HET DAGBLAD HET DAGBLAD msmmf Duitse successen tussen de Saar en de Rijn VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN ïmburg zwaarte-1 n de strijd VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Viiand staakt zijn doorbraakpogingen Aanval van garnizoen van St. Nazaire Het Ridderkruis voor ontwerpers van V2 In Griekenland nog steeds moeilijkheden Mislukte poging om de Duitse verbindingen af te snijden Aan de Ourthe blijft de toestand gunstig Frontberichten. der Geallieerden Duitsers bleken terreinwinst verscleidene sectoren in Offensief in Oost- Azië verwacht srsHsiTwsjzpsosrz SsBs-JKaSgjgff Witte Kerstm in Madrid Kersfoproep van De Brinort Het schip Britse premier confereert te Athene HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 25 Dec. Het opperbe vel van de weermacht deelt mede: In de winterslag in België werden door beide zijden nieuwe strijdkrach ten in de strijd 'geworpen. De druk van den vijand op het Noordwest- Rijnlandse en Saarpaltse gebied is cpgeheven, zijn doorbraakplannen voor het gebied van de middenloop en de benedenloop van de Rijn Ver ijdeld. Na de nederlaag, die zij gis teren hebben geleden, konden de Amerikanen hun ontlastingsaanval- lën tussen Elsenborn en Stavelot niet voortzetten. In het gebied rond om Bastogne zijn onze troepen over gegaan tot een concentrische aanval op de daar ingesloten sterke Ameri kaanse strijdkrachten. Tegen de zuidelijke flank van onze aanvalswig in Midden-Luxemburg zette de vijand over een breed front zijn sterke aanvallen voort. Tussen de' Saar en de Rijn wier pen onze troepen de Amérikanen uit talrijke plaatsen en. volgden zij den terugtrekkenden vijand op de hielen. Het vuur van onze lange-afstands- wapens op Antwerpen en Londen werd voortgezet. In Mldden-Italië ylelen de Engelsen in de bergen ten zuiden van Imola, aan de Navigjio en aan weerszijden van Bagnacavallo aan. Ook gisteren moes ten zll kleine plaatselijke terreinwin sten ondanks een groot gebrluk van naieriaal met zware, bloedige verlie zen betalen. In Hongarije werden tussen het Pla't- ten-meer en Stuhlweissenburg alle ddpr sterke pantserstrijdkrachten ge steunde aanvallen der bolsjewisten uiteengeslagen. Een Duits pantser corps vernietigde hier ln de tl ld van 21 tot 23 December 216 vijandelijke pantserwagens. Gisteren vielen nog 25 sowjet-pant-serwagens en talrijke voer tuigen ten offer aan Duitse slagvlieg tuigen. Vergezellende Duitse en Hon gaarse Jagers schoten 19 sowjetvlieg- tulgen neer. Bil Budapest leyeren onze gevechtsgroepen zware afweergevech- ten tegen bolsjewistische strijdkrach ten, die ln het gebied ten westen der stad konden doordringen. De viiand leed ln buitengewoon harde gevechteh overal zware verliezen. Tegenaanvallen van een Hongaarse divisie ten noord westen van Budapest drongen den viiand verder naar het noorden terug. In de pas van Ipolsysag, ten noorden van het Matra-gebergte en aan weers zijden van de Boven-Sajo wordt hevig gevochten. Ten noorden van Gross- Steffelsdorf heroverden onze grena diers vetscheidene-'plaatsen. Heruieuw- ue met sterke strijdkrachten onderno men en dcor gevechtsvliegtuigen en geconcentreerde artillerie gesteunde vijandelijke aanvallen ten oosten van Het Duitse weermdchtsbericht van Zaterdag 23 December vermeldt .o.m., dat het garnizoen van St. Nazaire onder bevel van generaal-majoor Hünten een krachtige, verrassende aanval aan haar oostelijke front on dernomen heeft. Het verdreef den vijand ver uit zijn stellingen en drong diep in het vijandelijke achter land door. Tachtig vierkante kilome ter nieuw gebied zijn bezet. Zondag meldde het weermachtsbe- rlcht, dat behalve Londen en Ant werpen ook Manchester door de Duitse lange-af standswapens werd beschoten. Bolsjewisten bij Miskolc tot staan gebracht BERLIJN, 25 Dec. In het pene- tratiegebied ten noorden van Miskolc is de toestand in die zin gewijzigd, dat sedert gisterochtend de Duitse leiding dë wet van het handelen aan zich heeft getrokken en de verder opdringende bolsjewisten aan de Zuldslowaakse grens tot staan heeft gebracht. - Kaschau stortten met zware verliezen voor den vijand Ineen. Op de vierde dag van de afweerslag ln Koerland hielden on2e troepen ln de totdusver bestaande zwaartepunten ten noorden van Frauenburg en ten noorden van Doblen ln het gevechts terrein stand ln strijd met de tever geefs voor het verkrijgen van een door braak aanvallende bolsjewistische divi sies. Anglo-Amerlkaanse terreurbommen- werpers en jagers vlogen gisteren over dag over een breed front boven het- westelijke en zuidwestelijke rijksge bied. In het stadgebied van Trier ont stond opnieuw vrij zwa^e schade. Ook op de avond van Kerstmis- ondernam de vijand zware luchtaanvallen vooral op de gebieden aan weerszijden van de middenloop van de Riln, Gisteren overdag werden boven het gevechtsge- bled en bil vluchten boven het Duitse rijk volgens de totdusver ontvangen rapporten door Duitse Jagers en lucht doelartillerie van de luchtmacht 87 vijandelijke vliegtuigen, waaronder 43 viermotorige bommenwerpers, neerge schoten" Egyptische studenten in de oppositie STOCKHOLM, 26 Dec. (D.N.B.) De Egyptische minister-president Ahméd Maher Pasja heeft naar ra dio Londen uit Cairo meldt aan persvertegenwoordigers verklaard, dat enige studenten der universi teit en andere onderwijsinstellingen, daartoe door onware beweringen ge bracht. voornemens waren de col lege's niet meer te volgen en demon straties op touw te zetten. De pre mier heeft hun opheldering gegeven over de onjuiste geruchten, die uitingen "van „betaalde elementen" met het doel onder oe dekmantel van vaderlandsliefde de rust en vre de in het land te verstolen. Wanneer de studenten bij hunODpositie zou den blijven, dan konden zij van een strenge bestraffing verzekerd zijn. Naar radio Caïro mededeelt heeft de koning, waarschijnlijk in verband met de studentenonius ter den rector van de Azhar-universiteit ontvangen. Krachtens de wapmstllstands- overeenkomst heeft de Rcsmeense re gering nu ook de'belde grote moderne passagierschepen „Transsjlvanla" en „Bessarabia" aan de SowjerUnle moe ten afstaan. Naar Stefan 1 uit Vaticaanstad verneemt. Is mgr. Giusepje Roncalll officieel benoemd tot pauwlijk nun tius ln Frankrijk, Is JAARGANG No. 304 WOENSDAG 27 DECEMBER 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureau* voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 Postgiro 184120 Abonnementsprijs 21 ct. per weel ot f 2.73 per Icwartaal. Losse nummers 5 et! BERLIJN, 26 Dec. De Führer heeft op voorstel van den Rijksmi nister voor bewapening en oorlogs productie. Albert Speer, het ridder kruis van het oorlogskruis van ver dienste met de zwaarder verleend aan vijf geleerden en technici, die zich unieke Verdiensten verworven hebben bij de ontwikkeling, de ver vaardiging en het gebruik van het wapen V. 2. Hun namen zullen op een later tijdstip worden bekend ge maakt; In opdracht van <len Führer heeft rijksminister Speer hun de hoge onderscheidingen uitgereikt. Voorts wordt nog gemëd, dat de Duitse bewapening niet illeen de ontwikkeling van de V. 2 ijverig heeft- bevorderd, doch reeds sinds ge ruime tijd ii) talrijke werkplaatsen die beschermd zijn tegen :lk vrjan delijk optreden, een aanzieilijke pro ductie van dit wapen heet bewerk stelligd. Er zijn zovele plartsen voor het afschieten van de V. 2 aange legd, dat het vuur hiervan op Enger land onverpoosd zal doorjaan. Kerstboodschap van den Paus MILAAN. 24 Dec. Pau Pius XII heeft heden over de zende van het Vaticaan een kerstboodschp gericht tot de werolch Nadat de Pais in deze boodschap allereerst Udrukklng geeft aap zijn diepe teleürselling dat ook dit Jaar het kerstfeet gevierd moet worden- temidden vai een ont zaglijk algemeen bloedbad, herinnert' hij aan de toenemende wredhelü van cle oorlogvoering en de om lch heen- grijpende verwoesting, die ok niet is blijven staan voor de godauizen en die ln talloze kerken het eewlge licht heeft doen doven. Voorts buandelt de Paus ln zijn kerstboodschu de toe komstige politieke struct ui der vol keren en wijst eróp, dat i de toe komst aan alle volleen gellje rechten moeten woicle nverleend. Dté gedach te der rechtsgelijkheid stat volgens den Paus niet toe, da!t e na deze oorlog staten zullen zijn, le behan deld zóuden worden als „verwonne- nen". .De taak der kerk bctaat erin te streven naar de „door Gd gewilde vrijheid" aller volkeren. DEN HAAG, 22 Dec. I verband met de tljdsomstandlghederzulleü de bureaus van de departematen van Handel, Nijverheid en Scheovaart en van Landbouw en" Vlsse.l te Den Hgag, alsmede die van het Rksbureau voor de voedselvoorziening oorlogs tijd van Woensdag 27 tot e' met Za terdag 30 Decefnber a.s. un werk zaamheden op de gewone vj2e voort zetten» zodat telefonisch owleg door lopend mogelllk Is en bezekers kun nen worden ontvangen. Adressen van schippers, die varen willen Sleepvaartcommissariaten met de daaronder vallende agentschappen. SLEEPV AARTCOMMISSARIAAT AMSTERDAM: H. C. A. van Caspel. Beursstraat 9, tel. 33796, 38984, thui^ 95032. Agentschappen: Haarlem: J. Kaverla Spaarndammerweg 10, tel. 15403: Zaandam: D. Malnen, Pr. Hendrikkade 71. tel. 4191; Velsen: W. L. Disma, Stationsweg 95, tel. 4288: Vreeswijk: H. Didden, I°kdiik bij Voorhaven v. d. O. Sluis, tel 457; Alkmaar.' J. Koster, Oudegracht 182 tel. 3141 en 3143. Lijst van telefoonaansluitingen en adressen van de bevrachtingscommis sariaten en agentschappen. BEVRACHTINGSCOMMISSA RIAAT LEIDEN: A. J. Versteeg. Terweepark 6, tel, 21990. Agentschap pen: HiHegom: P. 'Kleefstra p.a. Kunstzandsteenfabriek „Arnoud" Hillegom, tel. 3346. BEVRACHTINGSCOMMISSA- RIAAT UTRECHT. J. C. Timmer mans, v. d. Goesstraat 53. tel. 17695. Agentschappen: G. E. Klein, Dorp straat 51, tel. 227. BEVRACHTINGSCOMMISSARI AAT AMSTERDAM: A. v. Dam, Beursgebouw, tel. 41103 en 47842/ i49685mr. C. W. Kroes, Uiterwaar denstraat 61 (1), tel. 97994. Agent schappen: Zaandam: B. Randhuizen, Havenstraat 7. tel. 4161; Haarlem: Nassauplein 4, v. d. Linden, tel. 10599; Beverwijk: E. Pestma, gebouw veiling „Kennemerland", Breestraat 49, tel. 3839/4104; Halfweg: H. Grif fioen, Lindenlaan 3. tel 355. - BEVRACHTINGSCOMMISSARI AAT AMERSFOORT; J. R. Scholten, Gr. Koppèl 3. tel. 6420, na kantoor tijd: B. Wuytierslaan 168, tel. 3763; Agentschappen: Rhenen: W. H. Meijer, Herenstraat 65. teL 203: Harderwijk: F. A. Petersen. Kleine Marktstraat 3. tel. 83T; Nijkerk: H. v. Essen. Kolkstraat- 27. tel. 200. BEVRACHTINGSCOMMISSA RIAAT ALKMAAR. D. J. Scheffel Oudegracht 182, tel. 3141 en 3143.' Agentschappen: Alkmaar: L. Schut ten. Laat 27, tel. 2493. Enkhulzen: K. C. de Bruijn, Dijk 12. tel. 23. Den Heider: M. A. Kolster, Nieuwstraat 62, tel. 2250. Den Burg (Teel): P. B Keyser, Schildereinde 43, tel. 100 Middenmeer: N. Kaan Pzn.. Schager- weg, tel. 44. Hippolytushoef: N. Kaan Pzn.. Kerkstraat 18. tel. 17. Noord- Scharwoude: Wambevsie en Zn., Dorpstraat a 135, tel. 448 en 365. Dc zon gaat op 27 D I onder om om 16.31 uur ën op 28 Dec, op om 8.52 uur. IVIaan onder op 27 Dec. om 6.09 uur en op om 15.12 uur. V.M.- 29 Dcc L.K. 6 Jan. N.M. 12 Jan. E.K. 19 Jan. STOCKHOLM. 24 Dec. Reuter meldt uit Athene, dat 15 tot 20.000 man der Elastroepen het gebied ln Epirus, dat door de.rechtervleugel van de 'Edestroepen van generaal Zervas bezet was, volkomen onder de voet hebben gelopen. Volgens de laatste be richten heeft Zervas zich uit Janlna teruggetrokken en de hem nog over gebleven mannen naar de stad Preveza overgebracht. De Edestroepen zouden grote verliezen geleden hebben en ook door desertie verzwakt zijn. De Britten hebben Zervas geen hulp gezonden. volgens Reuter zouden de Britse troepen thans bijna de helft van u Htne van 010 Elastroopen gezuiverd Het verzet van de Bias ln het zuidelijke aecl van de hoofdstad is bijna geheel geëindigd, doch net noor delijke deel hebben zij nog stevig ln handen. Op de Piraeus ligt nog steeds een hiaat tussen de Britse strijdkrach ten aan de noordkant van de voor naamste haven en de,Indische troe pen ten westen van de haven Uit Lissabon meldt het D.N B het volgende commentaar van den Re'uter- correspondent Randal Ncale op het Scobleu^ Van de "Eatn" aan generaal Het antwoord van de „Eam" aan generaal Scoble, kan. wanneer de voor waarden overeenstemmen met die door de pers vermeld, veelbelovend worden g^cht. Tot dusver ls echter ln offi ciële Londense kringen nog geen be vestiging dezer voorwaarden binnen gekomen. Punt een en twee van het zogenaamde antwoord der „Eam" vor men een aanvaarding van de voor waarden van generaal Scoble van 12 December. Punt drie, waarin contróle over de ontwapening verlangd wordt door een Engels-Griekse commissie, ls een nieuw voorstel. Punt vier, waarin de vorming van een nleüwo regering van nationale eenheid wordt verlangd, uitdrukking aan een noodzake lijkheid. Te Londen verklaart men echter, dat generaal Scoble er over te beslissen heeft, of hij de voorwaarden zal aannemen of niet. Japanse luchtmacht boekt successen TOKIO. 26 Dec. Het keizerlijke hoofdkwartier heeft de volgende mede- de Ing verspreid: Onze speciale aan- valscorpsen hebben de dagelijkse aan vallen op vljandelilke oorlogsbodems en transportschepen ln de omgeving van San José, Mindoro en de golf van Ley te voortgezet, van 20 tot 22 Dec. werden de volgende resultaten be-! naald: ln het gebied van San José werden 4 transportschepen, 2 kruisers en 3 oorlogsbodems van onbekend type tot zinken gebracht, terwijl een transportschip beschadigd werd. In de golf van Leyte werd een transportschip ln de grond geboord, een groot vlieg- dekschlp beschadigd en een oorlogsbo dem van onbekende klasse ln brand geschoten. In de Soeloezee werd een transportschip tot zinken gebracht, een ander 16 brand geschoten. BERLIJN, 24 Dec. (Interinf.). De voornaamste gevechten der afge lopen 24 uur zijn voortgegaan op de beide vleugels van het gebied van het Duitse offensief. Van Ameri kaanse zowel als van Duitse zijde worden naar de slagen, die hier worden geleverd, voortdurend nieuwe strijdkrachten gebracht, zonder dat tot dusver aan de noordelijke flank noemenswaardige verschuivingen ln de posities zijn ontstaan, terwijl op de zuidelijke vleugel van de Britse sector de opdringende Amerikanen na aanvankelijke geringe terrein winsten doeltreffend gestuit konden worden. De bedoeling van Eisenhower om door concentrische druk van zijn formaties uit het noorden en zuiden de Duitse aanvalsdlvisies van hun achterwaartse verbindingen af te snijden en daarmede de Duitse ope raties in algemene zin uiteen te slaan, tekent zich steeds duidelijker af. De afweerkracht der Duitse stoot troepen aan de noordelijke flank bleek echter)zo sterk, dat zij met succes standhielden tegenover een aanzienlijke numerieke overmacht en dat zich na een kritieke phase van 24 uur de^ toestand hier volledig on der controle der Duitse leiding be vindt. De Amerikanen leden de laatste twee dagen bij hun tegenaanvallen zo gevoelige verliezen, dat een aan zienlijk deel der door hen ln de strijd gebrachte formaties reeds als aangetast kan worden beschouwd. De toestand ïh het gebied ter Een nieuw werk van Badings ROTTERDAM. 23 Dec. In de af- Jomer hecft Henk Badings een tweede Sonatine voor plano voltooid. .w®*wer.k.' waarln d« componist vooral Instructieve doeleinden heeft 2fg?sx^ceff zal met Kerstmis door Paul Messing ln Museum Boymans ten doop worden gehouden. Peulvruchten op bon 243 DEN HAAG. 22 Dec. Op bon 243* van de tweede noodkoart zal ook ln de andere distributiekringen, dan de reeds bekend gemaakte ln de provin cies Noord-Holland.- ZuH-Holland en Utrecht 250 gram peulvruchten per bon beschikbaar worden gesteld. Het publiek .dient deze bonnen vóór Zaterdag 30 December a.s. bij zijn le verancier ln te leveren, desverlancd tegen ontvangstbewijs. ZIJ die warme maaltijden van de Centrale Keuken betrekken, dienen hun bon bij de cen trale keuken ln te leveren. Aflevering door de handelaren zal. zonder nadere aankondiging, plaats vinden. weerszijden van de Ourthe blijft gunstig, terwijl ten oosten van de rivier voor sterke Amerikaanse strijd krachten, die op de vlucht reeds aanzienlijk door elkaar geraakt, wa ren, de terugtochtwegen afgesneden zijn, konden de bruggenhoofden op de westelijke oever door de aanvoer van verscheidene formaties aanzien lijk uitgebreid en versterkt worden. Op de noordelijke vleugel van het Westelijke front verliep de dag rus tig.. Aan de Roer kwam het tot vrij kleine, plaatselijke gevechten in de loop waarvan Amerikaanse aanval len op een Duitse bruggenhoofdstel ling afgeslagen werden. Levendiger was het beeld in het grensgebied van Saar en Pfalz. waar. de Duitse formaties na wekenlange, zware afweergevechten ook gisteren haar zuiveringsacties in de zone van de Westwall met succes voortzetten en den gedeeltelijk in vlucht terug trekkenden Amerikanen gevoelige verliezen aaii mèsjsen en materiaal toebrachten. Verlenging geldigheidsduur bon 294 en R 13 SP? HAAO' Dec- Do ïeMlï- neidsduur van do bonnen 2D4 en R 13 d® tweede noodkaart wordt ven- jengd tot en met 6 Januari 1945. Op dfo°rtft?Mmeili *H,n d?rhslve 'O' uiterlijk um 1 dl- of ongeveer 90 gram worden gekocht, doch uitslul- dlo distrlbutiekrlngcn waar uvL n t? spllsolle werd verstrekt. 6011 R 13 ,n faalde dlstrl- Js vóorlngeleverd voor betrc*£en van boter, kan afleve- helfberf11 hierop alsnog plaatp Na-aflevering op destijds ingeleverde bonnen DE*N HAAG, 22 Dec. ZIJ, die op YL ,„H8tIJodA vooringeleverde bonnen 5 256~257- 356-357 en 456-457 eerste noodkaart en de bon fV^van de tweede noodkaart nog geen goederen .van de winkeliers hebben rtï^Za?lenl ,zu,1,len binnenkort alsnog dc£r d®Jvinkeilers, bij wie de bonnen «JLi!?gclev!,rd" ,n het bezlt worden SHihiLv'a?de no* verschuldigde hoe- veelneld. Deze na-afleverlng zal uit sluitend uit peulvruchten, dus geen grutterswaren, bestaan. -- Volgens Radio-Brussel heeft de krijgsraad van Brussel den Waalsen redacteur Jules Lhost tot levenslange gevangenisstraf en de redacteur van de Meele Ollvar bij verstek ter dood veroordeeld. De Japanse regering heeft bij de Amerikaanse regering een krachtig protest Ingediend tegen het tot zinken brengen van het Japanse hospltaal- schlp „Moero Maroe" door Amerikaan se vliegtuigen voor de haven van Ma- 1 nilla. AMSTERDAM. 26 Deo. In verband met de huidige omstandigheden kun- n^MVoorlople goen -mondelinge- in- vertrekt worden betreffen- fende uitkeringen krachtens de Onge- De dl0,nst de voor het ek toegankolijkc loketten ln het gebouw ln de Lutmastraat zal dus tij delijk worden gestaakt. LEIDSCHENDAM. 22 Dec. Tijdens nahM61»?! w-eti ^3n Werk °P een tcrrel» on?nivtf te Leldschendam ien, boerenarbeider het ver- manira/ a ®nt,kle<le lijk van een wees er°P- dat hler moord ln het spel moet zijn. Directeur: H j. Kerkmeester, Bus- mm; hoofdredacteur. Hendrik Llndt. Amsterdam; plv. hoofdredacteur 1: a nUJrf .van Dorsser- Haarlem; binnenland: J. v Grieken; Illustratie en opmaak: R. Kampstra; volkscul tuur en kunst: M Wolters; muziek: KïpP; «Port: J. j Llber; adver tenties: A K Lammere, allen te Am sterdam. g 113 x JEN evel 1: xte- bied tan- ten, oes- c'.s de ugel Bas on t- 1 de ■jsla- Jgne .1 de tsen -ijke ver- nval rden meer ge- ct of ook aties be- het Door lerie anen .nde- i ge- rdag doel- Duit- ngen ringen arge- om- •itsch i de vatse- >oste- giste- GÉNÈVE, 27 Dec. In een front- bericht van de Britse berichtendienst wordt gezegd: „De slag in de Arden nen is nog altijd zeer zwaar. De Amerikanen bieden den Duitsers ge weldige tegenstand, maar de Duitse divisies hebben haar stootkracht nog niet verloren." In de frontberichten van het ze vende leger wordt gezegd, dat dit een ellendige eerste Kerstdag voor de mannen van het Amerikaanse leger is geweest, een dag, die nog bitterder werd, doordat niet verhinderd kon worden, dat dé Duitsers hun zuide lijke voorhoede nog verder naar het westen brachten. Van het front van het eerste Ame rikaanse leger meldt James Cassidy: „De geweldige aanval van het Duitse leger op het geallieerde front heeft alle dingen, die ons van belang lij ken, veranderd." Ie JAARGANG No. 305 DONDERDAG 28 DECEMBER 1944 Uitgave- N.V. De Arleiderspers Bureau* voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Tel 24996 - Postgiro 114120 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of f 2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. Noorwegen een vijandelijke motortor pedoboot ln brand. Ook op de eerste Kerstdag zetten de Engelsen en Amerikanen hun terreur- aanvallen ln West-, Zuid- en Zuidoost- Dultsland voort. In het Westdultse ge bied vielen bovendien vijandelijke vllegtulegn ln scheervlucht met bom men en boordwapens de burgerbevol king aan. de :h teloze agna. d een Iteen- .'weer- Jewle- ïoord- kon- l n. die iggen- k ten ie Be- vljand 1 Jsdorf i onze vallen strljd- delijke Je Bes- ilechts •e actl- ottroe- sd zijn oorden de be en zui- oorden ler elk gd. j .se rna- - ,:st van TOKIO, 27 Dec. Nadat de vijan delijke luchtactlvltelt boven Birma reeds ln November aanzienlijk was toegenomen, bewijzen de Jongste be richten uit SJonan (Singapore), dat de tegenstander ln verband met de slag om de Phllippljnen een nieuw of fensief op dit oorlogstoneel beraamt. Hlérop duidt de versterkte activi teit der door Amerikaanse officieren opgeleide troepen van Tsjoengklng aan de ChineesBlrmaanse grens en de gelijktijdige versterking der activi teit van de Engelsr en Anglo-Indlsche strijdkrachten ln l?et gebied van Ara kan aan de zuidwestelijke grens van het land. Bovendien wordt hier aan genomen, dit de nieuw gevormde En gelse „vloot voor het Verre Oosten" niet alleen zal worden gebruikt tegen de Andamanen en de Nlcobaren. doch ook ter ondersteuning van landings pogingen ln het gebied van Akyab «n Sumatra. dat de Japanse en nationale Indische In Tokio wordt evenwel verklaard, ongebruikt hebben laten voorbijgaan strijdkrachten de gewonnen tijd niet en eventuele nieuwe offensieven aan alle fronten met vertrouwen tegemoet zien. m Verdrag Frankrijk-Moscou geratificeerd STOCKHOLM, 27 Dec. Naar Tass meldt, heeft het presidium van de opperste raad der Sowjet-Unle op 25 Dec. het verdrag van bondgenoot schap en bijstand tussen de Sow jet- Unie en de Franse Republiek, dat op 10 Dec. te Moscou werd ondertekend, geratificeerd. BERLIJN. 27 Dec. 'Iet ïntern Informationsbüro meldt: Het meest opvallende kenmerk van e ontwikke ling ln het gebied van he Duitse win teroffensief ls d® houd.g van het SS® altR8een divisieKsohlïbaar "rxMcmsste ontwlttellubraciit een veSriSlnde consollder* de Duitse terreinwinst, m llffdlèe^StS^- ten Amerikaanse strijdkreten te oe vriiden In verbitterde gehten wer den alie Amerikaanse aaallen ver- ltdeld met ongewoon zwr verliezen voor de aanvallers. De ccentrlsche aanval op Het «"H'^Vdcen <S£ bleef eoede vorderingen ucen. owk ln de rest van het gebieder Duitse operaties werden alle don van de da&3tezeert'gmistlge wee.eldde gis- teren tot een bultengewo grote be drijvigheid der geallleerde*<mtmacht, die zich voortdurend m formaties slagvllegtulgcn en talrlj: bommen- MADRID. 27 Dec. -loorhet eerst sinds bijna hon'd jaar heelt Zich het eeldea geval voorgedaan, dat Madr, op de Eerste Kerstdag gehuld s in een dikke sneeuwlaag. Bitén gr. vorst begon het op avond voor Kerstmis te sneöen, zo dat de straten de volde och tend met een vijftien i. dikke sneeuwlaag bedekt war In het stadscentrum ontstondn grote volksoploop, toen een tar ski lopers de nieuwsgierigh van de Madrilenen verwekten De zon gaat op 28 Dtonder om 16.32 uur en op 29 Dec. om 8.51 u. Maan op 29 Dec. ondei31 uur en op om 16.40 uur. VM 29 Dec., L.K. 5 J, N.M. 12 Jan., Ê.K. 19 Jan. werpers ln de strijd mengde. Ook deze actie kon echter de benarde positie van het eerste AmerlkaEinse leger niet verlichten. Door luchtdoelbatterij en werden 53 vliegtuigen neergeschoten, door Duitse Jagers 29. Tussen Saar en Rijn werden de Duit se bevelllglngsacties overal voortgezet. De Blies werd op meer punten, bereikt. BERLIJN, 27 Dec. De president van het Franse regeringscomité, am bassadeur De Brinon, heeft ter ge legenheid van het Kerstfeest voor de nationale Franse radio een oproep gericht tot de Fransen, waarin hij een uitvoerig overzicht gaf van de gebeurtenissen in Frankrijk en van het lot van dit land tijdens deze oorlog. De Brinon riep de Fransen Up. zich over hun teleurstellingen heen te zetten en de perspectieven der „be vrijding" op hun juiste waarde te schatten. Helaas valt aan te nemen, zo vervolgde hij, dat de toestanden in Frankrijk nog erger zullen wor den. Zolang Frankrijk hen niet zal uitroeien, die verantwoordelijk zijn voor het ongeluk van het land, zal het van beproeving tot beproeving naar de ondergang gaan. Het jaar 1945 zal echter Dultslands overwinning brengen en niet de zege van de z.g. verenigde naties. Voorts wees De Brinon er op, dat het FransSowjet-Russische pact niet overeenkomstig de behoeften der beide landen is, zoals De Gaulle heeft beweerd, doch - uitsluitend de belangen dient van Stalin. De gehele Franse geschiedenis bewijst, dat een bondgenootschap met Rusland altijd ongelukkig is geweest. Hij herinner de er aan, dat de Fransen bij het begin van de oorlog z.g. moesten medewerken Voor de verdediging van Polen, terwijl zij in werkelijkheid soldaten waren van de Joodse pluto cratie, van Groot-Brittanibë en de Ver. Staten in een oorlog, die niet hun oorlog was. Thans zullen De Gaulle en Bidault het als het hoog ste nationale belang, bestempelen, voor Sowjet-Rrusland door te vech ten. Ten slotte zeide De Brinon, dat Dultslands zaak ook die van Frank rijk is. De militaire rechtbank te Pres burg heeft generaal Catlos, oud-mlnls- ter van defensie, wegens landverraad en desertie veroordeeld tot de dood door de kogel. Hoe lang is het geleden, dat er een schip uit Texel in Amster dam voor de wal kwam, beladen met piepers, olie, schapen, eriöten, meel, peen, koolraap, bonen enz.? Het lijkt al lang, want we hebben zo'n hon ger en we hoopten dat er toen spoe dig nog meer schepen zouden volgen. Maar veel schepen en schippers houden zich liever schuil in Drentse wijken en vaarten en lappen de oud-Hollandse zegswijze ,£r moet ge varen worden" aan hun laars. En de mensen, die die schepen konden bevrachten en vol met levensmidde len naar de hoofdstad konden stu ren... zij gaven tot nogtoe niet thuis. Gelukkig is er nu een Centrale Re derij Voedselvoorziening. Schepen en water zijh er genoeg in Otis land, het laatste eer te veel dan te weinig. Maar vertrouwen is er te weinig, verdachtmaking, vrees kleingelovigheid te veel. Daarom zullen er op dat eerste schip uit Texel, waarvan de milde bevrachters hoopten, dat het het eerst zou zijn van een hele vloot, totnogtoe zo weinig andere gevolgd zijn. (Ja, er kwamen uit Texel nóg tweemaal vier schepen maar al leen voor particulieren! Toen de rooiers naar Drente gin gen, waren er wantrouwenden en kleingelovigen te overdie zeiden: „Dwaasheid! Aardappels krijgen we toch niet en die rooiers komen nooit terug." De rooiers kimmen wèl terug en de kleingelovigen rekken "mi hun leven, mede dank zij die Drentse aardappels. Maar ze lasteren graag opnieuw. „Dat schip uit Texel..." Wel, ik heb op het ogenblik de complete af rekening voor me liggen; 59 posten! Van de 400 kilo bieten, via de 5560 kilo peen en 4200 kilo koolraap tot de 49 balen roggemeel en de 74 ba len tarwemeel, de dertig balen erw ten, de 70.000 kilo aardappelen en de 15 geslachte schapenwaarbij de 150 liter spijsolie evenmin vergeten zijn als het éne blikje spinazie en twee stukken spek. En compleet bij die nauwkeurige inventaris een opsomming van de bestemming: de spijsolie naar dr. Heynsius van de Berg voor de Tu- berculosevereniging, het vlees naar 52 particuliere tehuizen van ouden van dagen, van zuster Alink met 3.8 kilo tot mevr. Zalinge met 6.3 kilo, de aardappelen naar inrichtingen voor jeugdige verpleegden van het Weeshuis in de Volkerakstraat met 9 mud zdt het Burgerweeshuis met 12 mud en 10681 broden, die zijn uit gereikt door Sociale Zaken En ik wenste dat het in iedere Jiuishouding zo stipt en zo eerlijk zou gaan 'als hier bij de verdeling van de goede gaven uit Texel. Heus, ivantrouwenzaaiers, de boeken liggen open en niemand die de cijfers ziet, Besprekingen begonnen over binnenlandse toestand BERN, 27 Dec. Naar Reuter meldt, zijn Churchill en Eden in Athene aangekomen. Na een rugge spraak met den opperbevelhebber der geallieerde strijdkrachten ln het gebied van de Middellandse Zee, veldmaarschalk Alexander, en met den Britsen minister-president, Sir Harald Macmillan, alsmede met den Britsen ambassadeur in Athene, vond een bespreking plaats met den Grieksen ministerpresident Papan- dreoe. Deze werd er van in kennis ge steld, dat ter regeling van het hui dige conflict een conferentie zou worden belegd, waartoe ook de Elas is uitgenodigd. De aartsbisschop van Athene, mgr. Demaskinos. had zich bereid verklaard, het voorzitterschap van deze conferentie, welke op Twee de Kerstdag werd geopend, op zich te nemen. Over het verloop dezer conferentie meldt het D.N.B.dat Churchill zijn toespraak tweemaal moest beginnen, daar de afgevaardigden van de Elas, als gevolg van de nog aan de gang zijnde gevechten, e?n uur te laat aan kwamen. Churchill spVak de hoop uit. dat de Elas de voorwaarden yan Scoble zou aanvaarden en verklaarde, dat de Britten slechts ln Griekenland ziln om hun verplichtingen na te komen en dat zij slechts wensen, dat door een geheime verkiezing een passende rege ring gevormd zal worden. De toespraak van Churchill duurde een kwartier, die van Alexander vijl minuten, waarop de aartsbisschop de vraag stelde of men nog meer verkla ringen wilde afleggen. Na een verlegen heidspauze legde Dlmitrlus Maxlmos van de volkspartij, een van de gede legeerden der Griekse regering, nog een verklaring af. Vervolgens vpcrde.Ja: pandreoe het woord, na hem des, de secretaris-generaal der KAM Churchill, Eden en de overige Britse en nlet-Grlekse vertegenwoordigers verlieten na de openingstoespraken oe conferentiezaal. De conferentie werd daarna voortgezet. - Churchill had zich ln een pantser wagen naar de conferentie begeven. De straten waren schoongeveegd en op el e hoek stonden tanks ter bewaking. BIJ de opening waren behalve de Griekse en Britse vertegenwoordigers, ook de diplomatieke vertegenwoordi- kan betwisten, of er is een goed, een bést werk gedaan. Het grootste probleem bij de be strijding van de honger is blijkbaar soms niet de vulling van de buiken, maar allereerst: die van de koppen. Pas als de koppen helder worden en bevrijd raken van een heilloos wantrouwen kunnen de buiken worden. Kop op. TIJL. Japans parlement bijeen TOKIO, 27 Dec. Dinsdagochtend ls het Japanse parlement ln tegen woordigheid van den Tenno geopend. De keizer las een boodschap voor, waarin hij verklaarde, dat de militaire situatie steeds ernstiger wordt en dat de Japanse bevolking derhalve nog mear dan ooit zich offers moet ge troosten. De Japanse premier Kolso hield een rede. waarin hij de ontwik keling van de oorlog besprak en den Tenno voor zijn woorden dankte. Ver volgens sprak de keizer woorden van lof voor de prestaties van de Japanse soldaten van alle wapens. gers van de Ver. Staten. Frankrllk en de Sowjet-Unle aanwezig. Verder na men deel de secretaris-generaal van de Griekse communistische partij, tevens lid van het centrale comité der Elas, de secretaris-generaal van het centrale comltë van de Eam en generaal-majoor Madakas, commandant van het eerste Elas-corp3 en lid van het centrale comité der Elas. Churchill naar Stalin? Op grond van inlichtingen uit Lon den houdt meh rekening met de moge lijkheid, dat Churchill en Eden van hun reis naar Athene gebruik zouden kunnen maken om Stalin een bezoek te brengen. Het zou dan van de moge lijkheid van een regeling der Griekse kwestie afhangen, of Stalin Iets voor een dergelijke samenkomst zou voelen. In Britse kringen te Genève be strijdt men deze vermoedens door te verklaren, dat een conferentie van drie slechts tussen Churchill, Stalin en Roosevelt zal worden gehouden. Klein podium gelouterd Wat de Jongste dagen ook aan narig heid hebben gebracht, een voor de tijdsomstandigheden meer dan opge wekt muziekleven heeft kunnen stand houden onder alle beperkingen. En ln de grote steden heeft deze dfigestoorde voortgang nog een merkwaardige, vreugderijke loutering van het con certwezen gebracht. Het was vorige winter nog zoadat elkeen zichzelf so list noemde, een impresEulo ln de arm nam en een recital gaf. Elkeen kreeg een zaal vol ook. Of zU ook een don kere en koude zaal vol zouden krijgen? Impresario's zijn uitgeslapen zakenlui! Wat voor zangers en zangeressen passeerden al niet de revue bij recitals en kerkconcerten. Juist deze soort van muziekkunstenaars vormde meer kaf dan koren ln de gTote hoop. Velen noemen zich beroepszangers en hebben geen flauwe notie van de emotie, wel ke muziek maakt. ZIJ hebben slechts stemmen met een zekere verkoops- waarde en bieden' deze ln huur aan. Met moeite en opoffering hebben zU een minimum aan muziektechnlsche vaardigheid vergaard, voldoende om enkele liederen van Schubert of Wolf dragelijk te zingen of om deel te ne- tnen aaxl het halve dozijn oratoria, die het meest algemene muzlekdleet van brede bevolkingsgroepen uitma ken. In het kerkconcert ontmoeten zij den doorsnee-kerkorganist op het ge meenschappelijke terrein van volko men ongeïnspireerdheid en onwetend heid. Hun ontwikkeling ls geringer dan die van den eenvoudlgen arbeider, maar hun IJdelheid moet worden meegemaakt om te worden geloofd! Deze ongelukzaligen (we zouden er een hele hoop met name kunnen noe men, Indien de wet op belediging ons zulk een kunstzinnige'luxe veroorloof de) trokken tot voor kort van kleine stad tot kleine stad, van grote tot grote en verknoeiden de smaak van een publiek, dat eigenlijk nog moest leren luisteren naar de kwalitatieve- fijnheden van werkelijke muziek. Een publiek, dat even goedklaps is als bij sommige obscure kluchten goedlachs. Het ls alles afgelopen. Waarschijn lijk slechts voorlopig, maar ln elk ge val gelukkig. Men komt op adem, nu het slechts de voornamen zijn, die ln deze donkere dagen een concentratie van het sollsten-podlum bewerkstel ligen. Directeur: H. 3. Kerkmeester, Bus- sum; hoofdredacteur: Hendrik Llndt, Amsterdam; plv. hoofdredacteur; lr. A. H. de Haas van Dorsser, Haarlem: binnenland: J. y. Grieken; Illustratie en opmaak: R. Kampstra; volkscul tuur en kunst: M. Wolters; muziek: G. K Krop; sport: J. J. Llber; adver tenties: A H. Lammere, allen te Am sterdam. K 113

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1