HET DAGBLAD HET DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Recept VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Zware strijd bij Langerwehe-Düren Voedsel voor Je hoofdstad? Zelf'lmlp of zelfmoord D< 7 Ook het probleem van de luchtoorlog zal opgelost worden Blind séance Twee P.K. „Pier" exit Mussert over hef dertienjarig bestaan van de N.S.B. Ie JAARGANG No. 295 VRIJDAG 15 DECEMBER 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureau* voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 - Postgiro 184120 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of f2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 et. Duitsers heroveren Offensief in Nederland Mariaweiler BERLIJN, 13 Dec. (Interlnf). Aan het westelijk front was het eerste Amerikaanse leger op de derde dig van zijn offensief op het ongeveer 2) km. brede front tussen de Indebach tn het bos van. Hürtgèn gedwongen, ter tnder- steunlng van de aanval, sterke .trljd- krachten uit het achterland am te voeren. Zij konden echter op geen enkele plaats ln deze fronteector meer dan enige honderden meters terrein winst behalen en op enkele pinten moesten zLJ zelfs weer terrein prijs geven. De verliezen van de aan-allers zijn zeer groot. Ook die der vededl- gers zijn echter aanzienlijk. De zwaarste gevechten ontbraidden ln het midden van het front. n.l.langs de straatweg Langerwehe-Düren Hier slaagden Duitse troepen erin he dorp Mariaweiler te heroveren. Ten osten van het bos van Hürtgen geluke het de Amerikanen gistermiddag he" dorp. Gey binnen te dringen. Hier sleten zij op een zo hevige tegenstanl, dat zij zich slechts ln aan de weselljke rand van het dorp konden handiaven. In de zuidelijke sector van he wes telijke front lag het zwaartepuit van de Amerikaanse doorbraakpoglngn gis teren wederom In het gebied ussen Saargemünd en de Boven-Rlli, De sterkste druk oefenden zll uit n het gebied ten noordoosten van Relashof. Hier betrokken de Duitse troepji na zeer zware gevechten een verdedjlngs- llnle voor de Welssenburger Serse. De beo'ogde doorbraak over de gehel linie mislukte. Van het oostelijk front wor.t ge- Commissie om vervier- vraagstuk op tè losen AMSTERDAM, 13 Dec. Naar verluidt, is er een commlsie ge vormd, bestaande uit de heren Hirschfeld, Secretaris-Gaeraal van het Departement van Land bouw en Visserij, ir. buwes, Hoofd van de Voedselvoorzening, burgemeester Müller van iOtter- dam en burgemeester VoCe van Amsterdam. Deze commissie zal trachen, de grote moeilijkheden, die e gere zen zijn in de voedselvooiiening van de twee grote steden, -at het vervoer betreft, op te lossa. BERLIJN, 13 Dec. (Intcrinf). Aan het front van het tweede Britse leger werd het in de loop van giste ren iets levendiger. De grote verken ningsactiviteit ten zuidoosten van Nijmegen en in het bijzonder tussen Waal en het Reichswald, wijzen erop dat de leiding van dit leger voor nemens is haar nu reeds weken du rende terughoudendheid te laten varen. De zware Britse batterijen schieten zich op de Duitse stellingen en op de dorpen, die in de nabijheid van het front liggen, in. meld, dat de Sow Jet-Russen een nieuw zwaartepunt hebben gevormd in het oude gevechtsgebied ten noorden van Miskolc. De Duitse troepen ontweken hier de aanval en betrokken een nieuwe verdedigingslinie enkele kilo meters noordelijker. Sterke aanvallen op het oostelijk voorterrein van de Hongaarse hoofdstad konflen worden opgevangen. Ton zuidwesten van Boe dapest is de Sowjetrusslsche druk op de westelijke oever aan de Donau toe genomen. Verliescijfers uit de bij Aken slag BERLIJN, 1-3 Dec. De vijandelijke voorbereidingen voor de vierde slag bij Aken lieten reeds een nog groter gebruik van materiaal verwachten dan de gevechten hebben gebracht, welke begonnen zijn op 16 November en waarin van belde kanten 955.000 gra naten werden afgeschoten van middel zwaar en zwaar, kaliber, zo schrijft een Duits oorlogscorrespondent volgens het D.N.B. De uiterst zware verliezen aan mensen der Amerikanen ln de ec#- ste slag bij Aken zijn in de tweede ge stegen tot 27.000 en alleen al ln de 21 dagen der eerste phase van de der de slag met nog 40.000 tot 67.000 man. De verliezen aan tanks bedroegen 444. De Amerikaanse troepen slaagden er weliswaar ln de Duitse frontlijn 8 tot 10 km. terug te dringen, doch de na gestreefde doorbraak naar de Rijn .bleef hun ontzegd, dank zij de helden moed der Duitse grenadiers en de on verwachte trefkracht der massaal ln de strijd gebrachte Duitse artillerie. Het goede voorbeeld DEN 'HAAG, 13 Dec. Er Is in Den Haag een groentenhande- laar, die op een bord in zijn^eta- lage heeft géschreven: „Morgen kunnen hier tien kinderen gratis komen eten". Hij spreekt er de wens bij uit, dat anderen, die daartoe in staat zijn, dit voor beeld zullen volgen. Amsterdam 14 December. Zouden we het niet eens An ders doen? Nu blijkbaar geen instantie zich de nodige moeite wil geven om de zwarte handel behoorlijk de kop in te drukken, nu de zwarte handel zich meester heeft gemaakt van de meest noodza kelijke levensmiddelen en die tegen exhorbitante prijzen van de hand doet. nu het per se an ders moet-dan het tot nu toe ger gaan is, zouden we het dan niet eens anders doen? Hier volgen een paar voorbeel den uit de hoofdstad, aan de praktijk ontleend. Historische gevallen, waarmee iedereen zijn voordeel kan doen. Huismoeders, doet uw voordeel en bewandelt nieuwe wegen. Tegen de zwarte handelaars, tegen de lugubere praktijken van deze uitzuigers. ,Op de Nieuwendijk staat een ellendeling die zout voor vijf gul den het pond te koop aanbiedt. Er komt een koper, accepteert een pond zout en drukt den han delaar een gulden irt de hand, met de woorden: „Je moet maar zien, dat je de rest krijgt." Zouden we het niet eens zó doen? Op de Lijnbaansgracht staat een gewetenloos individu en ver koopt broodbonnen. Twaalf gul den een brood in bonnen. Een vrouw koopt twee bonnen en geeft den man vijf gulden. De handelaar maakt kapsies maar wordt door acht struise Jordaan- vrouwen beetgepakt en in het water van de Lijnbaansgracht gedompeld. Koud, maar verfris send. Zouden we het niet eens 2fi doen? Op de markt in de Ten Kate- straat verkoopt een kerel appe len voor 4.50 het kilo. Drie klanten 'achter elkaar betalen hem met 1.50 en zeggfen dat dat welletjes is. De handelaar druipt af... Zouden we het niet eens zó doen? Een bewoner van de Pijp bestelt een mud aardappelen voor 120. Als de „vriendelijke bezorger" de aardappen op de overloop heeft neergezet, geeft de Pijper hem vier tientjes en zegt: „Nou op eigen kracht gauw de trappen af, anders breek ik je de nek." In trouwe, zohden we het. niet eens zo doen? Wordt het niet hoog tijd, dat we de schoften die van onze noodtoestand profite ren, behandelen voor wat zij zijn: oud vuil, schuim Van Am sterdam?; e voedselpositie in de grote steden van westelijk Nederland staat voor een catastrofe. Er is geen reden, daar doekjes om te winden. Het zou ook maar korte tijd mogelijk zijn. Hier gaat het om feiten, die zich maar al te duidelijk voelbaar maken. Over het „hoe" en „waarom" van de groeiende noodtoestand is op deze plaats reeds gesproken. Van ditzelfde ogenblik af zal echter vóór alles de oplossing ons iedere minuut van ons bestaan hebben bezig te houden. Tenzij het Nederlandse volk willens en wetens de hongerdood verkiezen zou. wat al heel onwaarschijnlijk is. Van officiële. Duitse zijde is de be strijding van de bestaande nood „een Nederlandse aangelegenheid" ge noemd. Met reden, ook dat werd hier betoogd. Niettemin zou deze uitspraak uit Duitse mond maccabere ironie zijn, wanneer deze „Nederlandse aan gelegenheid" onoplosbaar ware. Zij is het dan ook geenszins, al nijpt de nood ontegenzeggelijk. Hulp is moge lijk, wanneer Nederlandse krach ten zich willen inspannen om Neder landse magen te vullen, Nederlandse levens te redden. Nog altijd is in Nederland ongeveer een millioen ton scheepsmlmtevoor de binnenscheepvaart aanwezig. Met een bescheiden deel daarvan laat zich het transport uit de provincies, die voorraadschuren zijn, naar de gebie den, die met hongersnood worden be dreigd, in grote lijnen verwezenlijken. Het is méér dan een lichtvaardige berekening, dat.tien tot twintig pro cent van deze -'binnenscheepvaart-? ruimte voldoende kan zijn om voor maanden een aanvoer te bewerken, die herstel of behoud van de om streeks la November geldende rant soenen mogelijk- maakt. Dat is wel licht niet veel, maar het is toch eigenlijk alles. Want 1500 gram brood per week, twee tot drie kilo aard appelen en daarbij nog wat vet of vlees schijnt honderdduizenden in onze grote steden thans een utopie. Het is ln elk geval een rantsoen, dat ver van werkelijke honger af staat en dat „leven" betekent. Wat er voor nodig is, schijnt eenvoudig: tien pro cent van onze binnenvaart zal thans onmiddellijk voor de voedselvoorzie ning in beweging moeten komen. Dat is mogelijk, wanneer men wil, en wanneer de voor Nederlands voed selvoorziening verantwoordelijke man nen hun taak verstaan ofworden vervangen door anderen, die bereid zijn aan te pakken. Na het schrijven van ons artikel „Leermeester Honger" kwam het bericht binnen, dat de twee belangrijkste functionarissen in het bestaande distributiesysteem met de burgemeesters van Amsterdam en Rotterdam het transportvraagstuk ter hand nemen. Ons volk volgt ln span ning hun verantwoordelijk werk. Reeds hebben de Duitse autoriteiten garantie gegeven dat geen Duitse instantie deze levensmiddelentrai.s- porten zal aanhouden of, in beslag nemen. Wie op dit punt bij voorbaat sprookjes in omloop brengt is moor denaar met voorbedachten rade: e-n moordenaar van zijn volk. Hij zal dit hebben te bedenken en' er de verant woordelijkheid voor moeten dragen. Maar hetzelfde geldt van voor de voedselvoorziening verantwoordelijke ambtenaren, die nalaten thans inder daad aan te pakken, waar hun de kans geboden wordt. Als hun ambte lijke molen alleen nog maar tegen de keer in kan draalen, zullen zij tus sen de maalstenen moeten komen en er meer dan hoofdpijn van overhou den. Er zijn dingen en ogenblikken, waartegenover geen schroomvallig heid te verlangen noch te verwach ten is. De actie voor het vrijwillige axird- appelrooien had zeker groter resul taten af kunnen werpen, wanneer de bereidheid tot zelf-hulp in overeen stemming was geweest met de eisen van het ogenblik. Eén resultaat steat tenminste boven alle twijfel vast: aat de kwaadwillige bedenksels zichzelf als zodanig ontmaskerden en dat een positieve voorziening in de knellend- ste nood reeds kon worden bereikt. Voor het riskeren van gedeeltelijk geslaagde pogingen heeft de bevol king in de grote steden van het Wes ten echter nu geen tijd meer. De heren," die hun kracht tot. dusverre in geduldig wachten zochten, zullen moeten gtfan organiseren, de binnen schippers zullen moeten varen. Snel. Want de keuze gaat slechts tussen zelf-hulp en zelfmoord. Dat dit werk niet voor de zwarte handel kaïi en mag worden- gedaan, vraagt ge-en nadere uitleg. En dan: er zijn nog andere zwarte praktijken. Er waren gelukkig goede boeren, die hun arbeid aan het volk ten goede, deden komen. Er zijn helaas ook vele minder goede, die om speculatieve of politieke redenen grote voorraden achterhielden. In het hongerende Westen giggen op ditzelfde ogenblik nog vele ongedorste graanvoorraden, waarmee niemand haast maakt. Mochten er boeren zijn, die vergateh voor wie zij eigenlijk verbouwden, dan zullen Nederlandse autoriteiten het Nederlandse volk zonder aaraelen rijn recht moeten geven. Mocht het schor ten aan arbeidskrachten om het graan te dorsen, dan zullen Nederlandse mannen, naar het voorbeeld der aard appelrooiers, vrijwillig moeten in springen. Het is een befaamde Nederlandse gewoonte, de kat eerst uit de boom te willen zien, eerst te willen vast stellen wat buurman eigenlijk doet. Dat is thans een heel gevaarlijke ge woonte. Want" de honger heeft, alle katten uit hun bomen, gedreven en men zou lang vergeefs kunnen kijken. Tot de hongersnood ons volk onher stelbaar ten gronde richt, de lang- kijkers niet in de laatste plaats. Naar Reuter- uit Washington meldt, zou Roosevelt hèt ontslag heb ben medegedeeld van den ambassa deur ln Spanje, Carlton Nyes. Tot zijn opvolger zou benoemd zijn Nor man Armour. De zon gaat op 15 Dec,, onder om 16.26 uur en op 16 Dec. op om 8 46 uur. Maan op 15 Deo. op om 8.19 uur en onder om 16.36 uur. N.M. 15 Dec E.K. 22 Dec, V.M, 29 Dec, L.K. 5 Jan. De met Duitsland ln zeer nauwe strijdgemeenschap staande nationale Roemeense regering onder leiding van Horla Slma is opnieuw samengesteld. Directeur: H. J. Kerkmeester,- Bus- sum; hoofdredacteur: Hendrik Llndt, Amsterdam; plv. hoofdredacteur; lr. A. H. de Haas van Dorsser, Haarlem; binnenland: J. y. Grieken; illustratie en opmaak: R. Kampstra; volkscul tuur en kunst: M. Wolters; muziek: G. Ka Krop; sport: J. J. Liber; adver tenties: A, H, Lammers. allen te Am- itexdam, K lia >n- Ook ten ;en sterke ise formn- het pene- li Sajo cn én ln de gevechten Hls aan dc Knschau Noorwegen nvool van formatie vier toe- le boven a gisteren op net ge- tot zwakke Ie JAARGANG No. 296 ZATERDAG 16 DECEMBER 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureau* voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Lelden. Tel. 24996 - Postgiro 184120 - Abonnementsprijs 21 et. per week of f2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. Rede van dr. Göbbels BERLIJN. 13 Dec. Rijksminister dr. Göbbels heeft vandaag in zijn kwahtelt van vobrzltter van de inter ministeriële commissie voor luchtoor- logsschade een aantel steden ln de westelijke grensgouwen van 't Rijk be zocht.'"Voor arbeiders van een West- Duitse grensstad hield de minister tussen twee terreuraanvallen ln. ln een half vernielde vergaderingszaal een rede over de huidige politieke en militaire- toestand. Hij zelde hierin o.a., dat de Duitsers in de afgelopen zomer en herfst de zwaarste vuur proef van deze oorlog moesten door staan. Zeker, het verlies van grote gebieden, dat Duitsland in de afgelo pen jaren moest lijden. Is smartelijk, doch hieruit spruiten ook een groot aantal gunstige factoren. De verdediging van Jiet Rijk be schikt than-, over de kortst mogelijke verbindingswegen en derhalve over uiterst gunstige aanvoermogelljkhc- den voor. het front. De met een ont zaglijke hoeveelheid merjsen en ma teriaal. onder een gelijktijdige opvoe ring van de luchtterreur tégen het vaderland ondernomen vijandelijke stormloop is op de Duitse grenzen te Pletter gelopen en de vijand heeft zo danige verliezen geleden, dat deze De Berlijnse schaakmeester Sa misch moest eens een séance in het blindspel geven in een klein plaatsje in Moravië, waar nog nooit tevoren een blindspeler ivas geweest. Men weet, hoe zo'n séance gaat: de simul- taanspeler mag geen schaakbord zien of gebruiken, hij is alleen op zijn ge heugen aangewezen. Daarom zit hij in een hoekje van1 de zaaleen hel per loopt langs de borden, voert de zetten uit, die de meester dicteert en vermeldt met luide stem de antwoor den der tegenstanders.' De gastheren wisten dat echter niet zo precies. Samisah ging in een hoekje zitten, keerde de aamoezigen zijn rua toe (wat nu eenmaal bij een blindséance hoort) en riep zonder dralen: „Ik speel al$ eerste zet aan de eerste zes borden e2ei. en aan de overige zes borden d2d4." Het werd stil in de zaal. Samisch wachtte op het antwoord van het eerste bord. maar het bleef stil. Tieti minuten, vijftien minuten. Ten slotte werd Samisch ongeduldig.Keren, wij moeten opschieten." Het bleef nog eventjes stil en toen liet 'zich een verlegen stem vernemen, het was die van den 'voorzitters „Neem me niet kwalijk, meneer Samisch, maar wij hebben onze zetten al lang gedaan en wq zitten nu te wachten op uw antwoord." Dr. MAX EUWE. door de resp. volken met diepe neer slachtigheid ter kennis worden geno men. Als het dringendste probleem van de Duitse oorlogvoering noemde Rijks minister Göbbels het probleem van de luchtoorlog. Hij gaf hierbij uiting aan zijn vaste overtuiging, dat het zal gelukken ook dit probleem op te los sen. Het Duitse volk weet, dat het ln deze porlog om zijn leven gaat. „Een volk. dat meent zich aan deze beproevingen en belastingen te kun nen onttrekken, wordt tot meststof voor andere volken", aldus verklaarde dr. Göbbels woordelijk. Derhalve geldt ln de "tijd der beslissing het pa rool: „omklemt met harde handen uw wapens, blijft vast op uw benen staan, verlaat u alleen op uzelf en. niet op de genade uwer vijanden." Massale strijdkrachten bijeen in Hongarije BERLIJN. 14 Dcc. (Interüif). Aan het front ln Hongarije heeft de Sowjct-RussLsché leiding niet minder dan 70 infanteriedivisies. 15 grote snello en gepantserde formaties en 15 Roemeense divisies ln' de strijd staan. Ondanks deze massale strijdkrachten is het den vijand de laatste dagen niet gelukt~een doorbraak te forceren. Zoals werd verwacht, hebben de Sow- Jet-Russen tussen de Drau en het Plattenmeer nieuwe formaties in de .strijd gebracht. In het algemeen was de Duitse activiteit op de landengte tuisen -Plattenmeer en__de Don even wel veel groter dan die van den tegen stander, die zich klaarblijkelijk nog niet sterk genoeg voelt om over een breed front tot de aanval op Stuhl- weissenburg over te gaan. Op het zuiujlljke front van het bruggenhoofd Boedapest was het woord aan de artillerie. Bijzonder he vig was de Sowjet-Russlsche aanval op het stadje Sczeny, dat met succes ver dedigd kon worden. In het gebied tus sen h/t stadje Szendroe en de rivier de Hernad zijn twee Sowjet-Russlsche divisies met talrijke stukken storm- geschut geconcentreerd voor een aan val ln de richting vah Kasjau. Zware Duitse artillerie hield de aanvaller totnutoe ln bedwang, zodat de distan tiërende formaties gelegenheid haïb- den een nieuwe verdedigingslinie te betrekken. Ten oosten van Kasjau du ren de zware gevechten Aan weerszij den van de straatweg naar Grossw Michel voort. De verenigde federatieve verga dering heeft zoals algemeen verwacht werd in plaats Aan den afgetreden bondsraad P'.let Golaz den candldaat der vrijzinnigen prof. dr. Petitplerfe gekozen. Volgens een bericht van Exchange uit Istenboel Is de nuntlils voor Tur kije en Griekenland, mgr. Ronc&lll tot nuntius te Parijs benoemd. Er is een grote dosis brutaliteit en een beetje moed voor nodig om met zaag en bijl een boom. langs 's Heren wegen aan te vallen en te vellen. Er is een grote dosis brutali teit en een beetje moed voor nodig om een leegstaand huis binnen te dringen om daar de vloer op te bre ken en kozijnen te slopen. Wij hebben niet. veel moed en wij zijn niet zo brutaal Toch moet de kachel branden, want zonder vuur worden de moeizaam verworven piepers niet gaar. De oude leunstoel en het Vlaamse buffet gin gen al in mootjes door de gulzige kachelklep en vanmorgen hebben wij naar klassiek voorbeeld een be gin gemaakt met het verbranden van ons schip! Ons schip...... Schip is een overdreven benaming voor een twee-persoonskano, maar deze overdrijving vindt zijn oorsprong in een gerechtvaardigde trots op een rank vaartuig waarmede wij de Hol landse- binnenwateren, alle Hol landse binnenwateren hebben door-- kruist. Met de „Pier" verkennen wij de verborgen hoekjes van Kaag en Brasem, van Ree- en SluipioijJcsc plassen, van de Biesbos, maar ook van stille wateren als de Vlist, de Koedood. de Giessen, de Kromme Mijdrecht, de Grift en de IJe. En het voorvoegsel „2 P.K." mocht wor den uitgelegd als twee-persoonskano zo goed als ttvee paardekrachten, want haar bemanning werkte als paarden, wanneer het stormde op de Kil of op de Noord. De „Pier" was geen spanen doosje, dat op rimpeloos water zij-ig voortdobberde. Een kof- fergramofoon maakte nooit deel van de lading uit. Vroeg in het voorjaar en laat in het najaar kliefde haar boeghout het water en meer dan ooit brak die boeg een vliesje ijs. Dan wachtte haar bemanning warme erio- tensoep met kluif bij een fel-rood ge stookte kachel Meer dan tien jaar is de 2 P.K. ..Pier" onze trots geweest. Zij over leefde alle kano's van haar jaargang en door zorgvuldig onderhoud had den wij haar wellicht onze kinderen kunnen nalaten. Thans vragen die kinderen wat warmte en wat eten en onze moed die te kort schietom in het plantsoen van de gemeenschap een boom te vel len, blijkt groot genoeg om de zaag te zetten in het koperwijks vurenhout van onze „Pier". Na de eerste -zaag snede bekruipt ons het gevoel vhn éelfmoordenaar. Maar deze tijd ver draagt geen sentimentaliteit. Met zaag en bijl worden de boorden ge slacht en weinigè minuten later brandt de kachel. Straks zijn de pie pers gaar en zal er weer gegeten wor den. Onze 2 P.K. „Pier" verleent ons haar laatste dienst. DEN HAAG, 14 Dec. Ter her denking van het dertienjarig be staan der N.S.B. heeft de Leider Mussert een radiorede gehouden. Hij herinnerde aan het doel der bewe ging: handhaving van de eer, verho ging van het welzijn en vergroting van de welvaart, van het Nederland se volk. De Meidagen van 1940 kwamen, als een zeepbel spatte uiteen wat den volke als hecht en betrouwbaar was voorgespiegeld. De heren trokken naar Londen, het volk bleef weerloos achter. Nederland was bezet gebied gewor den. Er ls nog nooit een volk ge weest. dat er zich ox/t verheugde be zet .gebied te zijn. De Rijkscommissaris deed wat ln zijn vermogen was om de bezetting een zo mild mogelijk karakter te doen dragen. Ik deed met mijne duizenden getrouwen het mogelijke om ons volk er van te doordringen, dat er voor ons maar één weg Is en die ls de solidari teit, de samenwerking met Duitsland, als klóppend hart van Europa. Begin September kwam voor de .tweede maal de oorlog ln het Jand. ditmaal ln veel gruwelijker mute dan ln Mei 1940. Nu ls de toestand zo: er ls niet meer één bezettende macht ln de Nederlanden, maar er zijn er nu twee. De Zuidelijke Nederlanden zijn bezet gebied van Engeland.* en Ameri ka geworden, de Noordelijke Neder landen zijn bezet gebied van Duits land gebleven.De z.g. bevrijding ls Veedieven voor den economischer! rechter HAARLËM, 15 Dec. De econonjische rechter, die thans in verband met de kolenschaarste recht spreekt in de raadkamer, be handelde deze week verscheidene za ken, die betrekking hadden op dief stal van vee en levensmiddelen. De Beverwijkers C. E. de Wit, tuin der, en C. Goedhart, arbeider, hadden een diefstal gepleegd, die paste in het kader van de veediefstallen, die in Beverwijk welig hebben getierd en veel vertakkingen hadden. Beide man nen hadden een schaap en een vaars gestolen, voor welk feit W. tien maan den en G. een jaar gevangenisstraf werd opgelegd. Chr. Broos, landarbeider en wónen den in de Haarlemmermeer, die reeds meermalen met de gevangenis kennis had gemaakt, had een hoeveelheid tarwe gestolen. Hij werd conform de eis tot anderhalf jaar gevangenisstraf met aftrek van het voorarrest ver oordeeld. De Beverwijkers N. v. d. Does, H. Lantsink en J. v. d. Aar moesten zich verantwoorden wegens diefstal van een varken, dat zij uit een schuur achter de Gladiolenlaan hadden weg gehaald. Nadat het dier met een touw was gewurgd, is het ter plaatse afge slacht. De economische rechter besloot een voorlichtingsrapport over dit drietal in te r innen alvorens de zaak af te handelen. Ditzelfde werd beslotén ten aanzien van den Haarlemsen wacht meester O G. B die. geneel te goe der trouw, zijn dienstrevolver aan een veehouder had geleend, niet wetende, dat hij op deze wijze aan clandestiene slachting zijn medewer king zou verlenen. In afwachting van het reclasseringsrapport werd zijn in vrijheidstelling bevolen. gekomen, zoals zij komen r oest, n.l. als een ramp. als een oorlogsgesel met een zee van onrecht en geweld, ver nieling en verminking. Het, lijden van deze tijd brengt dit goede mede. de versterking van de samenhorigheid van ons volk. De scheidsmuren vallen weg. De droom van het feest der bevrijding ls uitge- droomd. WIJ Nederlanders zullen met elkander moeten hetbouv/en. sterker en schoner, al hetgeen ln deze oor logstijd verwoest wordt. Maar deze heropbouw Is alleen mo gelijk. wanneer Europa wint. Het diep ste wezen van de oorlog wordt daar door gevormd, dat zich bulten Europa twee wereldmachten hebben ontwik keld, die leder voor zich de leiding van de wereld aap zich willen trek ken. Dit zijn de Verenigde Staten van Noord-Amerika en de Sowjet-Untc. Dezé belde nieuwe wereldmachten willen Europa vernietigen en hebben elkander gevonden ln' hun wil tot de ze vernietiging. Aan deze vernietig!ngswil zou Euro pa ln eendracht, de Europese volkeren ln de grootste samenwerking met el kander het hoofd moeten bieden. Zou den de Europese volkeren *6lt bijtijds begrepen hebben, de oorlog zou niet zijn uitgebroken. De Europese volkeren hebben de wil tot solidariteit tot nu toe niet kun nen opbrengen. Do bezetting van uit gestrekte delen van Europa door de Sowjets en Amerika maken nu de bo dem rijp voor deze noodzakelijke sa menwerking. In die tussentijd moet Duitsland helaas het overgrote deel van de verdediging op zich némen. Maar nog altijd geloof lk even stellig als twee Jaren geleden, dat God aan Europa het natlonaal-soelallsrrfe gege ven heeft en den Ftlhrer gezonden hééft om Europa te redden van de dreigende-ondergang. Stra,ks, wanneer do oorlogskansen keren, wanneer Eu ropa door de bezetting der Sowjets en cle Amerikanen een harde les heeft ge kregen. zullen de ogen van millloenen zijn open gegaan en zullon zij be seffen de grootheid van ons strevqn: nooit weer oorlog binnen Europa. Vurig hoop lk, dat dit de winst zal zijn, die voortkomt uit de grote nood van onze tijd. Oorlogsbehoeften gaan voor GENÊVE. 14 Dec. Volgens de Amerikaanse omroep heeft Herbert Lehmann. de president van de UNRA. verklaard, dat eerst de geallieerde oorlogsbehoeften, waarvan de bevredi ging kritiek geworden ls. vervuld moeten' worden, voordat gedacht kan worden aan leveranties voor de „be vrijde" landen. De geallieerden, zo zelde hij verder, zullen evenwel alles ln het werk stellen. me£ de' leverap- tles aan de bevrijde landen spoedig een begin te maken. Smuts is bezorgd over Europa STOCKHOLM. 13 Dec. Generaal Smuts heeft ln een rede, naar do Britse berichtendienst uit Port Eliza beth meldt, verklaard diep bc/orgd te zijn over de toestand ln Europa. In plaats van de Duitsers zijn nu de particuliere guerlllatroepcn gokomen. Voorts zei Smuts: Ik heb gehoopt, dat de oorlog ln Europa dit Jaar zou af lopen. Het schijnt echter, dat het einde van de oorlog ln Europa ..niet voor het voorjaar of de zomer" zal komen. Directeur. H j Kerkmeester. Bus sum, hoofdredacteur r.ondrlk Llndt Amsterdam, plv hoofdredacteur, lr A H. de Haas vaD Dorsser. Haarlem, binnenland: J>. v Grieken; illustratie en opmaak: R Kampstra; volkscul tuur en kunst; M Wolters; muziek: G. K Krop; sport: J. J Llber. adver tenties: A. H. Lammer», allen te Am sterdam. K 113

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1