HET DAGBLAD HET DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN i de nizoen aire Mislukfe poging om de Duitse verbindingen af te snijden Aan de Ourthe blijft de toestand gunstig Het Ridderkruis voor ontwerpers van V2 In Griekenland nog steeds moeilijkheden larte- in der len Duitsers beken terreinwinst in verscleidene sectoren Oost- 'acht Witte Kerstm in Madrid Kerstoproep van De Brinori Britse premier confereert te Athene Het schip ericht van meldt .o.m., t. Nazalre aal-majoor verrassende front on- ■dreef den lingen en jke achter- ite kilome- et. rmachtsbe- i en Ant- door de i ens werd 0 verliezen afweerslag troepen In artepunten irg en ten t gevechts- 1 de tever- i een door- tische dlvl- ïrbomm en teren ov.er- boven het te rljksge- Trler ont- ;hade. Ook j ondernam Hen vooral 3cn van de L Gisteren {evechtsge- het Duitse ontvangen s en hicht- itmacht 87 aronder 43 rs, neerge- (D.N.B.) '-president naar ra- eldt aan verklaard, universl- stellingen, ringen ge- de col- rn demon- De pre- g gegeven ïten. die lementen" iekmantel st en vre- Wanneer >sitie zou- j van een rd zijn. eelt heeft a verband len rector ntvangen. stilstands- neense re- fe moderne ranla" en Unie moe tics an stad Roncalll slijk nun- Is JAARGANS No. 304 WOENSDAG 27 DECEMEER 1944 Uitgave: N.V. Ds Arbeiderspers Bureau* voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 Postgiro 184120 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of f 2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. BERLIJN, 26 Dec. De Führer heeft op voorstel van de.i Rijksmi nister voor bewapening en oorlogs productie, Albert Speer, aet ridder kruis van het oorlogskruis van ver dienste met de zwaarder, verleend aan vijf geleerden en technici, die zich unieke verdiensten verworven hebben bij de ontwikkeling, de ver vaardiging en het gebruk van het wapen V. 2. Hun namen zullen op een later tijdstip worden bekend ge maakt. In opdracht van den Führer heeft rijksminister Speei hun de hoge onderscheidingen uitgereikt. Voorts wordt nog gemed, dat de Duitse bewapening niet illeen de ontwikkeling van de V. 2 ijverig heeft-bevorderd, doch reeds sinds ge ruime tijd ii) talrijke werkplaatsen die beschermd zijn tegen -Ik vijan delijk optreden, een aanzieüijke pro ductie van dit- wapen hee: bewerk stelligd. Er zijn zovele plaatsen voor het afschieten van de V. 2 aange legd, dat het vuur hiervan op Enger land onverpoosd zal doorban. Kerstboodschap van den Paus MILAAN. 24 Dec. Pau Pius XII heelt heden over de zende van het Vaticaan een kerstboodschp gericht tot de wereld* Nadat de Pas ln deze boodschap allereerst Udrukklng geeft aap zijn diepe teleurselling dat ook dit jaar het kerstfeet gevierd moet worden- temidden vai een ont zaglijk algemeen bloedbad, herinnert hij aan de toenemende wreclheld van de oorlogvoering en de om lcli lieen- grijpende verwoesting, die ok niet is blijven staan voor de godaulzen en die ln talloze kerken het eewlge licht heeft doen doven. Voorts buimdelt de Paus ln zijn kerstboodscho de toe komstige politieke structuv der vol keren en wijst eróp, dat i de toe komst aan alle volken gel IJ e rechten moeten worde nvcrleend. Dte gedach te der rechtsgelijkheid, stat volgens den Paus niet toe, dat e na deze oorlog staten zullen zijn, (e behan deld zóuden worden als „cerwonne- nen". .De taak der kerk bttaat erin te streven naar de „door Gd gewilde vrijheid" aller volkeren. DEN HAAG, 22 Dec. I verband met de tUdsomstandlghedenzullen de bureaus van de departematen van Handel, Nijverheid en Schepvaart en van Landbouw en Vlsse.1 te Den Haag. alsmede die van het Rksbureau vbor de voedselvoorziening oorlogs tijd van Woensdag 27 tot e' met Za terdag 30 Decefnber a.s. un werk zaamheden op de gewone vjze voort zetten, zodat telefonisch otrleg door lopend mogelllk ls en bezekers kun nen worden ontvangen. Adressen van schippers, die varen willen Sleepvaartcommissariaten met de daaronder vallende agentschappen. SLEEP VAARTCOMMISSARIAAT AMSTERDAM: H. C. A. van Caspel. Beursstraat 9. tel. 33796, 33984, thuis! 95032, Agentschappen: Haarlem: J. Kaverla Spaamdammerweg 10, tel. 15403; Zaandam: D. Memen, Pr. Hendrikkade 71. tel. 4191: Velsen: W. L. Disma, Stationsweg 95, tel. 4288; Vreeswijk: H. Didden, lekdijk bij Voorhaven v. d. O. Sluis, tel. 457; Alkmaar: J. Koster, Oudegracht 182. tel. 3141 en 3143. Lijst van telefoonaansluitingen en adressen van de bevrachtingscommis sariaten en agentschappen BEVRACHTINGSCOMMISSA RIAAT LEIDEN: A. J. Versteeg, Terweepark 6, feel. 21990. Agentschap pen: Hillegom: P. Kleefstra p.a Kunstzandsteenfabriek „Amoud", Hillegom. tel. 3346. B EVRACHTING SCO MMISSA- RIAAT uTRECHT. J. C. Timmer mans, v. d. Goesstraat 53, tel. 17695. Agentschappen: G. E. Klein, Dorp- cf-roof ^1 Ia] 097 BEVRACHTINGSCOMMISSARI AAT AMSTERDAM: A. v. Dam. Beursgebouw, tel. 41103 en 47842/ «49685mr. C. W. Kroes. Uiterwaar denstraat 61 (1), tel. 97994. Agent schappen: Zaandam: B. Randhuizen, Havenstraat 7, -tel. 4161; Haarlejn: Nassauplein 4, v. d. Linden, tel. 10599; Beverwijk: E. Postma, gebouw veiling „Kennemerland", Breestraat 49, tel. 3839/4104; Halfweg: H. Grif fioen. Lindenlaan 3, tel. 355. BEVRACHTINGSCOMMISSARI AAT AMERSFOORT: J. R. Scholten, Gr. Koppèl 3, tel. 6420, na kantoor tijd: B. YVuytierslaan 168, tel. 3763; Agentschappen: Rhenen: W. H. Meijer, Herenstraat 65, teL 203; Harderwijk: F, A. Petersen, Kleine Marktstraat 3. tel. 83"; Nijkerk: H. v. Essen, Kolkstraat 27, tel. 200. BEVRACHTINGSCOMMISSA RIAAT ALKMAAR. D. J. Scheffel, Ondegracht 182, tel. 3141 en 3143. Agentschappen: Alkmaar: L. Schut ten. Laat 27. tel. 2493. Enkhulzen: K. C. de Bruijn, Dijk 12. tel. 23. Den Helder: M. A. Kolster. Nieuwstraat 62, tel. 2250. Den Burg (Teel): P. B Keyser, Schildereinde 43, tel. 100. Middenmeer: N. Kaan Pzn., Schager- weg, tel. 44. Hippolytushoef: N. Kaan Pzn., Kerkstraat 18. tel. 17. Noord- Scharwoude: Wambevsie en Zn.. Doipsbraat a 135, tel. 448 en 365. 27 DIC. De zon gaat op 27 Déc. onder om om 16.31 uur en op 28 Dec. op om 8.52 uur. Maan onder op 27 Dec. om 6.09 uur en op om 15.12 uur. V.M.» 29 Dec L.K. 5 Jan. N.M. 12 Jan. E.K. 19 Jan. STOCKHOLM. 24 Dec. Reuter meldt uit Athene, dat 15 tot 20.000 - man der Elastroepen het gebied hi Eplfus, dat door de .rechtervleugel van de 'Edestroepen van generaal Zervas bezet was, volkomen onder de voet hebben gelopen. Volgens de laatste be richten heeft Zervas zich uit Janlna teruggetrokken en de hem nog over gebleven mannen naar de stad Preveza overgebracht. De Edestroepen zouden grote verliezen geleden hebben en ook door desertio verzwakt zijn. De Britten hebben Zervas geen hulp gezonden. Volgens Reuter zouden do Britse troepen thans bijna de helft van Athene van de Elastroepen gezuiverd hebben. Het verzet van de Bias ln het zuidelijke deel van de hoofdstad ls bijna geheel geëindigd, doch net noor delijke deel hebben zij nog stevig ln handen. Op de Piraeus ligt nog steeds een hiaat tussen de Britse strijdkrach ten aan de noordkant van de voor naamste haven en de-Indische troe pen ten westen van de haven. Uit Lissabon meldt het D.N.B. het volgende commentaar van den Reuter- correspondent Randal Neale op het antwoord van de „Eam" aan generaal Scoble Het antwoord van .de „Eam" aan generaal Scoble. kan, wanneer de voor waarden overeenstemmen met die door de pers vermeld, veelbelovend worden geacht. Tot dusver ls echter ln offi ciële Londense kringen nog geen be vestiging dezer voorwaarden binnen gekomen. Punt een en twee van het zogenaamde antwoord der „Eam" vor men een aanvaarding van de voor waarden van generaal Scoble van 12 December. Punt drie, waarin contröle over de ontwapening verlangd wordt door een Engels-Griekse commissie, ls een nieuw voorstel. Punt vier. waarin de vorming vftn een nleüwe regering van nationale eenheid wordt verlangd, geeft uitdrukking aan een noodzake lijkheid. Te Londen verklaart men echter, dat generaal Scoble er over te beslissen heeft, of hij de voorwaarden zal aannemen of niet. BERLIJN, 24 Dec. (Interinf.). De voornaamste gevechten der afge lopen 24 uur zijn voortgegaan op de beide vleugels van het gebied van het Duitse offensief. Van Ameri kaanse zowel als van' Duitse zijde worden naar de slagen, die hier worden geleverd, voortdurend nieuwe strijdkrachten gebracht, zonder dat tot dusver aan de noordelijke flank noemenswaardige verschuivingen in de posities zijn ontstaan, terwijl op de zuidelijke vleugel van de Britse sector de opdringende Amerikanen na aanvankelijke geringe terrein winsten doeltreffend gestuit konden worden. De bedoeling van Eisenhower om door concentrische druk van zijn formaties uit het noorden en zuiden de Duitse aanvalsdlvisies van hun achterwaartse verbindingen af te snijden en daarmede de Duitse ope raties in algemene zin uiteen te slaan, tekent zich steeds duidelijker af. De afweerkracht der Duitse stoot troepen aan <de noordelijke flank bleek echter (zo sterk, dat zij met succes standhielden tegenover een aanzienlijke numerieke overmacht en dat zich na een kritieke phase van 24 uur de toestand hier volledig on der contröle der Duitse leiding be vindt. De Amerikanen leden de laatste twee dagen bij hpn tegenaanvallen zo gevoelige verliezen, dat een aan zienlijk deel der door hen in de strijd gebrachte formaties reeds als aangetast kan worden beschouwd. De toestand ïh het gebied ter Een nieuw werlc van Badings ROTTERDAM. 23 Doe. In de af gelopen zomer heeft Henk Badings een tweede Sonatine voor plano voltooid. Het nieuwe werk. waarin de componist vooral instructieve doeleinden heeft nagestreefd, zal met Kerstmis door Paul Nlessing ln Museum Boymans ten doóp worden gehouden. Japanse luchtmacht boekt successen TOKIO, 26 Dec Het keizerlijke hoofdkwartier heeft de volgende mede deling verspreid: Onze speciale aan- valscorpsen hebben de dagelijkse aan vallen op vil andel like oorlogsbodems en transportschepen in de omgeving van San José. Mlndoro en de golf van Leyte voortgezet, van 20 tot 22 Dec. werden de volgende resultaten be haald: ln het gebied van San José werden 4 transportschepen. 2 kruisers en 3 oorlogsbodems van onbekend type tot zinken gebracht, terwijl een transportschip beschadigd werd. In de jolf van Leyte werd een transportschip ln de grond geboord, een groot vlleg- dekschip beschadigd en een oorlogsbo dem van onbekende klasse ln brand geschoten. In de Soeloezee werd een transportschip tot zinken gebracht, een ander 16 brand geschoten. weerszijden van de Ourthe blijft gunstig, terwijl ten oosten van de rivier voor sterke Amerikaanse strijd krachten, die op de vlucht reeds aanzienlijk door elkaar geraakt wa ren, de terugtochtwegen afgesneden zijn, konden de bruggenhoofden op de westelijke oever door de aanvoer van verscheidene formaties aanzien lijk uitgebreid en versterkt worden. Op de noordelijke vleugel van het Westelijke front verliep de dag rus tig.. Aan de Roer kwam het tot vrij kleine, plaatselijke gevechten in de loop waarvan Amerikaanse aanval len op een Duitse bruggenhoofdstel ling afgeslagen werden. Levendiger was het beeld in het grensgebied van Saar cn Pfalz, waar. de Duitse formaties na wekenlange, zware afweergevechten ook gisteren haar zuiveringsacties in de zone van de Westwall met succes voortzetten en den gedeeltelijk in vlucht terug- trakkenden Amerikanen gevoelige verliezen aan mösjsen en materiaal toebrachten. Peulvruchten op bon 243 DEN HAAG. 22 Dec. Op bon 243' van de tweede noodkaart zal ook in de andere distributiekringen, dan de reeds bekend gemaakte ln de provin cies Noord-Holland,- Zul^-Holland en Utrecht 250 gram peulvruchten per bon beschikbaar worden gesteld. Het publiek dient deze bonnen vóór Zaterdag 30 December a.s. bij zijn le verancier ln te leveren, desverlangd tegen ontvangstbewijs. ZIJ die warme maaltijden van de Centrale Keuken betrekken, dienen hun bon bij de cen trale keuken ln te leveren. Aflevering door de handelaren zal. zonder nadere aankondiging, .plaats vinden. Volgens Radio-Brussel heeft' de krijgsraad van Brussel den Waalsen redacteur Jules Lhost tot levenslange gevangenisstraf en de redacteur van de Maele Ollvar bij verstek ter dood veroordeeld. De Japanse regering heeft bij de Amerikaanse regering een krachtig protest ingediend tegen het tot zinken brengen van het Japanse hospitaal- schip „Moero Maroe" door Amerikaan se vliegtuigen voor de haven van Ma nilla. Verlenging geldigheidsduur bon 294 en R 13 DEN HAAG. 23. Dcc. De geldig heidsduur van de bonnen 294 en R 13 van de tweede noodkaart wordt ve^- lengd tot en met 6 Januari 1945. Op deze bonnen kan derhalve tot uiterlijk d?,tum 1 dl- of ongeveer 90 gram spijsolie worden gekocht, doch uitslui tend ln die dlstrlbutlekrlngcn waar op bon 295 spllsolle werd verstrekt. Voor zover bon R 13 ln bepaalde dietrl- butiekringen ls vóórlngeleverd voor bet betrekken van boter, kan ofleve- helfbcrf11 k°'er hierop alsnog plaatp Na-aflevering op destijds ingeleverde bonnen DEN HAAG. 22 Dec. ZIJ. die op VL ,datstlJds„ voorlngeleverde bonnen 156-157, 256-257. 356-357 en 456-457 van de eerste noodkaart en de bon 204 van de tweede noodkaart nog geen goederen .van de winkeliers hebben ontvangen, zullen binnenkort alsnog door de winkeliers, bij wie de bonnen zijn ingeleverd, ln het bezit worden ®csi®1'd va" de nP8 verschuldigde hoe veelheid. Deze na-aflevering zal uit sluitend uit peulvruchten, dus geen grutterswaren, bestaan. ^^^DAM. 26 Dec. In verband mot de huidige omstandigheden kun nen voorlopig geen mondelinge- In lichtingen verstrekt worden betreffen- fendo uitkeringen krachtens de Onge vallenwet. De dienst aan de voor het publiek toegankelijke loketten ln het gebouw ln de Lutmastraat zal dus tij delijk worden gestaakt. LEIDSCHENDAM. 22 Dec. Tijdens bet verrichten van werk op een terrein nabij de Knlplaan te Leldschendam ontdekte een boerenarbeider het ver stopte. geheel ontklede lijk van een manspersoon. Alles wees erop. dat hier moord ln het spel moet zijn. Directeur. H j. Kerkmeester. Bus- sum; hoofdredacteur. Hendrik Llndt, Amsterdam; plv. hoofdredacteur lr A H. de Haas van Dorsser, Haarlem; binnenland: J. v Grieken; Illustratie en opmaak: R. Kampstra; volkscul tuur en kunst: M. Wolters; muziek: O. KL Krop; sport: J. J. Liber; adver tent es: A. H. Lammers, allen te Am sterdam k n# x In een front- richtendlenst in de Arden- zwaar. De Duitsers ge- ar de Duitse ■otkraeht nog van het ze- a, dat dit een ag voor de Ikaanse leger nog bitterder hinderd kon s hun zuide der naar het t eerste Ame- ines Cassidy: m het Duitse e front heeft ui belang lij- Ie JAARGANG No. 305 DONDERDAG 28 DECEMBER 1944 Ü'taave- N.V. De Arleiderspers Bureau* voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Tel 24996 - Postgiro 114120 Abonnementsprijs 21 ct. per week of f 2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. jk© motortor- ;dag zetten de l hun terreur- - en Zuldoost- Westdultse ge- vijandelijke cht met bom- burgerbevol- adat de vljan- boven Birma mzlenlljk was le Jongste be- Ingapore), dat rband met de een nieuw of- meel beraamt, sterkte actlvl- mse officieren i Tsjoengklng anse grens en Ing der actlvl- Anglo-Indlsche ïbled van Ara- Jke grens van ordt hier aan- gevormde En- Verre Oosten" gebruikt tegen ïcobaren, doch van landings van Akyab en onale Indische ,wel verklaard, m voorbijgaan tijd niet aan uwen tegemoet k-Moscou npp.T TIM 27 Dec. Iet Intern. Informatlonsbtlro jnddt Het meest opvallende fcenmerk van e linn In het gebied van he Duitse wln- terolfenalef ls de houd g van het Britse opperbevel. Olschcn hetMaas- heeft Montgomery tot ver T althans een dlvlsletesohihbaar "rw^OTgste ontwlbbelln,bracht een veSriSlnde eensollderg ^an ^de gevechten werQen^getevd lange zuldf1^' h^edfrt talrijke tpn Amerikaanse strljdkraten xe De vrfldenln verbitterde ge* ten wer den alie Amerikaanse aaahen ve^ em\\n«rDe^5Ue SeTfalg^deevo^nrS?en ln de rest van het gebieder Duitse operaties werden alle don van de daHeteMC?'gunstige weeWdde gls- erd Naar van owjet-Unie op a bondgenoot- sendeSowjet- ubliek, dat op l ondertekend. MADRID. 27 Dec. -Joorhet eerst sinds bijna hond jaar heelt zielt het zelden geval voorgedaandat Aiadri op de Eerste Kerstdag geflaldS in een dikke sneeuwlaag. Been gr. vorst begon het op ^vond voor Kerstmis te sneden, zo dat de straten tend met een vijftiendikke sneeuwlaag bedekt war In het stadscentrum ontstondn grote volksoploop, toen eenwr ski lopers de nieuwsgierigh van de Madrilenen verwekten De ion gaat op ue ïuu 6»»- Deonder om 16*32 uur mi op 29 Dec. om 8.51 u. Maan op 29 Dcc. onde:31 uur en op om 16.40 uur V M 29 Dec., L.K. 5 A» NJYI. 12 Jan., Ê.K. 19 Jan. werpers ln de strijd mengde. Ook deze actie kon echter de benarde positie van het eerste Amerikaanse leger niet verlichten. Door luchtdoelbatterij en werden 53 vliegtuigen neergeschoten, door Duitse Jagers 29 Tussen Saar en Rijn werden de Duit se bevelllglngsactles overal voortgezet. De Blies werd op meer punten bereikt. BERLIJN, 27 Dec. De president van het Franse regeringscomité, am bassadeur De Brinon, heeft ter ge legenheid van het Kerstfeest voor de nationale Franse radio een oproep gericht tot de Fransen, waarin hij een uitvoerig overzicht gaf van de gebeurtenissen in Frankrijk en van het lot van dit land tijdens deze oorlog. De Brinon riep de Fransen Up. zich over hun teleurstellingen heen te zetten en de perspectieven der „be vrijding" op hun Juiste waarde te schatten. Helaas valt aan te nemen, zo vervolgde hij, dat de toestanden in Frankrijk nog erger zullen wor den. Zolang Frankrijk hen niet zal uitroeien, die verantwoordelijk zijn voor het ongeluk van het land. zal het van beproeving tot beproeving naar de ondergang gaan. Het jaar 1945 zal echter Duitslands overwinning brengen en niet de zege van de z.g. verenigde naties. Voorts wees De Brinon er op, dat het FransSowjet-Russische pact niet overeenkomstig de behoeften der beide landen is, zoals De Gaulle heeft beweerd, doch - uitsluitend de belangen dient van Stalin. De gehele Franse geschiedenis bewijst, dat een bondgenootschap met Rusland altijd ongelukkig is geweest. Hij herinner de er aan, dat de Fransen bij het begin van de oorlog z.g. moesten medewerken Voor de verdediging van Polen, terwijl zij ln werkelijkheid soldaten waren van de Joodse pluto cratie, van Groot-Brittannië en de Ver. Staten in een oorlog, die niet hun oorlog was. Thans zullen De Gaulle en Bidault het als het hoog ste nationale belang, bestempelen, voor Sowjet-Rrusland door te vech ten. Ten slotte zeide De Brinon, dat Duitslands zaak ook die van Frank rijk is. De militaire rechtbank te Pres burg hee,t generaal Catlos, oud-minis ter van defensie, wegens landverraad en desertie veroordeeld tot de dood door de kogel. Hoe lang is het geleden, dat er een schip uit Texel in Amster dam voor de wal kwam, beladen met piepers, olie, schapen, erwten, meel, peen, koolraap, bonen enz.? Het lijkt al lang, want we hebben zo'n hon ger en we hoopten dat er toen spoe dig nog meer schepen zouden volgen. Maar veel schepen en schippers houden zich liever schuil in Drentse wijken en vaarten en lappen de oud-Hollandse zegswijze ,£r moet ge varen worden" aan hun laars. En de mensen, die die schepen konden bevrachten en vol met levensmidde len naar de hoofdstad konden stu ren... zij gaven tot nogtoe niet thuis. Gelukkig is er nu een Centrale Re derij Voedselvoorziening. Schepen en water zijn er genoeg in ons land, het laatste eer te veel dan te weinig. Maar vertrouwen is er te weinig, verdachtmaking, vrees en kleingelovigheid te veel. Daarom zullen er op dat eerste schip uit Texel, waarvan de milde bevrachters hooptendat het het eerst zou zijn van een hele vloot, totnogtoe zo tueinig andere gevolgd zijn. (Ja, er kwamen uit Texel nóg tweemaal vier schepen maar al leen voor particulieren! Toen de rooiers naar Drente gin gen, waren er wantrouwenden en kleingelovigen te •over, die zeiden: DwaasheidAardappels krijgen we toch niet en die rooiers komen nooit terug." De rooiers kwamen wèl terug en de kleingelovigen rekkprr'hu hun leven, mede dank zij die Drentse aardappels. Maar ze lasteren graag opnieuw. „Dat schip uit Texel..." Wel, ik heb op het ogenblik de complete af rekening voor me liggen; 59 posten! Van de 400 kilo bieten, via de 5560 kilo peen en 4200 kilo koolraap tot de 49 balen roggemeel en de 74 ba len tarivemeel, de dertig balen erw ten, de 70.000 kilo aardappelen en de 15 geslachte schapent waarbij de 150 liter spijsolie evenmin vergeten zijn als het éne blikje spinazie en de twee stukken spek. En compleet bij die nauwkeurige inventaris'een opsomming van de bestemming: de spijsolie naar dr. Heynsius van de Berg voor de Tu- berculosevereniging, het vlees naar 52 particuliere tehuizen van ouden van dagen, van zuster Alink met 3.8 kilo tot mevr. Zalinge met 6.3 kilo, de aardappelen naar inrichtingen voor jeugdige verpleegden van liet Weeshuiin de Volkerakstraat met 9 mud tüt het Burgerweeshuis met 12 mud en 10081 broden, die zijn uit gereikt door Sociale Zaken En ik wenste dat het in iedere huishouding, zo stipt en zo eerlijk zou gaan als hier bij de verdeling van de goede gaven uit Texel. Heus ivantromeenzaaiers, de boeken liggen open en niemand die de cijfers ziet, Besprekingen begonnen over binnenlandse toestand BERN. 27 Dec. Naar Reuter meldt, zijn Churchill en Eden in Athene aangekomfen. Na een rugge spraak met den opperbevelhebber der geallieerde strijdkrachten in het gebied van de Middellandse Zee, veldmaarschalk Alexander, en met den Britsen minister-president. Sir Harald Macmillan, als/nede met den Britsen ambassadeur in Athene, vond een bespreking plaats met den Grieksen ministerpresident Papan- dreoe. Deze werd er van in kennis ge steld, dat ter regeling van het hui dige conflict een conferentie zou worden belegd, waartoe ook de Elas is uitgenodigd. De aartsbisschop van Athene, mgr. Demaskinos. had zich bereid verklaard, het voorzitterschap van deze conferentie, welke op Twee de Kerstdag werd geopend, op zich te nemen. Over het verloop dezer conferentie meldt het D.N.B.dat Churchill zijn toespraak tweemaal mo£3t beginnen, daar de afgevaardigden van de Elas, als gevolg van de nog aan de gang zijnde gevechten, een uur te laat aan kwamen. Churchill sptak de hoop uit, dat de Elas de voorwaarden van Scoble zou aanvaarden en verklaarde, dat ue Britten slechts ln Griekenland zlln om hun verplichtingen na te'komen en dat zij slechts wensen, dat door een geheime verkiezing een passende rege ring gevormd zal worden. De toespraak van Churchill duuroe een kwartier, die van Alexander vijf minuten, waarop de aartsbisschop ae vraag stelde of men nog meer verkla ringen wilde afleggen. Na een verlcgen- heldspauze legde Dlmltrlus Maxlmos van de volkspartij, een van de gede legeerden der Griekse regering, r.og een verklaring af. Vervolgens vpertle.Ja- pandreoe het woord, na hem P art san- des. de secretaris-generaal der E.A M- Churchill. Eden en de overige Britse en nlet-Grlekse vertegenwoordigers verlieten na de openingstoespraken de conferentiezaal. De conferentie werd daarna voortgezet. - Churchill had zich ln een pantser wagen naar de conferentie begeven. De straten waren schoongeveegd en op el .e hoek stonden tanks ter bewaking. BIJ de opening waren behalve de Griekse en Britse vertegenwoordigers, ook de diplomatieke vertegenwoordl- kan betwisten, of er is een goed, een bést werk gedaan. Het grootste probleem bij de be strijding van de honger is blijkbaar soms niet de vulling van de buiken, maar allereerst: die van de koppen. Pas als de koppen helder worden en bevrijd raken van een heilloos wantrouwen kunnen de buiken worden. Kop op. TIJL. Japans parlement bijeen TOKIO 27 Dec. Dinsdagochtend ls het Japanse parlement ln tegen woordigheid van den Tenno geopend. De keizer las een boodschap voor. waarin hij verklaarde, dat de militaire situatie steeds ernstiger wordt en dat de Japanse bevolking derhalve nog meer dan ooit zich offers moet ge troosten De Japanse premier Kolso hield een rede. waarin hij de ontwik keling van de oorlog besprak en den Tenno voor zijn woorden dankte. Ver volgens sprak de keizer woorden van lof voor de prestaties van de Japanse soldaten van alle wapens. gers van de Ver. Staten. Frankrllk en de Sowjet-Unle aanwezig. Verder na men deel de secretaris-generaal van de Griekse communistische partij, tevens lid van het centrale comité der Elas, de secretaris-generaal van het centrale comité van de Eam en generaal-majoor Madakas, commandant van het eerste Elas-corps en lid van het centrale comité der Elas. Churchill naar S+alin? Op grond van Inlichtingen uit Lon den houdt meh rekening met de moge lijkheid. dat Churchill en Eden van hun reis naar Athene gebruik zouden kunnen maken om Stalin een bezoek te brengen. Het zou dan van de moge lijkheid van een regeling der Griekse kwestie afhangen, of Stalin lets voor een dergelijke samenkomst zou voelen. In Britse kringen te Genève be strijdt men deze vermoedens door to verklaren, dat een conferentie van drlo slechts tussen Churchill, Stalin en Roosevelt zal worden gehouden. Klein podium gelouterd Wat de Jongste dagen ook aan narig heid hebben gebracht, een voor de tijdsomstandigheden meer dan opge wekt muziekleven heeft kunnen stand houden onder alle beperkingen. En ln de grote steden heeft deze dfigestoorde voortgang nog een merkwaardige, vreugderijke loutering van het con certwezen gebracht. Het was vorige winter nog zoadat elkeen zichzelf so list noemde, een impresario ln de arm nam en een recital gaf. Elkeen kreeg een zaal vol ook. Of zij ook een don kere en koude zaal vol zouden krijgen? Impresario's zijn uitgeslapen zakenlui! Wat voor zangers en zangeressen passeerden al niet de revue bij recitals en kerkconcerten. Juist deze soort van muziekkunstenaars vormde meer kaf dan koren ln de grote hoop. Velen noemen zich beroepszangers en hebben geen flauwe notie van de emotie, wel ke muziek maakt. ZIJ hebben slechts stemmen met een zekere verkoops- waarde en bieden deze ln huur aan. Met moeite en opoffering hebben zij een minimum aan muzlektechnische vaardigheid vergaard, voldoende om enkele liederen van Schubert of Wolf dragelijk te zingen of om deel te ne- tnen aan het halve dozijn, oratoria, die het meest algemene muzlekdleet van brede bevolkingsgroepen uitma ken. In het kerkconcert ontmoeten zij den doorsnee-kerkorganist op het ge meenschappelijke terrein van volko men ongeïnspireerdheid en onwetend heid. Hun ontwikkeling ls geringer dan die van den eenvoudlgen arbeider, maar hun IJdelheid moet worden meegemaakt om te worden geloofd 1 Deze ongelukzaligen (we zouden er een hele hoop met name kunnen noe men, Indien de wet op belediging ons zulk een kunstzinnige luxe veroorloof de) trokken tot voor kort van kleine stad tot kleine 6tad. van grote tot grote en verknoeiden de smaak van een publiek, dat eigenlijk nog moest leren luisteren naar de kwalitatieve fijnheden van werkelijke muziek. Een publiek, dat even goedklaps ls als bij sommige obscure kluchten goedlachs. Het ls alles afgelopen. Waarschijn lijk slechts voorlopig, maar ln elk ge val gelukkig. Men komt op adem. nu het slechts de voornamen zijn. die ln deze donkere dagen een concentratie van het sollsten-podlum bewerkstel ligen. I) Directeur: H. 3. Kerkmeester, Bus- sum; hoofdredacteur: Hendrik Llndt, Amsterdam; plv. hoofdredacteur; lr. A. H. de Haas van Dorsser, Haarlem; binnenland: J. y. Grieken; Illustratie en opmaak: R. Kampstra; volkscul tuur en kunst: M. Wolters; muziek: G. K. Krop; sport: J. J. Llber; adver tenties: A H. Lammers, allen te Am sterdamK 113

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1