HET DAGBLAD HET DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN nderd VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Achthonderd bunder gekrabd Schaduwbeeld Pijnlijke' proef Beschikking driemanschap MAANDAG II DECEMBER 1944 Ie JAARGANG No. 291 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaus voor redactie en edministratie: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 Postgiro 184120 Abonnementsprijs 21 ct. per week ot j 2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. (Van onzen- specialen verslaggever) WESTERBORK, 8 Dec. In het hooldkwartier van de Amsterdamse aardappelrooiers: Op het ogenblik worden in Drente voorbereidingen getroffen voor de terugreis van het laatste grote convooi van de „krab bers". Ongeveer 2000 rooiers zijn zeven weken geleden naar Drente gegaan. Van de 43,000 h& aardappel land in deze provincie werden toen ongeveer 2000 bunder op rekening van de rooiers uit Holland gezet. Men schat-op het ogenblik, dat 1800 bunder daarvan konden gerooid wor den. Zeker nog 200 ha. zijn door het slechte weer en door gebrek aan arbeidskrachten in de grond geble ven en dat, ondanks het feit, dat vele rooiers in plaats van de geraamde vier weken zeven weken ln het land van de aardappelen zijn gebleven. Zeker nog 200 x 400 mud aardappe len moesten dit jaar in de Drentse grond achterblijven. Men had bij het begin van de campagne liever over vijfhonderd of duizend man meer beschikt om alles vlotter en vlugger te doen lopen en de campagne korter te maken. Bo vendien was men, achteraf bekeken, graag een paar maanden eerder be gonnen dan in de tweede helft van October. Maar het initiatief is nu eenmaal niet eerder genomen en in- twee, drie dagen snelle voorbereiding heeft men 20 October gedaan wat men kon en dank zij de medewer king van de Heidemaatschappij en die van de Landstand, is toch alles gedaan wat toen nog gedaan kon worden. Het hoofdkwartier van de krab bers, bestaande .uit vier, later uit twee Amsterdamse ambtenaren, den heer Koning vah de Plantsoenen dienst en den heer Moll, en niet te Tsjang Kai Sjek en de communisten STOCKHOLM. 8 Dec. Tsjangkal- sjek heeft volgens „Aftontldningen" het voorstel der communisten afgewe zen een gemeenschappelijke coalitie regering te vormen. In plaats daarvan heeft hij tegenvoorstellen gedaan tot opheffing van de verschillen van me ning, die er tussen de regering van Tsjoengklng en de communistische partij bestaan, daar hij op de steun dezer partij met het oog op de kri tieke militaire toestand steeds aterker is aangewezen. Majoor Paul Kronacker Is be noemd tot minister zonder portefeuil le. Hij zal onderhandelingen voeren met Londen en- Washington o\$.het verkrijgen van de dringend noowake- lijke levensmiddelen. vergeten den chauffeur, die voor de overbrugging van de afstanden, ver voer van zieken enz. zorgde, heeft van de vroege morgen tot de late avond moeten werken en tientallen besprekingen moeten voeren, opdat alles zo goed mogelijk liep. De grote steden, want- behalve Am sterdam kregen ook Rotterdam en Den Haag wat, terwijl ook Utrecht een aardappeltje meepikte, hebben van de vrijwillige maar moeilijke arbeid van de rooiers echter reeds dankbaar geprofiteerd en als de honger binnen zekere perken zal kunnen worden gehouden, dan zal dit mede te danken zijn aan het voorbeeldige werk, dat in Drente ge leverd werd. Paul Wegener 70 jaar De Duitse scheur, regisseur en film- speler Paul Wegener, 'een van de meest karakteristieke „koppen" van het Eu ropese toneel, wordt op 11 December zeventig Jaar. Vooral ln klassieke rol len ls hij op de voorgrond getreden en ztjn vermaardheid spreidt zich uit over twee werelddelen. Europa en Ame rika. die hij," dikwijls van een eigen troep vergezeld, sinds 1921 met veel succes heeft bereisd. Zijn contact met de film dateert uit de tijd. dat deze kunst nog ln de kinderschoenen stond en van zijn talrijke scheppingen zijn er te veel ln het geheugen gebleven om alle op te sommen. Nederland zag hem het laatst ln zijn creatie van den ouden boer ln de verfilming van „De Vlasschaard". Stelende poïitie-ambtenaar in hoger beroep AMSTERDAM, 9 Dec. Het kan- toor van de Waterpolltle aan het Centraal Station was in 1943 her schapen in een rovershol. Twee amb tenaren van de Waterpolltie, een hoofdschipper en zijn superieur, had den er een gewoonte van gemaakt, gbederen, die te water aangevoerd werden, te stelen. Ook lieten zij zich vaak omkopen om goederen, die voor de zwarte handel bestemd waren, vrij te geven. De woningen van deze twee functionarissen waren opslagplaat-sen geworden, waar de levensmiddelen op het laatst lagen te rotten. Schoenen, sigaretten, wijn, rogge, appelen, kort om alle6 was van hun gading. De belangrijkste man van net twee tal is nimmer voor een Nederlandse rechtbank verschenen, daar hij we gens een ander1 feit door de Duitse Justitie werd gearresteerd. Zijn on dergeschikte, de vijftigjarige hoofd schipper, A. S. uit Zaandam, werd door de rechtbank destijds tot vier jaar gevangenisstraf veroordeeld. Vrijdagmorgen kwam de man in Er zijn gelukkig nog meer prettige schaduwzijden aan de wereld zonder licht. Ér zijn nog meer voor delen! Ik was vergeten, hoe. je van twee handen een happende honde- kop kunt maken, of van één met een servet een oud vrouwtje of een haas. al naar verkiezing. Dat is de kunst van de schaduwbeelden. Ook de kunst van de schaduwbeelden of silhouet ten is in verval geraakt met de uit vinding van het electrischè of scha duwloze licht. Nu ziften we weer bij een drijvct- tje en we verbazen ons over de grote hoofden, die we hebben wat een hoofden, je zou nooit zeggen, ndat mensen met zulke grote hóófden een wereld met zo weinig verstand zou den kunnen scheppen en we knip pen met de handen en de vingers en we lachen en steken de tong uit en lachen om onze schaduwbeelden, die alle dwaasheden, die wé uithalen nog vergroten en die we daarom zo grap pig vinden. 'Merkioaardig dat een mens altijd veel meer belangstelling voor zijn schaduw heejt ook een portret is een schaduwbeeld dan voor zich zelf. Merkwaardig dat hij zo kinder lijk verheugd is, dat hij een schaduw kan werpen. Ja. ik geloof dat de mens een echte duisterling is en meer plezier heeft aan de schaduw dan aan het licht. Dat denk ik in elk geval als ik de buren hoor gilten, dat Pa en Annie der zo gek uitzien op de wand en als ik zelf tot lering van mijn zoontje behalve de haas, het konijn en de hond ook nog een ezel aan mijn schaduwbeeldenrepertoire tracht toe te voegen. Maar een menie ezel kan ik helaas niet voor elkaar krijgen. Ik ]com een paar vingers te kort. Of oen staart al roep ik nog zo natuur getrouw „TA, IA!" ,,'t Is anders doodeenvoudig," zegt mijn buurman, die ook een leeuw kan maken met de theemuts, ..en je bent een ezel als je het niet kunt." Dat zal wel. Juist'als je zelf een ezel bent, is het erg moeilijk, zulk een dier na tuurgetrouw na te doen. Of moet je juist nuchter zijn om goed voor een dronken vent te spelen? De ezel stelt me voor grote problemen. TIJL. De ontwikkeling der militaire en politieke dingen heeft tot merk waardige resultaten geleid. Het aller merkwaardigste is wellicht, AH de Brits-Amerikaanse berichtgeving er de laatste dagen en weken in toene mende mate op uit schijnt, inzichten te verdedigen en te bevestigen, die nog maar weinige maanden geleden Duitse waanvoorstellingen heetten. Daarbij komt de uiterlijk-consequen- te voortzetting van Eisenhowers's krijgsplannen met onafgebroken gro te aanvallen allengs bijna in contrast met het veranderde geluid der Anglo- Amerikaanse staatslieden. Wijst dat niet, zacht gezegd, op een vergissing? Wat de militaire situatie betreft: zelfs korte geheugens zullen zich weten te herinneren hoe het nog een paar maanden geleden gesteld was. Britten en Amerikanen legden zich toe op een uiterste snelheid en be wegelijkheid der krijgsgebeurtenis- sen, de Duitse oorlogsleiding daar entegen streefde naar tijdwinst, ge baseerd op een stabilisatie der fron ten in de herfst. Eind Augustus kondigde de Neder landse emigrantenregering harerziids een „spoedige bevrijding" nan. Dav- bij steunde zij met zoveel woorden op mededelingen van Eisenhower. Van wien kon men trouwens op dat ogenblik deskundiger voorlichting verwachten over-wat de Anglo-Ame- rikaanse oorlogvoering wilde en meende te zullen bereiken? Nog maar weinige dagen geleden is door de Nederlandse regering in Londen andermaal over de bevrijdingsdatum gesproken, waarbij echter nog slechts ongewisheid over het tijdstip tot uit drukking kwam. Het is duidelijk, dat er samenhang bestaat tussen déze correctie in het aanvankelijke optimisme en Chur chill's andermaal herziene overwin ningstermijn. Vele èndere uitingen van pessimisme dan die uit Chur chill's mond. bijvoorbeeld die van Stimson over de Amerikaanse muni tievoorziening en van Britse kranten over de ravitaillerings-moeilijkbi den, hebben in dit verband symptomati sche betekenis Er 'schijnen ook naar Engels oordeel, meer Duitse dan An- glo-Amerikaanse voorspellingen in vervulling te gaan, hoewel Berlijn met profetieën al bijzonder spaar zaam pleegt te zijn. En onder de in druk van die waarheid verklaren ge allieerde staatslieden met betrekking tot de militaire vooruitzichten in de komende maanden thans dingen, die in September bij onwelwillende lie- hoger beroep voor het Hof. Mr. dr. J. Versteeg, procureur-generaal, wees er op, dat de diepe ernst van deze fei ten spreekt uit de veelvuldigheid waarmede zij rijn gepleegd. Daar de hoofdschipper echter een zeer gunstig verleden heeft en wellicht niet de voornaamste man is, riste de procu reur-generaal thans drie jaar met af trek tegen hem. De verdediger, mr. J. K. M. Mat- huyzen, vroeg de uiterste clementie. Arrest 23 December. den nog voor Duitse grootspraak zou den zijn doorgegaan. Nog leerzamer is het politieke as pect. Men weet het: de snel toegeno men invloed van Moscou in de door Engeland en Amerika in het westen „bevrijde" Franse en Belgische ge bieden vindt zóveel parallellen in an dere Europese randgebieden, dat Churchill in het Lagerhuis naar aan leiding van de chaotische toestand in Griekenland zelfs op bijna sensatio nele wijze stelling genomen heeft tegen gewapende pogingen tot het vestigen van een communistische dic tatuur. Dit nieuwste democratische snufje moge al geen opheldering ge geven hebben over de ideële achter gronden vai) het, Brits-Sowjetrüssi- sche bondgenootschap, het heeft één ding zeer duidelijk uitgesproken: de hoogste officiële erkenning van Brit se zijde, dat de Duitse waarschuwin gen tegen de bolsjewistische adder in het Anglo-Amerikaanse bevrij- dings-gras maar èl te zeer gerecht vaardigd waren. Ook hier dus een Britse bevestiging van wat uit Duit se mond bij stijfhoofdige afstamme lingen van Thomas geen geloof vond. Een derde Britse erkenning van de juistheid der Duitse inzichten lever de weinige dagen gelec'/n de Daily Mali. Het is niet nodig eraan te her inneren. hoe vaak aan deze zijde van de frontlijn de ontstellende „bevrij- dings"-svmptomen uit Italië en de Balkan, uit Frankrijk en België als voorbeeld zijn aangevoerd voor wat dezelfde „bevrijding" ook aan Neder land brengen zou. Ongeneeslijke op timisten meenden nog altijd, dat het hier natuurlijk ónders zou gaan. Thans spreekt de Britse Daily Man. met zoveel woorden de waarheid uit, dat „België een proef geval vormt voor Europa". En hei blad zet daarbij uit een dat de hoofdelementen van deze proef, „de lcvensmiddelennood en de strijd om de regering" zijn de mate derhalve, waarin de geallieerden hun beloften inzake het stoffelijke wel- zi1n kunnen verwezenlijken en de machtsstrijd tussen bolsjewisme en burgerlijke democratie. Het vermeerdert niet bepaald het geloof in de edele zin der Brits-Ame rikaanse oorlogsdoeleinden, dat thans een proef blijkt, wat voorheen als rotsvast ideaal werd aangediend. Maar het minste, wat alle nog niet beproefden zich tfaarbi] hebben af te vragen" schijnt toch wel. of zij inder daad naar een zó pijnlijke próef wel begerig zijn. Bon 232 voor zout Inleveren DEN HAAG. 8 Dec. III de pro- vincies Noord-Holland, Zuia-Holland en Utrecht met uitzondering van de distributiekring Gorkum, wordt weer een bon voor het Reopen van 250 gram zout aangewezen. Het publiek dient hiertoe de bonnen 232 van de tweede noodkaart vóór Zaterdag 16 Decem ber a.s. bij den winkelier in te leve ren. De aflevering van het zout zal De zon gaat op 11 Déc. onder om 16.26 uur en op 12 Dec. op om 8.42 uur. Maan op 11 Dec. op om 3.36 uur en onder om 14.50 uur. N.M. 15 Dec., E.K. 22 Dec., V.M. 29 Dec., L.K. 5 Jan, zonder nadere aankondiging geelhe den, zodra de winkeliers op de bonnen 232 zijn bevoorraad. Vooj- de distributiekring Haarlem wordt per bon 232 in plaats van 250 gram 300 gram zout beschikbaar ge steld. Bij opening van het testament, dat Louis Renault tien Jaar geleden heeft gemaakt, is gebleken, dat hli de fabrieken aan het gezamenlllke perso neel heeft vermaakt. Directeur: H. 3. Kemneester. Bus- sum; -hoofdredacteur. Hendrik Llndt, Amsterdam: plv hoofdredacteur, li A H. de Haas van Dorsser. Haarlem: binnenland: J. v Grieken; Illustratie en opmaak: R. Kampstra, volkscul tuur en kunst: M Wolters; muziek: G. K. Krop; sport: J. J. Llber; adver tenties: A. H, Lammere, allen te Am sterdam. K 119 faenza w^d de esector terugge- rltse leger heeft e deel van het dat het in de van strijd had formaties leden m doden en ge- onze aanval op ggenhoold van ngen. ihten de bols je-, ts geringe tèr- i. Penetraties in het gebied van ifgegrendeld of van Duitse en pgeruimd. In de herhaalde vijan- ihteloos. In het 5teli.lk Slowakije .'rij sterke, door invallen, ulteen- rlge delen van duurt de ge- 'rlj zwakke for- irreurvliegers op island, ontstond bied van Stutt- burige plaatsen ii In de avond- nderlijke forma- naar het mid- Ie JAARGANG No. 292 DINSDAG 12 DECEMBER 1944 Uitgave: N.V, De Arbeiderspers Bureau* voer redactie en administratie- Hooior.ckt 91 i„-j Tel. 24996 - Postg.ro 184120 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of 2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 rf.' Tiekenland Jerd het Zondag ult- i van- generaal tand ln Athene ■nderd genoemd, jlljke voorsteden j gemaakt. Elas- lans hun offen- deze gebieden, i de Britse vloot tgesteld geweest granaatwerpers, ran franctlreurs (itend en Zater- ialschermtroepen t, om een felle le sterke forma- tadion ln Athene Salonlkl en Pa over aanzienlijke lila. Er worden ;atles aangelegd. op Leyte Het Keizerlijke nedegedeeld, dat achten op Leyte linies zijn gebro- nt in hevige ge- jn bij de vljan- Oók de Japanse maken goede peraties tegen de sgedeeld, dat ln in de Baai van ke transportsche- rxdingsboten tot at, terwijl vfer :en oorlogsbodem :entelijkheid voor :htingen der jon- i Führer aan de el je van het com- mpiverbdnde" de f verleend, aden meldt, zou i ermede accoord lat communisten m de leiding van jenheden deelne-, le Zweedse mlnis- e Domoe gekozen ïonservatleve par- Bagge, die tevens :er van Eredienst Voeren van het teken van het Rode Kruis Ten eindë een waarborg te schep pen, dat. het teken van het Rode Kruis slechts in de daartoe bestemde gevallen wordt gevoerd, wordt, aan gezien gebleken is, dat het Rode- 'Kruisteken bij, herhaling door Neder landse burgers ten onrechte -en in strijd met de bepalingen van het ver drag van Genève van 27 Juli 1929 wordt gevoerd, op grojid van de ar tikelen 7 en 8 der verordening nr. 15/1944 betreffende de uitzonderings toestand, in overeenstemming met de bevoegde instanties van de Duitse weermacht, het volgende bepaald: Artikel 1. (1) Aan. burgers, ook artsen. 1$ he voeren van het teken van het Rode Kruis op een wit veld slechts dan geoorloofd indien zij. als lid van het Nederlandse Rode Kruis, in dienst en op last daarvan weckzaam zlin tij dens de uitoefening van hun taak, be doeld in het verdrag van Genève. Zij mogen hierbij het Rode-Kruisteken slechts dragen op de voor het Neder landse Rode Kruis toegestane arm band. Bovendien mote de betreffende persoon een legitimatiebewijs van het Nederlandse Rode Kruis bl) zich dra gen. hetwelk het contrólestempel draagt van den weremachtsbevelheb- ber in Nederland en waaruit uitdruk-, kelijk de bevoegdheid blijkt tot het dragen van dit Rode-Kruisteken. (2) De in hef eerste lid genoemde armbanden en legitimatiebewijzen worden afgegeven door den secretaris generaal van het Nederlandse Rode Kruis. Artikel 2. Op motorrijtuigen mag het teken van het Rode Kruis op een wit veld door burgerpersonen, ook art sen, slechts worden gevoerd Indien: 1. Alleen en uitsluitend het Neder landse Rode Kruis bevoegd is om over het motorrijtuig te beschikken, en al leen bij gebruik van her motorrijtuig voor een rit ln dienst en op last van het Nederlandse Rode Kruis, onder ge leide van een vertegenwoordiger daar van, die zich overeenkomstig art. 1 eerste lid, kan legitimeren. 2. Het mo torrijtuig door den weermachtsbevel hebber in Nederland is toegelaten voor het gebruik ln dienst van het Neder landse Rode Kruis en daartoe ls voor zien van een bijzondere vergunning. Artikel 3. Aan burgers ls, ln welke vorm ook. leder gebruik van het Rode Kruisteken op een wl.lze. die niet ls toegelaten ln de artikelen 1 en 2 van deze beschikking, verboden. Artikel 4. (1) Hij. die in strijd handelt met de bepalingen van deze beschikking, dan wel deSe tracht te ontduiken, wordt, voor zover niet op gron dvan andere bepalingen een zwaardere straf ls verbeurd, gestraft met hechtenis van ten hoogste zes maanden en met .een geldboete van ten hoogste f 10.000 dan wel met een deze straffen. (2) Het nemen van maatregelen op het gebied vair de Sicherheitspolizei blijft onaangetast Artikel 5. Deze beschikking treedt i ln werking o pl5 December 1944. Op dat tijdstip treedt de op 10 October 1944 gepubleceerde bekendmaking be treffende het vooren van het Rode- Kruisteken buiten werking. Alle tot op dat tijdstip afgegeven legitimatie bewijzen voor het voeren van het te ken van het Rode Kruis worden dan ongeldig. 's-Gravenhage, 8 Dec. 1944. De algemeen plaatsvervanger van den Rijkscommissaris WIMMER. Toelichting Ter toelichting op deze beschikking het volgende De verordening houdende bijzondere bepalingen in zake het voeren van het Rode-Kruisteken 1s noodzakelijk geble ken wegens de talrijke misbruiken van het Rode-Kruisteken. Het teken werd dikwijls gebruikt door personen, die daartoe niet zijn gerechtigd of het werd gebruikt voor doeleinden. Waar voor het niet was bestemd. De door de overeenkomst van Genè ve van 27 Juli 1929 ter verbetering van net lot van gewonden e nzieken van het leger te velde voor het Rode Kruis teken beoogde bescherming kan slechts dan ln volle omvang tot'haar recht komen, wanneer dit teken ter bescher ming van de in de overeenkomst van Genève beoogde taak van het daarbij betrokken personeel wordt gebruikt. De overeenkomst van Genève bevat? zelfs de uitdrukkelijke verplichting ?r vo°r te zorgen, dat ln oorlogstijd Iedere handeling, die ln strijd is mat de bepalingen van deze overeenkomst wordt gestraft. De overeenkomst van Genève be schermt slechts het uitsluitend voor de verging, het vervoer en de" behan deling van gewonden en zieken, als mede het voor het beheer van sani taire formaties en instellingen bestem de personeel, hetzij het militair per soneel betreft of personeel van erken de. vrijwillige hulpverenigingen, dat voor dezelfde handelingen wordt ge bruikt. I nde overeenkomst van Genè- ve 1^lerbii. zoals reeds haar titel zegt. principieel aan gewonden en zie ken van het leger, dus der strijdende macht gedacht. De bescherming van het Rode Kruis moet echter ook wor den verleend bij de sanitaire hulp maatregelen door het bovengenoemde personeel naar aanleiding van lucht aanvallen. Dit personeel der vrijwillige hulpverenigjngen moet echter, volgens de bepalingen van de Geneefse ever- eenkomst, een door een" militaire autoriteit gestempelde armband dra gen en een eveneens door een militaire autoriteit verleend legitimatiebewijs bezitten. De zo juis tafgekondlgde beschikking inzake het voeren van het Rode-Kruis teken laat geen twijfel bestaan, dat ln de toekomst elk misbruik van het Rode-Kruisteken zeer scherp en even tueel ook als sabotage met de zwaar ste straffen zal worden gestraft. W. Dyserink onder-voorz. Ned. Rode Kruis Het Rijkscommissariaat maakt voorts bekend: De commissaris-generaal voor be stuur en justitie heeft op 8 Decem ber als algemeen plaatsvervanger vah den Rijkscommissaris den consul-ge neraal t.b. Willem Dvserinck be noemd tot eprsten onder-voorzitter van het dagelijks bestuur van het Nederlandse Rode Kruis, De Rijkscommissaris bracht een bezoek aan Tiel e.o. DEN HAAG. 9 Dec. De Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied, rijksminister dr. Seyss-Inquart, heeft de laatste dagen een bezoek gebracht aan het gebied tussen de grote rivieren, in het bij zonder aan de stad Tiel en 'zich op de hoogte gesteld van de daar op het ogepblik bestaande toestanden. Nieuwe aardappelbonnen na 1723 December DEN HAAG, 9 Dec. In de pro vincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht zullen voor de week van 17 tot en met 23 December de bon nen 275 en R 17 van de 2de nood kaart worden aangewezen voor het kopep van aardappelea Dé per bon beschikbare hoeveelheid zal nader worden bekend gemaakt. Deze aardappelbonnen moetea voor zover niet van de centrale keukens gebruik zal worden gemaakt, vóór Donderdag 14 December as. worden ingeleverd bij den aardappelhande laar. Nadat Öe handelaren hierop zijn bevoorraad, zal zonder nadere aan kondiging tot aflevering worden over gegaan, doch uitsluitend in de week van 17 tot en met 23 December.. VI an Anthony Eden stamt het woord, dat er nog nooit zoveel eensgezindheid en onderling begrip tussen de geallieerden is geweest als juist nu. Het is méér dan ironie van het lot alleen, dat deze uitspraak ge vat-was in het kader van een waar schuwing, in en na deze oorlog toch vooral een nauwe samenwerking en een overbruggen van alle tegenstel lingen als fundamentele noodzaak na te streven. Bijna onmiddellijk na Eden's woord werd het Brits-bolsjewistische con flict in Griekenland acuut. En wie nog mocht hebben gemeend, dat het hier slechts om een tegenstelling tus sen zekere Griekse groeperingen en de Engelse bezettingstroepen in Grie kenland ging, niet echter om een tekort aan overeenstemming tussen Moscou en Londen, die kan inmid dels uit het vervolg van het Griekse drama tot andere, inzichten gekomen zijn. Want dit vervolg speelde zich ter dege in Londen en in Moscou af. ïn Londen, waar een storm van com munistische verontwaardiging na Churchills verklaring opstak en waar op luide toon herziening van de En gelse houding tegen de bolsjewistische agitatie in. Griekenland werd geëist. In Moscou, waar de beproefde vrijmoedigheid ook ditmaal niet te kortschoot en waar radio en pers de officieuze sanctie van het Kremlin ling tussen Moscou en Londen bleek ook een tegenstelling tussen Londen en Washington. Wie zelfs deze verscherpte ontwik keling niet kon volgen, vindt thans de ondubbelzinnige bekroning van de politieke driehoeksverhouding in de Griekss affaire. Niet. alleen heeft Washington zich bij de Brits-bolsje wistische botsingen in Griekenland diplomatiek en militair afzijdig ge houden, het heeft zich voor het oor van de wereld ook op die afzijdig heid beroepen, onder meer in een radio-uitzending van „de stem van Amerika" op 6 December jongst leden. Zelden keerde Amerika zich zó on omwonden tegen zijn Engelsen bond genoot als in'deze radio-uitzending. Daarbij wordt als een film de gehele wereldpolitiek als bewijs aangevoerd. In Italië, zo zette „de stem van Ame rika" uiteen, heeft Londen duidelijk stelling genomen tegen het optreden van "Graaf Sforza als minister van buitenlandse zaken. Washington ech ter heeft de uitdrukkelijke verklaring afgelegd, dat het géén bezwaren heeft tegen Sforza. „De stem van Amerika" onthult derhalve de meest krasse en openlijke tegehstelling tussen de Amerikaanse en de Britse regering over een kernpunt der Italiaanse politiek. „Eenzelfde moeilijke situatie op politiek gebied doet zich ook in Grie- hechtte aan de protestbeweging der kenland voor. waar de meningsver- Britse communisten tegen Churchill. Wat voor deh goeden verstaander reeds in de Noordafrikaanse periode schillen zich zelfs in wapengeweld tot uiting hebben gebracht", vervolgt „de stem van Amerika" dan woorde van de geallieerde bevrijdingsveld- MJk. En haarfijn wordt uiteengera- tocht bleek uit het door Washington feld, waarom Londen do regering- prijsgeven van Giraud, toen deze zich 'Papandreoe dwong aan te blijven en meer en meer als anti-communis- da Britse troepen, order gaf, zo nodig tische tegenstander van den op Mos- gewapenderhand in te grijpen. „Ook cou steunenden De Gaulje ontpopte, ih deze betreurenswaardige situatie ls thans zowel in de tragedie van het houden de Verenigde Staten zich ge- „Westeuropese statenblok" als in het lle€* afzijdig, in overeenstemming met Griekse bevrijdingshoofdstuk ook voor hun bekende politiek", oordeelt ere oppervlakkiger beschouwers duidelijk Amerikaanse radio-uitzending, die el- Admiraal Sir Bruca A. Fraser is volgens Reuter benoemd tot opperbe- X?Hlebber vai* de Britse vloot op de Stille Zuidzee. Vlce-admlraal Sir Arthur J. Power is benoemd tot op perbevelhebber in Oost-Indlë. schout bij nacht C. S. Daniel is vlee-admlraal (beheer) geworden van de Britse vloot op de Stille Zuidzee met de rang van vlce-admlraal. Aardappelbonnen 285 en R 28 DEN HAAG, 9 Dec. De bonnen 285 en R 23. welke - ln de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht gedurende het tijdvak van 3 t.m. 9 Dec. recht gaven op het kopen van aardappelen, dient men, voor zo ver hierop nog niet is afgeleverd, uiterlijk op Woensdag 13 December bij zijn leverancier in te leveren. Aflevering door de handelaren zal zonder nadere aankondiging zo spoedig mogelijk plaats hebben. Voor de bonnen 284 en R. 27 zal. voor zover hierop nog niet werd afge leverd, een ELfzonderlljke regeling wor den getroffen. geworden. De Verenigde Staten hebben hun eigen opvatting over de kansen, die zij het bolsjewisme willen gunnen. Daarbij paart, rich wellicht de ge dachte, met Engeland een onwel- gevalligen concurrent op koloniaal gebied te zien opgeruimd, aan de overweging, dat Amerika ook na de eerste wereldoorlog aan het bolsje wisme geld heeft verdiend. Het veelbesproken, maar snel-over- leden „bastion" van Westeuropese landen was een Engelse vinding. Het was de poging van Londen, althans in de vorm van een continentaal bruggehoofd een Europese machts sfeer en een wal tegen het bolsje wisme scheppen. Daarbij werd de post in de voorste loopgraven aan Frankrijk, België en Nederland toe bedeeld. Washington zag er zijner zijds echter geen been in, geheel het vasteland 'van Europa tot bolsjewis tisch tournooiveld te maken en meen de aan het Britse eiland en de Atlan tische Oceaan voorshands zelf vol doende barrière te hebben. Aange zien het op m'euwe Britse machtsposi ties in het geheel niet gebrand was, kantte het zich tegen het Westeuro pese blok. Onder deze omstandighe den aarzelde De Gaulle niet, aan "Stalins uitnodiging gevolg te geven. En op het ogenblik dat Parijs „geen verdragen wenste die in strijd zouden komen met de Frans-Sow jetrussische vriendschap", was het vermeende bastion van Londen in gruis gevallen. De lijn yan de Noord-Afrika-politiek zette zich logisch voort. De tegenstel- ders nog een woord van Eden aan voerde om te bewijzen, dat „Engeland bij het bepalen van zijn houding geen overleg heeft gepleegd met de Ver^ enigde Staten qf met de Sowjet- Unie". Zó ziet de „volledige overeenstem ming" tussen de geallieerden er dus aan de vooravond van hun vermeende overwinning uit! Duitsland maakt zich stellig geen illusies, dat de tegenstellingen in het edele driemanschap het een gemak kelijke overwinning zullen bereiden. Daartoe hebben de drie wereld-avon turiers hun lot reeds te veel verstrikt. Maar wie zich voor een komende vrede illusies maakt van zulke „pijlers voor de menselijke vrijheden", moet wel met alle werkelijkheidszin hebben afgerekend. De zon gaat op 12 Dec. onder om 16.26 uur en op 13 Dec., op om 8.43 uur. Maan op 12 Doe. op om 4.46 uur cn onder 15.09 uur. „N-M- 15 Dec., E.K. 22 Dcc., V.M. 29 Dec., L.K. 5 Jan. Directeur: H. 3. Kencmecster. Bu: sum; hoofdredacteur: Hendrik Llnd, Amsterdam; plv. hoofdredacteur li i H de Haas van Dorsser, Haarlerr binnenland: J. v. Grieken: lllustrat: en opmaak: R. Kampstra; volkscui tuur en kunst: M. Wolters; muziek G. K Krop; sport: J. J. Llber; adver tenties: A. H. Lammere, allen te Am sterdam.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1