HET DAGBLAD HET DAGBLAD /ierde Amerikaanse aanval Oostelijk van Aken levechten in Hagenau en Saargemünd Opleving van de strijd in Nederland verwacht VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Kampioen-krabber van over <)le zestig Bondgenootschap tussen Duitsland, Aleer licht Italië en Japan bestaat drie jaar are strijd ten oosten van Aken duurt voort der gevechts- nt in Vogezen Voldoende mensen op beslissende punten VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Grote slag ontwikkelt zich tussen Saargemünd en de Rijn Elas houdt centraal Athene bezet Leermeester Honger rss schriel UIT HET HOOFDKWARTIER AN DEN FUHRER. 11 Dec Het iperbevel van de weermacht maakt ikend: Na krachtige artillerievoorberel- ng is het eerste Amerikaanse leger steren in het gebied ten oosten van icen tot de vierde grote aanval •ergegaan. Verbitterde gevechten et den op enige plaatsen in ons jofdgevechtsterrein binnengedron- n vijand zijn aan de gang. Aan weerszijden vaifc. Saarlautem lurt de verbeten strijd om onze stingwerken voort, zonder dat er n belangrijke wijziging in de toe- .and is gekomen. Tussen Saarge- ■iind en Hagenau zette de vijand n aanvallen over een breed front ,_2t versterkte hevigheid voort. Door middellijk ondernomen tegenaan- llen werd hij 11a een terreinwinst 11 enige kilometers opgevangen In t zuidelijk deel van Saargemünd in Hagenau zijn hevige straatge- .chten ontbrand. Ook in de zuide- ke Elzas zijn onze troepen op de kende zwaartepunten nog altijd in n harde afweerstrijd gewikkeld. Op n standvastigheid zijn talrijke nvallen van den vijand gestrand bleven na geringe terreinwinst ;ken. 3et storingsvuur van. onze lange- üandswapens, vooral op Londen, urde voort. Cn mldden-Itallë zijn sterke vljande- ie aanvallen op onze pas veroverde Hingen ten zuidwesten van Faenza geconcentreerd afweervuur lneenge- »rt. In het moerasgebied ten noor- n en noordwesten van Ravenna is gevechtsactiviteit gisteren weer op- eefd. \an de Donau hebben onze troepen t vijandelijke bruggenhoofd ten ordwesten van Vu'kovar ulteengesla- 1. Het gros van een vijandelijk regl- »nt werd daarbij vernietigd. Vrij rke aanvallen der bolsjewieken ten .doosten van de>ptad bleven zonder :oes. *.n Hongarije ondernamen de bolsje- iken tussen de Drau en het Platten- er en .op de landengte van Stuhl- lssenbürg vruchteloze afzonderlijke .1 vallen. De pogingen van vrij sterke wJet-Russische infanterie- en tank- Fr. Christiansen, generaal der vliegers, 65 jaar DEN HAAG. 12 Dec. Heden, 12 cember, viert generaal der vliegers ledrich Christiansen zijn 65ste ver- rrdag. Zijn leven wai sinds zijn rille jeugd ten nauwste verbonden ?t de zeevaart. In 1913 leerde hij het egen en in 1914 nam hij als oor- ?spiloot aan een recordvlucht deel. de wereldoorlog werd hem de uisische oorlogsorde Pour le Mérite rleend. Na 1930 werd de naam iristiansen over de hele wereld be emd doorvde wereldvlucht met de j X. In 1938 kreeg hij als generaal t commando over het nationaal- cialistische vliegercorps. Eind 1940 ip de Führer den generaal der vlie- rs Fr. Christiansen op zijn tegen- >ordige verantwoordelijke plaats als iermaclitsbevelhebber in Nederland. strijdkrachten, het penetratlegebled ten. noordoosten van Boedapest uit te brertden, werden ln felle gevechten verijdeld. In' n sector werden van 18 aanvallende vijandelijke tanks 17 stukgeschoten. In het gebied van Mis kolc en ln het zuldelllk deel van oos telijk Slowakije versterkten de bolsje wieken hun aanvallen door het aan voeren van verscheidene verse divisies Infanterie en tankformaties. Haar doorbraakpogingen strandden op de standvastigheid van onze divisies, waarbij zij zwere verliezen leden aan doden en gewonden. Tegen plaatselijke penetraties ten noorden van Miskolc worden tegenmaatregelen genomen. Het rijk6ge"bled aan weerskanten van de Rijn was ook gisteren het doel van vijandelijke vliegtuigen ln scheer- vlucht. Bovendien vielen Amerikaanse terreurbommenwerpers verscheidene plaatsen, met name de steden Koblenz en Blng^n aan. In de 'strijd tegen het vijandelijke ravitalllerlngsverkeer hebben onze duikboten vijf schepen met een In houd van 34.0CO brt. en twee torpedo- Jagers ln de grond geboord. BERLIJN, 12 Dec. Het Intern. Informationsbüro meldt 'oVer de toe stand in het westen: Versterkte activiteit van artillerie en stoottroepen op de uiterste noor delijke vleugel van het westelijk front, de benedenloop van de Maas, de Waal en de Neder-Rijn geven de conclusie, dat de 21ste Britse leger groep thans ook aanstalten maakt om uit haar wekenlange passiviteit te voorschijn te komen. Het eerste Amerikaanse leger is wedeipm in de sector ten zuiden van Jülich en het woud van Hürtgen met verscheidene tank- en infanterie divisies en na een artillerievoorberei ding van verscheidene uren, tot de aanval overgegaan. De zwaartepun ten van deze aanval, die de Roer linie ten doel heeft, lagen in het ge bied fen oosten van en ten noord oosten van Grosshau. De oorlogscorrespondent van het D.N.B. in het westen, Wolfgang" Kör- ber, meldt: Sinds vroeg in de och tend is de nieuwe dag om de zuide lijke hoeksteen van het Elzasfront ontbrand. Aan de voet van de Voge zen heeft de vijand een nieuw brand punt van de strijd gevormd. Zeven' regimenten infanterie en vijftig tanks stormen de gehele dag met een geweldige overmacht op de Duit se stellingen los. De aanval begon met een urenlang trommelvuur, dat herinneringen opriep aan Caen en aan de sector van Aken. Qnverpoosd kwam een regen van duizenden gra naten op de Duitse stellingen en op de achterwaartse verbindingswegen neer. Volgens een bericht uit La Paz, de hoofdstad van Bolivia, hebben revo- lutlonnalre elemerften het telegraaf kantoor der stad overvallen en bezet. De politie heeft het gebouw na een hevig gevecht heroverd. De omroep van Tokio heeft be kend gemaakt, aldus Reuter, dat de opperbevelhebber der Japanse vloot, yice-admlraal Tsjloctsjl Nigoemo. bij de gevechten om Saipan de helden dood heeft gevonden. Ie JAARGANG No. 293 WOENSDAG 13 DECE ER 1944 Uitgave: NiV. De Arbeiderspers Bureau* voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 - Postgiro 184120 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of f2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. Redevoeringen van Von Ribbentrop en Duce BERLIJN, 12 Dec. Naar aanlei ding van de derde verjaardag van het Dultsrltaliaans-Japanse bondgenoot schap hebben Maandagavond de Duitse rijksminister van buitenlandse zaken. Von Ribbentrop, de Duce als minister van buitenlandse zaken van het repu blikeins-fascistische Italië en de Ja panse minister van buitenlandse za ken SJlgemitsoe radio-redevoeringen uitgesproken. Von Ribl>entrop zelde o.m.Nooit, al was de strijd nog zo hard en vielen de bommen zwaar op het vaderland, heb ben de verbonden volken geloof en overtuiging verloren, dat de laatste en beslissende slag ln deze oorlog" door de soldaten van het drlemogendhedenpact zou worden gewonnen. De verdedi gingsstrijd om het bestaan en de toe komst van geheel Europa is thans zijn beslissende phase Ingetreden. Von Ribbentrop besloot: Op de bel de blokken van 100 mlllloen vastbe raden strijders elk in Europa en Oost- Azlë, zal de bestorming van Iedere vijandelijke coalitie te pletter slaan. Uit de lotsgemeenschap tussen Duits land. Italië"- en Japan zullen na de overwinning de vrede en de nieuwe orde tevoorschijn komen, die de vol keren een grondslag voor hun leven en een gelukkige toekomst zal ver zekeren. In zijn toespraak zelde de Duce o.a.: In betrekkelijk korte tijd zal het Italiaanse deel aan de oorlog ter ver dediging van het vaderland en voor de overwinning van de gemeenschap pelijke zaak een veel grotere omvang aannemen. De soldaten van.de Ita liaanse socialistische republiek zullen steeds talrijker en beter uitgerust te rugkeren naar de vuurlinies, schouder aan schouder met de soldaten van het Groot-Duitse Rijk. die met de grootste Britse versterkingen naar Athene BERN, 11 Dec. Naar Reuter uit Athene meldt, zijn Britse versterkin gen op weg naar de Griekse hoofd stad. De Elas heeft thans in Athene en in de omgeving 23.000 man samen getrokken. Naar gemeld wordt bewe gen zich troepen van Elas naar het door generaal Napoleon Zervas, den leider van de rechter vleugel der Edes, in Epirus verdedigde gebied. Op de Marlanen gesfatlonneerde Amerikaanse supervestingen hebben over Tokio en andere streken van hildden Japan gevlogen. Er werd geen schade van betekenis aangericht. De ..Dally Mali" meldt volgens Reuter uit New York. dat Eden. Stét- tinius en Molotow ln Januari bijeen zullen komen. dapperheid op alle Europese fronten strijden en de al te grote Illusies van de tegenstanders vernielen. SJlgemitsoe zelde o.m.: Wij zijn er vast van overtuigd, dat Europa door Hitler en Mussolini wordt gered. De oorlog in Oost-Azlë ls zijn beslissende phase Ingetreden. Dc gevechten op het eiland Leyte zijn hard. De Amerikanen gebruiken enorm materiaal waarop zij al hun hoop vestigen. Wij geloven ech ter. dat de geest der speciale aanvals- troepen tenslotte toch <jc Amerikanen zal vernietigen. Deze geest van de Ka mikaze-formaties ls tevens de geest van de gehele natie aan en achter het front. Het hoge doel. bevrijding van Azië cn wederopbouw van Azië wordt reeds thans verwezenlijkt en wij zijn heden verheugd en trots, dat wij te zamen met de bevrijde landen en vol ken ln Oost-Azlë deze rechtvaardige oorlog met alle krachten voeren. Kerstfeesten van Ned. Arbeidsfront AMSTERDAM, 11 Dec. —'Goed nieuws vcor de kinderen, wier vader in het buitenland w.erkt: het Neder landse Arbeidsfront organiseert in Amsterdam, .in Den Haag, Rotter dam, Utrecht en Alkmaar een reeks Kerstfeesten, die kosteloos toeganke lijk zullen zijn. In Amsterdam worden deze Kerst feesten van .20 tot 23 December ge houden in de grote zaal van „Kras- napolsky". .In groepen van zeshon derd worden daar ongeveer 5000 kin deren verwacht. Zij worden onthaald op een kerstspel, een wanne maaltijd en enig snoepgoed, terwijl de Kerst man aan ieder kind een stuk speel goed zal uitreiken. Voor deze feesten komen alle kin deren van zes tot dertien Jaar in aan merking. wier vader onverschillig of hij wél of niet bij het Nederland se Arbeidsfront is aangesloten in het buitenland werkzaam is. Kaarten voor dit kerstfeest zijn kosteloos verkrijgbaar aan het Ste delijk Kantoor, Plantage Franselaan 9, aan het Propagandahüisje op het Leidseplein en aan het Provinciaal Bureau. Prins Hendrikl&an 49 op Vrijdag 15 December van 10 tot 3. op Zaterdag 16 December van 10 tot 1 en Maandag 18 December van 10 tot 3 uur op vertoon van het trouw boekje en een bewijs, dat de vader in het buitenland werkt. Om de feesten goed te laten verlo pen wordt een beroep gedaan op vrij willigers. die bij de ontvangsX van de kinderen en bij de uitdeling van de tractaties behulpzaam willen zijn.' Zij kunnen zich aan bovengenoemde adressen melden. Het nieuwe licht is onverschil lig of het ontstaat uit brillan tine, stookolie, gasolie of een andere $öort van zwarte, gestolen en geheel de olie behalve dat het de om loopsnelheid van de briefjes van tien zeer bevordert, nog op een andere manier van belang. Het bevordert de huiselijkheid en het gevoel van saamhorigheid. Toen wè nog elec- trisch licht hadden, had ieder zijn aparte lamp. Moeder een lamp in de keuken en bij de kachel, vader een leeslamp, de zoon een studeerlamp en als we niet ieder een eigen lamp had den. dan hadden we zulk een sterke laitip aan de zolder, dat je in elke hoek van de kamer precies kon zien wat je nodig had te zien. Om nog maar iiï't te spreken van het indi recte lichk dat overal en jnergens was. Maar nu hebben we weer carbid of olie of een drijvertje en we kruipen allemaal om de ronde tafel dicht op elkaar en we buigen de hoofden in en boven de éne kleine lichtkring, die nu het middelpunt van ons huis is geworden. Bij het electrisch licht konden we allemaal in één kameyzitten en toch allemaal los van elkaar. Het petro leumlicht dwingt oits veel dichter tiaar elkaar toe. Hooiden die zich nooit meer naar elkaar toebogen, ook al leefden ze in dezelfde rui77ite, bui gen zich nu weer tot elkaar en „de 'kinderkopjes als zachte kokosnoten boven de tafelrand", z^als Top Naeff het eens zei, zij spreken mgt hun warme haren, vlak naast onze hand. veel meer tot onze fantasie. We zijn weer veel meer een familie dan in de tijd van het koude electrische licht. Natuurlijk, toen kon ieder zijn eigen ga7ig gaan en 7iu zij7i we alle- maal veel meer op elkaar aangewe zen, elkaar ook veel meer tot last. Maar als de verdraagzaa77ilieid het wint van de geprikkeldheid e7i als ieder een boek heeft en alle hoofden buigen voorover en het licht glanst in de haren, in de. blonde, witte en in de donkerblo7ide, in de rossige en in de donkerbruine en ja. ook in de grijze haren, dan is er,-dank zij de verduistering binnenshuis, toch weer iels meer licht in ons hart. om dat we. beter dan in het electrische tijdvak, begrijpen dat we bij elkaar horen en dat de een de ander ver dragen moet. TIJL. De zon gaat op 13 Dec. onder om 16.26 uur en op .14 Dcc. op om 8.44 uur. Maan op 13 Dec. op om 5.67 uur en onder om 15.02 uur. N.M. 15 Dec., E.K. 22 Dec., V.M. 29 Dec., L.K. 5 Jan. (Van, onzen specïalen verslaggever). WESTERBORK, Zaterdag. In het Hoofdkwartier van de Am sterdamse krabbers: Zeven weken heeft' de campagne geduurd in plaats van vier en dat hebben de rooiers wel het meest kunnen merken door hun kleding en verdere uitrusting, die trouwens bij de meesten zelfs niet voor vier weken voldoende geweest ls of kon zijn. De opperste leiding heeft gedaan wat zij kon om de tekorten, vooral aan schoenen en goede laarzen, te verhelpen en wij hebben vele tevre den rooiers gesproken, die al ln de eerste dagen de beschikking kregen over een stevig paar klompen. Maar er zijn ook wel klompen te elfder ure aangekomen en heel wat Amsterdam mers hebben ln onze bekende vader landse regenmoeson. die dit laar alle records van de laatste vilftig jaren heeft geslagen, hun arbeid ten bate van honderdduizenden stedelingen met doorweekte schoenen en natte voeten moeten betalen. Dat mogen de stedelingen bij het verbruiken van hun warme hap wel terdege bedenken. De meeste Amsterdammers hebben er zich echter moedig doorgeslagen. Dc meeste Uitvallers zijn aan de mocson .en de gebrekkige uitrusting te wijten. De tijd ontbrak voor een keuring op medische en ultrustings-geschlktheld. De Amsterdammers hebben ln de prak tijk moeten ondervinden wat het pre cies wil zegsen. In October. November en December ln Drente aardappelen te rooien. Dat zij er zich overigens met echte Gegevens voor het dragenx van het Rode-Kruisteken DEN HAAG. la Dec De Secre- taris-Generaal van het Nederlandse Rede Kruis maakt, naar aanleiding van de verordening inzake het dra gen van het Rode-Kruls-teken, het volgende bekend. De besturen der plaatselijke afdelin gen worden verzocht, gelet op het ln par. 1 genoemde legitimatiebewijs, de volgende gegevens, alsmede 2 pas foto's, te verstrekken: 1. naam; 2. voornamen: 3. functie (ln het Ned. Rode Krulsj: 4. plaats van geboorte; 5. datum van geboorte; 6. adres; 7. no. persoonsbewijs en plaats van uitgilte. 8. datum, waarop men toegetreden ls als lid tot het Ncd. Rode Kruis; 9. het jaar, waarin het examen ter verkrij ging van hot diploma voor helper (ster) werd afgelegd, dan wel de datum, waarop de geldigheid van het uitge reikte diploma werd verlengd. De gegevens van de nlet-gedlplo- meerde leden, die-naar het oordeel van de besturen eveneens voor dit legiti matiebewijs ln aanmerking komen, dienen gelijktijdig, echter afzonderlijk, te worden opgegeven. De lijsten met de hierboven gevraag de gegevens dienen ln tweevoud en door het bestuur gewaarmerkt te wor den ingezonden aan den commissaris van dc kring, waaronder de plaatse lijke afdeling ressorteert. Vervolgens zendt dc kringcomrals- saris één exemplaar, thans ook door hem gewaarmerkt, vergezeld van de twee vereiste pasfoto's, naar densccre- tarls-generaal van het Nederlandse Rode Kruis. Prlncesscgracht 27. Den Haag. De aldaar gereed gemaakte legi timatiebewijzen zullen vla de krlng- commlssarissen aan de besturen der plaatselijke afdelingen ter uitreiking worden toegezonden, Voorts wordt, gelet op paragraaf 2 van dezelfde verordening. verzocht, gelijktijdig op te geven aan den secre taris-generaal voornoemd, het aantal auto's en motorrijwielen, waarover op 15 November 1944 van de Duitse weer macht toestemming was verkregen, ten dienste van het Ned. Rode Kruis te rij den. Tevens gelieve men mede te de len, hoeveel wagens hiervan per 1 Dec. J.l. nog ter vrije beschikking van de plaatselijke afdelingen stonden. Dezelfde vragen dle/ien te worden beantwoord ten aanzien van de overige materialen var. het Ned. Rode Krul6. Amsterdamse levenskracht en niet zonder de even echte Amsterdamse humor hebben doorgeslagen staat vast. Een oude baas, die zwaar be pakt en gezakt met het door tegen slag aterk vertraagde eerste convool aankwam, over de zestig, stapte ln het stlkke duister van deze eerste Drentse nacht met twee loodzware koffers rus tig een paar kllometef langs de vaart. Zo nu en dan zette hU even de kof fers neer en sloeg hij zich even de handen warm. Op een goed ogenblik wil hU zUn koffers weer grllpen! Tien stappen achteruit weg koffer! Tien stappen vooruit: plons, het water ln! Gelukkig hoorde een landwacht ln de buurt de plons en gelukkig hebben de landwachten soms nog geweren met lange lopen. Met die lange loop wist de oude baas zich uit de vaart te la ten hengelen en welgemoed, hoewel met een blauw beschadigd gezicht, stapte hU toen een paar kilometer langs de vaart tot de boerenwagen, die de rooiers zouden afhalen, maar, die door de vertraging al waren weg gereden. hem verder vervoerde. Dat was nog drie uur 's nachts. Maar dc volgende morgen om zevea uur was de oudo man op het. werk. HU vroeg een stuk land voor zich alleen. HIJ wou eens precies zien, wat hU zelf kon doen. En toen 's avonds de leiding kwam om te zien. hoe de nachtelijke zwemmer het maakte, riep de oude hem verheugd toe. dat hij de beste ar beider van zijn ploeg was. En dat bleef hij, met gen dagelijkse „produc tie" van acht are. En zelfs op de laatste dag. toen tot vier uur gewerkt werd, smeet hij er nog zes en een halve are uit. Men overweegt ln het hoofdkwartier de instelling van de orde voor de aard appel met het aardappelloof. Maar zoii deze fanatieke tfcerker. wlen men zijn IJdelheid graag vergeeft, niet recht hebben op die orde ln zilver? Vreemde praktijken van onderwijzer AMSTERDAM. 12 Dec. Een 32-Jange onderwijzer en een 19-Jarlge scholier vervoegden zich Za terdagmiddag aan een woning ln de Tlntorettostraat. ZIJ zelden, dat zij van de politie waren en naar Illegale papleren kwamen zoeken. De bewoon ster werd ln een kamer opgesloten. Toen er gebeld werd. nam het edele tweetal de vlucht. De bewoonster be vrijdde zich en rende naar bulten. Met medewerking van voorbijgangers zijn meester en leerling aangehouden. Zij hadden drie koffers bij zich, waarvar zij er In de woning reeds één met vlees, brood en overhemden gevuld hadden. Labourpartij zal Churchill blijven steunen LISSABON, 11 Dec. Naar Reu ter meldt, heelt, bij opening van heo jaarlijkse congres der Labourpartij. dat ditmaal de houding der partij zal bepalen tegenover de coalitieregering alsmede de politiek der partij tegen over de algemene verkiezingen, pre sident Lasky het woord gevoerd. Hij zeide, dab de Labourpartij de rege ring Churchill zal steunen, totdat de definitieve overwinning ln Europa is behaald. Directeur: H. J. Kerkmeester, Bus- sum; hoofdredacteur: Hendrik fclndt, Amsterdam; plv. hoofdredacteur; lr. A H. de Haas van Dorsser, Haarlem; binnenland: J. v. Grieken; Illustratie en opmaak: R. Kampstra; volkscul tuur en kunst: M. Wolters; muziek: G. K "Krop; sport: J. J. Llber: adver tenties: A H. Lammere, allen f sterdam. ?DKWARTI^R VAN DEN R. 12 Dec. Het opperbevel weermacht deelt mede: enorm gebruik van materiaal i de Amerikanen in het gebied sten van Aken gisteren nog- le doorbraak door onze stel if te dwingen Hun infanterie .lkformaties, die over een van vijftien km. stormliepen, onder zwaar afweervuur van apens genomen en konden in enkele sectoren in zeer ge- •nate ons hoofdgevechtsveld Iringen. Op de vlcpgels sloeg tillerie de vijandelijke aanval- 3s bij de ontwikkeling uiteen. itterde gevechten duren voort, t gebied van Saarlautem lijdt ind in de zware kazemat- en grote verliezen. Ten Zuid van de stad werden zijn po- om met vrij- sterke strijd- n over de Saar te trekken, d. Aan weerszijden van de n-Vogezen zijn de gevechten ;heid en uitgebreidheid toege- Bij en ten Zuidoosten van nünd kwam het derde Ameri- leger slechts weinig voor- Ten Noordwesten van Hage- in de hevige gevechten met gedrongen vijand nog aan de n de zuidelijke Elzas heeft de ander zich gisteren beperkt geefse plaatselijke aanvallen /sersberg en aan weerszijden :n lag nog steeds onder het m onze lange-afstandswapens. Idden-Italtë ontwikkelden zich amone-sector ten noorden van ware gevechten met de onder i te vuurbescherming aanval- Britse formaties. Sléchts met verliezen ftoii de vijand ten op de westelijke pever van de 1 -r en klein bruggenhoofd vormen vroepen wierpen ln het moeras- ten noorden van Ravenna een mgen vijandelijke gevechts terug. Vijandelijke aanvallen aden van Bologna mislukten, andernemingen tegen benden ln -Italië verloor de vijand in de n 1 toe 10 December meer dan -den en 12C0 gevangenen. 124 -u en kwartieren werden ver- het Donaufront werd een vij- 1 bruggenhoofd ten noordwes- Esseg uiteengeslagen In Hon- ueyen tusen Drau en Platten- e' =-erke Sowjet-Russische aanval- V v geringe penetraties na zonder 1 Ten noorden van Boedapest 0 -' de doorbraakpogingen van .ijke strijdkrachten met steun •ze luchtmacht afgeslagen of 1 1 igen Een verkennlngsafdelmg in deze gevechten 20 vijande- nks stuk. Slagvliegtuigen ver- - en behalve talrijke vijandelijke an gaat op 14 Dec. onder om ur en °P 15 Dec. op om ij .ui op 14 Dec. op om 7.07 uur onder om 16.01 uur. 15 Dec., E.K. 22 Dec., V.M. L.K. 5 Jan. voertuigen, 25 Sowjettunks en schoten er nog 12 onklaar. In het gevechts- gebled ten noorden van Miskolc -kon de tegenstander door de taaie tegen stand van onze troepen slechts aan weerszijden van de Sajo geringe ter reinwinst behalen. In het zuidelijk deel van Oost-§lowakiJe sloegen onze troepen vrij sterke aanvallen aan weerszijden van de weg van Ungvar naar Kaschau onder grote verliezen voor den vijand uiteen. Onder bescherming van een-gesloten wolkendek vlogen gisteren overdag Anglo-Amerlk^anse terreurbommen werpers naar West- en Zuid-West Duitsland en wierpen bommen op verschillende steden, vooral ln het Rij n-Mainge bied. waarbij wederom hoofdzakelijk woonwijken getroffen werden. BU een Amerikaanse terreur- aanval op Wenen werd o.a. brand ver oorzaakt in het Burgtheater en in de Slaatsopera. Nachtelijke stoorvluclitén waren gericht op het noordwestelijke rijksgebied. Door luchtdoelartillerie der luchtmacht werden. 33 vijande lijke vliegtuigen, merendeels viermo torige bommenwerpers, neergeschoten. BERLIJN, 13 Dec. In zijn radio voordracht over de toestand aan het westelijk front heeft luitenant-gene raal Dittmar gezegd, dat het Duitse commando op de plaatsen, die voor een onmiddellijke beslissing in aan merking komen, zich voor het eerst sedert lange tijd vrij heeft kunnen voelen van het gebrék aan mensen en materiaal, dat anders zo zwaar op zijn beslissingen drukte. Wel zullen de Duitsers de^trijd tegen de over macht moeten blijven zien als de eer ste taak op het slagveld, maar juist daarom moet alles wat wij doen be paald worden door het streven, zo gunstig mogelijk voorwaarden te scheppen voor de volbrenging van de taak van de leiding. En hier is de doeltreffendheid van wat reeds be reikt is bewezen door de gebeurtenis sen aan de fronten. Waarschijnlijk zullen de Amerika nen bij Aken hun aanvallen niet al leen op ëèn nieuwe grondslag organi seren, maar ook naar andere métho den grijpen, wellicht naar het middel van korte aanvallen in plaats van de stelselmatige materiaalgevechten. Maar zij zullen de Duitsers niet ge makkelijk voor verrassingen kunnen plaatsen. In Lotharingen heeft het toenemende eenwicht tussen de strijdkrachten het zeer dubieus ge maakt of hier nog k&n worden' ge sproken van een groot offensief, dat ten doel heeft de Duitse versterkin gen aan de zuidgrens van de Saar- palts onder de voet te lopen, alvorens deze op volle defensieve kracht zijn gebracht. Tegen de verwachting in bestaat in de Elzas nog steeds een vooruitsprin gend Duits front als golfbreker voor de versterkingen aan de Rijn. In ieder geval is ook hier tijd gewonnen, die ten goede komt aan de consoli dering van de Duitse afweer langs het gehele front. Bij de geallieerde operaties in Elzas-Lotharingen blijkt duidelijk een vergaande onderschat ting. niet alleen van de Duitse ge vechtskracht. maar vooral van de be kwaamheid der Duitse leiding. Ie JAARGANG No. 294 DONDERDAG 14 DECE.4EER 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureau* voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 - Postgiro 184120 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of f2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. Duitse steunpunten in Hagenau handhaven zich BERLIJN. 13 Dec Aan de 'gehele noordelijke vleugel van het westelijke front, aan Maas, Waal en. Nederrljn was de wederzijdse gevecbtsbedrijv'g- held wederom beperkt tot een ver sterkt artillerievuur cn geringe actie van stoottroepen. Het eerste Amerikaanse leger zette bij Aken met aanzienlijke aanvoer van mensen en materiaal zijn doorbraak pogingen tussen de Inden-sector en het woud van Hürtgen ln de richting van de Roer voort. Door talrilke tegen aanvallen kon een doorstoten der Duitse Unies opnieuw verhinderd wor den. Overigens kan uit de troepenbe wegingen worden opgemaakt, dat ook het negende Amerikaanse leger, zodra het ls aangevuld, voor een nieuwe kost bare strijd zal aantreden om het he vig vechtende eerste leger te ontlas ten. Aan het Saarfrönt wisselden aanval en tegenaanval bijna /onder onderbre king ar. Het kleine Amerikaanse brug genhoofd duidelijk van Dilllngen werd opgeheven en slechts resten der Ameri kaanse strijdkrachten konden over de Saar ontkomen. Ook ln de aan de oos telijke Saaroever gelegen voorsteden van Saarlautem duurden de zware ge vechten nog ln de nacht voort. Tussen Saargemünd en de Riin, in het gebied van Hagenau en Bltschwei- ler. hebben de gevechten zich over een front van 70 tot 80 km. ontwik keld tot een grote slag. Hoewei ae Amerikanen hier minstens veertien in fanterie- en tankdivisies In de strijd hebben geworpen om hun aanvallen met alle middelen te steunen, konden deze ln grote lijnen overal afgeweerd of opgevangen worden. Tussen Saar gemünd en Bltsc-h trachtten vijf Amerikaanse regimenten met steun van minstens 120 tanks de Duitse stellingen te verbreken. De Duitse troepen weken eerst voor de overmach tige druk op enkele plaatsen terug, terwijl -zij óp andere plaatsen door flankaanvaller. de aanvallers terug wierpen of tot staan brachten, waar bij 34 tanks werden vernietigd. Noordelijk van Gross-Rederchlngen handhaafden de Duitsers hun loopgra- vensysteem vole omvang. In Kleln- Rederchlngen hielden Duitse grena diers stand, totdat noordelijk van deze plaats een hecht afgrendelingsfront N.S.B. bestaat 13 jaar HILVERSUM, 12 Dec. Donderdag avond 14 December ozn 19.15 t ur zal Mussert over de zender Hilversum 1 en de radlo-dlstributle een toespraak houden ter gelegenheid van de der tienjarige herdenking van de oprich ting der Nationaal-Soclallstlsche Be weging der Nederlanden. De uitzen ding van deze toespraak zal worden herhaald op Vrijdag 15 December om 17.15 uur. was opgebouwd. Zuideliilc van Bltsch mislukten alle Amerikaanse aanvallen. In Hagenau handhaafden zich de Duitse steunpunten in concentrische afweer. Noordelijk van het woud van Hagenau werden de Amerikanen bil de dorpen Dürrenbach en Walburg opge vangen en definitief tot staan ge bracht. In het zuiden van de Elzas duurde de Franse druk voort bij Kaysersberg en Thann, dat na_ .wegvoeren van alle wapenen werd prusgegeven. Overigens brachten de gevechten, die door een hevige sneeuwjacht bemoellllkt wer den, geen belangrijke wijzigingen. In het gebied van Thanni konden de Duitse troepen den tegenstander naar het zuidwesten terugwerpen. Het op de westelijke Rijnoever gele gen bruggenhoofd Kembs werd ont ruimd. Groente- en aardappelen bon vóórinleveren DEN HAAG, 12 Dec Het publiek ln de provincies Noor0-Hollajid. Zuid- Holland en Utrecht moet in den ver volge de rantsoenbonnen "voor .jïard- appelen, alsmede de Duitse bonnen voor aardappelen evenals zulks ls be paald voor de bonnen van de tweede noodkaart van tevoren bi' den hande laar inleveren. Eerst nadat de hande laren op basis van deze bonnen zijn bevoorraad, zal de aflevering zonder nadere aankondiging plaats vinden. De bovenhelft van de bon „groente le periode 1945" moet men vóór Don derdag 21 Dec. a.s. Inleveren bii den handelaar van wlen men van 24 Dec. tot en met 6 Januari groente en fruit wenst te kopen. BLi deelneming aan de maaltijden van de Centrale keukens dient men bij de eerstvolgende kaart verkoop van het tijdvak van 24 Dec 1944 tot en met 6 Januari 1945 de bovenhelft van deze bon bij de Cen trale keuken ln te leveren. - Voor het tijdvak van 7 tot en met 20 Januari dient men de beneden helft van deze bon bij de kaartver koop- voor laatstgenoemd tijdvak bij de Centrale keuken of vóór 4 Januari 1945 bij den handelaar ln te leveren. R. Ph. O. stopt voorlopig Het Rotterdams Phiiharmonisch Orkest heeft zich door onoverkome lijke moeilijkheden genoodzaakt ge zien het geven van concerten voor lopig te staken. Op het jaarlijkse congres der Labourpartij is de minister van bin nenlandse zaken Morrison tot lid van het bestuur gekozen. Greenwood ls wederom penningmeester. Nieuwe be noemingen zLjn die van Ancurin Bevin. een der felste critici der rege ring in het parlement, en die van Edlth Summerysklll. een voorvecht ster van de rechten der vrouwen. Pas op voor bloem- boltenmeel! Van verschillende zijden bereiken ons gegevens, dat bloembollen als menselijk voedsel worden gebruikt. Dit is niet geheel zonder gevaar. Ver schillende bloembollen bevatten ver giften. .Koken vernietigt het gif niet. Ook het meel, dat er van gemaakt kan worden, is ongeschikt. Af te ra den zijn crocussen-, narcissen-, hya cinten- en gladiolenbollen. Garnizoen op Epirus overweldigd BERN, 13 Dec. De toestand in Athene is beslist ten ongunste van de Britse troepen gekeerd, zo meldt Exchange Telegraph uit Athene, on danks het feit dat versterkingen zijn aangekomen. Alle heuvels van de stad. die een dominerende positie hebben, zijn in handen van de Elas. die thans ook meer dan de helft van het centrum van Athene bezet houdt. In de zuidelijke voorsteden van de hoofdstad oefenen de opstandelingen volledige controle uit van zes kleine hotels,, op de daken waarvan geschut en machinegeweren staan opgesteld. In de stad moest na hevige gevechten de gevangenis ontruimd worden, waarbij de Elas er in slaagde, een groot aantal gevangenen in vrijheid te stellen. Er heerst een weerga loze chaos in Athene, aldus Ex change Telegraph. Maandagavond zijn tankformaties van generaal Scobie in de noordelijke voorsteden aangekomen. De opstan delingen hebben een aantal rege ringsambtenaren gearresteerd en eigen bestuursautoriteiten ingesteld. Omstreeks middernacht werd gemeld, da tl het niet gelukt is de orde te her stellen. Ook van het eiland Epirus komen alarmerende berichten. Het schijnt, dat het daar de Elas gelukt is de overhand te krijgen én het kleine Brits-Griekse garnizoen te overweldi gen. Volkomen verward is de toestand te Saloniki, waar de Elas de politieke leiding heeft. De Earn en zelfs de Britse autoriteiten .zijn genoodzaakt met de. Elas samen te werken, daar anders de gehele bevolking aan de hongersnood zou worden blootgesteld. Voorwaarden aan de Elas Het Britse ministerie van buiten landse zaken publiceert een rapport uit het hoofdkwartier van generaal De zegswijze, dat honger de beste betekent honger „ten gevolge van de saus is. stamt uit de tijd loen er oorlogsomstandigheden". Het ont- nog geen wezenlijk voedingsVraag- slaat de verantwoordelijken in het stuk in Nederland bestond. Sindsdien zuiden van de schuld der niet nage ls omstreeks tweederde gedeelte van komen beloften. En die schuld weegt, ons volk door persoonlijke ervaring getuige de groeiende ontevredenheid zeer dicht bij het oordeel gekomen, in Brabant en Limburg, reeds thans dat het van die veel-geroemde saus heel zwaar. niet leven kan en dat het er zelfs Dat Vermoeden wint aan zekerheid, aan zal óndergaan, wanneer er niet wanneer wij vaststellen, wie eigenlijk zeer spoedig dingen gebeuren die de spoorwegstaking beval, die Neder- hout snijden. land niet in een ommezien „be- Drie scherp gescheiden gebieden vrljdde", maar het w e 1 van de nor- laten zich op het ogenblik ln Neder- maie transportmiddelen voor de voed- land vaststellen: het door Britten en selvoorziening beroofde nmg™anz!ralVi^rgunstïge?Sgèsime^ tuele konserprobleem aangesneden, de noordoceten I^t fs eeen geheirn daarb,li is de ^gr.jpelijke selling dit a ta hetduiden lSSLr h3 ""^sproken, dat opheffing van de en'dat de honfet ta heTwesten al één been over de drempel heeft ge- 2^SeFd" is MdIrdaafh Df.ftï zet. Hoe zuur de saus is. die ons fS SSt gein belang bh Nedef meehebbeif ebeztg te luniden °"S totoCg^maT^enhVn'b'o'k Waarom het zliden hongert, dat da^ weten wij. Het oorlogsgeweld der ge- Nedl^ander^ ove^zlchzelf uitrieDen alUeerde legers is over Zeeland. Bra- Zlri." bfnd^ngeiV^fgeOTedenTi?' voorraden «rante strijd met de capitulatievoor- vernleUgd. Et? me glstelen Z sche- ^Msve^Hng0 werkje" pen uit Luilekkerland beloofden, zijn oorlogsverklaring werkt en be- vandaag onmachtig, hun beloften waar te maken. Maar wanneer de bestrijding van v Maar het westen? Wie hebben er £e honger dan werkelijk, evenals die belang bij dat Nederlanders in het J\orJ8ef ..in de eerste plaats een westen verhongeren? Die Nederlan- Nederlandse aangelegenheid" is. dan ders zélf toch zeker niet? De Duit- wordt het toch méér dan tijd. dat sers dan wellicht?' Zij hebben meer Nederlanders er iets aan doen. Er dan vier jaar achtereen een voedsel- 2Ai n mogelijkheden en wij zullen voorziening Ln stand helpen houden daarop ln een volgend artikel nog die wel geen overdaad g^f, maar terugkomen. achteraf beschouwd toch nog heel Reeds thans stellen wij intussen ver van de honger verwijderd bleef. m?t klem één vraag: wanneer de Waarom zouden zij achter hun front voedselvoorziening inderdaad nog im- dan nu opeens andere verlangens mei- een Nederlandse aangelegenheid hebben? Bewezen zij ook niet door is, wóór zijn dan de mannen, die er het bevorderen van de vrijwillige de officiële verantwoordelijkheid voor rooiers-arbeid van Amsterdammers dragen? Het verbaast ons. om een in Drente, dat zij de Nederlanders paar grote namen te noemen, dat wij niet van hun aardappelen af willen juist in deze dagen zo weinig verne- houden. wanneer... de Nederlanders mén' van de /heren Hirschfeld en zélf maar willen? De rooiers kwamen Louwes en van wat zij precies doen terug alle boze geruchten ten spijt, óm de ergste nood te keren. Toen ei- En de aardappelen kwamen naar van honger geen sprake was. hoorde Amsterdam, zover Nederlanders ze men zeker eens per week van hun wilden vervoeren. activiteit. Nu hun taak dwingender Zo rijst als vanzelf een duister is dan óóit. schijnt de voedselvoor- vermoeden: zouden het misschien de ziening tot locaal improvisatie-object klaagredenaars in Londen kunnen te moeten worden. Men mag aanne- zijn, die de hongerenden in Neder- men, dat zij nu méér dan ooit hun land gaarne met hun medelijden taak zien en kennen. Het Nederland- spijzigen. maar hen bever niet met se volk heeft in elk geval niet lang graan, aardappelen en vet gespijzigd de tijd meer. om de bevestiging van zien? Zij zijn namelijk de enigen, die veronderstelling af te wachten, die gegronde reden kunnen hebben Nederlanders zullen aan het om "in het door de Düitsers bezette werk moeten gaan. deze of andere gebied honger te wensen. Honger ten Dat is de grote les van leermeester noorden én ten zuiden van het front Honger. Scobie over diens besprekingen met Porphyrogennis, den onderhandelaar der Elas. Scobie stelt de Elas-troepen de volgende voorwaarden; 1. De Elas-troepen moeten zijn be velen opvolgen, daar zij door de over eenkomst van Caserta onder zijn be vel zijn gesteld. Tot deze bevelen be hoort dat tot ontruiming van Attica. 2. Allen aanhangers der Elas in Athene en den Piraeus moet worden bevolen, de tegenstand op te geven én de wapenen ln te leveren. Alexander te Athene Veldmaarschalk Alexander en de Britse ministerresident in het.Mid den-Oosten Macmillan, zijn te Athene aangekomen. Alexander heeft een be spreking gehad met generaal Scobie. Volgens Exchange heeft Churchill aan Alexander en Mapmillan opge dragen, na een laatste poging tot ver zoening tussen alle Griekse partijen zoveel mogelijk bij te diQgen tot de vorming ener nieuwe regering. Pas als alle kansen op een bijlegging ver vlogen zijn, moet de beslissing aan de wapenen worden overgelaten. Directeur: H. J. Kerkmeester, Bus- sum; hoofdredacteur: Hendrik Llndt, Amsterdam; plv. hoofdredacteur; ir. A. H. de Haas van Dorsser, Haarlem: binnenland: J. v. Grieken; illustratie en opmaak: R. Kampstra; volkscul tuur en kunst: AL Wolters; muziek: G. K. Krop; sport: J, J. Llber; adver tenties: A. H. Lammere, allen te Am sterdam. K 113

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1