Bergtroepen boeken succes in de Beneden-Vogezen VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Weerzien na jaren der Leiders Versterkte druk ten Z.O. van B^stogne Nieuw offensief der Sowietrussen Göring 52 jaar geworden Keuringen Waffen-f/ enz. Stalins plannen voor de nieuwe conferentie De Dardanellen open voor geallieerden Nieuwe aardappelenbon Amerikaanse verliezen bij de landing op Luzon HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜRRER, 12 Jan. Het opperbevel der weermacht' maakt bekend: In de winterslag in de Ardennen heboe» onze uappere divisies ook gis teren stand gehouden tegenover hard- -iji nekkig voordgezette Amerikaanse aan vallen. Aan net noordelijke front der stellingsbocht bleven de vijandelijke formaties infanterie en tanks reeds kort na het begin van de aanval weer in ons vuur liggen. Aan het zuidelijke front heeft de tegenstander zijn druk versterkt ten zuidoosten van Bastogne en is daar niet arie sterk geconcen treerde divisies in ons front gepene treerd. De gevechten zijn nog aan de gang. in de Beneden-Vogezen staan berg troepen bij Reiptersweiler in succes volle aanval, len zuiden van Weis- senbuig hebben tanks en pantsergre nadiers nieuwe bunkergroepen uit de Maginotiinie gebroken en zijn diep het versterKingsveld binnengedron gen. Het steunpunt Rittérsholen werd veroverd, tegenaanvallen van Ame rikaanse reserves werden uiteenge slagen. op net bruggenhoofd ten noorden van Straatsburg heeft de door zijn tankverliezen verzwakte vijand giste ren zijn aanvallen niet voortgezet. In het gevechcsgebied van de Midden- Elzas zijn de bij Ovenheim' ingesloten vijandelijke strijdkrabhten uiteenge slagen. Het aantal gevangenen is ge stegen tot ruim 10UU, veie kanonnen en zware en ilbhte infanteriewapens werden buitgemaakt. Nadat een ont zettingspoging uit het Westeh was mislukt, begint ook de tegenstand van de tweede ingesloten gevechtsgroep, te verlammen. Aan de fronten in Midden-Italië is het slechts tot wederzijdse verken- nlngsaanvallen gekomen. In het ach terwaartse gebied werden bii zuive ringsacties 250Q bandieten gevangen genomen. In Hongarije hebbéh onze troepen ten noorden van Stuhl-Weissenburg hardnekkige tegenstand der bolsje- wieken gebroken, de plaats Zamoly Ingenomen en vijandelitke tegenaan- BERLIJN, 12 Jan. (Interlnf.). In het Weichseltoruggenhooi'd ten wes ten van Baranof is het Sowjet-offen- sicf dat enkele dagen geleden met plaatselijke aanvallen was Ingeleid, hedenochtend over een breed front begonnen. De- Duitse artillerie beant woordde het Sowj et-trommelvuur, .racht talrijke batterijijen tot zwijgen s. n bedolf de gebieden waarin de Ie v - »ssen zich cnoceritreerden onder tlgd. Vjii lang aanhoudende hagel van gra- ien pciaten. De eerste aanvalsgolven wer den door het versperrlngsvuur -der kanonnen, nevelwerpers en infante riewapens totaal vernietigd en de vol gende colonnes, voor zover zij de Duitse gevechtslinie bereikten, wer den in ulters tvërbitterde worstelingen teruggeslagen of vernietigd. Om on- Vele penetratieplekken wordt verbit terd gestreden. De verliezen der Sow- jets waren reeds m de eerste uren van de slag buitengewoon boog. vallen afgeweerd. 31 tanks en stukken stormgeschut, 35 kanonnen en drie volle vrachtzweeftoestellen van den vijand werden vernietigd of buitge maakt. Tussen het Vestesgebergte en de Donau zijn talrijke bolsjewistische aanvallen mislukt. In het Pilisgeberg- te, aan de bocht' van de Donau, zijn onze formaties, ondanks moeilijke weers- en terreinomstandigheden, ver der opgerukt. Het dappere DuitsHongaarse gar nizoen van Boedapest heeft in het oostelijke -deel van de stad felle door braakpogingen van den tegenstander verijdeld in verbitterde straatgevech ten. Ten noorden van de Donau duren de aanvals- en afweergevechten voort. Aan de rest van het oosteliike front is de gevechtsactiviteit in enkele sec toren weer opgeleefd. Britse terreurvliegers hebben giste- ren Krefeld aangevallen. Aan de Noor se kust hebben jagers en afweerge schut van het lucht wapen uit een 'for matie van 30 tweemotorige bommen werpers er negen -neergeschoten en daarmede devoorgenomen aanval ver ijdeld. Londen ligt nog steeds onder ons storingsvuur. Michael onder Sowjet-bewaking WENEN, 12 Jan. Naar Nationaal- Roemeense kringen ln Boekarest ver nemen, wordt koning Michael I op bijzonder bevel van Wysjinskl door een afdelling der Sowjet-politle be waakt, waarbij den koning een zoge naamde pogiing tot vfuchten ins de schoenen wordt geschoven. De Sowjet- polltie heeft derhalve bevel gekregen om Iedere bewegiing van den koning gade te sladn en op het ogenblik, waarop zijn voornemen om Roemenië te verlaten,, vastgesteld wordt, den koning te arresteren. BERLIJN, 12 Jan.. Midden in de harde worsteling van de oorlog Is Rijksmaarschalk Hermann Göriing heden' 52 Jaar geworden. Van de eerstë" strijddagen af staat hij aan de zijde van den Pührer. Hermann Göring. de laatste commandant van het roem rijke Richth'ofeneskader in de wereld oorlog, is de schepper en opperbevel hebber van het Duitse luchtwapen, dat oonvergankelijke roem heeft ver worven en dagelijks nieuwe helden daden volbrengt. Flinke, gezonde Nederlandse Jongens kunnen zich melden voor de Waf- fen-ff: artillerie,flak, panzer, fall- schirmjager, gemotoriseerde troepen, infanterie, enz. enz Donderdag en Vrijdag de 18de en de 10de Januari 1945, om 10 uur, vindt in het gebouw van het n -Ersatzkommando „Nleder- lande", Nebenstelle, Dam 4, Amster dam een keuring, plaats. Flinke, gezonde, Nederlandse meis jes en vrouwen van 18 tot 30 jaar 'kunen zich melden voor het Deut sche Rote Kreuz. Voor dezen ls er Donderdag en Vrijdag de ,18de en 19de Januari om 13 uur in het genoemde gebouw eeh keuring. De z.g. Poolse regering te Loeblin heeft, volgens de zender van New York, bekend gemaakt, dat zij een begin heef gemaakt met de verdeling van het Poolse grootgrondbezit. Het ver deeld wordt onder bezitters van kleine boerenbedrijven ln het „bevrijde" polen. HET DAGBLAD Ie JAARGANG No. 319 MAANDAG 15 JANUARI 1945 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureau* voor redactie en administratie: Hooigracht 3lj Leiden. Tel. 24996 - Postgiro 184120 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of ƒ2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. GENÈVE, 12 Jan. Het D.N.B. meldt Uit Londen: Ih verband met de a.s. ontmetoing tussen Churchill, Stalin en Roosevelt, beweert het Brit se tijdschrift Cavalcade op grond van betrouwbare inlichtingen, dat de poli tieke adviseurs van Stalin de laatste vijf dagen een memorandum hebben uitgewerkt ter oplossing van alle han gende kwesties. Ten aanzien van de militaire plannen heerst volkomen overeenstemming. In politiek opzicht berusten de plannen van Stalin op de vorming van invloedszönes, - die re kening zouden houden met Enge- lands belangen bij Griekenland en op D e nood dertijden dreef hem en zo stond hij dan plotseling voor onso vriend uit heter en gelukkiger verleden. Een weerzien na vijftien, zestien jaren Getrouwd inmiddels en thans met vrouw en drie kinderen op zoek naar veiliger oorden. H ij nog steeds de zelfde, misschien wat ouder gewor den. Wanneer wij een half uur heb ben zitten praten, verdwijnt die trek Van vermoeidheid, vervluchtigt voor een wijl de zorg, die zijn gezicht heeft vertekend. Destijds waren wij vrijgezel en on bekommerd. Thans allebei vader'vdn drie kinders. Van kinders, die honger hebben en naar wat varm's verlan gen Wij behoeven geen half uur te praten om te weten, dat onze idealen onaangetast zijn gebleven. Hij heeft zijn muziek en wij dromen nog steeds van grote journalistiek. Een gemest kalf valt er niet te slachten, maar een stijl van de toch reeds gesloopte linnenkast valt ten offer aan de vraatzucht van de ge halveerde kachel. En ivij delen het restant van de te kleine voorraad tuinbonen en zetten een pannetje moeizaam verworven piepers te kook. Onderwijl wordt het gesprek voort gezet, Hervat/- waar het zoveel jaren geleden werd afgebroken. En dan is er méér warmte1 in het vertrek dan de armzalige brand ons lean ver schaffen. Hij mist ons spinet en onze fagot, die wij al lang vergeten waren. Maar allepei hervinden wij een vriend schap, die de scheiding trotseerde. Vandaag zetten zij hun verre voet reis voort. Hij, zijn vrouw en de kinderen. In een verkild huis zijn de duigen van een vat volherinnerin gen uiteengesprongen. En in de sneeuw voor ons venster zijn rode rozen opgebloeid. de Middellandse Zee; evenals met de Amerikaanse belangen op de Stille Oceaan. Als tegenprestatie eist Stalin de er kenning der Russische invloedssfeer en de vervulling van de eis, dat een pro-Sowjet-Russische Poolse regering moet worden gevormd. Tevens Is Sta lin bereid in te stemrhen met het plan van Churchill en Riposevelt voor veiligheid op de ewreld," dat Inhoudt, dat de kleine staten zouden staan on der polltie-contröle der grote mogend heden. Churchill en Roosevelt zouden intussen hun eigen plannen hebben gemaakt voor de ontmoeting en hst is niet zeer waarschijnlijk,, dat beiden elkander nog voor de bijeenkomst zouden spreken, aangezien „zo'n be spreking het wantrouwen van Stalln" zou kunnen wekken. STOCKHOLM, 13 Jan. De Ame rikaanse berichtendienst in Europa beweert, dat Turkije de Dardenellen voor de geallieerde scheepvaart open gesteld heeft. Ook Exchange Tele graph meldt volgens Morgontidnin- gen, dat Turkije zich accoord ver klaard heeft met het oorlogsmate riaal. Exchange Telegraph zegt dit uit welingelichte kringen in Was hington te hebben vernomen. Voorts zouden officiële Britse kringen deze berichten hebben bevestigd. De onderhandelingen over deze aan gelegenheid zijn waarschijnlijk langs militaire kanalen gegaan. DEN HAAG, 12 Jan. In de pro vincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht zijn voor de week van 21 tot en emt 27 Januari a.s. dè bon nen 300 van de derde noociaakrt geldig verklaard voor het kopen van 1 kg. aardappelen per bon. Deze aardap pelbonnen meotën, voorzover niet van de Centrale Keuken of dé diëetkeuken gebruik zal worden gemaakt, vóér Donderdag }8 Januari a.s. worden in geleverd bij den aardappelhandelaar, desgewenst tegen ontvangstbewijs. Degenen, die op 17 Januari a.s. nog niet ln het bezit zijn van de derde j.oouakart, kunnen hun bonnen als nog uiterlijk 24 Januari bij den han delaar inleveren. Nadat de handela ren hierop zijn bevoorraad zal zonder nadere aankondiging tot aflevering worden overgegaan, doch uitsluitend in de week van 21 tot en met 27 Januari. De zon gaat op 15 Jan. onder om 16.56 uur én op 16 Jan. op om 8.42 uur. Maan op 15 Jan. op om 9.47 uur en onder om 18.30 uur. E.K. 21 Jan., V.M. 28 Jan., L.K. 5 Febr., N.M. 12 Febr. TOKIO, 12 Jan. Het keizerlijk- Japanse hoofdkwartier heeft heden bekend gemaakt: De vijandelijke Strijdkrachten, die bij Lingayen geland zijn, bestaan uit twee divisies infanterie en een dlvisio tapktroepen. Zij/ zijn bij San Fabian enigszins opgerukt en trachten him posities door hergroepering' te ver sterken. Japanse grondtroepen be strijden den vijand in stoutmoedige actie. Het Japanse luchtwapen blijft ener giek aanvallen en heeft den vijand op 9 en 10 J&nuari de volgende verliezen toegebracht: twee kruisers, één transportschip werden terstond in de grond geboord. Eén vliegdekschip, één kruiser en twee andere kruisers of torpedobootjagers en twee transport schepen werden tot zinken gebracht, één vliegdekschip, twee andere vlieg dekschepen of slagschepen, een slag schip, twee kruisers en zeven trans portschepen werden beschadigd. Niet fietsen op autowegen DEN HAAG, 13 Jap. Het verkeer op de autowegen en ook op de ver keerswegen wordt stedert kort ln toe nemende mate door fietsers in gevaar gebracht. Het rijden van fietsers' op autowegen is verboden; op andere wegens, waarlangs speciale rijwielpaden zijn aangelegd, moeten deze gebruikt worden Artikel 23 van. het Verkeers reglement 193/41). Daar ondanks herhaalde waarschu wingen dit voorschrift steeds weer overtreden wordt, bepaal ik, teneinde de openbare veiligheid en orde te handhaven, op grond van artikel 8 van de Verordening 15/44 inzake de uitzonderingstoestand, dat de organen van politie en weermacht, belast met de contröle op het wegverkeer, de bij een overtreding van genoemde aard ge bruikte rijwielen ln beslag kunnen nemen. Der Höhere u- und Polizeiführer „Nordwest" der Generalkommissar für das Slcherheitswesen (w.g.) Rauter. ^-Ogruf. und Gen. d. Waffen-jj und Oproep jongens en meisjes Een groot aantal van de Hollandse jongens en meisjes ls reeds als helper bij het Duitse luchtwapen. Zij kennen het noodlot van Europa Zii zlin in de grote kameraadschap van de Europese jeugd opgenomen. Nu roepen zij* hun kameraden op, zich eveneens aan te sluiten en mee te vechten voor een gelukkige toekomst van Europa. Doch slechts zij zullen zich melden, die ge zond en onderliing vast besloten gijn aan de opbouw van het nieuwe Europa mee te helpen. Het gaat ons piet om het aantal, doch om de besten. Hollandse jongens en meisjes in de leeftijd van 1521 Jaar meld Je bij het Aussenkommando des H.J. Krlegs- einsatz-kommando Niederlande. Aan melden: fj-Ersatzkommando, Dam 4, Amsterdam. Naar Reuter uit Washington meldt, hééft president Roosevelt de be noeming van een Amerikaans vertegen woordiger ln Finland met de rang van een gezant gfc^dgekeurd. Hiermede 'is Maxwell Hamilton belast. Nog nimmer in het Nederlandse volksbestaan riep de geschiedenis zo luid om een verlossende, bevrijden de, reddende daad. Wij weten het, wij schrijven, wij spreken er over. En het woord van den Rijkscommissaris, een woord, dat heel het brandende en actuele levensprobleem van ons volk dezer dagen met grote openhar tigheid aan de orde stelde,'heeft wak ker geschud die nog dommelden: Nederland is in nood! Nederland bevindt zich in een nood toestand, waarin elke week uitstel ondergang kan betekenei], waarin alleen onmiddellijk en feilloos ingrij pen Daad heten mag. Dit is in wezen het. grote, alles be heersende feit: de Daad, die het Nederlandse volk thans behoeft is duidelijker dan welke andere ook, een patriottische Daad. In de verwarring van begrippen, in de tegenstelling van ideologieën zijn plicht en liefde tegen over volk en grond niet imhier door iedereen op gelijke wijze uitgelegd. Bij de problemen der voedselvoorzie ning, die thans met zoveel Hem om een oplossing vragen, is voor verschil in uitleg geen mogelijkheid aanwezig. De Rijkscommissaris heeft het in zijn radiorede evepeens gezegd: Het gaat hier om het biologische voortbestaan van een volk, om dood of leven, om zijn of niet-zijn. Geen patriottische daad kan ooit uitreiken boven de ele mentaire daad^ die dit, volksbestaan verzekeren moet. Om de eenvoudige reden, dat elke, ündere daad zonder die éne haar zin verliest. •Men zou aan de bij uitstek gedocu menteerde, op concrete feiten inge stelde, woorden van den Rijkscom missaris onrecht doen, wanneer men er slechts meer of minder fraai klin kende woorden tegenover stelde. In het aangezicht van de honger schijnt het overbodig zulks vast te stéllen. En toch was de grootste en pijnlijkste les van de spoorwegstaking wellicht deze, dat tienduizenden Nederlanders een misgreep kunnen inzien, zonder met dit inzicht hun lijdelijk afwach ten 'te doorbreken. Zomin als de staking der spoorweg- mannen alleen een zaak van die spoorwegmannen zelf is, maar ter dege een zaak van millioenen Neder landse magen, en een vernietigend vonnis over honderdduizenden zieken en zwakken, zomin is de vraag of thans dè binnenschippers in groten getale varen zullen, een vraag vopr de binnenschippers alléén. En of er mannen zullen zijn om het graan voor ons brood te rechter tijd te dor sen, is geen vraag van die mannen alleen. Het Nederlandse volk is bij die vragen in zijn volle omvang on middellijk geïnteresseerd. Het is geen geheim, dat de spoor wegstaking veel meer haar wortel vond in het hogere spoorwegpersoneel dan bij den eenvoudigen arbeider. Daarin reeds geldt een aanwijzing, dat ook de activering van de binnen scheepvaart niet alleen een zaak der binnenschippers is. Wat de Rijkscom missaris in zijn rede over den onder- duikènden leider van de afdeling „Vervoerswezen" van het departement van Waterstaat heeft medegedeeld; was even leerzaam als verrassend. Ook hier blijkt de chaos, die het Ne derlandse volk met de hongerdood bedreigt, van boven en niet van onder te rijn gegroeid. Ook hier is het vraagstuk der leiding acuut. Dat de schippers in deze dagen van hoogste nood willen varen, dat de dorsers zullen dorsen, het Neder landse volk wil er niet afin twijfelen, nu het Nederlandse volksbestaan zich in onmiddellijk gevaar bevindt. Men mag verwachten, dat andermaal zij tegenover de noden van ons Volk de daad van hun arbeid zullen stellen, die zich aan volk en, aan de nood het dichtst verwant weten. Maar niet zon der onrust vraagt men zich af, welke waarborgen er zijn, dat niet ander maal, juist op het beslissende ogen blik z ij verdwijnen, wier leiding de arbeid van binnenschippers coördi neren het werk -der dorsers ten slotte ^tot het reddende brood maken moet. Want leiders van diensten en be drijven, die niet bleven omdat zij niet wilden, of die niet wilden hoewel zij bleven, zijn in werkelijkheid de schul digen aan de dreigende ondergang van ons volk. Wanneer zij andermaal ongestoord de kans krijgen, varen andermaal de schiplpers vergeefs, dor sen de dorsers kaf. Met recht heeft de Rijkscommis saris vastgesteld, dat het voorzien in de voedselschaarste voor alles een Nederlandse aangelegenheid' is. Wie twijfelt er aan, dat deze aangelegen heid* Ütederlandsè majinen vraagt voor wie de last der leiding heilige plicht is? Wie twijfelt er aan, dat Neder landse overtuigden de plaatsen zullen moeten vullen, die Nederlandse graf delvers en kreupelen openlieten? Wie twijfelt er aan, dat ook, de Duitse be zettingsautoriteiten, die de vaargeul willen vrijmaken voor varende Neder landse schippers en de dorsvloer voor Nederlandse dorsers, op de ladder der maaschappelijke structuur -de sporten zullen helpen vrijmaken voor Neder landers, die werkelijk klimmen wil len? Dat de schipper vare, dé dorser dorsé, „dat de last der—leiders ruste op de schouders, die voor zulke lasten bekwaam zijn en dat het Nederlandse volk in zijn geheel ervan getuige, voor eigen lot niet onverschillig te zijn. Het is een schrijnende waarheid,' dat er voor zulk een getuigenis nog maar bitter weinig tijd rest. De schade in Griekenland GENÈVE, 12 Jan. Uit Athene wordt gemeld, dat de Griekse rege ring de materiële verliezen tijdens de burgeroorlog op 200 millloen dollar raamt. Jean Chauvel, een prominent lid van de Franse verzetbewéging, is volgens bericht van Reuter uit Pa rijs, benoemd tot secretaris-generaal Van het Franse ministerie van bui tenlandse zaken. Het doodvonnis dat -het Pay ij se gerechtshof heeft geveld tegen Henri Beraud, is door De Gaulle gewijzigd in levenslange gevangenisstraf. Een reusachtige brand ls. naar "„Svenska Morgonbladet" meldt, in de haven' van Rio de Janeiro uitgebroken. De schade wordt op ruim een millioen escudos geraamd. Men vreest, dat het veertiën, dagen zal duren voordat het vuur geblust-is, aangezien het voort durend nieuw voedsel vindt in de op gestapelde goederen. Directeur: H J Kerkmeester, Bus- sum, hoofdredacteur: Hendrik Llndt, Amsterdam, plv hoofdredacteur; ir. A. H. de Haas van Dorsser. Haarlem; binnenland: J v Grieken; illustratie en opmaak: R. Kampstra: volkscul tuur en kunst: M. Woiters; sport: J. J. Llber; advertenties: A. H. Lammers. allen te Amsterdam. K 113

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1945 | | pagina 1