DAGBLADKasreservafen 'n ^a'smeer HET DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN het oer rorlog Dmer Weinig verandering in het Noord-westelijk front Vijandelijke plannen tekenen zich af Wrede wereld zy~ der n orood Geallieerden verleggen hun aanvals richting in Lotharingen Toy er bloem Late levenslessen rgeschoten. 50 voertul- en spoor- Oostprui- B In Koer- lelljke a&n- trusslscche op 27 No- iu aanviel, eer binnen Stulpen en en lukraak orwegen ls tot tijdens lts convool 3e vU ande tot enkele fht bil het nachtelijke roege och- p. de Brlt- i op Essen, - Churchill ng in het fit, gezegd, releden de ten op de ledig einde Churchill, >gen Duits- Februari 5 de teleur- lebben ver- reeds op laat in het a de zomer ïeer ik nu sou moeten elllngen of nauwelijks lan zou ik woorden Deze ver- ill te ver- de slechte de off en en hebben Lill over de e front en gevechten Ierland de den 40.000 sondere lof nerikaanse aullistische ■men, pater aar "de Cor- Rome over- de Gaulle's ïllchtlngen, >t ambassa- Reuter. per omdat het vliegen, hij verwacht. YRIJDAG I DECEMBER 1944 Ie JAARGANS No. 283 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureau* voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 - Postgiro 184120 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of f 2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 et. Kr om 16.30 I uur. en op om So., EJ£. 22 BERLIJN, 29 Nov. Het D.N.B. meldt: Na de gigantische en verbit terde materiaal- en slijtageslag, die thans reeds twaalf dagen duurt, heeft zich geen noemenswaardige verande ring voorgedaan in het noordelijk gedeelte van het westelijke front. De invasoren hebben ook in de derde ronde van de grote strijd om Aken geen beslissing kunnen behalen, In de Maasbruggenhoofden, die nog steeds ln Duitse hand zijn, duurt de druk van het tweede Britse leger wel iswaar nog voort doch de operaties daagen hier niet het karakter van een grote aanval. Klaarblijkelijk wacht Montgomery hier een doorbraak der Amerikanen ln het gebied van Aken af. Op de zuidelijke vleugel tekenen zich de plannen der Amerikaanse lei ding thans duidelijk af. Terwijl het derde Amerikaanse leger van generaal Patton. naar het schijnt, opdracht heeft een doorbraak ln het Saarge- bied te forceren, hebben het ten zui den van dit leger opererende zevende Amerikaanse en het eerste Franse le ger de taak door concentrische aan- VEdlen uit het penetratiegebled Straatsburg naar het zuiden en het uit het gebied van Mtllhausen naar Jaet noorden op te rukken en de Duit- ~se stellingen ln do Vogezen op te rol len. Bepaalde successen, die van Duitse zijde niet worden ontkend, hebben het totaalbeeld echter niet be langrijk beïnvloed. Dit des te meer. daar zich de bewegingen der Dunltse troepen ln de grootste orde voltrek ken. In de Hongaarse sector moesten de Duitse en Hongaarse troepen ten noorden van de mond van de Drau de laatste dagen tijdelijk een crisis te boven komen. Verwacht kan worden da de bolsjewieken, die belangrijke firmatles over de Donau hebben ge bracht, hun stormloop zullen voort zetten. Een grote slag staat op het punt zich te ontwikkelen. Ook giste ren duurde de Sowjet-Russische druk de gehele dag met afwisselende hevig heid voort, 's Middags waren twee Sow Jet-Russische bataljons het zuide lijke en zuid-westelijke deel. van Fünf- klrchen binnengedrongen. De Duitse leiding zag zich genoodzaakt deze stad onder bescherming der duisternis op te geven en leuwe stellingen te be trekken. Op liet doorg ranaten omgeploegde slagveld tifssen Boedapest en Mis kolc ls de strijd ln enige sectoren bij na geheel gestaakt- Ten noord-oosten van Ungvar waar de SowJets,ln de richting van Mlcha- lovac de Slowaakse grens hebben over schreden. vonden gisteren slechts kleine gevechten plaats. De plaatselijk begrensde gevechten aan het Apennijnse front kunnen niet- verdoezelen, dat de leiding der beide gealllseerde legers van plan ls ln de nabije toekomst haar onderbroeken offensief ln de oudi: zwaartepunten ten zuiden van Bologna en bij Feanza voort te zett enom nog vóór de winter een beslissing ln de Po-vlakte te for ceren. Arciszewski poogt nieuwe Poolse regering te vormen STOCKHOLM. 30 Nov. Reuter deelt mede. dat Romas Arclsewskl zich bereid heeft verklaard een nieuwe Poolse regering te Londen te vormen. Hij denkt heden zijn kabinet aan den „President" te kunnen voorstellen. Het zal bestaan uit vertegenwoordigers der socialisten, der natlonaal-democraten en der chrlstelljk-democraten. De vroegere minister van Buitenlandse Zaken, Tadeus Romer, zal geen deel uitmaken van de nieuwe combinatie. Gezien dit feit en zo lang geen ver dere berichten beschlkbEiar zijn, schijnt een dergelijk kabinet, zo schrijft Neale. niet meer voor een overeenkomst met de Sowjet-Unie te voelen dan een regering Kwaplnskl zou hebben gedaan. Er behoeft niet bijzon der op gewezen te worden, dat het niet deelnemen van leden der Boerenpartij aan de regering een zwak punt vormt. Staking breidt zich uit STOCKHOLM, 29 NOV. De staking ln België breidt zich verder uit. zo meldt Reuter. Bijna alle postambtena ren. telefoonambtenaren en een aantal arbeiders van gieterijen en andere fa brieken zijn ln staking gegaan. Slechts enkele trams rijden. In de straten van Brussel patrouilleren tanks. Voltreffer op Keulse Dom BERLIJN, 29 Nov. BIJ de terreur- aanval op Keulen van Maandag J.l. werden, naar thans bekend wordt, be halve ziekenhuizen, een tehuis voor Invaliden, openbare cebouwen en ver schillende cultuurmonumenten, ook de Dom van Keulen gebombardeerd. Door een voltreffer van een brisant bom op het wereldhistorische bouw werk werden het hoogaltaar en de sa cristie 7,waar beschadigd. De omvang van de Verwoestingen in de Dom zelf ls groot. 4 Exchange meldt uit PaaAJs, dat de massamoordenaar dr. PeW& „wegens ziekte" tegen borgstelling tilt de hech tenis ls ontslagen. Gerhart Hauptmonn heeft een nieuw drama voltooid. Het ls een één- acter, getiteld: „Agamemnous Tod.", De juffrouw heeft wie-weèt-hoe-ver getra-pt op een fiets zonder banden, tegen wind en regèn in, maar bereikt nu, roodgewangd, blazend en hijgend, de rand van de hoofdstad Achter op haar fiets zwalkén twee onverschil lige zakken, primitief met papiertouw geknoopt, in een hoogst labiel even wicht. Kleine, brutale bobbeltjes ver raden die inhoud: piepers! Druilregen waart over de stad. Mensen met oerbanken van chagrijn op de natte gelaten fietsen en wan delen voorbij, diep in kragen gedo ken. De roodwangige juffrouw echter is tevreden. Zij heeft buit! Een stad is een verraderlijk dier. Haar huid is bedekt met- groeven, die weliswaar niet meer gebruikt worden, doch desalniettemin gevaar lijk zijn. Natte, ijzeren tramrails, ver raderlijk voor een fiets zonder ban den. De juffrouw slipt, valt, ligt. De wankele zakken begeven het, rollen over de straat en storten hun inhoud in het water. De roodwangige slaakt een be nauwd gilletje. Dan hijst ze zich moeizaam overeind en neemt de schade in ogenschouw. Een diepe zucht ontglipt aan haar welgevulde boezem. Dan bukt zij zich en gaat rapen. Mensen gaan voorbij. Grauw, cha grijnig, galachtig. De juffrouw zegt: Hé. pssst! Meneer, help eens alsje blief? De meneer loert malicieus onder zijn druipende hoedrand en loopt door. Meneer! Ik kan die zakken al leen niet tillen! De tweede meneer veinst de rood wangige niet te zien en trapt liever in een plas dan te helpen. Guttegut, noeneer! seint de rood wangige. Het is een hartverscheurend S.O.S., maar ook de derde meneer is niet bereid, daadwerkelijke liefdadig heid naar vermogente plegen. Eindelijk komt er een manneke, dat tot hulp bereid is. Hij sjort de zakken op de bagagedrager, bindt ze vast en zegt dan, voordat hij de tweede zak dichtbindt, op half-agres- sieve toon: U kon me best wat aardr appelen voor de moeite geven! De roodwangige zucht en vult 's mans actetasje met levensknollen. Zij stapt triestig op. Gedesillusion- neerd: Tja, de wereld is wreed, vandaag aan de dag De Gradisca vrijgelaten BERLIJN. 29 Nov. Het Duitse La zaretschip Gradisca heeft zich per ra dio weer gemeld. Het ls dus door de Engelsen weer vrijgelaten, na op 28 October te zijn opgebracht. Uit de be richten blijkt, dat zich aan boord 100 zwaargewonden bevinden. -De lichtge wonden hebben de Engelsen van de Gradisca afgenomen en geyangen ge- Het plotseling wegvallen van de kolenvoorslenlng heeft 'te Aals meer een grote verandering te weeg gebracht. De duizenden schoorstenen van deze plaats met haar glazen plantenfabrleken hebben al in geen maanden gerookt en zullen ook ln de komende wintermaanden zich nooit met donkere rookpluimen tooien. Aalsmeer, dat in normale tijden een kolenverbrulk heeft als een kleine wereldstad, ls nu aangewezen op wat toevallig nog op de kwekerijen aan wezig was. en het ls dus zonder meer dCrtdellJk. dat veel van het tere kas- goed de winter niet doro zal kunnen komen. V Het sterke samenhorigheidsgevoel, dat de Aalsmeerse kwekers kenmerkt, heeft hun de weg gewezen naar een regeling, die wel niet in staat is. alle verliezen te vermijden, maar toch wgl om het nadeel tot een minimum te beperken, zodat, wanneer ln het vol gend voorjaar weer normalere ver houdingen bestaan, aanstonds met volle kracht kan worden aangepakt. Onder leiding van oden Rijkstnln- bouwconsulent ir. Van der Helm en een commissie van advies, bestaande uit de directeuren van de belde Aals meerse vellingen, heeft men voor Aalsmeer een stelsel van reservaten uitgewerkt, waarin alle gewassen van de warme kas. welke men ln leder geval over wenst te houden, kunnen worden ondergebracht. Veel van het plantenmaterlaal in kas en warme bak ls opgegeven en vernietigd, mlllloenën Jonge planten, die toch niet door de winter zouden komen, zljljn op de composthopen beland,-maar ln dc twaalf of dertien reservaten staan orchydeën. begonia's, calceolaria's, primula's, pelargonla's, fuchsia's, coleussen, lmpatiensen. va rens en bonte bladplanten, die straks zaad, stekgoed of Jonge planten moe ten leveren voor de wederopbouw van Aalsmeers plantenvoorraad. BIJ elke cultuur heeft mén zich af gevraagd, hoeveel planten daar nu straks van nodig zijn. Het benodigde moederplantenmaterlaal ls door de kwekers afgestaan, zonder dat zij er Moeilijkheden 'in België spitzen zich toe BERN. 29 Nov. Van alle kanten marcheren, naar uit een bericht van Associated Press uit Brussel blijkt, formaties der door communisten ge lelde verzetsbeweging naar Brussel ten einde hun afwijzende houding tegen over Pierlot kracht bij te zetten. Britse troepen ln volledige oorlogs- ultrustlng met stalen helmen op en versterkt met pantserafdellngen be waken. zoals reeds gemeld ls. vitale delen van Brussel. Ook tegen de op marcherende verzetsformatles zijn Britse troepen uitgezonden om ze te ontwapenen. Met de kreten: „geeft ons brood en steenkool", „weg met Pierlot", trok ken duizenden stakende leden van het trampersoneel, autobuschauffeurs, telefonisten en spoorwegarbeiders door de straten van Brussel en demonstreer den tegen de regering. De door de communisten geproclameerde staking ls nog niet algemeen. De politieke groepen van de linkervleugel en de verzetsbeweging streven er echter naar met alle middelen de staking ul# te breiden. Pierlot heeft ln de Belgische Kamer bekend gemaakt, dat tot nader order geen politieke vergaderingen of demon straties mogen plaats hebben. HIJ voegde er aan toe. dat het communis tische blad Le Drapeau Rouge ls ge waarschuwd, dat de publicatie zal worden verboden als het doorgaat het publiek te misleiden. Radio-Brussel heeft bekend gemaakt, dat er een de creet ls uitgevaardigd, waarin aan de politie macht wordt verleend perso nen te fouilleren en hulzen te door zoeken. naderhand enig recht op kunen doen gelden, afgezien dan van bepaalde nieuwigheden, waarmee, men bezig was te experimenteren: die gaan straks naar den werkelijken eigenaar ^Zifn de moeilijke tijden voorbij en heeft leder zijn eigen brandstof weer. dan kunnen de kwekers hun Jonge goed tegen kostprijs van de reserva ten betrekken. Winst wordt door de reservaten niet nagestreefd. De brandstof fencommissle Amstei- land 'heeft haar volle medewerking verleend door de reservaten een brandstoffentoewljzlng toe te kennen en de kleine voorraden, die hier en daar nog bij kwekers aanwezig waren t-e vorderen en aan de reservaten ter beschikking te stellen. Rotterdamse „Vonk" ROTTERDAM. 30 Nov. Rotter dam komt weer met een aardig ini tiatief voor bfeeldende kunstenaars ,,De Vonk", waar artlsten, die hun oplei ding al achter de rug hebben, Joh verder kunnen bekwamen ln het schilderen, tekenen ofbeeldhouwen naar levend model. De gemeente gei ul haar toestemming. Zodra de omstan digheden het mogelijk maken, zal „De Vonk" geopend worden ln hec kunstenaarshuis Witte de Withstraat 35a. Liefhebbers kunnen zich opge ven Nblj het Kuhstenaarshula of olj het museum Boymans. De gemeente lijke dienst voor culturele zaken heeft het toezicht. Tachtig jaar in vijf minuten AMSTERDAM. 30 Nov. Het pro duct van tachtig Jaren noeste arbeid zal op Sinterklaas in vijf minuten van eigenaar veranderen.op een fel ling van Han JUngellng, 4 en 5 De cember ln de veilingzaal Oranje Nas- saulaan 9 te Amsterdam. Bidjortapljt. Overigens zijn er 2eer Die tachtig Jaren werk zitten ln een fraaie oude en moderne tekeningen, schilderijen van Henri van de Velde, Welssenbruch, Springer, Vertin. Kik kert. Breitner enz. Beleggers kunnen, te kust en te keur gaan. Demonstraties in Quebec STOCKHOLM. 29 Nov. Tijdens een demonstratie van burgers en soldaten, zijn J.l. Zondag In Quebec, naar radlo- Londen meldt, drie Union Jacks ver brand. De demonstranten zongen tij dens hun tocht door de straten het Canadese lied. Er werden geen arresta ties verricht. Ook Japanse landing op Morotai TOKIO. 29 Nov. Sterke Japanse eenheden hebben bij het aanbreken van de dag op 26 November ln de rug van de vijandelijke stellingen zonder verliezen een tegenlandlng op het eiland Morotai ondernomen. Er zijn rthans verbitterde gevechten aan de gang. Naar Tass uit Belgrado meldt, heeft het ooylogsgerechtshof aldaar 105 per sonen. wiei^ samenwerking met> de Duitsers verweten wordt, ter dood Ver oordeeld. Onder hen bevinden zich drie oud-ministers, een generaal en een dagbladdirecteur. Het vonnis is reed9 voltrokken. Directeur: H. J. Kerkmeester, Bus- sum; hoofdredacteur; Hendrik Lindt, Amsterdam; plv. hoofdredacteur; lr. A. H. de Haas van Dorsser, Haarlem: binnenland: J. y. Grieken; illustratie en opmaak: R. Kampstra; volkscul tuur en kunst: M. Wolters; muziek: G. K. Krop; sport: J. J. Liber; adver tenties; A. H, Lammers, allen te Am- Sterdam. S 113, heuvelstel- aanse grens jke gevech- :e verliezen. de bezet een nieuwe een korte, :e formaties vijandelijke 1 van Knln le druk van zware ver- :en aanmer- d-Hongarlje Itische aan- .'erfront pal n tot staan •de de ge- gebied van i krachtige n nieuwe .visten door se troepen Rrensgebled lewlsten na iwlnst ste- front ver neen kalm. a Koerland irbevel van strijdende Germaanse i wederom Inning be- dvastlgheid etrusslsche fe pantser- 1 19 tot 25 t van artil- ons front ïn verloren gtulgen en mensen en an een ge- merlkaanse West- ,en r ontstond en van de en Dort- i ln de ar- innover en Dec. De secre- parlement ;rij deelt cs Noord- i Utrecht gang van voor per- >uder ver gram tot van 3 tot reeds 1400 halve 400 3e nieuwe n de bon- ït tijdvak met 9 De in met 16 r de week ember a.s. 1000 gram et de ver- itsoen re- Ie JAARGANG No. 284 ZATERDAG 2 DECEMBER 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspert Bureau* voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 - Postgiro 184120 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of f2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 «t. Felle afweerstrijd woedt bij Straatsburg BERLIJN. 1 Dec Op de noorde lijke vleugel van het' westelijke front lag het zwaartepunt ook ni; weer ten oosten en ten zuidoosten van Aken, waar de Duitse troepen op de beboste hoogten van het woud van Hürtgen verbitterde en succesvolle tegenstand boden. Het gelukte een vrij grote Amerikaanse formatie de westelijke rand van het dorp Gros- schau binnen te dringen, waar ver bitterde gevechten om de huizen Melk en toiletzeep voor de kinderen DEN HAAG. 1 Dec. De plaat selijke distributiediensten in de pro vincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht zullen tegen inlevering van de bonnen e413 van het inleg vel twaalf noodrantsoenbonnen .melk 1" uitreiken, waarvan elk recht geeft op het kopen van 1 3/4 liter gestandaardiseerde melk. Ver der. zutlen op elk van deze bonnen twee ranisoenbonnen voor toiletzeep worden uitgereikt. De melkbonnen zijn bestemd voor et tijdvak van 10 December 1944 t en met 6 Januari 1945 en die voor toilètzeep voor het tijdvak van 26 November '44 i tot en met 20 Januari 1945. Van deze melkbonnen dienen er aan het begin van elke wee drie bij den melkhandelaar te worden ingeleverd voor het gebruik gedurende die week. Heeft men dooi de inlevering van een te groot Aan tal bonnen aan het einde van een week een tegoed bij den melkhande laar, dan zal hierop de volgende week niets meer worden afgeleverd, zodat deze bonnen hun waarde ver liezen. Het publiek wordt er daarom in zijn eigen belang op gewezen, dat het de hierboven aangegeven ge dragslijn nauwkeurig opvolgt Voorts zullen tegen inlevering van de bon nen d413 van het inlegvel twaalf noodrantsoenbonnen „taptemelk" worden uitgereikt; drie van deze bonnen geven tezamen recht op het kopen van 500 gram taptemelkpoe- der of van vijf liter taptemelk. Deze bonnen zijn eveneens bestemd voor het tijdvak van 10 Dec. '44 tot en met 6 Jan. 1945. Getracht zal wor den, aan het begin van deze periode de gehele hoeveelheid melkpoeder, waarop men' recht heeft, in eens tegen Inlevering van alle taptemelk- bonnen af te leveren. woeden. De Duitse bezetting slaagde erin zich tegen alle concentrische aanvallen te handhaven. Ook in de bossen bij Kleinhau ontstonden zware gevechten op de korte afstand. Aan het Maasbruggenhoofd irr Nederland heerste slechts geringe activiteit van stoottroepen In het gebied van Elzas-Lotharin- gen hebben de Amerikaanse troeperf hun-stootrichting veranderd en het zwaartepunt van hun offensief thans verplaatst naar de heuvelstellingen ten westen van de Saar tussen Mer- zig en Saarlautera. 2Jij slaagden er nergens in de felle Duitse tegenstand te overwinnen en moesten duizen den doden in niemandsland achter laten. Op de noordelijke flank van het penetratiegebied bij Straatsburg wa ren de Duitse troepen gedurende de gehele dag in zeer zwale afweerge- vechten gewikkeld. Het gelukte de Amerikaanse infanterie met onder steuning door talrijke tanks een ver dedigingslinie ten zuidwesten van Hagenau binnen te dringen. Tijdens Duitse tegenaanvallen werden zij evenwel weer op hun uitgangsstellin gen teruggeworpen. Op de zuidelijke flank van dit penetratiegebied be perkten zich de Amerikaanse stoot troepen tot aanvallen in de richting van Ehrstein. In de Vogezen slaag den de geallieerden erin tussen de Odera- en de Bussangpas een diepe penetratie tot stand te brengén, die tegen de avond evenwel door Duitse tegenaanvallen werd verkleind. In het gebied van Mühlhausen duren de buitengewoon bloedige ge vechten dag en nacht voort.' Pierlot breidt kabinet uit STOCKHOLM. 20 Nov. Uit Brussel wordt gemeld, dat men ver wacht, dat P ierlot zijn kabinet op nieuw zal uitbreiden door het op nemen van- vertegenwoordigers der linkse partijen en van de verzetbe- weging. Naar de zender Londen meldt, heeft Britse minister van Luchtvaart. Sin clair, ln het Lagerhuis verklaard, dat de munitie-ontploffing te Burton-On- trent niet door vijandelijke actie ls veroorzaakt. De zon gaat heden onder om 16.30 uur (Zondag om 16.29 uur) en mor gen op om &30 uur (Zondag om 16.28 uur) Maan heden onder, om 10.46 uur op 18.53 uur (Zondag onder om *1..-) en op om 19.52 uur). L.K. 7 Dee., NJVL 15 Dec.t EX. 22 Dec., VJVI. 29 Dec. Dat was een wonder uit de jeugd. Het kleine Chineesje, dat op de hoek van het Vondelpark twee kleine stokjes uit elkaar vouwde en daar een wonderlijke bloem van papieren knipsel tussen vandaan deed sprin gen. Rode bollen, groene guirlandes, blauwe eiï felgele trossen, dik over elkaar bloesend. En dan knikte hij met het stokje en de bollen en de guirlandes rolden over elkaar heen en- vielen om en de bloem was weer heel anders, veel mooier dan pioenen en rozen en dahlia's ooit kunnen zijn, want die blijven hetzelfde en deze veranderden met elke knik en als je er genoeg van had. legde je de stok jes weer over de kop tegen elkaar en het was een onaanzienlijk dinge tje. zo plat als een dubbeltje en meer kostte het ook niet. Maar de bloemen-Chineesjes ver dwenen. Ze hadden blijkbaar genoeg van de papieren poëzie der kleurige wonderbloem-en. Toen ze terugkwa men, hadden ze broodtrommels voor de buik en riepen ze /„pinda pinda lekka" en voor tien cent kon je een hele reep „apenootjes in suiker bij hen kopen en hun zaken gingen goed, zodat ze er kleurige dassen en bretels en lefdoekjes bij gingen ver kopen.. Maar ook de dassen en de ape nootjes verdwenen want het v:as oorlog en nu kwamen de Chine zen terug met repen chocola en rol len pepermunt en hun prijzen ste gen. Eén gulden, twee gulden, een rijksdaalder. Het was wel een be scheiden zwarte handel en ze ivas niet zo erg als die van de blanken met hun dikke portefeuilles in de kroegen, maar de Chineesjes stonden met hun koopwaar te blauwbekken en te geel zien op de straat en zij waren een steen des aanstoots. Maar nu is ééïi van mijn broeders uit het Hemelse Rijk bekeerd en hij staat weer op de hoek van het Von delpark, net als dertig jaar geleden en hij slaat weer een toverblóem over de kop en hij piept weer en (}e kinderen staan om zijn buik heen en vragen om „zo'n ding" aan hun vader. En vader vraagt en de Chi nees steekt twee vingers op en zegt „twientig cent" en dat is het enige verschil met dertig jaar geleden. Eén zwaluw maakt nog geen lente, één Chineesje, dat zich terugtrekt uit de zwarte handel maakt nog geen normale tijd, maar het is toch heer lijk, dat ergens op een hoekje weer de kleurige bloemen van de papieren poëzie bloeien en dat een kind voor twintig cent gelukkig kan worden. Voor „tee tuppcltjes". TIJL. Toen de bolsjewistische invloed de Anglc-Amerikaanse „bevrijding" in Noord-Afrika op de voet volgde, zeiden velen: „Nu ja, Afrika...!" Toen Victor Emanuel en Badoglio vielen in de bolsjewistische kuil. die zij voor Mussolini gegraven hadden en Italiaanse scholen het Russisch als verplicht leervak invoerden, dach ten diezelfde velen: „Het is ver van ons bed." Zouden zij zich over Titö's glorie in Joego-Slavië dan wel bezorgd maken, over de bolsjewistische ver overingen in Roemenië en Bulgarije, over het „voorlopig" opschorten der regeringsaanspraken van de koningen van Griekenland en Joego-Slavië? Frankrijk is al een goed stuk dich ter bij de slaapsteden van sommige al- te slaperige Nederlanders en het mislukken van het West-Europese statenblok door het hernieuwde con tact tussen De Gaulle en Moscou, een 1 aangelegenheid, die het „bevrijde" Nederland toch rechtstreeks aangaat, kan menigeen aan het denken zetten. Thans is in België het bolsjewistische oproer In volle gang. De regering- Pierlot houdt de ene buitengewone zitting na de andere en inmiddels gaan onder haar ramen beurtelings tierende massa's, die hun „weg met Pierlot" uitschreeuwen, en de Britse tankformaties, proberende, in samen werking met handgranaten werpende en mitraillerende politieformaties de orde te herstellen, die men den Duit- sen bezetter tevoren zo zeer misgunde. België Ls niet slechts het onmiddel lijk aan Nederland grenzende en daardoor als voorbeeld uiterst belang rijke gebied. Het is ook'de laatste van een reeks late' levenslessen, die het Nederlandse volk nog te leren heeft, eer het voor lessen definitief te laat zal zijn geworden. Men kan natuurlijk-ook thans nog zeggen, dat „de Belg nu eenmaal anders is" dan een Nederlander en wanneer dan straks de bolsjewistische brand definitief haar Brabant over geslagen is, kan men weer aanvoeren, dat „Brabanders nu eenmaal wat uit bundiger en kinderlijker reageren" dan koele Hollanders en Friezen. Daarna kan men voortgaan met het uitmeten van de kenmerkende ver schillen tussen Geldermalsen en Har derwijk, tussen Kampen eji Leeuwar den, maar deze procedure is met het woord „kinderlijk" niet meer voldoen- de gekenmerkt, aangezien hét zelfs uitermate kinderlijke lieden duidelijk moét zijn, dat er heel wat meer kilomeiers liggen tussen Aken en Eindhoven dan tussen Eindhoven en Delfzijl Thans blijkt, dat zelfs volgens de officiële schatting van Pierlot de helft der illegalen niet aan de inleverings opdracht van vuurwapenen heeft vol daan. Dat betekent, wanneer men met uiteraard aanwezige wapenarsenalen geen rekening zou houden, dat heel het-bolsjewistische deel der voorma lige ondergrondse en thans andermaal illegale beweging, de wapens blijft hanteren. Hoe zouden anders ook bolsjewistische gewapende formaties naar Brussel kunnen oprukken om er „aan hun eisen kracht bij te zetten", gelijk een recent bericht van Associa ted Press onthulde. Al die dingen zijn alleen verbazingwekkend voor wie de bedreiging van het bolsjewisme in Westelijk Europa voorheen als Duitse propaganda af placht'te doen. Niet alleen de deugdelijkheid der Duitse waarschuwing wordt door de feiten in België bewezen, -niet alleen het woord van den Führer over de democratieën, die zichzelf door het bondgenootschap met Moscou ten grave dragen, gaat thans bij onze zuidelijke naburen in vervulling, de Belgen krijgen allengs ,ook onmis kenbare accenten in het kader der Brits-Amerikaansekrijgvoering. Voor niets putten de regering-Pierlot en de Nederlandse emigrantenregering zich uit in uiteraard vergeefse waarschiir wingen,.dat stakingen in „bevrijd ge bied" een gevaar zijn voor de oorlog voering van Eisenhower. Vlak achter het front ondermijnen de door Eisen hower's lastgevers-ontketende krach ten van het boléjewisme dit front zelf. Anglo-Amerikaanse troepen, die aan het front konden staan, bewaken de vitale punten, die communistische elementen bedreigen. Transportmid delen, die de Anglo-Amerikaanse ravi taillering konden dienen, liggen stil. omdat de communistische bestuurders staken. Anglo-Amerikaanse tanks, die ontbraken aan de vergeefse door braakpogingen bij Aken, patrouilleren m de Brusselse straten. Het „bevrijdingsfront" voelt de uit-' hollende invloed van het bolsjewisme thans onmiddellijk in de rug. Het Bel gische volk dreigt in chaos en armoe de onder te gaan. Het zijn late levens lessen, ook voor Nederland. Té laat? STOCKHOLM, 30 Nov. Roose- heeft volgens een Reuterbericht idaag AleanderO'Krick benoemd Itot Amerikaans ambassadeur in Italië. Soc. Zaken ton dele verplaatst AMSTERDAM, 29 Nov. In ver band met de brandstolfenschaarste Is de hoofdzetel van het departement van Sociale Zaken gedurende de win termaanden overgebracht naar het ge bouw van de Rijksverzekeringsbank, Apollolaan 15 te Amsterdam, tel. 95151; secretaris-generaal aid. Arbeid 1, Rijksarbeidsbureau (gedeeltelijk) en de aid. algemeen secretariaat. De aid. V. en 3.. zomede de aldeling gebou wen en materieel, personeelszaken, sociaal-economische documentatie en statistiek van het Rijksarbeidsbureau gaan over naar het gebouw van de Ned.-Indlsche Handelsbank, Singel'250 te Amsterdam, tel. 47771. Do aid. Arbeid II, de aid. Sociale BUstand en de aid. Comptabiliteit van het depar tement van Soclkje Zaken bill ven ge vestigd ln het Bungehuts. Spulstraat 198 te Amsterdam, terwlll het staats toezicht op de ziekenfondsen en Ue ard. arbeidersverzekering ln het ge bouw Singel 250 te Amsterdam gehuis vest bill ven. .De aid. wachtgeldrege lingen, voorzove.- in Amsterdam geves tigd. gaan over mur het Emmapark 6 te Den Haag. DEN HAAG, 30 Nov. De distri- butiedienst in de provincies Overijsel en Gelderland zullen met ingang vari 1 December a.s. op vertoon van een machtiging van de Rijksverkeers inspectie geen bonnen voor smeer middelen meer afgeven. Zij. die nog een machtiging voor smeermiddelen ontvangen, moeten zich met deze machtiging tot een garagehouder wenden, ten einde daarop recht streeks smeermiddelen te betrekken. De garagehouder moet op de achter zijde der machtiging aantekenen, dat de daarop vermelde hoeveelheid is afgeleverd en de machtiging ter ver antwoording van zijn voorraad zorg vuldig bewaren. Directeur: H. J. Rentmeester, Bus- sum; hoofdredacteur: Hendrik Llndt, Amsterdam; plv. hoofdredacteur- lr. A.' H. de Haas van Dorsser, Haarlem: binnenland: J. v Grieken; Illustratie en opmaak: R. Kampstra; volkscul tuur en kunst: M. Wolters; muziek: O. K Krop; sport: J. J Liber; adver tenties: A H. hammers, allen te Am sterdam. k 112

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1