HET DAGBLAD HET DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN ritse stellingen bij rnhem onder water VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN andpunt der gevechten bij leilenkirchen en Hürtgen ;sting Duinkerken handhaaft zich Westelijke oever van de Roer het doel der Amerikanen Strijd bij Budapest za toenemen Noodmaatregel loon belasting 1945 Economische Politie wordt actief A'damse rooiers het slachtoffer iits commando ;rnielt Rijndijk Onlusten in Athene Duitsers handhaven zich tegen druk in Rijnvlakte Hoogten bij Düren heroverd H.H. Dieven Deskundig advies voor de huisvrouw FD KW ARTIER VAN DEN SR, 2 De'c. Het opperbevel van ermacht deelt mede: iet gebied van Aken lagen de unten der hevige gevechten m ten Noordoosten van Gei- hen en in de bosgebieden bij n. Onze dappere formaties met grote verliezen voor den aan doden en gevangenen het r vijandelijke aanvallen af. De is Llnnich binnengedrongen. d.e Lotharingse grens poogden vijandelijke strijdkrachten ten /esfen van de Warndt in de 5 van Saarlautern door te sto- bleven na geringe aanvanke- iccessen voor onze versterkin gen. In het gebied van Saar- wierpen beproefde pantserfor- den daar opnieuw aanvallen- and naar zijn uitgangs^tellin- rug. Nieuwe vijandelijke aan- In de Elzas kwamen voor onze - lelingsfronten zowel aan anten van Ingweiler als tussen h en Rheinau tot staan In afweergevechten om Schlett- naakten onze troepen talrijke enéh. -arnlzoen van Duinkerken sloeg illke strijdkrachten uiteen. krachtige artlllerlevoorberel- Idelljk het oostelijk voorterrein ting waren binnengedrongen, rtoringsvuur van onze lange- -wapens op Londen duurt Jok het gebied van Antwerpen steeds onder vrij -krachtig Vtldden-Itallë bereikten onze rmjagers aan de Monte ten. westen van Imola ln ver- operaties nieuwe stellingen, aanvallen ten oosten van mislukten onder ons vuur. i Balkan hebben sterke achter na het afslaan yah alle vlj- ce storingspogingen de gebie- a noorden van het meer .van ijkens een mededeling van den der evacuatiecommissie zijn ;r 40.00jfcj>ersonen uit Noord- :gen geëvacueerd. Negus van Abessinië heeft „als van dankbaarheid" president ilt een villa ln Addis Abeba ten ike gegeven. aar uit Moscou Wordt gemeld, aulle daar Vrlldag aangekomen, ettlnlus heeft de eed als minister itenlandse zaken afgelegd. HIJ rde al het mogelllke te zullen n te handelen volgens de prin- /elke Huil steeds voor ogen heb- staan bij de leiding van de aanse buitenlandse politiek, 'olgs een bericht van Reuter e Gaulle hedenavond een onder- jehad met Stalln. "De minister Itenlandse zaken, Bldauly, heelt jlotow geconfereerd, aar de zender Parijs meldt, ls gere Franse minister van ^Justl- pert gearresteerd, •e opperbevelhebber ln Grleken- feneraal-majoor Ronald Scobis, naar Reuver uit Athene meldt, radiorede tot het Griekse volk rd, krachtig te staan achter.de grondwettige regering", tot- i Griekse staat met een legale ïmacht ls gesticht en vrlle ver- ;n gehouden kunnen worden. Skutari «n het dal van de westelijke Morawa bereikt. In Zuld-Hongarlje dringt de vijand uit het gebied van Fünfklrchen verder naar het noord westen en noorden op. In de Unie Kaposvarpaks zijn gevechten gaande met de vijandelijke aanvalstoppen. Eigen tegenaanvallen zuiverden nieuwe gebieden in het zuidwestelijke deel van het Matra-gebergte van de bolsje wisten. Ten noordoosten van Mlskole handhaaft de vijand-zijn sterke druk, doch de taaie tegensfl&nd van onze divisie verhinderden hem terreinwinst van enige omvang. In Oost-Slowakije mislukten plaatselijke aanvallen der bolsjewisten. Aan het gehele overige oostelijke front kwam het ook gisteren slechts tot onbetekenende gevechten. In No vember heeft de Duitse luchtmacht ln het Oosten 369 Sowjet-vliegtulgen neer geschoten. De Anglo-Amerlkanen zétten gisteren overdag hun terreuraanvallen op de burgergevolklng aan de Boven-Riin en ln West-Duitsland voort. Door het Wer pen van bommen en beschieting met de boofdwapen's ontstonden vooral in kleinere plaatsen schade aan gebou wen en verliezen van mensenlevens. In de vroege avonduren® drongen stoor- vliegtulgen dieper het Tilksgebled bin nen en wierpen hier en (jaar bommen. De Anglo-Amerikaanse luchtmacht verloor in de afgelopen maand aan het westelijk front en boven het rijksge bied 907 vliegtuigen, waaronder 466 viermotorige bommenwerpers. DUltse duikboten brachten van een formatie Sow Jet-mijnenvegers ln de Finse Golf een mljnenlegger. een be- waklngsvaartulg. een mijnenveger en een vrij groot transportschip tot zin ken. Twee andere vaartuigen van een vij andelijke beveUlglngsformatle kregen torpedotreffers. Amerikanen wéér boven de Japanse hoofdstad TOKIO, 1 Dec. Naar het keizer lijke hoofdkwartier mededeelt hebben ln de nacht van 29 op 30 November kleinere formaties van de op de Ma- rianen gestatlonneerde Amerikaanse bommenwerpers van het type B. 29 met circa twintig toestellen ln ver scheidene golven luchtaanvallen onder nomen op de Japanse hoofdstad. ZIJ wierpen uit grote hoogte en boven een dicht wolkendek hun bommen op Tokio en de provincie SJlzoeoka uit, Alle branden, die ln verschillende wij ken der stad uitbraken, konden ln korte tUd geblust worden. Voor de oorlog belangrijke Installaties werden niet getroffen, terwijl ook de verliezen aan mensenlevens uiterst gering ge noemd worden. v De premier, generaal Kolso, heeft Donderdag een oproep gericht tot de bevolking van Tokio, waarin hll zlln waardering uitspreekt .voor de volko men kalmte en de prompte afweer- maatTegelen bij vijandelijke luchtaan vallen. Het keizerlijke Japanse hoofdkwar tier deelt mede: „Een speciale Ja panse luchtlandingseenheid heeft de 26ste November het gewaagd, met vier transportvliegtuigen te landen op het door den vijand bezette deel van het eiland Leyte; Verkenners namen waar, dat deze troepen, een groot deel van de vijandelijke vlieg velden bestormden. Deze troepen moeten tot dusver grote successen behaald hebben". Ie JAARGANG No. 285 MAANDAG 4 DECEMBER 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureau* voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 - Postgiro 184120 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of f 2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. De zon gaat heden onder om 16.28 uur en morgen op om 8.33 uur. Maan onder 20.58 uur en op om 0.00 uur. L.K. 7 Dec., NJVI. 15 Deo., E.K. 22 Dec., V.M. 29 D*»e. BERLIJN. 2 Dec. Oyer de toe stand aan de fronten schrijft de mili taire medewerker van het D.N.B., dr. Adr. Max Kr uil: Kenmerkend voor - de militaire toe stand in de drie grote sectoren van het westelijke front ls een verminde ren van de Anglo-Amerikaanse aan- valskracht, waarbij zich echter hun krachtsinspanningen met alle mate riële middelen handhaven en een reo- keloos gebruik van mensen. Dezelfde formaties, die ln Juni naar Normandie werden overgebracht, staan voof het grootste deel ook nu nog aan het front, hoewel zij voortdurend waren aangevuld en daardoor voor een deel al geheel vernieuwd zijn. Hun verlie zen zijn bovenmatig groot. Ook Jacht bommenwerpers en eskaders bommen werpers worden ln de laatste dagen onvermoeid steeds weer in de strijd geworpen. Dit geldt vooral voor het centrum vein de vijandelijke aanval len, het strategisch belangrijke gebied rondom Aken. Het eerste doel der Amerikanen ls hier de westelijke oever van de Roer. De noordelijke vleugel van de sec tor was vergeleken met alle andere mislukkingen, \Ln zoverre nog het succesrijkste, doordat deze er ln slaagde na het opofferen van enige duizenden soldaten de plaats Linnlch binnen te dringen en zo aansluiting te krijgen aan de Roer. Ook de van uit de bossen bij Hürtgen ln weste lijke richting opdringende vijandelijke formaties proberen het dal van de Roer te bereiken. De tweede grote sector verloopt langs de grens van het Saargebied ten westen en ten noorden van cle Warndt. dus ongeveer van Dledenhofen, ten westen van Saarlautern naar het ge bied van St. Avoid en vervolgens naar de streek van Saarunlon. Hier wordt gestreefd naar een contact met de for maties, die ten noorden van Hagenau naar terreinwinst streven, om de naar Straatsburg leidende corridor een voK doende breedte en zodoende een groter stabiliteit te verschaffen. Alleen ln de buurt van Merzlg kon de vijand de Saar bereiken, op alle andere punten werd hij afgeslagen. Ook in het verdedlglngsgebled van de Elzas zijn geen belangrijke wijzi gingen gekomen. De vijand probeerde hier het eerste Franse leger met de troepen van het Zevende Amerikaanse leger te verenigen, hetgeen niet ge lukte. De linie HünlngenMülhausen Oostelijke berghellingen van de Vo gezen langs het noorden van Schlett- stad tot aan de Rijn bleef behouden. Deze tijdelijke verslapping van de vijandelijke aanvallen betekent intus sen niet dat het einde van deze •in vallen op'handen ls. Ook al ls de aan voer van den vijand nog zo moeilijk, ook al zijn de aanvoerwegen door de chaotische toestanden ln het achter land nog zo lastig, toch onderschat men de overvloed van hulpbronnen niet en de kracht van de politieke middelen, waarmede vermoeilngsver- schijnselen in 'de Britse dominions kunnen worden tegengegaan. Aan het oostelijk front duurt de ge vechtspauze tussea Koerland en de Dukla-pas bpven verwachting nog voort, zodat het zwaartepunt van de Sowjet-aanvallen. nog steeds in het Hongaarse gebied ligt. De kritieke toe stand bij Fünfklrchen ls nog niet ge liquideerd. Vla verscheidene bruggen hoofden waren de Sow Jets erin ge slaagd legers aan de westelllke oever van de Donau aan wal te zetten, die zich ln een aanvankelijk zwak ver dedigd gebied snel konden ontplooien. Het gros van de bolsjewistische een heden dringt op voor een frontale aanval op Boedapest. Door de goede verkeerswegen ln dit gebied ls een snelle tegenactie mogelijk, zodat de vijandelijke tankvoorhoede bil de linie Kaposvar Paks tot staan werd ge bracht. Ook de Sowjets werpen nieuw materiaal en reserves in de strijd, zo dat de strUd ten zuiden van Boedapest en het Platten-meer ln de eerstvolgen de dagen nog wel ln hevigheid zal toe nemen. Massale verliezen der Afnerikanen BERLIJN. 2 Dec. De oorlogscor respondent van het D.N.B. ln het Wes ten. Alex Schmalfuss. schrijft: De derde grote slag bij Aken verloopt geenszins, zoals het Amerikaanse op perbevel zich had gedacht. De kleine plaats Merode, waarbm reeds een week lang hard was gestreden en die ver scheidene malan van bezetter had ge wisseld, raakte weer ln Duitse handen. Veel belangrijker echter ls. dat de negende Amerikaanse divisie hier in enkele uren verliezen heeft geleden, die nog uitgingen boven de normale omvang der hun ln deze slag van Aken toegebrachte buitengewoon zware ver liezen. Alleen in de aanvalssector van één enkele Duitse compagnie werden ruim 200 dode Amerikanen geteld. In totaal hebben de Amerikaanse verlie zen aan doden, gewonden en gevange nen ln het gebied van Aken ln de laatste 24 uur waarschijnlijk nauwe lijks minder dan 5000 man bedfagen. Roemeense regering afgetreden STOCKHOLM, 2 Dec. D.N.B. Naar de Britse Berichtendienst meldt, is- de Roemeense regenng-Sanatescu afgetreden. In het desbetreffende com muniqué wordt gezegd, dat na een kablnetszttlng. waarop de binnenland*- se aangelegenheden werden besproken, Sanatescu zLln ontslag bil den koning indiende. DEN HAAG, 1 Dec Daar tenge volge van verschillende omstandig heden sommige ïormullerep voor de Loonbelasting voor 1945 ln de meeste gevallen niet tijdig aan de Inspecteurs der belastingen en door dezeit aan de werkgevers kunnen worden toegezon den. ls voor 1945 ln de Staatscourant van 22 November 1944 no. 217 een noodmaatregel afgekondigd. Volgens dit voorschrift wordt voor lopig ln. 1945 geen loonbelastlngkaart aangelegd. "De loonstaat dient voor lopig tevens als loonbelastlngkaart, d.w.z. de werkgever moet alles wat hij anders zou aantekenen op de loon belastlngkaart, op de loonstaat (het formulier, dat de werkgever zelf koopt) vermelden. De gegevens, welke op 31 December 1944 op de loonbelastlngkaart van 1944 staan vermeld, gelden, zolang niet anders wordt bepaald, tevens" bil de Inhouding van de loonbelasting ln 1945. Met betrekking tot ln 1944 verleen de verminderingen wegens aftrek voor meerderjarige kinderen, voor kosten van verwerving, of voor persoonlijke verplichtingen, ls bepaald, dat deze ook in 1945 zullen gelden, zolang de Inspecteur zijn beschikkingen niet lnr trekt. Een werknemersverklaring moet voor 1945 slechts ln twee gevallen worden uitgereikt: le. Indien ln de gegevens voor een werknemer, die reeds op 31 December 1944 ln dienst was. een wij ziging ln het voordeel van den werk nemer intreedt; 2e lhdlen ln 1945 een nieuwe werknemer in dienst treedt. In dergelijke gevallen kan de werkgever eventueel de ongebruikte-werknemers- verklaringen van 1944 daërvoor ge bruiken. De werkgevers zullen over verd%re bijzonderheden door de inspecteurs der belastingen worden Ingelicht. AMSTERDAM, 2 Dec. Aan de rooiers, die vier weken lang ln het belang van de Amsterdamse voedsel voorziening in Drente werkzaam zijn geweest, is door de Economische Politie van de hoofdstad een wel zeer onaangename verrassing bereid. Deze ambtenaren hebben n.l. de aardappelrooiers, toen defce van de boot stapten, zeer nauwkeurig onder zocht en daarbij hoeveelheden boter, vlees, meel en dergelijke in beslag genomen. De hoeveelheden waren niet groot. De ambtenaren van de Economische Politie kunnen echter het genoegen smaken, dat zij nu mensen, die vier weken lang in het belang van de gemeenschap gewerkt hebben, het kleine beetje hebben afgepakt, wat deze mensen ten eigen bate' hadden meegenomen. Natuurlijk hebben de politiemannen, wanneer men strikt de voorschriften naleest, het groot ste gelijk van de wereld. Maar wanneer tegelijkertijd overal zwarte handelaren op de grootste schaal aangetroffen worden, wan neer hele stadswijken zoals de Jor- daan de Nieuwmarkt en omgeving hcrsohapcn zijn in zwarte dagmark- ten, wanneer de zwarte handelaren, Bankroof te Almelo opgehelderd ALMELO, 2 Dec. De, Duitse Sicherheitspollzei heeft de bankroof, onlangs te Almelo gepleegd, waarbij meer "dan 46 millioen gulden werd geroofd, opgehelderd. De voornaam*- ste daders, leden van een verzets groep. konden gearresteerd worden. Al het geroofde geld kon achterhaald en aan de Ned. Bank overgegeven worden. De Viceroy of India vernietigd STOCKHOLM, 1 Dec. Naar de Engelse nieuwsdienst uit Washington meldt, heeft het Amerikaanse mi nisterie van oorlog bevestigd, dat de Viceroy of India bij de landings operaties in Noord-Afrika tot zinken ls gebracht. Het schip werd bij Oran door torpedo's -getroffen en vernie tigd, Reorganisatie van het kabinet Pierlot STOCKHOLM, 2 Dec, Pierlot, heeft, -naar radio Parijs meldt, zijn kabinet gereorganiseerd. De door het aftreden vair de belde communisten en van den afgevaardigde van de ver zetsbeweging beschikbaar gekomen portefeuilles zijn nu ln handen ge geven van de socialisten. De socialis ten eisen, dat de distributie van levensmiddelen en kolen en de toe stand van de "arbeiders verbeterd wórden. Onderzoek Pearl Harbor STOCKHOLM, 2 Dec. De Ameri kaanse minister van marine, Forrestal. heeft medegedeeld, dat uit het onder zoek van de Marlnekrilg6raad ls geble ken, dat bepaalde officieren, zowel te Pearl Harbor als te Washington". de toestand verkeerd hebben beoordeeld. Het onderzoek der ministeries van marine en van Oorlog wordt voortge zet. De minister van oorlog, Stlmson, zelde, dat generaal-majoor Short, de opperbevelhebber der troepen te Pearl Harbor, wegens de onjuiste beoordeling van de toestand als opperbevelhebber moest worden afgelost. Volgens het thans beschikbare bewijsmateriaal ls een dergelijke maatregel voldoende. Zes jaar voor roofmoordenaar AMSTERDAM. 1 Dec. De recht bank heeft heden den 43-Jarigen kar- kassenmaker W. Rlkkelman wegens roofmoord tot zes Jaren gevangenis straf veroordeeld. De man, die ln November van het vorig Jaar ln een werkplaats aan de Wittenburgerkade een boekhouder neersloeg met een stoelpoot en 2300 stal. ls verminderd toerekenlngsvatbELar verklaard en zal na zijn straftijd ter beschikking van de regering worden gesteld. Do eis tegen Rlkkelman luidde levenslang. die in het groot opereren, in elke kroeg hun teveel aan bankjes van honderd kunnen inleveren tegen bor rels van 3 per stuk, dan ,is men toch geneigd te zeggen,, dat de Eco nomische Politie haar activiteit waarlijk wel op ander gebied ïou kunnen ontplooien. Wanneer ovéral te koop is. wat men maai' wenst tegen krankzinnige prijzen, dan lijkt het ons. dat de économische Politie bij het contro leren van deze rooiers haar taak ten enen male verkeerd gezien heeft. Zegt men „voorschrift is voorschrift dan moet meri ook loyaal zijn, zelf als politieman uitsluitend van de bonnen leven, nooit een emolumentje willen aanvaarden en links en rechts grijpen, wie men maar grijpen kan wegens zwarte handel. Dan mogen ook de rooiers aan bod komen. Zo lang echter deze mensen in een maand lang voor ons aller aardappel rantsoen gesjouwd hebben, een uit zonderingspositie innemen en tot de weinige slachtofers der Economische Politie behoren, lijkt ons dat weinig geslaagd. Verklaring van opperbevel der Duitse weermacht BERLIJN, 2 Dec. Het opperbevel der Duitse weermacht heeft, naar aanleiding van de proclamatie van generaal Leclerc te Straatsburg, vol gens welke voor eiken uit een 'hinder laag of door vrijbuiters gedoden Fran sen soldaat vijf Duitse gijzelaars te recht gesteld zullen worden, die zo nodig uit de door de divisie van Le clerc gemaakte krijgsgevangenen ge nomen zullen worden, erop gewezen, dat er zich in Duitsland vele honderd duizenden Franse krijgsgevangenen en andere Fransen bevinden, die het slachtoffer van de Duitse tegenrepre- sailles zullen worden. Generaal Le clerc en De Gaulle zullen eventueel de verantwoordelijkheid dragen voor een wederzijds vermoorden van onsctiul- dige slachtoffers. Vergeefse landingspoging op de Dodecanesos BERLIJN, l Dec. In de mlddaj- uren van de 28ste November zlln Brit se strijdkrachten aan land gegaan op het noo^delllk deel van PlscoplJI een der eilanden van de Dodecanesoè, ZIJ werden gesteund door drie torpedó- motorboten en drie torpedojagers. Vier uur later volgde de hoofdaanval met vier landingsboten en twee torpedo- Jagers. De Duitse bezetting van het eiland, voornamelijk uit leden der marine bestaande, sloeg alle aanvallen af en verdreef den viland van het eiland. Een els tot overgave van het eiland werd afgewezen. Tegen de avond legde de vijand het eiland nogmaals onder zwaar vuur, waarna hll terug trok. Directeur: H. J. Kerkmeester. Bus- sum; hoofdredacteur: Hendrik Llndt, Amsterdam; plv. hoofdredacteur; ir. A. H. do Haas van Dorssor, Haarlem; binnenland: J. y. Grieken; illustratie en opmaak: R. Kampstra; volkscul tuur en kunst: ML Woltexs; muziek: G. KL Krop; sport: J. J. Llber; adver tenties: A. EL Lammers, allen te Am sterdam. K 113 3.LIJN, 4 Dec. Het Intern. In- '.tionsbüro verneemt: ^westelijk van Arnhem heeft Deciaal Duits commando de dijk le Nederrijn vernield en daar- de stellingen der Engelsen over irede oppervlakte onder water De weg' van Arnhem naar Nij- staat reeds op vier punten Oostelijk van Nijmegen olijven ïgeisen nog steeds rustig. Ter- ij zich westelijk van Venlo Be rn tot artillerievuur, vielen zij 'laatselijk geconcentreerde troe- •pnieuw uit het Zuiden het jruggenhoofd Wanssum aan, t de Duitse hoofdgevechtslinie men bereiken. Langs de Maas, i de bruggenhoofden Wanssum jermond heeft de Duitse artille- bewegingen en de aanvoer van Ijand bestookt. iet gebied van Aken konden de kanen alleen Oostelijk van Gei- chen het Duitse front enkele eters terugdrukken. In Linnich en de zware gevechten om de voort, Zuidelijk van Linnich - n de Duitsers zich langs een sector op de Oostelijke oever e Roer teruggetrokken en daar- plaatsen Roerdorf en Flossdorf md. Dit niet zeer belangrijke moesten de Amerikanen beha- et het verlies van 34 tanks en 2000 doden en gewonden. Opmars naar de Palts strijd om Saarlautern verplaat- li lijdelijk tot in de westelijke iwijken. Gedurende de nacht .ie binnengedrongen vijand weer Correspondentie ielijk iemand die olie heeft! i veel! Hij wil er margarine van c. i. De voedingsraad zegt: „Men 8 dl. olie en 600 gram vet, -< dat, zet het van het vuur, giet orzichtig een 'liter karnemelk y - roere tot alle wei zich af- t. Dan nóg twee eetlepels zout 'en heeft ongeveer drie pond al deze zeldzame artikelen veeftkan ook volstaan met 'maakte olie, waar water met yma mee moet worden samen- uf. Dat wordt wel geen officiële maar een soort custard-vla met he toch altijd heter is dan brood. v. d. K. te U. heeft in zijn stad geen licht, in dé binnen- is wel licht. Dat vindt hij. niet Kif? De binnenstad zal als ctatcrr was óók in het donker en zitten of althans zo lang in :->nker, dat er wat licht voor de stad overschoot. Helaas heeft d. K. geen verstand van elec- it. Die is niet zo gemakkelijk •delen als worst, allemaal wat. d. K. zal zich er in moeten verhepgen, dat de electrische an zijn buren bij hem in het van zijn drijvertje schijnt. TIJL. uit de stad geworpen. In-de sector Saarunion—Tieffenbach zetten de stormdivisies van het zevende Ame rikaanse leger haar offensief in de richting van de Palts voort. Na wis selvallige gevechten, waarbij beide partijen aanzienlijke verliezen leden, kon een kleine formatie de stad Saar union binnendringen. Na zware ge vechten werd zij tot de zuidélijke stadsrand teruggedrongen. - STOCKHOLM, 4 Dec. Naar Reuter meldt heeft de politia te Athene Zon dagochtend het vuur geopend op enige duizenden aanhangers van de Griekse linkse partij, de z.g. EAM, die tijdens een betoging langs het koninklijke paleis trokken. Later maakte de politie zelfs gebruik van granaatwerpers en lichte stukken tankafweergeschut. Volgens een mededeling van de EAM zijn vijftien betogers gedood en 148 gewond. In de nabljheicr van de Acro polis werd gevochten tussen leden van de genoemde partij en nationalisten. De gehele middag werd geweer- en mi trailleur vuur gehoord. Vliegtuigen der Griekse luchtmacht cirkelden laag over de hulzen te Athene. Naar aanleiding van de onlusten heeft de Griekse premier, Papandreo. Zondagavond een radiorede tot het volk gehouden. Ongelukkig, zo zelde hij, ls de nationale eenheid van Grie kenland verbroken. Allp verantwoorde lijkheid daarvoor berust bij de leiders van de uiterste linkerzijde. De premier dankte de Britse rege ring en haar vertegenwoordigers te Athene voor de steunverlening ..bij het brengen van orde enf vrijheid voor het Griekse volk". Hij deed een beroep op de eensgezindheid van het Griekse volk om „deze dodelijke crisis" te doorstaan. De EAM heeft een 'algemene staking afgekondigd. Uifstel der geallieerde conferentie verwacht STOCKHOLM. 4 Dec. „Dagens Nyheter" meldt uit New "York, dat. volgens de opvatting in Washlngtonse politieke kringen, de voorgenomen con ferentie tussen Roosevelt. Churchill en Stalln voor onbepaalde tijd zal wor den uitgesteld, doordat Stalin opnieuw verklaard heelt, dat hij wegens zljn- mllltalre taak Rusland niet zou kun nen verlaten. Daarentegen zou een spoedige samenkomst vdn Stettlnlus. Eden, Molotöf en misschien een ver tegenwoordiger van China verwacht kunnen worden. In zekere mate. aldus dit bericht, ls het uitstel der confe rentie der drie leiders ook een gevolg vnn de oorlogsontwikkeling, die lang zamer ls geworden dan men verwacht had. DEN HAAG, 2 Dec. De bedragen, der staatslening 1929, der 4.4, pet. staatslening 1929 en der 4 pet staats lening 1940 1, waarvan cle bedragen der eerste twee leningen 'op 1 April 1945 aflosbaar zullen zlln en de derde lening op 1 Februari 1945. zlln vast gesteld op resp. 880.000. 800.000 en 7.494.600 en de uitlotingen zullen plaats hebben op 19 December 1944. DINSDAG 5 DECEMBER 1944 Ie JAARGANG No. 286 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureau* voor redactie en administratie: Hooigracht 31 Lelden Tel- 24996 184120 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of f 2.73 per kwartaal Losse nummers 5 ct.' De zon gaat heden onder om 16.27 nur en morgen op om 8.34 uur. Maan onder 12.53 uur en op om 22.04 uur. L.K. 7 Dec., N.M. 15 Dec., E.K. 22 Dec., V.M. 29 Dec, HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 3 Dec.. Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: „De verbitterde gevechten in het westen kosten den vijand, vooral den Amerikanen, stijgende verliezen aan menschen en materiaal. Volgens de thans beschikbare berichten maakten onze troepen in November meer dan 5200 gevangenen. Het aap tal doden en gewonden van .den vijand bedraagt een veelvoud daar van. 1514 tanks en gepantserde ver kenningswagens werden door ons vernietigd of buitgemaakt. 82 vijan delijke vliegtuigen werden door for- unaties van het leger neergeschoten. Ten noordoosten van Geilen- kirchen zijn pantsertroepen en gre nadiers in zware afweergevechten gewikkeld met vijandelijke strijd krachten; die in smalle sectoren het hoofdgevechtsterrein konden binnen dringen. Aan het gevechtsfront tus sen Eschweiler en Düren werden door krachtige eigen aanvallen be langrijke hoogten heroverd en wer den onze stellingen naar voren ver plaatst. De regimenten van de 8e Amerikaanse divisie, die gisteren opnieuw in het sinds vijf weken om streden gebied der dorpen Hürtgen en Vossenack tot tien maal toe aan vielen, werden door tegenaanvallen weer verdreven of bleven in het trechterveld steken. Bij Saarlautern alsmede tussen Saaralben en de Boven-Vogezen hebben onze divisies alle doorbraakpogingen, die de vij and de gehele dag voortzette, ver ijdeld. In enkele sectoren werden onze stellingen na zware gevechten onbelangrijk teruggedrukt. Ten oosten van Ingweiler en ten Zuiden van Hagenau zijn aanvallen van Amerikaanse regimenten na vijf maal tevergeefs te zijn opgetreden bloedig ineengestort. In den Midden- en Boven-Elzas handhaafden onze troepen zich in het gevechtsterrein tegen den in de Rijnvlakte van het Noorden uit aanvallenden vijand. In Schlettstadt woedt een verbitterde strijd om de huizen met den vijand, die de stad is binnengedrongen. Het gebied van Groot-Londen en Antwerpen ligt nog altijd onder dé beschieting van onze lange-afstands- wapens. In Midden-Itallë is de slag ten noorden van Forli opnieuw ontbrand. De vijandelijke divisies, die na zeer krachtig voorbereidend vuur aanvielen, konden slechte met zwareverliezen i i enkele kilometers oprukken. Grena diers en Jagers vingen de vijandelijke aanvalsspitsen door tegenaanvallen op. In de overige delen van de Adrlatische kustsector ondernamen de Britten ver geefse verkenningen naar onze stellin gen. In Zuld-Hongarlje handhaaft de vij and zijn sterke druk ten westen van Fünfklrchen en ln het gebied van de rivier de Kapos. Onze grenadiers heb ben ln Midden-Hongarlje - de bolsje wieken uit het zuidwestelijk deel van het Matra-gebergte teruggedrongen en daarmede ln felle bosgevechten v.-^ verscheidene dagen een vijandelijke penetratleplek opgeruimd. De herde gevechten bij Mlskole duren voort Óok tussen de rivieren Sajo en Hernad wordt verbitterd gevochten. Ondanks zijn groot gebruik van'strijdkrachten kon de vijand slechts ln enkele sec toren terrein winnen. Aan het^gehele oostelijke front bleef de gevechtsactiviteit gering. Amerikaanse bommenwerpers wier pen gisteren bommen ln Opper-Sllezië. Zuldoosc-Duüsland en het gebied van de Mldden-Rljn. Anglo-Amerlkaanse Jacht vliegers ondernamen aanvallen in scheervlucht op de burgerbevolking in West- en Zuidwest-Duitsland. Door aanvallen van Britse formaties, die tegen de avond naar West-Dultsland vlogen, ontstond ln enige steden, voor al ln Hagen, schade aan gebouwen. 40 vijandelijke vliegtuigen, waaronder 31 viermotorige, bommenwerpers, werden door strijdkrachten der luchtverdedi ging neergeschoten. Uitkijk-contrasten Een nieuw dapper Troepje toneel spelers en voordragers onder leiding van John de Freese. werkend onder regie van Rien van Noppen, heeft zich geconcentreerd in het theatertje de Uitkijk aan de Prinsengracht en biedt daar des middags een cabaretprogram ma onder de titel „Contrasten". De Inderdaad contrastrijke afwisseling brengt o.a. Coosje Guilleron. bekend van het Cabaret der Jonge Nederlan ders, ln haar Bretons en Frans reper toire, Emmy van Swoll ln Indische schetsen, John de Freese, Rita Veth en Emmy van Swoll in twee toneel- sketches van Jan van Ees. Bob van den Heuvel als pianist en Rien van Noppen met een Vlaamse voordracht en een fragment uit Multatuli's Wou tertje Pieterse: meester Pennewlps dichtconcours. Deze voordrachten en Coosje Guilleron's chansons behoor den tot het sterkste van de middag.' Het publiek beloonde de uitvoeren den mét een hartelllk applaus en veel bloemen. Ook de Uitkijk draalt dus weer. Zij het voor het eerst ln haar bestaan zonder film. M. WOLTERS. De zender Londen meldt, dat de Griekse minister-president. Papan- dreoe, vijf 'nieuwe ministers heeft be noemd ter vervanging van de linkse kabinetsleden, die Vrijdag waren af getreden. Gewone diefstallen en dieven zet ten we niet meer ui de krant. Het ding is te klein om er elke dag 'iedereen in te noemen. Nee. wij zetten nog slechts de heel bijzondere dieven in de krant en die zelfs nog niet allemaal! Bijzon dere dieven zijn bijvoorbeeld de pseu- do's. Ongeveer een jaar geleden is dit woord pseudobescheiden in dit lichtzinnige rubriekje voorgesteld voor een hele categorie brave lieden, die zich eerst gingen verkleden en voorzien van valse identiteitsbewijzen en penningen, vóór en aleer ze gingen stelen en rovenDat waren de pseu- do-agenten en pseudo-irtspecteurs, de pseudo-militairen en pseudo-contro- leurs enz. Sindsdien heeft het woord en de persoon pseudoopgeld ge daan en opgeld gemaakt. De pseudo's zijn favoriet en talrijk als het zand van da f*e. Tegenwoordig kunnen we dus ook de pseudo's niet meer allemaal in de krant zetten, maar alleen als bijv. de pseudo's een stelletje andere, meer ouderwetse of achterlijke dieven be stelen, zodat wij tot cms genoegen het oude spreekwoord bewaarheid zien. dat elke luis weer een luis heeft. Laten ze mekaar maar uitzuigen, denken we Maar dat nu in alle kranten bij een bijzónder „tragische" diefstal, blijk baar vcui officiële zijde, een zinnetje heeft gestaan, waarin heel beleefd en vriendelijk een beroep om medewer king tot de dieven werd gericht, om hulp te verlenen bij het weer terug brengen van het gestolene aan een inderdaad zeer „arme" bestolene, lijkt mij toch wat te ver gaan. Denkt men nu heus, dat in een'tijd, waarin vroeger doodeerlijke voerlui de geschonden have van door een bombardement getroffenen bestelen zoals ik van de week met eigen ogen weer zag denkt men nu heus, dat in deze tijd dieven zo edelaardig geworden zijn. dat zij bij het bericht een dokter, een vroedvrouw of een invalide bestolen te hebben, de fiets, het karretje of de tas even netjes komen terugbrengen, zodra om hun medewerkingwqrdt gevraagd? Waarachtig: er is één ding op de wereld, dat ik nog graqg gestolen wil zien. En dat is die kinderlijke naieve- teitdie dieven oni medewerking vraagt bij het weer in orde brengen van mijn en dijn. TIJL. Roemeense kabinetsformateur aangewezen STOCKHOLM, 4 Dec. Do Sow jet- berichtend lenst verspreidt een bericht van de zender Boekarest, dat koning Michael den chef van de Roemeense generale staf, generaal Radescu. heeft ontvangen en hem heeft belast met de vorming van een nieuwe regering. DEN HAAG, 30 Nov. Het Voor lichtingsbureau van de Voedingsraad schrijft ons: Nu de hulsvrouw elke dag voor nieuwe moeilijkheden en vragen komt te staan bij haar werk, zal een des kundig advies haar meer dan ooit wel kom zijn. Het ls alleen de vraag: waar kan zij dit verkrijgen? Voor de velen, die reeds gebruik maakten van de vouwbladen en de deskundige raad van het Voorlichtingsbureau van ae Voedingsraad en Van de commissie in zake huishoudelijke voorlichting en gezinslelding, ls dit geen vraag meer. ZIJ weten de weg wel, waarlangs zij antwoord kunnen bekomen. Deze weg ligt echter voor elke vrouw open. al ls hij door de beperkte ver- keers-, telefoon- en postvervoermoge- lljkheden niet meer zo gemakkelijk te bewandelen. Maar hij ls nog open en begaanbaar, Indien niet door de vrou wen zelf, dan toch door den postbode. HIJ leidt, behalve naar het adres der genoemde bureaux, Dr. Kuyperstraat 8, Den Haag. naar de voorllchtlngs; winkels ln de volgende plaatsen'1 Luchtaanvallen op Tokio en Yokohama TOKIO, 4 Dec. Het kelzerlljljke hoofdkwartier meldt, dat ca 70 op de Marlaneh gestatlonneerde Amerikaanse bommenwerpers b 29 Zondag ln ver scheidene golven het gebied van Tokio en Yokohama hebben aange vallen. De Japanse afweer 'schoot vijf tien machines omlaag. De aangerichte schade was gering. Het verzet in België STOCKHOLM, 4 Dec Volgens Associated Press zijn de stakingen, demonstraties en onlusten in Be,lgië niet alleen een gevolg van de on toereikendheid der geallieerde hulp zendingen. Een hoge Engelse officier heeft tegenover den correspondent van Associated Pre8s openlijk ver klaard, dat de Engelsen zelf de thans opstandige Eelgen van wape nen hebben voorzien. Vier jaar lang hebben de Engelsen de bevolking der door Duitsland bezette landen opge dragen, zich te »verzetten en haar daarbij van wapenen voorzien. Het wekt dan ook geen verbazing, dat de bévolking na de bevrijding zich teweer stelt tegen de wetten, die haar niet aangenaam zijn. Vol gens Belgische inlichtingen beschikt de opstandige beweging nog over tienduizenden niet bij de autoritei ten ingeleverde wapenen. Vri|willigerslegioer1 Nederland DEN HAAG, 1 Dec. De wnd. com mandant van het Vrijwilligerslegioen Nederland deelt mede: De doorbetaling aén werkgevers, contant tegen over legging van bewijsstukken, krachtens verordening van den Rijkscommissaris, door het hoofdkwartier van het Vrij willigerslegioen Nederland, zal plaats vinden op Dinsdag 5 December van 24 uur n.m. aan het Bezuldenhout 60 te Den Haag, te Haarlem, op Woensdag 6 December van 1012 uur ten kantore van den Ortscommandant te Amsterdam, op Woensdag 6 Decem ber van1 24 uur n.m. aa^i het tf-Ersatzkommando op de Dany, te Leeuwarden, op VrUdag 8 December van 24 uur n.m. ten kantore van den Ortscommandant, te Groningen op Zaterdag 9 December van 24 uur n.m., eveneens ten kantore van den Ortscommandant. Nadere mededelin gen over betalingen ln andere plaatsen volgen binnenkort. Amsterdam, Weteringschans 239; Den Haag? Groenmarkt 24; Utrecht Bak kerstraat 6. Kan men niet zelf met zijn vragen om voorlichting of raad komen, dan stelle men zijn vragen per post. Met alle bijzondere vragen en pro blemen op huishoudelijk en voedlngs- gebled, die men thans te verwerken krijgt, kan men aan deze adressen, terecht. Deskundige leraressen hoóden zich daar ln het bijzonder bezig Tmet de voorlichting ln zulke gevallën. Alles wat ligt, binnen de mogelijk heden van deskundig onderzoek, wordt daar gèdaan om de hulsmoeder te nelpen, haar gezin zo goed mogélljk te verzorgen. En, zoals bekend, deze hulp wordt gaarne en gratis versyekt. Onthoofde kachel W ij hebben een kachel en dat is al heel wat in deze tijd. Een kachel met een ètiket vol vlammen en een hoogdravend opschri/t. „ik brand de gèh^le winter, zonder uit te gaan"... Het staat er in het Frans op, maar in het Frans of in het Hollands: het blijft een leugenachtige overdrijving, want zonder kolen doet de kachel niets! Wekenlang hébben wij gehoopt dat de kolenman ons onze vier mud kolen zou komen brengen, maar die - hoop ging 'in rook op zonder warmte te geven. Toen kwam het bericht van 13 October, dat er één mud kolen beschikbaar zou worden gesteld voor wie not) niets had gehad. Wéér vlamde de hoop opmgfur wederom konden wij daar geen warmte aan onttrekken en 'gedurende enige we* ken vergeleken wij de calorische waarde van een Vlaama buffet met die van 'n oude armstoel. Het buffet gaf de meeste 'warmte: éénmaal ge durende het slopen en eenmaal toen het met stukjes en beetjes in de kachel verdiveen. Na de armstoel volgde nog meer overtollig huisraad en toen er niets brandbaars meer waskijk'' toen kwam de redding! Een mud kolen! Tweemaal rijden <yp een fiets zonder banden en de buit was binnen. Dronken van weelde hebben wij de kachel opgestookt, maar na dien kwam de bezinningZó ging het niet! Er moest iets gebeu ren! Het rooster verhogen of de kachel inkorten. Een deskundige ad viseerde inkorten en een bereidwillige kachelsmid knapte het karwei in één middag op. Het kacheltje kostte des tijds f 6.85 en de onthoofding kwam ons op twaalf guldens te staan. De smid had er twee uur aan gewerkt en drie nieuwe boutjes en schroefjes bijgeleverd. Het leugenachtige etiket heeft de smid behoudentegelijk met de rest, waarvan hij weer een ander kachel tje weet te prutsen. Voor een gul dentje o) tachtig zal daar wel een koper voor zijn te vinden, maar laat den smid icat de$ smids is. Op het onthoofde kacheltje stoken wij héél zuinig. Elke dag twee schep jes en elke dag opnieuw aanmaken. Neen. het is maar goed, dat dat Franse étiket er af is' Directeur: H. J. Kerkmeester, Bus- sum; hoofdredacteur: Hendrik Llndt, Amsterdam; plv. hoofdredacteur; lr. A H. de Haas van Dorsser, Haarlem; binnenland: J. v. Grieken; Illustratie en opmaak: R. Kampstra; volkscul tuur en kunst: M. Wolters; muziek: G. K. Krop; sport: J. J. Llber; adver tenties: A H. Lammere, allen te Am. sterdam. K 113

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1