HET DAGBLAD HET DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN I Brieven van en naar Nederlandse arbeiders in Duitsland VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN 'ijandelijke steunpunten in het Westen opgeruimd ruk bij Aken en aan Ie Saar verminderd Anglo-Amerikanen gedwongen tof belangrijke troepenverplaatsing Hei witte doek is niet dood Verzending door het Arbeidsfront Correspondentie jitsers overschrijden de weg Luik-Arlon ids meer dan 300 gevangenen Doorbraakpogingen aan het Saarfront gestaakt Nieuwe wapens in de strijd De toestand aan het Oostelijk front IOOFDKW ARTIER VAN DEN HRER, 20 Dec. Het. opperbevel der n-macht deelt mede: »an het gehele aanvalsfront in het. sten. hebben onze Jegers gisteren. een diep front te voorschijn omen,, een® groot deel van de nog iter hét front overgebleven steun- ïten van den vijand opgeruimd en aanvalsspitsen verdei- vooruit ge ven. Daarbij ontstonden op vele atsen gevechten met afzonderlijke epen vijandelijke reserves, die ogs aangevoerd en onverwijld in de ijd geworpen waren. Volgens de dusver beschikbare berichten wer- 1 meer dan 10.000 gevangenen ge takt, 200 tanks vernietigd of buit- maakt en 124 vliegtuigen neerg*- ',io ten. tn het strijdgebied van Aken en aan Saar is de druk van de Amerika- n geluwd. In het gebied van Bitsch, i Noord-Westen van Weisenburg en n de Westwal ten Oosten daarvan de vijand zijn met zware verliezen ?aard gaande aanvallen op onze ïtingwerken voort. In de Boven gas zijn onze troepen in hevige ge- -hten gewikkeld. Aan het gehele nt in Elzajs-Lotharlngen werden teren 53 vijandelijke tanks vernie- .d. >oor strijdmiddelen, ter zee van de (tse marine werd voor het eiland Ichercn een vijandelijke torpedoja- ln de grond geboord, onden. Luik en Antwerpen lagen Ier het zware vuur van onze iange- andswapens. a Midden-Italië konden de aanval- de Britse formaties gisteravond ten rden van Faenza een onbelangrijke etratle bereiken, die werd afge- ideld. In de ochtenduren van he- hervatten zij hun aanvallen met i aangevoerde strijdkrachten, Hongarije duren ten zuiden van Plattenmeer en ten noorden van Donauknie bij - Waltzen hevige, ir plaatselijk beperkte gevechten v*t. Op onze vooruitspringende U-bocht aan het Matra- en Bükkge- rjte zetten de bolsjewieken hun vallen voort, zonder de beoogde -braak te bereiken Tussen Sajo en aad hebben .onze troepen talrijke ndelijke aanvallen uiteengeslagen, het zuidelijke deel van Oostelijk- den over. hel verdrag Frankrijk-Moscou ERN. 21 Dcc, Eden heeft ln het erhuls verklaard, dat yoor het be tier onderhandelingen over het is-Sowjet-Russische pact het oor van de Britse regering ls gevraagd iat deze hierop heeft geantwoord, denkbeeld van een zodanig pact. gelijkt op het verdrag tussen En- nd en de Sowjet-Unle, als een aan- end pact tussen de grote Europese dgehoten toe te Juichen, Dlgens verklaringen van officiële gen te Parijs bevat het pact een ?lme clausule, waarin belde par- i zich verplichten elkander te nen bij het sluiten van de vrede Duitsland te dwingen tot het af- n van gebieden, zowel ln het oos- als in het westen, aldue meldt As- ated Press uit de Fran® hoofd- Slowakije heeft de aanhoudende leven dige gevechtsactiviteit geen belangrij ke wijziging van de toestand opgele verd In dc overige delen van het oos telijke front duurt de gevechtspauze voort. In het westen beperkte de,vijande lijke luehtactlvltolt zich tot aanvallen ln het gebied nabij hot front. Ameri kaanse terreurbommenwerpers vielen, uit het zuiden komend, opnieuw Op- per-Sllezlch gebied, alsmede enige plaatsen ln Zuid- en Zuidoost-Dults- land aan. Gebiedsafstand verlangd van Griekenland STOCKHOLM. 21 Dec. Bulgarije en Zuld-Slavië willen Grieks gebied In lijven en hebben langs Indirecte weg reeds hun eisen gesteld. Zo heeft de Griekse regering, volgens een bericht van United- Press uit Athene, bericht ontvangen, waarin een Zuid-Slavisch officier van de staf der EAM mede deelde, dat Zuld-Slavië het gebied om de steden Edessa en Castoria, ongeveer 40 km. ten zuiden van de vroegere Zuid-Slavische grens, wil Inlijven. Evenzo ls men verontrust over de demonstraties in de Bulgaarse hoofd stad, waarvan Radlo-Sofla gewag maakt. Tijdens deze demonstraties werd „het Inwilligen van de rechtvaar dige Bulgaarse eisen aan Griekenland" geëist. BERN, 21 Dec. Het communiqué van generaal Sjcobie luidt, dat de Britse troepen nog steeds de haar den van verzet der Elasformaties langs de weg Athene—Faliron zuive ren. Voorts zijn operaties begonnen om het hoofdkwartier van de Britse luchtmacht te ontzetten. Deze ope raties worden voortgezet. Het ln Volo gestationneerde garnizoen kon zonder Incidenten ontbonden worden. Engelang en de regering van Zuid-Slavië GENÊVE, 21 Dec. De New York Times meldt uit Londen, dat de minister-president van de uit geweken Zuid-Slavische regering, SjoebasjitsJ, zijn voorstellen betref fende de vorming van een zogenaam- naamde Zuidslavische federale rege ring deze week persoonlijk aan den Britsen minister van buitenlandse zaken, Eden, heeft voorgelegd. Toonaangevende Zuid-Slavische kringen te Londen hebben verklaard, dat het resultaat der bespreking met Eden is geweest. dat de Britse toe stemming voor het regeringsplan is verkregen. Ie JAARGANG No. 302 VRIJDAG 22 DECEMBER 19+4 Uitgave: N.V. De Arbeiderspert Bureau» voor redactie en edministratie: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 2+994 Postgiro 18+120 - Abonnementsprijs 21 et. per week of J 2.73 per kwartaal. Loss» nummtrs 5 et. Frans Daels vermoord BERLIJN, 21 Dec. De bekende Vlaamse professor van de universi teit te Gent, dr. Frans Daels, is, naar gemeld wordt, door bolsjewieken ver moord. De zon gaat op 22 Dec. onder om 16.28 uur en op 23 Dec. op om 8.50 uur. Maan op 23 Dec. onder om 0.48 uur en op om 13.29 uur. E.K. 22 Dec. NM. 29 Doe* LK- 5 Jan., N.M. 12 Jam BERLIJN, 21 December. Met betrekking tot het Duitse offen sief ln het Westen verneemt het Intern. Informatiebureau, dat de Ame rikanen als gevolg hiervan in he ge bied van Aken en de. Saar de laatste 48 uur hun aanvallen ln belangrijke mate moesten beperken. Ook ls be kend, dat aan deze beide frontsecto ren in allerijl verscheidene divisies zijn onttrokken, teneinde ze zo spoe dig mogelijk in het gebied van het Duitse offensief in de strild te werpen. Slechts het zevende Amerikaanso ie- ger kon gisteren zijn hevige aanvallen bij Bitsch en ln de Weissenburgcr Senke voortzetten. Successes van be tekenis wist ditv leger echter niet te behalen. Het tijdstip waarop men van Duitse zijde nauwkeuriger Inlichtingen over de positie der Duitse aanvalsformatles kan verschaffen is waarschijnlijk niet ver meer, aldus verklaarde de militaire woordvoerder van de Wilhelmstrasse ln antwoord op een vraag. De vragen steller wllde^weten. waar op het ogen blik de Duitse annvalsdlvisios staan. De militalrfe woordvoerder voegde aan zijn antwoord oe, dat de Duitse lei ding er alle belang bij heeft de sluier der geheimhouding over de Duitse be wegingen en posities gespreid te hou den. In leder geval staat vast. dat de Duitse operaties goed verlopen. De reactie in Engeland .Ondanks het strenge nleuwsvcrbod. dat de Anglo-Amerlkaanse opperbevel hebber Elsenhower voor de pers heeft afgekondigd, sijpelt toch-Zo veel door ln de dagbladen der neutralen, dat de geallieerde pers de toestand met grote angst beschouwt. Zo seint de Londense correspondent van de „Ziircher Ta8csanze|Ser" aan zijn blad. dat de door het Duitse te- R. Zuyderhoff zeventig jaar DEN HAAG, 20 Dec. Op 24 Dec. a.s. zal de heer R. Zuyderhoff- o.a. voorzitter van de algemene rekenka mer. 70 Jaar worden. Rudolf Zuyder hoff werd geboren'te Rotterdam op 24 Dec. 1874. HIJ werd in 1895 voor het Ned.-Indisch Gouvernement uitgezon den na het grootambtenaanexamen te Delft met goed gevolg te hebben afge legd. Van zijn publicaties noemen wil o.a. zijn brochure van' 1931 ..Quo Vadl- mus". die den lezer van heden als een profetie zal moeten voorkomen. In de ze brochure schilderde h!J de toe komst van Nederland als zwart, tenzij de bakens werden verzet. Zijn critiek, waarop helaas geen acht is geslagen, gold ln het bijzonder het financieel overheldsbeeld. dat hij ongezond noemde. Wegen» zijn gezondheidstoestand heeft hij practlech gesproken zich uit bet openbare leven teruggetrokken. genoffenslef aan het Westelijke front geschapen toestand ln Londen zeer ern stig wordt opgenomen. Het heeft grote indruk gemaakt ln militaire kringen, dat het den Duitsers mogelijk was met zo'ii groot gebruik van eersterangs divisies, tankformaties, valschermja gers en eskaders Jagers de aanvallen in te lelden. Men was van mening, dat door de onafgebroken luchtaanvallen, door ver liezen op de slagvelden cn door ver nieling der ravltalllerlngslljnen. Ja door dc ook van Anglo-Amerlkaonse officiële zijde gemelde vernieling van bewnpe- nlngsbedrijven de Duitse reserves wa ren uitgeput. De beoordeling van de toestand aan het Westelijke front ls thans volkomen gewijzigd. De ..News Chronicle" noemt het be vreemdend. -dat dc Duitse voorberei dingen voor bet offensief voor de ge allieerden verborgen zUn gebleven. Bon 244 voor aardappelen inleveren DEN HAAG, 20 Dec. In Noord- en Zuid-Holland en Utrecht is voor de week van 31 Dec. tot en met 6 Jan. a.s. bon 244 van de tweede noodkaart geldig verklaard voor het kopen van 1 kg. aardappelen. Deze aardappolbon- nen moeten, voorzover niet van de Centr. Keuken gebruik zal worden ge maakt, voor Donderdag 28 Dec. wor den ingeleverd bij den aardappelhan delaar. desgewens tegen ontvangstbe wijs. Nadat de handelaren hierop zijn bevoorraad, zal zonder nadere aankon diging tot aflevering worden overge gaan, doch uitsluitend ln de week van 31 Dec, tot en met 6 Jan. Rantsoenbonnen verletigd DEN HAAG, 21 Dec. De rant soenbonnen met. datum 30-9-44, voor alle artikelen, met uitzondering van de rantsoenbonnen „melk 1", zijn voor onbepaalde tijd verlengd. Verschenen is een verordening van den Rijkscommissaris voor het be zette Nederlandse gebied betreffende de technische noodhulp. In het Verordeningenblad ls een besluit van den secretaris-generaal van het departement van Justitie tot ver eenvoudiging van de rechtspleging op genomen. Art. 1 van dit besluit be paalt: De Hoge Raad vonnist steeds met drie raadsheren behalve ln zaken, vermeld ln artikel 92 van de wet op dc rechterlijke organisatie. In deze zaken vonnist de Hoge Raad met zes raadsheren. In artikel 2 wordt be paald, dat beroep ln cassatie niet kan' worden ingesteld. Cassatie „In het be lang der wet" blijft echter mogelijk. De bladen van de N.V. „De Arbeiderspers" zullen op beide Kerstdagen niet verschijnen. Onze boekwinkels en kantoren zullen in de week van 25 t/m 30 December Voor het publiek gesloten zijn. DE DIRECTIE. Het leeft in Den Heag! Men moet in deze dagen wel met enig meegevoel denken aan de film liefhebbers, aan den man en de vrouw voor wie het „pikken" van een bioscoopie een prettige afleiding was gaan betekenen, een traditie die zij niet graag hadden willen missen. Nu moeten zij die echter ontberen, want de betrekkingen die de film met dc techniek onderhield, waren dermate hecht, dat een verbreking daarvan door de stroombesparing tevens een voorlopig einde maakte aan het leven der bewegende scha duwbeelden... Ook elders is het rijk van de film voorshands uit. Het witte doek ligt ontzield achter de coulissen van to neel, cabaret en revue, waarvoor de meeste bioscopen thans hun poorten hebben geopend, Maar wie eenmaal zijn hart aan de film heeft verpand, blijft haar trouw en zo moeten dan ook haar discipelen deze trouw met het helmwee naar het schaduwspel der illusie bezegelen, al zijn er in ons huidig bestaan veel belangrijker dingen dan film. Het verlangen naar de ontspan ning en de sfeer van het bioscoop theater doet zich nog vaak genoeg gelden. Zeker als wij denken aan het feit dat men de verfilming van mr. Roothaerts succesboek „Dr. Vlim- men" ter hand heeft genomen, dat er een nieuwe muziekfilm ls uitge bracht, die de maandenlang gepro longeerde rolprent rondom-Mozart, „Wien de Goden liefhebben", haar de kroon beloofde te zullen steken, nl. „Traümerei", de filmische biogra fie van Robert Schumann, dat de kleurenfilm van Helmut Kailtner „Grosse Freiheit No. 7" inmiddels gereed is gekomen en een nieuw werk van Willi Forst, „Wiener Madeln", ook een kleurenfilm, eerstdaags naar de „snij-kamer" zal verhuizen om daar door de montage zijn definitie ve vorm te ontvangen, dat... Er zijn nog filmnieuwtjes te over, maar een opzienbarend en ook actueel bericht is wel, dat er dezer dagen in Den Haag, na een filmloos Velen vrouwen van Nederlandse ar beiders in Duitsland is dezer dagen vreugde bereid door de aankomst van brieven van familieleden. Doordat zich daartoe een gunstige gelegenheid voordeed konden instan ties van het Nederlandse Arbeids front in Duitsland deze brieven door gezonden krijgen en hier waren het medewerkers van het Arbeidsfront, die zich als postbode opwierpen en hun Zaterdag en Zondag er aan ga-' ven om de zozeer verbeide berichten van echtgenoten, vaders, zoons en andere gezinsleden aan. de vrouwen ter hand te stellen. Hoe bescheiden dit feit ook op zichzelf is, men kan zich voorstellen, hoe gretig deze brie ven werden ontvangen, vooral daar de meesten sinds September j.l. niets meer van hun verwanten hadden vernomen. Thans ls de desbetreffende dienst van het Arbeidsfront er na verschil lende voorbereidingen ln geslaagd, een gelegenheid te scheppen, waardoor men ook van hier uit brieven aan de werkers ln Duitsland kan zenden. Tot en met de Kerstdagen bestaat de mo gelijkheid. deze brieven ter doorzen ding af te geven. Nog een ander Initiatief van het Ar beidsfront ls mot succes bekroond. Men heeft namelijk kunnen bereiken, dat er, zij het ln beperkte mate. pak ketten worden doorgezonden. Het be treft hier echter alleen de Krels 23. die de ln Duitsland werkzame arbei ders van Bremen en omgeving bevat. Voor .hen konden tot vandaag pakket ten worden Ingeleverd, die uitsluitend kleding en wel voornamelijk winter- kledlng mochten Inhouden. Het ls ge bleken, dat zeer velen van deze ge legenheid gebruik hebben gemaakt. Het zal waarschijnlijk mogelijk zijn, er zorg voor te dragen, dat deze pak ketten de arbeiders nog vóór de Kerst dagen zullen bereiken. Daar de omstandigheden uiteraard zeer moeilijk zdjn en men door menige wijziging ln vroegere normale verhou dingen op dit terrein met zeer grote moeilijkheden te kampen hééft, kun nen bovenvermelde feiten wellicht enige reden tot voldoening geven. Hoe wel men begrijpelijkerwijs nog niets met zekerheid kan toezeggen en dc betrokkenen zich dus niet voortijdig moeten verheugen op dingen, die nog niet vaststaan, kan toch wel 'worden gemeld, zo deelde men ons mede. dat van de zijde van hét Nederlandse Ar beidsfront alle pogingen in het werk worden gesteld, om de mogelijkheid tot het zenden van pakketten zover uitgebreid te krijgen, dat niet alleen dc werkers in Bremen cn omgeving, maar alle Nederlandse arbeiders een dergelijk pakket zullen kunnen ont vangen. Mocht dit ln niet al te verre toekomst gelukken, dan zullen hier over nadere mededelingen worden ge daan. Gerrit Goldenbeld overleden DEVENTER. 20 Dcc. In dc leeftijd van 34 Jaar Js overleden dc bekende speler van Go Ahead, Gerrit Golden beld. HIJ maakte als achtcrspeler se dert lange Jaren deel uit van liet eer ste elftal en voerde ook dit elftal aan. Voorts was Til 1 opgenomen in het oos telijk elftal. HU kwam voort uit de rood-gele Juniores en ontwikkelde zich tot een tactisch voetballer met zeer sportieve opvattingen. Het Verordeningenblad bevat een be sluit van den secretaris-generaal van het departement van Justitie betref fende bescherming van schuldenaren. Volgens artikel 1 van dit besluit kan de rechter een schuldenaar een of meermalen uitstel verlenen. Indien aannemelijk is, dat deze tengevolge van de bilzondere omstandigheden, welke zich tengevolge van de oorlog sedert 10 Mei 1940 hebben voorgedaan, niet tUdlg aan zijn Verplichtingen kan voldoen. tijdperk van drie maanden, voor het eerst weer een film is gedraald. Om precies te zijn, het was op Maandag 18 Dec. dat het Asta-thea- ter aldaar voor een begrijpelijker wijze uitverkochte zaal. een voorstel ling heeft gegeven, waarin een cul tuurfilm, een teken- en een speelfilm werden getoond. Het spreekt wel haast vanzelf, dat dit nieuws een rechtgeaarden filmaanhanger tot de vraag brengt, of dit soms het begin zou kunnen zijn van een herleving, die. al zal zij door de omstandighe den van bescheiden omvang moeten zijn, toch weer enige perspectlecven zou kunnen bieden. En het ls evenzo volkomen logisch, dat wij de vraag stellen, of wat tn Den Haag mogelijk is, ook in andere plaatsen verwerke lijkt zou kunnen worden. KOEKJES VAN EIGEN DEEG kan men bakken volgens het recent van I. W. die de pulp van suikerbie ten uitknijpt, er met meel of mout deegballetjes van maakt, ze in olief!) bakt in de koekepan en ze suvnel- kockjcs suiker en meel) noemt. Lekker, zegt hij. De soep in het bord van een ander is altijd vetter dan onze eigen soep. Dat moet ook onze abonné E. K. in de B.straat te A. erkennen, die mij een rcferend verhaal stuurt over de extra warme hap, die „nagenoeg het gehele Amsterdamse gemeentcperso- neel" uit de Centrale Keuken zou ontvangen. Alleen de scholenbewa kers en daar behoort hij toe zouden van die warme hap nuchter blijven! Helaas, deze vette soep in ander mans bord bestaat helemaal niet. Alleen bij de Waterleiding sch.jnt iets gedaan te worden. Dc benijde gemeente-ambtenaren nemen soms zelf een pannetje van huis mede! Dat is al. O, afgunst, die het water ons al om de tanden deed lópen! C. van S. te N. Walmende mo torolie kan van walm bevrijd mor den door de pit door een metalen buisje, bijv. van zink. door de kurk vdn een glutonpotje te leiden en oiwr de pit een ijzerdraadje te buigen, een papierclip. Zo afstellen, dat dc pit net niet walmt! TUL Directeur. H 3 Xencaietsier, Bus- sum; hoofdredacteur. Hendrtk Llndt. Amsterdam, plv hoofdredacteur, li A H. de Haas van Dorsser, Haarlem: binnenland: J. v Grieken; Illustratie en opmaak: R Kampstra. volkscul tuur en kunst: M. wolters; muziek: G. K. Krop; sport: J. J Llber; adver tenties: A H. Lammer», allen te Am sterdam. 118 i OFDKW ARTIER VAN DEN tER, 21 Dec. Het opperbe- ïr weermacht deelt mede: de wintërslag in België werd en ver achter het front de ikaanse bezetting van de :e-Eifel vernietigd of gevangen nen. Zevenduizend Amerikanen' kten in gevangenschap. Aan oorste aanvalsfront zijn onze m de Ardennen binnengedron- n hebben zij de grote weg Luik- gne-Arlon over een breed front ihreden. Naar de Maas aftrek- vijandelijke ravitaillerings- nes werden door Duitse tanks aald en onder de voet gelopen, aangevoerde Amerikaanse for- s in afzonderlijke groepen uit slagen, zonder dat zij er in len onze opmars op te houden, aantal gevangenen heeft de overschreden. In de gevech- an gisteren werden 43 tanks en itserde voertuigen en 50 stuk- ;eschut buitgemaakt, 136 tynks m vernield. de bestaande brandpunten van rweerstrijfl aan het westelijke zette de vijand zijn aanvallen, geringere strijdkrachten zonder s voort. Zware afweergevechten onnen zich alleen ln het gebied .oordwesten van Bltseh. lange-af stands vuur op Londen xtwerpen duurt voort, ir zeestrijdmiddelen der marine in.de mond van de Schelde zes vijandelijke ravltallleringsvracht- en met een gezamenlijke Inhoud i neer dan 30.000 ton tot zinken cht. Midden-Italië leidde de vijand en zijn grote aanval ten noorden ?aenza ln met een trommelvuur 100.000 schoten van elk kaliber ;n frontbreedte vën tlèn kflome- Cn weerwil van dit zware vuur rij des avonds onze dapper strU- i troepen slechts ongeveer twee teruggedrongen. Noordoostelijk de stad stortten de vijandelijke illen reeds voor onze stellingen In het gebied van Bagna-Caval- dernamen de Canadese formaties, :ware verliezen hadden geleden, •en slechts plaatselijke aanvallen. P een kleine penetratie na bloe- ferden afgeslagen de Balkan duren de bewegingen troepen voort, deels onder het ;n van hevige vijandelijke tegen- Hongarije gingen de Sowjets tus- ?lattenmeer en Donau met sterke lkrachten enmet steun van tal- slagvllegtulgen tot de aanval over. itterde gevechten worden hier erd. Tussen de Donaubocht en de jrens van Slowakije werd de vijan- ,ke druk sterker. Aan de rivier de aan 'de westelijke hellingen van Matragebergte en aan weerszijden de Boven-Sajo vingen onze troe- de aanvallen van vijandelijke for es na zware gevechten op. In het ïd zuidelijk en noordoostelijk van hau mislukten herhaalde Sowjet- allen. i de afweer van vijandelijke lucht- allen boven de noordelijke en de eiijke sector van het oostelijke t werden gisteren 31 Sowjetvlleg- ?n neergehaald, waarvan veertien nachtjagers, nerlkaanse terreurvllegtulgen 11e- glsteren overdag bommen vallen jlaatsen ln het zuiden en het zuid en van Duitsland. Amerikaanse mening STOCKHOLM. 22 Dec. Volgens United Press is de Duitse doorbraak door het front van het eerste Ameri kaanse leger de grootste Amerikaan se tegenslag sedert het verlies van de Philippijnea. Ofschoon geallieerde tegenmaatregelen reeds in volle gang zijn. kan men nog niet zeggen, of de toestand reeds in de eerstvolgende dagen gestabiliseerd zal zijn. Volgens den Londensen correspon dent van „Aftonbladet" zegt men in het geallieerde hoofdkwartier, dat het Duitse offensief gigantisch is en nog steeds in kracht toeneemt. Britse oorlogvoering verrekende zich BERLIJN. 22 Dec. lil zijn we kelijks artikel ln Das ReijCh schrijft minister Göbbels o.a,. dat de tekenen des tijds van dag tot dag meer wijzen op de. komende Duitse overwinning. De Engelse oorlogvoe ring heeft zich over de gehele linie verrekend en verkeken. Indien Duitsland als ordenende macht uit Europa zou wegvallen, zou het bolsjewisme als een springvloed over ons continent heengaan. Duits land staat op-het standpunt van de absolute en totale oorlog, d.w.z. het legt zijn gehele na'tipnale kracht in de schaal om zijn bedreigde bestaan te verdedigen. De Duitse overwinning zal op zeke re dag komen als een natuurver schijnsel. onverwacht en onaange meld, plotseling en met een kracht, die bergen verzet. Geallieerde luchtaanval op Moekdan en Dairen TOKIO, 22 Dec. Ongeveer 30 geallieerde vliegtuigen uit China hebben een aanval gedaan op Moek- den en Dairen. Zij werden gedwon gen hun bommen van grote hoogte ongericht te laten vallen en zich in zuidelijke richting te verwijderen. Volgens de tot -dusverre ontvangen rapporten zijn vier vliegtuigen neer geschoten. De schade is zeer gering. Naar Radio Parijs'meldt heeft generaal De Gaulle den Belgischen ge zant te ParUs, baron De Guillaume. ontvangen, die hem zijn geloofsbrieven overhandigde. De geallieerde autoriteiten heb ben uit overwegingen van -veiligheid bepaald, dat slechts personen ,met een militaire taak de Belgische grens mo gen overschrijden. HAALEM, 22 Dec. Voor de aan vang der uitvoering van de Haarlemse Orkest Vereniging, heeft de admini strateur van de H.O.V. dén bezoekers gewezen op het ongerief van een on verwarmde Concertzaal. Hij verzocht den muziekliefhebbers bij de plaats bespreking voor het volgende concert van de H.O.V. een stukje brandhout te willen meebrengen, opdat de kachels in de zaal kunnen worden gestookt. Ie JAARGANG No. 303 ZATERDAG 23 DECEMBER 1944 Uitgave: N.V. De Arbeidersper» Bureau* voor rpdactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 2+996 Postgiro 184120 - Abonnementsprijs 21 ct. per weel of f 2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 et. BERLIJN, 22 Dec. In alle secto ren van het Saarfront heeft het derde Amerikaanse leger zijn doorbraakpo gingen onder de indruk van het Dalt- se offensief op de noordelijke vleugel gestaakt. In het bruggenhoofd S*ar- lautern, waar het zwaartepunt van het Amerikaanse offensief lag, ver schiet de vijandelijke artillerie opval lend veel nevelgranaten om de bewe gingen te maskeren. Het zevende Amerikaanse leger, dat door de Duitse aanval niet. direct wordt getroffen, hergroepeertzijn strijdkrachten op het ogenblik. In de Elzas zetten de Franse troepen hun aanvallen uit Sohlettstadt, alsmede ten noorder. van Colmar voort. Zij werden met aan zienlijke verliezen teruggeslagen. Als gevolg van het Duitse offensief ln de noordelijke Ardennen ls ook het grote strijdgebied bij Aken steeds meer een strijdtoneel van geringere betekenis geworden. Slechts bij-Bitsch en Weissenburg ontstonden nog zware afweergevechten 'met formaties van het- zevende Amerikaanse, leger. De bunkers in het voorterrein van de Westwal konden evenwel ovecal wor den behouden. Het gebied, waar het Duitse winteroffensief zich ontwik kelt. werkte ook thans als een mag neet, die de in Frankrllk en België staande Amerikaanse operatieve reser ves met kracht aantrok. Vooral in de noordelijke sector van dit strijdge bied werden gedeeltelijk zeer zware ge vechten geleverd. De Duitse bevegln- gen verlopen zonder enige wrllving en geheel volgens, de plannen. Alleen Dinsdag werden reeds 8000 gevange nen gemaakt. Aanvalswals rolt De militaire medewerker van het D.N.B.. dr. Max Krull, schrijft: Omvang en verloop van het Dult6e offensief in het Westen worden on der de sluier der geheimhouding van bereikte doelen geleidelijk duidelijker. Wanneer thans bekend wordt, dat Duitse troepen diep ln de Ardennen zijn doorgedrongen en de belangrijke verkeersweg van Luik naar het zui den tot Arlon over een breed front hebben overschreden, mag aangeno men worden, dat daardoor deze weg fu dé vierhoek, die door het uitgangs- ro-it wordt begrensd, stevig ln Duitse handen is gekomen. Men mag aarmemen, dat nog niet alle beschikbare aanvalsdivisles van veldmaarschalk Von Rundstedt reeds in de strijd zijn gebracht. De aanvals wals ls aan het rollen eri drijft den vijand naar het dal van de Maas toe. De Duitse formaties bestaan uit verse divisies infanterie en uit eenheden, met tanks van de nieuwste soort. De nieuwe strUdmlddelen. op korte af stand blilken ingrilpend te ziln en leggen een verrassende bruikbaarheid, ook voor de aanval, aan de dag. Een belangrijke factor voor het Duitse élan vorrAt h^t grotere gebruik van de nieuwe eskaders Jagers, zodat de vijandelijke overmacht ln de lucht niet tót uitwerking ken komen. De .Luftwaffe" treedt weer te voor schijn, hoewel het evenwicht met den vijand ln de lucht nog niet Volkomen is bereikt. Het 'succes van Duitse strijdmidde len ter zee voor de mond van de Schelde toont aan. welke rol ls toebe deeld aan de Duitse marine ln dit offensief. Men mag aannemen, dat reeds vijf vijandelijke divisies volkor men ln de pan gehakt en sneven an dere op overhaaste aftocht Zijn. Daar het echter reeds de zesde dag van het offensief ls, zullen de tegen maatregelen van den vijand binnen kort wel aan de dag treden en de tweede phase van de wintërslag Inlei den. De moeilijkheden rav, üe vijan delijke aanvoer van meifeeft en u-uie- riaal zullen thans nog groter worden. Met vertrouwen ziet de Duitse leiding het verwachte hoogtepunt van de slag tegemoet. Oproep van de N.A.D. DEN HAAG. 22 Dec. De Neder landse Arbeidsdienst roept jongeman nen op voor dienstneming ln de N.A.D. Om het aannemen 'te ver eenvoudigen. worden alle Jonge man nen, die geboren zijn ln de Ja ren 1926 en 1927. opgeroepen, zich bU de hieronder genoemde aanmel- dlngsbureaux persoonlijk aan te melden. In Bijzondere gevallen kun nen ook personen, die ln andere Ja ren geboren zijn, ln aanmerking ko men. Arbeidsmannen, die reeds hun dienstplicht vervuld hebben, benevens zij. wier diensttijd onlangs onderbro ken werd. komen eveneens voor in deling in aanmerking. De inschrijving begint op 27 De cember a.s. - en sluit op 15 Januari 1945. De oproeping Voor de kampen, die- in de noordelijke piovlncies gele gen zijn, volgt tussen 15 en--31 Ja nuari 1945. Voorwaarden voor ln dlensttreding zUn: le. goede gezondheid: 2e bezit van een bewijs afgegeven door het gemeentelijk arbeidsbureau, dat te gen indiensttreding geen bezwaar be staat; 3e. persoonsbewijs medebren gen. De Ned. Arbeidsdienst geeft u: le. vrije legering, geneeskundige verzor ging en goede voeding, 2e. zakgeld voor den arbeidsman en kostwinners vergoeding voor het gezin. 3e. vrije kleding en bewasslng. Voor het ge bruik van eigen ondergoed wordt ver goeding gegeven. Aanmeldingen aan de volgende bureaux: Utrecht: Oudé Kerkhof 43; Amsterdam: Vondelstraat 29; Den Haag: Prinsegracht 75; Rotterdam: Eendrachtsweg 17A. Oost-Pruisen. eD in de Naref-bocht ge- v*.x generlei «ürreryd- held. Evenzo ziet ae Duitse leiding Duitsers ook hier tot verrassingen in staat BERLIJN. 22 Dec. Het verrassen de Duitse offensief ln het westen, dat ondernomen wordt door formaties, die totdusver in reserve gehouden en goed zijn uitgerust, heeft niet de gering ste invloed op de constellatie aan het Oostelijke front. Het Duitse leger in het Oosten ls volkomen In staat ook hier met verrassingen voor de dag te komen. Het heeft sinds maanden re kening er mede gehouden, dat de bol sjewisten tot nieuwe grote offensie ven zullen overgaan, en zich daarop voorbereid. Achter alle gebieden, die zwaarte punten van de strijd, vormen, staan aanzienlijke reserves feereed, om in de komende slag te kunnen ingrijpen. Ook de sinds enige dagen sterker ge worden Sowjet-Russische luchtaanval len op de gebieden nabij het front ln de komende gebeurtenissen ln Koer land, waar talrijke stoottroepen van beide partijen verkenningen onderne men, met gelatenheid tegemoet. Naar de ontwlkkelln gop het 6C0 km. brede oorlogstoneel m Hongarije aantoont, waar sinds weken 70 bol sjewistische divisies infanterie, min stens zestien grote formaties tanks en vijftien Roemeense divisies stormlo pen. zijn ook hier voldoende strijd krachten geconcentreerd, om de door ae bolsjewieken voorgenomen opera-, tieve beslissingen te verhinderen. Het hier en daar prijsgeven van enlge( plaatsen of terreinen heeft op de to tale constellatie van de gevechten ge nerlei invloed. Na het eten van mie ren-zuur Qverleden HAARLEM, 22 Dec. Een dezer dagen reden drie jongens met een handwagen naar een ontruimde bak kerij in ae Kritzingerstraat. Zij moes ten de wagen'daar terugbrengen en maakten van de gelegenheid gebruik in de bakkerij rond te snuffelen. De achtjarige-C. B., wonende in de Mo- lukkenstraat, vond onder de toon bank een zakje, dat mierenzuur be vatte. en dat de eigenaar daar enkele maanden geleden had neergelegd. De inhoud van het zakje stond op het papier aangegeven, doch de jongen schonk hieraan geen aandacht. De inhoud smaakte zoet en de knaap at een grote hoeveelheid op. Zijn 9 een traditie spreekt zó onge dwongen, zó uit de natuur zelf tot alle levende wezens als die van het Lichtfeest, op de drempel waar van wij ook thans weder staan. Zij is niet aangeleerd en eigenlijk maar nauwelijks overgeleverd, deze tradi tie. Zij wordt met even, grote zeker heid als de opeenvolging der seizoe- 1 nen zelf uit de harten ophieuw ge- boren, wanneer de dagen gaan len- gen. Midzomer-zonnewende, een ogen blik in de Jaarkring dat tot bezin ning stemt, dat daarbij echter ook een sombere voorgedachte in de klaarheid en de rijpheid van de zomer werpt. „Wij hebben al weer de langste dag gehad", zeggen de men sen tot elkaar en zij denken aan de gebruikelijke winterzorgen, aan de korte dagen die komen gaan en aan de lange nachteli. Midwinter-zonnewende moge nog midden in die zorgen staan, zij richt echter het oog reeds op de zege van het licht. De donkere dagen voor Kerst zijn de laatste meters voor de moeizaam bestegen bergtop. Daar achter ligt een dal vol zonneschijn. Zo hopen wij althans. En op het hoogtepunt zien wij achterom, terug op de weg, die ons zoveel inspanning bereidde, blikken wij voor zover het ons mogelijk is'vooruit over de wijde vlakte, die zich aan ons oog' ontsluit en, waarin een jonge lente en een Stralende zomer als sterkende belofte geborgen liggen, y Midwinter-wende. lichtfeest, Kerst feest. Nooit hebben wij er de hunke ring naar klaarheid, de belofte van vernieuwing zó U- idelijk in gevoeld als Juist nu. Naarmate de donkere dagen vopr donkerder zijrr. ls het doororelcena Jioht er na JV te. stralender. En zij waren donker, deze dagen, weken, maanden voor midwinterwen- de, die de oorlogscrisis in Europa tot onvermoede scherpte brachten, die de strijd met alle vernietiging en alle benauwenis daarheen' leidde, waar vele* argelozen zich hem nu iuist het allerminst kunnen voorstel len: in Nederlandse steden, over Ne derlandse akkers, tussen Nederlandse mensen. Heel langzaam, met hét moeizaam opschuiven der Brits- Amerikaanse frontlijn door Zeeland. "Brabant en Limburg is het duidelij ker en duidelijker geworden, dat deze strijd, die ir\ bittere ironie „bevrij ding" heette, geen deel van Neder lands Lichtfeest ls, geen deel is van de belofte in wendetijd. Tot de don kere dagen voor Kerst behoort deze beproeving. De lichtende horizon echter ligt a3n gene zijde van de top: daar waar een nieuwe^wereld van arbeid en opbouw in kameraad- De zon gaat op 23 Dec. onder om 16.28 uur en op 24 Dec. op om 8.50 uur. Maan op 24 Dec. onder om 2.08 uur en op om 13.51 uur. V.M. 29 Dec* L.K. 5 Jan. N.M. 12 Jan. schap, van in beschermende samen werking aanééngesloten Europese volkeren wacht. Die nieuwe wereld groeit, niet zo snel en zo gemakkelijk als het ideaal ervan, in woorden wordt oitgespro- ken. En de volksmond kent nog een andere zegswijze, die in deze dagen onmiskenbare, attualitedt krijgt: Wanpeer de dagen gaan lengen, be gint de winter te strengen. De felste winterkoude, de schrij nendste winterzorgen, komen niet zelden onmiddellijk na de wende, "on middellijk na ">de belofte van licht. Dat betekent in de taal van de har de werkelijkheid: de grootste Inspan ningen wachten Juist dan. wanneer het nieuwe reeds tastbaar nabij schijnt. Deze zekerheid schrikt ech ter slechts zwakke geesten af, die menen, dat willoos wachten ooit een rijke oogst afwerpen kan. In de win terzon wordt de groei van de landen voorbereid en wie niet bereid is aan die voorbereiding deel te hebben, mag ook geen aanspraak maken op een vervulling der belofte, die mid- winterwende in zich draagt. Het Duitse volk is wèllicht het enige, dat in deze wendetijd der ge schiedenis die waarheid als gesloten gemeenschap treeft begreperi en ver wezenlijkt. Nimmer sloot het zich zo hecht aaneen, als toen zijn volksbe staan door „bommentapijten en wo ningblokkrakers, door bomscherven en fosfor" uitééngerukt scheen te worden. Nimmer ontplooide het ln dienst van de strijd om zijn bestaan en om een betere wereld, een grotere krachtsontwikkeling dan toen zijn nood in steeds difisterder dagen ten top scheen gestegen. Zelfs wie recht meenf ie hebbfn h&t Duitse-volk een kwaad hart toe te dragen, ontkomt niet aan de machtige- les. die in die geesteshouding ook voor andere vol keren besloten ligt. In de ontwikkeling der militaire gebeurtenissen aan het Westelijk .front keert eenzelfde beeld terug. In de weken na „Avranches", die voor de Duitse oorlogvoering bij uit stek donkere weken schenen, sprak men van de wende, die een maal voor de Duitse wapenen komen zou en geen tijdstip, dan van de midwinter-zonnewende zou met dui delijker symboliek die belofte hebben kunnen inlossen. Maar tegelijk is het duidelijk, dat de vervulling niet „vanzelf" komt en dat „de winter gaat strengen" nu het licht zijn zege aankondigt. De aanvaarding van deze waarheid in een wil tot de vernieuwende daad. dat is de grootste verrijking die het lichtfeest geven kan, de hoogste wij ding van de midwinterwende. zevenjarig broertje snoepte eveneens van het mierenzuur en ook hun elf jarig stiefbroertje at er yan. De avonds werden de jongens on passelijk, De achtjarige Cornelis werd ernstig ziek en is aan niervergiftiging overleden. Het jongste broertje is naar de Deo overgebracht. Zijn leven is niet in gevaar. Het stiefbroertje heeft geen ernstige gevolgen van zijn onvoorzichtigheid ondervonden. K. SANDERS 80 JAAR. Een zeer bekend ingezetene van Noord- wijk, die fegenwoocdig te Leiden ver blijf houdt, de heer K. Sanders, oud- hoofd ener Mulo-school, zal op 24 December a.s. 80 jaar worden. Het vleestantsoeri In de bonnenlijsten is bon 241 van de tweede noodkaart geldig verklaard voor het kopen van IJ rantsoen vlees. Naar men ons mededeelt, is dit niet juist: in plaats van U rantsoen, wordt slechts li rantsoen beschik baar gesteld. Directeur: H. 3. Rentmeester, Bus- sum; hoofdredacteur: Hendrik Llndt, Amsterdam; plv. hoofdredacteur; ir. A H. de Haas van Dorsser, Haarlem; binnenland: J. v Grieken; Illustratie en opmaak: R. Kampstra; volkscul tuur en kunst: \L Wolters; muziek: G. K. Krop; sport: J. J. Llber; adver tenties: A H. Lammere, allen te Am- aterdam. K 113

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1