HET DAGBLAD HET DAGBLAD Duits offensief aan het Eiffelfront Vlees met Kerstmis? VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Amerikaanse stellingen vernietigd Bezorgdheid bij de Britten Strijd nadert Luxemburgs- Belgische grens Duitse formaties in gebied van Malmedy Transportvraagstuk voor voedsel voorziening wordt aangepakt Beroep op aller medewerking Onze voedselpositie Duitse pantserformatiés stoten verder door Vijandelijke reserves teruggeslagen Earn onderhandelt met gen. Scobie Belgische steden in Duitse handen Laat geen schip een uur stil liggen! il tot wonderen Het licht keert! Peulvruchtenbon C.C.D.-klacht HOOFDKWARTIER VAN DEN Ft HRER, 18 Dec. Het opperbevel van de weermacht deelt mede: Sterke Duitse strijdkrachten zijn op 16 December te 5.30 uur van de Westwall uit over een breed front na een korte maar geweldige vuur- voorberciding tot de aanval overge- gaan en hebben de voorste Ameri kaanse stellingen tussen het Hohe 'i Venn en het noordelijke dc^l van Luxemburg in de eerste stormloop onder de voet gelopen. De grote aanvalsslag duurt, door sterke for maties jachtvliegtuigen beschermd, voort. Bijzonderheden worden pas later bekend gemaakt om den vol- 'l komen verrasten vijand geen aan knopingspunten te verschaffen. In de strijd met de vijandelijke luchtmacht boven het frontgebied hebben eskaders onzer Jachtvllegers volgens de tot dusverre binnenge/co- i men rapporten 48 vijandelijke Jacht bommenwerpers neergeschoten. Lucht doelgeschut der luchtmacht vernietig de bovendien 21 vijandelijke vlieg tuigen. In dc nacht vielen sterke for maties gévechts- en nachtsl3gvlvleg- tulgcn do vijandelijke bewegingen en aanvoercentra met goede uitwerking aan. Aan de rest "van het 'westelijke front duren de gevechten aan de Roersector ten westen en ten zuiden van Düren, in do bunkerstelllngen bij Saarlautérn,voor Bltsch en voor de Westwall aan de grens tussen de Palts en de Elzas voort. In de Boven-Elzas zijn onze troepen ln detegenaanval weer in Kaysersberg binnengedron gen. Luik en Antwerpen- lagen onder zeer zwaar lange-afstandsvuur. In Midüen-Italië hebben de vijan delijke aanvallen ten westen van Faenza aan kracht en omvang ver loren. Aan weerszijden van Bagnaca- Vallo eindigde cie met- versterkte strijdkrachten ondernomen stormloop der Canadese formaties pok gisteren onder zware verliezen met een neder laag. s In Hongarije sloegen onze troepen krachtige Söwjetaanvallen ten zuiden van het Plattenmeer af. In de sector Aardappelbonnen 284 en R 27 inleveren DEN HAAG. 19 Dec In de provincies Noord-Holland, Zuid-Hol land en Utrecht dienen de bonnen 284 en R. 27, welke van 26 November tot en met 2 December 1944 recht gaven op het kopen van aardappelen, voor zover hierop nog niet is afgele verd. uiterlijk op Zaterdag 23 Decem ber a.s. bij zijn leverancier ingele- v^d te worden, desgewenst tegen ontvangstbewijs. Aflevering door den handelaar zal zonder nadere aan kondiging zo spoedig mogelijk plaats hebben, nadat deze op boven genoemde bonnen is bevoorraad. GENÈVE, 19 Dec. De Engelse bladen van Dinsdag houden zich bezig met het verrassende Duitse offehsief in het Westen. De Manchester Guardian waarschuwt met na- jdruk voor verkeerde illusies en brengt naar voren, dat tiet dwaas is, dit offensief als „de laatste wanhopige opflikkering en het zekere voorteken en de aankondiging van de totale ineenstorting" te beschouwen. De Times verklaart o.a.: ..Het plan van de Duitsers kan vergeleken worden met dat, hetwelk zij bij Sedan in 1914 toepasten. De stpjdmethode van Von Rundstedt komt de geallieer den „hoogst ongelegen". De Duitse opmars moet „werkelijk als zeer ernstig" worden beschouwd, schrijft de Daily Mail: Szeczeny mislukten nieuwe, ditmaal naar het oosten gerichte vijandelijke doorbraakpogingen. In tegenaanvallen werd een leemte in het front geslo ten. Tussen het Bükkgebergte en de Hernad hebben wij nieuwe stellingen betrokken, die tegen hevige Sowjet- aanvallen werden gehandhaafd. Amerikaanse terreurvllegtulgen He ten overdag bommen vallen op plaat sen ln Qpper-3ilez4ë en Zuidoost- Dultsland. In de argelopen nacht op- dernamen de Engelsen met schending van "Zwitsers gebied een terreuraanval op de binnenstad van München. Er werd aanzienlijke schade aangericht in woonwijken, aan vele cultuurmo numenten en andere openbare gebou wen, waaronder verscheidene zieken huizen. Andere formaties lieten een groot aantal bommen vallen op Ulm. Ook het Rijnlands-Westfaals gebied was het doel van vijandelijke luchtaan vallen. Luchtverdedlglhgsstrijdkrach- ten schoten 36 AnglOrAmerlkaanöe vliegtuigen, waaronder 24 viermotorige bommenwerpers, neer. F. W. van Bilderbeek te Assen doodgeschoten UTRECHT. 18 Dec. De gemach tigde van <len Leider en leider van de hoofdafdeling financiën en admi nistratie der N.S B., F. W. van Bil derbeek. is op Donderdag 14 Decem ber 1944 te Assen doodgeschoten. De dader heeft zich onmiddellijk hierna vrijwillig gemeld en ls ln' hechtenis genomen. De begrafenis, welke met bewegingseer zal geschieden, is vast gesteld op Dinsdag 19 December a s. te 11.80 uur. De rouwplechtlgheld vindt plaats in. de daartoe Ingerichte rouwkamer van het provinciehuis te Assen. Het opperbevel der geallieerden heeft den commandant van het eer ste Franse leger, generaal De Lattré, benoemd tot opperbevelhebber ln de Elzas-sector. De vroegere minister van open bare werken, Nicolaus A6koutsis. die lid. was geweest van het Griekse ka binet Papandrcoe ls gearresteerd. Het hoofdkwartier van. Eisen hower maakt bekend, dat ten aan zien van het frontgebied waar het eerste Amerikaanse leger staat, tot nader order éen volkomen 'nieuwaver- bod ls afgekondigd. Ie JAARGANS No. 299 WOENSDAG 20 DECEMBER 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureau* voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 Postgiro 184120 - Abonnementsprijs 21 et. per week of f 2.73 per kwartaal. Losse nummer» 5 ct. De oprichting van de „Centrale Rederij Voedselvoorziening" en de toezegging van de Duitse overheid, dat de onder de vlag van die rederij varende schepen niet zullen worden gevorderd, scheppen de mogelijkheid, dat binnen korte tijd de ergste'nood in het Westen kan worden overwon nen. Rantsoenen van 1400 gram brood en twee a drie kg. aardappelen zouden dan binnen ons bereik komen. Voorwaarde daarvoor is slechts, dat men van nu af aan geen dag meer verloren laat, gaan. Wanneer men b.v. met varen zóu vrachten tot na Nieuw jaar, zou dit betekenen, dat een schuit van 200 ton iederen Amsterdammer een half pond levensmiddelen minder zou brengen. Wat dit voor een vloot van honderden schepen zou beteke nen, kan ieder narekenen. Het is daarom zaak, een spoedmobilisatie van scheepsruimte te organiseren. Tot nu toe is in de kranten als aanmeldingsadres alleen Prins F/ v drikkade 159) Amsterdam, genoemd Het, is naar onze mening zaak, in alle plaatsen, die daarvoor in aan merking komen, binnen een of twee dagen aanmeldingsbureau's te ves tigen, waar de ^schippers papieren, olie en opdrachten kunnen krijgen. Binnen een week ,moet Nederland varen! Wij in het Westen kunnen niet lang meer wachten op de ver hoging vafi het brood- en aardappel- rantsoen, willen wij niet verhonge ren. Wij moeten toch bedenken, dat ook na deze crisis het rantsoen nu nog niet bepaald zo zal zijn. dat wij daarvan snel weer op krachten zul len komen. De hoogte van dat gehoopte rant soen wijst intussen nog op een ander gevaar en wel dit, dat bij een langere duur van de chaos, door ongelijk matige verdeling in Drente krijgt, men b.v. aardappelen zonder bon! het via de dlstributiedienst beschik bare rantsoen steeds meer zal dalen. De periode van onevenwichtige voor- raadvorming mag geen dag langer duren dan absoluut nopdzakelijk is. Het zal dan ook voor de noordelijke provincies zaak zijn. terwille van het levensbehoud van velen in het Wes ten, in deze. .voor de productiegebie den zich als een tijd van overvloed voordoende periode, toch de nodige zuinigheid te betrachten. Ook hier zou de overheid ordenend moeten optreden. Dit'wat betreft ons brood- en aard appelrantsoen voor de toekomst. Kerstmis staat echter voor de deur èn dan zal van de uitwerking van de nieuwe maatregelen op verkeers gebied nog niets te bespeuren zijn. Er blijft echter nog een andere mo gelijkheid om toch met Kerstmis iets BERLIJN, 19 Dec. Ondanks de voortdurende clruk van het eerste Amerikaanse leger tegen het front aan de Roer. vooral bij Düren, is toch duidelijk te bemerken, dat de gevechten in deze sector, in weerwil van de hevigheid, waarmede zij wor den gevoerd, nog slechts van plaatse lijke betekenis zijn. Klaarblijkelijk staan de Amerikaanse maatregelen in deze streek reeds onder dg indruk van het Duitse offensief tussen Trier en Monschau. Als gevolg hiervan kon de Duitse leiding besluiten enige posities op de westelijke vleugel van de rivier, die aan voortdurende dreiging uit de flank onderhevig waren en een bezet ting door betrekkelijk grote strijd krachten. noodzakelijk maakten, te ontruimen en de troepen op de ooste lijke oever van de Roer terug te nemen. De Duitse aanvalformaties, die op 16 December in het gehele gebied tussen Trier en Monschau tot het offensief zijn overgegaan, konden reeds in de eerste uren verscheidene kilometers oprukken en hierdoor ver scheidene dorpen in het voorterrein van de Westwal heroveren. Pas nadat de aanval een diepte van ongeveer extra's te doen. In de Westelijke provincies is voldoende vee om dé mogelijkheid te bieden eindelijk weer eens wat vlees op tafel te brengen, nadat sinds maanden ook dit blijk baar tot de onmogelijkheden heeft behoord. Het vervoerprobleem is hier veel minder nijpend dan ten aanzien van de Drentse aardappels en het slachten van een aantal koeien, waarvoor de boeren toch dikwijls niet voldoende eten hebben, schaadt op geen enkele wijze de opbouw van onz veeestajJel voor de toekomst. Wij hopen, dat de voedselvoorzie ningsautoriteiten nog voor Kerstmis bij ieder, een stukje vlees op tafel zullen brengen als bewijs, dat de bij velen heersende psychose van hon geren en nietsdoen overwonnen is en als belofte, dat het Nieuwe Jaar met minder honger zal beginnen, dan wij op het eind van dit Jaar te dragen kregfen. tien tot twaalf km. had bereikt, viel een ^sterkere Amerikaanse afweer wa°r te nemen. Op de noordelijke vleugel van het offensief drongen snelle Duitse for maties en gepantserde eenheden tot in het gebied van Malmedy door, ter wijl verder zuidelijk de formaties van het twaalfde Amerikaanse leger naar het noordelijke-gedeelte van Luxem burg werden teruggeworpen. Hier na dert de strijd reedsx de Luxemburgs- Belgische grens. Mening van Sündermann Voor vertegenwoordigers der buiten, landse pers heeft Stabslelter Sünder mann gezegd, dat hef feit, dat - de Duitse Weermacht opnieuw tot een aanval ls overgegaan, zijn uitwerking op de wereld niet zal missen. Hij her innerde aan het woord van den Rijks- perschef. dr. Dietrich, die op de Ween- se vergadering van de Unie van Natio nale Journalistenbonden zclde: „In 1941 hebben wij ons vergist, ditmaal echter zullen de anderen zich vergis sen". Uit de zwaarste verdediging, aldus vervolgde Sündermann, heeft de Duit se Weermacht een nieuwe geweldige of fensieve kracht ontwikkeld. Dit is de uiting van de ongebroken Duitse levenskracht. Ook Morgenthau, Church ill, Vansittart en de anderen kenden de Duitse gevechtskracht zeer goed en daarom hebben ze hun haatprogram- ma's de wereld Ingezonden. Het Duitse offensief, aldus besloot» Sündermann, is ook een strijd voor 'Europa. Elke slag, die de Duitse soldaat toebrengt, is evenzeer een slag tegen de commu nistische chaos als een bouwsteen voor de nieuwe Europese ordening. Dr. Martin Hallensleben, de militaire correspondent van het D.N.B., schrijft over het Duitse offensief, dat. ulttver- schlllende aanduidingen te zien is, dat het hier niet een der vroegere ge bruikelijke Duitse aanvalsactles van plaatselijke aard betreft. De In de strijd geworpen snelle Duitse forma ties, ln vrij groten getale, geven de con clusie aan,-dat op zijn minst ver strekkende Duitse bedoelingen ln het ispel zijn. Daar komt de lengte van het aanvalsfront.bij, benevens het feit van een voor de tot dusverre voorge komen gevechtsverhoudingen onge woon krachtige Duitse activiteit ln de lucht, welke klaarblijkelijk er naar streeft, een dichte luchtbescherming boven het gehèle operatiegebied tot stand te brengen. Bepaalde aanwijzin gen veroorloven het. reeds thans ervan te spreken, dat dit. in voile omvang kan worden bereikt. Opmerkelijk ls. dat men van Duitse zijde spreekt over een gunstige vordering der onderne ming. De Duitse terrelnw'nst moet reeds aanzienlijk zijn. Daarop zal het echter minder aankomen dan op de manoeu vres, die eventueel uitgevoerd worden door de doorgebroken Duitse divisies lm de rug van het front van Aken en van de Saar-sector, DEN HAAG. 17 Dec. In een op 16 December j.l. gehouden persconfe rentie heeft de secretaris-generaal van het Departement van Landbouw en visserij enige mededelingen ge daan. diein het bijzonder betrek king hebben op de instelling van de „Centrale rederij voedselvoorziening" Op 1 December j.l. werd in beginsel besloten tot de oprichting van dit lichaam, hetwelk thans zijn werk- zaamhedch heeft aangevangen. Het doel van deze organisatie ls leiding te geven aan alle voedseltransporten per binnenschip van het n.o. des lands naar het westen des lands en in het westen zelf. Deze organisatie wenst het particulier Initiatief zo veel mogelijk te stimuleren, dit zal echter gecoördineerd moeten worden in het kader der nieuwe organisatie. De Centrale Rederij voedselvoorzie ning ls geen eigenares van de sche pen. zij zal zoveel mogelijk gebruik maken van bestaande ihstellingen, in het bijzonder van die van het depar tement van Waterstaat (bcvrachtlngs- commlssarlssen en sleepvaartcomrnis- sarlssen). De directie van de Centrale Rederij voedselvoorziening bestaat uit den directeur-generaal van de Töëdsel- voorziening, de burgemeesters van de gemeenten Amsterdam en Rot terdam en den secretrls-generaal van het departement van Landbouw en Visserij, die tevens voorzitter is. Het bureau der nleu.we instelling is gevestigd te Amsterdam. Prins Hen- drlkade 159. Dó veodselnood in het Westen van het l3nd is ln de aller eerste plaats een transportvraagstuk. Tengevolge van verschillende om standigheden heeft het transport ge ruime tijd gestagneerd, waardoor de voedselvoorraden In het Westen van he4 land grotendeels uitgeput zijn, In de maand November werden de voedseltransporten ln westelijke rich ting hervat, doch de aanvoer, vooral van aardappelen, die plaats vond, was nog niet voldoende om de uitputting van de voorraden in het Westen tc voorkomen. De secretaris-generaal wenst geen discussie <e voegen over de oorzaken van deze stagnatie, zij zijn velerlei en een discussie daar over zou o.a. schuldkwesties kunnen opwerpen, waarmede het volk thans niet gediend is. Voor een ieder in het westen des lands ls het sinds enige tijd aan den lijve voelbaar geworden, dat er een hoogst kritieke situatie in de voedselvoorziening is ontstaan, ter wijl het algemeen bekend ls, dat er ln het N.O. van het land overschot ten bestaan, die hun weg naar het Westen moeten vinden om de Inge treden hongersdood te lenigen. De nieuwe organisatie heeft zich ten doel gesteld, deze transportmoei lijkheden voor zover de omstandig heden dit toelaten, op te lossen. Dit betekent o.a., dat met meer transport middelen grotere hoeveelheden moe ten worder. aangevoerd. Vertrouwen en medewerking De autoriteiten, die deze zaak ter hand hebben genomen, vragen in de eerste plaats vertrouwen en medewer king, niet alleen van degenen, die DEN HAAG, 18 Dcc. Van Duitse zijde wordt er. in verband met de werkzaamheden van de Centrale rederij voedselvoorziening, op gewe zen, dat de Voedselvoorziening der grcle Nederlandse steden in het Wes ten van het land in de eerste plaats een transportvraagstuk ls. Er wordt naar gestreefd op deze wijze van Januari af wederom twee Tot drie kilogram aardappelen en ongeveer 1400 gram brood beschikbaar tc stel len en het de laagste weken uitge reikte rantsoen van 125 gram vlees, alsmede ongeveer honderd gram olie te handhaven, tot de aansluiting aan de niéuwe boterproductie verkregen is. direct bij het transport betrokken zijn. doch ook van de gehele bevol king. Zij achten verder discipline noodzakelijk en wel, van allen, hoe moeilijk de zelfbeheersing in deze donkerste tijden van ons bestaan ook moge zijn. Alleen orde op het gebied der voedselvoorziening en het trans port kan ons voor de bitterste hon gersnood bewaren. Men moge verder bedenken, dat het transportprobleem thans moeilijker en gecompliceerder dan ooit is. Het doel ls. een verbetering van de voedselpositie, vooral in alle steden ln het Westen. De secretaris-generaal kon echter geen belofte doen. zolang het Rijks bureau voor de voedselvoorziening niet gelijktijdig in staat is, de eventuele rantsoenverhoging aan te kondigen. Een ander beleid kan alleen tot teleur stellingen leiden, die tot gerechtvaar digde crltlek aanleiding zou kunnen geven. Wij mogen bijvoorbeeld ook niet vergeten, dat een vroege en lang durige vorst alle prognoses zou kunnen logenstraffen. Spreker weet. dat het geduld van zeer velen, die bittere nood HJden, zwaar op de proef gesteld wordt. Hij hoopt, dat het besef daar van. dat ongetwijfeld bij velen ann- wezlg ls. er toe zal lelden, dat degenen, die werkelijk kunnen helpen, ook met alle kracht zullen medewerken. Daar voor ls vooral ook nodig, dat ln de tweede helft van de Decembermnand het transport niet blijft rusten, doch Integendeel tot een zo hoog mogeiuk peil wordt opgevoerd. De secretris-generaal eind'gde met mede te delen, dat van Duitse zijde de nodige scheepsruimte. welke in het kader van de Centrale rederij voedselvoorziening zal varen, is vrij gegeven. Dc zon gaat op 20 Dcc. onder om 16.27 uur en op 21 Dcc. op om 8.49 uur. Maan op 20 Dcc. op om 12.19 uur en onder om 23.07 uur. EK. 22 Dec.. V.M. 29 Dec,, L.K. 5 Jan., N.M. 12 Jan Directeur: H 3 Kerkmeester. Bus- sum; hoofdredacteur: Hendrik Llndt. Amsterdam, plv hoofdredacteur, li A H. de Haaa vbd Doreser, Haarlem; binnenland; J. v. Grieken, illustratie en opmaak: R. Kampstra; volkscul tuur en kunst: M. Woltera; muziek: G. K. Krop; sport: j. j. Llber; adver tenties: a. 2. Lajnmors, allen to Am- Bterdam, s 11» HOOFDKWARTIER VAN DEN Ft)HRER, 19 Dec. Het opperbevel van de weermacht deelt mede: In de winterslag in bet Westen zetten onze troepen gisteren over het gehele front de aanval voort. Door de bressen van het uiteenge slagen en uiteengerukte eerste Ame rikaanse leger zijn de pantserfor- vechtsgebied doorgestoten. In een maties in de diepte van het ge- vechtsgebied doorgestoten. In een nachtelijke pantserslag werden re serveformaties van den vijand te ruggeslagen. Eskaders Duitse jagers en slagvliegtuigen, die de bewegin gen van onze troepen beveiligden, schoten in luchtgevechten 24 vijan delijke vliegtuigen neer. Aan het overige westelijke front du ren de stellingsgevechten in de oude zwaartepunten voort. Het vuur van onze lange-afstands- wapens op Londen. Antwerpen er. Luik werd ln versterkte mate voort gezet. In Mldden-Italië kon het achtste Britse leger zijn grote aanvallen, die vele verliezen opleverden, niet voort zetten. Het beperkte zich. derhalve gisteren tot aanvallen aan weerszijden van Faenza en Bagna Cavallo, die mislukten. Aan het Hongaarse front bleven tussen Diau, heiiPlattenmeer en Boe dapest talrijke aanvallen van" oen vijand ln ons afweervuur steken. Tus sen de bocht in de Donau bij Wait- 2en en de zuidelijke grens van Slowa kije deden onze lormatles vrij sterke bolsjewistische aanvallen na een ge ring terreinverlles mislukken. Tegen aanvallen in de pas van Ipolysag won nen ondanks taai vijandelijk verzet •terrein. Ten zulcfen van Szeczeny. in het Bükkgebergte en aan weerszijden van de Sajo houdt de druk der bolsje wisten aan. De ln het gebied ten zul- BERN. 19 Dec. Aangenomen tvorch, dat Porphygennis vanmiddag als afgezant van de Eam onderhan delingen zal voeren met generaal Scobie. Hedenochtend kwam. vanuit twee richtingen in de nabijheid der stad hevig mltrailleurvuur De artillerie ls ook weer in actie en ln de buurt van de stad wordt een duel tussen granaat werpers gehouden. De Britse strijdkrachten in Athene, die gisteren de Stadionheuvel veroverd hebben, hebben zlcji, naar Reuter meldt, in de afgelopen nacht weer teruggetrokken, daar de stelling zwaar onder granaatwerper- en machinege- weervuur van het ln de nabilheid lig gende kerkhof stond. In het gebied van de haven van Piraeus hebben In dische en Erltse troepen thans het ge hele schiereiland Kalllpolls gezuiverd. Strijdkrachten der Elas drongen door het prikkeldraad, dat het gebied van ^hoofdkwart Ier der geallieerde strijdkrachten nabij Athene omgeeft. BERN, 19 Dec. Een oorlogsver slaggever bij het eerste Amerikaanse leger meldt volgens een Reuterbericht over het grote Duitse offensief, dat het eerste leger onder bevel van gene raal Hodges, die „behalve om tac tische redenen tot dusver geen terrein heeft prijsgegeven, thans voor de Duitse pantser- en infanteriedivisies terug trekt". Deze divisies drijven een krachtige wig diep in België. De toe stand is zo, dat het eerste leger niet alleen teruggeslagen is, doch dat het „in de slag uiteengerukt" is. De aan val van de Duitse tanks beweegt zich reeds door de tot dusver vooruitge schoven linies van generaal Hodges en heeft een aantal Belgische steden na tien weken geallieerde bezetting weer in handen der Duitsers ge bracht. Dit betekent, dat de Duitsers een „zeer belangrijk voordeel" hebben behaald. den van Rosenau en aan de weg Ung- varKasohau aanvallende vijandelijke formaties werden na geringe vorde ringen weer opgevangen. Aan het overige oostelijke lront ontstonden slechts plaatselijke stëlllngsgevechten. ten. Steden in het West-Duitse gebied, ln Opper-Sllezië en in Zuldoost-Duits- land waren gisteren overdag het aan valsdoel van Amerikaanse terreur vllegtulgen. De Engelsen vlogen tn de nacht boven het Oostzeegebied en ondernamen v storlngsaanvallen op West- en Zuidwest-Dultsland. Lucht verdedigingsstrijdkrachten schoten vijftien viermotorige bommenwerpers neer. ,Het aantal op 17 December neergeschoten viermotorige terreur- bommenwerpers ls, volgens de thans ontvangen raporten van 24 tot 45 gestegen. DEN HAAG. 20 Dec. Sommige ppers schiJnen nog niet geheel begrepen te hebben, hoe ernstig de toestand is. Er z«n nog, die wel willen varen, maar eerst Kerstmis thuis willen vieren en dan liefst de Oudejaarsavond ook aan de wal door brengen. Het is menselijk Jieel begrij pelijk. dat ook een schipper familie feesten graag- ln de huiselijke kring doorbrengt, maar als zo'n schipper even nadenkt, zal hij weten, dat dit nu niet gaat. Als een dijk doorbreekt, vragen de Ingelandep niet naar, dag en tijd of uur. dan wordt er dag en nacht ge werkt, des Zondags en door de week. De schipper, die aan de grond zit of ln het Jjs vastgeklémd. doet hetzelfde om zijn schip te redden. N mag men van hem vragen, voor de redding van zijn medemensen door te werken. Om behalve zijn eigen familie in de stad tienduizenden andere vrouwen en kinderen in het westen des lands voor de honger te bewaren. Wanneer het straks gaat vriezen, kan het te laat zijn. Daarom doen we thans een drin gend beroep op de schippers en zijn knechts: laat geen schip een uur stil liggen, als gij varen kuntl Ie JAARGANG No. 300 DONDERDAG 21 DECEMBER 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureau* voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 - Postgiro 184120 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of f 2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. Z n deze tijd kan een mens zich eigenlijk eerst recht voorstellen, met hoeveel verlangen de men sen, die in vroegere eeuwen deze lage, natte, mistige landen aan de zee bevolkten, uitzagen naar het lengen der dagen. Er is niets de- primerender dan de duisternis. Dat wisten de Germanen, dat wisten ook de middeleeuwers, die, hetzij in de^ eenzame, iiorse burchten hetzij in -de lage boe renhoeven of de hutten der hori gen de zonnewende afwachtten. Wij wisten het eigenlijk niet meer, sinds het electrisch licht de verschillen tussen dag en nacht vermocht weg te vagen. Nu weten wij het ook weer. Met hoeveel verlangen is uitgezien naar de dag dè 21ste December, de kortste dag van het jaar! Het zal nog weken duren, eer wij dui delijk kunnen constateren, dat inderdaad de dagen langer wor den, maar het doet toch goed, te weten, dat het dieptepunt thans bereikt is. Langzaam, heel- lang zaam zullen wij nu uit dc pubder duisternis klimmen nqar het licht van de volle zomer. Met iedere dag zal het tijdstip, waarop wij het - uwlmend bnllantinelichtje aajisteken, enige seconden ver schoven worden, met iedere dag zal het vale morgenlicht iets vroeger door de gordijnen kieren. En met het lengen der dagqn keert de Levensmoed: met het be sef dat de zon terugkomt, vfijkt de druk der duisternis 21 December! Gezegende dag! Premie Kinderbijslagwet DEN HAAG. 19 Dec. De premie Ingevolge de Kinderbijslagwet, bestaan de uit een bijdrage tot dekking van de kinderbijslagen en een opslag, be stemd. tot dekking van de administra tiekosten. wordt telkenjare opnieuw vastgesteld. Voor 1945 Ls de bedoelde bijdrage onveranderd bepaald op 0.9? pet. van het loon. dat voor premiebetalingln aanmerking komt. Voor instellingen van weldadigheid, voorkomende op de lijst, bedoeld ln art. 3 van de Armen wet. is de lagere bijdrage van 0.42 pet. van het loon gehandhaafd. Voor de werkgevers, die bij het Rijksklnderbijslagfonds zijri aangeslo ten, heeft de secretaris-generaal de op slag onveranderd op 0.08 pet. van het loon bepaald, zodat de totale premier, zijnde bijdrage plus opslag, voor.deze werkgevers ook in 1945 één procent van net loon zal belopen. Ten aanzien •Van de werkgevers, die zijn aangesloten bij het kinderbijslag- fonds van een erkende bedrijfsvereni ging. geschiedt de bepaling van'de op slag door de betrokken bedrijfsvereni ging. DEN HAAG. 19 Dec. Op bon 243 van de tweede noodköart wordt ln de distributiekringen ln de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht, t.w. Utrecht, R'dam, Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Gouda, Dor drecht, Zwljndrecht, Delft, Den Haag. Rijswijk, Voorburg, Wassenaar, Zoo ter meer, Alphen aan den Rijn, Velsen, Beverwijk. Hilversum, Bussum, Leiden, Haarlem, Amsterdam, Zaandam, Wor- merveer, Purmerend, Alkmaar. Hoorn en Enkhulzen, 250 gram peulvruchten per bon beschikbaar gesteld. Het publiek dient deze bonnen vóór Zondag 24 December bij zijn leveran cier in te leveren, desverlangd tegen ontvangstbewijs. Zij. die. warme maaltijden van de Centrale Keuken betrekken, dienen hun bonnen bij' de Centrale Keuken in te leveren. Aflevering door handelaren zal zon der nadere aankondiging plaats vin den, nadat de -detaillisten de peul vruchten. hebben ontvangen. Ned. Arbeidsdienst roept vrijwilligers op DEN HAAG. 20 Dec. De Neder- landse Arbeidsdienst neemt weer vrij willigers aan. Om het aannemen te vereenvoudigen worden alle Jonge mannen, die geboren zijn ln de Ja ren 1926 en 1927. opgeroepen, zich bij. do hieronder genoemde aanmel- öingsbureaux persoonlijk aan te melden. In bijzondere gevallen kun nen ook personen, die in andere Ja ren geboren zijn, in aanmerking ko men. Arbeidsmannen, die reeds hun dienstplicht vervuld hebben, benevens zij, wier diensttijd onlangs onderbro ken werd," komen eveneens voor in deling ln aanmerking. De inschrijving begint op 27 De cember a.s. en sluit op 15 Januari 1945, De oproeping voor de kampen, die in öz noordelijke provincies gele- olgt tussen 15 en 31 Ja nuari 1945. ien voor ln dlensttreding Zijn: goede gezondheid; 2e bezit van een bewijs ai gegeven door het gemeentelijk arbeidsbureau, dat te gen indiensttreding geen bez^vaar be staak 3e. persoonsbewijs medebren gen. De Ned, Arbeidsdienst geeft u: le. vrije legering.geneeskundige verzor ging en goede voeding, 2e. zakgeld voor den arbeidsman en kostwinners vergoeding voor het gezin. 3e. vrije kleding en bewasslng. Voor het ge bruik van eigen ondergoed wordt ver goeding gegeven. Aanmeldingen aan de volgende bureaux: Utrecht; Oude Kerkhof 43; Amsterdam: Vondelstraat 29; Den Haag: Prinsegracht 75; Rotterdam: Eendrachtsweg Ï7A. De zon gaat op 21 December onder om 16.27 uur en op 22 December op om 8.49 uur. Maan op 21 December op om 12.45 uur en onder om 23.27 uur. EJv. 22 Dec., V.M. 29 Dec., L.K. 5 Jan., N.M. 12 Jan. Dagelijks zijn er vele mensen, die hun verontwaardiging, hun smart, hun gekrenkt rechtvaardigheidsge voel of ook dat komt. een héél enkele maal voor! hun jaloezie wensen uit te snikken aan de papie ren. boezem van dit blad. Hun tranen zijn vaak balSem voor mijn eigen gewonde hart en ik begroet hen graag als broeder of zuster en schrijf hen in de krant of per post een briefje terug. Maar enkelen beletten dat, doordat zij in hun gemoedsbeweging vergeten, hun naam en adres op de brief te zetten. Jammer! Voorts zijn er lezers, die wel hun eigen naam en adres vermelden, maar die nooit precies opgeven wie of wat precies hun verontwaardiging gdande maakte. Dan is het helaas onmoge lijk, hun klacht verder te .onderzoe ken en een poging te doen het on recht fe herstellen. En dat is het zuurste. Geprezen zij daarom de lezer, die mij een uitvoerig gedocumenteerde klacht stuurde over een C.C.D.-amb- tenaar. Plaats, tijdminuut, elk dé- to;' klopte. Te duur fruit in beslag genomen en in een winkel laten ver kopen. Maar.... tien kilo achteraf gezet! Duszichzelf bevoordeeld. Ha, ha! Heb ik jou daar! Adres klcrpt! Die tien kilo was natuurlijk voor den C.C.D.-erH Tocheven navragenDe C.C.D. onderzoekt. En bericht: een vrouw met drie kinderen loopt langs de straat. Aan alles gebrek. Karren vol jruit. Haar kinderen hébben fruit nodig. Maar in plaats van veertig, vijftig cent, kosten de appels twee gulden, drie gulden De moeder klampt een man aan, klaagt haar nood. Toevallig een C.C.D.-er. Die neemt een te dure kar ip. beslag, laat alles in een winkel verkopen en tien kilo achteraf zetten voor de vrouw, die een en ander gra- t i s voor niets, voor niemandal thuis bezorgdkrijgt,-cadeau van den C.C.D.- er, die behalve ambtenaar ook mens is. En helpt. Het adres ls ter beschikking van den klager. Indien het schaamrood om zijn verdenking thans zijn kaken kleurt, kan Hij, op zijn beurt, ook de vrouw nog iets sturen. Hulde aan dien C.C.D.-er, die ons beidén ons geloof in den mens weer een duw naar boven heeft gegeven! TIJL. Volgens een bericht \üt Londen meldt Reynolds News, dat de afgetre den Poolse minister-persldent Miko- lajczyk besloten heeft, zich naar Loe- blln te begeven om daar tezamen met het comité van Loeblin een nieuwe Poolse regering te. vormen. Het Duitse weermachtsbericht van 18 December heeft gewerkt als sensatie. Toch vraagt geen oorlogs document onveranderlijk een zó na drukkelijk stempel van objectiviteit en""voorzichtigheid als juist de dage lijkse officiële mededeling uit het hoofdkwartier van den Fuhrer. Sen satie is het allerlaatste, dat het Duit se weermachtsbericht nastreeft. Sen sationeel wordt het derhalve uitslui tend door zijn inhoud, nimmer door zijn vorm. Zo was het ook ditrriaal. Uiterste terughoudendheid kenmerkte de mededeling over h£t begin van een Duits offensief in de middensector van het Westelijk front. Die terug houdendheid werd zelfs uitdrukkelijk gemotiveerd een uitzondering in het weermachtsbericht. Maar de aard van de gebeurtenissen schemert ook in de sobere aankondiging door. En die gebeurtenissen zijn een even grote verrassing geworden voor Duitslands vijanden als voor Duitslands vrien den. Welk doel de Duitse aanval in het gebied van Malmédy beoogt, is in het huidige stadium der dingen geen punt van- bespreking. Het uitgangspunt, dat juist tussen de beide felste brand punten der jongste Amerikaanse aan vallen ligt' tussen het strijdgebied bij Aken en het Vogezenfront laat alle mogelijkheden 10e. En speculaties zijn hier nadrukkelijker dan ooit in strijd met de zin van de eerste offi ciële berichtgeving. Maar ook zonder vooruit te lopen op ontwikkelingen, die wellicht nog ln een verre toekomst liggen of in'het geheel niet tot de doelstelling van de Duitse oorlogs leiding behoorden, laten zich een paar dingen vaststellen. Waarom zou het niet eens rustig worden uitgesproken: Velen zijn ge durende de lange -periode van afweer- gevechten en distancieerbewegingen gaan twijfelen aan de Duitse aanvals- kracht. Er mocht dan nog zoveel ge schreven en- gesproken worden over een stabiliseren van de fronten in de herfst, over vernieuwing van de aan valswapenen en over het opstelleh van grote troepenreserves, die te ge legener tijd het initiatief weer naar Duitse zijde zouden overbrengen slechts sterke geesten laten zich door een starre regelmaat van gunstige of ongunstigé factoren niet uit hun evenwicht brengen. Voor ontelbaar velen is de waarheid nu eenhiaal identiek met een gesloten keten van- uiterlijkheden. Zo ging het met de vergeldings wapenen. Toen maand aan maand en zelfs jaar na jaar verstreek zon der dat de aangekondigde vergelding anders dan in woorden van zich horen deed, smaalden de vijanden over „bluf" en „propaganda". En zwakke vrienden verloren hun zelf vertrouwen of zelfs hun geloof. Hoe vreemd dat een ogenblik wel klinken mag: ook de hoop op „won deren" is welbeschouwd geen symp toom van innerlijke zekerheid. Wie van enig „geheim wapen'" verwacht, dat het den Anglo-Amerikaansen tegenstander gemakkelijk en zonder risico in enkele, tellen van de kaart zou blazen, heeft daarmede als het ware de eigen vormgevende daad buiten werking gesteld. De werkelijke wonderen der krijgsgeschiedenis wor den door onverzettelijkheid en wils kracht niet door toeval of toverij bedreven. Beslissend is nimmer de hoop op wonderen, zoveel te meer echter de wil tot wonderen. V1 was toverij, noch toeval. Het nieuwe wapen bewee? zowel door de maanden van zelfbeheersing, waarin het veroorgen werd gehouden.- als in de maanden van vernietigende toe passing, waarin het zich in al zijn verschrikkelijkheid deed gelden, vorm-gevende daad te zijn in de krijgsgeschiedenis. Zijn verschijnen loste misverstanden en twijfel op: er waren dus inderdóéd vergeldings wapens, waarvan mén voorheen geen vermoeden had. En wie bij het ver schijnen van V 1 ook niet terzelfder tijd V 2 vertrouwde, was voor geen aardse lessen toegankelijk. De zin van het nieuwe Duitse offen sief aan het Westelijk front laat zich aflezen uil deze parallel. Zoals V1 de bevestiging van tevoren onver moede en zelfs-v smalend ontkende wapenreserves leverde, zo bevestigt de grote aanval in het gebied van Malmedy de Duitse aanvalskracht, die den Amerikaansen tegenstander overrompelde en terug sloeg, nadat de linies doorbroken waren, waarop Eisenhower zijn eigen aanvalsplan nen gebouwd had. Zoals V2 volgde op VI, zo is deze Duitse krachtsont plooiing een eerste schrede. Wanneer en waar de volgende komt. kan thans geen punt van openbare discussie zijn. Dat het aanvalsinitiatief aan de Duitse legers niet voor altijd werd ontnomen, is echter reeds thans dui delijk. Ook hier is het niet de hoop op bovennatuurlijke dingen, waarvan het resultaat der nieuwe ontwikkeling kan afhangen, wél de wil om het onvermoede tot stand te brengen. De Duitse oorlogsleiding weet en erkent, dat zij zonder grote inspanning geen grote einddoelen bereiken kan. Zij spréékt er weinig van, maar werkt eraan in ongebroken kracht. Of het doel der offensieve beweging in het Westen voorshands beperkt is of verder reikt, doet aan de bewijs voering van die stelling zelve niet af. Churchill in het Lagerhuis STOCKHOLM, 19 Dec. Naar Reu ter meldt, heeft Churchill vandaag ln het Lagerhuis medegedeeld, dat het niet in ziin voornemen heeft gelegen, ln. het parlement een verklaring over de stand van de oorlog af te leggen. Er is echter op het ogenblik „een grote slag aan de gang". In antwoord op een opmerking van den afgevaardigde der onafhankelijke partij, Edgar Gran ville, Inzake het nieuwsverbod, ver klaarde Churchill, dat deze kwestie tot de bevoegdheid van den oppersten bevelhebber behoort, die natuurlijk gesteund moet worden, WEESPER KARSPEL. 19 Dec. INBRAAK IN GRAANMALERIJ. Er ls ingebroken ln de graanmalerij der firma Otten aan het Zandpad. De dieven zagen kans 13 balen met rogge mee. te voeren. ZIJ kwamen ln de ma lerij door he't wegsnijden van een ruit. Directeur: H J. Kerkmeester, Bus sum; hoofdredacteur: Hendrik Llndt, Amsterdam; plv, hoofdredacteur; lx. A. H de HaAs van Dorsser, Haarlem: binnenland: J. v. Grieken; Illustratie en opmaak: R. KampséTa; volkscul- i tuur en kunst: m. Wolters; muziek: G. K Krop; sport: J. J. Llber; adver tenties: A. H. Lammere, allen te Am sterdam nj

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1