsse's Hof te Bloe mendaal wees op het plan van den nu overledene om ln vele plsatsen van ons land soortgelijke, hoven In structieve plantsoenen heeft dr. Thijsse ze genoemd te doen ver rijzen. Uit naam van de Ned. Natuur Histo rische Vereniging en de afdeling Haar lem en Omstreken zegde de heer C. Sipkes, dat de natuurvrienden het werk van dr. Thijsse zullen voortzet ten. De heer R. Kultert, die het woord voerde namens het Kennenyr Lyceum en oud-leerlingen der Ge neentelijke Kweekschool te Amsterdam, getuigde hoe dr. Thijsse steeds een v. \tm vriend ls geweest van de jeugd. Jaap Salm bracht een afs;heldsgroet namens de gehele Nederlandse jeugd en beloofde, dat de Jonge <en op het pad, dat dr. Thijsse voor hen heeft geëffend, zullen voortgaan Langzaam viel de. schemering over' het vale duinlandschap, teen de kist in de groeve daalde. De oudste zoon bracht dank voor de belangstelling. AMSTERDAM, 13,Jan. Naar wij van de rederij vernemen is de terug reis van de Lemmerboot „Jan Nie- veen", die normaal Vrijdag jJ. te Amsterdam' had moeten aankomen, uitgesteld. Waarschijnlijk zal de boot in de loop van Maandag in de hoofdstad aankomen. Zij brengt tevens de geredde passagiers van de Groningen IV mee, voorzover deze althans niet aan een andere reis route de voorkeur hebben gegeven. Het juiste aantal slachtoffers ls nog steeds niet vastgesteld. Wel staat reeds vast, dat geen van de leden der bemanning om het leven is ge komen. LISSABON, 15 Jan. Naar Reuter uit Athene meldt duren de gevechten in delen van het schiereiland Attica na het sluiten van de wapenstilstand voort. In Salcniki bestaat nog steeds een gespannen toestand. In een officiële verklaring van de Griekse regering wordt naar Radio Londen meldt, gezegd, dat de wapen stilstand niet duurzaam kan zijn- of de weg naar de vrede openen, tenzij de door de Elas gearresteerde gijzelaars doeltreffend beschermd en in vrijheid gesteld worden. BERLIJN, 15 Jan. De bolsjewis ten hebben ip de geweldige slag aan het Weichselbmggenhoofd, ten wes ten van Baranof, thans vier legers, een pantserleger en drie zelfstandige pantsercorpsen in de strijd gebracht. Zij schijnen er naar te streven aan vankelijke successen te behalen, zelfs ten koste van zeer grote verliezen aan mensen en materiaal. Hun zuidelijke vleugel stiet in de diepte van het, Duitse hoofdgevechtsterrein op .zeer hevig verzet en kon slechts weinig terrein winnen. Uit het gebied ten zuidoosten van Kielce zlin Duitse tankfoiynaties tot de tegenaanval overgegaan. Zii hebben elf dorpen stormenderhand veroverd en de naar het westen oprukkende Sowjetrussische tankcolonnes ln de flank gegrepen en teruggeworpen. Aan de zuldoostgreqs gerichte uit lopers van de Lysegora, waar de Sow- Jetdruk eveneens sterker is geworden, woedden afwisselende gevechten, tij dens welke de Duitse strijdkrachten zich met succes staande hielden. In Oost-Pruisen lag het zwaartepunt van het Sowjet-offensief nog steeds tussen Ebenrode en Schlossberg, waar vijltien Sowjet-divisies en verscheidene tankafdelingen, na een' trommelvuur van twee uur door 350 batterijen te vergeefs een doorbraak poogden te for ceren. De Duitse troepen hielden overal stand, handhaafden de samenhang van het front en sloegen het grootste deel van de stormlopende bolsjewistische formaties af. Gereedstaande tankcolön- nes werden uiteengeslagen. Alleen bij, Schlossberg kon een ster ke Sowjetrüssische groep strijdkrach ten de Duitse hoofdgevechtslinie bin nendringen en de zuidrand van het stadje bereiken, waar zij tot staan ge bracht werd. Aan weerskanten van Schlossberg hebben Duitse reserves zich op den doorgedrongen tegenstander geworpen en hem weer naar het oosten gedron gen. Zodoende bleven de Duitse troe- peh de eerste dag van de slag meester van de toestand. SL f f1. nastreven met s ef op Luzon- schrijft de D.N.B.-correspondent in Tokio; Volgens frontberichten ls biina de gehele Amerikaanse vloot samen met enige Engelse eenheden tegen het hoofdeiland der Fhilippijnen (Luzon) opgesteld. Zoals ook van vliaudelijke zijde herhaaldelijk is toegegeven, moet de landing in de baal van Lingayen slechts beschouwd worden als een eer ste stap van een geweldige onder neming, die in de naaste toekomst ge vechten van beslissende betekenis voor de gehele oorlog in Oost-Azië kan doen ontstaan. Via de „Pacific-corridor" probeert de vijand vaste vóet te kriigen op het Chinese continent, .om daar de lucht- bases op te richten, die nodig zijn voor een invasie van Japan en tevens Ja pans toevoerwegen naar de zuidelijke gebieden, die zo rijk aan grondstoffen zijn, af te grendelen. In Japan ls men zich wel bewust van de betékenis van de slag om Lu zon, een Inzicht, dat tot uiting is ge komen in de benoeming van generaal Yamasjita, een der bekwaamste kop pen van het Japanse leger. Bevoegde kringen in Tokio hebben dezer dagen herhaaldelijk betoogd, dat Japan alle AMSTERDAM, 15 Jan. Kort voor zijn 79ste verjaadag ls Zondagmiddag hier ter stede de'Journalist Justus Johannes de Roode ove rieden. Jan de Roode werd op 3 Februari' 1866 te Hoogkarspel geboren. Hij doorliep de H.B.S. te Enkhuizèn, stiïdeerde theo logie aan de Leidse Universiteit en be gaf zich na zijn candid- -.ts-examen in de Journalistiek. Na van 1890 tot 1894 als redacteur en als hoofdredacteur aan het toenmalige vrijzinnige dag blad „Gelria" te hebben gewerkt ver legde hij zijn arbeidsveld naar de hoofdstad, waar hii zijn eerste sterke jounialistieke impulsen kreeg van den radicalen Journalist De Iïoo. Onder tal van schuilnamen schreef De Roode in die jaren ln de toen bloeiende burger lijk-democratische pers. Als jongeman van dertig jaar kwam hij bij de socia listische pers, met name bij het op initiatief der vakorganisaties opge richte „Volksdagblad", dat voor de sociaal-democratie in Nederland veel voorbereidend werk heeft verricht. Jan de Roode schreef buitenlandse over zichten en kamerverslagen. -Hij trad tot de nog jonge SD.A.S. toe en werd een der naaste medewerkers van Troelstra („De Baanbreker" en „De Sociaal-Democraat"). Bij de oprichting van „Het Volk" in 190O was Jan de Roode één van de vijf redacteuren. In Je oorlogsla ren voerde hij de hoofdredaotie en in 1920, „toen hij van twijfel bevangen werd, of de lijn der partij wel geheel de Jüiste was en hij die wel met volle overtuiging in de pers kon vertegen woordigen", ging hij naar het Interna tionaal Arbeidsbureau te Genève, waar hij tot zijn 60ste jcar hoge func ties vervulde. Tenslotte keerde hij toch weer tot de journalistiek terug. Van 1926 tot 1934 was hij redacteur-Buitenland van „Het Volk", daarna scllriiver van de buitenlandse overzichten. Jan de Roode is door vriend en tegenstander vaak in hè*, upenbaar ge roemd als. één van de alierbesten van de toenmalige Nederlandse journalis tent Zijn werk heeft vp de sociaal democratische pers in Nederland een bijzonder stempel gedrukt. Zijn arbeid zaam leven stelde hij in dienst van de arbeidersbeweging, wier pers hij veertig jaar leiding heeft gegeven. TOKIO, 15 Jan. Sedert de vijandelijke landing op Luzon is de Japanse luchtmacht er toe overgegaan eiken vlieger als „Taiataristrijder", ter vernieti ging van den vijand door zelf vernietiging, in de strijd te bren gen. Zelfs de verkenners hebben thans ontplofbare stoffen aan boord, teneinde vijandelijke doe len.'die zij eventueel op hun weg ontmoeten, te rammen. Dit feit wordt door bevoegde Japanse militaire kringen als een bewijs voor de ernst van de. toe stand op de Philippijnenbe schouwd en voor het feit, dat het Japanse opperbevel met alle mid delen een vijandelijk succes wil verijdelen. voorbereidingen heeft getroffen om den viiand aan dit front op beslissen de wijze het hoofd te bieden Japanse tegen aanvallen Uit New York wordt vernomen, dat de Amerikanen op Luzon thans do tegenstand van zeer sterke Japanse formaties hebben ontmoet. De gevech ten zijn zwaarder geworden en van. vele plaatsen wordt melding gemaakt van zeer hevige Japanse aanvallen, die met de grootste stoutmoedigheid wor den uitgevoerd. In Birma In Birma valt sinds kort een ver sterkte Anglo-Amerikaanse activiteit in het noorden en het uiterste zuiden des lands te bemerken. Bij Bhamo en nabij Shewebo zijn de Japanse strijd krachten met ca. tien tot vijftien divisies Tsjoengkinese troepen ln strijd gewikkeld, die door de Ameri kanen zijn opgeleid. De secretaris van Roosevelt, Ste phen Early, zal zich begin Februari naar het hoofdkwart.rir van Eisen hower begeven, waar hii „in adviseren de functie" werkzaam zal zijn. In Washington huldigt men de opvatting, dat daardoor een bezoek van Roose velt aan Parits aan waarschijnlijkheid wint. Sinds enige tijd bevindt zich ln de Karpatho-Oekrajine een speciale Sowjèt-commissle, die tot taak heeft de aansluiting van dit landje bij de Sowjet-Unie, resp. bij de Sowjet- Oekrajine voor te bereiden en uit te voeren. In Frankrijk wordt voorlopig met ingang van Dinsdag, het gehele ver keer van stoomtreinen voor passagiers opgeheven. Alleen de electrische trei nen, alsmede arbelderstreinen, op kor te afstand, zullen gehandhaafd blij ven. Dc zon gaat op 16 Jan. onder om 16.58 uur en op 17 Jan. op om 8.41 uur. Maan op 16 Jan. op om 10.21, onder om 19.51 uur. E.K. 21 Jan., V.M. 28 Jan., L.K 5 Fcbr., N.M. 12 Fébr. Directeur; H. J Kerkmeester, Bus- sum. hoofdredacteur; Hendrik Llndt. Amsterdam; plv hoofdredacteur; lr. A. B. de Haas van Dorsser. Haarlem: binnenland; J v Grieken; Illustratie en opmaak R. Kampstra; volkscul tuur en kunst; M. Wolters; sport: J J. Llber; advertenties: A. H Lammers. allen te Amsterdam K 113

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1945 | | pagina 1