Goud Duitsers veroveren talrijke plaatsen in Lotharingen VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN in zijn vingers. Veel geluk"? Slag in Ardennen duurt voort Altijd verliezer Gevechten ih Athene en de Piraeus geëindigd Duitsers heroveren 82 plaatsen Vlootactie bij Sumatra Geallieerd opperbevel De Rijkscommissaris voor de radio Taptemelk voor kinderen Moscou aanvaardt voorstel Poolse regering te Loeblin Nijmegen is zwaar getroffen HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER, 5 Jan. Het opperbevel der toeermacht maakt bekend: De slag in de noordelijke Arden nen is gisteren nog toegenomen. In het geconcentreerde vuur van alle wapens liepen de opnieuw voor een doorbraak aanvallende Amerikaanse divisies reeds na geringe aanvangs- successen weer vast. In het gebied van Bastogne handhaven onze tank- formaties hun krachtige drtik. Vijan delijke aanvallen mislukten. Het front tussen Saargemünd en de Rijn is in beweging. Ondanks de tegenaanvallen der intussen aange voerde vijandelijke formaties zijn onze troepen, vooral in de Benecjen- Vogezen, verder aan het opdringen. Behalve talrijke plaatsen in Lotha-, ringen werd de stad Weissenburg in de Elzas van den vijand bevrijd, de Lauter werd naar het zuiden over schreden. 76 tanks en gepantserde voertuigen, werden gisteren in het westen buitgemaakt of vernietigd, ook talrijke kanonnen en oorlogstuig van allerlei aard vielen in onze han den. In Mldden-Itaüë duren de zware af- weergevechten voort. In het gebied ten noorden van Faenza handhaafden onze troepen het terrein tegen de vijandelijke doorbraakpogingen. Ten noordwesten van Ravenna staan zij ln zware gevechten tegen opgedron gen vijandelijke formaties. v De slag in Boedapest gaat voort. De Duitse en Hongaarse verdedigers heb ben ook gisteren sterke vijandelijke aanvallen aan de oostelijke rand van de stad teruggeslagen Om enkele penetratleplekken wordt nog verbit terd gestreden. Den tussen de Gran en Gross Stef- felsdorf aanvallenden bolsjewieken bleven noemenswaardige successen ontzegd. Een bolsjewistische gevechts groep, die onze stellingen was binnen gedrongen, werd in een tegenaanval door onze tanks afgesneden en ver nietigd. Sterke formaties Duitse slagvliegers hebben ook gisteren de gevechten van het leger in Hongarije ondersteund en achttien tanks bui'ten gevecht ge vecht gesteld; 30 Sow Jet-Russische vliegtuigen werden vernietigd, daar- ATHENE, 6 Jan. Het nieuwe Griekse kabinet heeft medegedeeld, dat het met de Elas niet eerder on derhandelen zal dan wanneer de wa penstilstandsvoorwaarden, die door den Britsen bevelhebber zijn vastge steld, door de Elas aanvaard en na gekomen zijn. De B.B.C.-correspondent in Athe ne meldt, dat gisteren de gevechten in Athene en de Piraeus geëindigd waren. Britse colonnes en patrouilles zijn in Noord-Athene, het laatste ge bied, dat door Elas-troepen bezet ge houden werd, niet op tegenstand ge stuit; De correspondent is van mening, dat de Elas-troepen zich uit de stad hébben teruggetrokken. BERLIJN, 5 Jan. De Duitse troepen hebben tijdens hun verdere opmars Weissenburg bevrijd en nog 82 andere plaatsen aan het Saar- Rijnfront heroverd. Zij trokken de Lauter over in zuidelijke richting, al dus de militaire woordvoerder in de Wiihelmstrasse. Ten noordwesten van Nijmegen viel een Canadese stoottroep op 4 Januari de plaats Hemmen met vlam- menwerpende tanks aan. Met zware verliezen konden de Canadezen de plaats binnendringen. HET DAGBLAD !e JAARGANG No. 313 MAANDAG 8 JANUARI 1945 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 - Postgiro 184120 - Abonnementsprijs 21 ct. per week ot ƒ2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. van 26 in luchtgevechten door onze jagers en slagvliegers. In Koerland mislukten ten zuiden van Frauenburg verscheidene plaatse lijke aanvallen der bolsjewieken. Gisteren waren boven het Duitse gebied slechts vrij kleine formaties vijandelijke toestellen in scheervluoht. In de avonduren en om middernacht hebben snelle Britse gevechtsvliegtui gen opnieuw dè~ rijkshoofdstad aange vallen. Het vuur onzer vergeldingswapens op Londen werd versterkt. TOKIO, 6 Jan. In een bericht van het keizerlijke hoofdkwartier wordt bekend gemaakt, dat op 4 Januari vijandelijke vlootstrijdkrach- ten in de wateren ten noordwesten van Sumatra opdoken. Vijandelijke vliegtuigen drongen het noordelijke peel van hét eiland Sumatra binnen. Voor zover tot de avond van 4 Jan. bekend is géworden, werden in af- weergevechten 26 vijandelijke toestel len neergeschoten. De Japanse ver liezen zijn zeer gering. LONDEN, 6 Jan. Het opperste geallieerde hoofdkwartier heeft vol gens Reuter medegedeeld: Door de Duitse doorbraak door de Ardennen zijn twee fronten ontstaan, waarvan het ene naar het Zuiden, het an dere naar het Noorden is gericht. Met goedkeuring van alle betrokke nen is het naar het Zuiden gerichte deel van het front geplaatst onder het bevel van veldmaarschalk Mont gomery, het naar het Noorden ge richte deel onder dat van generaal Bradley. Dodelijk ongeluk bij stoeipartij BEVERWIJK, 6 Jan. In de slage rij van de firma A. Th. v. d. G. aan de Breestraat ls eind vorige week de 21- Jarlge W. bij een stoeipartij tussen familieleden onderling ln een z.g. worstpen gevallen. De pen drong den Jongeman diep ln de buik en veroor zaakte dusdanige verwondingen, dat het slachtoffer ln het Rod,e-Kruls- ziekenhuls aan de gevolgen ls over leden. De Engelse premier Churchull ls Vrijdag van een kort bezoek aan Frankrijk teruggekeerd, waar hij be sprekingen heeft gevoerd met generaal Eisenhower, veldmaarschalk Montgo mery en generaal de Gaulle. Het strijkje was uiteengevallen. Na het laatste contract, ny, al maanden geleden, was er geen em plooi meer te vinden. Zij zagen elkaar niet veel meer. Slechts de slagwerker-refreinzanger kivam nog trouw oplopen bij den pianistdie met een hok vol kinderen zat en niet loist, hoe hij aan dekost moest komen. Samen waren zij den boer op ge weest, naar noord en naar zuid. op fietsen die óók hun beste tijd gehad hadden. Zij deden dezelfde ervarin gen op als zovele duizenden: het werd steeds moeilijker, iets los te krijgen. De boeren wilden wel ruilen maar dan het liefst voor edel metaal. De laatste tocht liep op niets uit... Toen kreeg de slagwerker een „tip". Stom toevallig, zo maar in een ge sprek op de ÏJ-pont. „Morgen gaan wij naar A. en ik beloof je, dat wij iets thuis brengen!" Dat was een paar dagen voor Kerstmis en de siagwerker-lefreinzanger had al zijn optimistische overredingskracht no dig om den ontmoedigden pianist mee te'krijgen. „Heus, ik heb een adres, waar wij vast en zeker béét zullen krijgen..." En rammelend reden zij naar A. Het adres was dat van een rijken boer, die in de oorlogsdagen nog véél rijker was geworden. Toen zij voor het gesloten damhek stonden, liet de pianist opnieuw alle moed zakken. Maar de slagwerker zette door. Hij wist in contact te komen met een van de knechts en die bracht de boodschap over aan de vrouw: er waren twee Amsterdammers met goud'! „Doe jij het alleen maar", zeide de pianist, die het smoesje niet ver trouwde. De slagwerker werd toege laten tot de op een kier gehouden voordeur van de villa-achtige' boeren- woonstee. Wat hij daar prevelde weet de pianist nu nóg niet, maar na verloop van tijd werd hij er bij geroepen. „Hier is de man met goud in zijn vingers!", zeide de slagwerker en nog wat schroomvallig opende de boerin haar deur om de beide heren binnen te laten. Het huis was pas verbouwd, want de boer had een deel van zijn geld belegd in een orgel, een piano en een Bechstein-vleugel en in de oorspronkelijke behuizing was voor deze instrumenten geen plaats geweest. Wie daar op speelde? Niemand! De slagwerker boomde aan één stuk door en zijn strategisch plan werd met succes bekroond: de heren drongen door tot de „muziekkamer" en in minder dan geen tijcf zat de pianist achter de schitterende vleu gel. En speelde, zoals hij van zijn levensdagen nog niet had gespeeld... De boerin zwijmelde van trots en van zaligheid. De boer werd er bij gehaald en de knechts en de meiden en allen waren er stil van. Wat een muziek, wat een muziek... De' refrelnzanger zette een stichtelijk kerstlied ln en de pianist begeleidde met belerende klokken aan de bas- kant en engelenzang cp de rechterhelft van het klavier. Zij gaven nog vele nummertjes ten beste en na het laat ste lied werden zijuitgenodigd mee te eten! Zij kregen een Daar fles sen melk, een half pondje boter, een zakje tarwe en de dringende uitnodi ging, Vrijdags terug te komen. Vrijdags waren zij terug. De boer had al zijn vrienden en kennissen uit genodigd om naar ,.z)jn" vleugel te komen luisterenDominee was ook van de partij. Het honorarium ln na- tura was nog ruimer dan de eerste keer. Als knappe psycholoog had de slagwerker het repertoire ln het stich telijke gehouden en dat gaf voor do minee de doorslag: de muzikale Am sterdammers sloten voor het eerst na lange tijd een contract af, al was het dan mondeling. Met de Kerstdagen „werkten" zij in A. en hun betaling geschiedde ln natura. Voorlopig kun nen zij weer vooruit!!! DEN HAAG, 6 Jan. De Rijks commissaris'voor het bezette Neder landse gebied Rijksminister Seyss Inquart zal Zondagavond 7 Januari over de zender Hilversum en radio distributie een rede" houden. De juiste tijd zal worden medegedeeld in aan sluiting op de berichtendienst van de B.N.O. DEN HAAG, 5 Jan. In de provin cies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht zal ten behoeve van kinderen op de bon D 407 van het inlegvel van 7 Januari tot en met 20 Januari a.s. 600 gram taptemelkpoeder of 6 al. taptemelk beschikbaar worden gesteld. De bonnen C 407 en E 407 zijn voor hetzelfde tijdvak aangewezen voor het kopen van 20O gram taptemelkpoeder of 2 1. taptemèlk. Men dierit deze bonnen bij zijn melkhandelaar in te leveren. Afleve ring zal zo spoedig mogelijk plaats hebben, doch in elk geval in h'et tijd vak van 7 tot en met 20 Januari a.s. Op deze bonnen moet ook aan perso nen, die tot dusverre geen vaste klant waren, worden afgeleverd. Op de persconferentie heeft pre sident Roosevelt medegedeeld, dat de ontmoeting tussen hem, Churchill en Stalin eerst na 20 Januari zal plaats vinden. Hij zeide verder, dat tijd en plaats der ontmoeting van de weers omstandigheden zullen afhangen. Ë-1 erlijkik heb het niet gedurfd. Journalisten moeten volgens de legende brutaal als de beul zijn en volgens sommige waarheidlievende landgenoten moeten ze kunnen lie gen alsof het gedrukt staat maar ik heb niemand „Veel Geluk" durven wensen op Nieuwjaarsdag. j.Zo min mogelijk ongelukken en dat je het leven er af moogt brengen", „Dat we ook nog Nieuwjaar 1946 met ons al len mogen beleven", ziedaar mijn meest fantastische wensen. En ver volgens: „Niet minder brood" of bijv. „Deze week een kilo aardappelen extra". Ach, zelfs de meest onbeschei den mens leert in deze dagen beschei denheid en onze wensen vliegen niet meer over jaren heen, maar we zien meestal nog maar een week vooruit. Of een dag. Of een maaltijd. Een gelukkig 1945". „Een gelukkig jaar" klinkt ons ipimers zelfs al vanwege het ontzettende tijdsverloop als een massale hoon in de oren. Een berg. En een mens is een ding van een dag, van uur geworden, meer dan ooit. „In hoeveel tijd is een bijna lege maag helemaal leeg?", ziedaar ons probleem. Ik loop over straat. Er is vandaag een nieuwe rij. Die staat, heel be- 'scheiden, aan de overkant op het trottoir, driehonderd man groot, te genover een „Ice cream salon". Over een uur gaat het ding Q*pen. In die salon woont een edel mens, die niel alles wat hij heeft, zelf op eet, zoals de meesten, maar die mede deelt. Hij geeft twee borden pap voor veertig cent. Iemand komt naar buiten en ik interview snel: „Ik ging hier vanmorgen om half acht staan. Wc hebben thuis niets. (Mijn zegsman is een vrouwelijke postbode en harde hongerlijnen staan in haar bleek gezicht.) Om kwart voor tien gaat de salon open. Ik was bij de eersten en kreeg mijn twee borden. Daarna ben ik weer gauw achter aangesloten, want als ze een maal beginnen, met ploegen van veer tig tegelijk, gaat het vlugger en zo had ik om half elf nog eens twee borden! 't Is wel pap met water, maar 't is pap en er zit toch wat in." Wat er in zit? Wie weet het. Maar het bindt en vult. IJsbindmiddel? En .de vrouwelijke postbode sluit weer aan, voor het eten van één uur. TIJL. MOSCOU, 6 Jan. Het presidium van de opperste Sowjet der Sowjet- Unie heeft volgens Tass het voorstel der voorlopige Poolse regering te Loeblin aanvaard tot het aanknopen Toen de Engelse diplomatie na het uitvallen van Frankrijk in de Sowjet-Unie een vastelandsdegen tegen Duitsland vond, ging ze van de gedachte uit, dat ze onder alle om standigheden in staat zou zijn 'de situatie te blijven beheersen, indien deze degen eens naar een niet-ge- wenste richting zou zwaaien. Een keten van staten van de Oost zee tot de Zwarte Zee met Polen als voornaamste schakel zou voigens de conceptie van Churchill het Bolsje wisme verre van Europa houden. Het behoeft nauwelijks nog te worden gezegd, hoe groot de misrekening van Engeland, met betrekking tot de ongewisse en raadselachtige Sowjet- Russische factor is geweest; het actueelste voorbeeld daarvan is de vorming van een Communistische Poolse regering te Loeblin, bestaande uit gunstelingen van Moscou, welke lijnrecht tegenover de Poolse gunste lingen van Engeland te Londen wordt gesteld. Een krampachtige poging van En geland om nog te redden wat er mis schien te redden was, was de vor ming van hét blok van Westelijke staten; zo dan Oost-Europa geen golfbreker tegen het Bolsjewisme kon Zijn, moest West-Europa deze functie maar vervullen. Doch omdat De Gaulle zijn ver drag met Moscou sloot, werd deze golfbreker reeds omver geslagen, vóórdat hij geheel en al overeind stond. Ook al betreft het hier on loochenbare feiten, toch kan bij de altijd-wantrouwenden de mening postvatten, dat wie deze feiten naar voren brengt en er de onvermijde lijke conclusie uit trekt, van een windzuchtje een storm maakt. Het is daarom goed te weten, dat ook in de neutrale landen waarlijk niet lichtvaardig gedacht wordt over Engeland's misrekening en zijn on vermogen om de, geesten, die het door het samengaan met het Bolsje wisme heeft opgeroepen, te bezweren. Zo mat het Zwitserse blad „Baseier Nachrichten" dezer dagen in een hoofdartikel dp klove tussen Enge land's verwachtingen en de werke lijkheid. Men had van de zijde van Engeland gehoopt, aldus het blad de Sowjet-Russen uit*Europa te houden en ook de weg naar Indië tegen Russische invloeden te kunnen beschermen. Thans ziet het er waar lijk niet naar uit, dat deze wensen nog vervuld kunnen worden. Daartoe draagt vooral het FransRussische pact bij. Maar ook in ander opzicht ont staat overal in Europa verzet tegen alles wat ook maar enigszins op Britse hegenomie lijkt. In Grieken land is dit verzet wel zo openlijk aan de dag getreden, "dat men te Londen aan de mogelijkheid schijnt te twij felen in het Oostelijk deel van de Middellandse Zee nog een invloeds- zóne te kunnen handhaven. Als zich in het nieuwe jaar de toestand op deze wijze verder ontwikkelt, aldus het Zwitserse blad, dan moet Enge land, hoe gek het ook moge klinken, ook in het geval van een overwin ning van zijn legers, met een ver- lpren oorlog rekening houden. Deze uitspraak van onzen Zwitser- sen collega krijgt nog meer nadruk, indien men in het oog vat, dat Enge land ook door zijn anderen bondge noot, de Verenigde Staten, allengs meer op de achtergrond wordt ge drongen. In dezelfde mate, waarin de politieke en economische invloed van de Verenigde Staten in Zuid-Ameri- ka, in het Nabije Oosten, in China toeneemt, in diezelfde mate slinken de Engelse invloed en het Engelse aanzien. Engeland duldde geen gezond en sterk Duitsland naast zich in Europa, dit wil zeggen, bepaalde groepen in Engeland duldden dat niet. Er waren ook groepen, die wel voor samen werking met Duitsland waren, maar, de politiek van de haters van Duits land krëeg de overhand. Het gevolg hiervan is, dat Engeland thans te genover gevaren is geplaatst, talloze malen groter dan dat, hetwelk Duits land zelfs in de ogen van de felste haters van dit land vormt. van diplomatieke betrekkingen en Lebedew benoemd tot diplomatieke vertegenwoordiger der Sowjet-nUie in Polen. Het eerste commentaar in kringen der uitgeweken Poolse rege ring te Londen op het besluit van Moscou was: dit bemoeilijkt een overeenstemming tussen de Verenig de Naties. In bevoegde Amerikaanse kringen wordt erop gewezen, dat de Ameri kaanse regering de uitgeweken Pool se regering te Londen ook verder zal erkennen. In een Reuter-bericht inzake de officiële reactie te Londen op het be sluit van Moscou wordt gezegd, dat de politiek der Britse regering door/ de maatregel op geen enkele wijze beïnvloed zal worden. De Britse re gering blijft staan op een erkenning der Poolse uitgeweken regering te Londen. De Belgische minister-president Pierlot ls voor een kort bezoek te Lon den aangekomen. DEN HAAG, 4 Jan. Radio Oranje meldt: De stad Nijmegen is de Februariramp nog niet te boven. Van de 21.000 huizen in Nijmegen zijn er 4.000 geheel vernield plus nog 900 winkelpanden, 2.000 zijn zwaar beschadigd, terwijl 12.000 huizen glas- en dakschatie hebben. Acht duizend burgers zijn ingeschreven als totaal getroffenen. Nog veel meer anderen, die nog iets, dikwijls slechts een klei nigheid, hebben kunnen redden, zijn ingeschreven als gedeeltelijk getroffe nen- Twaalf duizend mensen zijn in Nijmegen nog dakloos. Zij leven in schuilkelders of zijn in grote gebou wen ondergebracht. De zon gaat op 8 Jan. onder om 16.45 uur en op 9 Jan, op om 8.48 u. Maan op 8 Jan. op om 2.28 uur en onder om 13.13 uur. N.M. 14 Jan., 7.K. 21 Jan., V.M. 28 Jan., L.K. 5 Febr. Directeur: H. J, Kerkmeester, Bus- sum; hoofdredacteur: Hendrik Llndt, Amsterdam; plv. hoofdredacteur; lr. A. H. de Haas van Dorsser. Haarlem: binnenland: J. v. Grieken; illustratie en opmaak: R. Kampstra: volkscul tuur en kupst: M. Wolters; sport- J J„ Llber; advertenties: A. H Lammers. I allen te Amsterdam. K 113

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1945 | | pagina 1