HET DAGBLAD HET DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Britse activiteit, in Limburg Bruggenhoofden bij Ell en Heel Vrijh'eidsvrageïi Een halve liter spijsolie v Politieke onrust in België neemt toe Rembrandt Offensief over een breed front tegen het Maasbruggenhoofd Ie JAARGANG No. 120 VRIJDAG, 17 NOVEMBER 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 3t, Leiden. Tel. 24996 - Postgiro 184120 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of/f 2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. BERLIJN, 15 Nov. In de middag uren van gisteren, aldus meldt Inter- inf, is het tweede Britse leger in Zuid oost-Nederland, na een trommelvuur, dat verscheidene uren duurde, over een breed front het offensief begon nen, dat zich reeds sedert lange tijd had afgetekend. Er ontstonden reeds spoedig zeer zware gevechten in het gebied van Meijel, alsmede bij Britse pogingen de ten westen van Venlo liggende kanalen over te .steken. Ook 's nachts zetten de Britten hun hevige aanvallen, onder het verlichten van het slagveld met schijnwerpers, voort. De Duitse troepen hadden doeltref fende maatregelen genomen om ener zijds het trommelvuur uit verschei dene honderden kanonnen zonder al té grote verliezen te doorstaan en anderzijds de aanvallers tot grote offers te dwingen.. De Britten wisten verscheidene kleine bruggenhoofden Dr. H. Colijn overleden DEN HAAG. 16 Nov. Dr. H. Colijn is onlangs aan de gevolgen van een ernstige ziekte overleden. Hij heeft ln het Nederland voor de oorlog een belangrijke rol gespeeld, zoals ook wel blijkt uit zijn levens loop, die wij hier in het kort laten volgen. Geboren 22 Juni 1869, opgeleid voor onderwijzer, daarna te Kampen voor officier. In 1892 als tweede lui tenant naar Lndië, expeditie naar Lombok (Willemsorde 4de kl.), be stuurder in Atjeh (eresabel, Willems orde 3e kl.)adjudant van Van Heutsz. 1907 uit militaire dienst, ver schillende bestuürsfuncties in lndië. Van 1909 tot 1914 in de binnenlandse politiek, lid der Tweede Kamer, mi nister van Oorlog en van Marine. In 1914 dlrefcteur der Bataafse Petro- leum-Mij., lid der Eerste Kamer. Na 1922 weer in de binnenlandse poli tiek. opvolger van dr. Kuyper als voorzitter der A.-R. Partij en hoofd redacteur van „De Standaard". In 1923" minister van Financiën, 1925 kabinetsformateur, daarna nog vier malen "(1933, 1935, 1937, 1939). Dr. Colijn was een overtuigd aan hanger van de liberale economische principes met een neiging tot het aanvaarden van het patriarchale leidersbeginsel. Zijn persoonlijk op treden bezorgde hem gezag op dp in ternationale kapitalistische conferen ties, waar hij vaak Nederland ver tegenwoordigde. te vormen bij El en Heel. waarom op het ogenblik nog fel wordt gestreden. Behalve wederzijds stoorvuur der ar tillerie. wordt uit het gebied van Aken niets bijzonders gemeld. Op de zevende dag van de slag ln Lotharingen hebben de Amerikanen onder het ln de strijd werpen van sterke pantserformaties thans ook frontaal van het Zuiden en het Westen uit het bruggenhoold van Metz aan gevallen. Eultengewoon fel waren de gevechten op de Zuidelijke flank van dit operatiegebied, ln het bijzonder bij de plaats Jouy aap. de Moezel. Hier ontstond onder voortdurende aanvoer van nieuwe strijdkrachten een afwis selende strijd, die nog steeds voort duurt. Ook ten Zuiden en tèh Zuid oosten van dit bruggenhoofd onderna men de Amerikanen talrijke aanvallen, waarbij zij ondersteund werden door sterke pantserstrijdkrachten. In het middelpunt van deze gevechten ston den de plaatsen Landrorf en- Baron- ville. Na lievige geveohten om de ruïnes werd Baronvllle ln de late mid daguren prijsgegeven. Een aanval uit Zuidwestelijke richting op Mörchingen bleef óf ln het spervuur der Duitse batterijen steken óf werd volkomen door de pantserafweerkanonnen uit eengeslagen. Na een lange gevechts pauze ontstonden ook ln het gebied van Eaccarat wederom felle gevechten. Alle aanvallen stortten op de Duitse hoofdverdedigingslinie Ineen. In Finland verlopen de Duitse bewe gingen volgens de plannen. De eerste sneeuwstormen kondigen het naderen* van de winter aan. die grote operaties onmogelijk mankt. Ten Oosten van Boedapest hebben de Duitse troepen zich op tevoren in gerichte stellingen gedlstancieerd. Ver scheidene aanvallen bij Gyoemroe. de westelijke hoekpijler van het verdedi gingssysteem, werden afgeslagen. Na dat het de Sowjet-Russische troepen niet gelukt was de stad Jaszbereny ln een frontale aanval te nemen, wierpen zij ter weerszijden van de spoorweg verse formaties ln de strijd. De Duitse troepen dlstancleerden zich hier op 'de nieuwe hoofdverdedigingslinie en de verdedigers der stad. die reeds drie maal van bezetter had gewisseld, wa ren hierdoor gedwongen de brandende puinhopen van deze plaats op te geven. Ti-ïë correspondent van het SS West™. Hailensleben. In het gebied van Venlo zijn de Engelsen over een breed front op getrokken en proberen, nadat de Duit se ultwijkbewegïng uit zuidelijk Ne derland tot achter de Maasmond het gevaar voor een Duitse flankaanval van het westen uit op hun tot Nij megen vooruitgeschoven corridor heeft doen verdwijnen, een doorbraak te on dernemen naar het Roergebied. Daar een dergelijke actie te verwachten was, moet het resultaat daarvan reeds thans meer dan dubieus geacht wor den. De wet op de Arbeidsplicht ls ln Finland met Ingang van 5 Nov. opge heven. „Langebaerdt" is een andere merk waardige figuur uit het Edamse mu seum. Hij leefde van 1528 tot 1606 en was o.m. weesmeester van de stad. De bevolking vond een besUian in de scheepvaart, velen bleven op zee en het ambt van ioeesmeest;r had dien tengevolge wel iets, te betekenen. Pieter Dirksz ivas vermaard om zijn lange, rossige baard, die twee en een half maal zijn lichaamslengte had. Evenals de Grote Meydt iva's hij ge woon zijn merkwaardige sieraad op de kermissen te laten kijken. Hij icas een goedaardig man: het geld. dat hij op de kermisseii ontving droeg hij trouw af aan het weeshuis'. Men zegt, dat eens in Haarlem een nieuwsgie rige vrouw zo hardhandig aan de baard getrokken heeft dat „dezelve inkromp, hetgeen hem zware pijn veroorzaakte"Tot vreugde van de Edammer meisjes is 's mans kinver siering later weer tot de oude lengte aangegroeid. (Foto *A.P.-BreyerJ. Regerlng-Bonomi zou zijn afgetreden MILAAN, 16 Nov. De correspon dent van United Press te Rome deelt mede. dat de regering Bonomi in de deze week gehouden minister raadszitting het besluit zou hebben genomen om in haar geheel af te treden. De zon gaat heden onder om 16.45 uur en morgen op om 8.07 uur. Maan op om 9.22 en onder om 18.01* uur. E.K. 23 Nov., V.M. 30 Nov., L.K. 7 Dec.„ N.M. 15 Dec, Niet zo heel lang geleden heeft de Belgische premier Pierlot „aan gedrongen" op nauwe samenwerking tussen Engeland. Frankrijk, België en Nederland. Hij deed het in een onder houd met Eric Wiggon, een corres pondent van de Britse „Observer", en Radio-Oranje vond niet geheel ten onrechte de 2aak belangrijk genoeg voor een bericht. Belangwekkender dan allerlei vage gemeenplaatsen over ideële samenwerking zijn intussen de gegevens, die over de aard van het door Pierlot bedoelde contact bekend werden. Daartoe behoort de „uitwis seling" van steunpunten. Zelfs de meest optimistische Neder lander zal niet in redelijkheid ver wachten, dat hij, wanneer hij aan het Britse rijk Hoek van Holland en Den Helder voor strategische doelein den afstaat, daai-voor - Dover en Ply mouth terug ontvangt. De strate gische „uitwisseling" moet dan ook kort en goed betekenen, dat de West- Europese landen tot Brits of Anglo- Amerikaans bruggenhoofd worden ge maakt. En in dit verband is het bij-, zonder leerzaam, dat Pierlot een Nederlands-Belgisch accoord' reeds als voldongen feit bekend maakte. Sindsdien is in de Engelse „Times" een hoofdartikel verschenen, dat alle twijfel over het auteurschap van het veelbelovende militaire contact weg vaagt. Dit hoofdartikel knoopt name lijk bij Pierlot's klaarblijkelijk door Londen geïnspireerdej mededelingen aan en betoogt vervolgens, dat ook Nederland en Noorwegen, wanneer ze eenmaal zijn „bevrijd", wat de samen werking met Engeland betreft, „onge twijfeld sooitgelijke opvattingen zul len hebben". Het is opvallend, dat daarbij de in ternationale veiligheid weer eens als argument dienst doet en dat de Times met veel vuur pleit voor „een bastion ter bescherming van het wes telijk halfrond", dat aldus onder En- geland's leiding tot stand moet ko men. Men vraagt zich af, vyaartegen het westelijk halfrond dan zo drin gend beschermd moet worden, wan- neer Duitsland aanstonds verslagen en voorgoed versplinterd is. terwijl de brave Sowjet-Unle zich sedert de vol strekte overeenstemming met haar bondgenoten/ natuurlijk aan geen demcoratische eigendommen ver grijpt. Met of zofïder noodzaak laat die bescherming echter voor een Ne derlandse zelfstandigheid in geen ge val ruimte! „Het zal (aldus de Times) niet langer een kwestie zijn van Engelse garanties aan andere volken, maar van een gemeenschappelijk be leid en gemeenschappelijke voorberei ding tot dat beleid". Zou dan wellicht het onwaarschijn lijke geschieden en het kleine Neder land naast het grote Engeland in die „voorbereiding tot een gemeenschap pelijk beleid" de rol van gelijkberech tigde spelen? De Times is openhar tig genoeg om daarover geen illusies te laten. Ook de economie der betrok ken landen zal volgens het blad na melijk „gemeenschappelijk" moeten zijn. Dit geschiedt volgens de Times onmiddellijk na de bevrijding op grond van het volgende program: Engeland stelt* vast wat de andere landen van het „Westeuropese bas tion" nodig hebben en wat Engeland daarvan kan leveren. Engeland stelt vast wat de andere landen kun nen produceren en van het geprodu ceerde verbruiken kunnen. „De En gelse regering moet daarbij een lei dende rol spelen. Het bezoek van mi nister Churchill en minister Eden aan Parijs zal misschien een aanspo ring zijn tot een actie, die al te lang is uitgesteld". Hoeveel Nederlanders, die in vrees leven voor het „Duitse juk" in een toekomstig Europa, hebben oren om de vrijheidsvragen te verstaan, die de Times hiér (de namen van Churchill, Eden en Pierlot bewijzen het) in of ficiële opdracht aan de orde stelt en die volgens een Reut er-bericht inmid- aels binnenskamers reeds met de emigrantenregeringen blijken te zijn beantwoord. vóór de betrokken vol ken zelf hun „bevrijding" hebben kunnen vieren? De laatste vetbori van dit jaar DEN HAAG, 16 Nov. In de dis- tributiekringen Den Haag (317 670, 671, 672. 314), Rijswijk (385), Voor burg (-409), Wassenaar (414), Delft (303), G.ouda (312), Vlaardingen (407). Maassluis (351), Leiden (340), Hillegom (331), Katwijk «333), Noord- wijk (364). Oegstgeest (367), Amster dam (174), Bussum (181), Hilversum (194), Laren (197), Weesp (209), 's-Graveland (186), Haarlem (187), Heemstede (190), Zaandam (214) en Wormerveer (213) is met ingang van Vrijdag 17 November bon 295 van de tweede noodkaait geldig verklaard voor het kopen van 450 gram of een halve liter spijsolie. Deze olie kan bij bepaalde daartoe aangewezen winke liers worden betrokken; desverlangd zullen de distributiediensten een op gave verstrekken van de adressen. Men dient voor het afhalen van deze olie goed gereinigde flessen of ander verpakkingsmateriaal mede te bren- gen, daar deze in.de winkel gevuld zullen worden. De aandacht van het publiek wordt er op gevestigd, dat. behalve voor kleine kinderen, vóór het einde van het jaar geen andere bonnen voor het kopen van boter, margarine, ve»i of olie kunnen worden aangewezen, zodat men hiermede met de verdeling van zijn rantsoen over deze periode rekening dient te houden. Het schijnt ln het voornemen te liggen het Griekse leger onder Engelse leiding weer op te bouwen. Dit blijkt uit eenr bericht van Reuter, volgens hetwelk de opperbevelhebber van de Britse troepen }n Griekenland reeds deelneemt aan do zittingen van het Griekse ministerie van oorlog. Naar Reuter -meldt, is to Cardiff een staking uitgebroken van 1400 havenarbeiders, waardoor belangrijke werkzaamheden stil kwamen te liggen. ijirecteur: H. J. Kerkmeester, Buv sum; hoofdredacteur: Hendrik Lindt, Amsterdam; plv. hoofdredacteur; lr. A. H. de Haas van Dorsser, Haarlem; binnenland: J. v. Grieken; illustratie en opmaak: R. Kamps tra; volkscul tuur en kunst: M. Wolters; muziek: G. K. Krop; sport: J. J. Llber; adver tenties: A H. La mm era, allen te Am- ■ter dam. rKr-Ar- Ie JAARGANG No. 272 ZATERDAG 18 NOVEMBER 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureau* voor redactie en administratie: Hooigracht .31, Leiden. Tel. 24996 Postgiro 184120 - Abonnementsprijs 21 ct. per weck ot f2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. Communisten treden uit de regering STOCKHOLM, 17 Now Naar Reuter uit Brussel meldt..«ijn in ver band met de communistische els de verzetbeweging en haar organisaties geheel in het leger op te nemen, thans de drie communistische minis ters der regering Pierlot afgetreden. Dit aftreden, alsmede het heen gaan van den minister voor lands verdediging, wordt door alle politieke waarnemers als de' ernstigste ont wikkeling beschouwd waarvoor zich de regering Pierlot zich tot dusver geplaatst heeft gezien. In welinge lichte 'kringen meent men. dat de nieuwe ministers gekozen zullen wor den uit de partijen van de rechter vleugel. Volgens de Britse Berichtendienst is men in bevoegde politieke kringen te Brussel van mening, dat Pierlot niet zal willen toegeven aan de eisen van de linkervleugel tot intrekking van de wetsvoorstellen betreffende de verzetsbeweging. Radiorede Pierlot Donderdagavond heeft Pierlot ln een rede voor de Brusselse zender o m. ge zegd: „Verscheidene weken geleden heeft de regering de voorwaarden be kend gemaakt, waaronder d$ leden der verzetsbeweging tot en met 18 Novem ber boven alle andere vrijwilligers voor rang zullen hebben, ala zli ln het leger willen gaan. ZIJ. die niet tot het leger willen toetreden, moeten tot het burgerlijke leven terugkeren. Degene van hen. die nu nog wapens draagt, zal kennis maken met de gestrengheid van de wet. Ik verklaar, dat- de maatregelen be treffende de Inlevering der wapenen en de opneming van de verzetsbewe ging ln het'leger genomen ziln. ln vol ledige overeenstemming met het ge allieerde opperbevel. Nu wordt er een campagne gevoerd. Er wordt gepraat, geschreven, aangeplakt en opgehitst. De bedoelingen der regeringen worden ln een onjuist licht gesteld De waar heid ls deze: Er ls een politieke groep, die voor zich alleen de verdiensten van verzets beweging en vaderlandsliefde opeist om daaruit politieke munt te slaan i> me Engeland en Frankrijk zijn het eens over Spanje BERN, 17 Nov. Exchange Tele graph meldt uit Londen: Van diplomatieke zijde wordt de aandacht er op gevestigd, dat ln cfe loop der conferentie tussen De Gaulle. Churchill en Eden ook volledige over eenstemming ls bereikt over het Stand punt van Frankrijk en Engeland tegen over het Spanje van FrapCo. Deze ont wikkeling wordt te Londen des te har telijker toegejuicht, daar het er tot dusver naar uitzag, dat Juist het Spaanse probleem aanleiding tot „meningsverschillen, tussen Parijs en Londen" kon geven. en Qnder bedreiging met gewapende benden haar wil aan de regering op te dringen. Dat laten wij niet toe. WIJ willen legaliteit. De huidige, abnor male toestand kan niet bill ven voort duren. De regering heeft bevolen en men zal moeten gehoorzamen." Na deze verklaring van Pierlot las. ..'e omroeper de volgende mededeling van don bevelhebber van het geallieer de legercorps in België voor: „De maatregelen betreffende de op neming van de verzetsbeweging ln het leger en betreffende de Inlevering van wapenen zijn door het geallieerde op perbevel goedgekeurd. De geallieerde troepen zullen de Eelglsche regering bij de handhaving van orde en rust terzijde staan. Het opperbevel spreekt de verwachting-uit. dat het niet tot onrust zal komen. Zou dat toch het geval zijn, clan zal het energieke maat regelen/nemen 'voor de handhaving van de 'rust." Politie krijgt volmachten Naar Reuter verder meldt, heeft de Eelglsche regering den polltie-aucorl- telten ln alle gebieden, met uitzonde ring van de hoofdstad, speciale vol machten verleend om met Ingang van Zondag huiszoekingen te verrichten en verdachte personen te onderzoeken op wapenen, munitie en militaire uitrus tingsstukken. Het komende week-einüe wordt te Brussel beschouwd als de vuurproef voor de regering. In Brussel voert de ver/.etsbewcglhg een pamilet- tenoorlog en de algemene politieke crisis zal de komenae dagen nog scher per worden Donderdagmiddag pobgden honderd leden der Brusselse verzetsbeweging in uniform nabij het parlementsgebouw een demonstratie op touw te zetten. Er was een ,grote politiemacht op de been. Boodschap van Roosevelt aan de Sowjet-Unie STOCKHOLM. 17 Nov. Naar Radio New York meldt heeft president Roo sevelt een boodschap gezonden aan een vergadering, die te New York ge houden werd, ter gelegenheid van de elfde verjaardag der totstandkoming van diplomatieke betrekkingen tussen de Verenigde Staten en de Sowjet- Unle. In deze boodschap zelde Roose velt, dat de voortzetting der taak om in volkomen overeenstemming een blijvende vrede te scheppen, de beste bijdrage ls, die men den Sowjet- Russlschen bondgenoot kan. leveren. De Britse ambassadeur Hallfax zelde bij deze gelegenheid, dat slechts een nauw contact tussen de Ver. Staten, de Sowjet-Unle en Groot-Brlttannlë een herhaling der „tragedie" van dit ogenblik kan belemmeren. Stettlnlus. de waarnemende Ameri kaanse minister van buitenlandse zaken, hield een rede, waarin hij zel de: „Het Is mil een grote eer-te spre ken over de langdurige vriendschap tussen de Ver. Staten en de Sowjet- Unl§. De vriendschap tussen onze bel de landen vormt de nalatenschap van moeizaam opgebouwde betrekkingen tussen onze volken. Die betrekkingen zijn ln de beproevingen van deze oor log versterkt, nu wil onze Inspannin gen verenigd hebben ln het belang der gemeenschappelijke zaak." De kunst staat weèr eens in het brandpunt. Er was wat aan te verdienen. Een stuk linnen met verf van 137 bij 110 om. bracht op 15 No vember te Amsterdam f 225.000.op, d.w.z, 15.per vierkante centimeter. Enkele bekwame experts of deskun digen, die er sinds jaren hun werk vüji maken te ontdekken welke hand tekeningen beroemde meesters op hun werken hebben vergeten te zetten, respectievelijk welke beroemde hand tekeningen op ongetekende werken zouden hebben kunnen staan, indien voormelde meesters niet zo achteloos met hun naam waren omgegaan, heb ben n.l. vastgesteld, dat deze 15.000 vierkante centimeter op naam van Rembrandt zouden moeten worden gesteld. Vandaar, dat speculanten en kunstkenners „zeer veel belangstel ling tonen voor deze veiling". ..Wijt moeten blij zijn", suggereert een krant, „dat dit onwaardeerbare en ongesigneerde stuk bezit in ons land blijft en wel in particulier be zit". Waarom eigenlijk begrijpt wellicht menige lezer niet. En Rembrandt zou hij het be grijpen? T1JL. Franco en de vredesconferentie STOCKHOLM. 17 Nov. Richard Law. de Britse minister zonder porte feuille bij £et ministerie van buiten landse zaken, heeft heden, volgens Reuter, ln het Lagerhuis ln antwoord op een vraag betreffende generaal Franco en de vredesconferentie de vol gende verklaring afgelegd: De Britse regering ls van mening, dat er geen reden voor is. dat welk land ook. dat geen positieve bijdrage heeft geleverd tot de oorlogsinspanningen der vere nigde naties, bij de vredesconferentie of bij welke andere beraadslagingen ook over het vredesverdrag zou zijn vertegenwoordigd. De Nationale Jeugdstorm ASSEN. 17 Nov. Het stafkwarller van de Nationale Jeugdstorm dtïli mede. dat het ls gevestigd te Assen. Torenlaan 4. telefoon ^13 (na 18 uur 2504). Ieder lid van de N J.S. dient zich per omgaande schriftelijk of per soonlijk met de volgende gegevens aan genoemd adres te melden: naam, voor namen. geboortedatum, geboorteplaats, rang, functie,, stamboeknummer Jeugd storm, datum'van Inschrijving, voor malig adres, huldig adres en waar en hoe Ingezet. De zon gaat heden onder om 16.43 uur en morgen op om 8.08 uur. Maan op om 10.31 en onder om 18.41 uur. E.K. 23 Nov., VJVL 30 Nov. L.K. 7 Dec., N.M. 15 Dec. BERLIJN 17 Nov. In Zuidoost- Nederland heeft het tweede Britse leger bij betere weersomstandigheden zijn offensief tegen het Maasbniegen- hoofd over een breed front voo'rtge- zet. Van beide kanten werd met de grootste verbittering om kleine ter reinstroken gevochten. Ofschoon de Britten met grote taaiheid en onder het inrie strijd werpen van alle hun tar beschikking slaande strijdmidde len de Duitse stellingen bestormden, konden zij slechts geringe vorderin gen maken. Op óe achtste dag van het offen sief ln Lotharingen lug het zwaarte punt bn Slerck- Dicc'.enholen en ln het gebied van Mörchingen. Op belde plaatsen heeft generaal Patton bijzón der sterke panwcrstrlidknichten ln de strijd geworpen.; Dooi de aanval van een tankdivisie van tut Moe/.elbrug- genhoofd ten noorden van Metz uit slaagden de Amerikanen erin zich na wisselvallige gevechten in het bezit te stellen van het dorp Inplange. Op de noordelijke flank van het bruggen hoofd bij Metz "gelukte het de Ameri kanen met een andere pantserdivisie door het Moezeldal tot Voippy door te dringen. Andere sterke Amerikaanse tankaan- vallen op de westelllke flank van de vostlng mislukten evenwel door het élan van de Duitse tegenaanvallen. Ter weers/.JJden van het fert Jeanne d'Arc werden de Amerikanen jna overal op hun uitgangsstellingen ruggeworpen, Na het prijsgeven van :kl dorpje Mör chingen werden alle pogingen der Amerikanen van hier naar het noord oosten terrein te winnen, verijdeld. In dezelfde sector bestormden Duitse volksgrcnadlers de plaats GUbllngen, die de laatste dagen meermalen van bezetter gewisseld ivuci en wisten zich tegen herhaalde tonkaanvallen der Amerikanen te handhaven. Aan de Bourgondische Poo: t ontwik kelden zich evenoens t»r weerszijden van de Doubs veroitterde gevechten met gekleurde Franse hulpvolkerer* Hierbij gingen enige dorpen verlore... De beoogde doorbraak werd echter door het ln cle strijd werpen van plaatse lijke Duitse reserves met succes ver ijdeld. Op de zuidelijke flank van het front In Koerland worden de teke nen, die erop wijzen, dat de Sowjet- Russen spoedig weer tot een offen sief zullen overgaan, talrijker. Vooral lii het oude penetratiegebled ten noorden van Valnode concentreren de bolsjewieken talrijke divisies en bat terijen. In dit gebied heerst een le vendige wederzijdse verkenningsacti viteit Ook uit Oost-Pruisen wordt slechts melding gemaakt van bedrij vigheid door do verkenningsafdelin gen. Als gevolg van de Duitse weerstand ls het bolsjewistische offensief ln Hongarije met als doel het baanvak van Boedapest naar Mlskolcz. na do geringe terreinwinst van de vorige dag, over1 het gehele front gestokt. Na 'de ontruiming van Jaszarokszallas riepen Duitse en- Honvedtroepen de Sowjct-Russlsche tankformaties door met élan uitgevoerde -tegenaanvallen een halt toe. Een ln Füzes-Abony binnengedrongen bolsjewistische strljdformatle word uit deze ploate verdreven en ohtglng maar nauwe lijks een omsingeling. De gevechten wérden wederom bemoeilijkt door aanhoudende regen en sneeuwstor men. In Macedonië verlopen do Duitse operaties ongestoord en de Bulgaren hebben hier de oostelijke Duitse ver dedigingslinie niet meer aangevallen. Oproep aan de jeugd van Nederland Het Rijkscommissariaat meldt: Dulzenclpn Jongens .en meLsJes gin gen u reeds voor, Szij vormen de Avantgarde voor de wederopbouw van ons vaderland ln het Nieuwe Europa. Waar anderen lanterfanten en af wachten, 6telderi zij de moedige daad De Luchtmacht en de Marine bie den plaats aan de Nederlandse Jon gens van 15 tot 21 Jaar'en meisjes tot 25 Jaar als helpers ln de berichten dienst of bij de afdeling schijnwer pers. Aarzelt niet, waar het gaat om het lot van Nederland! Helpt mede. het lot van ons vaderland voor eeuwen veilig te stellen. Mooie uniformen, uitstekende ver^ zorging en huisvesting en ?een goed salaris zijn do voordelen. Na vol brachte dienst voorkeur en steun bij vrije beroepskeuze ln alle openbare ambten en arbeid op elk gebied. Tweemaal per -Jaar veertien dagen ver lof. Opleiding en behandeling geheel gelijk aan die der Duitse makkers. Aanmelding en nadere bijzonderheden ln Amsterdam, Utrechteestraat 127. Noodkreet uit België Jan Moedwil, een bekend spreker voor Radio-België, die vier Jaar lang voor de Londense microfoon op Duitsland heeft gescholden, heeft dezer dagen in ongezouten bewoor dingen zijn up van zijn vaderland openbaar ge maakt. „De vrijheid en de bevrijding zijn voor de Betgen afschuwelijke wer kelijkheid geworden", aldus Jan Moedwil Letterlijk vervolgde hij: „De geallieerde legers vreten ons eten op. de bevolking lijdt gebrek. Ik heb steeds de waarheid gezegd en zal dat blijven doen. En die ls: de rantsoenen worden steeds meer Ingekrompen, er is arbeidscrisis en grondstoffencrisis. Een mijnwerkers staking is uitgebroken, omdat de mijnwerkers haast geen eten krij gen. Maar in de nachtclubs en ln de danslokalen zwelgen de Ameri kaanse en Engelse officieren ln overvloed daar is feest. Maar de ware Belgen wonen in de dichtbe volkte arbeiderswijken en daar heer sen honger en -ellende. Hoe lang nog? De Belgen wachten op daden." Verstrekking van insuline De directeur van het rijksbureau voor genees- en verbandmiddelen te Amsterdam maakt bekend, dat aan diabetes-patiënten met een insullne- stamkaart genummerd 8000 en hoger, die van dit bureau tot nog toe Insuli- ne-bonnen' hebben ontvangen, voor de nieuwe periode aanvangende 10 De cember a.s. geen nieuwe bonnen zullen worden toegezonden. Jagen overleg ging van een aantekening op de ln- sullne-stamkaart kan Insuline zonder bon ln ontvangst worden genomen bij apothekers of apothlekhoudende artsen, die hiervan nauwkeurig aan tekening zullen houden. Deze regeling ls slechts geldig voor patiënten, bul ten Amsterdam woonachtig. directeur: H. J. Kerkmeester. Buw. aum; hoofdredacteur: Hendrik Lindt, Amsterdam; plv. hoofdredacteur- lr. A. H. de Haas van Dorsser, Haarlem; binnenland: J. v. Grieken; illustratie en opmaak: R. Kampstra; volkscul tuur en kunst: M. Wolters; muziek: G. K Krop; sport: J. J. Llber; adver tenties: A H. Lammere, allen te Am. sterdam. k 1U

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1