Europa staat voor een historische ommekeer VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Führer tot de weermacht Zware strijd woedt tussen Maas en Moezel Gevechtsactie in Koerland leeft op Wisselende werelden Nieuw Grieks kabinet word! gevo/md Frankrijk toegetreden tot de „vrije naties" H. Lindeman teraarde- besteld Eikenloof voor General- Obersf Schörner Teleg ram wan Führer aan Rijkscommissaris Oproep van de N.A.D. Inbraken opgehelderd HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 2 Jan. De Führer heeft in een dagorder aan de weermacht ge zegd, dat thans een strijd gevoerd woordt om zijn of niet-zijn, om dood of leven. De/vijand heeft de uitroeiing van het Duitse volk ten doel. De oor zaak der tegenslagen die geleden zijn, lag niet bij het Duitse volk en zijn weermacht, rrtaar bij zijn Europese bondgenoten. De Führer geeft dan een overzicht van de weg, dje het verraad gevolgd heeft, te beginnen bij de Don, waar het Roemeens-Italiaans-Hongaarse front instortte, tot het opgeven van Bulgarije en de smadelijke houding van Horthy, waarbij nog de aanval van de 20ste Juli kwam. Van die datum dateert het keerpunt in het Duitse lot. Eens en voor altijd mis lukte toen de poging om door een binnenlands complot de sociale Duitse volksstaat te vernietigen en Duitsland uit te leveren aan de internationale samenzwering. Dit bekrachtigt, dat e- nooit een negende November 1918 weer zal komen. Sinds 20 Juni heeft de Führer alleen geleefd voor de voor bereiding om uit het defensief weer over te kunnen gaan tot het offensief. Daarbij werd geen stap achteruit ge daan zonder weerstand tot het uiterste. Voortgaande wijst de Führer erop, dat overal, waar de vjja_nd gebied be zet, politieke anarchie en economische chaos ontstaan. In plaats van de Duit se prde «komen werkloosheid, honger en ellende. De Führer besluit: 1945 zal van ons het uiterste elsèn aan moed en krachtdadigheid, maar het zal ook tevens het jaar zijn van een histo rische ommekeer. De met ons mar cherende soldaten der verbonden Euro pese regeringen en volken vormen kiemcellen voor de wederopbouw^ van een continent, dat ons gemeenschap pelijk vaderland is, waarin onze voor ouders leefden, waarin zij duizenden Jaren om hun lot geworsteld hebbep en dat zij thans verdedigen tot de dood. Rijksmaarschalk Göring heeft een dagorder gericht tot het Duitse lücht- wapen, waarin hij er op wijst, dat deze dagen de eerste vruchten te zien geven van het opbouwwerk bij het Duitse luchtwapen. Groot-admiraal Dönitz heeft een nieuwjaarsboodschap uitgegeven, waar in hij zegt: fanatieke stoutmoedigheid zal ons tot de overwinning leiden. De chef van de generale staf, kol.- gen. Guderlan, heeft eveneens een GENÈVE, 2 Jan. Aartsbisschop Damasklnos, die door den koning be noemd'' is tot rijksregent, Is begon nen met zijn besprekingen tot vor ming vaneen nieuwe regering. Hij heeft den liberalen leider Sophoelis ontvangen. De vroegere premier Pa- pandreoe. die met zijn gehele kabinet ls afgetreden, heeft verklaard mlet te zullen deelnemen aan de nieuwe re gering. Reuter meldt, dat Dinsdag de ge vechten in Athene van geringe om vang waren. De Britse troepen zijn gereorganiseerd en aangevuld. nieuwjaarsoproep gepubliceerd, waarin het zegt, het komende jaar met moed en vertrouwen tegemoet te zien, want door de laaiende vlammen der veld slagen straalt het signaal der overwin ning. De Relchsführer-jj Helnrich Himmler richtte oproepen tot het „Ersatzheer", de Waffen-jf en politie en in zijn kwaliteit van minister van binnen landse zaken tot de medewerkers van dit ministerie. BERN. 2 Jan. De vertegenwoor diger van de regering-De Gaulle te Washington heeft Maandag de ver klaring der „vrije naties" ondertekend, zo meldt de Britse berichtendienst uit Washington. In een boodschap, die door staats secretaris Stettlnius werd voorgelezen, zei Roosevelt, dat op deze derde verjaardag van de verenigde naties, „het voor ledereen een grote voldoe ning is. dat Frankrijk de verklaring der verenigde naties formeel heeft aangenomen. Hierdoor staat Frankrijk thans naast haar als „krachtige bond genoot". Met betrekking tot de militaire vooruitzichten der geallieerden geeft Roosevelt In zijn boodschap toe: „Wij hebben nog een lange weg voor ons". HAARLEM, 31 Dec. Wegens on voorziene transportmoeilijkheden is het stoffelijk overschot van den heer H. Lindeman, die in de voormalige arbeidersbeweging een vooraanstaande plaats heeft ingenomen, hedenmorgen op de begraafplaats aan de 'Kleverlaan ter aarde besteld' in plaats van Zater dagmiddag, zoals aanvankelijk was be paald. Vele vrienden en belangstellenden bevonden zich in het mausoleum, waar warme woorden van waardering en af scheid. klonken. De heer F. S. Noord hof schetste uit naam van de oud collega's van het vroegere N.V.V. de vele verdiensten van den nu over ledene. Namens de vrienden uit de gra fische bedrijven sprak de heer J. J. Abs woorden van erkentelijkheid.'De heer R. Lam herdacht Lindeman als mens en vriend. De heer A. Mars voer de uit naam van de oud-bestuurders van de voormalige Haarlemse Bestuur ders Bond het woord. Vervolgens her innerde de heer S. Dodk aan Llnde- man's arbeid'ln de vroegere gemeente raad, waarna de heer P. van Gesael namens de Coöperatie „Vooruitgang" te Haarlem het werk van den nu ont slapene op dit terrein ln herinnering bracht. Nadat het orgel toepasseliike muziek ten gehore had gebracht, werd de met bloemen bedekte kist door oud-col- le'ga's uit het grafisch bedriif naar de groeve gedragén. De Jongste zoon zegde vervolgens dank voor de belangstel ling. Na afloop van deze Indrukwekkende plechtigheid op Oudejaarsmorgen be stond gelegenheid de familie te condo leren. HierVan werd zeer druk gebruik gemaakt. - Naar aanleiding van de jaarwis seling zijn tussen den Führer en tal rijke staatshoofden en chefs van bui tenlandse regeringen, ln het bijzon der die der verbonden landen, tele grafisch nleuwjaarisgelukwensen ge wisseld. HET DAGBLAD Ie JAARGANG No. 308 WOENSDAG 3 JANUARI 1945 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 - Postgiro 184120 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of 2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 1 Jan. Het opperbevel der weermacht maakt bekend: Aan het zuidelijke front van ons penetratiegebied tussen Maas en Moe zel wordt fel gestreden. Hernieuwde pogingen der Amerikanen om met sterke tankstrijdkrachten onze stel lingen ten zuiden en westen van Bas- togne in te drukken, bleven zonder succes en kosten hun bijzonder ziware verliezen aan materiaal en mensen. Onze beproefde formaties schoten in de gehele dag door woedende gevech ten 121 tanks en gepantserde verkeiv njngswagens stuk' en vernielden tal rijke vijandelijke colonnes. In Elzas-Lotharingen ondernamen onze troepen een reeks aanvallen op het thans van sterke strijdkrachten ontblote Amerikaanse front. Aaai weerszijden van Bitsch vielen zij-bp breed front de stellingen der vijande lijke gevechtsvoorposten aan en wier pen hen op de hoofdgevechtslinie terug. Het vijandelijke ravitailleringsver- keer in Noord-Frankrijk en België was de afgelopen nacht blootgesteld aan doeltreffende aanvallen onzer ge- vechtsvliegèrs en jagers. Luik en Antwerpen liggen onder het voortdurende vuur onzer lange- af standswapens. In Mldden-Itallë werden vijandelijke verkenningsaanvallen, in de bergen ten zuiden van Imola en ln de Rp- magna afgeslagen, bewegingen en con centraties der Britten werden door krachtige vuursalvo's bestreden. Ondanks herhaalde aanvallen der bolsjewieken bleef de toestand in Hongarije aan het gehele front tussen de Drau en de Slowaakse grens he nevens voor Boedapest ongewijzigd. Het brandpunt van de gevechten van gisteren lag ln het Slowaakse grens gebied tussen de Gran en dé boven loop van de Eipelj Met uitzondering van enige, Intussen afgegrendelde pe netraties mislukten de vijandelijke aanvallen reeds voor onze stellingen. Aan het gehele overige oostelijke front tot aan de Memel verliep de dag zonder bijzondere gebeurtenissen. In Koerland hervatte de vijand al leen in het gebied ten noordwesten van Doblen zijn aanvallen. Onze di visies sloegen in harde gevechten de na felle vuurvoorbereiding onderno men doorbraakpogingen der bolsje wieken uiteep, die daarbij zware ver liezen aan doden en gewonden leden. In elf zware gevechtsdagen hebben de onder het opperbevel van kol.-gene- raal Schörner strijdende formaties van het leger, der Waffen- (f en Let landse o-vrijwilligers, schitterend ge steund door vliegende formaties en eenheden afweergeschut van het luchtwapen on,der leiding van haar opperbevelhebber, generaal der vlie gers Pflugbell, de stormloop van 46 divisies Infanterie en 22 formaties tanks en stormgeschut afgeslagen. Dank zij de hoge prestaties 'van lei ding en troep bleef het front in Koerland, afgezien van onbelangrijke terrelnverliezen, hecht in eigen hand. Van 21 tot 31 December werden 515 tanks vernietigd en 79 kanonnen en 267 machinegeweren buitgemaakt. De bloedige verliezen van den vijand zijn ongewoon groot. Afweergeschut van het luchtwapen schoot tn de gevech ten 112 Sowjet-Russische vliegtuigen neer, 145 andere werden door Jagers neergeschoten. Anglo-Amerikaanse terreurformatles hebben haar aanvallen op het West- duitse gebied voortgezet en bommen, geworpen op steden in Noord- en Noordwestduitsland. Vril grote schade ln woonwijken ontstond vopral ln Groot-Hamburg en bij een nachtaan- val der Britten op Oberhausen. In de vroege avonduren was de Rijkshoofd stad het doel van snelle Britse ge vechtsvliegtuigen. 75 Anglo-Ameri kaanse toestellen, in hoofdzaak vier motorige bommenwerpers, werden door jagers en afweergeschut van het lucht wapen vernietigd. Marineafweergeschut schoot ln de ochtenduren van 31 December hoven de Oostfriese eilanden negen viermo torige bommenwerpers neer. Daarme de werden in December door de ma rine en de koopvaardij in totaal 99 vijandelijke vliegtuigen neergescho ten. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 1 Jan. De Führer heeft op de 1ste Januari 1945 het eikenloof met zwaarden en briljanten, behoren de bij het ijzeren kruis, verleend aan Generaloberst Ferdinand Schörner, opperbevelhebber van een legergroep (Koerland) als 23sten soldaat der Duitse weermacht. Volgens berichten uit Jemen zou daar gevaar voor een opstand be staan, aldus meldt Radio-Ankara. De revolutionnalre beweging wil den ko ning nopen tot het invoeren van so ciale hervormingen. Drie zoons van den koning zouden gearresteerd zijn wegens samenwerking met de revo lutionnalre kringen. De zender van Ankara meldt, dat de Turkse regering voor 1945 een algemene volkstelling heeft bevolen en wel In October. DEN HAAG, 1 Jan. De Führer heeft den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied, Rijks minister dr. Seyss-Inquart, ter ge legenheid van de jaarwisseling het volgende telegram gezonden: „Ontvangt voor hèt komende jaar mijn hartelijke wensen voor uw ver antwoordelijke arbeid, alsmede voor uw gezondheid." ,(W. g.) ADOLF HITLER. DÜN HAAG. 27 Dec. De Neder landse Arbeidsdienst roept Jongeman nen op vpor dienstneming in de\ N. A.D. Om het aannemen te ver eenvoudigen worden alle jonge man nen, die geboren zijn in de ja ren 1926 en 1927, opgeroepen, zich bij de hieronder genoemde aanmel- dingsbureaux persoonlijk aan te melden. In bijzondere gevallen kun nen ook personen, die ln andere Ja ren geboren zijn, ln aanmerking ko men. Arbeidsmannen, die reeds hun dienstplicht vervuld hebben, benevens zij, wier diensttijd onlangs onderbro ken werd. komen "eveneens voor In deling in aanmerking. De Inschrijving begint op 27 De cember a.s. en sluit op 15 Januari 1945. De oproeping voor de kampen, die ln de noordelijke provincies gele gen zijn, volgt tussen 15 en 31 Ja nuari 1945. Voorwaarden voor ln dlensttredlng zijn: ,1e. goede gezondheid; 2e bezit van een bewijs afgegeven door het gemeentelijk arbeidsbureau, dat te gen Indiensttreding geen bezwaar be staat; 3e. persoonsbewijs medebren gen. De Ned. Arbeidsdienst geeft u: le. vrije legering, geneeskundige verzor ging en goede voeding. 2e. zakgeld voor den arbeidsman en kostwinners vergoeding voor het gezin, 3e. vrije kleding en bewasslng. Voor het ge bruik van eigen ondergoed wordt ver goeding gegeven. Aanmeldingen aan de volgende bureaux: Utrecht: Oude Kerkhof 43: Amsterdam: Vondelstraat 29; Den Haag: Prinsegracht 73; Rotterdam: Eendrachtsweg 17A. Aflevering levertraan DEN HAAG, 30 Dec. In aanslui ting op het begin dezer maand gepu bliceerde bericht, volgens hetwelk de artsen veroorloofd is levertraan af te leveren op z.g. b.i.-recepten, wordt er de nadruk op gelegd, dat aflevering slechts geschiedt voor zover de apo thekers en apotheekhoudende artsen het product nog in voorraad hebben. De zon gaat op 3 Jan. onder om 16.39 uur en op 4 Jan. op om 8.50 uur. Maan op 3 Jan. onder om 11.45 uur en op om 22.00 uur. L.K. 5 Jan., N.M. 12 Jan., E.K. 19 Jan., V.M. 27 Jan. Een oud jaar ging, een nieuw jaar komt. Nimmer in de ge schiedenis der volken werd de jaars- wisselipg begeleid door een zó felle worsteling als deze. Zelfs in de ont wikkeling van de tweede wereldoorlog scheen rond de intrede van het nieuwe jaar telkens een korte adem pauze bemerkbaar. Ditmaal begon half December bij verrassing een groot Duits offensief, dat allengs uit groeide tot een gigantische ontmoe tingsslag. Die slag zelf schijnt zijn hoogtepunt te vinden juist bij het afscheid aan het oude jaar, juist bij de komst van het nieuwe. De beslissende krijgsgëbeurtenissen van deze oorlog kiezen hun tijdstip niet om der wille van een goedkope symboliek. Maar toch stemmen de dingen op dit telkens weer plechtige ogenblik dér jaarswisseling tot na denken. Voor de geallieerde landen scheen een nieuwe, en ditmaal afsluitende oorlogsfase met de eerste Augustus dagen van 1944 ingeluid. Toen braken Amerikaanse pantsertroepen door de Duitse linies bij Avranches en hun snelle vorderingen in de volgende weken schenen het bewijs van het welslagen der invasie. Wat daarna komen zou, kon, zo meenden velen, slechts voltooiing en afsluiting zijn van wat in wezen reeds bevochten werd. De afgelopen herfst leerde anders. En vde winter bracht in aanvulling op het attentie-sein der gestabiliseer de fronten een nieuw geluid: eerder dan zelfs overtuigde voorvechters der Europese zaak hadden durven ver wachten, begonnen sterke Duitse strijdkrachten tyssen Malmédy en Trier een offensief, dat niet alleen door ongebroken élan, maar ook door in de berichtgeving slechts voorzich tig aangeduide nieuwe wapens ge dragen werd. Terwijl de grote slag in het brede penetratiegebied van de eerste Duitse stormloop nog voortduurt, is het nog altijd te vroeg, over betekenis en resultaten, over doel en mogelijk heden vap. dit Duitse offensief in details te spreken. Maar twee dingen zijn ook den Britsen en Amerikaan- sen tegenstander opgevallen. Het eerste is, datalle luidruchtige ver zekeringen over het einde van Duits- lands militaire kracht zacht uitge drukt ivoorbarig blijken. Het tweede is, dat deze Duitse aanval in zijn rijk dom van militaire mogelijkheden een strategisch genie openbaart, dat in het geallieerde opperbevel slechts met een onderzoek naar eigen falen be antwoord wordén kon. Een offensief kan in het algemeen vele bedoelingen hebben. Het kan naar meer of minder omvangrijke terreinwinst streven. Het kan op om singeling of op het afsnijden van be langrijke vijandelijke strijdkrachten uit zijn. Het kan in een rechtstreekse HAARLEM, 2 Jan. De recherche heeft in de woning van den glas-in-loodwerker V., wo nende in de Jansen van Raaystraat verscheidene voorwerpen aangetrof fen, die van diefstal afkomstig zijn. De bij de politie bekende R. van E. en diens broer L. van E., wélke laat ste is gearresteerd, hebben konijnen, aardappelen, zout, melkbussen en een geit, welke dieren en levensmid delen in de omgeving van de Burg wal zijn ontvreemd, bij V. opgesla gen. Deze bekende zich aan heling te hebben schuldig gemaakt. ontmoeting met de hoofdmacht van den tegenstander diens verzwakking of vernietiging zoeken. Het kan uit zijn op het aantrekken van vijande lijke energie, teneinde eigen bedreigde legere in nabijgelegen frontsectoren verlichting te brengen. Stuk voor stuk kunnen deze doeleinden, elk op eigen wijze, de èindbeslissing beïnvloeden. Stuk voor stuk plegen ze echter ook door hun nabije doel herkenbaar te zijn voor het deskundige oog. En de militaire commentatoren leiden uit de omstandigheden en de uiterlijke ken merken af: hier is een omsingelings- beweging gaande, ginds gaat het om een verlichtingsoffensief, enzovoort. Het Jongste Duitse winteroffensief borg alle genoemde oogmerken zonder uitzondering in zich. En juist daardoor won het zozeer aan over rompelende kracht. Hgt begon tus sen de beide hoofdbrandpu n ten. van Eisenhowers aanvals-sectoren, in het tijdelijk „rustige" gebied tussen het Vogezenfront eh het front bij Aken. Was de Duitse aanval daarmee ge kenmerkt als verliclitings-offensief? Bedoelde het links en rechts, Anglo- Amerikaanse troepen bij Aken en aan de Saar weg te lokken? Dan diende Eisenhower daaraan dus, wanneer het enigszins mogelijk was, géén gevolg te geven. Bedoelde Von Rundstedts aanval echter wellicht een afsnijden van de sector Aken? Richtte het zich op de Anglo-Ame rikaanse aanvoerwegeh, op Luik en misschien zelfs op Antwerpen? Dan moest de noordelijke vleugel van het geallieerde front erop be dacht zijn, niet los te raken van de zuidelijke strijdkrachten. Wilde de Duitse legerleiding het aansturen op één grote, alles-beslissende ontmoe ting? Dan zou de kern van het Anglo-Amerikaanse materiaal zich dóór en daar allééén moeten samen trekken. Dat al deze veronderstellingen mogelijkheden waren, dat ze echter geen van alle zeker heden voor den tegenstander wer den, bracht Eisenhowers hoofdkwar tier in kennelijke verwarring. Het stempelde het Duitse' offensief tevens tot de grote strategische vondst sinds het begin van de invasie. Dat die vondst nü reeds de winst van een merkbare verlichting voor de Duitse afweer bij Aken en Saarbrüoken heeft gebracht, dat Eisenhower zich een slijtage-slag met enorm materiaalverlies heeft moeten ge troosten op een Zeer ongelegen ogen blik, die feiten karakteriseren slechts een deel der mogelijkheden. Daarbovenuit gaat een ander feit: d^t de Duitse activiteit in die veel heid van mogelijkheden tegenover Eisenhowers starre stormloop ondub belzinnig het initiatief hernam. De „nieuwe fase" begon niet in Augustus en niet bij Avranches. Het ziet er naar uit, dat de jaarwisse ling ook een initiatief-wisseling bracht. En niemand weet beter, wat dat betekent dan de oude voorbije wereld, die zich in Washington en Londen tracht staande te houden. Een oude wereld ging, een nieuwe wereld komt. Onverwacht voor velen, maar onweerstaanbaar. Directeur: H. J; Kerkmeester, Bus- sum; hoofdredacteur: Hendrik Lindt, Amsterdam: plv. hoofdredacteur; lr. A. H. de Haas van' Dorsser, Haarlem: binnenland: J. v. Grieken; illustratie en opmaak: R. Kampstra; volkscul tuur en kunst: M. Wolters; sport: J J. Llber; advertenties: A. H. Lammers, allen te Amsterdam. K 113

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1945 | | pagina 1