Succesvolle afweerstrijd in noordelijke Ardennen VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Uit zelfbehoud Amerikaanse versterkingen naar het front bij Straatsburg Veroveringen in Maginotgebied De brandpunten in het Westen Door ze'lfgegraven tunnel ontsnapt Vijandelijke aanvallen aan Saarfront gestuit, Arrestatiebevel tegen Eam-aanvoerders Luchtaanval op Tokio ...ging in rook op" Reeds 300 doodvonnis sen in Frankrijk Britten ontvangen Sowjet- onderscheidingen Gebruik van rijwielpaden verplicht HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER, 9 Jan. Het opperbevel van de weermacht deelt mede: In de noordelijke Ardennen lever den onze troepen ook gisteren harde, doch succesvolle afweergevechten met de sedert 9 de middag tussen Salm en Ourthe opnieuw tot door- braakaanvallen overgaande Ameri kanen. Bij tegenaanvallen werden tij delijk ontstane leemten in het front gesloten en talrijke gevangenen ge maakt, In enkele fel omstreden plaat sen ingesloten eigen strijdkrachten baanden zich al strijdende de weg vrij. De poging der Amerikanen om ten zuidoosten van Bastogne de daar vooruitspringende bocht in onze stel lingen af te snijden, is door de aan- valssuccessen der laatste dagen uit- eengeslagèn. Aan de westelijke uitlopers der Beneden-Vogezen en in het gebergte zelf mislukten vijandelijke tegenaan vallen met zware verliezen voor den vijand. In de Rijnvlakte ten zuiden en zuidoosten van Weissenburg in de Elzas hebben onze troepen het ge hele voorterrein van de Maginotlinie veroverd en hun penetratie in de. versterkingen in harde bunkergevech ten uitgebreid en verdiept. Aanvallen van vijandelijke tanks op ons brug genhoofd ten noorden van Straats burg werden afgeslagen. In het ge bied ten zuiden van Erstein werd het veroverde terrein van den vijand ge zuiverd. Door een zware luchtaanval op de bekende badplaats Royan aan de mon ding van de Glronde werd het groot ste deel der stad met de grond gelijk gemaakt. Alle ziekenhuizen werden vernield. Ongeveer duizend Fransen, de helft van de achtergebleven Inwo ners, werden het slachtoffer van de Anglo-Amerikaanse terreuraanval. De overlevenden hebben geen levensmid delen en kleding. De Duitse troepen verloren dertien man. In Mldden-Itallë treft het achtste Britse leger nieuwe voorbereidingen voor de aanval "aan de Adriatlsche kust. In Zuidoost Kroatië werd de ten zuiden van Vukovar aan de Donau aanvallende vijand met zware verlie zen afgeslag'en. In Hongarije zijn onze formaties ten Zuiden van het Vertesgebergte' on danks taal sowjetverzet tot ln het ge bied ten noorden van Stuhlwelssen- burg doorgedrongen. Tussen hét Ver tes-gebergte, en de Donau sloegen zij hevige vijandelijke tegenaanvallen uit een. De dag en nacht op het oostelijke front van Budapest gerichte bolsje wistische aanvallen mislukten door het verbeten verzet van de verdedi gers. Aan weerszijden van de Donati werden bil de afweer van talrijke aan vallen opnieuw 99 bolsjewistische tanks stukgeschoten en 98 stukken.ge schut buitgemaakt. Formaties Duitse Slagvllegtulgen vernietigden, terwijl zij zich ondanks het slechte weer en de sneeuwbuien ln de strlld op de grond mengden, bo vendien 27 Sowjettanks Luchtdoelar- tlen pantserwagens stuk. In totaal ver- tillerie van de luchtmacht s.choot nog loren de bolsjewisten gisteren in Hon garije 136 tanks, In het westelijke'* deel van het brug» genhoofd van Baranof aan de Welchsel heerste wederzijdse gevechtsactiviteit. BERLIJN, 10 Jan. De militaire woordvoerder van de Wilhelmstrasse verklaarde, dat de zwaarste gevech ten van de winterslag in de Ardennen thans worden geleverd tussen Mar- che en Stavelot, en dat de brandpun ten liggen bij Lernieux en noordwes telijk van Laroche, langs de wegen, die naar de Ardennen leiden. Aan de zuidelijke flank van het Duitse penetratiegebied concentreren de gevechtshandelingen zich nog al tijd op het gebied rondom Bastogne en dat ten zuiden van Wiltz. In Koerland werd bij plaatselijke aan- vals- en afweergevechten ten. noorden van Doblen een vrij groot-aantal tanks vernietigd. Onder bescherming van een gesloten wolkendek wierpen Amerikaanse ter- reurformaties gisteren overdag bom men neer op plaatsen ln West-, Zuid west- en Zuidoost-Dultsland. Groot-Londen ligt nog steeds onder ons vergeldlrigsvuur. Eenheden van de marine schoten bo ven de Golf, van Genua en voor de Noorse kust negen vijandelijke bom menwerpers neer. GENEVE, 1.0 Jan. Volgens een bericht van Associated Press hebben tijdens de Kerstdagen 25 opvarenden van Duitse duikboten, onder wie enige commandanten, een vermetele poging gedaan om te ontvluchten uit het kamp in Arizona, waarin zij als krijgsgevangenen waren opgesloten. Zij ontkwamen dooreen 60 meter lange tunnel, die zij drie meter onder de grond, in een arbeid van vele maanden, met kolenscheppen hadden gegraven. Tot,dusverre zou den pas zes hunner door de Ameri kanen in het kamp teruggebracht zijn. Volgens Göteborgs Pos ten heerst er ln Engeland als gevolg van de beschieting met de Duitse ver re-afstandswapens een grote Voning- nood. Voor de oorlog waren er ln Engeland ongeveer dertien millloen huizen. Daarvan zijn er 4^ mlllioen door bommen beschadigd. Een half millloen ls zo goed als vernield. Binnenkort zal zich een delegatie van Britse "parlementsleden, bestaande uit twee leden var het Hogerhuis en acht van het Lag iis naar Sowjet- Rusland begeveh. Dezer dagen ls op Duitse bodem een Grieks nationaal comité gevormd, dat zich ln het bijzonder met de ver zorging van de talrijke Griekse arbei ders op Duitse bodem zal belasten. Twee Roemeens-orthodoke pries ters en de uitgever van een Roemeen se krant zijn te Detroit tot gevange nisstraffen veroordeeld, omdat zij werkzaam waren geweest als agenten van ex-konlng Carol, getracht hadden hem ln de Vereenlgde Staten te bren gen en propaganda maakten voor zijn herstel op de Roemeense troon. De SaadtstenpartiJ, de partij van minister-president Ahmed Menez Pas- Ja, heeft bij de algemene verkiezingen In Egypte een overweldigende meer derheid behaald. HET DAGBLAD Ie JAARGANS No. 316 DONDERDAG II JANUARI 1945 Uitgave: N.V, De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 3K Leiden. Tel. 24996 Postgiro 184120 Abonnementsprijs 21 ct. per week of ƒ2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. BERLIJN, 10 Jan. De geweldige materiaal- en slijtageslag, waartoe de gevechten in de Ardennen zich na het uiteenslaan van het eerste Ameri kaanse leger hebben ontwikkeld, door het bijeenbrengen van niet minder dan 34 tank- en infanteriedivisies der Amerikanen, duurt voort. Aan de noordelijke flank zetten de Amerikanen als gevolg van de grote verliezen van de vorige dag hun aan vallen eerst Jn de middag voort. Het zwaartepunt\ lag wederom tussen Marche en de Salm, waar het eerste Amerikaanse leger ernaar streeft een beslissing brengende doorbraak tot stand te brengen. Weliswaar konden ln de buitenge woon verbitterde en aan beide kanten met grote verliezen gepaard gaande gevechten enige penetraties niet ver hinderd worden, doch de Duitse troe pen slaagden er wederom in de door braakpoging te verijdelen. Aan de zuidflank werd de plaats Flamlerge, die de vorige dag verloren ging, omsingeld. Ten oosten van Fla- mierge, om het bezit waarvan nog he vig wordt gestreden, werden de Ameri kanen met gevoelige verliezen ver naar het zuiden teruggedreven. In het gebied van Bastogne verlie pen bij de plaatselijke gevechten de Duitse acties tot verbetering van het hoofdgevechtsten;ein succesvol. Aan het Saarfront ondernamen de Amerikanen ten zuiden van Bitscli op verscheidene plaatsen krachtige door tanks ondersteunde aanvallen, die ln hoofdzaak met belangrijke verliezen voor de aanvallers afgeslagen konden worden. In de noordoostelijke hoek van de Elzas duurde de verbitterde worsteling om de kazematstellmgen der Maglnot- linl* tot ln de nacht voort. Een ge pantserde Duitse gevechtsformatie slaagde erin7 een ^aanzienlijk deel der hindernissen op t'e mimen en lot aan de voorste kazematten der Maginot linie door te dringen. Ten noorden van Straatsburg, waar de Amerikanen aanzienlijke versterkin gen. vooral artillerie, hadden aange voerd, ondernamen deze na langdurige artillerievoorbereiding voortdurende aanvallen op sectoren der Duitse bruggehoofdposltles. Eeh aanval van een Amerikaanse tankbrigade, van Rohrweiler uit naar het zuidoosten ondernomen, bleef steken in het vuur der Duitse artillerie. Het aanvoeren van nieuwe versterkingen door de Amerikanen doet veronderstellen, dat zij van plan zijn het Duitse bruggen hoofd in elk geval in te drukken. Kispest ontruimd Volgens zo juist ontvangen radio berichten werd Kispest, de zuld-ooste- lljke buitenwijk van Boedapest, volko men ordelijk en zonder noemenswaar dige verliezen aan mensen of materiaal ontruimd. Hongaarse Infanterie, ff- mannen en pantsergrenadiers hand haafden hun stukgeschoten steunpun ten zo lang tót de burgerbevolking weggetrokken en ln de kelders van andere wijken der stad overgebracht wafe. 'Aan de westelijke rand van Kispest, dus nog ver van de binnenstad, .be trokken de Duitse en Hongaarse troe pen de Intussen gereed gemaakte tweede verdedigingsgordel. Afgeschrikt door de vele verliezen, die zii door mijnen hebben geleden, volgen de bolsjewisten slechts aarzelend. ZURICH, 10 Jan. Exchange meldt uit Athene, dat de regering- Plastiras een arrestatiebevel heeft afgekondigd tegen de Eam-aanvoer ders Porphyrogenis en Zevgos, den commandant van de Elastroepen te Athene en ongeveer 150 andere voor aanstaande personen van de opstand. Een ieder wordt gemachtigd de ar restatie te verrichten. Het vermogen der betrokkenen wordt in beslag ge nomen. In een andere verordening wordt een zuivering onder het ambtenaren corps, de politie en de recherche be volen. Drie hogere politieambtenaren werden reeds gearresteerd wegens samenwerking met de opstandelin gen. Verliezen der Elas De speciale correspondent te Athene Robert Bigio meldt, dat de Elas de helft van zijn strijdkrachten bij de gevechten om Athene verloren heeft. Plet aantal strijders bedroeg oor spronkelijk 27 a 30.000 man. 1 Januari dus vier dagen voordat- de Elas zich uit Athene terugtrok, was hun aantal reeds tot 13 000 geslonken, Er werden ongeveer 12.000 gevangenen gemaakt, van wie slechts 8.000 als strijdende troepen beschouwd kunnen worden. TOKIO, 10 Jan. Naar de zender Tokio meldt, hebben 90 van de Marianen opgestegen vijandelijke vliegtuigen op 9 Januari op het stadsgebied van Tokio brandbommen laten vallen. De luchtafweer verdreef de aanvallers, die zich in zuidelijke richting verwijderden. Een aantal vijandelijke vliegtuigen schijnt te zijn neergeschoten. De schade ls gering. Voor H.H. rolcers! Een stichtelijke instelling heeft de verkoop van. bij beltjes en psalmboekjes op prima rijstpapier, duizend blaadjes a f 1.50, stopgezet, daar de boekjes rijstpa pier, zelfs zonder psalmen, in de Jor- daan al voor f 4.50 werden verkocht. Onder deze omstandigheden en bij hdt al te snel in rook vergaan van vijftig blaadjes evangelisatiedromen, heejt de vereniging besloten de ver koop van rijstpapierpsalmen en -bij beltjes voorlopig te staken en de ver koop van 's Heren Woord voorlopig te beschouwen als oneerlijke concur rentie jegens de zwarie vloeitjes- markt. TIJL. Aanvragen noodkachels via winke liers. Formulieren naar het Rijks bureau voor metaalverwerkende in dustrieën N.Z. Voorburgwal 326. Lezer met onleesbare naam uit Leiden. Uw klacht over den sno- den bakker, die grote kwanta brood voor f 6.verkoopt, kan ik niet ver der behandelen, daar u geen naam en adres geeft en de bakkers boven dien op het ogenblik in Amsterdam wel f 14.en f 16.vragen. Publi catie van het adres van den overtre der zou zijn clandisie slechts verho gen. Mevr. K. te L. Het adres van het Loodswezen te IJmuideh is Ken- nemerlaan 120, telefoon 4801, het kantoor is dagelijks geopend. TIJ.L. LISSABON, 10 Januari Naar Reuter lilt Parijs meldt, hebben de Franse zuiveringsrechtbanken tot begin Januari meer dan 300 doodvonnissen uitgesproken. Ver der vonden 300 veroordelingen tot dwangarbeid, 180 tot levenslange tuchthuisstraffen plaats en werden 200 beklaagden vrijgesproken. Voor de rechtbanken er zijn er 26 in Frankrijk Ingesteld werden tot dus ver 18700 processen, begonnen. Men verwacht, dat in totaal 50.000 gevallen behandeld zullen worden. STOCKHOLM, 10 Januari. Vol gens Radio Londen heeft de Sowjet-Ambassadeur aan Lord Beaver- brook en den minister van productie Lyttelton „wegens bijzondere ver diensten bij de organisatie der ravl- talllerlngsleverantles aan de Sowjet- Unle" Sowjetonderscheidlngen uitge reikt. De permanente onderstaatssecretaris Sir Alexander Cadogan nam de onder- scheldingen ln ontvangst voor veld maarschalk Montgomery en den over leden admiraal Ramsay, welke ver leend 'werden „wegens voortreffelijke operaties bij de bedwinging van het kanaal en de Invasie van Frankrijk". Toen in de nazomer van het vorige jaar de verwachtingen in de be vrijding en daarmede in een spoedige terugkeer van normale toestanden de bodem werd ingeslagen, moest het vele Nederlanders wel lijken, aliof de laatste steunpunten hun waren ontvallen. Ze voelden zich rpoedeloos en onzeker, en in dezelfde mate, waar in de beproevingen zwaarder werden, namen deze onzekerheid en deze moedeloosheid toe. Niet vaak is ons volk zo somber gestemd een Nieuw jaar binnengetreden. Wat nu? Ja, wat nu? Men mag het misschien betreuren, dat het geen nationale figuur is ge weest, die in deze uren der zwaarste beproevingen zo duidelijk en nadruk kelijk als de Rijkscommissaris ac tuele vragen omtrtmt leven en bestaan van ons volk heeft gesteld. Maar dat verandert toch niets aan het feit, dat thans een woord is gesproken, dat ons volk op dat ogenblik zozeer van node had, een woord, dat niet alleen verheldert en verduidelijkt, maar dat ook door zijn pijnlijk-juiste formu lering van de huidige problemen ap pelleert aan ons verantwoordelijk heidsbesef, aan onze beste national^ gevoelens en aan onze wil tot zelp handhaving. Welke tegenstellingen ln de loop van de jaren der bezetting ook mogen zijn ontstaan, hoe de politieke ont wikkeling hier te lande ook moge zijn geweest, het is alles onbelangrijk in het aangezicht van de ontstellende nood, welke ons uit zelfbehoud dwingt in opperste saamhorigheid en met alle krachten datgene te doen, wat nog mogelijk" is om een catastrophe te voorkomen. Thans moeten die Ne derlanders verantwoordelijkheid dur ven dragen, 'die met voorbijzien van eigen en groepsbelangen zonder de vrees voor een „collaborateur" te wor den gehouden, het belang van het gemenebest willen dragen. De grond slag, die in de aanvaarding van de werkelijkheid is gelegèn, is broed ge noeg om samenwerking van alle, zich verantwoordelijk voelende Nederlan ders, mogeliik te maken. Nog langer afzijdig te blijven staan betekent ook, dat men een wel zeer grote verant woordelijkheid ten opzichte van het noodlijdende volk op zich laadt en men zal deze houding ook met/geen enkel redelijk argument kunnen mo tiveren. De Rijkscommissaris immers, heeft er geen twijfel over laten bestaan, dat van de zijde van de bezettende overheid alle mogelijke medewerking zal worden verleend aan het streven der Nederlanders om de nood op te heffen. „Het gemeenschappelijk aanpakken om de nood op te heffen onder een ordenende leiding, die uit Nederlan ders bestaat en die van Duitse zijde alle mogelijke medewerking zal ver krijgen, is de enige mogelijkheid om de tegenwoordige situatie te verbete ren", zeide de Rijkscommissaris. Te recht merkte hij aan het slot van zijn rede op, dat weliswaar reeds vele be slissingen in deze oorlog^zijn gevallen, maar dat toch voor de Nederlanders de mogelijkheid nog bestaat, invloed op hun lot uit te oefenen. Dat kan niet door alles afhanke lijk te stellen van een Engelse over winning, maar door de aanvaarding der realiteit en door samenwerking van alle positief gerichte krachten. Wat volgens den Rijkscommissaris onder de huidige omstandigheden in het Westen des lands aan levensmid delen verstrekt kan worden, behoe ven geen cijfers op papier te blijven, indien de gehele bevolking met de meeste energie aan de productie, aanvoer e* verdeling medewerkt. De hoeveelheid binnenscheepvaart- ruimte voor het transport van de nodige levensmiddelen is in meer dan voldoende mate voorhanden en de schepen, die met levensmiddelen voor de grote steden varen, zullen door de bezettende macht niet opge ëist worden. Vooral dus ook op de schouders van het Nederlandse schip- persvolk komt een grote verantwoor delijkheid te drukken en h^t mag niet voorkomen, dat ook maar één schip langer stil ligt dan strikt noodt zakelijk is. Een heel belangrijke factor is er echter, welke wij mensen niet in de hand hebben: het weer. Mochtr'er een periode van strenge vorst intreden, - dan worden de aanvoermogelijk- heden aanzienlijk beperkt. Maar naar oud-vaderlandse zede moet van 's mensenkant de g rootste energie worden betoond, dan mogen wij wen sen, dat we ook geluk hebben. Thans komt het in de eerste plaats aan op de solidariteit van alle Neder landers en op de vaste wil van alle betrokkenen om te doen, wat maar enigszins mogelijk is. Als het om zijn bestaan gaat, dan is één volk tot on vermoede inspanningen in staat, dan kómen er krachten les, waarmede het zichz.elf overtreft. „So laet ons dan tsamen zoals Prins Willem eens sprak „met een- drachtigen herte ende wille de be- schernnnghe van dit goede volk aen- grijpen." De höhere //- und Polizeiführer en commissaris-generaal voor de veilig heid wijst er op, dat de laatste tijd veelvuldig is waargenomen, dat wiel rijders ook op wegen, welke van fiets paden zijn voorzien, gebruik maken van de rijwegen en daardoor het ver keer storen, terwijl zij tevens zichzelf en anderen in gevaar brengen. Voor zover er op openbare wegen fietspa den aanwezig zijn, zijn wielrijders verplicht, uitsluitend daarvan gebruik te maken. Aan de politie is opgedra gen, tegen overtreders op te treden. GENEVE, 10 Januari Naar Reu-' ter meldt, heeft de ambassa deur der uitgeweken Poolse regering Dinsdag aan den Amerikaansen mi nister van buitenlandse zaken. Stet- tlnius, een diplomatieke nota over handigd. Beiden weigerden de inhoud dezer nota bekend te maken, doch Stettlnlus verklaarde: „Het was geen protest tegen de erkenning der re gering te Loeblin door de Sowjetunle". De zon gaat op 11 Jan. onder om 16.50 uur en op 12 Jan. op om 8.46 uur< Maan op 11 Jan. op om 5.58 uur en onder om 14.32 uur. N.M. 14 Jan., E.K. 21 Jan., V.M. 28 Jan., L.K. 5 Febr, Directeur, h j Kerkmeester, Bus- sum, hoofdredacteur. Hendrik Llndt. Amsterdam, plv hoofdredacteur, Ir A. H de Haas van Dorsser. Haarlem: binnenland: J v Grieken: illustratie en opmaak: R Kampstra; volkscul tuur en kunst: M. Wolters; sport: J J. Llber; advertenties: A. H. Lammers, allen te Amsterdam. K 113

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1945 | | pagina 1