Hernieuwde druk aan het front van Maas en Moezel VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Dokterseer Eisenhouwer concentreert 34 divisies in de Ardennen Duitsers heroveren terrein in Hongarije Keuringen Waffen-ff enz. Hemmen heroverd Landingspogingen op Luzon Voorbereidingen tof een conferentie van drie Tien erwten per week en per deel Amerikaanse republieken komen bijeen Kanonnen der Elas voor Saloniki en Patras De geallieerde luchtmacht Prof. van Swaay overleden Koffiesurrogaat broeide.... Fransen bij Straatsburg téruggedrongen HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER, 8 Jan. Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Aan de noord- en zuidwestflank van dè frontbocht tussen Maas en Moezel handhaven zich onze forma ties in felle gevechten tegen de weer beginnende doorbraakpogingen van het met Engelse divisies versterkte eerste Amerikaanse leger. Zij vernie tigden wederom talrijke vijandelijke tanks. Oostelijk van Bastogna be haalde de vijand generlei- successen meer, doch werd door onze aanvallen nog verder teruggeworpen. In de zuidelijke sector van het westelijk front hebben de gevechten in de Elzas en aan1, de Boven-Rijn een vrij grote omvang aangenomen. Ten zuiden van Weissenburg zijn onze troepen in de Maginotlinie bin nengedrongen. Ten zuiden van Straatsburg werden in een verras sende aanval ten westen van de Rijn naar het noorden de vijandelijke verdedigingswerken,' opgeblazen. In vergeefse tegenaanvallen van snel verzamelde strijdkrachten verloor de vijand veertien tanks.Bovendien werden meer dan honderd vijande lijke motorvoertuigen vernietigd. Luik en Antwerpen liggen onder, aanhoudende lange-afstandsbeschle- tlng. In Italië ontstonden gisteren aan het gehele front slechts afzonderlijke verkenningsgevechten. In Hongarije hebben troepen van het leger en van de Waffen-# tussen Plattenmeer en Donau ln felle aan- valsgevechten van verscheidene dagen de vijandelijke stellingen doorbroken en ten noorden van het Vertesgebergte ln oostelijke richting tot 40 km. ter rein gewonnen. Gran werd heroverd. In het verloop van deze sucoesvolle operaties werden tot dusver 159 tanks en 426 stuken geschut vernietigd of buitgemaakt. De vijand leed zware ver liezen aan doden en gewonden. De ge vechten duren voort. De dappere Duits-Hongaarse bezet-" ting van Boedapest houdt stand tegen de van het oosten uit stormlopende bolsjewieken. In het zuidoostelijke stadsdeel Kls-Pest woeden verbitterde straatgevechten. De beide laatste da gen werden in het vijandelijke pene- tratiegebied benoorden de Dónau 101 tanks, grotendeels door de „Panzer- faust" vernietigd. Een pantserdivisie schoot daarvan op één dag 58 tanks met strijdmiddelen voor de korte af stand stuk. In het zuldeliike grenseebied van Slowakije werden door eigen tegen- Flinke, gezonde Nederlandse 'ongens kunnen zich melden voor de Waf- fgn-$ artillerie, flak, panzer, fall- SChlrmjager, gemotoriseerde troepen. Infanterie, enz. enz. Donderdag en Vrijdag de 18de en de 19de Januari 1945, om 10 uur, vindt In het gebouw van het //-Ersatzkommando „Nieder- lande", Nébenstelle, Dam 4, Amster dam, een keuring plaats. Flinke, gezonde, Nederlandse mels- Jes en vrouwen van 18 tot 30 Jaar kunnen zich melden voor het Deut sche Rote Kreuz. Voor dezen ls ér Donderdag en Vrijdag de 18de en 19de T*nuarl om 13 'uur ln het genuemde K iüw een keuring BERLIJN, 9 Jan. Ten noordwes ten van Nijmegen hebben de Duitse troepen op 7 Januari in een verras sende tegenaanval de plaats Hemmen weer aan den vijand ontrukt, die de Canadezen op 4 Januari met zware vérliezen hadden bezet. De bezetting van het Duitse brug genhoofd aan de Maas bij Wanssum benoorden Venlo heeft nieuwe aan-, vallen der Britten, die diyir sterk ar tillerievuur werden ondersteund, bloe dig afgeslagen. IU aanvallen onze stellingen verbeterd. In Koerland wierpen onze troepen ten noorden van Doblen ondanks toe genomen verzet de bolsjewieken verder terug. Volgens de voorlopige berich ten werden bij deze gevechten meer dan 500 gevangenen gemaakt en 58 tanks alsmede 128 stukken geschut van allerlei aard vernietigd of ver overd. Amerikaanse terreurformaties vielen gisteren ovèrcfag het westelltke en zuidwestelijke rijksgebied aan. We derom waren overwegend woonwijken het doel van haar bombardementen. Bij twee' op elkaar volgende nachte lijke terreuraanvallen van de Britten op de hoofdstad der beweging werd zware schade aan de hulzen, vooral in de binnenstad van München, veroor zaakt en werden talrijke cultuurmo numenten veywoest Strijdkrachten der luchtverdediging schoten 27 .vier motorige bommenwerpers omlaag. Het vergeldlrigsvuur op Lohden duurt voort. TOKIO, 9 Jan. De vijandelijke pogingen, op Luzon te landen, worden volgens Radio Tokio onverpoosd door de Japanse luchtmacht gestoord. Op 7 Januari werd een groot transport schip ln de grond geboord en een an der schip zwaar beschadigd. Van de Phllippijnen wordt geroeid, dat Japanse vliegtuigen vijandelijke schepen heb ben waargenomen ln de zee van Min danao en verscheidene daarvan vernie tigden. De voor Luzon bestemde Ame rikaanse strijdkrachten staan voortdu rend bloot aan de Japanse luchtaan vallen. De vijandelijke strijdkrachten, die voor Luzon gereed liggen, zijn thans ca. een divisie groot. GENEVE, 9 Jan Volgens Dal ly Telegraph heeft Lord Halifax na een bezoek aan het Witte Huis verklaard, dat er voorbereidingen worden getroffen voor een conferen tie der drie geallieerden, maar dat niemand weet, wanneer zij zal wor den gehouden. Een afzonderlijke conferentie tussen Roosevelt en Churchill noemde Halifax volkomen onwaarschijnlijk. Roosevelt heeft vol gens hetzelfde blad op zijn perscon ferentie verklaard, dat men werkt aan het programma voor een bespre king tussen .Roosevelt, Churchill en Stalin, doch hij wilde geen bijzon derheden mededelen. Dat men ook De Gaulle wilde uitnodigen, sprak hij tegen. HET DACBLAD Ie JAARGANG No. 315 WOENSDAG 10 JANUARI 1945 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administiptie: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 - Postgiro 184120 - Abonnementsprijs 21 ct. per week ot f2.73 per kwartaal. Losiê nummers 5 ct. De meest primitieve vorm van handel die de mensheid kent, is de ruilhandel. Ver voordat het, geld tvas „uitgevonden", ruilden kustbe woners hun vis tegen het graan dat de binnenlanders verbouwden. ruil\ den jagers hun buit tegen stukkeri linnen, die de boerenvrouwen spon nen. Toen kwamen de hulpmiddelen, de voorlopers van het geld, bij diverse stammen op Borneo nog heden in gebruik, als bijzondere, niet gemak kelijk te vinden schelpjes. Tien schelpjeseen schepel rijst. Nu het leven van den grootstede ling in deze sombere tijd steeds pri mitiever wordt, is sinds lang ook de ruilhandel teruggekeerd, zowel van mens tot mens als via particuliere en gemeentelijke ruilbeurzen. Men kan dit systeem natuurlijk ad libitum uitbreiden zoals een leesbi bliotheekhouder uit Amsterdam-West bedacht heeft. Bij dezen man kan men een boek lenen tegen het ge wone honorarium van acht cent per week en pier deel dat was al zo) of... 18 groerle erwten, of een aardappel, of een turfje, of een beetje tarwe. Geld accepteert hij ivel, maar niet graag. Liever heeft hij producten. Maar de meeste lezers van' zijn boeken zullen ook liever geld dan goederen, mis sen BERN, 9 Jan. Naar Reuter meldt, heeft het Amerikaanse' minis terie van buitenlandse zaken medege deeld, dat een overeenkomst tot stand is gekomen over het houden van een conferentie der Amerikaanse repu blieken, die „in de oorlog zijde aan zijde staan". Deze conferentie zal Midden-Februari plaats vinden en zich bezig houden met .„oorlogs- en na-oorlogse problemen van algemeen belang". Het ministerie verklaart verder, dat de Amerikaanse regering met vertrouwen op de toekomst ziet en verwacht, „dat de conferentie de lei ding der verenigde staten in elke constructieve krachtsinspanning om tot een gewaarborgde vrede te ko men zal bevestigen. De zon gaat op 10 Jan. onder om 16.48 uur en op 11 Jan. op om 8.47 uur. Maan op 10 Jan. op om 4.47 uur en onder om 14 uur. A N.M. J4 Jan., K.K. 21 Jan., V.M. 28 Jan., L.K. 5 Febr. STOCKHOLM, 9 Jan. Volgens Reuter schat het Internationale Rode Kruis, dat de Elas minstens 4000 bur- bers als gijzelaars uit Athene heelt ontvoerd. Andere bronnen ramen dit aantal op 8000 of meer, In een offi ciële mededeling wordt gezegd, dat de helft der voedingsmiddelen, die onder bescherming van het Rode Kruis voor de Griekse bevolking beschikbaar wa ren gesteld, door de Elas onrechtmatig voor de vóeding harer troepen ln be slag genomen ls. Voorts meldt Reuter, dai'riie Elas- formatles kanonnen hebben opgesteld voor de havens van Patras en Saloniki, die deze havens beheersen. In Patras zijn de gezinnen der Elas-troepen be gonnen de stad te ontruimen. De correspondent te Athene van de „Times" meldt: Er kan geen twijfel over bestaan, dat de Elas zich overal in de Griekse provincie ln het bezit van de macht bevindt, Zodat alleen Attlca overblijft als invloedsgebled van de regering van generaal Piastiras. LISSABON. 9 Jan. Naar Reuter uit het hoge geallieerde hoofdkwartier te Parijs meldt, is daar de volgende mededeling gepubliceerd: „Als gevolg van de eerder bekendgemaakte wijzi gingen ln het commando, op grond waarvan een deel van het front on der bevel van veldmaarschalk Mont gomery geplaatst ls, zijn het 9de en 29ste tactische luchtcommando tijde lijk geplaatst onder hevel vi.n lucht- maarschalk Coningham, opperbevelheb ber van de tweede tactische lucht vloot." DELFT, 8 Jan. In de ouderdom van 77 Jaar is te Delft overleden prof. Ir. G. J. vén Swaay, oud-mlulster yan Waterstaat en oud-hoogleraar aan de Technische Hogeschool. De thans ontslapene was lid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland, voorts van 1913 tot 1922 lid der Eerste Kamer en van 1922 tot 1925 minister van Waterstaat (mlnisterle-Rujs de Beerenbrouck De begrafenis ls bepaald «p Donder dag £t.s, omstreeks half een op de R.K. begraafplaats aan de Kerkhoflaan te Den Haag. GRONINGEN, 8 Jan. '8 Nachts heeft een felle uitslaande brand ge woed bij de firma K. Tiktaks koffie- en theehandel aan hét Binnendam- sterdiep, Dé brandweer, onder leiding van vden waarnemend commandant P. J. Tupker, bestreed het vuur met zes stralen. De ipwendige schade is vrij groot, De vermoedelijke oorzaak van de brand is broei van koffiesur rogaat.. T n de werkkamer van menigen dok- li ter hangt als devies een prachtig siuk proza. Het is de eed van Hippo crates. De dokter bezweert in die eed de heiligheid van zijn roeping, belooft plechtig de zieken en zwakken bij te staan, steeds bereid en gereed te zijn voor hulp... De eed van een idealist, een heilige gelofte van menig jong medicus die zijn taak begint. Wat komt er in de tegenwoordige verhoudingen van deze gelofte te recht? Menig buspatiënt kan er van vertellen menig buspatiënt kan er nooit meer van vertellen. Hier is eën geval uit de practijk. Een klein meisje, enig kind, klaagt op Oudejaarsavond over erge buik pijn. De bezorgde vader kleedt het ■kindje aan en gaat ermede naar een dokter. „Dokter, U moét mijjt kleine meid onderzoeken, zij huilt zo ver schrikkelijk, ik ben bang voor appen dicitis. Dokter bevoelt het buikje en zegt: „Bent U ook van het vak? NeenNou, het kind heeft kou, ik zal een poedertje voorschrijven. Drie maal daags een poeder. Jk krijg ƒ,2 van U". Vader af. Nieuwjaarsdag is het gehuil over gegaan in een klaaglijk gejammer. Pijn wordt hoe langer hoe erger. Va der neemt een fiets en gaat naar een dokter, om te vragen, thuis te komen kijken naar het krijtende meisje. Geen dienst. Volgende dokter, niet thuis, volgende dokter, buiten de stadvolgende dokter, volgende dok ter... Kwart vöor tien doktersdienst op gebeld. Eindelijk een adres. Daar heen, dokter niet thuis, twee en een half uur in de wachtkamer wachten. Eindelijk komt dokter thuis. Kan-niet mee gaan, kind moet maar gebracht ivorden. Notabene, een kind met 39.5 koorts... Vader weer af, kan het kind natuurlijk onder die omstandigheden niet vervoeren. Vader weer op de fiets om een mensenvriend, die tege lijk dokter is, te bewegen bij zijn kind te komen kijken... Ongeveer vijftien doktoren hadden achter elkaar geen-tijd of geen dienst (of geen zin?om naar een ziek' en van-pijn huilend kind te komen kij ken. Radeloos is de vader weer naar den dokter Qegaan, die door de Cen trale Doktersdienst was opgegeven. Die is dan eindelijk wel bereid om te komen kijken... Kwart over vijf staat de dokter bij het kreunende kind en bij de radeloze moeder. Hij onderzoekt het kind. „Opnemen, di rect". Acute appendicitis. Ondertussen is na een paar uur zoeken door een kennis van den va der een pony-tax bereid om het kind naar een ziekenhuis te brengen. Het buurtziekenhuis is vol. De pony-tax wacht bulten en de meter draait zeer tot ongerustheid van den vader maar verder... Hij is maar ten eenvoudig man met een eenvoudig salaris en de BERLIJN, 9 Jan. Het Intern. In- formatlonsbiiro'meldt: In de Ardennen duurde de moord dadige worsteling gisteren voort, .voor al aan dé noordelijke Ilank van het Duitse penetratiegebled tussen Marche en de Salm. Gedwongen door de Duitse aanval heeft Eisenhower niet minder dan 34 divisies om de frontsaillant moeten ophopen. De hardheid van de strijd en vooral de kracht der Duitse wapenen vergen van de Engels-Agieri- kaanse legers een grote slijtage, vooral daar het weer de laatste dagen een ernstige belemmering ls geweest voor het gebruik van vliegtuigen op korte afstand. Aan de noordelijke flapk is het tot buitengewoon hevige gevechten geko men, vooral noordelitk van Vlelsalm en bij Dochamps. In het eerstgenoemde gebied konden de Amerikanen zich ln het bezit van .Grandhalleux stellen. In twee plaatsen in de nabijheid echter bleef de Amerikaanse aanval na zware verliezen steken. Een Amerikaanse tankformatie, die aan weerszijden van Goronne naar het oosten oprukte, stiet op een Duitse tegenaanval. Er ontwikkelde zich een tankgevecht, dat ln het voordeel der Duitsers werd be slist en waarbij de Amerikanen j 24 Shermantanks verloren. Buitengewoon verbitterd werd ge streden om de plaatsen Grand Sart en Petit Sart, die met de grond gelijk ge maakt werden. Gedurende de nacht werden de puinhopen door de Duitse troepen prijsgegeven. Daarentegen kon Joubieval, zuidelijk van de straatweg VlelsalmLaroche, met succes ge handhaafd worden tegen^ talrijke aan vallen van sterke Amerikaanse tank formaties. Bij Baraque de Fraiture en Odelgne werden Amerikaanse aanval len afgeslagen. Duitse volksgrenadiers zuiverden Dochamps van numeriek sterkere Amerikaanse strijdkrachten, die de plaats waren binnengedrongen. Zuidelijk van Weissenburg drongen de Duitse troepen bij de voortzetting van hun aanval op verschéldene plaat- prijs van een ponytax in deze tijd. Andere ziekenhuizen worden opge beld. Vol, vol. Eindelijk... in Oost is ergens een plaatsje. Er heen. Dan valt door de gladheid het paard. Scène van het publiek. Eindelijk ver der. Tot het paard, dat niet op „scherp" stond defipitief weigert Dan grijpt de vader een fiets, bindt het zieke ki7id in een dekenerop, gaat er op zitten en door de gladde stad rijdt de vader zijn kind. naar het ziekenhuis. Als hij daar aankomt, staat er juist een'ziekenauto vóór, waarmee een simulant is gehaald. „Ach meneer', zegt. eèn van de ver plegers, als hij den afgetobden vader ziet, „wij hebben de verkeerde ge haald". 1In het ziekenhuis wordt het Tcind direct geopereerd. Nu ligt ze met een wit gezichtie en met gesloten oogjes in het grote bed. Buikvliesontste- king... En die vader en die moeder zitten nu om beurten bij dat te grote bed en zien elkander in angstige span ning, hoe dat met het kind zal af lopen, aan.... En die vader en die moede^ zijn allebei onkundig van de eed van Hip pocrates maar voelen alleen, dat het beroep van menigen dokter geen roe ping is, maar net zoals timmerman en putjesschepper een goed betaald „vak". Dat ie 'ook in dc lap kunt laten hangen. Blijkbaar, TIJL. sen de bunkerlinie der weer ln staat van verdediging gebrachte Maginot linie binnen. Van Ingolslielm uit maakten de Duitsers aanzlenlilke vor deringen in zuldeliike en zuidweste lijke richting, waarbij zit Aschbach, Krlmbach en Grundweller veroverden. Het Amerikaanse commando heeft hiér het gevaar ingezien en voert ln allerijl versterkingen aan, die ten dele be staan uit opleidingsformaties en res ten van divisies. Ook aan de Boven- Rijn wierpen de Amerikanen nieuwe versterkingen ln de strijd tegen het Duitse bruggenhoofd bij Gambshelm, ten noorden van Straatsburg. Hoewel aanvallen ter sterkte van een tankbri gade werden ondernomen, slaagden de Amerikanen er niet ln het bruggen hoofd te verkleinen. Zuidelijk van Straatsburg gingen Duitse lnfanterieformaties gesteund door gevechtswagens en stormgeschut, in verscheidene wiggen tot de aanval naar het noorden. De Fransen werden volkomen verrast. Hun front werd bij Rhelnau en Friesenheim tot op grote diepte opengescheurd. Daubendsand, Obenheim, Gersthelm en Kraft werden genomen en verschillende Franse groe pen omsingeld. _i_ Oproep aan de jeugd Duitse soldaten en vrijwilligers van alle Europese volkeren vechten held haftig in de geweldige strijd tegen het bolsjewisme en de Anglo-Ameri- kaanse plutocratie. De Europese jeugd wil voor de vast beradenheid van het vechtende front niet onderdoen. In de gehele oorlogs industrie helpen jonge handen mee. In de laatste jaren meldde de Euro- jese jeugd zich voor de noodzakelijke ■oorlogstaken als: Heifer in der Deut sche Luftwaffe (helper bij het Duitse luchtwapén). Ook aan de Hollandse jeugd is een oproep voor deze o'orlogstaak van het Duitse luchtwapén gedaan. Jongens en meisjes in de leeftijd van 15—21 Jaar, meld je bij het Aussenkomman- do des H. J. Kriegseinsatz-Kommando Niederlande. Daar zal ook jullie te allen tijde uitkomst gegeven worden. Westeuropese tolumie bepleit DEN HAAG, 8 Jan, De vroegere Belgische minister-president Van Zeeland, die zich thans te Washirig- ton bevindt, heeft daar, volgens ra dio Oi-anje, verklaard, dat er een economisch verbond dient te worden gesloten tussen Engeland, Frankrijk, Nederland en België. Er behoort, zeide minister Van Zeeland, tussen deze vier staten een tolunie tot stand te komen en een gemeenschappelijk muntstelsel. Volgens berichten uit Rome ls ex- koning Victor Emanuej ernstig ziek. Umberto heeft zich ln allerijl naar liet ziekbed begeven. Naar de „Daily Mirror" meldt, ls t® Parijs de totale verduistering weer ingevoerd wegens het gevaar van Duit se luchtaanvallen. Directeur: H J Kerkmeester, Bus- sum; hoofdredacteur; Hendrik Llndt, Amsterdam; plv. hoofdredacteur; lr. A. 'H. de Haas van Dorsser. Haarlem: binnenland: J v. Grieken; Illustratie en opmaak; R. Kampstra; volkscul tuur en kunst: M. Wolters; sport: J J. Liber: advertenties: A. H Lammers, allen te Amsterdam. K 113

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1945 | | pagina 1