VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Omsingelingstactiek kost Amerikanen nieuw verlies Initiatief aan het Ardennenfront blijft in Duitse handen Oproep De Fiilirer sprak Neurenberg zwaar Door Maginotlinie geteisterd Het gaat om millioenen landgenoten Hevige afweerstrijd op Leyte Nieuwe Grieksche regering Program der Sowjef-Polen Het Geuzenliedboek Eet geen spinaziezaadl- HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 3 Jan Het opperbevel van de weermacht deelt mede: De slag in het gebied rondom Bastogne duurt met zware heen-- en weergolvende gevechten voort. De hardnekkig voortgezette poging der Amerikanen om met ongeveer vier tank- en een zelfde aantal infante riedivisies het Duitse front ten wes- ten van Bastogne in te drukken en onze stellingsboog ten oosten en zuidoosten der stad van drie zijden te omsingelen, bracht den vijand, bij slechts geringe terreinwinst, een nieuw verlies van meer dan honderd tanks. In de 'winterslag heeft de tegenstander volgens de thans be schikbare rapporten in totaal meer dan 400 stukken geschut, 1230 tanks en gepantserde voertuigen en meer dan,24.000 gevangenen verloren. Zijn bloedige verliezen gaan reeds de 50.000 man te, boven. De 'gevechten aan de Saar dh in Oost-Lotharingen nemen verder een I gunstig vexloop. Het Saarbruggen- hoofd ten noordwesten van ForbaCh werd uitgebreid en verstevigd, in het gebied ten noordoosten van Saarge- münd het grensgebied van den vijand gezuiverd. Ook in de Beneden Vogezen maakt onze aanval vorde ringen. Luik en Antwerpen liggen voortdu rend onder vuur van onze lange-af- standswapens. In Midden-Italië gingen de formaties^ van het achtste Britse leger hier en daar weer tot aanvallen in de Romag- ne en aan de Adriatlsche kust over. Deze mislukten alle. Vijandelijke strijdkrachten, die ten westen van Ra venna tlldelijk ln onze stellingen kon den binnendringen, werden ln een te genaanval weder eruit geworpen. In Hongarije nam de hevigheid der gevechten om Boedapest toe. Ten dele in een tegenaanval en ln verbeten ge vechten op korte afstand weerde het Duits-Hongaarse garnizoen, döor slag- vliegtuigen gesteund, de voortgezette aanvallen der bolsjewisten af. Aan de zuidgrens yan Slowakije zijn onze troepen gewikkeld ln zware, doch suc cesvolle aiweërgevechten tegen ver sterkte Sowjetaanvallen stussen de Gran en het brongebied van de Sajo. In luchtgevechten werden achttien vijandelijke vliegtuigen neergehaald. Aan het front van Oost-Slowaklte tót aan Koerland bleef de gevechtsactivi teit gering. Amerikaanse terreurvliegers wierpen gisteren overdag bommeri op het wes telijke jijksgebied, waarbij ln het bij zónder woonwijken in verschillende steden getroffen werden. Laagvliegen- de toestellen zetten hun aanvallen met boordwapens op de burgerbevol king voort. In de avonduren was een terreuraanval der Britten op Neuren berg gericht, die grote schade aan hulzen en verliezen onder de burger bevolking veroorzaakte. Onvervangbare cultuurmonumenten vielen ten offer aan de zinneloze vernlellngswoede van den vlVand. Bovendien ondernamen de Britten met zware gevechtsvliegtuigen aanvallen op stéden ln Zuidwest- Duitsland en met snelle gevechtsvlieg tuigen op de r! jkshooidstad. Door luchtverdedlglngsstrlj dkrachten wer den gisteren 22 vijandelijke vlleg- tfilgen, waaronder veertien viermoto rige bommenwerpers neergeschoten. Londen ligt nog steeds onder het vuur van onze vergeldingswapena, BERLIJN, 4 Jan. De Duitse aanvallen in het Saargebied, zo verklaarde de militaire woord voerder van de Wilhélmstrasse, hebben er thans toe geleid, dat de Duitse troepen de Maginot linie naar het zuiden hebben doorbroken. In December verloren de Anglo- Amerlkanen boven het gevechtsgebled ln het Westen en het rliksgebied in totaal 1379 vliegtuigen, waarvan min stens 410 viermotorige bommenwer pers. TOKIO, 4 Jan. De hevige afweer- gevechten op het eiland Leyte duren voort. De hoofdformaties der Ameri kaanse strijdkrachten, die op 12 De cember de stad Ormoc konden bin nendringen; pogen verder naar het noorden op te rukken, terwijl de troe pen in het gebied van Managasnas een doorbraak naar Ormoc, dus een ver eniging van de 24ste met de 32ste divisie tot stand proberen te brengen. De stoot, naar het noorden van Ormoc uit hebben de Amerikanen onder steund met een landing op 25 en 27 December nabij Palompon. Japanse lange-afstandsbommenwer- pers hebben op 2 Januari een aanval ondernomen op het vijandelijke vlieg veld op Saipan. Er ontstonden tweè hevige branden ln de vijandelijke stel lingen. Enige formaties der Amerikaanse bommenwerpers op de Marlanen heb ben op 3 Januari een aanval onderno men op het gebied van Midden-Japan tussen Hamamatsu en Osaka. De zon gaat op 5 Jan. onder om 16.41 uur en op 6 Jan. op om 8.50 u. Maan op 5 Jan. onder om 12.21. L.K, 6 Jan., N.M. 14 Jan., E.K. 21 Jan, V.M. 28 Jan. HET DAGBLAD Ie JAARGANG No. 311 VRIJDAG 5 JANUARI 1945 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux' voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 - Postgiro 184120 Abonnementsprijs 21 ct. per week of f2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. BERLIJN, 4 Jan. Dr. Max Krull, de militaire medewerker van het D.N.B., schrijft over de toestand aan 'het westelijke from,: De tussenfaze ln de Ardennenslag, die met de botsfng der wederzijdse stootdivisies begon, heeft zich ont wikkeld tot een stationair stadium, waarin van belde zijden taai gestre den wordt en waarbij gebruik gemaakt wordt van de zwaarste wapens van allerlei soort.' De Duitse activiteit komt, op het ongenblik minder tot uiting ln het- verkrijgen van nieuwe gebieden als wel ln een hardnekkig vasthouden aan de veroverde stellin gen. De bocht ln het front loopt van Dlekirch, ten zuiden van Bastogne, langs westelijk St. Hubert naar Rochefort vja Marche, Stavelot en Malmedy. Dé ontlasting van het ge hele front blijft nog steeds- bestaan en ls nog sterker tot uiting geko men, zodat het thans de Duitse lei ding ls, die er over kan beslissen op welke plaats zij voornemens is weer tot het offensief over te gaan. Als gevolg van deze toestand heerst bij .den vijand een nerveuze onzeker heid, welke steeds weer hergroeperin gen bij de Amerikanen veroorzaakt. De Duitse bewegingen- aan de Saar en in de Beneden-Vogezen geven nog steeds geen beeld van de omvang der Duitse plannen. D6 aanzienlijke ter reinwinsten aan weerszijden van Bitsch en bij Saargemünd, kunnen toch nog maar als plaatselijke aanval len beschouwd worden. Grofe schade te Boedapest Volgens berichten Uit de Hongaarse hoofdstad hebben de bolsjewieken zich er op geconcentreerd, de blnnen- Naar aanleiding van de voedsel- nood, speciaal in het westen en in hetcentrum des lands, hebben de bisschoppen van Utrecht en van Haarlem, mgr. dr. J. de Jong en mgr. J. P. Huibers. mede in overleg met de Protestantse Kerken, een oproep gericht tot de geestelijkheid en de gelovigen hunner bisdommen om deze grote nood te lenigen en alles te doen wat- mogelijk is om een hongercata- strophe af te weren. Het gaat hier om het leven van duizenden, het gaat óm het- behoud van millioenen Nederlanders, die door de hongersnood bedreigd wor den, zo zegt het herderlijk schrijven. Vervolgens wordt een beroep gedaan op de autoriteiten, die belast zijn met de zorg voor de voedselvoorzie ning, teneinde te verkrijgen, dat de voedgeltransporten ongestoord kun nen plaatsvinden. Van de andere i kant dringen de belde bisschoppen er met klem op aan, de voorschriften van de Nederlandse autoriteiten, het zij landelijk, hetzij plaatselijk, nauw gezet na te komen. Verder dóet het schrijven een beroep op de boeren, thans vooral hun roeping en plicht te vervullen tegenover het noodlij dend degl van ons volk en bereidwil lig de te leveren voedselproducten af te geven, zomede op de schippers en allen, die nog óver vervoersmiddelen beschikken, om mede te werken, ten einde 4i millioen landgenoten van de hongerdood te redden, ook al moeten zij daarvoor zekere gevaren trotseren. Het herderlijk schrijven besluit met een felle veroordeling Van de zwarte handelaars. Niet alleen de vloek der mensen, maar ook de vloek van God valt op de hoofden van hen, die misbruik maken van de nood van zijn naaste ten eigen voordele, zo beslyit het vermaan der katholieke kerkvoogden. 6tad lukraak te bombarderen. De burchtwijk met haar prachtige bouw werken heeft onder het voortdurende artillerievuur reeds zwaar geleden. De kroningskerk werd ten dele verwoest. Aan het Donau-cor6o ls een vleugel van heit bekende parlementsgebouw ingestort. Er woeden verscheidene branden. Enige kleinere kerken zijn volledig uitgebrand. GENÈVE, 4 Jan. Volgens berich ten uit Athene ls een nieuwe Griekse regering gevormd onder leiding van generaal Piastiras. In het nieuwe ka binet neemt generaal Piastiras behal ve de portefeuille van minister-presi dent, ook de portefeuille van marine, oorlog, luchtvaart en koopvaardij. Minister van buitenlandse zaken ls Sofianopoulis, die oqk voor de pers verantwoordelijk zal zijn. Minister van financiën, ls Sideris. Bolifes is minis ter van justitie en sociale zakerl. Rhal- lls is benoemd tot minister van bin nenlandse zaken en onderwijs. Jlet ministerie van landbouw en volkshuis houding ressorteert onder Dlademis, terwijl de ministeries van verkeer, transport en P.T.T. onder leiding staan van Sakalaropoulos. STOCKHOLM, 4 Jan, Volgens een Tass-bericht uit Loeblin heeft deze week, na de opening van de plenaire zitting van de Poolse sówjet door presi dent Beroet, de minister-president der zogenaamde voorlopige regering, Osoeb- ka-Morawskl, een rede gehouden, waar in hij het programma der Sowjet- Poolse regering' bekend maakte. De regering te Loeblin ls, naar hij zeide, Ln overeenstemming met de principes van de wettige grondwet van 1921 gevormd. De eis van Polen ten aanzien van de westelijke grenzen heeft aan de zijde der geallieerden al gemeen begrip gevonden. Omtrent de uitgeweken Poolse re gering te" Londen verklaarde hijDe Polen hier te lande en in het buiten land begrijpen. dat voor de regering der verenigde fascisten Sosnkowskl en Racskiewicz, de socialisten Arciszewski en Kwaplnski slechts een middel zijp om de reactionnaire kern van deze re gering te bedekken. De Loeblinse Poolse regering streeft ernaar de banden van hartelijke vriendschap met de Sowjet-Unle te versterken. Öp Nieuwjaarsochtend is een moordaanslag gepleegd op den pre sident van Costarica, Teodoro Pica- do. De daders werden gearresteerd. Op de Woensdag gehouden zit ting van de Turkse nationale vergade ring ls besloten de economische en diplomatieke betrekkingen met Japan te verbreken, zo meldt Radio Ankara. Op grond van de bekendmaking van 14 December 1944 worden de manne lijke Nederlanders en staatlozen, be horende tot het geboortejaar 1905 tot en met 1938, die thans hun woon plaats of vaste verblijfplaats hebben ln de provincie^ Noord-Holland, Zuid- Holland of Utrecht, opgeroepen tot aanmelding voor de arbeidsinzet. De aanmelding dient persoonlijk te geschieden in de tiid van 5 tot en met 8 Januari 1945 van 9 tot 17 uur bij den ..Deutschen Fachberater", bij het arbeidsbureau of het bijkantoor van het arbeidsbureau, dat, gezien de tegenwoordige woonplaats of vaste verblijfplaats van den aanmeldlngs- plichtige, het dichtstbij gelegen is, onder overlegging van het persoons bewijs. De arbeidsbureau* en hun bijkan toren zijn gevestigd te Amsterdam, Nieuwer Amstel, Bussum, Hilversum, Purmerend, Weesp, Zaandam, Utrecht, Amersfoort, Doorn, Maarssen, Veenen- *aal, IJsselsteln, Zeist, Alkmaar, Edam, Enkhulzen, Den Helder, Hoorn, Mc- demblik, Schagen, Wlerlngerwerf, Haarlem, Beverwijk, Hoofddorp, IJmui- den, Leiden, Alphen aan de Rijn, Gouda, Katwijk aan Zee, Lisse, Woer den, Zoetermeer, Den Haag, Delft, Naaldwijk, Rotterdam, - Maassluis, Schiedam, Vlaardingen, Dordrecht, Almkerk, Gorlnchem, Lekkerkerk, Ridderkerk, Sliedrecht. De personen, die ln het bezit zjijn van het bewijs van vrijstelling, be doeld in de bekendmaking van 14 December 1944 of van andere bewij zen van vrijstellingen zijn eveneens verplicht zich aan te melden. Zij moe ten deze bewijzen van vrijstelling to nen. Na contröle van hun bewijzen van vrHstelllng worden de personen, die in het bezit zijn van deze vrij- stellingsbewijzen, niet in de arbeids inzet Ingeschakeld. Hij, die door ernstige ziekte of lichaamsgebreken verhinderd ls. zich persoonlijk aan te melden, dient zijn aanmelding door middel van een be trouwbaar volwassen persoon te doen geschieden. Geüniformeerde leden van de Duit se weermacht, van de Waffen- en de Duitse politie, van het N.S.K.K., van de Landwacht, alsmede van de wacht- afdeling van den chefintendant bij den weermachtsbevelhebber in Neder land, die van Nederlandse nationali teit zijn, zijn, evenals de geünifor meerde leden van de Nederlandse politie van de aanmelding vrijgesteld. Iedere aanmeldingsplichtlge is ver plicht, zijn tegenwoordige betrekking te blijven uitoefenen, mag echter niet van woonplaats of vaste verblijfplaats veranderen- De inschakeling ln de arbeidsinzet geschiedt op een nog bekend te mir ken tijdstip. Ten aanzien van de te werkgestelde mannen geschieden de betaling, verzorging en sociale voor zieningen overeenkomstig de geldende bepalingen en bezoldigingsklassen. De verzorging van hun gezinsleden wordt in ruim voldoende mate. gewaarborgd. In het bijzonder ligt het in de bedoe ling, aan hen extra-levensmiddelen te verstrekken. Daartoe blijft ook de stamkaart van den tewerkgestelden man bij zijn vrouw en kinderen, bij een ongehuwden man bij zijn ouders. HIJ, die ln strijd handelt met de be- Duidelijker misschien nog dan het veertien dagen geleden be gonnen Duitse offensief aan het Westfront, demonstreert de rede van den Führer de wereld opnieuw, dat de hoop op een spoedige ineenstor ting van het Duitse volk ijdel is. Ieder die de rede gehoord of gelezen heeft en die niet alleen naar een aankondiging van nieuwe wapens of naar het voorspellen van wonderen uitzag, is zonder twijfel onder de in druk gekomen van de kracht, die er van uit ging, een kracht die te ster ker werkte omdat de enorme moei lijkheden, waarvoor Duitsland ge staan heeft en ten dele nog staat op geen enkele wijze verbloemd werden. De Führer stelde in het licht, dat het Duitse volk voor de socialistische volksstaat strijdt en dat het bereid is voor de verwerkelijking van dat ideaal offers te brengen, die geen ander volk, dat verscheurd en zonder uitzicht is, op zich zou vermogen te nemen. Deze bereidheid tot het laat ste offer bij volk en leiding vormen factoren, waarmee ieder zal hebben te rekenen wil hij zich niet steeds door het verloop der gebeurtenissen verrast zien. „Men moet weten", aldus de Füh rer, „dat de huidige staatsleiding de zorgen en het lijden met ha#r volk deelt, doch nooit voor zorgen of leed zal capituleren. Dat zij daartegen over vastbesloten is, iedere crisis het hoofd te bieden, door een grotere krachtsinspanning en wat door na latigheid verloren ging, door een ver sterkte werkijver weer in te halen. Dat zij iederen Duitser afzonderlijk, die zijn plicht vervult, niet alleen de hoogste waardering uitspreekt, doch hem ook de verzekering geeft, dat hij, die eens zijn bijdrage heeft ge geven voor het voortbestaan van ons volk ook zelf niet vergeten wordt. Dat zij echter aan de andere kant iedereen zal vernietigen, die van plan is, zich aan deze bijdrage te onttrekken of die zich zelfs tot een instrument van het buitenland ver laagt." De op deze wijze omschreven strijdgemeenschap van het Duitse volk, die gedragen wordt door het onverzettelijke geloof van de leiding ln haar roeping om Duitsland en daar boven uit Europa de socialis tische revolutie te brengen, zal ook in het komende jaar zijn stempel op het wereldgebeuren drukken. Deze overtuigdheid zal de mogendheden in het Westen voor problemen Stel len, die zij mogelijkerwijs niet. gedu rende al te lange tijd zullen blijken te kunnen oplossen. Reeds nu tekent zich voor Engeland een ernstige cri sis af, die ontstaan is door de on verwachte wederopstanding van de Duitse weerstandskracht. Een crisis, die ook naar de overtuiging van de Zwitserse bladen het einde van En geland als wereldmacht met zich zal meebrengen. He£ komende jaar zal voor het Duitse volk, maar ook voor alle an deren, opnieuw enorme lasten mee brengen. Geen snel einde van de strijd, maar een uiterste belasting van allen, vormt het perspectief van de toekomst. Steeds duidelijker zal daarbij blijken, dat geen burgerlijke staat het einde van de beproevingen kan halep. Deze "wetenschap echter, dat juist temidden van de zwaarste beproevingen de Duitse volksgemeen schap zal doorstaan wat de veran- derde burgerlijke staatscomplexen in het Westen niet meor zullen weten te verdragen vormt Aie basis, waar op de Führer zijn volk de zekerheid van de komende overwinning gaf. palingen van deze oproep en de be kendmaking- van 14 December 1944, dan wel deze tracht te ontduiken, stelt zich, naast de in de bekendnra- king bedoelde straffen en maatrege len op het gebied van de Slcherhelts- polizei, bloot aan militaire dwang maatregelen. Den Haag, 29 Dec. 1944. De Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied: De algemeen gemachtigde voor de totale oorlogsinspanning: LIESE. Even anoniem als de eerste uitgave van 1581 ls een herdruk van het Geu zenliedboek die dezer dagen ln de boekwinkels lag: „Een nleu Geusen Lieden Boecxken", kennelijk mét veel typografische liefde verzorgd. (Jammer dat het vijfde woord van de titel een drukfout bevat: een r, die een x moet zijn.) Het is merkwaardig, dat een clande stiene uitgave van 1581 door simpele herhaling ln 1944 nog menige huidige dito de loef af kan steken en dat de uitgevers hun „zwarte" papier dsn toch liever beleggen ln de anonieme poëzie van voor 360 Jaar dan lh de tegenwoordige. Deze Geuzenliederen zijn ln elk geval een volksbezit, waar Nederland trots op kan zijn. Van straatlied tot psalm, van uitge laten en wrede spot tot diep geloof, van polltiek-van-de-dag tot belijdenis van eeuwige waarden zijn de nuances die men hier vindt. Deftige dichters, aan hun devies later ontdekt, gaven een lied ln de volkstoon, eenvoudige volksjongens formuleerden soms ver zen vól ontroerende wijsheid over de strijd der geloven (no. 21) en hij het doorlezen van deze geuzenliederen be seft men opnieuw dat deze strijdpoë zie toch heel wat geschakeerder ls dan men gewoonlijk aanneemt en dat de eindeloze richtingenstrijd ln die da gen sommigen al even beu had ge maakt als drie eeuwen later hun. na neven: „men slaet, men vecht alom dit woort" (en de zaak en de liefde doen er minder toe) enz. De nieuwe uitgave, ln duizend exem plaren, ziet er aardig uit, maar voor de lectuur ls de zorgvuldig toegelichte editie van Kulper-Leendertz, ..Het Geuzenliedboek", ultg. Thieme, die ge lukkig ook nog te krijgen ls, aan te bevelen. Want zonder hulp of vinger wijzing levert „Het Geuzenliedboek" voor de meesten toch slechts on vruchtbare lectuur. m. W. DEN HAAG. 4 Jan. -Naar het Voorlichtingsbureau van de Voedings raad ons mededeelt, is gebleken, dat splnazlezaad door velen gemalen wordt en gebruikt voor het bakken van pan nekoeken of brood. Het gebruik van splnazlezaad ls niet zonder gevaar, daar het aanleiding kan geven tot darmverstopping. In enkele gevallen was deze darmverstopping zo ernstig, dat ziekenhuisopname en operatief ingrijpen noodzakelijk was. Directeur: H. J. Kerkmeester, Bus sum; hoofdredacteur:' Hendrik Llndt, Amsterdam: plv. hoofdredacteur; lr A. H. de Haas van Dorsser. Haarlem: binnenland: J. v. Grieken; Illustratie en opmaak: R. Kampstra: volkscul tuur en kunst: M. Wolters; sport: J. J. Llber; advertenties: A. H. Lammers, allen te Amsterdam. K 113

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1945 | | pagina 1