Jaarwisseling aan het Hollands Diep VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Toenemende strijd in bet gebied van Bastogne Rijkscommissaris aan het front Rijksperschef dr. Dietrich over de duur van de oorlog Gijsbrecht Minstens negen divisies bij Bastogne Onderhandelingen te Athene zonder resultaat Romain Rolland overleden Verrassende actie van Duits luchtwapen „Koud van buitén, warm van binnen" Terreuraanval op Oslo Ir. J. Th. Westhoff ove,rieden Mededeling van de Directie Y-- Zoals ieder jaar, heeft Rijksminis ter Seyss-Inquart ook ditmaal de Oudejaarsavond bij de Duitse solda ten doorgebracht. Sedert het Neder landse gebied weer bij de oorlogs handelingen. betrokken is, pleegt de Rijksminister geregeld een direct con tact met de strijdende troepen te onderhouden. Toen wij in de vroege middag ver trokken, aldus een verslaggever van het' A.N.P., vergezelden on» de ont ploffingen van bommen en luchtdoel- granaten. Er is immers in het Westen geen gebied meer, dat niet vervuld is van het lawaai van de strijd. Over puin en scherven, langs verse bom- trèchters, gaan wij naar het Zuiden. De grote steden hebben wij - reeds lang achter ons gelaten en wij snel len thans door kleine, stille dorpen naar het Hollands Diep. Een.ordonnans-officier ontvangt ons in het frontgebied. Na een kortei be spreking van de toestand bii den be voegden sector-commandant bezoekt Rijksminister Seyss-Inquart allereerst de tros van een artillerie-afdeling. Ver volgens gaat de tocht in zuidoostelijke richting, naar de battenjstellingen, die, voor elk oog gedekt, midden in het landschap liggen. In weerwil van de bescheiden mogelijkheden, die den soldaten in deze streek tussen' water en weg ziln overgebleven, ademen de verblijven der manschappen reinheid en behagelijkheid. Over provisoir afgedekte granaat trechters rijden wij dan naar het zui den', naar een vooruitgeschoven steun punt, direct aan het Hollands Diep. In de verblijven is de afdeling reeds bijeengekomen. Met vindingrijkheid is alles feestelijk ingericht. Op d<> ach tergrond een denneboom, waarin enige Kerstkaarsen branden. Aan het hoofd zijn voor de bezoekers zelfs stoelen klaargezet enop de tafels geurt de snipperkoek, waarbij de- bijbehorende rondedronk nog beter smaakt. Achter in het verblijf zet aan het harmonium hoe is dat hier in deze bunker ge komen? een man het gemeenschap pelijk gezongen lied ,,Hohe Nacht der klaren Sterne" in. Onder de muziek van het Deutschland-lied draagt 'een der mannen een door hem zelf ver vaardigde zinspreuk iop de Jaarwisse ling voor: ,,De vrijheid steeds de weg bereiden, is ons doel in het nieuwe Jaar". Kameraadschap Voor het tijdstip van vertrek is aan gebroken, spreekt Rijksminister Seyss- Inquart tot de mannen. De kameraadschap aldus zegt .hij o.a is tie grondslag van de. eenheid, vooral ook dan, als het er op aan komt. De harten der Duitse mannen weten, dat htm vaderlandse bodem niet aan den vijand mag worden prijs gegeven. De tegenstander zal er niet doorkomen, maar steeds weer met be bloede kop afdeinzen, als wij allen schouder aan schouder staan. Onder den Führer zullen,wij dan het Rijk in vrijheid en grotere schoonheid weer ophouwen. Langs het Hollands Diep wordt dan weer naar het westé'n gereden. Een vooruitgeschoven steunpunt op een eiland moet nog bezocht worden. Een boot der marine brengt ons in de late avond naar het eila,nd. Over dit eiland ligt het schijnsel van de volle maan. die het in een zilveren glans hult. In de hoofdgevechtsstel ling der hier liggende afdelipgen, die wij weldra bereiken, wordt Rijksminis ter Seyss-Inquart hartelijk welkom ge heten. Tegen middernacht rijden wij naar een steunpunt in de duinen aan het westeinde van het eiland. Afdelingen van een fuseliersbataljon hebben hier. de voorste stelling tegen den vijand betrokken. De Rijksminister groet alle mannen afzónderlijk en onderhoudt zlchi persoonlijk met hen. Terwijl hij te midden van hen zit. luistert men dan naar de rede van dèn Führer. In de woorden van den Führer ondergaan de met aandacht luisterende kame raden nogmaals de diepe zin der zware gevechten, die zij doorstaan hebben, de zin van huh offers en ontberingen. Opnieuw stijgt in hen op de grote ge lofte van onwankelbare trouw aan den Führer.' Dat de Britten met zwaar geschut het eiland beschieten, kan de vrolijke stemming van vertrouwen niet vermin deren. Gemeenschappelijk gezongen liederen en humoristische voordrach ten wisselen elkander af. Pas laat neemt de Rijksminister afscheid. BERLIJN, 3 Jan. Het geal lieerde opperbevel heeft in het ge bied van Bastogne nieuwe strijd krachten in de slag geworpen, zodat hier op het ogenblik vier tankdivisies en minstens vijf infanteriedivisies dë Duitse1 stellingen aanvallen. In het verloop van de zeer zware gevechten moesten de Duitse verdedigers enkele posities, waaronder de dorpen Taillot en Chenogne, opgeven. De poging der Amerikanen naar Houffalize door te dringen, kon in een heldhaftige strijd worden verijdeld. HET DAGBLAD Ie JAARGANS No. 309 DONDERDAG 4 JANUARI 1945 Uitgave: N.V.De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 - Postgiro 184120 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of ƒ2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. BERN, 3 Jan. Bij de langdurige onderhandelingen, welke Dinsdag heb ben plaats gehad tussen generaal Scbbie én de vertegenwoordigers der Elas, werd geen overeenstemming be reikt. Laatstgenoemden wensten niet in te gaan op de beide eerste voor waarden van Scobie, n.l. het neerleg gen van de wapenen en de ontruiming van Athene. Naar voorts verluidt, heeft generaal Piastiras zich bereid verklaard een nieuwe regering te vormen. Piastiras staat bekend als een tegenstander van de Elas. Hij verklaarde bij de aan vaarding van zijn opdracht o.m., dat een groep anarchistische elementen Grièkenland een verschrikkelijke bur geroorlog heeft opgedrongen. Der halve achtte Tiij verdere concessies aan de Elas niet mogelijk. Naar Reuter meldt, is dë roman schrijver Romain Rolland op 78-Jarlge leeftijd In Vezeray (dep. Yonne) over leden. Hij verwierf zich een wereldver maardheid door zijn romancyclus Jean-Chrlstophe, die in vele talen werd vertaald en waarvoor hij in 1915 de Nobelprijs kreeg. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 2 Jan. Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: In het gebied ten zuidwesten en zuiden van Bastogne nam de hevig heid der gevechten nog toe. Het met sterke strijdkrachten aanvallende derde Amerikaanse leger leed zware verliezen aan mensen en materiaal, zonder de beoogde doorbraak in de richting van Houffalize te verkrijgen. Het verloor opnieuw 48 tanks. Het totale aantal vijandelijke tanks,' dat sedert 16 December in de slag .tussen Maas en Moezel werd stukgeschoten of buitgemaakt, is hierdoor tot meer dan 1000 gestegen. Aan het Saarfront en de noordoos telijke grens van Lotharingen werd de terreinwinst, die behaald werd in de Nieuwjaarsnacht, verdiept. Ons bruggenhoofd ten westen van Rohr- bach werd uitgebreid en de Blies- sector ten noordoosten van Saarge- münd werd overschreden. In het ge bied ten noorden van Fohrbach en in de Beneden-Vogezen werd de vijand in verscheidene frontsectoren uit zijn stellingen geworpen. In een voortge zette aanval veroverden onze divisies talrijke plaatsen ten zuiden van ,de Maginot-linie. Sterke eskaders Duitse gevechts-, slag- en jachtvliegtuigen brachten op Nieuwjaarsmorgen een verrassende slag toe aan Vijandelijke vliegvelden in het Belgisch-Nederlandse gebied. Volgens de tot dusver beschikbare rapporten werden door deze grote aanval minstens vierhonderd vijande lijke vliegtuigen op de grond vernield, honderd zwaar beschadigd. Daaren boven berden de vliegvelden aelf en hun installaties ernstig getroffen. Bij deze aanvallen ontstonden hevige, luchtgevechten, waarin nog 79 vlieg tuigen werden neergeschoten. Daar door verloor de vijand in het Westen gisteren minstens 579 vliegtuigen, waarschijnlijk meer. Het lgnge-afstandsvuur op Luik en Antwerpen werd voortgezet. In de meeste frontsectoren ln Mld- den-Itallë duurt de gevechtspauze voort. Alleen ln het gebied ten Noor den van Faenze herleefde gisteren de gevechtsactiviteit, In het Hongaarse gevechtsgébled sloegen onze troepen vrij sterke Sow- jetaanvallen af lp dé sector ten Zuid westen van Felsoegalla. Overigens ont stonden tussen de Drau en de Slo waakse grens geen grote gevechtshan delingen. Het garnizoen van Boedapest sloeg aan het Oostelijke en Weste-, lijke front van de stad hevige door slagvllegtuigen ondersteunde aanval len der bolsjewisten af en ruimde enkele penetraties ln een tegenaanval, op. In het grensgebied van Slowakije zijn ten Noorden van de Eipel gevech ten aan de gang met de naar het Noorden opdringende bolsjewieken. Bij een verrassende aanval ln het bron- gebied van de Sajo maakten bergjagers meer dan 350 gevangenen en werden een groot aantal wapens buitgemaakt. Aan het gehele overige Oostelijke front ontstonden geen gevechten van grote omvang. Duitse slagvliegtuigen vielen ln het gebied van Boedapest overdag en des nachts het vijandelijke ravltaillerings- verkeer aan. In December verloren dei bolsjewieken door onze jagers en luchtdoelartillerie van de luchtmacht 588 vliegtuigen. Anglo-Amerlkaanse terreurbómmen- werpers vlogen op Nieuwjaarsdag naar het Westelijke en Noordweste lijke rijksgebied. Door het werpen van talrijke brisant- en brandbommen ont stond vooral ln woonwljkeh van Kas sei belangrijke schade aan gebouwen. Het gebied ten Westen van de Rijn stond bloot aan ln kracht toegenomen aanvallen van laagvliegende vijande lijke toestellen en snelle gevechts vliegtuigen, die lukraak bommen op kleine plaatsen wierpen en de burger- Gouden Eikenloof voor het eerst uitgereikt HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 2 Jan De Führer heeft krachtens een verordening van 29 December 1944 het gouden eikenloof met zwaarden en bril janten behorende bij het ridder kruis van het IJzeren Kruis inge steld als hoogste Duitse onder- schelding voor betoonde dapper heid. Zij zal ln totaal hoogstens twaalf maal worden verleend. Als eerste soldaat van de Duitse weermacht is op 1 Januari 1945 luitenant-kolonel Hans Ulrich Rudel, commandant van het es kader slagvllegtuigen „Immel- mann" anet deze hoogste Duitse orde onderscheiden. Hij werd tevens bevorderd tot kolonel. bevolking met boordwapens aanvie len. Nachtelijke aanvallen der Britten waren vooral gericht tegen het Rijn- lands-Westfaalse gebied. Luchtvevde- dlgingsstrijdkrachten schoten boven het- Rijksgebied gisteren 25 vijandelij ke vliegtuigen, bijna uitsluitend yler- motorige bommenwerpers, neer. Groot-Londen wordt nog steeds be- schotén. Sit Bertram Ramsay, opperbevel hebber der marine-lnvaslestrij.dkrach- ten in Europa; is bii een vliegongeluk ln Frankriik om het leven gekomen. In Papama is onder leiding van Garcia een nieuwe regering gevormd. At BERLIJN. 3 Jan. Ter gelegenheid van de jaarwisseling sprak de Rijks perschef, Reichsleiter dr. Dietrich, de vertegenwoordigers der buitenlandse pers te Berlijn toe. Hij zelde o.a.. dat generaal Eisenhower op een perscon ferentie ln zijn hoofdkwartier op 31 December 1943 verklaard heeft: „Wij zullen de Europese oorlog in 1944 winnen". Hij citeerde ook de wedden schap, die de generaals Patton en Montgomery op 1 Januari 1944 sloten. Patton beweerde, dat de oorlog op 31 October 1944 gewonnen zou zijn. Montgomery voorspelde het einde van de oorlog en de ineenstorting van Duitsland voor eind 1944 op zijn laatst. Thans, aldus Dietrich, is het einde van 1944 gekomen, Patton en Mont gomery hebben hun weddenschap bel den verloren. Duitsland Is niet ineen gestort. Deze generaals zijn niet met hun lOgers ln Berlijn, maar de Duitse legers hebben ln het westen het ini tiatief herkregen. Sprekende over de duur van de oorlog zelde dr. Dietrich o.m.: „Zo lang de aarde draalt, kan het rad van de sociale vooruitgang niet. stilstaan en zolang het door achterlijke pluto cratische regeringen en bolsjewistische machthebbers wordt vastgehouden, zullen er geen orde en vrede onder de mensen zijn. Dat is het enige criterium, dat de duur van de oorlog bepaalt en dat beslist over de terugkeer van de vrede. Want vooruitgang en ontwikke ling zijn de goddelijke wetten der menselijke natuur. En daarom ook kan deze oorlog niet worden gewonnen door de reactionnaire machten van het verleden, maar alleen door de re- volutlonnaire strijders voor de toe komst. Daarom zijn deze strijders be zield van de geest en het idealisme, die slechts gewekt kunnen worden door het innerlijke bevel in dienst van een grote en geweldige taak. Als het anders was, zou het Duitse Volk in het afgelopen jaar wellicht voor de stormloop zijner vijanden bezweken zijn. Dan zou het niet midd'%i ln deze algemene aanval der vijanden de kracht hebben ontwikkeld om zulf tot het offensief over te gaan om de wet var. het handelen weer aan zich te trekken. Dan zou het nietaan het Éénmaal ln t jaar trekt 't hart van Amsterdam naar 't „hoge feest" van d' eigen stad, Naar 't spel van strijd en ondergang, belofte van verrijzenis. Vondels Gijsbrecht. En ook in vijfenveertig, in kou en duistere schemer werd de weg gevon den naar 't Leidse Plein en naar de Schouwburg, waar hij „ging". Trots Vol was de zaal, voller het hart. Al de gewone mensen waren er, de jeugd, de ouderdom.- Al wat in koude rijen had gestaan voor koud toneel. En luisterde, beleefde. Dubbele zin van het klassieke: ln 's dichters tijd de éne vorm gegroeid uit tegenstrijdigheid en van partij schap aangerand, maar bindend allen ln één hoop en voor altijd. En nu en telkens weer! dat wat precies toepasselijk schijnt op d' eigen tijd, op d' eigen stad, op 't eigen lot. Hét drama van de stad, van ons. Gijsbrecht, de duider en de held, de wonderlijk „bevrijde", de om de tuin gelelde. De echtgenoot, de burchtheer-burgervater, die mééleeft met de strijd dan er in vóórgaat, die zich wel even weert, maar dan toch wijkt, evacueert. Vlucht voor de over macht en wraak. En die vreest dat de hem van God geadviseerde evacuatie en emigratie naar een ander land: „Ver- hou u daar, en wacht tot dat de wraeck verkoelt" wel voorgoed zal Zijn. Met „Vaerwel mijn Aemsterland: verwacht, een and'ren heer" sluit hij zich aan bij Badeloohs klacht: „Verdelghde stad, wy gaen, en komen nimmer weer!" Evacué's van voor zeshonderd Jaar, verjaagden uit een burgerkrijg van 1304. Niet 'nieuw, maar vernieuwd De mooie plannen van een geheel nieuwe Gijsbfecht onder de jonge Royaards zijn niet verwerkelijkt, door dat men zich ln - September andere zorgen maakte. Maar tóch was het duidelijk dat de nieuwe regisseur meer de hand had gehad in de nog altijd naamloos aangekondigde voor stelling. Er was een teruggrijpen 'naar de Royaards-voorstelltng van 1912 -V de orgelmuziek! -er waren verder als regisseurs de nood en de kou, die dwongen tot een bescheiden, vaste toneelbouw, die voortgaan zonder changementen mogelijk maakte. De waardige bezetting was in grote trekken dezelfde als de vorige maal: Gobau Gijsbrecht, Magda Janssens Badeloch; Frits van Dijk, Arend: Schmltz de Spie, Eerens Egmont; El- einde van het Jaar, dat het de onder gang moest brengen, gereed staan voor nieuwe strijd, innerlijk versterkt, tot het uiterste besloten, en met de onwrikbare wil, zijn grote taak te volbrengen." OSLO, 3 Jan. Brits-Amerikaanse bommenwerpers hebben op 31 Decem ber des middags een terreuraanval ge daan op Oslo. Tijdens goed vliegweer lieten zij hun bommen neerkomen op de woonwijken. Boven het centrum der stad werden talrijke bommen neergeworpen, waardoor grote ver woestingen werden aangericht en vele personen om hét leven kwamen. Het aantal slachtoffers is nog niet bekend, daar talrijke personen door de bom men totaal in stukken zijn gereten. Tot dusver zijn 63 personen geborgen. Er ontstond geen militaire schade. sensohn Dlederick, Van Gasteren de Bode, Royaards broer Peter. Anton Roemer gaf Ingetogen, doch minder vergeestelijkt dan Hermus, de Goze- wijn. Nieuw was de Rey van Èdellngen door Royaards, breed en feestelijk ge legd. Zoals in het algemeen de reien „ook door aankleding en opstelling, er meer „uit" kwamen dan verleden jaar. Ook hier voelde men een sterker teruggrijpen naar de oude Royaards- traditle: meer feest, meer muziek. Met name was ook de scène in de klooster kapel' verbeterd. Er klonk een mooi solo, de koorzang was beter, de groe pering om GozeWijn fraaier. - In het algemeen: een voorstelling metk meer Innigheid, met meer ont roering dan de laatste jaren, ook al door de vurige wil tot actueel meebe leven, die de toeschouwers meebrach ten en door de gemeenschappelijke nood, die óók thans zweeft boven Gijs- brechts „benauwde vesten, en arme burgerij". Koud van bulten, warm van bin nen, zo hebben wij de Gijsbrecht. 1945, de 308ste, beleefd en inniger» dan anders, dankten wij de kunste naars, die niet weken van hun plicht: handhaving van Amsterdams trotse traditie: het drama van de, stad op Nleuwsjaarsdag, de belofte van herrij zenis ln de donkerste dagen, de hei lige bevestiging van ons geloof ln de onsterfelijkheid van de geest van Amsterdam. M. WOLTERS. UTRECHT, 3 Jan. Onverwacht ls hier ter stede overleden in de leeftijd van 44 Jaar, ir. J. Th. Westhoff, direc teur van de Rijksdienst voor de Werk verruiming. Hij was een vooraanstvand figuur op maatschappelijk gebied, die ln het economisch leven van zich spreken deed door het door hem en zijn -oommlssieleden samengesteld© plan-Westhoff. De thans ontslapene was Officier in de Orde van Oranje- Nassau. De begrafenis is hedenmiddag op de tweede Algemene Begraafplaats te Utrecht geschied. Heden vond te onzen kantore de Jaarlijkse uitloting plaats' van de on derstaande obligatieleningen. Obligatielening „De Arbeiderspers" 1929. Uitgeloot werden de volgend© nummers: 36 151 311 343 355. Obligatielening „De Arbeiderspers" 1930.Uitgeloot werden de volgende nummers: 905 929 1043 1090 ,1209. Obligatielening „De Arbeiderspers" 1931. Uitgeloot werden de volgende nummers: 1319 1354 1414 1445 1481 1558 -J 1691 1780 1864 2055. De uitgelote obligaties zijn alle stukken van 1000.Tegen Inwisse ling der stukken zijn deze bedragen vanaf heden aan de kas yan ons hoofdkantoor betaalbaar. Eveneens zijn betaalbaar de coupons van de bovengenoemde leningen, welke per 1 Januari 1945 vervallen zijn. Amsterdam, 2 Januari 194$. N.V. De Arbeiderspers De waarnemend Directeur. P. Schuhmacher. De zon gaat op 4 Jan. onder om 16.40 uur en op 5 Jan. op om 8.50 uur. Maan op 4 Jan. onder om 12.03 uur en op om 23.08 .uur. L.K. 6 Jan., N.M. 14 Jan., E.K. 21 Jan., V-M. 28 Jan. Directeur: H. J. Kerkmeester, Bus- sum; hoofdredacteur: Hendrik Lindt, Amsterdam; plv. hoofdredacteur; ir. A. H. de Haas van Dorsser, Haarlem; binnenland: J. v. Grieken; Illustratie en opmaak: R. Kampstra; vólkscul tuur en kunst: M. Wolters; sport: J. J. Llber; advertenties: A. H. Lammers, allen te Amsterdam. K 113

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1945 | | pagina 1