HET DAGBLAD HET DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Afweerslag bij Aken nadert zijn hoogtepunt Amerikanen in bos- gevechten verstrikt Ten koste van alles Duitsers heroverden enige plaatsen Alle oorlogswinst verbeurd verklaard? Beschikking Vijfhonderdduizend vluchten Correspondentie Verbitterde strijd op dej toppen der Vogezen Hardnekkig verzet in Straatsburg Geallieerden moeten een grote strijd macht in Lotharingen concentreren Schietpartij in Brussels, straten Politie slaags met betogers Gewefens-conflict Petroleum over de gouden bergen UIT HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER. Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: De afweerslag bij Aken nadert zijn hoogtepunt. Ter aanvulling van hun. zware verhezen voerden de Amerikaftien gisteren in het gebied tussen Geilenkirchen en Eschweiler nieuwe strijdkrachten uit het ach terland aan en probeerden hun uit- gangsstellingen te verbeteren, ten einde de aanvallen voort te zetten. Onze divisies vernietigden pantser- concentraties door geconcentreerd artillerievuur en wierpen den vijand in tegenaanvallen terug. In het hooggelegen woud bij Huertgen raakte het gros van. de Amerikaan se aanvallen in zware bosgevechten verstrikt. Eigen gevechtsgroepen zetten in het gebied*van Metz hun tegenstand «in de oude forten voort. Ten Noorden en Noordoosten van het Bischwald in oostelijk Lotha ringen zijn talrijke vijandelijke aan vallen mislukt. Tegenaanvallen van onze tanks drongen ten noorden van Saarburg de vijandelijke bewegingen van het noorden uit in de flank. In de stad Straatsburg en haar omge ving verdedigen zich gevechtsgroe pen in vrij oude verdedigingswerken en vestingen. Qm de' bergkam van de Midden-Vogezen hebben zich le vendige gevechten ontwikkeld. Onze troepen in de Boven-Elzas hebben het grootste deel van het bosgebied flink Van den vijand vrijgevochten en rukken over een breed front naar het westen en zuidwesten op. Ten noorden van Belfort houdt dé sterke druk van den vijand op de grens van de Elzas aan. Ontlastingsaanvallen op onze versperringsgrendel ten noordoosten van Delle en pogingen van den afgesneden vijand om uit te breken, mislukten. Aan de Bour gondische Poort werden, volgens de voorlopige berichten, sinds de 16e November 98 vijandelijke tanks ver nietigd. Behalve Londen en Antwerpen werd overdag en des nachts vooral weer, het gebied van groot-Luik in versterkte mate met onze lange-afstandsvuur- wapenen beschoten. In de Etruskischè Apennijnen heb ben Amerikaanse formaties onze borg stellingen ten Zuid-Westen van Ver- gato tevergeefs- aangevallen.. Tussen Faenza en Forll hebben onze troepen ook gisteren de met een geweldig ge bruik van materiaal ondernomen door braakpogingen van de Britse divisies, na. zware gevechten, die de gehele dag aanhielden, uiteengeslagen. In Zuidelijk Hongarije zijn de bol sjewieken met sterke strijdkrachten opnieuw uit de bruggenhoofden bij Epatln en Batlna- tot de doorbraak overgegaan. In geconcentreerd afweer- vuur werden zij reeds rfa een korte opmars weer tot staan gebracht. In Midden-Hongarije werd vlak ten Zui den van Budapest verbitterd gevoch- .ten. In de brandpunten van de af- weerslag bleven in het gebied van Hat- van en aan weerszijden van Miskolc nieuwe sterke vijandelijke .aanvallen vruchteloos, afgezien van onbeteke nende terreinwinst. Ten Noord-Westen van Ungvar en aan de Doeklapasweg stortten plaatselijke aanvallen der bol sjewieken voor onze stellingen ineen. In de tweede grote afweerslag In DfeN HAAG. 25 Nov. Naar wii van zeer goed ingelichte zijde ver nemen trachten. Engelsen en Amperi- kanen thans ten koste van alles een doorbraak der Duitse linies te force-, ren om tot een beslissing te komen. Het gevolg daarvan Is. dat de ver liezen van de geallieerden zowel in Lotharingen als bij Aken ongeloof lijk hoog zijn. Daarbij vergeleken zijn de verliezen van de Duitse ver dedigers vrij gering. Alex Schmalfuss. de oorlogscorres pondent van'het D.NJB.rin het Wes ten. meldt: De doorbraak, die aan hét 15e Amerikaanse corps over de Zaberner Stiege over een breedte van ca 30 km is gelukt, heeft weliswaar voor de Duitse militaire leiding een nieuwe situatie geschapen, waarop zij reageren moet en uiteraard ook rea geert, doch is geen gebeurtenis van beslissende betekenis. De werkelijke zwaartepunten van de grote slag in West-Europd blijven liggen in het gebied van Aken en aan de oostelijke Maas. Over het resultaat van de verdere Duitse maatregelen kan voorlopig nog niets worden mede gedeeld. Ie JAARGANS No. 279 MAANDAG 27 NOVEMBER 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: tdooïgracht 31, Leiden. Tel. 24996 - 'Postgiro 184120 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of f 2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. Koerland behaalden onze dappere for maties tegen de stormloop van acht Sow jet-legers een volledig alweersucces. De doorbraak der bolsjewieken, die na een artillerlevoorbereldlng van bijna 200.000 schoten met taVIIke tanks werd ondernomen, werd. J^n dele in tegenaanvallen, afgeslagei. en onbe langrijke penetraties werden opge heven. De strijd op het sohietelland Sworbe is-afgelopen. De dappere bezet ting, die naar het Zuidelijke deel van het schiereiland was opgedrongen, werd gisteren in de loop van de dag bij voortdurende afweer van veelvul dig overmachtige aanvallen, der Sow- jets door formaties van de Duitse marine en landingspioniers naar het vasteland overgebracht. Vijandelijke stoorvllegtulgen wier pen In de afgelopen nacht verspreid bommen in verschillende delen van het rijksgebied. j Mikolajczyk afgetreden STOCKHOLM. 25 Nov. Naar de Britse berichtendienst meldt is de minister-president der uitgeweken Poolse regering te Londen, Mikolajc- zyk, afgetreden. Zijn opvolger is- Kwapinski. Reuter .meldt, dat de Londense bladen aan dit aftreden „een zekere betekenis" toekennen. De „Daily Mail" schrijft, dat de kans op over eenstemming tussen de Polen te Lon den en de Sowjet-regering thans' zeer verminderd wordt. De oorzaak van de crisis schijnt volgens dit blad te zijn, dat de Amerikaanse regering heeft geweigerd, de uitgeweken Pool se regering gemeenschappelijk met Engeland een garantie voor de gren zen van een nieuw Polen te geven. De zon gaat hedep onder om 17.21 uur en morgen op om 8.23 uur. Maan onder 4.24 uur en op ora 15.46 uur. V.M. 30 Nov., L.K. 7 Dec., NM. 15 Dec., E.K. 22 Dec. BERLIJN, 24 Nov. Interlnf meldt, dat op het met trechters bezaai de slagveld bij Aken de Duitse troepen gisteren over een. breed front ln de aanval waren. Zit wierpen de Ameri kanen in weerwil van hardnekkige te genstand overal terug. Blizonder he vig waren de Duitse aanvallen ten oos- tep van Geilenkirchen, waar onder meer de plaatsen Beeck en Hoven en een belangrijke heuvelrlj ten zuidwes ten van Llndern stormenderhand wer den genomen. De Duitse troepen ble ven, overal meester van de toestand en konden zich ook op het bruggeib- hoofd van Jüllch tegen zware Ameri kaanse aanvalen handhaven. In tegen aanvallen heroverden zij de plaatsen Bourhelm, Lohn en Pützloh. Ameri kaanse tankconcentraties ln Eschweiler werden door zeer zwaar artillerievuur uiteengedreven. Op het Duitse bruggenhoofd ten wes ten van Venlo werden alle Britse aan vallen, die zwakker waren dan op de voorgaande dagen, afgeslagen. Het D.N.B. verneemt nog. dat giste ren alle pogingen der Engelsen, de Duitse dlstanciërings'oewegingen ten zuidwesten van Venlo te hinderen, mislukten. De vijandelijke aanval op het Duitse bruggenhoofd bij Roermond kon na verbitterde gevechten wat ter rein winnen. De toestand in Parijs GENÉVE, 25 Ncrv. Omtrent de toestand in Parijs melden de Zwit serse bladen: De meeste Parijse res taurants zijn gesloten: De eigenaars verklaren, niet voldoende levensmid delen te bezitten om hun eigen hon ger te kunnen stillen. De spijzen, die in' de geopende eetgelegenheden worden geserveerd, rijn zo arm aan vet, dat zij slechts voor korte tijd' verzadigen. Een maaltijd, bestaande uit groentesoep, groene erwten, wor telen, aardappelen en een appel'kost 30 francs. Wordt een vleesgerecht geserveerd, dan gaat de rekening met sprongen omhoog. Ook thans rijden er in Parijs nog geen trams, autobussen of taxi's. Extra-keuringen Watten-enz. Nu meer dan ooit is bet de plicht van flinke gezonde Nederlandse Jon gens, die het vaderland willen verde digen en de geliefde bodem voor de totale verwoesting zullen beschermen, rich te melden voor dienstneming bij de Waffen- ff (infanterie, pantser Luftwaffe, flak, pak, artillerie enz.), Landstorm Nederland en eventueel voor de N.S.K.K. De 30ste November a.s. tussen 14 en 16 uur vindt in het gebouw van het (f-Ersatzkommando Nlederlande, Ne- benstelle Dam 4 Anyyerdam, een extra-keuring plaais. DEN HAAG, 25 Nov. In een radiopraatje uit het door de Engel sen bezette Nederlandse gebied werd dezer dagen de bestraffing aange kondigd van allen, die op ongeoor loofde wijze verdiend hebben tijdens de Duitse bezetting, hetzjj door leve ranties aan den bezetter, hetzij door sluikhandel e.d. Als voorbeeld van een goede regeling van deze bestraf fing werd de methode der Franse regering geprezen. In Frankrijk wa ren ln September de z.g. bevrijdings- comite's begonnen met het instellen van -particuliere commissies, die tot taak hadden „ongerechtvaardigde financiële winsten op te sporen". Op 18 October werden deze opsporings- commiSsies officieel. Toen werd be paald, dat als onwettig zou worden beschouwd alle winst, gemaakt tus sen 1 September 1939 en 31 Decem ber 1944, hetzij door samenwerking met den vijand, hetzij door zwarte- marktoperaties op grote schaal. In ieder departementzou een commis sie voor de" cónfiacatie van onwet tige winsten worden ingesteld. Deze commissie zou dan inlichtingen krij gen, zowel van de ondergrondse be weging als vffn overheidsinstanties, zoals de belastingon. De commissie zou ook op eigen initiatief een on derzoek mogen instellen door mid del van haar eigen agenten en haar experts. Zij zou voorts huiszoekingen mogen verrichten en tenslotte eigen dommen geheel of gedeeltelijk in be slag nemen. De Nederlandse radiospreker, die deze mededelingen deed, s£rak de wens uit, dat een dergelijke finan ciële uitmesting met de grootst mo gelijke sooed en energie zou worden aangepakt. I?it. sou dan blijkbaar moeten geschieden door de tegen woordige Engelse bezettingsoverheid. De Belgische politie heeft, naar Reuter meldt, vrijdag senator Borgl- non gearresteerd. Deze was voorheen lid van de Nationale Vlaamse Unie. De Fiihrer heeft den Portugesen president, Carmona, ter gelegenheid van diens 75ste verjaardag telegrafisch zijn hartelijke gelukwensen doen toe komen. Naar Exchange uit Parils meldt, ls bij regeringsverklaring medege deeld, dat de minister van Staat Jeanneney, tildens de reis van de Gaulle naar Moskou, dezen met alle rechten en plichten zal vertegenwoor digen. Over de sterkte der op Leyte gelande geallieerde divisies wordên hier bijzonderheden bekend, waaruit blijkt, dat het hier ervaren soldaten betreft, die met de modernste wape nen zijn uitgerust De totale sterkte zal ongeveer 100.000 man bedragen. Beschikking van den höh. ff und Po- llzellührer betreffende het verbod tot het afbeelden van personen en zaken ln de open lucht. Op grond van de artikelen 7 en 8 van het decreet no. 15/1944 bepaal lk: Artikel 1. Het fotograferen, filmen, tekenen, alsmede het op enigerlei an dere wijze afbeelden van personen of' zaken, 'welke zich buiten besloten ruimten bevmden, ls verboden. Artikel 2. (1). Hij die ln strijd handelt met de bepalingen van artikel 1 dan wel deze tracht te ontduiken, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 5 Jaar en met geldboete tot een onbeperkt bedrag, dan wel met een dezer' straffen, voor zover niet op grond van andere bepalingen een zwaardere straf ls bedreigd. I "Dg bij het begaan van het straf bare feit gebruikte dan wel -daar toe bestemde voorwerpen wordëh ver beurd verklaard. (2) Uitlokkers, me deplichtigen en handlangers krijgen dezelfde straf als de daders. (3) Het nemen van maatregelen op het ge bied van de Slcherheltspollzel blijven voorbehouden. Artikel 3. De bijzondere bepalingen voor leden wan de Duitse weermacht, de Waffen-ff en de Duitse politie als mede de verdergaande bepalingen van de beschikking van den Commissaris- Generaal voor de Openbare VeUlgheld betreffende het fotograferen en het op andere wijze reproduceren van instal laties, welke voor het verkeer van be lang zijn, blijven onaangetast. Artikel 4 De Höhere ff- und Poll- zelführer en Generalkommlssar voor de Openbare Veiligheid kan ln bijzon dere gevallen vergunningen verlenen tót uitzondering. Artikel 5. Deze beschikking treedt overeenkomstig artikel 8 van het decreet no. 15/1944 in werking op het tijdstip harer bekendmaking. Misbruik van een kerk Wapendepot gevonden ZWOLLE. 24 Nov. In het dorp Lemele, ten zuiden van Ommen, had men de laatste tijd verschillende ma len waargenomen, dat wagens van het Nederlandse Rode Kruis voor de kerk stilhielden en pakken aflaadden. Toen naar aanleiding daarvan, werd Inge grepen, ontdekte de Duitse contróle- dlenst op de zolderverdieping der kerk een wapendepót, bestaande uit een Engels antitankwapèn, vilf machine pistolen van Engelse herkomst, een zak handgranaten, vijf Amerikaanse snelvuurgeweren en 50 kg. ontplofbare stoffen.met de bijbehorende lopten. De geestelijke en de koster van de kerk zijn wegens medeplichtigheid ge arresteerd en de kerk is gesloten. Op de deur der kerk ls een mededeling aangeplakt-, waaruit blijkt, dat zich ln de kerk een Engels wapendepót heeft bevonden en dat de kerk derhalve wegens misbruik van haar religieuze bestemming gesloten moest worden. Uit Rome wordt gemeld, dat de regerlng-Bonomi ls afgetrëden en dat een nieuwe regering zou zijn ge vormd. Amerika evacueert II Amerika evacueert! Sinds tiental len ^aren is deze evacuatte' aan de gang"! Misschien is deze' evacuatie ellende door de Amerikaanse „voor spoed" van. deze oorlog tijdelijk in andere banen te leiden. Op het ogen blik worden de arme voortgedreven dagloners' in plaats van met kaduke wagens langs de wegen met prachtige zestonsboinmenwerpers in hele zwer men langs de hemel naar Europa ge jaagd om daar te gaan bevrijden en bezetten en de dividenden van de wapenfabrikanten met sprongen te laten 'stijgen, omdat er nu eenmaal meer te verdienen is aan dure bom menwerpers, die snel en met man en muis, in massa vernietigd en opnieuw gebouwd kunnen worden, dan aan armetierige wagens van de autokerk hoven, dfe steeds opgelapt en nooit vernieuwd worden. Ma&r Amerika evacueert-! Uit Oklahoma en de andere staten van het midden trekt sinds jaren, maand na maand, en jaar na jaar, een steeds aajigroeiend leger van evacués in«brieke wagens naar het westen, omdat hun land hun is afge nomen door de banken en omdat de banken de boeren van hun enkele bunders verjagen en de huizen af laten breken en om laten rameien, onverschillig of de boeren de vernie lende tractors met een geweer op wachten of uit protest rich ophangen of zich verborgen trachten te houden bij hun vroegere huis. De banken willen geen kleine bedrijfjes met ge zinnen. De ban ken willen aan eengesloten vel den van vele kilo meters over heu vels en dalen, waarop maar één gewas wordt geteeld: katoen, dat de bodem vernielt en uitmergelt-. Dat het goede land uitzuigt en tot stof maakt, maar dat ogenblikkelijk veel groter winsten belooft. De banken onteigenen, vorderen en sturen eva cuatie-brieven rond en een volk trekt weg. In 1939 waren er volgens John Steinbeck al 500.000 „Okies", zoals de mensen van Oklahoma en van de rest worden gescholden onderweg, terwijl één millioen, wier huis nog stond, zich al gereed msfakte/om te gaan zwerven en terwijl verdere mil- lioenen al werden gegrepen door de eerste onrust. Al deze mensen trokken naar het Westen, naar hét Gouden Westen en probeerden werk«te vinden in Califor- nië. Waar de lonen door die toevloed en door dezelfde banken werden ge drukt beneden het levensminimum, zodat de meeste Okies nog niet- stier ven van de honger op de verdorde, uitgemergelde aarde van Oklahoma, maar tussen de overvolle boomgaar den en rijke tarwevelden van Cali- fornië, waar 'ze een ton perziken, met de hele familie, mochten plukken voor één dollar. Zodat ze zelfs niet het allernodigste konden kopen en zodat hun kinderen stierven van de honger en rij zelf in de maanden van werkloosheid die op de oogsten volg den wanhopig en duizelig van de on dervoeding verder trokken, tct ze er bij neer vielen, van ellende of onder de slagen van de goedbetaalde agen ten, die op de wanhopigen werden afgestuurd'om ze verder te jagen als het wérk gedaan was en als de „op- vreters" geld zouden gaan kosten... Misschien dat de oorlog, zoals ge zegd, tijdelijk werk heeft verschaft aan een deel van deze Okies en dat zij of hun kinderen zich nu tijdelijk gelukkiger voelen, nu zij voor hun bazen zulke mooie zilveren bommen werpers mogen vliegen, telkens nieu we, telkens meer, telkens nieuwe dividenden. Maar de werejd in Amerika blijft precies zoals zc is en st-raks zit wat er van de „damned Okies" ovct is^ weer in wrakke wagens en kampeert het langs de wegen naar het Westen. Straks gaat de trek van de tien mil lioen verder en evacueert Amerika weer onder de dwang van de kleine briefjes van de banken. „Ontruimingsbevel." Straks gaat de mensenjacht verder en worden de mooi-aangeklede jongens uit de prachtige bommenwerpers, weer als havelozen en Rechtelozen voortgedre ven van de ene „Hooverville", nood kampen uit tenten, grashutten en keten van kistenhout- en asfaltton- nen, waar Gods eigen volk ook in woont, in het rijke Californië, naar de andere „Hooverville". Aardappelbon verlengd DEN HAAG. 25 Nov. De voor de periode van 19 t-.m. 25 November gel dig verklaarde bon 298 voor de pro vincie Zuid-Holland kopen van twee kilogram aardappelen is verlengd tot en met 2 December. Hetzelfde geldt voor de kinderenbon R 39. waarop eén kilogram aardappelen kan wor den gekocht. Ook in de provincies Noord-Hol land en Utrecht zijn de daar voor de vorige periode aangewezen aardap pelbónnen verlengd t,m. 2 December. Abonnê G. E. Schrijver Put heeft geen gevoel voor\enige galgenhumor betreffende de inderdaad 'te kleine porties van de Centrale Keuken en onze bittere vaststelling, dat de Haag se moeder, die 11 monden open moet houden a f 1.60 p.p. per keukenweek, van haar f i8 nog veertig cent over houdt voor brood, huur enz. zegt haar niets. De Centrale Keuken is overigens waarschijnlijk in den beginne niet berekend geweest op de grote aantal len, die zich om eten tot haar hebben gewend. Het voorlopige resultaat is. dat er in Amsterdam 'ongeveer 200.000 eters zijn afgevallen. Men kan slechts hopen, dat de kwaliteit en de kwan titeit verbetert. Alle begin is moei lijk en meer dan de rantsoenen kan de Centrale Keuken ook niet geven. Slechts in enkele kleinere gemeenten en te Amsterdam voor een kleinere groep, namelijk voor hen, die bij de Centrale Keuken zelf werken .is meer en beter eten verstrekt, b.v. metvlees en met vet. Er kan soms van alles, blijkbaar niet voor allen. Overigens is het terugbrengen van de hoeveel heid vary drie kwart op een halve liter, zoals geschiedde door het ont trekken van water geen nadeel voor de abonné's geweest. Integendeel is het eten' daardoor smakelijker ge worden. TIJL directeur: EL J. Kerkmeester, Bi aura; hoofdredacteur: Hendrik Lino Amsterdam; plv. hoofdredacteur; lr A h. de Haas van Dorsser, Haarlen binnenland: J. v. Grieken; ülustrat. en opmaak: R. Kampstra; volkscv tuur en kunst: M. Woltors; muziek G. K. Krop; sport: J. J. Llber; adver tenties: A H. La mm era, allen te Am- •terdam. K UJ HOOFDKWARTIER VAN DEN I FUHRER, 26 Nov. Het opper- j bevel der weermacht maakt bekend'. Tegen ons afweerfront ten oosten j van Aken deden het negende en I eerste Amerikaanse leger ook giste- ren met vrij sterke strijdkrachten aanvallen. Tegenstoten en tegenaan- i vallen wierpen den in sommige sec- j toren op onbelangrijke wijze gepe- netreerden vijand terug voor zover hij niet reeds in het afweervuur bleef liggen. De Amerikanen ver- 1 loren daarbij een vrij groot aantal tanks en gevangenen. In het gebied van Metz blijven zich steunpunten van de buiten ste verdedigingsring handhaven. In Lotharingen handhaafde de vijand rijn druk op ons gehele front met een reeks attaques en tankaan- vallen. Ten noordwesten en oosten van het Bischwoud zijn hem daarbij enige vrij kleine penetraties gelukt. Onze tankstri'jdkrachten ten noor den van Saarburg zijn in verbit terde gevechten gewikkeld met sterke vijandelijke formaties. In de omgeving van Straatsburg, waarin zich de garnizoenen van enige fortificaties hardnekkig ver dedigen. heeft de vijand zijn pene- tratiegebied slechts onbelangrijk naar het noorden en zuiden kunnen Verbreden. Op de kam der Vogezen wordt vooral bij Markirch verbitterd gestreden. Ten noordoosten van Bel fort hebben onze troepen, na een onbelangrijke distanciëringsbew?-' ging, de opdringende vijandelijke strijdkrachten weer tot staan ge bracht. In dé Boven-Elzas en aan de Zwitserse grens zijn nieuwe ge vechten met vers aangevoerde vij-~ andelijke formaties ontbrand. Eska ders Duitse Jagers dreven bij succes volle Jacht langs de wegen vijande lijke ravitailleringscolonnes uiteen. Het- garnizoen van La Roebelle is twintig k.m. ten oosten van de stad door sterk gefortlfleerde stellingen heengebroken, heeft verscheidene hon derden gevangenen gemaakt en den tegenstander, die ln de strijd en op de vlucht zware verliezen leed, uit een reeks plaatsen geworpen. Na vervulling van hun opdracht keerden onze troe pen met omvangrijke buit aan wapens en ravltaillerlngsgoaderen terug. In felle luchtgevechten werden bo ven het westelijke front veertien Anglo-Amerlkaanse vliegtuigen neerge schoten. Duitse lange-afstandswapens be stookten ook verder het gebied van Groot-Londen, Luik en Antwerpen met hun zware projectielen. d? sector der Adrlatlsche kust uitgebreid tot ln het gebied van Faenza. Onze dapper strij dende divisies hebben de opnieuw met «teUdkrachten uitgevoerde vij andelijke doorbraakpogingen verijdeld voor nieuwe stellingen ten zuiden van de Lamone-sector. Sedert het afvallen' van Bulgarije worden de marsbewegingen onzer le- £«rs Vi11 ,,°riekenland en de oostelijke Jke Balkan voortgezet. Onder voortdurend harder wordende gevech- Hlter5t slechte weèrs- en wegentoestanden hebben onze troepen in»'^!2t,JlerhMld® tegenaanvallen 7*2 ster*e Bulgaarse en bolsjewistische strijdkrachten om ln i de flanken van deze beweging te stoten, uiteengeslagen. Sterke achter hoeden hebben- overmachtige opdrin gende vijandelijke strijdkrachten afge schud. Onder vernietiging van tal rijke benden ln de achterwaartse ge bleken, die de marswegen trachten te versperren, werd ons front op de mid den- en noordelijke Balkan voortdu rend versterkt. In Koerland versplinterde de' grote vijandelijke aanval op de hardnekkige tegenstand van onze troepen in plaat selijk beperkte gevechten. Zil lever den onze divisies een nieuw afweer- succes op. Anglo-Amerlkaanse gevechtstoestellen en vliegtuigen hebben ln de weste lijke gebledén overdkg steden ln hét gebied dicht bij het front en de bur gerbevolking ln scheervlucht aange vallen met bommen en vuur uit de boordwapens. Bij een aanval van Ame rikaanse terreur-formatles op Midden- Dultsland werd vooral het stedelijk ge bied van Merseburg betrokken. Sto- rlngsvllegtuige/i wierpen ln de afgelo pen nacht hier en daar bommen, vooral op Zuid- en Mldden-Dulteland. Afweergeschut schoot acht vliegtuigen neer. Ie JAARGANG No. 280 DINSDAG 28 NOVEMBER 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureau* voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Tol. 24996 - Postgiro 184120 Abonnementsprijs 21 ct. per week of 2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. Engelands bijdrage tof de weder zijdse hulpverlening - STOCKHOLM, 27 Nov. Naar Reu ter meldt, ls ln een witboek een uit eenzetting gegeven van Engelands bij drage tot de wederzijdsehulpverle ning volgens de leen- en pachtover eenkomst. Tot Juni 1944 bedroeg ae totale Engelse prestatie, berekend ln geld, ruim een milliard pond sterling. Het grootste deel hiervan,, berekend op 600 millioen pond, was voor do Ver. Staten bestemd. Engelse schepen heb ben: in een Jaar 865.000 Amerikaanse soldaten naar Engeland gebracht. Meer dan 100.000 Britse arbeiders zijn werkzaam geweest bil de -bouw van vliegvelden, kazernes en andere In stallaties voor de Amerikaanse strijd krachten. Rusland heeft Engelse leveranties ontvangen tot een waarde van 269 millioen pond; aan Rusland werden meer dan 1000 tanks en blina 200 stukken marlnegeschut geleverd. Duitse tegenaanval aan Luxemburgse grens BERLIJN. 27 Nov. Het lnterlnf- bureau meldt uit Elzas-Lotharlngen In West-Lotharingen hebben sterke formaties van het derde Amerikaanse leger haar aanvallen tussen de zuid oostelijke punt van Luxemburg en het gebied ten noorden van het Bisch woud in de richting van het Saarge- bied zonder succes voortgezet. Ten oos ten van de Luxemburgse grens dron gen Duitse troepen ln een tegenaanval het plaatsje Tettlngen binnen en be haalden verder naar het zuiden aan zienlijke terreinwinst. In het gebied ten noorden van Bolchen, alsmede ten zui den van St. Avoid bleven sterke Ameri kaanse tankaanvallen -ln het Duitse af weervuur steken. Het zwaartepunt van de Amerikaan se operaties lag nog steeds ln Oost- Lotharingen, alsmede In de smalle strook, die tot aan Straatsburg loopt. De flankaanval van Duitse pantserfor maties ten noorden van Saarburg heeft den vlland genoopt om zeef ster ke strijdkrachten daarheen te staren om zijn noordelijke- flank te bescher men en de strijd te openen met de Duitse tanks. Een verbitterde pantser slag ls gaande. Hoewel de Amerikanen via het dal van de Zabern versterkin gen aanvoeren, konden de Duitse ver-, sperringen noch ln noordel like noch m j 27 Nov- Zaterdag hebben zien in de straten van Brussel ernsti ge incidenten voorgedaan. De Belgi sche minister-president Pierlot heeft hierover voor de radio enige mede delingen gedaan. Hij begon met te verklaren, dat er geen doden te be treuren zijn. Wel werden 45 betogers en vijftien politiemannen gewond. Niet de politie, zo zéide hij. is met schieten begonnen. Integendeel, het bloedige verloop der betoging is te wijten aan het feit, dat demonstran ten een handgranaat geworpen heb ben naar een auto met gendarme?. Een gendarme raapte de handgranaat op en slingerde hem naar de menigte terug, waardoor verscheide betogers gewond werden. De menigte ant woordde toen met schoten op de gen darmes, waarop dezen van nun kant het vuur openden. Pierlot deelde mede, dat het aantal betogers ca. duizend heeft bedragen. Men wilde het uitbreiden der beto ging verhinderen. Toen de betogers de politiemannen op twee plaatsen terugdrongen, werden in vrachtauto's versterkingen voor de gendarmerie aangevoerd. De auto's werden dwars over de straat geplaatst om de beto gers de \Veg te versperren. Hierbij ontstond het vermelde handgranaat- incident, dat de aanleiding werd tot verdere gebeurtenissen. De Engelse nieuwsdienst meldt uit Brussel, dat de secretaris-generaal van de Belgische -communistische partij, Lalemand. in een extra editie van het communistische blad „Dra- peau Rouge" de Belgische patriotten en arbeiders heeft opgeroepen, krach tig uiting te geven aan hun verlan gen, dat het land bevrijd zal worden van een regering, die het voert naai de afgrond en de schande. De oproep draaft als opschriften: „Pierlot geeft zijn politie bevel, op de verzetsgroe pen te schieten" en „De regering is verantwoordelijk voor het bloedver gieten en moet verdwijnen". zuidelijke richting ln belangrtlke mate worden Ingedrukt. In het gebied van Straatsburg onfc»- plooiden de doorgebroken Franse tanks over het algemeen weinig activiteit Ongeveer in het midden Van de Vo gezen leverden de Duitse troepen tij dens de gehele dag zeer zware gevech ten met naar de Elzas opdringend^ vijandelijke troepen. Nadat de Donon- pas de vorige dag verloren was gegaan, dlstancleerden do Duitse troepen zich tot ln de buurt van Schlrmeck. waar zij de tankvoorhoede tot staan brach- en en een doorgebroken gemotoriseer de afdeling omsingelden en vernietig den. Ten oosten van St. Die werden eveneens buitengewoon hevige gevech ten geleverd om de pasovergangen. Kleinere formaties van het zevende Amerikaanse leger konden tot het stadje Markirch doordringen. Daar werden zij echter opgevangen en naar de westelijke rand van het stadje te ruggedreven. waarbij zij bloedige ver liezen Jeden. In de buitenste forten van de ves ting Metz houden de Duitse verdedi gers ondanks de concentrische aanval len van overmachtige vijandelijke strijdkrachten nog steeds, met succes stand. In de Bourgondische poort heb ben de Fransen vcrsterKlngen aange voerd en wanhopig getra -ht de ge vaarlijke verspcrringsgrendU te force ren. die de ln de Opper-EU'as doorge drongen belde divisies van haar aan- voerbasls afsnijdt. Er ontstonden voor belde partijen zware gevechten met vele verliezen, ln het verloop waarvan de Duitse troepen hun posities over l)et algemeen handhaafden en de door braak konden .verhinderen. In het go bbled Mülhausen, waar de Fransen pro beren hun operatiebasis te vergroten, zijn geen veranderingen van be4ang ontstaan. Göbbels kondigt nieuwe luchtwapens aan BERLIJN, 27 Nov. Rijksminister dr. Göbbels heeft dezer dagen enige door de vijandelijke luchtterreur bij zonder zwaar getroffen steden in een grensgouw bezocht om cie-»bevolking de dank en de erkentelijkheid van den^-Führer voor haar voorbeeldige standvastigheid en dappere arbeid over te brengen. Des middags hield de minister op een bijeerikomst een rede. waarin hij erop wees. dat het Duitse volk de buitengewone moei lijkheden heeft overwonn'enen zijn oude verdedigingskracht heeft her wonnen. Dr. Göbbels kondigde aan. dat Duitsland binnenkort met opmer kelijke resultaten in de luchtoorlog te voorschijn zal treden. Dultslands wil. vol te houden en te vechten tot het de stormloop zijner vijanden defini tief heeft afgeslagen, gaat gepaard met zijn groeiende militaire kracht voor da vorming van een voor den vijand volkomen veranderde situatie. Wij waren dan in de Hazenstraat en die oude Hazeman werd ja waarlijk filosofisch toen hij daar de karren met. appelen, de vrouwen met paling en gerookte spiering, de jon gens met spruitjes, de meisjes mét zoute harinkjes, de mannen met broodbonnen en sigaretten zag staan. Kijk, zei hij. Da's handel. Zal je mijn geen kwaad van hoven zeggen, ik wou da'k ook handelsgeest had. Alles te koop, jongen, van de beste goudreinetten tot de vetste paling van de mooiste peterselie "tot het droogste hout. Stel je voor. dat ik Mina een litertje olie kon meebren gen. Ze zou me zien aankomen al had ik de centen. Noi> ja, hebben. hebben, ik beur iedere dag een kleine honderd gulden voor de dooiebos, maar daar mag lk niet aankomen, stel Je voor! Als lk op ïwrti \s 6 r ml-1n leeftJJd nog hotel de Houten Lepel Indraaide! Evengoed ls het een beroerd idee hoor. Wij gaan met de kippen op stok en hier is alles volop, olie, kaar sen, hout. Wij hebben honger, "hier kan Je genoeg krijgen. Loop ik iedere dag die God geeft met honderd gul- dens op zak en blijf er maar lekker af! Ja man, ik verzeker je dat er somwijlen rare gedachten door m'n kop gaan. „Eerlijk duurt het langst", zei vader zaliger. Nou. ik ben drie-en- zestig Jaar lang eerlijk geweest maar soms wou ik wel zeggen wat .mijn oudste broer vroeger tegen vader zei: „Ja, maar wat lang duuft, verveelt." Het is toch zeker geen doen zo° Zijn vogelkopje draaide loetend rond, zijn oogjes bespiedden alles en ineens zei hij: „Kijk, een hele kar hout te koop. Sloophout weet Je, in koop niks. winst alles. Onderlaatst stond ik erbij toen zo'n kar verkocht werd. Voor een hele stapel beentjes, begin er maar eens an. Mina en lk zullen wel in de kou zitten als dat ene mudje eierkolen verdwenen is. En dat scheelt het meeste niet meer Deze mensen zijn ook niet rijk, Drobeerde ik nog. vergoelijkend. Maar giftig antwoordde hij: Nee. na- tuurhjk niet. Rijk niet. Jij ben ook met rijk. Maar ik dan? En Mina dan? we hebben niks. Toen «tonden we voor HazemaM deur. Oproep Duitse Rode Kruis Woensdag. 29 November van 9 tot 12 uur, vinden op het Ersatzkom mando Niederlande ke* ngen plaats voor het Deutsche Rote Kreuz en voor //-Helferinnen. AUe verdere in lichtingen worden bij de keuringen verstrekt Korte Vijverberg 5, Den Haag. Amerika evacueert en Amerika gaat ln de ooflog, al naar de banken het willen. Amerika trekt in wanhoop naar het Westen of laat zich vol Idea len van mensenmln en pure zucht naar pure rechtvaardigheid naar het Oosten sturen ln prachtige bommen werpers. Maar Amerika evacueert John Steinbeck vertelt, nee John Steinbeck grift ln harde en onvergete lijke woorden dit drama van de eva cuatie ln vollo „vrede" ln zijn mach tige boek „Druiven der Gramschap". Want ook Californië zelf zal weldra „evacueren" „De kleine boeren zagen, hoe hun schulden stegen als bet wassend tij. Ze spoten de bomen en verkochten geen oogst, ze snoeiden en enttten en konden de oogst niet plukken. De vruchten verrotten op de grond. Dezo kleine boomgaard zal het vol gend Jaar een deel zijn van een groot concern, want de schulden zullen den eigenaar boven het hoofd gegroeid zijn. Deze wijngaard zal aan de banken toebehoren. Alleen de grote eigenaars kunnen het vol houden, want zij bezitten ook de lnmaakfabrl^ken. En vier peren, ge schild en op de helft gesneden, gekookt en ln blik gedaan, kosten nog altljtj vijftien cent. En de Inge maakte peren bederven niet. Dlo blij ver» Jaren goed. Het bederf verspreidt zich over de Staat on de zoete geur Ls een groot leed voor het land. Mannen, die de bomen kunnen enten en het zaad vruchtbaar en groot maken, kunnen geen methode vinden om de hon gerige mensen hun producten te la ten eten. Mannen, die nieuwe vruch ten geschapen bobben, kunnen geen systeem scheppen, waardoor h vruchten gegeten kunnen worden. En de mislukking hangt over de Staat als een groot leed. De voortbrengselen van de wortels dor wijnstokken, der bomen, moeten vernietigd worden om de prijs hoog te houden en dit ls het droevigste, bitterste van alles. Wagonladingen vol sinaasappels op de grond gesmeten. De mensen kwamen van mijlenver om de vruchten te halen, maar dat ging niet aan. Waarom zouden ze ln cie stad ooit sinaasappelen kopen voor twintig cent per dozijn, als ze naar bulten konden rijden en ze oprapen? Ên mannen met slangen spoten petro leum op de sinaasappels en ze uaren kwaad over deze mlsclaad en kwaad op de mensen, die gekomen waren om het fruit te halen. Een millioen men sen had honger, had het fruit nodig en er werd petroleum over de gou den bergen gespoten. En de lucht van verrotting vervult het land. Verbrand koffie om schepen mee te stoken. Verbrand maïs om Je te ver warmen, dat geeft een heet vuur. Gooi aardappels ln de rivieren en zet wachten langs de oevers om do hon gerige mensen tegen te houden, als ze ze er uit willen vissen. Slacht de var- kens af en begraafd ze. en laat de rotting ln de aarde druipen. Dit ls een misdaad, die alle aan klacht te boven gaat. Dit ls een leed. dat wenen niet kan symboliseren. Dit ls een mislukking, die al onze succes sen omvergooit. De vruchtbare aarde, de rechte bomenrijen, de stevige stam men en de rijpe vruchten. En kinde ren, doodziek van pellagra, moeten sterven, omdat er aan een sinaas appel niet verdiend kan worden. En lijkschouwers moeten de certificaten Invullen gestorven aan ondervoe ding omdat het voedsel moet ver rotten. gedwongen moet worden te ver rotten. De mensen komen met netten om naar aardappels ln de rivier te vissen en de wakers houdén ze tegen; ze ko men ln rammelende auto's om de XAg. gegooide sinaasappels te halen, maar er ls petroleum gespoten. En ze staan stil en kijken naar de aardappels, die langs drijven, luisteren naar de schreeuwende varkens, die ln een greppel gedood en met ongebluste kalk bedekt worden, kijken naar de bergen sinaasappelen die lneensljpelen tot een rottend slijk; en ln de ogen ven de hongorlgen ls een groeiende gram schap. In de ziel van de mensen zwellen de druiven der gramschap en worden rijp, worden rijp voor de wijn oogst." (blz. 409/11) De heer Piek secr.-gen. van Ned. Rode Kruis DEN HAAG, 24 Nov. Een verte genwoordiger van het A.N.P. heeft een onderhoud gehad met den heer Plek naar aanleiding van diens be noeming tot Secr.-Generaal van het Nederl. Rode Kruis. Op zijn vragen deelde de heer Plek het volgende mede; JDe omstandigheden verplichten mij kort te zijn. Ik heb de functie van secretaris-generaal van het Nederland se Rode Kruis aanvaard, ten eLnde deze uiterst nuttige Instelling bij moeilijkheden, die haar bestaan be dreigen. met raad en daad ter zijde te staan. Het dagelijks bestuur en de bolde secretarissen hebben vóór mijn aan komst ln Den Haag hun functle's neergelegd en het bovendien niet no dig geoordeeld voor een behoorlijke overdracht van de lopende zaken zorg te dragen. Ik laat de beoordeling over deze ge dragslijn en de daarin tot uitdrukking komende pllchtsopvatting. gelet op de ernst der tijden, over aan de Ne derlandse samenleving. Dc diensten ln Den Haag gevestigd en onder hot hoofdbureau ressorterende hebben hun verantwoordelijke taak zonder onderbreking voortgezet. Ik wacht de ontwikkèllng ln de kringen en afdelingen af en wens deze niet in het minst te beïnvloeden. Het zal blijken, wie -ln de organisatie van het Nederlandse Rode Kruis de lijden de mensheid dient, dan wel zlchzelve zoekt of doeleinden nastreeft, die in strijd zijn met het volkenrecht en de Conventie van Genéve. Ik beschouw het als mijn plicht doel en streven van het Nederlandse va*«*eleed ln het Konink lijk Besluit en de statuten, met strik te inachtneming van de Internationa le afspraken. te handhaven en te be veiligen en doe daarbij een beroep op d« mcclewerlcln* ran allen, die van goeden wille zijn. Extra-lceuringen Waffen-// en*. Woensdag, de 29e November, dea middags van 14—16 uur. vinden op het //-Ersatzkommando Niederlande Korte Vijverberg 5. weer keuringen plaats voor de Waffen-// en de Land stormbrigade Nederland. Alle lnllch- tingen betreffende ondersteuning en kostwinnersvergoeding worden bfi de keuring verstrekt. Carl Lafite. die in 1918 een ope rette „Der Kongress tanzt" naar mo tieven van Beethoven en Mozart schreef, ls 72 Jaar oud, in Salzkam- mergut overleden. Directeur; H J. Kerkmeester, Bus- sum; hoofdredacteur. Hendrik Llndt. Amsterdam, plv. hoofdredacteur, li A ?ﻫd# H,-a* ,vtn Etorwer. Haarlem: binnenland: J. y. Grieken; illustratie en opmaak: R. Kampstra; volkscul tuur en kunst; M. Woltere; muziek: Su^L.Kp?Pi„sP?rt: J- J- L>ber; adver* tentlee: A. E. Lammer», allen te Am- •terdam.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1