HET DAGBLAD HET DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Recept y VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Doorbraakpogingen in de Roersector verijdeld Nieuwe actie bij Bologna verwacht Zware strijd bij Langerwehe-Düren Duitsers heroveren Mariaweiler Voedsel voor Je hoofdstad? Zelf'hiulp of zelfmoord! D< 7 Amerikaanse aanvallen bij Aken niet voortgezet Zware gevechten aan het Hongaarse front Ook het probleem van de luchtoorlog zal opgelost worden Mussert over hef dertienjarig bestaan van de N.S.B. I HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER 13 Dec. Het opperbevel der weermacht deelt mede: De vierde slag bij Aken duurt met gelijk blyvende felheid voort. Oók gisteren zette het eerste Amerikaan se leger met sterke formaties infan terie en tanks zijn doorbraakpogin gen, vooral in de Roersector, ten zui den en zuidoosten van Jülich voort. Tengevolge van de dappere afweer van beproefde Duitse formaties raak ten de Amerikanen verstrikt iri ver bitterde plaatselijke gevechten of bleven in het modderige en met .rechters overdekte terrein met zware verliezen steken. In de opnieuw ont brande slag hebben onze troepen tot dusverre 70 vijandelijke tanks ver nietigd. In het gebied van Saarlautern werd ook "gisteren van beide kanten hard nekkig om vooruitgeschoven groepen kazematten gestreden-. Tussen Saar-< gemünd en Hagenauer Forst concen treerde de tegenstander vooral in het gebied van Rohrbach en tussen Reichshofen en Worth zijn formaties tot krachtige aanvalswiggen. Ten noordwesten van Rohrbach bracht de tegenaanval van een vaak beproef de tankdivisie den vijan'd' tot staan. Aan het overige front werden zijn aanvallen in het voorterrein der wes telijke fortificaties opgevangen. In de Eoven-Elzas gingen onze troepen in verscheidene sectoren tot de aanval over en wierpen vijande lijke strijdkrachten uit haar stellin gen. Het lange-afstandsvuur op Groot- Londen werd voortgezet. In Mldden-Itallë konden de Britten, ondanks nieuwe aanvallen hun brug genhoofd aan de Lamone ~nlet meer verbreden Ten zuidwesten van Faenza stortten herhaalde aanvallen van den vijand ineen. In het gebied ten zui den van Bologna wLlzen talrllke vijan delijke verkennlngsaanvallen op een spoedig begin van nieuwe grote vijan delijke aanvallen. In het noordoosten van Kroatië werd Stettinius stelt vijf punten öp GENÈVE, 14 Dec. De nieuwe Amerikaanse minister van buiten landse zaken, Stettinius, heeft voor de senaatscommissie voor buitenland se aangelegenheden rapport uitge bracht over Sé toestand en de vijf volgende doelstellingen der Ameri kaanse buitenlandse politiek aange,- kondlgd: 1. Een zo groot mogelijke krachts inspanning op buitenlands politiek en militair gebied, opdat de' oorlog zo vreedzaam mogelijk kan worden ge wonnen. 2 Doeltreffende ma-atregelen om een herstel der machtspolitiek van Duitsland en Japan te verhliideren. 3. Een organisatie van de verenig de naties, die de vrede ln de toe komst waarborgen en, zo nodig, met teweld moet kunnen bewaren. 4. Maatregelen ter bevordering* van e Amerikaanse buitenlandse handel ver de gehele wereld. 5. De invoering der „democratische •enswtjze" overal ln de wereld. de zuidelilke oever van de beneden loop der Drau van den vijand gezui verd. Ten zuidoosten van Vukovar duren de felle plaatselijke gevechten met door benden gesteunde Sowjet- russische strijdkrachten voort. In Hon garije heeft de vlland zich ten zuiden en ten oosten van het Plattenmeer be perkt tot plaatsejijke aanvallen, die met opheffing van onbelangrilke pene traties werden afgeslagen. Het zwaarte puntoer grote vliandelljke aanvallen ligt nog steeds ln het gebied ten noor den van Boedapest en ln de sector van Miskolc. De ln verscheidene golven aanstormende Sowjetrusslsche divisies werden algeslagen of na aanvankelijke terreinwinst opgevangen en daarmede werd do nagestreefde doorbraak ver ijdeld. In het zuidelijke deel van Oost- Slowaklje stortten herhaalde aanvallen der bolsjewieken op de weg Ungvar- Kaschau met veel verliezen Ineen. Onze Jagers vernauwden ln het berg achtige bosterretn penetraties van de vorige dagen ondanks, hardnekkige vijandelijke tegenstand. Aan de rest van het Oostelllk front verliep de dag zonder bijzondere ge beurtenissen. v Duitse gevechtsvllegers hebqen op de Noordelijke IJszee van een vijande lijk convool, ondanks krachtige afweer van Jagers en luchtdoelgeschut, drie grote eenheden getorpedeerd. Verwacht kan worden, dat zij tot zinken zijn gebracht. Amerikaanse terreurformatles heb ben plaatsen ln Opper-Silezlë, ln het gebied van Rl1n en Main en ln Mld- den-Duitslahd gebombardeerd. Aan zienlijke schade aan gebouwen is voor al ontstaan in woonwilken van Darm stadt en Hanau. Verdere terreuraan- vallen der Britten waren gericht op Witten en Essen. Luchtverdedigings strijdkrachten schoten 58 vliegtuigen, waarvan 39 viermotorig© bommenwer pers, neer. Amerikanen verliezen 1500 man per dag BERLIJN. 13 Dec. (D.N.B.), Alex Schmallius. de oorlogscorrespondent van her D.N.B. ln het westen, meldt: Elke dag verliezen de Amerikanen aan het westelijk front 1500 map. dat Is ln een maand zoveel, als de Ameri kanen ln de eerste wereldoorlog ln totaal aan doden verloren. Van de 16.795 doden en 2872 gevangenen, wier aantal natuurlijk door het niet op te geven cijfer van het aantal gewonden verre wordt overtroffen, waren er 14.344 doden en gevange nen voor Amerika. terWiJl de Britse terughoudendheid 530 doden en 68 gevangenen opleverde. De Gaullisten verloren ln dezelfde periode 4657- man. In dezelfde periode verloren de Amerikanen bij Aken en aan de Saar 450 tanks, terwijl de Engelsen er slechts 10 .verloren. Acht Nobelprijswinnaars Zeven Nobelprijzen zijn uitgereikt aan acht winnaars. Niet zoals vroeger in Zweden, maar ln Amerika. Zes win naars wonen daar: dr. Otto Stern (1943) en dr. Isidore Raby (1944) kregen prijzen voor hun atomenbouw- en atoomkernenstralen-onderzoekln- gen. Dr. Hendrik Damm en dr. Ed ward Doyag deelden de prijs voor natuurkunde voor 1943. Dr. Joseph Erltnger en dr. Herbert Gunther kre gen de geneeskundeprUs 1944 voor hun electrlsche metingen ln het ze nuwstelsel. Een Hongaar die ln Zwe den woont zijn naam wordt Uoor het A.N.P. niet genoemd kreeg de schel kundeprijs voor zijn isotopen- studie, de Deense schrijver 'Johannes Johnson,van wien geen boeken in Nederlandse vertaling bij ons bekend zijn, kreeg de literatuurprijs. Ie JAARGANG No. 295 VRIJDAG 15 DECEMBER 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en edministratie: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 - Postgiro 184120 Abonnementsprijs 21 ct. per week of f2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 et. BERLIJN. 13 Dec. (Interinf). Aan het westelijk front was het eerste Amerikaanse leger op de derde dig van zijn offensief op het ongeveer 2> km. brede front tussen de Inde bacil in het bos van.Hürtgën gedwongen, ter tnder- steiming van de aanval, sterke itrijd- krachten uit het achterland am te voeren. Zij konden echter op geen enkele plaats in deze fronteector meer dan enige honderden meters terrein winst behalen en op enkele pinten moesten zij zelfs weer terrein prijs geven. De verliezen van de aan-allers zijn zeer groot. Ook die der ve-dedl- gers zijn echter aanzienlijk. De zwaarste gevechten ontbraidden ln het midden van het. front. n.1.langs de straatweg Langerwehe-Düren Hier slaagden Duitse troepen erin he dorp Mariaweiler te heroveren. Ten osten van het bos van Hürtgen geluke het de Amerikanen gistermiddag he- dorp Gey binnen te dringen Hier sleten zij op een zo hevige tegenstanl, dat zij zich slechts in aan de weselljke rand van het dorp konden handiaven. In de zuidelijke sector van he wes telijke front lag het zwaartepuit van de Amerikaanse doorbraakpoglngn gis teren wederom in het gebied ussen Saargemünd en de Boveh-Rilu De sterkste druk oefenden zU uit n het gebied ten noordoosten van Relcjshof. Hier betrokken de Duitse troepn na zeer zware gevechten een verdedjlngs- llnie voor de WeLssenburger Sense. De beóogde doorbraak over de gehel linie mislukte. Van het oostelijk front wor.t ge- Commissie om vervier- vraagsfuk op fé losen AMSTERDAM, 13 Dec. Naar verluidt, is er een comraisie ge vormd, bestaande uit de heren Hirschfeld, Secretaris-Gneraal van het Departement van Land bouw en Visserij, ir. buwes, Hoofd van de Voedselvoorsening, burgemeester Müller van iotter- dam en burgemeester VoCe van Amsterdam. Deze commissie zal tracben, de grote moeilijkheden, die e gere zen zijn in de voedselvootiening van de twee grote steden, at het vervoer betreft, op te lossa. Offensief in Nederland? BERLIJN, 13 Dec. (Interinf). Aan het front van het tweede Britse leger werd het in de loop van giste ren iets levendiger. De grote verken ningsactiviteit ten zuidoosten van Nijmegen en ln het bijzonder tussen Waal en het Reichswald, wijzen erop dat de leiding van dit leger voor nemens is haar nu reeds weken du rende terughoudendheid te laten varen. De zware Britse batterijen schieten zich op de Duitse stellingen ep op de dorpen, die ln de nabijheid van het front liggen, in. meld. dat de Sowjet-Russen een nieuw zwaartepunt hebben gevormd ln het oude gevechtsgebled ten noorden van Miskolc. De Duitse troepen ontweken hier de aanval en betrokken een nieuwe verdedigingslinie enkele kilo meters noordelijker. Sterke aanvallen op het oostelijk voorterrein van de Hongaarse hoofdstad konden worden opgevangen. Ten zuidwesten van Boe dapest ls de Sowjetrusslsche druk op de westelijke oever aan de Donau toe genomen. Verliescijfers uit de slag bij Aken BERLIJN, 13 Dec. De vijandelijke voorbereidingen voor de vierde slag bij Aken lieten reeds een nog groter gebruik van materiaal verwachten dan de gevechten hebbezt gebracht, welke begonnen zijn op 16 November en waarin van belde kanten 955.0Q0 gra naten werden afgeschoten van middel zwaar en zwaar, kaliber, zo schrijft een Duits oorlogscorrespondent volgens het D.N.B. De uiterst zware verliezen aan mensen der Amerikanen ln de ec#- .ste slag bij Aken zijn ln de tweede ge stegen tot 27.000 en alleen al ln de 21 dagen der eerste phase van de der de slag met nog 40.000 tot 67.000 man. De verliezen aan tanks bedroegen 444. De Amerikaanse troepen slaagden er weliswaar ln de Duitse frontlijn 8 tot 10 km. terug te dringen, doch de na gestreefde doorbraak naar de Rijn .bleef hun ontzegd, dank zij de helden moed der Duitse grenadiers en de on verwachte trefkracht der massaal ln de strijd gebrachte Duitse artillerie. Het goede voorbeeld DEN "HAAG, 13 Dec. Er is in Den Haag een groentenhande- laar, die op een bord in zijnxeta- lage heeft geschreven: „Morgen kunnen hier tien kinderen gratis komen eten". Hij s-preekt er de wens bij uit, dat anderen, die daartoe in staat zijn, dit voor beeld zullen volgen. Amsterdam 14 December. Zouden we het niet eens An ders doen? Nu blijkbaar geen instantie zich de nodige moeite wil geven om de zwarte handel behoorlijk de kop in te drukken, nu de zwarte handel zich meester heeft gemaakt van de meest noodza kelijke levensmiddelen en die tegen exhorbitante prijzen van de hand doet, nu het per se an ders moet-dan het tot nu toe ger gaan is, zouden we het dan niet eens anders doen? Hier volgen een paar voorbeel den uit de hoofdstad, aan de praktijk ontleend. Historische gevallen, waarmee iedereen zijn voordeel kan doen. Hulsmoeders, doet uw voordeel en bewandelt nieuwe wegen. Tegen de zwarte handelaars, tegen de lugubere praktijken van deze uitzuigers. ,Op de Nieuwendijk staat een ellendeling die zout voor vijf gul den het- pond te koop aanbiedt. Er komt een koper, accepteert een pond zout en drukt den han delaar een gulden iA de hand, met de woorden: „Je moet maar zien. dat je de rest krijgt." Zouden we het niet eens zó doen? Op de Lijnbaansgracht staat een gewetenloos individu en ver koopt broodbonnen. Twaalf gul den een brood in bonnen. Een vrouw koopt twee bonnen en geeft den man vijf gulden. De handelaar maakt kapsles maar wordt door acht struise Jordaan- vrouwen beetgepakt en in het water van de Lijnbaansgracht gedompeld. Koud, maar verfris send. Zouden we het niet eens zfi doen? Op de markt in de Ten Kate- straat verkoopt een kerel appe len voor 4.50 het kilo. Drie klanten 'achter elkaar betalen hem met 1.50 en zeggfen dat d&t welletjes is. De handelaar druipt af... Zouden we het niet eens zó doen? Een bewoner van de Pijp bestelt een mud aardappelen voor 120. Als de „vriendelijke bezorger" de aardappen op de overloop heeft neergezet, geeft de Pijper hem vier tientjes en zegt: „Nou op eigen kracht gauw de trappen af, anders breek ik je de nek." In trouwe, zoUden we het niet eens zo doen? Wordt het niet hoog tijd, dat we de schoften die van onze noodtoestand profite ren, behandelen voor wat zij zijnoud vuil, schuim Van Am sterdam?.' e voedselpositie in de grote steden van westelijk Nederland staat voor een catastrofe. Er is geen reden, daar doekjes om te winden. Het zou ook maar korte tijd mogelijk zijn. Hier gaat het om feiten, die zich maar al te duidelijk voelbaar maken. Over het „hoe" en „waarom" van de groeiende noodtoestand is op deze plaats reeds gesproken. Van ditzelfde ogenblik af zal echter vóór alles de oplossing ons iedere minuut van ons bestaan hebben bezig te houden. Tenzij het Nederlandse volk willens en wetens de hongerdood verkiezen zou. wat al heel onwaarschijnlijk ls. Van officiële. Duitse zijde is de be strijding van de bestaande nood „een Nederlandse aangelegenheid" ge noemd. Met reden, ook dèt- werd hier betoogd. Niettemin zou deze uitspraak uit Duitse mond maccabere ironie zijn, wanneer deze „Nederlandse aan gelegenheid" onoplosbaar Ware. Zij is het dan ook geenszins, al nijpt de nood ontegenzeggelijk. Hulp is moge lijk, wanneer Nederlandse krach ten zich willen inspannen om Neder landse magen te vullen, Nederlandse levens te redden. Nog altijd is In Nederland ongeveer een mtllioen ton scheepsruimtevoor de binnenscheepvaart aanwezig. Met een bescheiden deel daarvan laat zich het transport uit de provincies, die voorraadschuren zijn, naar de gebie den, die met hongersnood worden be dreigd, in grote lijnen verwezenlijken. Het is méér dan een lichtvaardige berekening, dat tien tot twintig pro cent van deze -binnenscheepvaart- ruimte voldoende kan gijn om voor maanden een aanvoer te bewerken, die hei-stel of behoud van de om streeks 13 November geldende rant soenen mogelijk- maakt. Dat is wel licht niet veel, maar het is toch eigenlijk alles. Want 1500 gram brood per 'week, twee tot drie kilo aard appelen en daarbij nog wat vet of vlees schijnt honderdduizenden ip onze grote steden thans een utopie. Het is in elk geval een rantsoen, dat ver van werkelijke honger af staat en dat „leven" betekent. Wat er voor nodig is, schijnt eenvoudig: tien pro cent van onze binnenvaart zal thans onmiddellijk voor de voedselvoorzie ning in beweging moeten komen. Dat is mogelijk, wanneer men wil, en wanneer de voor Nederlands voed selvoorziening verantwoordelijke man nen hun taak verstaan ofworden vervangen door anderen, die bereid zijn aan te pakken. Na het schrijven van ons artikel „Leermeester Honger" kwam het bericht binnen, dat de twee belangrijkste functionarissen in het bestaande distributiesysteem met de burgemeesters van Amsterdam en Rotterdam het transportvraagstuk ter hand nemen. Ons volk volgt ln span ning hun verantwoordelijk werk. Reeds hebben de Duitse autoriteiten garantie gegeven dat geen Duitse instantie deze levensmiddelentraLo- porten zal aanhouden of, in beslag nemen. Wie op dit punt bij voorbaat sprookjes in omloop brengt ls moor denaar met voorbedachten rade: en moordenaar van zijn volk. Hij zal dit hebben te bedenken en' er de verant woordelijkheid voor moeten dragen. Maar hetzelfde geldt van voor de voedsel voorzien in g verantwoorde 11 j ke ambtenaren, die nalaten thans inder daad aan te pakken, waar him de kans geboden wordt. Als hun ambte lijke molen alleen nog maar tegen de keer in kan draaien, zullen zij tus sen de maalstenen moeien komen en t er meer dan hoofdpijn van overhou den. Er zijn dingen en ogenblikken, waartegenover geen schroomvallig heid te verlangen noch te verwach ten is. De actie voor het vrijwillige nard- appelrooien had zeker groter resul taten af kunnen werpen, wanneer de bereidheid tot zelf-hulp in overeen stemming was geweest met de eisen van het ogenblik. Eén resultaat staat tenminste boven alle twijfel vast: aat de kwaadwillige bedenksels zichzelf als zodanig ontmaskerden en dat een positieve voorziening ln de knellend- ste nood reeds kon worden bereikt. Voor het riskeren van gedeeltelijk geslaagde pogingen heeft de bevol king in de grote steden van het Wes ten echter nu geen tijd meer. De heren," die hun kracht tot dusverre in geduldig wachten zochten, zullen moeten glfan organiseren, de binnen schippers zullen moeten varen. Snel. Want de keuze gaat slechts tussen zelf-hulp en zelfmoord. Dat dit werk niet voor de zwarte handel kari en mag worden gedaan, vraagt geen nadere uitleg. En dan: er zijn nog andere zwarte praktijken. Er waren gelukkig goede boeren, die hun arbeid aan het volk ten goede, deden komen. Er zijn helaas ook vele minder goede, die om speculatieve of politieke redenen grote voorraden achterhielden. In het hongerende Westen liggen op ditzelfde ogenblik nog vele1 ongedorste graanvoorraden, waarmee niemand haast maakt. Mochten er boeren zijn, die vergateh voor wie zij eigenlijk verbouwden, dan zullen Nederlandse autoriteiten het Nederlandse volk zonder aarzelen zijn recht moeten geven. Mocht het schor ten aan arbeidskrachten om het graan te dorsen, dan zullen Nederlandse mannen, naar het voorbeeld der aard appelrooiers, .vrijwillig moeten in springen. Het is een befaamde Nederlandse gewoonte, de kat eerst uit de boom te willen zien, eerst te willen vast stellen wat buurman eigenlijly doet. Dat is thans een heel gevaarlijke ge woonte. Want" de honger heeft alle katten uit hun bomen, gedreven en men zou lang vergeefs kunnen kijken. Tot de hongersnood ons volk onher stelbaar ten gronde richt, de lang- kijkers niet in de laatste plaats. Naar Reuter- uit Washington meldt, zou Roosevelt het ontslag heb ben medegedeeld van den ambassa deur ln Spanje, Carlton Nyes. Tot zijn opvolger zou benoemd zijn Nor man Armour. De zon gaat op 15 Dec., onder om 16.26 uur en op 16 Dec. op om 8.46 uur. Maan op 15 Deo. op om 8.19 uur en onder om 16.36 uur. N3i 15 DecE.K. 22 Dec., V.M. 29 Dec., LJL 5 Jan, De met Duitsland ln zeer nauwe strijdgemeenschap staande nationale Roemeense regering onder leiding van Horla Sima ls opnieuw samengesteld. Directeur: H. 3. Kerkmeester,- Bus- sum; hoofdredacteur: Hendrik Llndt, Amsterdam; plv. hoofdredacteur; Ir. A. H. de Haas van Dorsser, Haarlem; binnenland: J. v. Grieken; illustratie en opmaak: R. Kampstra: volkscul tuur en kunst: M. Wolters; muziek: G. Ki Krop; sport: J. J. Llber; adver tenties: A, H, Lammere, allen te Am- Pterdanv K 113 HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER, 14 Dec. Het opperbevel dér weermacht deelt mede: Als gevolg van de. zware verliezen der laatste dagen heeft het negende Amerikaanse leger zijn grote aanval len bij Aken gisteren niet voortgezet. De formaties van het eerste Ameri- kaanse leger, die aanvielen in de Roersector, ten zuiden en ten zuid oosten van Jülich en in het bosterrein tussen Vossenack en Monschau. ble ven aanvankelijk in ons vuur steken. Pas na een nieuwe krachtsinspanning konden zij in enige dorpen binnen dringen. De vijand verloor daarbij 15 tanks. De bunkergevechten ln het gebied van Saarlautern kosten nog steeds sterke vijandelijk strijdkrachten op een zeer klein gebied. Tussen Saar gemünd en de Beneden-Vogezen is dë positie geconsolideerd door eigen tegenacties en tegenaanvallen. Noor delijk van het bos van Hagenau kon de vijand in hevige aanvallen geringe i terreinwinst boeken. In de Bovcn- Elzas zuiverden bergtroepen stad en gebied van Reichenweier van den vijand en vernietigden daarbij een vijandelijke batterij. Londen. en Antwerpen lagen Wederom onder het vuur van onze lange-afstandswapencn. In Mldden-Itallë drongen onze troe pen ten Zuiden van Bologna bij aan vallen ln dc vijandelijke linies .binnen en maakten talrijke gevangenen. Britse aanvallen ten Zuidwesten van Faenza mislukten. In het gebied ten Noofdcn van Russl konden de eerste en vijfde Canadese tankdivisie ln de loop van hevige gevechten op twee punten bruggenhoofden- over de Na- vjgho vormen. Door onverwijlde tegen aanvallen onzer reserves werd een dezer bruggenhoofden uiteengeslagen en het andere aanzienlijk verkleind. Op het slagveld werden 300 gesneu- velde Canadezen geteld, terwijl veel meer dan 100 gevangenen in onze I handen vielen. In het Noordoosten van Kroatië mislukten vijandelijke aanvallen ten gulden en ten Zuidoosten van Voe- Kovar. De brandpunten der zware af- weergevechten ln het Oosten bevinden zich nog steeds aan de fronten in J1' i..1.11 llet Noordelijke en Noordoostelijke deel van de itelllngs- ora Bof,dapest sloegen Duif se grenadiers en «-formaties hevige sow- fö,nvKn e« uiteen. Tussen de Donau- 1J ^altzfiji en het Matra- t? de vlJandeliJke druk vooral ln Noordoostelijke Noord- KtCknnrlprnl0ht.lnB Batl- doch de Sow- Jets konden gisteren slechts geringe plaatselijke successen behalen. Ook ten Noorden van Miskolc zetten sterke bolsjewistische en Roemeense formn- tlès hun aanvallen voort om het pene- tratiegebled aan de rivieren Sajo en Hernad naar de flanken ën ln de diepte uit te breiden. Zware gevechten zijn hier nog gaande, evenals aan dc straatweg van Ungvar .naar Knschau. Voor de Westkust van Noorwegen schoot een klein Duits konvooi' van een vergeefs aanvallende formatie Britse Jachtbommenwerpers vier toe stellen neer. De vijandelijke luchtactie boven Duits gebied beperkte zich gisteren tot afzonderlijke aanvallen op het ge bied dicht bij het front en tot zwakke aanvallep van Jagers". Elas-troepen tot het offensief overgegaan BERN, 14 Dcc Reuter meldt uit Athene: Propagandisten van cle Eam zijn gisteren door de straten van Athene getrokken en deelden mede, dat de lieden der Elas Athene eerder huls voor huls ln de lucht zouden laten vliegen dan te capituleren. In de afge lopen 24 uur vielen hevige gevechten waar te nemen. Hieruit kan men con cluderen, dat de Elas tot een offensief ls overgegaan. In Athene en op het schiereiland Galllpoll. waar Engelse troepen van een Indische divisie zijn opgerukt om het gebouw der marine, het hoofdkwartier van de geallieerde marine-autoriteiten, dat geïsoleerd werd, te ontzetten, vielen zware ge vechten waar te nemen. De haven arbeiders van Salonjkl zlln Dinsdag, weer ln staking gegaan Naar uit Amerikaanse bron ts Bern verluidt heeft de Eam de radio-* mroep te Athene overgenomen. Op de conferentie der Labourpartlj ls gisteren een resolutie ingediend, waarin uitdrukking gegeven wordt aan spijt over de situatie in Griekenland en ws£rln de Britse regering wordt uitgenodigd alle nodige stappen te doen om het mogelijk te maken tot een wapenstilstand te komen. Het Con gres heeft dit voorstel met 2.445.000 tegen 137.000 mandaatstemmen aange nomen. Volgens Reuter zullen uit de protest tegen de houding der Britse regering Jegens Griekenland waarschijnlijk 150.000 scheeps- en fabrieksarbeiders ln West-Schotland een dag ln staking gaan. Ie JAARGANG No. 296 ZATERDAG 16 DECEMBER 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 - Postgiro 184120 - Abonnementsprijs 21 ct. per weelc of ƒ2.73 por kwartaal. Losse nummers 5 ct. Rede van dr. Göbbels BERLIJN. 13 Dec. Rijksminister dr. Gobbels heeft vandaag ln zijn kwahtelt van voorzitter van de inter ministeriële commissie voor luchtoor- logsschade een aantal steden in de westelijke grensgouwen van 't Rijk be zocht. -"Voor arbeiders van een West- Duitse grensstad hield de minister tussen twee terreuraanvallen ln. ln een half vernielde vergaderingszaal een red© over de huidige politieke cn militaire toestand. HIJ zelde hierin o.a.. dat de Duitsers in de afgelopen zomer en herfst de zwaarste vuur proef van deze oorlog moesten door staan. Zeker, het verlies van grote gebieden, dat Duitsland ln de afgelo pen Jaren moest lijden, ls smartelijk, doch hieruit spruiten ook een groot aantal gunstige factoren. De verdediging van Jiet Rijk be schikt than-, over de kortst mogelijke verbindingswegen en derhalve over uiterst gjuqstlge aanvoermogclljkhc- den voor. hét front. De met een ont zaglijke hoeveelheid mensen en ma teriaal. onder een gelijktijdige opvoe ring van de luchtterreur tegen het vaderland ,otidcrnomen vijandelijke stormloop is op de Duitse grenzen te pletter gelopen en de vijand heeft zo danige verliezen geleden, dat deze Roosevelt, CKurchill en Stalin spoedig bijeen? STOCKkOLM, 14 Dec. (D.N.B In diplomatieke kringen te Londen krijgt men naar .Stockholms Tidnin- gen" meldt meer en meer de over tuiging. dat een conferentie tussen Roosevelt. Churchill en Stalin onmid dellijk aanstaande is. Men is van mening, dat de verslechting der Engels-Amerikaanse betrekkingen een uitstel der conferentie van de drie staatslieden niet meer toelaat. Bondsraad Von Steiger president van Zwitserland BERN, 14 Dec. Als opvolger van den huldigen president var. Zwitser land. Stampfll (vrijzinnig), ls voor 1945 door de verenigde federatiever gadering de vertegenwoordiger der boeren- en burgerpartij bondsraad E. von Steiger gekozen. Bondsraad Kobelt (vrijzinnig) werd tot vice-president gekozen. Volgens berichten uit Washing ton heeft Roosevelt den voormallgen ambassadeur in Turkije, Stelnhardt tot ambassadeur bij de Tsjechoslo- waakse uitgeweken regering bènoemd. De zon gaat op 16 Dec. onder om 16.26 uur en op 17 Dec. op om 8.46 u. Maan op 16 Dec. op om 9.23 uur en onder om 17.24 uur. E.K. 22 Dec., \M. 29 Dec., LJL 5 Januari. Blindséance De Berlijnse schaakmeester Sa misch 7noest eens een séance in het blindspel geven in ee7i klein plaatsje in Moravie, jvaar nog nooit tevoren een blindspeler was geweest. Men weet. hoe zo'n séance gaat: de simul- taanspeler mag geen schaakbord zien of gebruiken, hij is alleen op zijn ge heugen aangewezen. Daarom zit hij in een hoekje van' de zaal; een hel per loopt langs de borden, voert de zetten uit, die de meester dicteert en vermeldt mqt luide stem de antwoor den der tegenstanders.-De gastheren wisten dat echter niet zo precies. Samisch ging in een hoekje zitten, keerde de aanwezigen zijn run toe (wat nu eenmaal bij een bli?idséance hoort) en riep zonder dralen,Jk speel al$ eerste zet aan de eerste zes borden e2e4.en aa?i de overige zes borden d2d4." Het werd stil in de zaal. Samisch wachtte op het antwoord van het eerste bord. maar het bleef stil. Tien minuten, vijftien minuten. Ten slotte werd Samisch ongeduldig: „Heren, wij moeten opschieten." Het bleef nog eventjes stil en toen liet 'zich een verlegen stem vernemen, het was die van den 'voorzitter„Neem me niet kwalijk, meneer Samisch, maar wij hebben onze zetten al lang gedaan en wq zitten nu te wachten 'op uw antwoord." Dr. MAX EUWE. door de resp. volken met diepe neer slachtigheid ter kennis worden geno men. Als het dringendste probleemvan de Duitse oorlogvoering noemde Rijks minister Gobbels het probleem van de luchtoorlog. Hij gaf hierbij uiting aan zijn vaste overtuiging, dat het zal gelukken ook dit probleem op te los sen. Het Duitse volk weet. dat het ln deze porlog om zijn leven gaat. „Een volk. dat meent zich aan deze beproevingen en belastingen te kun nen onttrekken, wordt tot meststof voor andere volken", aldus verklaarde dr. Göbbels woordelijk. Derhalve geldt ln de tijd der beslissing het pa rool: „omklemt met harde handen uw wapens, blijft vast óp uw benen staan, verlaat u alleen op uzelf cn niet op de genade uwer vijanden." Massale strijdkrachten bijeen in Hongarije BERLIJN. 14 twc. (Interinf). Aan het front ln Hongarije heeft de SowJet-RussLschc leiding niet minder dan 70 Infanteriedivisies, 15 grote snelle en gepantserde formaties en 15 Roemeense divisies ln de strijd staan. Ondanks deze massale strijdkrachten ls het den vijand de laatste dagen niet gelukfeen doorbraak te forceren. Zoals werd verwacht, hebben de Sow- Jet-Russen tussen de Drau en het Plattenmeer nieuwe formaties ln de strijd gebracht. In het algemeen was de Duitse activiteit op de landengte tussen -Plattenmeer en_dé Don even wel veel groter dan die van den tegen stander. die zich klaarblijkelijk nog niet sterk genoeg voelt om over een breed front tot de aanval op Stuhl- welssenburg over te gaan. Op het zulcjlljke front van het bruggenhoofd Boedapest was het woord aan de artillerie. Bijzonder he vig was de Sowjet-Russische aanval op het stadje Sczeny, dat met succes ver dedigd kon worden. In het gebied tus sen hft stadje Szendroe en de rivier de Hernad zijn twee Sowjet-Russlsche divisies met talrijke stukken storm- geschut geconcentreerd voor een aan val ln de richting van Kasjau. Zware Duitse artillerie hield de aanvaller totnutoe ln bedwang, zodat de dlstan- ciërende formaties gelegenheid ha^b- den oen nieuwe verdedigingslinie te betrekken. Ten oosten van Kasjau du ren de zware gevechten 4an weerezlj- den van de straatweg naar Grossw Michel voort. De verenigde federatieve verga dering heeft zoals algemeen verwacht werd ln plaats wan den afgetreden bondsraad P'.let Golaz den candldaat der vrijzinnigen prof. dr. Petltplerr'e gekozen. Volgens een bericht van Exchange uit Istenboel ls de nuntitls voor Tur kije en Griekenland, mgr. Roncalll tot nuntius te Parijs benoemd. Twee PK. „Pier" exit Er is een grote dosis brutaliteit en een beetje moed voor nodig om met zaag en bijl een boom langs 's Heren wegen aan te vallen en te vellen. Er is- een grote dosis brutali teit en een beetje moed voor nodig om een leegstaand huis binnen ie dringen om daar de vloer op te bre ken en kozijnen te slopen. Wij hebben niet. veel moed en wij zijn niet zo brutaal Toch moet de kachel branden, want zonder vuur worden de moeizaam verworven piepers niet gaar. De oude leunstoel en het Vlaamse buffet gin gen al in mootjes door de gulzige kachelklep cn vanmorgen hebben wij naar klassiek voorbeeld een be gin gemaakt met het verbranden van ons schip! Ons schip Schip is een overdreven benaming vqor een twee-persoonskano, maar deze overdrijving vindt zijn oorsprong in een gerechtvaardigde trots op een rank vaartiüg waarmede wij de Hol landse- binnenwateren, alle Hol landse binnenwateren hebben door-- kruist. Met de „Pier" verkeinien wij de verborgen hoekjes van Kaag cn Brasem, van Ree- en Sluipioijksc plassen, van de Biesbos, maar ook van stille wateren als de Vlist, de Koedood, de Giessen, de Kromme Mijdrecht, de Grift en de lJe. En het voorvoegsel „2 P.K." mocht wor den uitgelegd als twee-persoonskano zo goed als twee paardekrachten want haar bemanning werkte als paarden, wanneer het stormde op de Kil of op de Noord. De „Pier" was geen spanen doosje, dat op rimpeloos water zij-ig voortdobberde. Een kof- fergramofoon maakte nooit deel van de lading uit. Vroeg in het voorjaar en laat in het najaar kliefde haar boeghout het water en meer dan ooit brak die boeg een vlies je ijs. Dan wachtte haar bemanning warme erw tensoep met kluif bi) een fel-rood ge stookte kachel Af eer dan tien jaar is de 2 P.K. ,Pier" onze trots geweest. Zij over leefde alle kano's van haar jaargang en door zorgvuldig onderhoud had den wij haar wellicht onze kinderen kunnen nalaten. Thans vragen die kinderen wat warmte en wat eten en onze moed die te kort schiet^om in het plantsoen van de gemeenschap een boom te vel len, blijkt groot genoeg om de zaag te zetten in het koperwijks vurenhout van onze „Pier". Na de eerste zaag snede bekruipt ons het gevoel vhn Zelfmoordenaar. Maar deze tijd ver draagt geen sentimentaliteit. Met zaag en bijl worden de boorden ge slacht en weinige minuten later brandt de kachel. Straks zijn de pie pers gaar en zal er weer gegeten wor den. Onze 2 P.K. .JPief' verleent ons haar laatste dienst. DEN HAAG, 14 Dec Ter her denking van het dertienjarig be staan der N.S.B. heeft de Leider Mussert een radiorede gehouden. Hij herinnerde aan het doel der bewe ging: handhaving van de eer, verho ging van het welzijn en vergroting van de welvaart van het Nederland se volk. De Meidagen van 1940 kwamen, als een zeepbel spatte uiteen wat den volke als hecht en betrouwbaar was voorgespiegeld. De heren trokken naar Londen, het volk bleef weerloos achter. Nederland was bezet gebied gewor den. Er ls nog nooit een volk ge weest. dat er zich oyfi verheugde be zet .gebied te zijn. De Rijkscommissaris daed wat ln zijn vermogen was om de bezetting een zo mild mogelijk karakter te doen dragen. Ik deed met mijne duizenden getrouwen het mogelijke om ons volk er van te doordringen, dat er voor ons maar één weg ls en die is de solidari teit. de samenwerking met Duitsland, als klóppend hart van Europa. Begin September kwam voor de .tweede maal de oorlog ln het land. ditmaal ln veel gruwelijker mate dnr. in Mei 1940. Nu ls de toestand zo: er ls niet meer één bezettende macht ln de Nederlanden, maar er zijn er nu twee. De Zuidelijke Nederlanden zijn bezet gebied van Engeland/, en Ameri ka geworden, de Noordelijke Neder landen zijn bezet gebied van Duits land gebleven. De z.g. bevrijding is Veedieven voor den economischen rechter HAARLËM. 15 Dec. De econonjische rechter, die thans in verband met de kolenschaarste recht spreekt in de raadkamer, be handelde deze week verscheidene za ken, die betrekking hadden op dief stal van vee en levensmiddelen. De Beverwijkers C. E. de Wit, tuin der, en C. Goedhart, arbeider, hadden een diefstal gepleegd, die paste in het kader van de veediefstallen, die in Beverwijk welig hebben getierd en veel vertakkingen hadden. Beide man nen hadden eén schaap en een vaars gestolen, voor.welk feit W. tien maan den en G. een jaar gevangenisstraf werd opgelegd. Chr. Broos, landarbeider en wónen den in de Haarlemmermeer, die reeds meermalen met de gevangenis kennis had gemaakt, had een hoeveelheid tarwe gestolen. Hij werd conform de eis tot anderhalf jaar gevangenisstraf met aftrek van het voorarrest ver oordeeld. i De Beverwijkers N. v. d. Does. H. Lantsink en J. v. d. Aar moesten zich verantwoorden wegens diefstal van een varken, dat zij uit een schuur achter de Gladiolenlaan hadden weg gehaald. Nadat het dier met een touw was gewurgd, is het ter plaatse afge slacht. De economische rechter besloot een voorlichtingsrapport over dit drietal in te r innen alvorens de zaak af te handelen. Ditzelfde werd beslotén ten aanzien van den Haarlemsen wacht meester O G. B.. die. geheel te goe der trouw, zijn dienstrevolver aan een veehouder had geleend, niet wetende, dat hij op deze wijze aan clandestiene slachting zijn medewer king zou verlenen. In afwachting van het recla&seringsrapport werd zijn in vrijheidstelling bevolen. gekomen, zoals zij komen n oest, n.l. als een ramp, als een oorlogsgesel met een zee van onrecht on geweld, ver nieling en verminking. Het lijden van deze tijd brengt dit goede mede, de versterking van de samenhorigheid van ons volk. De scheidsmuren vallen weg. Dc droom van het feest der bevrijding ls uitge- droomd. Wij Nederlanders zullen met elkander moeten herbouwen, sterker en schoner, al hetgeen ln deae oor logstijd verwoest wordt. Maar deze heropbouw ls alleen mo gelijk, wanneer Europa wlüt. Het diep ste wezen van de oorlog wordt daar door gevormd, dat zich bulten Europa twee wereldmachten hebben ontwik keld, die leder voor zich de leiding van de wereld aap zich willen trek ken. Dit zijn de Verenigde Staten van Noord-Amerlka en de Sowjet-Unie. Dezé belde nieuwe wereldmachten willen Europa vernietigen en hebben elkander gevonden ln'hun wil tot de ze vernietiging. Aan deze vernletlglngswll zou Euro pa ln eendracht, de Europeso volkeren ln de grootste samenwerking met 'el kander het hoofd moeten bieden. Zou den de Europese volkeren 'tilt bijtijds begrepen hebben, do oorlog zou hlet zijn uitgebroken. De Europese volkeren hebben de wil tot solidariteit tot nu toe niet kun nen opbrengen. De bezetting van uit gestrekte delen van Europa door de Sowjets en Amerika maken nu de bo dem rijp voor deze noodzakelijke sa men wèrking. In dlo tussentijd moet Duitsland helaas het overgrote deel van de verdediging op zich nemen. Maar nog altijd geloof lk even stellig als twee Jaren geleden, dat God aan Europa het natlonaal-soclallsrrie gege ven heeft en den Führer gezonden heeft om Europa te redden van de dreigende -ondergang. Straks, wanneer de oorlogskansen keren, wanneer Eu ropa door de bezetting der Sowjets en de Amerikanen een harde les heeft ge kregen. zullen dc ogen van milllocnen zijn open gegaan en zullen zij be seffen de grootheid van ons streven: nooit weer oorlog binnen Europa. Vurig hoop lk. dat dit de winst zal zijn, die voortkomt uit de grote nood van onze tijd. Oorlogsbehoeften gaan voor GENÊVE. 14 Dec Volgens de Amerikaanse omroep heeft Herbert Lehmann, de president van de UNRA. verklaard, dat eerst de geallieerde oorlogsbehoeften, waarvan de bevredi ging kritiek geworden ls, vervuld moeten' worden, voordat gedacht kan worden aan leveranties voor de „be vrijde" landen. De geallieerden, zo zelde hij verder, zullen evenwel alles in het werk stellen, mef de' leveran ties aan de bevrijde landen spoedig een begin te maken. Smuts is bezorgd over Europa STOCKHOLM. 13 Dec. Generaal Smuts heeft ln een rede. nanr do Britse berichtendienst uit Port Eliza beth meldt, verklaard diep bc/orgd te zijn over de toestand ln Europa. In plaats van de Duitsers zijn nu de particuliere guerilla troepen gekomen. Voorts zei SmutsIk heb gehoopt, dat de oorlog ln Europa dit Jaar zou af lopen. Het schijnt echter, dat het einde van de oorlog ln Europa „niet voor het voorjaar of de zomer" zal komen. Directeur. H J Rentmeester. Bus sum, hoofdredacteur i:andrlk Llndt Amsterdam, plv hoofdredacteur; l: A H. de Haas vaD Dorsser, Haarlem, binnenland: 3-. v Grieken; illustratie eu opmaak: R Kampstra; volkscul tuur en kunst; M- Wolters; muziek: G. K Krop; sport: J. J Llber; adver tenties: A. EL Lammere, allen te Am sterdam. K 118

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1