HET DAGBLAD HET DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN dert ïlles Duitsers heroverden enige plaatsen Alle oorlogswinst verbeurd verklaard? Beschikking Vijfhonderdduizend vluchten Correspondentie de n Geallieerden moeten een grote strijd macht in Lotharingen concentreren in Brussels, straten met Gewe?ens-conflict Petroleum over de gouden bergen - Naar wii zijde ver en Amperi- a alles een >s te force-, te komen, jat de ver ft' zowel iii 1 ongeloof- vergeleken Duitse ver- rlogscorres- a het Wes- k, die aan ps over de reed te van weliswaar leiding een waarop zij rd ook rea- .irtenis van werkelijke ote slag in jen in. het !e oostelijke it van de gelen kan •den mpde- Ie JAARGANG No. 279 MAANDAG 27 NOVEMBER 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureau* voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 - 'Postgiro 184120 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of f 2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 et. Sappere for- 0 van acht fwcersucces. liken, die na van bijna rilke tanks ',cn dele in en onbe- rden opge- schlerelland ppere bezet- |ke deel van ipgedrongen. van de dag pan veelvpl- in, der Sow- de Duitse rs naar het uigen wier- ht verspreid 1 delen van treden Naar de leidt is de uitgeweken n, Mikolajc- opvolger is- e Londense „een zekere De „Dailj ins op over- 'olen te Lon- g thans'zeer oorzaak van dit blad te tse regering iweken Pool- ippelijk met oor de gren en te geven. der om 17.21 13 uur. Maan m 15.46 uur. I Dec., N.M. BERLIJN, 24 Nov. Interlnf meldt, dat op het met trechters bezaai de slagveld bij Aken de Duitse troepen gisteren over een breed front in de aanval waren, Z11 wierpen de Ameri kanen in weerwLl van hardnekkige te genstand overal terug. Bllzonder he vig waren de Duitse aanvallen ten oos ten van Geilenklrchen, waar onder meer de plaatsen Beeck en Hoven en een belangrijke heuvelrlj ten zuidwes ten van Lindern stormenderhand wer den genomen. De Duitse troepen ble ven, overal meester van de toestand en konden zich ook op het bruggciv hoofd van Jüllch tegen, zware Ameri kaanse aanvalen handhavens In tegen aanvallen heroverden zij de plaatsen Bourhelm, Lohn en PütZloh. Ameri kaanse tankconcentraties in Eschweiler werden door zeer zwaar artillerievuur uiteengedreven. Op het Duitse bruggenhoofd ten wes ten van Venlo werden alle Britse aan vallen. die zwakker waren dan op de voorgaande dagen, afgeslagen. Het DN.B. verneemt nog, dat. giste ren alle pogingen der Engelsen, de Duitse distanclëringsbewegingen ten zuidwesten van Venlc te hinderen, mislukten. De vijandelijke aanval op het Duitse bruggenhoofd bij Roermond kon na verbitterde gevechten wat ter rein winnen. De toestand in Parijs GENÈVE, 25 NOV. Omtrent de toestand in Parijs melden de Zwit serse bladen: De meeste Parijse res taurants zijn gesloten: De eigenaars verklaren, niet voldoende levensmid delen te bezitten om hun eigen hon ger te kunnen stillen. De spijzen, die in' de geopende eetgelegcnheden worden geserveerd, zijn zo arm aan vet. dat zij slechts voor korte tij© verzadigen. Een maaltijd, bestaande uit. groentesoep, groene erwten, wor telen, aardappelen en een appel'kost 30 francs. Wordt een vleesgerecht geserveerd, dan gaat de rekening met sprongen omhoog. Ook thans rijden er in Parijs nog geen trams, autobussen of taxi's. DEN HAAG, 25 Nov. In een radiopraatje hit het door de Engel sen bezette Nederlandse gebied werd dezer dagen de' bestraffing aange kondigd van allen, die op ongeoor loofde wijze verdiend hebben tijdens de Duitse bezetting, hetzjj door leve ranties aan den bezetter, hetzij door sluikhandel e.d. Als voorbeeld van een goede regeling van deze bestraf fing werd de methode der Franse regering geprezen. In Frankrijk wa ren in September de z.g. bevrijdings- comlté's begonnen met het instellen van particuliere commissies, die tot taak hadden „ongerechtvaardigde financiële winsten op te sporen". Op 18 October werden deze opsporings- commiSsies officieel. Toen werd be paald, dat als onwettig zou worden beschouwd alle winst, gemaakt tus sen 1 September 1939 en 31 Decem ber 1944. hetzij door samenwerking met den vijand, hetzij door zwarte- marktoperaties op grote schaal. In ieder departementzou. een commis sie voor dev confiscatie van onwet tige winsten worden ingesteld. Deze commissie zou dan inlichtingen krij gen, zowel van de ondergrondse be weging als vfjfi- overheidsinstanties, zoals de belastingen. De commissie zou ook op eigen initiatief een on derzoek mogen instellen door mid del van haar eigen agenten en haar experts. Zij zou vóórts huiszoekingen mogen verrichten en tenslotte eigen dommen geheel of gedeeltelijk in be slag nemen. De Nederlandse radiospreker, die deze mededelingen deed. sprak de wens uit, dat een degelijke finan ciële uitmesting met de grootst mo gelijke sDoed en energie zou worden aangepakt. I?it zóu dan blijkbaar mpeten geschieden door de tegen woordige Engelse bezettingsoverheid Beschikking van den höh. jf und Po- llzelführer betreffende het verbod tot het afbeelden van personen en zaken in de open lucht. Op grond van de artikelen 7 en 8 van het decreet no. 15/1944 bepaal ik: Artikel 1. Het fotograferen, filmen, tekenen, alsmede het op enigerlei an dere wijze afbeelden van personen of zaken, welke zich buiten besloten ruimten bevinden, is verboden. Artikel 2. (1). Hij die ln strijd handelt met de bepalingen van artikel 1 dan wel deze tracht te ontduiken, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 5 Jaar en met geldboete tot een onbeperkt bedrag, dan wel met een dezer' straffen, voor zover niet op grond van andere bepalingen een zwaardere straf is bedreigd, f De bij het begaan van het straf bare feit gebruikte dan wel -daar toe bestemde voorwerpen wordëh ver beurd verklaard. (2) Uitlokkers. me deplichtigen en handlangers krijgen dezelfde straf als de daders. (3) Het nemen van maatregelen op het ge bied van de Sicherheltspolizel blijven voorbehouden. Artikel 3. De bijzondere bepalingen voor leden van de Duitse weermacht. 4e Waffen-// en do Duitse politie als mede de verdergaande bepalingen van de beschikking van don Commissaris- Generaal voor de Openbare Veiligheid betreffende het fotograferen en het op a^dero wlj/e reproduceren van instal laties, tfelke voor het verkeer van be lang zijn, blijven onaangetast. Artikel 4. De Höhere //- und Poll- zelführer en Generalkommlssar voor de Openbare Veiligheid kan ln bijzon dere gevallen Vergunningen verlenen tót uitzondering. Artikel 5. Deze beschikking treedt overeenkomstig artikel 8 van het decreet no. 15/1944 in werking op het tijdstip harer bekendmaking. Misbruik van een kerk Extra-keuringen Waffenenz. Nu meer dan ooit is het de plicht van flinke gezonde Nederlandse jon gens. die het vaderland willen verde digen en de geliefde bodem voor de totale verwoesting zullen beschermen, zich te melden voor dienstneming bij de Waffen- (infanterie, pantser Luftwaffe, flak, pak, artillerie enz.), Landstorm Nederland en eventueel voor de N.S.K-K. De 30ste November a.s. tussen 14 en 16 uur vindt in het gebouw van het (f -Ersatzkommando Niederlande, Ne- ben stelle Dam 4 Amsterdam, een extra-keuring plaaio. De Belgische politie heeft, naar Reuter meldt, vrijdag senator Borgl- non gearresteerd. Deze -was voorheen lid van de Nationale Vlaamse Unie. De Fuhrer hoeft den Portugese^ president, Carmona, ter gelegenheid van diens 75ste verjaardag telegrafisch zijn hartelijke gelukwensen doen toe komen. Naar Exchange uit Parils meldt, is bij regeringsverklaring medege deeld. dat de minister van Staat Jeanneney, lildens de reis van de Gaulle naar Moskou, dezen met alle rechten en plichten zal vertegenwoor digen. Over de sterkte der op Leyte gelande geallieerde divisies wordftn hier bijzonderheden, hekend. waaruit blijkt, dat het hier ervaren soldaten betreft, die met de modernste wape nen zijn uitgerust De totale sterkte zal ongeveer 100.000 man bedragen. Amerika evacueert II Wapendepot gevonden ZWOLLE. 24 Nov. In het dorp Lemele, ten zuiden van Ommen, had men de laatste tijd verschillende ma len waargenomen, dat wagens van het Nederlandse Rode Kruis voor de kerk stilhielden en pakken aflaadden. Toen naar aanleiding daarvan werd inge grepen, ontdekte de Duitse contröle- dlenst op de zolderverdieping der kerk een wapendepót, bestaande uit een Engels antitankwapen, vlif machine pistolen van Engelse herkomst, een zak handgranaten, vijf Amerikaanse snelvuurgeweren en 50 kg. ontplofbare stoffen met de bijbehorende lonten. De geestelijke en de koster van de kerk zijn wegens medeplichtigheid ge arresteerd en de kerk is gesloten. Op de deur der kerk is een mededeling aangeplakt, waar.ult blijkt, dat zich in de kerk een Engels wapendepöt heeft bevonden en dat de kerk derhalve wegens misbruik van haar religieuze bestemming gesloten moest worden. Uit Rome wordt gemeld, dat de regering-Bonomi Is afgetreden en dat een nieuwe regering zou zijn ge vormd. Amerika evacueert! Sinds tient-al- len*jaren is deze evacuatie aan de gang'! Misschien is deze evacuatie ellende door de Amerikaanse „voor spoed" van deze oorlog tijdelijk in andere banen te leiden. Op het ogen blik worden de arme voortgedreven dagloners in plaats van met. kaduke wagens langs de wegen met prachtige zestonsbomïnenwerpers in hele zwer men langs de hemel naar Europa ge jaagd om daar te gaan bevrijden en bezetten en de dividenden van de wapenfabrikanten met sprongen te laten 'stijgen, omdat er nu eenmaal meer te verdienen is aan, dure bom menwerpers. die snel en met man en muis. in massa vernietigd en opnieuw gebouwd kunnen worden, dan aan armetierigs wagens van de autokerk hoven, die steeds opgelapt en nooit vernieuwd worden. Ma&r Amerika evacueert! Uit Oklahoma en de andere staten van het midden trekt, sinds jaren, maand na maand, en jaar na jaar, een steeds aajigroeiend leger van evacués in>brieke wagens naar het westen, omdat hun land hun is afge nomen door de banken en omdat de banken de boeren van hun enkele bunders verjagen en de huizen af laten breken en om laten rameien, onverschillig of de boeren de vernie lende tractors met een geweer op wachten of uit protest zich ophangen of zich verborgen trachten te houden bij hun vroegere huis. De banken willen geen kleine bedrijfjes met ge zinnen. De ban ken willen aan eengesloten vel den van vele kilo meters over heu vels en dalen, waarop maar één gewas wordt geteeld: katoen, dat de bodem vernielt en uitmergelt. Dat het goed© land uitzuigt en tot stof maakt, maar dat ogenblikkelijk veel groter winsten belooft. De banken onteigenen, vorderen en sturen eva cuatie-brieven rond en een volk trekt weg. In 1939 waren er volgens John Steinbeck al 500.000 „Okies", zoals de mensen van Oklahoma en van de rest worden gescholden onderweg, terwijl één millioen, wier huis nog stond, zich al gereed ma'akte/om te gaan zwerven en terwijl verdere mil- lioenen al werden gegrepen door de eerste onrust... Al deze mensen trokken naar het Westen, naar liét Gouden Westen en probeerden werk'te vinden in Califor- nië. Waar de lonen door die toevloed en door dezelfde banken werden ge drukt beneden het levensminimum, zodat, de meeste Okies nog niet stier ven van de honger op de verdorde, uitgemergelde aarde van Oklahoma, maar tussen de overvolle boomgaar den en rijke tarwevelden van Cali- fomië, waar ze een ton perziken, met de hele familie, mochten plukken voor één dollar. Zodat, ze zelfs niet het allemodigste konden kopen en zodat hun kinderen stierven van de honger en zij ?elf in de maanden van werkloosheid die op de oogsten volg den wanhopig en duizelig van de on dervoeding verder trokken, tct ze c-r bij neer vielen, van ellende of onder de slagen van de goedbetaalde agen ten, die op de wanhopigen werden afgestuurd om ze verder te jagen als het werk gedaan was en als de „op- vreters" geld zouden gaan kosten... Misschien dat de oorlog, zoals ge zegd, tijdelijk werk heeft verschaft aan een deel van deze Okies en dat zij of hun kinderen zich nu tijdelijk gelukkiger voelen, nu zij voor hun bazen zulke mooie zilveren bommen werpers mogen vliegen, telkens nieu we. telkens meer, telkens nieuwe dividenden. Maar de werejd in Amerika blijft precies zoals ze is en straks zit wat er van de „damned Okies" over is,, weer in wrakke wagens en kampeert het langs de wegen naar het Westen. Straks gaat de trek van de tien mil lioen verdér en evacueert Amerika weer onder de dwang van de kleine briefjes van de banken. „Ontruimingsbevel." Straks gaat de mensenjacht "verder en worden de mooi-aangeklede Jongens uit de prachtige bommenwerpersweer als havelozen en rechtelozen voortgedre ven van de ene „Hooverville". nood kampen uit tenten, grashutten en keten van kistenhout en asfaltton- nen, waar Gods eigen volk ook ln woont, in het rijke Californië, naar de andere „Hooverville". Aardappelbon verlengd DEN HAAG. 25 Nov. De voor de periode van 19 t.m. 25 November gel dig verklaarde bon 298 voor de pro vincie Zuid-Holland kopen van twee kilogram aardappelen is verlengd tot en met 2 December. Hetzelfde geldt voor de kinderenbon R 39. waarop eén kilogram aardappelen kan wor den gekocht. Ook in de provincies Noord-Hol land en Utrecht zijn de daar voor de vorige periode aangewezen aardap-, pelbonnen verlengd t.m. 2 December. Abonnê G. E. Schrijver Put heeft geen gevoel voor enige galgenhunior betref jende de inderdaad tc kleine porties van de Centrale Keuken en onze bittere vaststelling, dat de Haag se moeder, die 11 monden open moet houden a. f 1.60 p.p. per keukenweék, van haar fiS nog veertig cent over houdt voor brood, huur enz. zegt haar niets. De Centrale Keuken is overigens waarschijnlijk in den beginne niet berekend geweest op de grote aantal len, die zich om eten tot haar hébben gewend. Het voorlopige resultaat is, dat er in Amsterdam ongeveer 200.000 eters zijn afgevallen. Men kan slechts hopen, dat 'de kwaliteit en de kwan titeit verbetert. Alle begin is moei lijk en meer dan de rantsoenen kan de Centrale' Keuken ook niet geven. Slechts in enkele kleinere gemeenten en te Amsterdam voor een kleinere groep, namelijk voor hen. die bij de 'Centrale Keuken zelf werken .is meer en beter eten verstrekt, b.v. metvlees en met vet. Er kan soins van alles, blijkbaar niet voor allen. Overigens is het terugbrengen van de hoeveel heid vat} drie kwart op een halve liter, zoals geschiedde door het ont trekken van water geen nadeel voor de abonné's geweest. Integendeel is het etendaardoor smakelijker ge worden. TIJL directeur: H J. Kerkmeester, Bi sum; hoofdredacteur: Hendrik Lino Amsterdam; plv. hoofdredacteur; lr f H. de Haas van Dorsser, Haarlen binnenland: J. v. Grieken; ülustrat. en opmaak: R. Kampstra; volkscu. tuur en kunst: M. Wolters; muziek G. K. Krop; sport: J. J. Llber; adver tenties: A H. Lammen, allen te Am sterdam. K II9 veging te ke achter- ge opdrin- :hten afge- van tal- maartse gc rachten te ip de mid- i voortdu- B de' grote ardnekkige a ln piaat- Zil lever- (w afweer- «toestellen de weste- ien in hét en de bur- ht aange- uir uit de l van Ame- >p Mldden- tedelljk ge kken. Sto- de afgelo- bommen, -Duitsland, vliegtuigen Je wecfer- ■yg Naar Reu-' ik een ult- lelar.ds blj- hulpverle- pachtover- bedroeg de erekend ln Jd sterling, erekend op or de Ver. hepen heb- merlkaanse gebracht. >elders zijn bouw,u.van andere ln- inse strijd- levcrantles o van 269 nd werden biina 200 everd. Ie JAARGANG No. 280 DINSDAG 28 NOVEMBER 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspert Bureau* voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden Tel. 24996 - Postgiro 184120 Abonnementsprijs 21 ct. per weel of 2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 ct, Duitse tegenaanval aan Luxemburgse grens BERLIJN, 27 Nov. Het Interinf- bureau meldt uit Elzas-Lotharingen In West-Lotharingen hebben sterke formaties van het derde Amerikaanse leger haar aanvallen tussen de zuid oostelijke punt van Luxemburg en het gebied ten noorden van het Blsch- woud ln de richting van het Saarge- bied zonder succes voortgezet. Ten oos ten van de Luxemburgse grens dron gen Duitse troepen ln een tegenaanval net plaatsje Tettingcn binnen en be haalden verder rfaar het zuiden aan zienlijke terreinwinst. In het gebied ton noorden van Bolchen, alsmede ten zui den van St. Avoid bleven sterke Ameri kaanse tankaanvallen -Jn het Duitse af- weervuur steken. Het zwaardpunt van de Amerikaan se operaties lag nog steeds in Oost- Lotharingen. alsmede In de smalle strook, die tot aan Straatsburg loopt De flankaanval van Duitse pantserfor maties ten noorden van Saarburg heeft den vLiand genoopt om zeek ster ke strijdkrachten daarheen te sturen om zijn noordelijke- flank te bescher men en de strijd te openen met de Duitse tanks. Een verbitterde pantser slag is gaande. Hoewel de Amerikanen via het dal van de Zabern versterkin gen aanvoeren, konden de Duitse ver-v sperringen noch ln noordelijke noch ln lag hebben issel ernsti- De Belgi- erlot heeft nige mede- on met te iden te be- 45 betogers n gewond, hij. is met ïndeel, het >ging is te emonstran- orpen heb- gendarmes. andgranaat de menigte le betogers roigte ant- op de gen- 1 hun kant het aantal betogers ca. duizend heeft bedragen. Men wilde het uitbreiden der beto ging verhinderen. Toen de betogers de politiemannen op twee plaatsen terugdrongen, werden ln vrachtauto's versterkingen voor de gendarmerie aangevoerd. De auto's werden dwars over de straat geplaat-st om de beto gers de weg te versperren. Hierbij pntstond het vermelde handgranaat- incident, dat de aanleiding werd tot verdere gebeurtenissen. De Engelse nieuwsdienst meldt uit Brussel, dat de secretaris-generaal van de Belgische 'communistische partij. Lalemand. in een extra editie van het communistische blad „Dra- peau Rouge" de Belgische patriotten en arbeiders heeft opgeroepen, krach tig uiting te geven aan hun verlan gen, dat. het land bevrijd zal worden van een regering, die het voert naai de afgrond en de schande. De oproep draagt als opschriften: „Pierlot geeft zijn politie bevel, op de verzetsgroe pen te schieten" en „De regering is verantwoordelijk voor het bloedver gieten en moet verdwijnen". zuidelijke richting ln belangrijke mate worden ingedrukt. In het gebied van Straatsburg ont plooiden de doorgebroken Ftanse tanks over het algemeen weinig activiteit. Ongeveer Jn het raidden Van de Vo gezen leverden de Duitse troepen tij dens de gehele dag zeer zware gevech ten met naar de Elzas opdringende vijandelijke troepen. Nadat de Donon- pas de vorige dag verloreji was gegaan, dlstancieerden de Duitse troepen zich tot in de buurt van Schirmeck. waar zij de tank voorhoede tot staan brach- en en een doorgebroken gemotoriseer de afdeling omsingelden eh vernietig den. Ten oosten van St. Die werden eveneens buitengewoon hevige gevech ten geleverd om de pasovergangen. Kleinere formaties van het zevende Amerikaanse leger konden tot het stadje Markirch doordringen. Daar werden zij echter opgevangen en naar de westelijke rand van het. stadje te ruggedreven. waftrblj zij bloedige ver liezen leden. In de buitenste forten van de ves ting Mètz houden de Duitse verdedi gers ondanks de concentrische aanval len van overmachtige vijandelijke strijdkrachten nog steeds, met succes 6tand. In de Bourgondische poort heb ben de Fransen versterkingen aange voerd en wanhopig getra-ht de ge vaarlijke versperringsgrendel te force ren, die de ln de Opper-Elfras doorge drongen belde divisies van, haar aan- voerbasls afsnijdt. Er ontstonden voor belde partijen zware gevechten met vele verliezen, ln het verloop waarvan do Duitse troepen hun posities over het algemeen handhaafden en de door braak konden -verhinderen. In het ge- hled Mülhausen, waar de Fransen pro beren hun operatiebasis té vergroten, zijn geen veranderingen van belang ontstaan. Göbbels kondigt nieuwe luchtwapens aan BERLIJN, 27 Nov. Rijksminister dr. Göbbels heeft dezer dagen enige door de vijandelijke luchtterreur bij zonder zwaar getroffen steden in een grensgouw bezocht om cie-roevolking de dank en de erkentelijkheid van den^-Führer voor haar voorbeeldige standvastigheid en dappere arbeid over te brengen. Des middags hield de minister op een bijeerikomst een rede. waarin hij erop wees. dat het Duitse volk de buitengewone moei lijkheden heeft overwonnenen zijn oude verdedigingskracht heeft her wonnen. Dr. Göbbels kondigde aan, dat Duitsland binnenkort met opmer kelijke resultaten in de luchtoorlog ie voorschijn zal treden. Duitslands wil. vol te houden en te vochten tot het de stormloop zijner vijanden defini tief heeft afgeslagen, gaat gepaard met ziin groeiende militaire kracht voor de vorming van een voor den vijand volkomen veranderde situatie Wij waren dan in de Hazenstraat en die oude Hazeman werd ja waarlijk filosofisch toen hij daar de karren met appelen, de vrouwen met paling en gerookte spiering, de Jon gens met spruitjes, de meisjes met zoute harinkjes, de mannen met broodbonnen en sigaretten zag staan. Kijk. zei hij. Da's handel. Zal je mijn geen kwaad van hoven zeggen, Ik w°u da'k ook handelsgeest had. Alles te koop, Jongen, van de beste goudreinetten tot de vetste paling, van de mooiste peterselie tot het droogste hout. Stel Je voor, dat ik Mina een litertje olie kon meebren- pn. 2011 me zien aankomen al had ik de centen. Nou Ja. hebben, hebben, ik beur iedere dag een kleine honderd gulden voor de dooiebos, maar daar mag ik niet aankomen, stel Je voor! Als lk op 4 mijn leeftijd nog hotel de Houten Lepel indraaide! Evengoed ls het een beroerd idee hoor. Wij gaan met de kippen op stok en hier ls alles volop, olie, kaar sen, hout. Wij hebben honger, 'hier kan je genoeg krijgen. Loop ik iedere dag die God geeft met honderd gul- dens op zak en blijf er maar lekker af! Ja man, lk verzeker je dat er somwijlen rare gédachten door m'n kop gaan. „Eerlijk duurt het langst", zei vader zaliger. Nou. ik ben drie-en- zestig Jaar lang eerlijk geweest maar soms wou ik wel zeggen wat .rniin oudste broer vroeger tegen vader zei: ^Ja, maar wat lang duuft, verveelt Het is toch zeker geen doen zo? Zijn vogelkopje draaide loerend rond. zijn oogjes bespiedden alles en ineens zei hij: .jcijk, een hele kar hout te koop. Sloophout weet Je, in- 2Ï& al,es- Onderlaatst stond lk erbij toen zo'n kar verkocht werd. Voor een hele stapel beentjes, oegin er maar eens an. Mina en ik zullen wel in de kou zitten als dat ene mudje eierkolen verdwenen is. En dat scheelt het meeste niet meer De2e mensen zijn ook niet rijk,' EïïSFBfö. a nog' vergoelijkend. Maar giftig antwoordde hij: Nee, na- tuurhjk niet. Rijk niet, Jij ben ook niet rijk. Maar ik dan? En Mina dan? we hebben niks. deur6" St°nden we voor Haz«manj Oproep Duihe Rode Krui» ,oWoenfida^1 November van 9 tot 12 uur, vinden op het ff-Ersatrkom- mando Niederlande k°- agen plaató voor het Deutsche Rote Kreua en voor //-Helferinnen. Alle verdere in- lichtingen worden bij de keuringen verstrekt Korte Vijverberg S. Den Haag. Amerika evacueert en Amerika gaat ln de ooflog, al naar de banken het willen. Amerika trekt in wanhoop naar het Westen of laat zich vol idea len van mensenmin en pure zucht naar pure rechtvaardigheid naar het Oosten sturen ln prachtige bommen werpers. Maar Amerika evacueert. John Steinbeck vertelt, nee John Steinbeck grift ln harde en onvergete lljke woorden dit drama van de eva cuatie ln volle „vrede" ln zijn mach tige boek „Druiven der Gramschap" Want ook Californié zelf zal weldra „evacueren" „De kleine boeren zagen, hoe hun schulden stegen als het wassend tij. Ze spoten de bomen en verkochten geen oogst, ze snoeiden en enttten en konden de oogst niet plukken. De vruchten verrotten op de grond. Deze kleine boomgaard zal het vol gend Jaar een deel zijn van een groot concern, want de schulden zullen den eigenaar boven het hóófd gegroeid zijn. Deze wijngaard zal aan de banken toebehoren. Alleen de grote eigenaars kunnen het vol- houden, want zij bezitten ook de inmaakfabricken. En vier peren, ge schild en op de helft gesneden, gekookt en in blik gedaan, kosten nog ftltljó vijftien cent. En de inge maakte peren bederven niet. Die blij ven jaren goed. Het bederf verspreidt zich over de Staat cn de zoete geur is een gj-oot leed voor het land. Mannen, die dc bomen kunnen enten cn het zaad vruchtbaar en groot maken, kunnen geen methode vinden om de hon gerige mensen hun producten te la ten eten. Mannen, die nieuwe vruch ten geschapen lebben, kunnen geen systeem scheppen. waardoor hun vruchten gegeten kunnen worden. En de mislukking hangt over de Staat als een groot leed. De voortbrengselen van de wortels der wijnstokken, der bomen, moeten vernietigd worden om de prijs hoog te houden en dit is het droevigste, bitterste van alles. Wagonladingen vol sinaasappels op de grond gesmeten. De mensen kwamen van mijlenver om de vruchten te halen, Vnaar dat ging niet aan. Waarom zouden ze In de si ad ooit sinaasappelen kopen voor twintig cent per dozijn, als ze naar bulten konden rijden en ze oprapen? Én mannen met slangen spoten petro leum op de sinaasappels en ze varen kwaad over deze misdaad en kwaad op de mensen, die gekomen waren om het fruit te halen. Een millioen mpn- scn had honger, had het fruit nodig en er werd petroleum over de gou den bergen gespoten, En de lucht het land. van verrotting vervult Verbrand koffie om schepen mee te stoken. Verbrand maïs om je tc ver warmen, dat geeft een heet vuur. Gooi aardappels ln de rivieren en zet wachten langs de oevers om de hon gerige mensen tegen te houden, als ze ze er uit willen vissen. Slacht de var kens af en begraafd ze, en laat de rotting in de aarde druipen Dit ls een misdaad, die alle aan klacht te boven gaat. Dit ls een leed. dat wenen niet kan symboliseren. Dit ls een mislukking, die al onze succes sen omvergooit. De vruchtbare aarde, de rechte bomenrijen, de stevige stam men en de rijpe vruchten. En kinde ren, doodziek van pellagra, moeten sterven, omdat er aan een sinaas appel niet verdiend kan worden. En lijkschouwers moeten de certificaten Invullen gestorven aan ondervoe ding omdat het voedsel moet ver rotten. gedwongen moet worden te ver rotten. De mensen komen met netten om naar aardappels in de rivier te vissen en de wakers houden ze tegen; ze ko men ln rammelende auto's om de xeg» ReR^Wa slnaasappeïs t« halen, maar schreeuwende varkens, die ln een greppel gedood en met ongebluste kalk bedekt worden, kijken naar dc bergen sinaasappelen die ineensljpelen tot een rottend slijk; en in de ogen ven de hongerlgen ls een groeionrie gram schap. In de ziel van de mensen zwellen de druiven der gramschap en worden rijp, worden rijp voor de wijn oogst." (blz. 400/11) De heer Piek secr.-gen. van Ned. Rode Kruis DEN HAAG, 24 Nov. Een verte genwoordiger van het A.N.P. heeft een onderhoud gehad met don heer Piek naar aanleiding van diens be noeming tot Secr.-Generaal van het Nederl. Rode Kruis. Op zijn vragen deelde de heer Piek het volgende mede; „De omstandigheden verplichten mij kort te zijn. Ik heb de functie van secretaris-generaal van het Nederland se Rode Kruis aanvaard, ten einde e*e.,t.Yl5*r8t nuttl*e instelling bij moeilijkheden, die hAar bestaan be dreigen. met raad cn daad ter zijde te staan. Het dagelijks bestuur en de bolde secretarissen hebben vóór mijn aan komst ln Den Haag hun functle's neergelegd en het bovendien niet no dig geoordeeld voor een behoorlijke overdracht van de lopendo zaken zorg te dragen. Ik laat de beoordeling over deze ge dragslijn en de daarin tot uitdrukking komende plichtsopvattlng, gelet op de ernst der tijden, over aan de Ne derlandse samenleving. De diensten ln Den Haag gevestigd en onder het hoofdbureau ressorterende hebben hun verantwoordelijke taak zonder onderbreking voortgezet. Ik wacht de ontwlkkèling ln de kringen en afdelingen af en wens deze niet ln het minst te beïnvloeden. Het v. kJ -L Y' in de organisatie van het Nederlandse Rode Kruis de lijden de mensheid dient, dan wel zlchzelve °.f. doclelnden naöxeeft, die in strijd zijn met het volkenrecht en de Conventie van Gehéve. Ik beschouw het als mijn plicht doel en streven van het Nederlandse ln het Konlnk- lijk Besluit en de statuten, met strlk- ta inachtneming van de internationa le afspraken, te handhaven en te be- velUgen en doe daarbij een beroep op ^T«dLTnrJc1Y? 7111 dle van goeden wille zijn. Extra-keuringen Waffen- ff enz. Woensdag, de 29e November, de* middags van 1416uur, vinden op net //-Ersatzkommando Niederlande Korte Vijverberg 5. weer keuringen, plaats voor de Waffen-// en de Land stormbrigade Nederland. Alle inlich tingen betreffende ondersteuning en kostwinnersvergoeding worden bii de keuring verstrekt. Carl Lafite. die ln 1918 een ope rette „Der Kongress tanzt" naar mo tieven van Beethoven en Mozart «chreef. ls 72 jaar oud, in Salzkam- mergut overleden. H 3 Kerkmeester, Bus- sum; hoofdredacteur. Hendrik Llndt, Amsterdam, plv. hoofdredacteur, lr A Dorsser. Haarlem: binnenland: J. v. Grieken; Illustratie en opmaak: R. Kampstra; volkscul tuur en kunst; M. Wolters; muziek: langs drijven, luisteren naar dal iter dam.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1