HET DAGBLAD HET DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Afweerslag bij Aken woedt met ongekende hevigheid Gevechtsactie aari Zwitserse grens Belqische reqerinq vraagt volmachten Zilverbohs van vijf gulden Drie aanvalswiggen naar de Saar Verbitterde lucht gevechten De roofoverval te Almelo Edele eenheid Worsteling ten noorden van Aken duurt voort Verbitterde strijd om Metz VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Amerikaanse doorbraak in de Midden- Vogezen afgegrendeld Grote betoging in België Gevonden Oog op het Oosten HOOFDKWARTIER VAN DEN FDHRER. 20 Nov. Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: De derde afweerslag bij Aken is gisteren tct een tot dusver niet be leefde hevigheid toegenomen. Met massaal gebruik van artillerie, vlieg tuigen, formaties tanks en infanterie probeerden de Amerikanen de door- j braak te forceren. Het Duitse front heeft stand gehouden. In het verloop j van deze. met .de grootste verbitte ring gevoerde, gevechten zijn in het gebied van Geilénkirchen enige stel lingssectoren meermalen per dag van bezetter verwisseld. Verscheidene honderden gevangenen bleven in 8 onze handen. Tussen Würselen en h het woud van Hürtgen vernietigden onze troepeli' opnieuw 35 vijandelijke tanks. Overigens heeft het opofferen van duizenden hunner soldaten in I dit gevechtsgebied -.de Amerikanen 1 tot dusver uitsluitend het bezit van een smalle strook terrein opgeleverd. In he; stadsgebied van Metz aan de noordoostgrens van Lotharingen en in het gebied ten oosten van Mörchingen hebben onze troepen het gros van de vijandelijke aanval len opgevangen. Tussen het Rijn- Marnekanaal en St. Die gelukte het den vijand, na hevige gevechten, op te dringen. Ten noorden van Mont- bëllard bracht onze vastberaden af weer aanvallende Franse formaties tot staan. -Vlak aan de Zwitserse grens is de vijand er in geslaagd, met gebruikmaking van deze bescher- t ming in de flank, een penetratie in J de Elzas te bereiken. Boven het j strijdgebied in het Westen ontston- den verbitterde luchtgevechten, waarbij Duitse Jagers uit overmach- tige vijandelijke- formaties negen vliegtuigen omlaag schoten. Overdag en des nachts werden Groot- j Londen en het gebied van Antwerpen door V 1 en V 2 beschoten. In Mldden-Italië zijn talrijke aan vallen van Amerikaanse troepen in de Etrusklsche Apènnllnen en aan de I Adrlatlsche Zee mislukt. Door Duitse j torpedomotorboten werden ln de E Adrlatlsche Zee "twee met ravltalUe- ringsmaterlaal geladen vijandelijke schoeners lil de grohd geboord. Bij Apatln en Batlna aan de Do- nau zijn alle pogingen der bolsjewie ken, hun bruggenhoofden uit te breiden, mislukt. Onze troepen op de Balkan hebben nieuwe Bulgaarse aan vallen ten oosten van de weg Prlstlna- Mltrovlca algeslagen. Ten zuidoosten van Boedapest zet ten de bolsjewieken, na de zware tankverliezen der vorige dagen, hun doorbraakpogingen slechts met Infan terie voort. Onze divisies sloegen alle aanvallen uiteen en ontrukten den vijand in krachtige tegenaanvallen terrein. Slagvllegers vernielden op een Sowjet-Russlsch vliegveld 40 vliegtui gen op de begane grond en bescha digden tien andere toestellen. Ook ten 2ulden van het Matragebergte, alsmede ln het gebied Mlscolc en To- kaï bleven sterke bolsjewistische aan vallen vruchteloos, tot op geringe pe netraties na. Uit de frontbocht ten zuidoosten van -Llbau is de vijand opnieuw tot oe grote aanval overgegaan, die hij had voorbereid door sterk artlllerle- vuur en hevige aanvallen van slfcg- vliegers. pe eerste -aanvalsgolf stortte Ineen. Nieuwe hevige gevechten met aangevoerde strijdkrachten zijn aan de gang. Aan het landlront van Swor- be is de bezetting van het schiereiland ln zware strijd gewikkeld met den binnengedrongen vijand. Düitse zee- strijdkrachten ondersteunden door vuur de eigen troepen. In het westelijke rijksgebied zetten Anglo-Amerikaanse formaties vlieg tuigen haar aanvallen op de burger bevolking voort en beschoter spoor treinen. Van de Amerikaanse bom menwerpers. die aanvullen deden op Weaèn en andere plaatsen in Zuld- oost-Dultsland, heeft de luchtdoel- artillerie van de luchtmacht 21 vier motorige bommenwerpers omlaaggö- schoten. STOCKHOLM. 21 Nov. Het Bel gische ministerie voor de nationale veiligheid, heeft de Kamer van Af gevaardigden. welke heden bijeen komt, de volgende volmachten ver zocht: De volmacht openbare vergaderin gen te verbieden, 2. De volmacht alle soorten correspondentie aan censuur te onderwerpen, achter te houden of ln beslag te nemen. 3. De volmacht de bevolking uit iedere streek te ver wijderen waar haai* aanwezigheid een nadelige invloed op de operaties zou kunnen-uitoefenen. 4.- De -vol- mpcht maatregelen te treffen om de verspreiding of de verkoop van kran ten, drukwerken, vlugschriften, aan plakbiljetten en mededelingen te verhinderen, die de zaak van den vijand dienen of het moreel der be volking zouden kunnen beïnvloeden. Verscheidene kranten hebben in dit verband een zeer scherpe critlek op de regering uitgeoefend AMSTERDAM. 20 Nov. De Ned. Bank maakt bekend, dat zj binnen kort zilverbons van Vllf gulden ln het verkeer zal brengen. Deze zllverbons worden uitgegeven op gror.d van de wet van 0 Augustus 1914 (Staatsblad no. 377). De zllverbons van vijf gilden heb ben een grootte van ongevter 12,9 bij 7.3 centimeter. ZIJ zijn, Ir groen en bruin, gedrukt op wit papier waarin een groene vezel is verwerkt. Midden op de voorzijde zijn de wcorden „vijf gulden" ln lichtgroen op eèn bruine rozet afgedrukt. Ter weerszijden hier van staat het cijfer 5 ter grootte van 2.5 centimeter ln een groene zeshoek. Boven de waardeaandulding zijn de woorden „zllverbon groot' licht uit gespaard ln een donkergroeie balk aan gebracht. Serleletter en nummer als mede de datum (16 Octolier 1944) en de ondertekening van der wnd. secre taris-generaal van het Departement van Financiën en den wnd. agent van het Departement van Fhanclën zijn ln zwart gedrukt. De aciterzljde ver toont in het midden de Nederlandse leeuw ln groen en bruin en daaronder in dezelfde kleuren het cijfer 5 in een rozet.De omlijsting werdt gevormd door een 1,2 centimeter brede rawd, waarin de woorden „Nïderland" en „wettig betaalmiddel" ïi lichtgroen zijn afgedrukt. Ie JAARGANG No. 275 WOENSDAG 22 NOVEMBER 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureau* voor redactie en administratie: Hooigracht ^1, Leiden. Tel. 24996 - Postgiro 184120 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of f2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. BERLIJN, 21 Nov. De enigszins opklarende lucht maakt het den vij and mogelijk zijn zware aanvallen met Infanterie en tanks op de tot dusver bestaande zwaartepunten van het westelijk front weer te steunen met krachtige bombardementsformaties, zo verneemt het D.N.B. Verscheidene hon derden Duitse Jagers bonden de strijd aan met de Anglo-Amerlkaanse in scheervlucht vliegende toestellen, boven het frontgebied erf het achter land en zL) wei-hinderden ln verbitter de luchtgevechten den tegenstander zijn overmacht volledig te ontplooien. De sterkste concentratie van het vijandelijke materiaal beleefde opnieuw het gebied van Aken. Wederom vielen de Amerikanen hier ter weerszijden van GeilenJcirchen en alleen in de Trontboog van Eschweiler inet acht tot tien divisies aan om de wegen naar Erkelenz en Diiren te openen. Het Duitse afweerfront hield echter stand tegenover de krachtige vijandelijke druk. Door de artillerie schitterend ge steunde troepen der Duitsers gingen steeds weer uit de verdediging over tot de tegenaanval en ontrukten den vijand belaxigrijke delen van zijn met zware verliezen gekochte terreinwinst. Ook in Lotharingen itam de vijan delijke druk nog toe. Hier proberen de Amerikanen al dagen lang met drie sterke wiggen de Saar te bereiken. Hun noordelijke aanvalsgroep viel van Die denhof en in de—richting van Saar- lautern aan en drong tijdelijk ln/ Busendorf binnen. De middelste wig, die zijn aanvallen ln het gebied van Mörchingen hervat te, behaalde aan de tweg van Saar- gemünd onbelangrijke terreinwinst. De toppen werden echter door Duitse tegenaanvallen teruggedrongen. De derde, uit ongeveer vllf tot zes divisies bestaande, vijandelijke aan- valswlg, die ln het Lotharlngse gebied opdringt naar de bovenloop van de Saar, opereert aan het RijnMarne- kanaal. Zijn aanvallen werden na aan vankelijke terreinwinst afgeslagen, evenals de pogingen van andere strild-' krachten om aan de Meurthe de Duit se afweerstelllngen open te scheuren Volgens berichten uit Washington hebben de Verenigde Staten de diplo matieke betrekkingen met Griekenland hervat. /De Amerikaanse ambassadeur LincolrvMacVeagh bevindt zich reeds te Athene. In politieke kringen te Madrid verluidt, dat de erkenning van de regering-De Gaulle door Spanje ver moedelijk binnenkort pfflcleel zal wor den medegedeeld. De zon gaat heden onder om 16.41 uur ën morgen op om 8.12 uur. Maan op om 12.26 en onder om 20.33 uur. E.K. 23 Nov., V.M. 30 Nov., L.K. 7 Dec., NJVL 15 Dec. Naast het gebied van Aken en Lo tharingen, ontwikkelt de sector tussen Belfort en de. Zwitserse grens zich»tot een nieuw brandpunt. De druk van de daar staande Gaullistische formaties was eveneens zeer sterk. Langs de Zwitserse grens aanvallend konden zij na zware gevechten bil Delle ln de Duitse flankdekking penetreren en na snelle aanvoer van tanks met verken- nlngstoppen ten zuidwesten "van Alt- klrch. de Elzassische grens passeren. Duitse tegenmaatregelen ter afgrende ling van de opgerukte vijandelijke strijdkrachten zijn aan de gang. Oproep aan de jeugd van Nederland Het Rijkscommissariaat meldt: Duizenden Jongens en meisjes gin gen u reeds voor. Zij vormen de Avantgarde voor de wederopbouw van ons vaderland ln het Nieuwe Europa. Waar anderen lanterfanten en af wachten, stelden zij de moedige daad! De Luchtmacht en de Marine bie den plaats aan de Nederlandse Jon gens van 15 tot 21 Jaar en meisjes tot 25 Jaar als helpers ln de berichten dienst of bij de afdeling schijnwer pers. Aarzelt niet, waar het gaat om het lot van Nederland! Helpt mede. het lot van ons vaderland voor eeuwen veilig te stellen. Mooie uniformen, uitstekende ver zorging en hulsvesting en een goed salaris zijn de voordelen. Na vol brachte dienst voorkeur en steun bij vrije beroepskeuze ln .alle openbare ambten en arbeid op elk gebied. Tweemaal per Jaar veertien dagen ver lof Opleiding ^ea behandeling geheel gelijk aan die der Duitse makkers. Aanmelding en nadere bijzonderheden ln Amsterdam, ütrechtsestraat 127. Ook de Griekse verzets groepen ontwapend STOCKHOLM. 21 Nov. Reuter meldt uit Athene», dat de Engelse op perbevelhebber ln Griekenland, gene- raal-majoor Ronald Scoble, zich er toe heeft gezet alle Griekse verzetsstrijd krachten voor 10 December te ont wapenen. Dit ls Maandag door den Grleksen premier, Papandreoe. mede gedeeld. Britse patrouilles hebben reeds de verzetsstrijdkrachten ln de voor steden van Athene ontwapend. Duitsers ontruimen Tirana BERLIJN, 21 Nov. Zondag in de loop van de dag hebben de Duit sers. naar het D.N.B. verneemt, in het kader van hun volgens de plan nen verlopende uitwijkbeweging, Tirana, de hoofdstad van Albanië, ontruimd. AMSTERDAM, 20 Nov. Omtrent de overval, gepleegd op het agent schap van de Nederlandse Bank te Almelo vernemen wij nader, dat de daders personen waren ln de leeftijd van 2530 jaar. Sommigen haddc-n een hoed. anderen een pet op. Een droeg een bruine alpinomuts. De waarde van de gestolen bankbiljetten beloopt een bedrag van 46.150.000 De kisten zijn" vervoerd op een auto. waarmede ook de daders zijn vertrok ken. De korpschef van politie te Al melo verzoekt opsporing, aanhouding en voorgeleiding van de onbekende daders en van het ontvreemde bank papier. Blijkens opgave van de Ned. Bank te Amsterdam zijn de ontvreemde bankbiljetten voorzien van de serle- letters en nummers, vermeld op on derstaande lijsten. De directie van de Ned. Bank looft een zeer hoge belo ning uit voor het verstrekken van in lichtingen, die er toe lelden, dat de daders van *de overval worden aange houden en het ontvreemde geld wordt ln beslag genomen. Indien slechts ge deelten van het gestolen geld kunnen worden achterhaald, zal dtze beloning verhoudingsgewijze worden uitbetaald. Bankbiljetten van f 100.GR 63329/63832. HA 51738/103965. HB 61949/62977, HB 63488/640C6. HB 64520/69040, HB 70150/71684, HC 11445/12473. HC 13492/14521. HC 15081/10117, HC 18625/21792, HC 22308/26003. HC 26525/27032, HC 27539/30149, HG 61374/61497, HG 71747/73257. HG 73768'75338. HG 76351/76887, HG 78917/81956. HG 82464/82979, HG 83490/83994. HG 84499/86014. HG 86543/87050. HG 90182/92233. HJ 31037 36730. HJ 37237/40792. HJ 41295/51700, HW 52065/54646. HW 55650/61801, HX 52103/52613, HX 53627/70803. HX 71391/72442, JA 2/51050, JO 10580/ 20820, JP 20354/61088, JP 71273/ 81558. JP 81559/91834. JQ 1/6933. JQ 7438/10561, JQ62305/72759, JR 41370/51758, JR 62069/132344, JT 62467/83193, JU 2/10273, JU 71957/ 78091, JU 78577/32183. KA 41783/ 52139. KD 42363/48062. KD 48573/ 52691. KD 63174/73401, KE 10360/ 20716, KE 21240/30977; Bankbiljetten van 25.—; AL 1 50853/58993, AL 1 59506/60011. AL 3 50725/61971. 1 AB 25607/28166. 2 AB 1/6699, 2 AB 8271/ 10304 2 AB 30158/74653. 2 AB 75160/ 91807, 3 AB 7708/11238. 3 AB 11742/ 12346, 3 AB 12852/13359. 3 AB 13862/ 11389, 3 AB 17905/21981. 3 AB 23013/ 23515, 3 AB 25049/25552, 3 A3 27075/ 30117, 3 AB 30628/35473, 3 AB 36484/ 41032, 3 AB 41536/43551, 3 AB 44059/ 44561, 3 AB 45574/46585, 3 AB 48590/ 49092, 3 AB 50098/51100. 3 AB'52603/ 60158. 3 AB 60659 61158. 3 AÖ» 61666/ 6211/ 3 AB 62691/71260. 3 AB 73836 77466. 3 AB 79482/81493. 3 AB 82254' 36288. 3 AB 86803 '87303. 3 AB 88817 920C4. 12 AE 21267.21770. 12 AE 22772/23311. 12 AE 24822/2515. 12 -AE 28327/27830, 12 AE 29351/32371. 12 AE 61791/63296. 12 AE 03797/C53O4. 12 AE 65809/66311. 12 AE 66818/67822, 12 AE 58829/70336. De ondergrondse organisaties, hier en in andere bezette gebieden, hebben rijkelijk stof tot nadenken ge kregen. Ket puin der vernielde steden, de honger in de volkrijke streken, het leed van verdreven vrouwen en kin deren, dat alles is klaarblijkelijk van meet-af een factor ln de Illegale berekening geweest, een „offer voor de grote zaak". D&irover zullen zelfs de daklozen en hongerenden, de have lozen en ontwortelden in persoon met terroristen geen debat kunnen begin nen. Hoe staat het echter met „de grote zaak" zelve, op het ogenblik, dat de bevrijdingsstrijd volstreden schijnt? Het Belgische voorbeeld is veelzeg gend. Zolang de Duitse bezetter er nog was, kon de uitgeweken Belgische legering in Londen door haar van Engeland geleende microfoon niet luid genoeg de dapperheid en opoffe rende vaderlandsliefde der illegale strijders bezingen. De illegalen hun nerzijds ontleenden aan hun strijd duidelijke aanspraken voor de toe komst. die zij wilden bevechten. Hoe vaak is het ook in Nedeflandse ille gale blaadjes niet gezegd, dat de uit geweken regeringen buiten de werke lijkheid zijn gegroeid cn dat voor mannen der huidige ondergrondse organisaties een duidelijk aandeel zouden moeten hebben ln de „weder opbouw van het bevrijde gebied". De teruggekeerde Belgische rege ring heeft er, in samenwerking met den Anglo-Amerikaansen bezetter, geen twijfel over laten bestaan, hoe hoog zij de betrouwbaarheid der vroe gere illegale organisaties aanslaat, nu 3ij zich over de ruggen van legale èn illegale bevrijders weer ln de zadel heeft gehesen: ln een drama tisch conflict is de voormalige verzets beweging ontwapend, de „helden" van voorheen zijn de verstotenen en ge- wantrouwden van vandaag. Wie ls naïef genoeg om te geloven, dat de Nederlandse emigranten-rege ring van Gerbrandy het illegale patriottisme „voor en na het gebruik" op andere wijze zou behandelen d8n de Belgische collega's het deden? De wensen van den nieuwen Brits-Ameri- kaansen bezetter zijn daarvoor borg. Dus weten de Nederlandse onder- grondsen alvast, waarvoor zij thans strijdenvoor hun eigen ontwapening ep een tweederangs-staatsburgerschap in het bevrijde vaderland. Dit is dan het edele beeld van patriottische eenheid, van strijdend idealisme en democratie, waarop mil- lioenen vijf oorlogsjaren lang hebben zitten wachten. In Italië en Frank rijk, in België en Nederland blijven de begeleidende verschijnselen der vermeende bevrijding gelijk: een aan burgeroorlog grenzende politieke ver warring. met alle verdwazing der pluk harende partijen en partijtjes, secten en klassen, waarvan velen bij alle vrijheidsverlangen het bestaan al ver geten waren. Ook voor de Oranje-zender heeft men zich, terwijl Nederland nog slag veld is, met de eertijds beruchte „schotjes-geest" reeds opnieuw moe ten bezighouden. Enkele tientallen uitgeweken „notabelen" hebben een waarschuwend manifest geschreven tegen het snel herboren sectarisme. En zij hebben daarmee een nieuwe dwaasheid bij die andere gevoegd: dat het namelijk in het zesde oorlogs jaar mogelijk zou zijn wat voorheen een belachelijke misvatting is ge bleken. met een papieren manifest van een paar brave liberale burgers de verdeeldheid van het Nederlandse volk te genezen. Op de achtergrond staat trouwens een tegenstelling, die heel wat verder reikt dan onze of de Belgische lands grenzen. Dat de Belgische regering zo pijnlijk veel haast maakt met het ontwapenen van de ondergrondse vaderlanders en dat de Nederlandse regering, kreeg zij de kans. evenveel haast met eenzelfde maatregel maken zou. komt. omdat men niet helemaal ten onrechte onder de terroristen vele communisten vermoedt. Terwijl de strijders voor een ver meende vrijheid nog bloeden op de slagvelden, plaatst men een staten blok „ter verdediging van het Weste lijk halfrond"" tegenover hei door de Times nog onlangs gesignaleerde, „soortgelijke" bastion in het Oosten: voorbereiding voor de derde wereld oorlog van morgen. En men begaat daarbij maar één kinderlijke vergis sing. Door te menen namelijk, dat de voorvechters van het communisme ln het hart der nieuwbakken democratie even goedmoedig aan het ontwapen- gebod zulleh voldoen als de misleide gereformeerde en katholieke „patriot ten" van burgerlijken huize. In de ongedroomd-dictatoriaal be- maatregelde gebieden der bevrijding zetten de ondergrondse krachten hun werk voor het bolsjewisme voort. Als symbool van de edele eenheid in het geallieerde kamp. En als bewijs voor de stelling van den Rilhrer, dat de democratie door haar bondgenoot schap met het bolsjewisme het eigen graf graaft. Soébasjistsj in Moscou STOCKHOLM. 21 Nov. De Sowjet- russlsche Nieuwsdienst meldt, dat de „Zuldslavlsche minister-president" en minister van buitenlandse zaken. Soe- basjlstsj. Maandag ln Moscou ls aan gekomen. tezamen met den plaats- vervangenden voorzitter van het „na tionale comité ter bevrijding van Zuid-Slavlè", Edvar Kardell, den ge zant van Zuid-Slavlë te Moscou. SlmltsJ. den vertegenwoordiger van het comité te Londen, generaal- majoor Veleblt. lt.-generaal Machln en verscheidene leden van de Sowjet- russlsche militaire missie in. Zuld-Sla- vlë met aan het hoofd generaal-majoor Melnlkow. Terstond na zijn aankomst had Soe- basjlstsj een onderhoud met Molotof. Secr.-generaal Ned. Rode Kruis DEN HAAG. 20 Nov. Het Rijks commissariaat deelt mede; De com missaris-generaal voor bestuur en Justitie heeft op 18 November 1944 als algemeen plaatsvervanger van den Rijkscommissaris voor het bezette Ne derlandse gebied op grond van art. 3 der verordening nr. 108 (4. verorde ning betreffende bijzondere maatrege len op administratie-rechtelijk gebied) gelet op art. 7 l. lid der verdkdenlng rlngstoestand dén heer Carel Plek bet nr. 15/1944 betreffende de ultzonde- noemd tot lid van het Nederlandse Rode Kruis en hem aangesteld als secretaris-generaal van het Ned. Rode Kruis. «Mrecteun H. J. Kerkmeester, Bu*. sum; hoofdredacteur: Hendrik Llndt, Amsterdam; plv. hoofdredacteur; ii» A. H. de Haas van Dorsser, Haarlem? binnenland: J. v. Grieken; illustrate en opmaak: R. Kampstra; volkscul tuur en kunst: M. Wolters; muziek! G. K Krop; sport: J, J. Llber; adver tenties: A, B. Lammera. allen te Am. •teldata, LU HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 21 Nov. Het opperbevel der weermacht deelt mede: Aan het Maasbruggenhoofd, zuid oostelijk van Helmond, sloegen onze troepen nieuwe, door tanks gesteun de. aanvallen van Britse formaties uiteen. Tegen de heldhaftige tegen stand van alle wapenen van ons leger zetten de Amerikanen tussen Geilen- kirchen en het gebied ten zuidoosten van Stolberg hun massale aanvallen voort. Zij kwamen echter ook giste ren niet ver van hun uitgangsstellin gen. Tegenaanvallen brachten den viiand in de enkele sectoren, waarin hij aanvankelijk Verder kon opdrin gen. weer tot staan; 65 vijandelijke tanks werden vernietigd. Aan de noordoostgrens van Lotha ringen heroverden éigen pantserfor maties een reeks plaatsen. Het gar nizoen van Metz levert verbitterde strijd te£en den vijand, die in het westelijke (deel der stad is binnen gedrongen. Oostelijk van Mörchingen konden de vijandelijke formaties met het oog op haar verliezen haar aan vallen gisteren niet voortzetten. Tus sen het Rijn-Mamekanaal en de Bourgondische Pooit duren de zware gevechten in de vijandelijke penetra- tiegebieden voort. Ook op het noord westelijke voorterrein van Belfort wordt hevig gevochten. In de Boven- Elzas zijn verbitterde gevechten ont brand tussen onze troepen en opdrin gende vijandelijke formaties. Het lange-afstandsvuur op Londen en Antwerpen werd^ voortgezet. In Italië is in dé ochtenduren van heden het achtste Britse leger aan weerskanten van Forll, zoals verwacht, toi de aanval overgegaan. Op de Balkan werdan vril hevige aanvallen van Bulgaarse troepen ten noorden van Prlstlna uiteengeslagen. Benoemingen in Engelse regering bekendgemaakt STOCKHOLM. 22 Nov. Naar de Britse Eerlchtendienst meldt, zijn Dinsdag de volgende benoemingen in de Engelse regering bekend gemaakt: Sir Edward Grigg ls benoemd tot minister-resident ln het Midden- Oosten. kapitein Harold Balfour tot minister-resident ln West-Afrika. Tot minister van openbare werken ls benoemd Duncan Sandys, tot parle mentair onderstaatssecretaris voor de luchtvaart commander Brabner, tot parlementair secretaris bij het minis terie van voorziening John Wilmot Voorts werd medegedeeld, clat het ministerie voor de economische oorlog binnenkort zal worden opgeheven. De Britse berichtendienst deelt nog mede. dat Grlgg de opvolger ls van Lord Moync. Sandys, de schoonzoon van Churchill, zal als minister van openbare werken verantwoordelijk zijn voor de bestrijding van het gebrek aan woonruimte en het herstel van de door bommen beschadigde hulzen. HIJ krijgt een zetel ln het kabinet als Jongste lid daarvan HIJ ls opvolger van Lord Portal. Lord Portal, die^ sedert 1942 minis ter van openbare werken was. heeft er op voorstel van Churchill ïn toege stemd af te treden ten gunste van Sandys opdat het betreffende minis terie geleld kon worden door een lid van het Lagerhuis. Ten oosten van Boedapest en ten zuiden van het Matragebergte vorder den de bolsjewisten bij de voortzetting van hun hardnekkige grote aanvallen tegen de tegenstand onzer divisies slechts weinig. Vijandelijke aanvallen ten zuiden van Miskolc bleven zonder resultaat. Om een vliandelljk bruggen hoofd aan de Thelss ln het gebied van Tokai en bij Üngvar wordt hevig ge vochten. Hernieuwde aanvallen van Sowjetformfltles aan weerskanten van de Doeklapas stortten ln ons vuur Ineen. De doorbraakpogingen der bolsjewis ten zuidoostelijk van Llbau werden ook op de tweede dag van de afweer slag ln zware gevechten verijdeld of reeds bij de voorbereiding uiteengesla gen. De verdedigers van het schier eiland Sworbe weren zich. gesteund door geconcentreerd vuur van onze vlootstrijdkrachten. dapper tegen de versterkte aanvallen van den vijand. Mljnvegers brachten ln een gevecht tegen bolsjewistische vlootstrijdkrach ten. die een aanval op Montu wilden doen, een Sowtfet-torpedomotorboot tót zinken. Gisteren overdag hebben Anglo- Amerlkaanse terreurvliegers wederom plaatsen ln West-Dultsland aangeval len. Andere aanvallen waren gericht op Opper-Silezië Des nachts lieten Britse stoorvllegtuigen hier en daar bommen vallen in West-, Noordwest en Mldden-Dultsland. Doqt het lucht doelgeschut onzer luchtmacht werden 26 vijandelijke vliegtuigen, waaronder achttien viermotorige bommenwerpers, neergeschoten. Joodse emigratie naar Palestina STOCKHOLM. 22 Nov. In Chica go zijn volgens de Londense omroep de twee zittingen der nationale con ferentie voor Palestina geëindigd, De volgende besluiten werden genomen: 1. Onbeperkte Joodse emigratie naar Palestina. 2. Gelijk recht voor Joden tot aankoop van grond als voor de overige bevolking. 3. Het verhuizen der Joden, die naar Palestma willen gaan. moet door de betrokken staten gesteund worden. 4. Afschaffing van het Britse witboek van 1930. 5 Er kenning der Joodse gemeenschap ln Palestina. 6. Financiële steun der va derlandloze Joden voor emigratie van de kant van de geallieerde regeringen. 7. Levering van schepen voor het transport van Joden naar Palestina. 8. Inzameling van, 30 millloen dollar voor de Amerikaanse Joden voor steun bij de inrichting in Palestina. Jongen besteelt zijn pleegvader DELFT, 21 Nov. De polltic heeft den zestienjarigen Jongen S. aange houden en Ingesloten. S. heeft ten nadele van zijn pleegvader een be drag van zesduizend gulden en een hoeveelheid Jam. boter en suiker ge stolen. Hij had het geld verbrast cn de goederen verkocht. AMSTERDAM. 22 Nov. In ons bericht over de roofoverval te Almelo staan onder de nummers van de bank biljetten van 25.drie fouten, ver oorzaakt door technische storing. In plaats van 3 AB 13862/11389, 3 AB 61666/6211 en 12 AE 24822/2515, moet respectievelijk gelezen worden 3 AB 13852/17389. 3 AB 61666'62172 en 12 AE 24822/25825. De Gaullistische minister van ar beid heeft medegedeeld, dat er ln Frankrijk 600.000 werklozen zijn. Ie JAARGANG No. 276 DONDERDAG 23 NOVEMBER 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureau* voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Lelden. Tel. 24996 - Postgiro 184120 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of ƒ2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. Gevechten in straten en huizen 'van Saarburg BERLIJN, 22 Nov. Het Internatio nale Inlormatlonsbüro meldt: De pogingen van het tweede Britse legercorps om het Duitse bruggenhoofd aan de Maas bij Venlo ln te drukken waren ook nu weer tot muslukklng ge doemd. Aan de zuidelijke flank werden slechts plaatselijke penecratles bereikt, welke de vijand met het verlies van zeventien pantsers moest betalen. Op het slagveld ten noorden van Aken hebben de Amerikanen nieuwe en zeer sterke tankformaties ln de strijd ge worpen. Eveneens nam het aantal aan de strijd deelnemende vliegtuigen toe. Desniettegenstaande heeft het Duitse front nérgens het verband verloren en in rfet bijzonder tussen Gereonsweller en Aldenhoven werden alle aanvallen opgevangen. Enkele dorpen, welke ver loren waren gegaan, werden weder ge nomen. Nadat het den Amerikanen was ge lukt Aldenhoven binnen te dringen, gingen Duitse pantsergrenadiers tot de tegenaanval over en sloegen den vijand tot aan de westelijke rand van het dorp terug. In deze gevechten hebben de Amerikanen die dag alleen al 69 tanks en andere gepantserde voertui gen verloren. Ook ten oosten van Aken werd de druk van het eerste Amerikaanse leger corps sterker ln de richting van Esch weiler, waar de pantservoorhoede tot staan kon worden gebracht. Talrijke nesten van verzet verdedigden zich nog hardnekkig achter de Amerikaanse hoofdstrUdllnle. De bezetting van de vesting Metz bood dag en nacht hard nekkige tegenstand en wees de els tot overgave af. Tussen de puinhopen der vesting, welke onder buitengewoon zwaar artillerievuur ligt, kwam het tot bloedige gevechten van man tegen man. In de Mldden-Vogezen ls het aan een sterke Amerikaanse tankgroep gelukt dieper ln het Duitse afweerfront door te breken en daarbij de stad Saarburg ln Lotharingen te bereiken, waar in huizen en straten wordt gevochten. Daar werd zit echter tot staan ge bracht en werd uitbreiding van het Staking in Eindhoven EINDHOVEN. 22 Nov. Zowel Reutor als Radio-Oranje melden, dat alle bedrijven in Eindhoven, inbe grepen de Philipsfabrieken en ook de directeuren, staken op grond van de slechte levensmiddelenvoorzie- ning. STOCKHOLM, 22 Nov. Naar Reu ter uit La Paz meldt, zijn vier leiders van de Boliviaanse opstand Maandag ochtend terechtgesteld. Onder hen be vond zich lr. Brlto. de broeder van kol. Mellton Brlto, die de leiding over do revolte had. penetratlegebled verhinderd. In de zuldelpk aangrenzende sectoren wer den de Duitse linies ter verkorting van het front en vorming van aanvullende reserves teruggenomen Vrij sterke aan vallen der geallieerden ln de richting van Belfort konden ln het stadsgebied opgevangen worden. In het gebied van Miïhlhausen wer den sterke Duitse reserves samenge bracht om de doorgebroken Franse pantservoorhoede van haar verbindin gen af te sniiden. De gevechten zijn Dinsdagmorgen ingezet en hebben reeds goede beglnsuccesacn opgeleverd. MADRID. 22 Nov. De Ameri kaanse pers maakt melding van com munistische onlusten in België. Meer dan twintigduizend gewapende per sonen, onder wie vele soldaten en vrouwen, trokken, onder het zingen van de Internationale, door de straten van Brussel om te protesteren tegen de regering-Pierlot. De politie is uitgerust met stalen helmen en geweren. De Belgische regering heeft van dé Anglo-Amerikaanse autoriteiten toe stemming gekregen met wapengeweld tegen de menigte, die voortdurend door de zénder van Moscou wordt ondersteund, op te treden. Over het reeds gemelde besluit dér Belgische verzetsbeweging tot inleve ring der wapenen, meldt de zender Londen, dat a.s. Zaterdag de over eengekomen datum der inlevering is. De leiders der beweging hebben be kend gemaakt, dat degene, die zijn wapenen niet inlevert, uit de bewe ging gezet zal worden. Voorts meldt de zender Londen, dat de voorzitter der verzetsbeweging, Plerdon, zich naar Parijs heeft be geven en De Gaulle een boodschap der Belgische beweging heeft over handigd. Tevens zal hij zich in ver binding s'tellen met de Franse ver zetsbeweging. De Brusselse corres pondenten der Londense bladen mel den echter, dat de politieke toestand in België gespannen blijft Volgens Exchange Telegraph heeft Pierlot een storm van critiek van alle linkse partijen te doorstaan. Nog steeds roepen betogers in Brussel: „Weg met Pierlot." De liberale „La Cité Nouvelle" schrijft: „De gehele natie is tegen de regering, die geen bestuur van nationale eenheid vormt, maar een unie van nationale oppo sitie ls. Het land gelooft niet aan haar competentie of aan haar wens naar orde.*1 Over ongeveer een maand begint tiet donker alweer te korten en beginnen de dagen te lengen. Mid winterzonnewende. Het licht zege viert. Goeden-dag. algoede dag! Er is nooit meer gezocht naar rub berband dan nu. nooit is zo weinig fietsband gevonden en toch is er nooit meer fietsband verloren. Kijk maar op straat en zie op elke tien meter een stuk liggen. Precies zo is het met moeren, spaken, kettingkas- ten en jasbeschermers. Fiets een half uur achter een paar fietsende of sleepfietscnde Amsterdammers aan en ge raapt een hele fiets van de straat op. Aardig zijn die Utrechtse karren en bakfietsenverhuurders, die hele maal geen geld willen hebben voor hun transportmiddelen en dus abso luut niet de prijs opdrijven, als iemand een karretje wil huren om iets op te halen. Alleen bedongen zij als er drie mud gehaald werd. één mild voor hun part. Bescheiden luidjes. goede Nederlanders! Berooide rooier, die alvast uit Drente op eigen gelegenheid naar de hoofdstad en verder terug komt: ik heb u nu een week lang telkens des morgens vroeg opgewacht en afge haald en met u gesproken. En wat was de ergste klacht? In Drente had den ze gqen vloeitjes en gij hebt de eigen teelt,-die er wel te krijgen was. ten slotte met krantenpapier gerookt waar dit artikeltje al niet goed voor is: vroeger zou het om een zoute haring zijn gelegd, thans om een eigenteeltje! Ik brand van trots dat mijn bedenksel mag branden tussen uw lippen!) Maar nu kwaamt gij in Amster dam aan en wat riep men u om vier vijf uur 's morgens in het pikkeduis- ter al tegemoet: „Sigaretten sigaret ten, vloei met gomecht vloei met gom?!" De zwarte handelaars zijn 's morgens al het eerste op pad en geven den aankomeling de indruk dat hier nog van alles te krijgen is' Een rijksdaalder het pakje tan vijftig. Geen aardappelen genoeg, geen boter en geen vet, maar van vier uur 's morgens vliegen de sigaretten zestig cent per stuk, ook los en het vloei den bezoeker van Amster dam. al tegemoet. De zwarte handel kent geen winkelsluitingstijden cn wie naar Amsterdam-Noord moet. kan zich al bij het licht der sterren van vloei voorzien. Gekke wereld! Zou deze zwartehandelenergie niet nuttiger te gébruiken zijn voor de ge meenschap? TIJL Terwijl ln het westen van Europa de militaire gebeurtenissen zich toespitsen en allengs groeien naar een beslissende krachtmeting, is er onder de toonaangevende mannen van het geallieerde kamp een opval lende trek naar het oosten. De ont wapening van de verzetsbeweging in België, de stemmen over een West- europees „bastion" en een hernieuw de tegenstelling tussen De Gaulle en Giraud, het zijn alles slechts uiter lijk eigen kwesties van het Westen. Ze karakteriseren zonder uitzondering de voogdij uit het oosten over het westen; de voog dij uit Moscou. Er was een tijd, dat twee weggelo pen Franse generaals concurreerden op het punt van de heerschappij over he; enig-echte, heuselijk-vrije Frank rijk Die generaals heetten De Gaulle en Giraud. Generaal De Gaulle wenste zijn eerstgeboorterecht niet voor een schotel linsen en zelfs niet voor een spaarbankboekje met dol lars te verkopen, al -fluisterden ook velen, dat hij als politicus het for maat, miste. Generaal Giraud meen de zijnerzijds als opvolger van den vermoorden Darlan dat formaat ter dege te bezitten. Hij meende voorts (en niet geheel ten onrechte) dat de toen door hem bezette post in* Frans Noord-Afrika politiek van meer be tekenis w^s dan De Gaulle's fictieve troon in de Londense ballingschap. De Gaulle dreef op de Britse kurk. Giraud op een Amerikaanse. Maar Britse kuiken hebben in de huidige wereldpolitiek hun drijfkracht allang verloren. Zodra deze elementaire waarheid tot generaal De Gaulle doordrong, stapte hij over op een -betere drijver: de bolsjewistische. En daarmee torpedeerde hij tenslotte zelfs de Amerikaanse kurk van zijn rivaal Giraud. Giraud verdween van het toneel, Noord-Afrika echter ge raakte in de invloedssfeer van Moscou Sindsdien betraden de Anglo-Ame rikaanse troepen het Europese vaste land. De Gaulle deed zijn intocht in het „bevrijde" Parijs, mèt hem de bolsjewistische invloed, waaraan hij zijn machtspositie dankte Washing ton en Londen werden actief. Zij maakten hun kurkenwecr zeewaardig. In Zwitserland is Giraud opgedoken en andermaal met politiek begonnen: als vertegenwoordiger van de conser vatieve oppositie Uit Engeland reis den Churchill en Eden naar Parijs: om er zich te iaten vieren en om er een „Westeuropees bastion" te stich ten. Zij rukten aan De Gaulle's rech terarm. terwijl Stalin trok aan de linker. De linkerarmen zijn in de achter ons liggende maanden met opvallende regelmaat de meest meegaande ge bleken. Maar belangwekkender dan het politieke touwtrekken zelf is de algemene waarheid, die er de achter grond van vormt: niemand peinst over de mogelijkheid, dat de Anglo- Amerikaanse democratieën nog in vloed zouden kunnen uitoefenen op de politieke structuur van oostelijk Europa. met iedere volgende stap wordt het. echter duidelijker, dat Moscou weer mgér invloed heeft op de politieke structuur var. Europa's westen. Churchill en Eden reisden naar Parijs, De Gaulle echter reisde naar Moscou. Wie hoort er in deze dagen nog van reizen naar Londen of Washington? Het oog is gericht op het Oosten en de zon van de her boren democratie schijnt boven het Kremlin op te gaan. Geen zaak is wellicht leerzamer in dit opzicht dan de ontwikkeling in België, al ware het slechts door haar onmiddellijke nabijheid. Dat de kwes tie van de ontwapening der vroeger maar in Moscou's dienst ook morgen weer!) ondergronds werkende krach ten een symptoom van hetzelfde poli tieke touwtrekken is, schijnt niemand nog een punt van twijfel. En wie zich soms in slaap mocht wiegen met de bewering, dat de verzetsbeweging haar wapens dan toch maar heeft ingeleverd en dat „dus" het bolsje wistische gevaar in België al weer bezworen is. vergeet een simpele klei nigheid: dat niemand omgekeerd van een democratische verzetsbeweging onder Anglo-Amerikaanse auspiciën in de Sowjet-Unie vernam. Wèl echter hoort men het aftreden eisen van de Belgische regering-Pier- lct en de vorming van een andere regering, die „meer het vertrouwen van het volk geniet". een formule, die men Pierlot's kortzichtige politiek gaarne kan toewensen, zonder er bij te vergeten, dat soortgelijke formules in Roemenië en Bulgarije, in Finland en Iran, in de bolsjewistische hausse na de vorige wereldoorlog zowel als in die van het huidige ogenblik, on veranderlijk de wensen van Moscou dicteerden. Het is een vreemd, maar bovenal een gevaarlijk spel om de vrijheid, dat ce Anglo-Amerikaanse legers in westelijk Europa spelen. De zon gaat heden onder om 16.37 uur en morgen op om 8.17 uur. Maan onder 0.00, op 14.14 uur. E.K. heden, V.M. 30 Nov, LJL T Dec, N.M. 15 Dcc, Inschrijving bij en bemiddeling door het Arbeidsbureau AMSTERDAM, 21 Nov. De ar beidsbemiddeling gaat er van uit. dat ln de eerste plaats volledig werklozen, die geen enkele aanspraak tegen hun vroegeren werkgever, respectievelijk bij onrechtmatig, dus ongeldig ont slag, tegen hun tegenwoordlgen werk gever. geldend kunnen maken, voor plaatsing ln aanmerking komen. Het zal ln dit verband dus volko men terecht kunnen gebeuren, dat aan onrechtmatig ontslagen arbeiders, die elders werk kunnen krijgen, een ontslag-, respectievelijk aanstcllings- vergunning wordt, geweigerd, daar het Arbeidsbureau, zolang nog werklozen op plaatsing wachten, niet zijn mede werking verleent, in overtreding zijnde werkgevers van hun verplichting tot loonbetaling te ontheffen Leidend beginsel bij het voorkomen van werk loosheid tengevolge van de huidige situatie blijft de primaire aansprake lijkheid van den werkgever voor de betaling van loon, respectievelijk wachteeld. Onrechtmatig ontslagen werkne mers, die bij weigering van den werkgever om zijn verplichtingen na te komen, in moeilijkheden geraken, kunnen, tegen overdracht van hun loonvordcrlng, van het orgaan voor de stevinverlening steun krachtens de Rijksacgcllng in voorschot ontvangen. Hierbij gaat dus de civielrechtelijke vordering op den werkgever over op bovengenoemd orgaan, terwijl ook de mogelijkheid van een strafrechtelijke vervolging open blijft. «sireutewr H J Keriuiieeelex Bi*, sum. hoofdredacteur Hendrik Llndt, Amsterdam plv hou; jredacteur, jr A. L cu H aas vaD Doraser Haarlem; tinner land J Gr.ekcn. iJlu6tratl» en cpmaak R K&rnpstra, volkscul tuur en kunst M Wolters. muziek: G. K Krop. sport. J J Llber; ad ver- tenties: A. a Lammer», allen te Am. •teldata. K um

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1