De problemen van het Nederlandse Volk VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN „Wat nu? Duits bruggenhoofd over de Maas gevormd Duidelijk standpunt van den Rijkscommissaris Walcheren's bevolking evacueert Nieuwe successen in Lotharingen V Gezondheidstoestand Rechtspraak Het Lange Voorhout bedreigd Hulp Rode Kruis Boodschap ïot het Amerikaans Congres Duikbootactie herleeft Mededeling van Duits hoofdkwartier DEN HAAG, 8 J&n. In deze voor ons volk ernstige ure heeft Rijks commissaris dr. Seyss Inquart ge sproken. In een uitvoerige radiorede liceft hij Zondagavond alle proble men aangeroerd, waarjnee ons volk thans worstelt. Klaar en duidelijk heeft hij zijn standpunt uiteengezet zonder nochtans het Nederlandse volk een gedragslijn voor te schrij ven. Integendeel: Hij laat aan ons zelf de beslissing en daarom eindigt zijn rede met de woorden „wat nu"? Voordat wij op een andere plaats in dit blad Op de bijzonderheden in gaan, geven wij ,thans eerst een alge meen overzicht van deze rede. Allereerst behandelde de Rijkscom missaris het voedselvraagstuk. Hij her innerde aan de rantsoenen, die wij ln het begin van het vorig Jaar hadden, rantsoenen, die ons thans sprookjes achtig schijnen; 1800 gram brood en 70 gram meel, 150 gram vermicelli e.d„ 250 gr. suiker, 125 gr. Jam, 125 gram vlees, 140 gram boter, 50 gram kaas, ongeveer 3 kg. aardappelen en IJ liter melk. Die rantsoenen hadden kunrten blijven bestaan tot de nieuwe obgst, omdat het Rijk voor al het uit gevoerde voedsel een gelijkwaardige Invoer had toegezegd (b.v. graan voor groente). In het najaar echter is een grondige wijziging gekomen ln de situatie. Er zijn daarvoor verschillen de oorzaken aan te wijzen: spoorweg staking, het uitvallen van de, binnen vaart, dus vermindering van transport middelen. Maér ook andere oorzaken: Het Rijk kon door de veldtocht ln Frankrijk en de bomaanvallen ln West-Dultsland voorlopig minder aan voeren dan ln de bedoeling lag, de weermacht moest door het wegvallen van treinen en schepen zich ln het land nelf gaan voeden, de boeren wer den ongerust en hielden hun produc ten vast, de vijand vernielde Walche ren en ook Zuid-Beveland en Brabant vielen weg als verzorgers. Zodoende ontstond een situatie, waarbij de ver antwoordelijke Nederlandse autoritei ten slechts zeer Kleine rantsoenen ter beschikking konden stellen. Wanneer echter alle delen van de bevolking zich tot het uiterste in spannen, is een verhoging mogelijk tot 1400 gram brood, 125 gram" vlees, 100 gr. olie, 50 gram kaas en zeker 3 kg. aardappelen, waarbij echter zekere voorwaarden vervuld moeten zijn (geregeld dorsen, geregeld ver voer, geen verkoop in de zwarte han del enz.) Het allerbelangrijkste blijft aller bereidwilligheid, al het moge lijke te doen. Toen b.v. de leider van de afd. vervoer van het departement van Waterstaat onderdook, aldus de Rijkscommissaris, gaf dat een verlies van minstens twee weken tijd. Mag hij daarvoor het grootkruis van een huisorde verwachten? Met cijfers bewees de Rijkscommis saris, dat er op dit ogenblik scheeps- rulmte voldoende is, aile Duitse auto riteiten hebben hun medewerking toegezegd, het komt hier op de schip pers aan. Nadat de Rijkscommissaris'fee wezen had op de schrijnende tegenstelling tussen de bevredigende voedselvoor ziening gedurende meer dan vier ja ren Duitse bezetting en de voedsel- nood ln de door Engelsen, Amerikanen en bolsjewieken bezette gebieden, sprak hij over de werkloosheid, die ln de bezettingstijd verdwenen ls. De gezondheidstoestand van het Ne derlandse volk ls, zoals met cijfers werd aangetoond, eer beter dan slech ter geweest, als men de bezettingsjaren vergelijkt met de Jaren 19141918. Toen steeg b.v. het sterftecijfer /van 12,4 tot 13,1 om ln 1917 door de griep epidemie 17,1 te bereiken. Nu steeg het cijfer ln 19401945 van 9,5 op 10. De besmettelijke ziekten zijn zelfs minder geworden." Sterker nog spreken de cijfers van huwelijk en geboorte. Tijdens de oorlog 19141918 zijn die tot op de helft gedaald. Van 1940 tot 1943 zijn ze gestegen van 20,8 tot 23 p.m. De bevolking van Nederland steeg ln 1943 voor het eerst boven de 9 mil- lloen. De oorzaken zijn het verdwijnen der werkloosheid, een betere regeling der belastingen, klhderbpslag en ln het algemeen de zorg voor de kinder rijke gezinnen-. Hoewel de belastingen moesten worden verhoogd, de Inkom stenbelasting b.v. tot het drievoudige, betaalt een gehuwd arbeider of kleine ambtenaar met drie of vier kinderen thans minder Inkomstenbelasting dan ln 1939. Al deze maatregelen leidden er toe, dat de Nederlandse bevolking de toekomst met vertrouwen tegemoet zag. En toch beweert de vijandelijke pro paganda, dat het Nederlandse volk on der een onbeschrijfelijke druk, onder terreur geleefd zou hebben. De proef op de som leveren vooral twee bevol kingsgroepen, die het meest weerloos staan tegenover ruw optreden en ge brek aan discipline, n.l. de kinderen en de vrouwen. Overal kan men echter zien, aldus de Rijkscommissaris, hoe onbevangen de kinderen den Duitsen soldaat tegemoettreden. En kon niet elke Nederlander vaststellen, dat vrouWen en meisjes ln de donkere win termaanden 's avonds onbekommerd alleen op straat lopen of fietsen? In Brabant schijnt dat volgens radiobe richten anders te zijn. Ook hoort men wel zeggen, dat de rechtbanken onder druk zouden staan. Nooit is echter pressie op de rechters uitgeoefend, hoewel deze soms bij ern stige vergrijpen opvallend lichte straf fen oplegden. Alleen werden rechters, die weigerden—verder te werken, ont slagen, Wie dienst weigert, verliest zijn post. De nieuwe rechtbanken, wel- J ke werden Ingesteld, hebben zeer be vredigend gewerkt en tot de politieke ontspanning bijgedragen. Wat de bij zondere Duitse rechtbanken aangaat, kan worden vastgesteld, dat het aantal ter dood veroordeelden, ook als men er de gevallen van doodschieten bij verzet bij rekent, minder bedraagt dan hét aantal slachtoffers van een enkele Engels-Amerikaanse terreuraanval op dö stad /Nijmegen. HET DAGBLAD Ie JAARGANS No. 314 DINSDAG 9 JANUARI 1945 tlitgave: N.V. De Arbeidersper» Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Lelden. Tel. 24996 - Postgiro 184120 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of 2:73 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. DEN HAAG, 8 Jan. Ook op het Lange Voorhout zijn thans de eerste bomen ten offer gevallen aan het op brandhout beluste publiek. Hierme de is een van de fraaiste plekjes van de stad geschonden. Betekent dit het begin van het einde? Hetzelfde kan men vragen ten aan zien van de oude Schevenlngseweg, waar ook al bomen verdwenen zijn. Het principe der bezettingsmacht was, de Nederlanders ln hun particu liere leven zpveel mogelijk ongehinderd te laten eh de politieke activiteit ln zoverre te controleren, dat er geen vijandige actie uit ontstaat. Een Ame rikaans politle-offlcier zelde dezer da gen, dat hij niet in Duitsland kwam voor een bezetting van orde, maar voor een bezetting der verovering. Wat zegt de Nederlander van de Duitse be zetting? Wat zij er eefi van verovering of een van ordening? Van September, zei de Rijkscom missaris, dat voordien vele Nederlan ders, vooral Hollanders, liever af wachtten, hoe de strijd tussen de grote mogendheden zou aflopen. Dat kan nu niet meer en het heeft wel licht dit voordeel, dat Nederland door het lijden en het overwinnen van eigen nood bewust en met overtuiging kan intreden in de kring dergenen, die in de toekomst zullen beslissen over het lot van ons continent. Het was mogelijk geweest, ook ln deze tijd met uiterste discipline veel te redden. In plaats daarvan kwam de georganiseerde sabotage. Het signaal daartoe was de spoorwegstaking, waar op de heren ln Londen vreselijk trotó schijnen te zijn. De feiten zijn de vol gende: geen spoorwegman ls vervolgd, de stakers zijn ontslagen. ZIJ zullen alleen dan en ln zodanige omvang weer aan het werk kunnen komen, als de bezettende i macht doelmatig acht. De verantwoordelijke leiders zuilenter verantwoording geroepen worden, maar de bezettende macht heeft daar ech ter geen haast mee. 1 Over eventuele hulp van het Rode Kruis zei de Rijkscommissaris, dat de thans in het vooruitzicht gestelde hoe veelheden niet van veel betekenis zijn. Wanneer men van de 2| A 3 milliard gulden bezittingen fn hét buitenland levensmiddelen kocht ln Argentinië en een deel van de if millloen ton scheepsrulmte met eigen bemanning naar Holland liet varen, behoefde nie mand hier honger ts lijden. Waarom gebeurt dat niet? 'Door de blokkade? Of willen de Nederlanders ln het bui tenland dat niet? Over de reorganisatie van het Rode Kruis hier te lande zei de R.K., dat het noch ln de bedoeling ligt, pit het Nederlandse Rode Kruis een riat.-soc. partijorganisatie te maken, noch er een Duitse Instelling van te maken. (Zie verder pag 2) DEN HAAG. 6 Jan. Een Neder lands oorlogscorrespondent was. vol gens radio Oranje, dezer dagen op het eiland Walcheren, waar de Engelsen, geholpen door een groepje Hollanders, met de amphiblsche landingsvaartui gen en pantserauto's bezig waren, de bevolking te evacueren. Hit meldde op 2 Januari o.a.: „Vandaag wordt er niet geëvacueerd, want de mist ls zo dik, dat Je hem wel kunt snijden. Bovendien gaat de kou Je door merg en been. De mensen hier ln Vrouwenpolder zullen nog één dag langer op hun evacuatie moeten wach ten De schepen zouden zeker hun weg wel vinden, maar over een paar uur ls het eb en Je kunt ln deze Ijzige kou het risico niet nemen, met een aan tal mensen twaalf uur ln zo'n open schuit op een of andeye zandbank vast te zitten. Ongeveer 6000 mensen moeten wor den weggebracht maar er zijn nog dui zenden over op kleine plekken, die bo ven ijet water uitsteken. Je hoort hier schrijnende verhalen. Een burgemees ter vond vier kinderen op de zolder van een eenzame overstroomde boer derij. In de keuken was de kachel bo ven het water gehesen en daarvoor stond de moeder te koken. Ze stond tot haar middel ln het water. STOCKHOLM, 8 Jan. President Roosevelt zegt in een boodschap tot het Amerikaanse congres, dat rege ring en volk één verwachting heb ben: De hoop op de vrede. Onze ver liezen, aldus de president, zullen zwaar zijn. De geallieerden zullen tot de eindoverwinning gemeenschappe lijk strijden. Zij hebben een jaar achter de rug, dat eindigde met een tegenslag vcor hun wapenen. Wij hebben thans de meest kritieke faze van de oorlog bereikt. Het is zeer wel mogelijk, dat de vijand verdere pogingen zal doen om door de ge allieerde linies te breken en dat hij zijn duikboten zal verbeteren. Roosevelt verlangt een uitbreiding der wapenproductie. Vele belangrijke productieplannen worden beleihmerd door het gebrek aan werkkrachten. Hij beveelt het congres aan, een wet betreffende de nationale dienstplicht aan te nemen. Ten aanzien van de buitenlandse politiek verklaart de president, dat zich tegen het einde van de oorlog natuurlijk meningsverschillen onder de geallieerden zullen voordoen. „Wij mogen niet toegeven, dat deze me ningsverschillen ons van elkander scheiden. De Verenigde Staten zullen niet aarzelen hun Invloed aan te wenden, om, voor zo ver het mense lijkerwijs mogelijk is, de verwezen lijking van de beginselen der Atlan tische Ch$>-ta te waarborgen." Een kleine scheur ln de muur van de boerderij ls een paar dagen later een groot gat. Daar werken eb èn vloed aan en ook de vorst. En toch, wat een moeite k06t het soms, de mensen bij te brengen, dat evacuatie nood zaak is. Honderden geëvacueerden zitten ook ln de kérk in Veere. Onder de grote gewelven zijn noodstallen gebouwd, waar een aantal half verhongerde koelen zijn ondergebracht. Naast de kluis, waarin de o\fle boeken van de abdij zijn opgeborgen, ligt een groep gelten ln het stro en verderop zijn een aantal -boeren bezig, hun paarden te verzorgen, die dagenlang ln Ijskoud water hebben gestaan. Een aantal koelen zijn naar Zuld-Beveland ge bracht, maar de toestand ls zo. dat het nog te vroeg ls, een beeld te vor men van de schade, die aan de Walcherense veestapel is toegebracht. Ook de meeste vluchtelingen van Walcheren zijn op Zuld-Beveland on dergebracht. BERLIJN, 8 Jan. In de laatste tien dagen, van 27 Dec. tot 7 Jan., hebben Duitse duikboten veertien vijandelijke koopvaardijschepen met een inhoud van 88.000 brt„ alsmede vijf torpedojagers, korvetten en ge- leidevaartuigen in de grond geboord. Deze - successen, trekken des te meer de aandacht, daar een deel hiervan plaats vond in het Kanaal. In ieder geval, zo wordt in Berlijnse militaire kringen geconstateerd, betreft het hier een herleving van de Duitse duikbootactie in verschillende gebie den van de strijd ter zee. Ondanks alle Inperkingen verschij nen er in Duitsland toch nog altijd 3200 kranten en periodieken, die door de poet bezorgd worden. Einde Maart 1939 waren- er 8200. Tweevijfde van alle krantenpost loopt over het Ber lijnse postkantoor. Een honderdtal vijandelijke vlieg tuigen is ln de nacht van 6 op 7 Janu ari verschenen boven Tokaldo en bo ven de oostelijke wateren en oostkust van Japan. Er werden brahdbommen geworpen op Nagoya en Hamamoetsoe. De verliezen aan Japanse zijde worden als gering gekenmerkt. De president van de Poolse Sow- jet heeft tot „ambassadeur van de Poolse republiek" ln de Sowjet-Unie benoemd Sigmund Modzelewski. De Amerikaanse regering heeft de onverwijlde oproeping gelast van alle om redenen van hun beroep vrijgestel de mannen, die zonder verlof van de bevoegde overheid hun werkkring neb ben verlaten. Rond vijf millloen man in de leeftijd van 18 tot 37 Jaar vallen hieronder. In Duitsland woiden ln elke vier- milllard bonnetjes aangewezen. De weekse periode tussen de 12 en de 15 winkeliers hebben dus per Jaar 150 tot 180 millloen bonnetjes te incasse ren, te sorteren op te plakken en in te leveren. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 7 Jan. Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Bij Wanssum in zuidoostelijk Ne derland hebben onze troepen de laat ste dagen een bruggenhoofd over de Maas gevormd en alle tegenaanval len van de derde Engelse divisie met zware verliezen voor den vijand af geslagen. In de noordelijke Ardennen zijn gisteren de aanvallen der Amerika nen onder de indruk van hun zware verliezen der voMge dagen geluwd. In het gebied van Bastogne gelukte het onze formaties, ondanks taaie vijandelijke tegenstand, nieuwe steunpunten uit de vijandelijke front bocht rondom de stad los te breken. De gevechten ln Lotharingen en de Elzas brachten nieuwe successen aan onze troepen. Tegenaanvallen der Inmiddels aangevoerde Ameri kaanse formaties zijn mislukt ten noordwesten van Rohrbach, alsmede aan de daluitgangen der Beneden- Vogezen. Bij Philippsburg ls een ves ting der Maginotlinie met de gehele Amerikaanse bezetting gecapituleerd. In de Rijnvlakte ten noorden van het Bos van Hagenau .hebben onze troepen talrijke plaatsen bevrijd en hun bruggenhoofd ten noorden van Straatsburg, ondanks vijandelijke tegenaanvallen, versterkt. In het westen werden gisteren 73 vijande lijke tanks stukgeschoten, terwijl talrijke stukken geschut en pantser- afweerwapens werden buitgemaakt. Luik en Antwerpen liggen onder ons langeafstandsvuur. In Mldden-Itallë ondernamen de Britten gisteren afzonderlijke vergeefse aanvallen in de Romagna. Tussen het meer Dan Comacchlo en de Adriatlschc kust duren zware gevechten voort. In Hongarije heeft het dappere gar nizoen van Boedapest hevige aanval len der bolsjewieken afgeslagen. Ten noorden van de Donau ls de vijand aan het Gran-front met sterke strljd- HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜH RER, 8 Jan. Het opperbevel van de weermacht deelt het volgende mede: Volgens een door Radlo-Moscou op 31 Decmber 1944 verspreide officiële Sowjet-verklaring, zouden op 29 De cember 1944 's middags twee Sowjet- officieren, die als parlementairen ge komen waren, voor Boedapest,ondanks duidelijke kenmerken door Duitse troepen beschoten en gedood zijn. Het opperbovel van de weermacht deelt naar aanleiding hiervan het vol gende mede: Voor de Duitse hoofd gevechtslinie zijn niet Sowjet-parle- mentairen, doch vier tot parlementai ren gedwongen Duitse krijgsgevange nen verschenen, die de eis tot capitu latie aan het garnizoen van Boedapest moesten overhandigen. Zij voegden zich vanzelfsprekend onmiddellijk weer bij de Duitse ttoépen en ver klaarden, dat zij de opdracht alleen aanvaard'hadden om aan de gevangen schap te Ontkomen. De van haar ver vulde en met een weerzinwekkend be roep op het volkenrecht gepaard gaan de Sowjetleugens behoeven geen ver dere commentaar. krachten tot de aanval overgegaan. De meeste aanvallen bleven in ons vuur steken. Bij de verbitterde gevechten om de afgrendeling ener vrii diepe penetratie ten noorden van de Donau werden volgens de voorlopige berich ten 23 vijandelijke tanks stukgescho ten. In het zuidelijke grensgebied van Slowakije zetten de bolsjewieken hun aanvallen met plgatseltik geconcen treerde strijdkrachten, vooral bij Pu- kanec, Blauensteln en Lucehes voort. Zij leverden hun geen noemenswaar dige resultaten op. In Koerland drongen onze troepen benoorden Doblen diep ln het vijan delijke hoofdgevechtsterreln. De ge vechten zijn daar in volle gang. Amerikaanse gevechtsvliegtuigen, die gisteren overdag hun terreuraanvallen op West-Dultsland en „hetgebied van Rijn en Main voortzetten, wierpen bommen uit vooral op de binnenstad van Mannheim en Worms. In' de avonduren troffen de Britten overwe gend woonwijken van Hanau en Neuss. Door strijdkrachten der lucht verdediging werden 25 Anglo-Ameri- kaanse.vliegtuigen, in hoofdzaak vier motorige bommenwerpers, neergescho ten. Het gebied van, Groot-Londen ligt onafgebroken' onder ons vergeldings- vuur. In de strijd tegen het vijandelijke ravltallleringsverkeer hebben onze duikboten ln de eerste dagen van Januari vijf schëpen met een gezamen lijke Inhoud van 36.400 brt„ alsmede vijf torpedojagers en geleidevaartul- gen, ln de grond geboord. Een ander schip werd getorpedeerd. Onder de tot zinken gebrachte schepen bevond zich een groot troepentramportschlp van 11.000 brt. Het ls gezonken voor Cherbourg. Oproep leden Jeugdstorm Het stafkwartier" van de Nationale Jeugdstorm is gevestigd te Assen, Torenlaan 4, tel. 2413 (na 18 uur 2504). Ieder lid van de Nat. Jeugdstorm dient zich per omgaande schriftelijk of persoonlijk met de volgende ge gevens aan bovenstaand adres te melden: Naam, voornamen, geboor tedatum, geboorteplaats, rang func tie, stamboeknummer jeugdstorm, datum van inschrijving, voormalig adres, huidig adres, waar en hoe in gezet. Deze oproep geldt ook voor leder van bijzondere afdelingen, zoals d- marine-jeugdstorm. Kameropera staat stop De Kameropera heeft van 31 Decern ber J.l. haar werkzaamheden voorlopk gestaakt, aangezien de tegenwoordig verhoudingen de vervulling van har taak op het ogenblik niet mogeb maken. De zon gaat op 9 Jan. onder or. 16.47 uur en op 10 Jan. op om 8.48 u Maan op 9 Jan. op om 3.S7 uur eit onder om 13.34 uur. N.M. 14 Jan., E.K. 21 Jan., V.M. 28 Jah., L.K. 5 Febr. Directeur: H J. Kerkmeester. E sum; hoofdredacteur: Hendrik L!r Amsterdam; piv hoofdredacteur; A. H. de Haas van Dorsser. Haarle binnenland: J v Grieken, uiugtra en opmaak: R.« Kampstra, volksci tuur en kunst: M. Wolters; sport: J Ltber; advertenties: A. H, Lammert allen te Amsterdam. K 113

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1945 | | pagina 1