HET DAGBLAD HET DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN lie gevechten ontbrand j Markirch en Gerardmer sterkte druk in >s van Hürtgen Lange-afstandswapen wint aan betekenis Offensief tussen Geilenkirchen en de Maas in voorbereiding Nieuwe onderneming voordeliger Melk niet voor elk doorbraakpoging naar de Roer verijdeld evige gevechten n Vogezenpassen Pierlot overweegt drastisch optreden Grootscheepse Amerikaanse actie ten noordoosten van Aken Toenemende druk bij Zo zijn er velen Noeste navolging •FDKWARTIER VAN DEN SR, 27 Nov. Het opperbevel weermacht maakt bekend: e.slag bij Aken bij voo'rtdu- an ae aanvalsactiviteit geen rijke wijziging in de toestand ui De Amerikanen werden, uit iidene plaatsen geworpen, r was de vijandelijke druk in 5 van Hürtgen, om welks ooste- itgangen zich zware gevechten kelden. Met aanzienlijke ver- aan mensen en tahks kon de slechts enige vrij kleine stuk- jis veroveren. :amizoenen van sterke vesting- in de omgeving van Metz zet- m verzet voort. Aan de noord- ?ns van Lotharingen ondernam rde Amerikaanse leger over een front en met vrij sterke strijd-; en nieuwe aanvallen. Zij liepen gebied ten oosten van Sierck nze stellingen vast. Bij Bolchen i westen van St. Avoid kon de geringe vorderingen maken, troepen vernietigden \n deze iten veertien tanks. In het ge- van Straatsburg ontstonden gevechtshandelingen van be- )m de Markirch-pas en de bei-g en zuidoosten van Gerardmer hevig gevochten, de Boven-Elzas probeerde, de tander opnieuw, door concen- aanvallen uit het gebied ten rosten van Belfort en ten zuid- van Mühlhausen de Bourgon- Poort te openen. Bij Masmün- :ortten zijn aanvallen met ver- i ineen. Aan de Zwitserse grens e hem met krachtig gebruik tanks een nieuwe penetratie de weg DelleBazel. lange-afstandsvuur op de ge- i van Londen. Antwerpen en vordt voortgezet. Mldden-Itallë beelt het afweer van onze troepen in het ge- van Faenza het achtste Britse gisteren tot een gevechtspauze ngen. Pas ln de namiddaguren de vijand aan weerszijden van d tot nieuwe aanvallen over. die teloos bleven. Aan de Mont'e lere, ten zuidwesten van Vergato, de gevechten voort, is enige tijd zijn hevige aan- van gemëngde vljandellike for- s gericht op het wegenknoop- Knin ten noordoosten van Sibe- n Dalmatlë. ZIJ werden afgesla- In het gebied ten westen van n en Batlna zijn onze divisies steeds ln felle afweergevechten, keld met sterke bolsjewistische krachten. isen Boedapest en Tokay ls de it der bolsjewistische aanvallen :en verminderd. Bij onderdelen aanvallen, die alle ulteengesls- werden, verloren de bolsjewieken de doeltreffende afweer van een onze legercorpsen 22 tanks. Slag ers bestookten des nachts met resultaat de vijandelijke ravitall- g ln het strijdgebied van Boeda- alsmede troepenconcentraties en id staande strijdkrachten bij ac. Een brug over de Donau werd leid. Koerland zette de vijand zijn e aanVallen als gevolg van de :e verliezen, die hij geleden heeft mensen en matorlaal, gisteren Anglo-Amerlka&nse terrein-bommen werpers, die overdag onder krachtige bescherming van Jagérs, naar Noord west- en Mldden-Dultsland vlogen, wierpen voornamelijk bommen op woonwijken van verschillende eteden en op talrllke landelijke gemeenten. Daarbij ontstond bijzonder omvang- -rtjke schade, ln het stadsgebied van. Hannover, dat de laatste tUd herhaal delijk het doel van vljandellikelucht aanvallen was. alsmede ln Hanun. 88 vijandelijke vliegtuigen we,^ aew- geschoten, waaronder 61 Dommenwerpers. Des vijandelijke vliegtuigen München aan. Duikboten boorden ln* felle gevech ten met het vijandelijke ravltailie- rlngsverkeer zes schepen met een In houd van 33.500 brt. alsmede drie tor pedojagers ln de grond. .- -'Jl w/^r».icrvA/5. AO kiru/CLX Is JAARGANG No. 281 WOENSDAG 29 NOVEMBER 1944 Uitgave- N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 - Postgiro 184120 - Abonnementsprijs 21 ct. per weet of f 2.93 per kwarteal. Losse nummers 5 cf. BERLUN. 28 Nov. Het bericht van de Sunday Dispatch, dat de vliegende bommen ln Belgie een nog grotere uitwerking hebben dan ln Ziüd-Engeland wordt te Berlijn be schouwd als een symptomatlscne de- vestiging van het feit. dat de Duitse strijdmiddelen voor de lange afstand als oorlogswapen een- ?teeds groter wordende betekenis krijgen. In Berlijnse toonaangevende krin gen verklaart men, dat het productie plan voor de V-wapens naar wens ver loopt en dat het aantal vliegende bommen, dat dagelijks wordt afge vuurd aanzienlijk le toegenomen. Het is slechts Mn kwestie van enige tijd of de salvo's zullen zo snel op elkaar volgen, dat troepenconcentraties, pantserformaties en belangrijke mili taire centra met groter succes aange vallen kunnen worden dan door ge concentreerde verdragende artillerie mJuist*de$V 2 leent zich hiervoor bij uitstek, daar zij noch van de grond, noch uit de lucht bestreden kan wor den, doch als een spook bom uit de aether neervalt en dood en verderf zaait. De vllegsnelheid van de V 2 heeft drie stadLa: 1. Het zichtbare starttempo: 2. De onzichtbare stra- tosfeersnelheld en 3. De fantastische daalsnelheid. De totdusver verzamelde ervaringen worden voortdurend ge-, brulkt om het nauwkeurige richten te vergroten en om het vernietigende ef fect op te voeren. Men verklaart voorts, dat de stap van het doel Londen tot het doel Pa rijs, Antwerpen en Luik, alsmede tot de directe doelen aan het front be trekkelijk snel ls gedaan. De eerstvol gende trappen van ontwikkeling der Duitse lange afstands- en geheime wapens zullen door den vijand dien overeenkomstig verwacht moeten wor den. Amerikanen bereiken de rivier ten N. van Venlo Vèrzet in Canada tegen de recrutering STOCKHOLM, 28 Nov. Naar Reu ter uit Vancouver meldt hebben gewa pende soldaten ln de kuststad Prince Rupert ln Brits Columblë (West-Ca nada) geprotesteerd tegen het recru- teren van soldaten. De soldaten van drie regimenten begonnen een sjlt- dovm"-staking, daar zij een antwoord eisten op hun eisen weer naar huls In Quebec teruggestuurd te worden. Een optocht, gericht tegen het onder de wapenen roepen van ongeveer hon derd recruten, door .soldaten, mari niers en burgers, werd kort na defor- mering uiteengeslagen. BERLIJN, 28 Nov. De druk v%n het tweede Britse leger op* het Duitse bruggenhoofd aan de Maas bij Venlo duurde voort. Onder het ln de strijd brengen van tanks en slagvliegers slaagden de Britten erin ten noorden van Venlo de Maas te bereiken. Het Duitse bruggenhoofd werd hierbij even wel niet belangrijk vernauwd. De voornaamste aanvallen voerde het tweede Britse leger echter uit ln de aangrenzende sector tussen de Maas en het gebied van Geilenkirchen en hier bereidt het klaarblijkelijk een stoot ln noordelijke richting Voor met als doel de linkerflank der Duitsers binnen te dringen en daarna od te rollen. - Naar door verkenning ls komen vast te staan, zijn de voorbereidingen van generaal Dempsey thans zover geëin digd. dat binnenkort een offensief kan worden verwacht. Dit offensief zal dan tegelijkertijd als ondersteuning dienen van het bij Aken vechtende negende Amerikaanse leg,er. Dit leger heeft zijn aanvallen niet meer met dezelfde kracht kunnen voortzetten en beperkte zich er toe ln het gebied ten noorden van Aken. tussen Geilen kirchen en Jüllch, slechts plaatselijk aan te vallen. De Amerikanen werden daarbij overal met zware verliezen af geslagen. Ten westen van Jüllch ont stonden gevechten om de hulzen van het door Duitse volksgrenadiers her overde dorpje Bourhelm, Meer samenhang ln de Amerikaanse aanvallen was waar te nemen ln het gebied ten oosten van Eschweller. als mede ln hel bos van Hürtgen. In het middelpunt der gevechten stond het plaatsje Frenzerburg, dat door 150 slagvllegers werd gebombardeerd. De hierop volgende tankaanval der Ame rikanen bracht hen weliswaar tot in het zuidelijke gedeelte van het plaats je. doch hier werden zij-door Duitse tanks weer teruggeworpen. Bij een Amerikaanse poging naar Hürtgen door te dringen werdén twaalf vijandelljke- tanks stukgeschoten. Alle aanvoerwe- gen van het achterwaartse gebied der Amerikanen lagen onder het vuur der nieuwe projectielen, die, naar door verkenning- ls komen vast te staan, een vernietigende uitwerking hebben. Nadat de Ankervleugel van het derde Amerikaanse leger van generaal Patton bij de poging tussen de Moezel en de Saar door te stoten, voor Or- scholz ls blijven steken, schijnt thans een hergroepering op deze vleugel plaats te hebben met als doel het zwaartepunt naar het zuidelijke aan grenzende gebied te verleggen met als stootrichting Merzig. Tot grote aanval len ls het hier nog niet gekomen. Wel trachtten de Amerikanen met sterke infanterie- gnr tankformatles tussen Eolchen en St. Avoid ln algemeen noordoostelijke richting op te rukken. Eehalve enkele plaatselijke penetraties mislukte deze poging evenwel volle dig. In de Vogezen zijn zwakke vijande lijke verkennlngsformaties tussen Saarunion en Hagenau de Moder over gestoken. Hier liepen zij echter vast op een Duitse verdedigingslinie. Ten zuiden van Straatsburg probeerden Franse strijdkrachten naar het zuiden ln de richting van Erstein terrein winst te maken, teneinde hierdoor de Duitse flankstelling tussen de Voge zen en de Rlln ineen te doen storten. Door het Ingrijpen van gemotoriseerde Duitse formaties pantser-afweergeschut werd een Franse tankaanval ten noor den van Erstein opgevangen en tot staan gebracht. Ten oosten van St. Die sloegen de Duitse troepen een aan-!il ciror numeriek veel sterkere vijandelijke formaties ln de richting van Markirch af. Brusselse arbeiders tot staking opgeroepen STOCKHOLM. 28 Nov. Door pamfletten, verspreid door de Bond van Vakverenigingen, worden, naar Reuter meldt, alle arbeiders in Brus sel opgeroepen een algemene staking te beginnen. De staking zou vandaag om ^lf Lvgsan. Nieuwe duikb'ootactie BERLIJN. 28 Nov. De na een lange pauze gemelde succesvolle actie van Duitse duikboten, yolgens welke ln een aanval op convoolen ln ver schillende zeegebieden zes vrachtsche pen met een inhoud van 33.500 brt. en drie torpedojagers tot zinken zLln ge bracht, ls voor toonaangevende krin gen te Berlijn aanleiding op te mer ken. dat de vernietiging van deze ne gen eenheden geschiedde in een pe riode van de oorlog, waarin de vijand zich tegen aanvallen op convoolen ter zee en uit de lucht bijna hermetisch beveiligd heeft. Dit succes kan beschouwd worden als een eerste stap op de weg om de maritieme voorsprong van den vijand ln te halen In leder geval zijn deze successen oorzaak; dat de geallieerden alle vijandelijke beveiligingseenheden en beveiligende luchtformatles ln stand moeten houden of zelfs verster ken voor het convooiverkeer. Iran verlang! nakoming van het Atlantic-charter GENEVE. 28 Nov. De minister president Bayat heeft volgens de zen der van Teheran over het program der nieuwe Iraanse regering o m ge zegd. dat Iran van de grote mogend heden de nakoming eist van het ver drag van Januari 1942. het Atlantic- 1 charter en de conferentie van Teh?r:v Enkele lezers klagen over melkle- veranciers, die hun bonnen aan namen toen er nog melk werd ge distribueerd en die dan op een kmp- kaart zevenmaal een kwart liter ga ven als de klant hun een knipje l\et nemen. Deze leveranciers geven nu op hun eigen knipkaarten geen melk meer, omdat er geen melkbonnen meer zijn. Maar ze leveren nog wel melk zonder bon, f 2.50 de liter Deze leveranciers zwendelen. Want op de geldige bonnen, die de klant heeft afgegeven bij wijze van een soort vóónnlevering waarvoor de brave melkman dan zijn knipkaart gaf of een „tegoed" boekte), heeft deze melkvervoerder wel degelijk melk gekregen. Als hij die melk zelf niet opgedronken heeft, heeft hrj ze waarschijnlijk verkocht en als hij ze niet op ktiipkaart afleverde, heeft hij ze ivaarschijnlijk zwart verkocm en er een bedrag van f 2.50 of daar omtrent de liter voor gebedrd. Déze melkmeter zou dus zonder enig bezwaar de melk zonder bon, die hij nu nog in voorraad heeft, op zijn- eigen knipkaarten of klantentegoeds uit kunnén venten. De bonnen en het qeld heelt hij er al voor binnen. Hij kan het dus werkelijk doen zonder schade. Wij hopen, dat deze Redene ring ook melkmonopolist G. van de M-weg, waarover onze deze gedocu menteerde klacht bereikte, tot snelle melklevering moge inspireren - Een eerlijke melkslijter geejt mij te gelijk de feiten, ivaaruit blijkt dat sommige slijters inderdaad niet af kun nen leveren op oude bonnen, al doen zij nog zo hun best. Er zvaren melk- slijters, die de laatste tijd maar 40 d 60 <c melk kregen. Dus hielden, zij bonnen E 405 vast en leverden die 22 November in. Waarop ze 5 in plaats van 10 liter kregen! Dus: deze melkslijters kunnen niet het volle rantsoen léveren. Waar niets is. verliest de keizer zijn recht en dus zeker de klatit, want die was maar koning, voordat ie in de rij mocht gaan staan èn af mocht wfleh- ten, wat de leveranciers en hun be- voorraders beèchikten. De les is: laat iets, wat u te goed heeft, niet oplopen en eew ander mooi weer (of zwarte handelaar) spelen met uw knipkaartenmelk. maar neem direct het volle pond of de volle liter, als u de volle bon -in levert. Leef bij de dag. Melk de dag. zoals Pallieter zei. Zeker als het om uw melk gaat. Een mens is tegen woordig meer dan ooit een ding ven een uur en met een bon is het vaak nog gauwer afgelopen. TIJL. Over de „Druiven der Gramschap". naar de ontwortelden en de:2°™ loosgemaakten. van de wijnoogst van het socialisme, die naderbij zou ko» men als de heer der t\e 1 rscïiaren voeten de wijnoogst zou treden, die de druiven der gramschap vergaart zoals het heet ln de krijgszang der Amerikaanse republiek. En hij schreef voor ln boek dit machtige vers. gedicht e^n tijd van rijzende hoop op rechtvaardig heid: Mijne ogen hebben de glorie En de komst des Heren ontwaard, HU treedt met voeten de wijnoogst Die de druiven der '®rg hii ontketent de onheilsbllksem Van zijn snel verschrikkelijk zwaard; Zijne waarheid schrijdt nabij. Glorie, glorie. hallelujah- Glorie, glorie, hallelujah Glorie, glorie, hallelujah! Zijne waarheid schrijdt nabij! hoop gedreven Okies productief te maken. En straks, als de rijen van de nu drastisch gedunde Okies zich weer be verder. Want wat dat bewerkt, zit ln glnnen te vullen, evacueert Amerika het hart van het land zelf. Dat wat evacuaties en honger en oorlog het aanzijn geeft. Het kapitalisme. Glorie, glorie, halleluj&hl Zijne waarheid schrijdt nabU. M. WOLTERfl Maar het was nog niet do tijd van deze wijnoogst. Do groeiende gram schap der ontwortelden en der ont- v eigenden. der voortgejaagden en De zon gaat heden onder om 16.32 uur en morgen op om 8.26 uur. Maan onder 7.11 uur en op om 16.39 uur. V M. 30 Nov., L.K. 7 Dec.. N.M. 15 E.K. 22 Dec. der hongerenden, zou nog niet gis ten tot de wijn van het socialis me. De onhetls- bliksem van den heer der heer- scharen zou de -wrakke wereld vu; het Amerikaanse kapitalisme nog niet slaan en tot stof doen- vergruizelen. Terwijl „de waarheid naderbij schreed, kregen de banken nog één keer de kans om nog een nieuwe on derneming te beginnen, die nog veel voordeliger was dan het verjagen van arme Okies en het omploegen van kleine boerderijtjes voor troosteloze uitmergelde katoen of het nen van kleine Calif or nlsche Kwekers. Mog één keer kregen de banken ae ians voor een veel mooiere en gro tere „zaak" en ze wierpen zich op de productie van tanks en van schepen en van bommenwerpers en bij elke tank geven ze nu desnoods graag tien en bij elke viermotorige Liberator- ot bevrijder-machine geven ze nu graag twintig gedrilde en nu keurig geunl- formeerde Okies cadeau, opdat het hele zaakje met man en muls kan vergaan en opdat er nieuwe machines kunnen worden gebouwd, steeds snel ler, steeds meer. Eindelijk hebben ze nu zelfs een manier om de voortge jaagde, neergeknuppelde en-tot wan- Overeenkomst Frankrijk— Moscou op komst GENÈVE. 28 Nov. In Londense kringen wordt op grond vaW betrouw baar schijnende inlichtingen uit Frankrijk verwacht, dat het bezoek van De Gaulle en van den minister van buitenlandse zaken Bidault aan Moscou belangrijke resultaten zal op leveren. Aangenomen wordt, dat een Frans-- Sow Jet-Russische overeenkomst zal worden gesloten, dat zal lijken op het Engels—Sowjet-Russische bondgenoot schapsverdrag. maar bovendien nog jje belangrijke clausule ,zal behelzen, dat de belde regeringen zloh bereid verklaren met elkander overleg te ple gen alvorens andere bondgenootschap pen -worden aangegaan. Dit zou betekenen, dat Frankrijk alleen na voorafgaand overleg met de Sow Jet-Unie zou kunnen toetreden tot een groepering van westelijke landen, zoals die de laatste tijd zo levendig' ls besproken. Daardoor zouden de kansen op een toetreden van Frank rijk aanzienlijk beperkt worden. Extra-keuringen Waffen-# enz. Woensdag de 29è November, des middags van 14—1G uur, vinden op het //-Ersatzkommando Niederlande, Korte Vijverberg 5. weer keuringen plaats voor de Waffen-fi en dè Land stormbrigade Nederland. Alle Inlich tingen betreffende ondersteuning en kostwinnersvergoeding worden bij de keuring verstrekt. Stettinius Volgt Huil op STOCKHOLM. 28 Nov. Volgens een Reuterbericht heeft Roosevelt officieel het aftreden van Oordell Huil als staatssecretaris van buiten landse zaken aanvaard. Roosevelt verklaarde, dat Huil nauw contact met hem zal blijven houden en zal fungeren als adviseur voor de bui tenlandse politiek. Stettinius. tot dus verre plaatsvervangende staatssecre taris. is aangewezen als opvolger van Huil. Het aftreden van Cordell Huil wordt ln Duitse politieke kringen voorlopig alleen maar vermeld. Deze kringen zul len haar standpunt tegenover hetgeen men thans ln de Wilhelmstrasse de „aera van Hull !n de Amerikaanse buitenlandse politiek" noemt later uiteenzetten. Toen komt de opvatting tot uiting, dat het aftreden van Huil sedert lange tijd ln de pen was en dat Roosevelt hem, die vooral ln de zuidelijke staten een sterke positie had, tot de verkiezingen voor het pre sidentschap voor zijn persoonlijke cloelélnden heeft willen gebruiken. Thans, nu Roosevelt herkozen ls. kan 1 dc president hem laten vallen. Roosevelt heeft Maandag op de persconferentie verklaard, dat het mogelijk ls. dat hij vacantle zal nemen. HIJ gaf de verzekering, dat hij mogelijk allen verrassen zal. Zijn plannen staan echter nog niet vast. Roosevelt heeft generaal-majoor Patrick Hurley benoemd tot Ameri kaans ambassadeur te Tsjoengklng. Generaal sir Henry Pownall, staf chef van admiraal Mountbatten. heelt „als gevolg van ziekte" zijn functie moeten neerleggen. HIJ wordt opge volgd door luitenant-generaal F. A. M. Browning, plaatsvervangend leider van de afdeling voor gecombineerde opera ties, die het bevel voerde over de eer ste Britse luchtlandingsdivisie bij Arnhem. Op grond van een .decreet van den Duoe zijn thans ln talrijke steden ln Noord-Itallë arbeiders benoemd tot burgemeester, o.m. te Turijn, Piacen- za, Brescia, Como en Genua. Directeur: H. 3. Kerkmeester, Bus- sum; hoofdredacteur: Hendrik Llndt. Amsterdam; plv. hoofdredacteur; lr. A. H: de Haas van Dorsser, Haarlem: binnenland: J. v. Grieken; Illustratie en opmaak: R. Kampstra: volkscul tuur en kunst: M. Woltersr muziek: G. K Krop; sport: J. J. Llber; adver tenties: A_ H, Lammers. allen te Am sterdam K 113 OOFDKWARTIER VAN DEN IRER, 28 Nov. Het opperbevel de weermacht deelt mede: Dals reeds sedert dagen sloegen - troepen ook gisteren hevige vij- elijke aanvallen in i>et Maasbrug- "ïoofd bij Venlo af en bestreden gereedstaande afdelingen tanks Engelsen met geconcentreerd ar- rievuur. i en noordoosten van Aken hervat- de Amerikaanse divisies na een zware voorbereiding door de ar- rie opnieuw hun grote aanval om doorbraak te verkrijgen naar de f. Deze mislukte opnieuw in ons naamste gevechtsterrein door het beraden verzet van onze troepen, garnizoenen in de vestingwerken lom Metz handhaven zich nog ds ondanks vijandelijke aanvallen ■isten al strijdende stukgeschoten plexen te verlaten en naburige te iken. v in het gebied ten noordoosten van hen tot in het .gebied van Fin ten ondernamen de Amerikanen eefse plaatselijke aanvallen op achterhoede en vergeefse ver- ïingsaanvallen op ons deels recht- okken en op van tevoren gereed- lakte stellingen steunende front, n pantsertroepeii verijdelden ten den van Saarburg sterke vijan- ke doorbraakpogingen. Zij ver- t gden in verbitterde afweer 43 rikaanse- pantservoertuigen en ende belangrijke delen van den aanvallenden vijand. toestand in de Elzas wordt door ?htrische aanvalsbewegingen van vijand van het penetratiegebied Straatsburg uit in zuidelijke rlch- en door zware 'gevechten om de en van de Vogezen en in het ge- van Mühlhausen gekenmerkt, 'te weerstand en een snel beweeg- - afweer brachten de vijandelijke allen tot staan. 33 tanks van den d werden stukgeschoten. i vijandelijke bommenwerpers en torpe- dovllegtuigen af en schoten er zes hiervan neer. Gisteren overdag waren de aanval len van de AngloAmerlkkanse bom menwerpers en Jagers gericht op het gebied aan weerszijden van de Rijn. Zware schade ontstond vooral in woonwijken van de steden Offenburg en Keulen. In de nacht ondernamen Britse vliegtuigen effï terreuraanval op Freiburg en Brelsgau. waardoor vele personéTi om het leven kwamen en omvangrijke schade aan gebouwen werd aangericht. Een andere nachte lijke aanval was gericht op Düssel- dorf-Neues. Boven het Duitse rijksge bied waren bovendien storingsvlleg- tuigen ln actie. Negentien vijandelij ke vliegtuigen werdenneergeschoten. leren. Antwerpen en Luik lagen - zwaar vuur. midden-Italië ontstonden slechts selljke gevechten. BIJ Gallicano en Italiaanse troepen den vijand :en penetratleplek. In de Lamo- :tor ten zuidwesten van Faenza i:kten vijandelijke aanvallen. Zuid-Hongarlje houdt de krach- druk der bolsjewisten van het d van Mohac uit ln westelijke oordelijke richting aan. Een vrij aantal vijandelijke tanks werd - zware afweergevechten vernle- nAf. oostelijke front verliep de L?0 gevechtshandelingen lwlWesiellJke deel van het iDebergte dreven onze troeDen delljke formaties, die daar dT£Sj waren binnengedrongen, terug plaatselijk beperkte aanval van grenadiers ln het Oost-Pruisfsche gebied bracht den Sowjets zware lge verliezen toe. In Koerland on- .men de bolsjewieken na de ln- ortlng van hun tot. dusver on- ">men zware aanvallen slechte vrij ke aanvallen, die zonder succes n. zee-oorlog voor dé Noorse kust de laatste tijd zeer sterk opge- m de loop van 27 November en Duitse convoolen voor West- vegen verscheidene aanvallen van STOCKHOLM, 29 Nov. „Dagens Nyheter" citeert een bericht van „Uni ted Press", volgens hetwelk de Bel gische minister-president lr verband met de opstandige betogingen ln Brus sel overweegt dictatoriale maatregelen te nemen. De regering zou vergaderin gen verbieden, een uitgaansverbod af kondigen en ook de dagbladen onder zeer strenge contróle plaatsei In een bijzondere zitting van de regering ls het invoeren van een partiële staat van beleg overwogen. In dit verband is bekend geworden, dat de leden van de .verzetsbeweging" slechts ongeveer de helft van de wapens heeft Ingele verd, dlee zij ter beschikking hadden. Het grootste deel van de Ingeleverde wapens was onbruikbaar De aanhangers der ltnks gétmeuieor- aen hebben ln -de straten gróte plak katen aangeplakt, waarin aangespoord wordt protestdemonstraties te hou den. Het blad „Drapeau Rouge" meldt onder het opschrift „de vilfde colonne gaat tot de aanval over" het volgen de Voor h^t communistische hoofd kwartier ls Vrijdagavond een bom ge vonden en zowel de politie als de brandweer hebben geweigerd de bom onschadelijk te maken. Deze ls ten .,door een BHtse soldaat ver wilderd. Naar voorts vernomen wordt ls ln Brussel en centraal België een staking afgekondigd. Pierlot heeft na een bijeenkomst van bet kabinet een kort communiqué uitgegeven, waarin hij opnieuw ver klaart dat de regering vast'oesloten is niet te zwichten voor dreigementen van «en minderheid. De-Belgische Kamer heeft de bijzon dere volmachten voor de regering- Pierlot met 116 tegen 12 stemmen goedgekeurd. Zes afgevaardigden stem den blanco. DONDERDAG 30 NOVEMBER 1944 le JAARGANG No. 282 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie- oi i j Tel. 24996 -Postgiro 184120 -Abonnementsprijs 2, ct. per weet "of Een gemotoriseerde groep Japanse Infanterie heeft de grens tussen Kwang6i en Kweltsjau overschreden. Deze groep drong twaalf km. de pro vincie Kweltsjau binnen.-' Vltf stakingen in de streek van Detroit hebben ruim 12.600 arbeiders uit het arbeidsproces uitgeschakeld De stakingen hebben vijf bewape- ningsrabrieken stopgezet. o.m. wordt e+4 55 Ford-motorenmaatschappij ge staakt. De ton raat heden onder om 16.33 uur en morren op om 8.24 uur. Maan onder 5.50 uur en op om 16.11 uur V.M 30 Nov.. L.K, 7 Dec., N.M. 15 Pec., F K. n Dec. Rijn-Rhönekanaal BERLIJN. 29 Nov. In de loop oer jongste ontwikkeling deden Brit se formaties slechts zwakke aanval len op het Maasbruggenhoofd bij venlo. Na het intreden V3n beter weer toont het strijdgebied bij Aken wederom het beeld van een gewei ülge materiaalslag. Vooral in de sec toren ten noordoosten van Aken. vie- en de Amerikanen na een urenlang trommelvuur uit vele honderden vuurmonden en onder het ln de SS? ,wcrPf var' al|e beschikbare Jachtvhegeifonmaties over een breed Iront met alle ter beschikking, staan- S ™,u?fe!i?er,.en ,ankstrljdkrachten ^-.Stellingen aan. Na een ver bitterde strijd, die uren dunrde, ge- hS nil?. 9en, Amerikanen tenslotte het plaatsje Merzenhausen te om' stagelen, dat door de Duitse troe- Pen tegen alle concentrische aanval- ten werd behouden. Een nieuwe aan tal ln de richting van Koslar werd door een tegenstoot opgevangen Hierbij ontstonden in Koslar verbit- in heotStJ2?^VeChten aanvallen Li g?i"'d ^an Grosschau waren teel zwakker dan in de afgelopen dagen, en zij werden alle afgeslagen. bet gebied van Elzas-Lotharingen Amerikanen ten noorden van haarburg op een zeer smal gebied met geconcentreerde IntanterleJ en tank- lormatles hun aanval op de Dulw erdedlgingsstellingen begonnen Ann deze aanval ging een grote aaivitS afanDhe"„T.n.deI1J,kï hiehtwapen voor ar. Desondanzs slaagden de Amerika- tlls tot SfJS pKlaatec"lke Penetra- h» o j d te brengen. die 'zll in de avonduren weer moesten prils ee- ^•TWJI het op de noordelijke giïS h®t penetratiegebied van Straatsburg betrekkelijk rustig bleef vlmmcl h,mm£rllt.anen °B de oostelijke delljke SSRiSTSW™ steta Jmtstcmden bpLnder^erbhterde nnohl w1 gedurende de gehele nacht voortduurden. Duitse tegenaan- m?ak«n hier aan het o^drln- gen der Amerikanen een firide In tie Ken insluitende sectoren slaag den de Amerikanen er weliswaar in terreinwinst to behalen, doch deze had geen operatieve betékenis. lijke dU°'™ldrd( de "iJsodc- HiarHffrüeN .55 5? bergpassen voort. Hierbij gelukte het de sterk ln de 51eer5e/5®Id zlin5® Ameriaknen. on- Mrmxt wn6 ftTsjd werpen van grote formaties vliegtuigen, tijdelijk ten oos ten van Markirch en in het gebied van Bonhomme de Duitse hoofdverde digingslinie binnen te dringen. In te genaanvallen slaagden de Duitse troc- pen er in d<j loop van de middag echter ln de Amerikanen op te van gen, en tot staan te brengen. Op de uiterste zuidelijke vleugel werd als ge volg van de toenemende vijandelijke druk de Duitse verdedigingslinie ln net gebied ten zuiden van het Rljn- Rliönekanaal op een verkorte linie te- ruggenomen. Hevige vijandelijke aan vallen, die deze operaties moesten ver hinderen, werden met zware verliezen voor de Franse hulptroepen afgesla gen. Het front in Hongarije In het Hongaarse gebied ontstonden ten noorden van de Drau en ten zuid oosten van Fünfklrchen levendige ge vechten met opdringende Sowjet-Rus- slsche tankformatles, die opdracht hadden de stad stormenderhand te ne men. De van drie kanten tegelijkertijd aanrollende Sowjet-Russische tanks werden door mobiele lucht-afweorbat- terljen. verscheidene kilometers ten zuid-oosten der stad tot staan ge bracht. In het gebied van Mohacs slaagden de Sow,iet-Russen er evenwel ln hun bruggenhoofd op westelilke oever van de Donau Iets «aar het noordwes ten en het noorden te verbreden. Het lukte hun echter niet de Duitse stel lingen te doorbreken In het gebied van Boedapest en ten oosten daarvan was het rustig. Als gevolg van de zware verliezen voeren de Sowjet-Rus- sen hier hergroeperingen uit. N,aar Interlnf van het Italiaanse strijdtoneel meldt. ziJh verscheidene Britse aanvallen ter weerszijden van Faenza reeds ln het voorterrein der Du tse stellingen uiteengeslagen. De Duitse troepen brachten den vijand hier zware verliezen toe Sombere woorden van den Canadeseri premier STOCKHOLM. 29 Nov. Naar Reu- ter uit Ottawa meldt, heeft de Cana- dese minister-president Mackenzie King het Canadese Lagerhuis medege deeld. dat het land rekening moet houden met de mogelijkheid van een anarchie. Hij motiveerde deze uitlating door te wijzen öp de betogingen van gewapende soldaten van drie regimen ten in Prince Rupert (Brits Columblë) en met soortgelijke demonstraties van troepen in andere plaatsen, ook ln Ottawa. .,.Ain ae «cbelme zitting, die Marken- zie King bijeengeroepen heeft zou ook de nieuwe minister van defensie en voormalig bevelhebber van het Cana dese leger ln overzeese gebieden. Mac Naughton. deelnemen, De leider der conservatieven. John Bracket, zeide in een openbare rede kort na de verdaging van de debat- ^5 La*eriüiii5 dat de nieuwe dienstplicht politiek door Mackenzie King en generaal Mac Naughton ge- accepteerd ls onder omstandigheden, die „ons vertrouwen ln hen op een zware proef stelt". Vroeger had ik mij vaak voorge steld hoe het er bij Hazemari thuis uit zou zien. Alles keurig netjes natuurlijk, geen stofje op de schoor steen, maar wel een pendule in het midden, vazen links en rechts, daar naast links een herfstbos, rechts een winterbos tegen de muur En dat klopté precies. Dat wil zeggen, er lagen geen stofjes. Maar er lag nog veel meer niet. Geen lakens op be{. bijvoorbeeld en maar twee heel dunne dekens. Geen vloerkleed en alleen zeil met slijtgaten. Geen vitrage, slechts kale pluche overgordijnen. In deze omgeving troonde Mina. Dik was zij gevéeest, jc kon het nog zien. een echt dik burgervrouwtje. Maar die dikte was verdwenen en het waren slechts vellen die restten, vellen die van kin naar sleutelbeen liepen, vellen van oren naar mond hoeken. Zij zag er netjes uit, zij had een eenmaal defti ge zwarte Japon aan met gitten, maar och, de rok was zo dun, je zag iets wits erdoorheen schemeren. Die Hazeman! Hij was altijd zo'n brave, eerlijke burger. Hij werkte zijn hele leven hard, door weer en wind wandelend met zijn actentasje, langs iedereen, die acht centjes in de week te missen had voor de „dooiebos". En nu was er twee gulden en een dubbel tje in huls, de kachel was uit omdat het nog geen vijf uur was, de meu beltjes stonden triest en kaal té kij ken in het weifelende middaglichf. Er wordt zo vaak gezegd: „Ach, iedereen heeft nog wel een voorraadje als de ergste nood aan de man komt". Nietwaar, men hoort niet anders. Maar het is niet waar! Het is waar achtig niet waar. Hazeman en Mina zijn niet de enigen, die leven in een kaal en leeg huis. Zij zijn niet de eni gen, die alleen van de Centrale Keu kens en het-aveinige brood per week moeten leven, in het donker zitten en geen vuur hebben. Zo zijn er in Am sterdam honderden' gezinnen, van brave, eerlijke mensen, die van dag tot dag leven, met lekke schoenen en knorrende maag. Daartegenover de zwarte handel, waar alles en alles te koop is voor krankzinnige bedragen. Ach, het Jor- daanmeisje, dat mij een pakje ge rookte spiering probeert te verkopen zal het heus niet uit weelde doen. dat. gelooft niemand. Er zijn er erger, er zijn er die tonnen en meer verdiend hebben aan de zwarte handel En daarover kan men zich kwaad ma ken. Maar misschien is enig mede dogen van hen, die nog iets hebben, met de Hazemannen cn consorten, meer waard dan deze kwaadheid. Er gebeuren wonderlijke dingen !n het door Britten en Amerikanen bezette Zuiden van ons land. Wij bedoelen niet zo zeer de pro teststaking in de Philipsfabrieken te Eindhoven tegen niet-nakoming van de vocdselbelofte. In Italië heeft des tijds Badoglio op gezag van zijn Brits- Amerikaanse vrienden voedsel be loofd; het is niet gekomen. In Frank rijk en België beloofden de regerin gen, die uit handen van de geallieer de troepen „bevrijding" kwamen brengen, verhoging van de rantsoe nen. Zij is niet alleen uitgebleven, maar door honger vervangen. In Nederland ontketende de uitge weken Nederlandse regering uit Lon den nog vóór de nadering van het front een onherstelbare des-organisa tie van het. voorheen in hoofdzaken bevredigend functionnerende Neder landse distributiestelsel. Zou zij dan haar belofte inzake de voedselvoor ziening in de Zuidelijke provincies tegenover de vrijmoedige eisen der Anglo-Amerikaanse oorlogvoering hebben kunnen staande houden? Neen. het is een wonder van geheel andere orde, dat het „donkere zuiden" verlicht. Naar verluidt zijn de vak bonden van onderscheiden kleur en gezindheid, ginds tot een „nieuwe" eenheid versmolten. En, zo verluidt het) trots in de berichtgeving uit het van alle nieuwe orde gezuiverde ge bied. ajs symbool van deze verheven eenheid geven de verheven organisa ties van de arbeid nog slechts één blad uit. Nieuwe eenheid? Van alle nieuwe orde gezuiverd? Het zijn wonderlijke gedachten, die de Nederlandse arbei ders bij deze tijding door het hoofd moeten spoken. Er was een tijd. dat Woudenberg de oprichting ven Het Nederlandse Arbeidsfront bekend maakte. Het lijkt alweer een ver ver leden, Waarin dat gebeurde, want hoe veel onvermijdelijke zorgen en hoe veel onvermijdelijke belemmeringen de oorlogstoestand ook meebracht er staat reeds lang een lange staat van dienst op naam van dit Neder landse Arbeidsfront en het leven van mensen en dingen wordt altijd geme ten naar hun verdiensten. Schiep ech ter niet juist dat Arbeidsfront de een heid van de arbeid en verweet men het toen niet Juist deswege zijn ver bondenheid met de „nieuwe orde"? Eenheid van de arbeid.. „Kón niet", wisten de schotten bouwers van diver se religie en politieke kleur Dan moesten zij immers hun belangen en belangetjes ondergeschikt maken aan een groter geheel? Dan moesten de heren schottenbouwers wellicht zelfs hun eigen belangrijkheid aan dat ge heel dienstbaar maken. Wie kon zo iets verwachten? Sindsdien gingen een paar moeilijke jaren voorbij. Zij waren verre van gunstig voor opbouwende arbeid en voor alles wat „nieuwe orde" heette en zij gaven de heimelijke fluisteraars en de openlijke kankeraars stof. Zo meende men. Maar in de-illegale pers trof men somtijds onverwachte geluiden aan. Daar schreven onder de" druk der fei ten onverdacht „vaderlandse vader landers" dat het vroeger toch óók niet alles was geweest en dat het zeker niet weer zo worden kon als het vroeger was. Hoe hetxian wél moest? Nu, dan beschreven onze ondergrond se schrijvers een „nieuwe pers-organi satie", een „nieuw' 'systeem van Winterhulp, „nieuwe" maatregelen tegen werkloosheid, die dikwijls zó zorgvuldig van de veel versmade nieuw! orde gecopieerd waren, dat alleen de naam nog maar verschilde. In zulke ogenblllcken greep de ver standige lezer zich even naar het hoofd. Hij dacht aan den verstrooiden professor, die zijn bril opzette om naar... zijn bril te zoeken en hij meen de, dat zulke kortzichtige dwaasheid alleen maar op het eeuwig-geduldige papier mogelijk zou zijn. Thans is men dan ln het Zuiden metterdaad begonnen eenheid ln or ganisaties van de arbeid te brengen. Beter: Men neemt er de schijn van aan. Men „verenigt de verschillende vakbonden". Maar sinds hoelang was die een heid van de arbeid dan eigenlijk ver stoord? Scms niet sinds het ogenblik waarop vermeende bevrijders de nieu we orde en het werk van Het Neder landse Arbeidsfront opzij meenden te moeten zetten? En wie bracht hen eigenlijk op dit lumineuze eenheids- idee, deze heren schottenbouwers, die 40 Jaren de tijd hadden en er toch nooit toe kwamen? Werkelijk, er is heel wat stof tot nadenken in deze noeste, maar late navolging. Waarom deugde de „Nieuwe orde" eigenlijk niet; als zij nu door de zo geheten bevrijders wordt nagebootst? Waarom wordt zij nu nagebootst, als zij toen niet deugde? Het ziet er naar uit. dat er evenveel onwaarachtigs ln de vroegere bestrij- din£ in de huidige navolging steekt Het zie.t er naar uit, dat men destijds zonder al te veel goede rede nen afkeurde en thans op tamelijk ongezonde grondslagen imiteert. Men behoeft het trieste spel slechts gade te slaan van terugkerende rege- n,Bf€n. die hun twee weken tevoren uitbundig bezongen ondergrondse hel den ontwapenen en van „eindelijk bevrijde" werkers, die hun regering wegens geschonden voedselbelofte een proteststaking aan doen. om de „een heid naar waarde te schatten, die men ginds thans bezig is te verwezen lijken. De navolging zelf b 1 Ij f t niettemin vleiend Explosie verwoest een kamp der R.A.F. STOCKHOLM. 39 Nov. Een ge weldige ontploffing heeft een voor- raadkamp van de R.A.F. in de Noord- Engelse stad Burton-on-Trent ver nietigd. Hierbij zijn minstens 220 personen om het leven gekomen. De schade beloopt millioenen ponden. Uit Londen verluidt, dat de explosie het gevolg is geweest van een Duits V-wapen. Ooggetuigen delen mede. dat de kracht der ontploffing zo ont zaglijk was. dat de gebouwen in de buurt van de ontploifingshaard van de aardbodem zijn weggevaard. Het gehele gebied ziet er uit alsof er een aardbeving heeft gewoed. Vele boerde rijen m de buurt zijn volkomen ver dwenen en er Ls zeer veel vee gedood De kleine stad Burton-on-Trent is door de ontploffing zwaar geteisterd. Directeur: H. J. Kemneeater. Bur- aum; hoofdredacteur: Hendrik Llndt Amsterdam; plv. hoofdredacteur; lr A.' ,H^." .van Dors4er< Haarlem: binnenland; J v Grlekén; illustratie en opmaak. R Kampstra, volkscul tuur en kunst; M Wol tere. muziek: G. K Krop; aport: J. j. Llber; adver- a D&minen, allen te Am- oterdarn. g

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1