HET DAGBLAD HET DAGBLAD /aartepunt nog bij Metz VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN memende strijd )ij Boedapest erikanen op Leyte omsingeld Twee rantsoenen op R12 tabak Versterkte Sowjet-druk in Koerland Rhythme in schemer Correspondtie sallieerde concentraties bij ^enlo en Aken bestookt trijd in nieuwe 3ctoren bij Metz Spaak over nieuwe Belgische leger Duitse linies handhaven zich tegen zwaar Amerikaans offensief Wlassof sticht een bevrijdingscomité Churchills Parijse besprekingen Onveranderd oordeel Geen verandering )FDKWARTIER VAN DEN ER, 13 Nov. Het opperbevel weermacht maakt bekend: het westelijk front lag het :epunt van de verbitterde ge il ook gisteren in het gebied eerszijden van Metz. Tegen de tegenstand van onze troepen tn tegenaanvallen konden de - kanen hun bruggenhoofd ten x>sten van Diedenhofen slechts ngrijk uitbreiden, maar de stad nner.dringen. Om de oude cita- >rdt hevig gevochten. Ten zuid van Metz werden de vijande- ankstrijdkrachten aan de Nied ingen of weer teruggeslagen, iet gebied bezuiden Mörchingen en onze divisies in verbitterde ïvechten den vijand zware veiv toe en wierpen hem uit een -plaatsen. Sinds het begin van l om Metz hebben onze troepen nerlkaanse tanks en geoantser- -kenningswagens vernietigd. - onze vestingen in het westen vijandelijke artillerievuur en tut- en gevechtsactiviteit sterkèr Ien. Vijandelijke aanvallen op jstelijke front van de vesting zaire mislukten. vergeldlngsvuur op Londen voortgezet. •:e Etrusclsche Apennijnen, dreef artillerie ten zuiden van Ver- "TiJ steke vijandelijke colonnes In de slag om Fori 1 slaagden de er in. tegen de taaie weerstand aze troepen, eerst na zware, de dag voortdurende geVechten oorden van de stad op een smal ln onze stellingen binnen te :n en ongeveer 2 km. vooruit te en. .jlag ln het gebied ten oosten van pest nam bij een verhoogd ge- van strijdkrachten door den tander ln omvang en felheid toe tankformaties wierpen den ln reny binnengedrongen vijand ln ■-egenaanval terug en schoten HO. 14 Nov. Het keizerlijke cwartier maakt bekend, dat het se Kamikazecorps op 12 Novem- Lleuwe opmerkell Ike successen behaald op de vijandelijke ra- erlng voor het eiland Leyte. In •lf van Lej^te werden twee grote tortschepen tót zinken ge- en zeven andere vaartuigen be- Igd. Alle schepen hadden een ïn- van circa 10.000 ton en waren aden met soldaten en materiaal, dien konden dezelfde dag nog jandelljk slagschip en een groot oortschlp tot zinken gebracht n. het noordelijke deel van hat j-t Leyte ls nabij Carlgara een gellngsslag van de Japanners te- -e 24se Amerikaanse divisie ont- Het is den Japanners gelukt, de vijandelijke strijdmacht in een sgebled-te dringen en haar te- de aftocht onmogelijk te ma- De Amerikanen proberen thans tvallen de omslngelingsrlng te ken. maar Volgens Japanse >erlchten is de volkomen vernie- van de gehele Amerikaanse i nog slechts een kwestie van daarbij 33 SowJ et-Russische tanks .stuk. Door de hardnekkige tegenstand van Duitse en Hongaarse troepen wer den aan weerszijden van Mezoekoe- vesd de met tien divisies infanterie en talrijke tanks aanvallende bolsje wieken verhinderd verder op te drin gen. Ten zuidwesten van de Doeklapas en aan weerszijden van de helde van Romlnten mislukten Sowjet-Russische verkermingsaanvallen. In het gebied van Autz versterkte de tegenstander zijn de vorige dag begonnen aanval len, die echter ook gisteren vruchte loos bleven. In het westen en boven het rijks gebied was de vijandelijke activiteit ln de lucht gisteren gering. Gelukwens aan Stalin DEN HAAG, 14 Nov.. Ter gele- genheid van de 27ste verjaardag van de Sow jet-Unie heeft Koningin Wil- helmina een telegram aan Stalin ge zonden van de volgende inhoud: „Ik stel er prijs op. u ter gelegen heid van. deze verjaardag mijn zeer hartelijke gelukwensen aan te bieden, evenals de wens. die ik koester voor het geluk en de voorspoed van de Sowjet-Unie. Ik wil tegenover u uit drukking geven aan mijn diepe be wondering voor de volharding, waar mede de volkeren van de- Unie de oorlog voortzetten." De positie der Franse saldi in Engeland GENÈVE. 14 Nov. In een bericht uit Londen wordt geconstateerd, dat de Britse schatkist de Engelse saldi ln Frankrijk bij het begin van de oorlog niet heeft geconflsceerd, zoals dit ge schiedde met de Britse saldi ln de Ver. Staten, Canada enz. Men besloot hier toe ln1 verband met de toen tussen belde landen gesloten overeenkomst In zake het gemeenschappelijke gebruik van francs en sterling. De Franse saldi ln Engeland bedroe gen naar raming 80 mlllloen pond aan effecten en Ongeveer.50 mlllloen pond aan banksaldi enz. Wanneer deze ln het kader van de te verwachten nieu we Frans-Engelse financiële maatrege len zouden worden, vrijgegeven, dan zou men anderzijds ook wederom moe ten teruggrijpen op de Engélse saldi ln Frankrijk. In Algiers heeft men ln Februari 1944 ln dit verband reeds besloten, dat elke partij betallngsmlddeleri van de andere partij onbeperkt zonder gouddekking of garantie zou .over nemen en slechts ln zoverre naar het bereiken van een evenwicht zou wor den gestreefd als <je oorlogsinspannin gen zulks toelieten. De uitbreiding van deze regeling tot Frankrijk zou onder de huidige om standigheden, zoals men van Engelse zijde verklaart „zeer edelmoedig" zijn daar Engeland op deze wijze grote saldi ln francs zou laten ontstaan en -Frankrijk thans ln bet sterllnggebled veel baeer zal hebben aan te kopen dan het aan Engeland zal kunnen ver kopen. Het, congres der socialistische partij ln Frankrijk heeft Zondag een motie aangenomen, waarin de commu nistische partij opnieuw wordt aange boden met haar een alliantie te vor men. Afgevaardigde Moesaddlk ls be last met de vorming van een nieuwe Iraanse Regering. Daar volgens de Iraanse grondwet afgevaardigden geen deel kunnen uitmaken der regering moest eerst een uitzondering op de grondwettelijke bepalingen tot stand, komen. Ie JAARGANG No. 269 WOENSDAG 15 NOVEMBER 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 - Postgiro 184120 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of ƒ2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 et. DEN HAAG, 14 Nov. Op elk der bonnen R 12 van de tabakskaart zul len gedurende het tijdvak van 12 tot en met 18 November a.s. ln de ge meenten Den Haag, Wassenaar, Voor burg, Rijswijk, Leidschendam, Am sterdam, Leiden, Oegstgeest Delft en Haarlem twee rantsoenen tabak, siga ren of sigaretten -beschikbaar worden gesteld. Voor zover winkeliers niet in staat zijn, onmiddellijk uit de jaanwezige winkelvoorraad hierop af leveren, nemen zij de bonnen tn ontvangst tegen afgifte van een ontvangstbe wijs. Zodra dan de winkelier op basis van de ingenomen bonnen is bevoor raad, zal aflevering hierop ^zonder nadere aankondiging plaats moeten vinden vóór of uiterlijk op 2 Decem ber as. Engels-Franse besprekingen STOCKHOLM. 14 Nov. Naar Reu ter meldt heeft de Franse regering over de beëindiging ,der Anglo-Franse besprekingen-een communiqué uitge geven, waarin wordt medegedeeld, dat volledige overeenstemlng over alle pror blemen ls bereikt. De Ver. Staten. Engeland en de Sowjet-Unle hebben, naar de zender van New York meldt, de voorlopige Franse regering uitgenodigd, zitting te nemen in de Europese consultatieve commissie. Dit ls tegelijkertijd ln Washington. Londen en Moskou be kend gemaakt. Reuters diplomatieke correspondent deelt mede. dat de Franse vertegen woordiger ln de commissie waarschijn lijk Masslgll zal zijn, de ambassadeur der regering De Gaulje in Londen. Verdedigingsraad benoemd in Slowakije PRESBURG, 14 Nov. De president van Slowakije heeft een opperste raad voor de verdediging van het Slowaakse staatsgebled benoemd. Als leden daar van stelde hij aan. den minister van financiën. Pruzlnsky, den minister voor landsverdediging Passik. den mi nister voor economische zaken Medrlc- ky, den minister voor verkeer Lednar en den voorzitter van het opperste ra- vltalllerlngsbureau Andruschka. Extra-keuringepi Waffen-# enz. Donderdag .16 November vinden op het - ff -Ersatzkommando Nederland, Korte Vijverberg 5, Den Haag, weer keuringen plaats' van 1416 uur. Flinke gezonde meisjes en Jongens, ook uw plaats ls nog vrij. Alle Inlich tingen betreffende vergoeding, onder steuning en kostwinnersvergoeding worden bil de keuring verstrekt. In liet Gemeentemuseum van Edam hangt het welgelijkend portret van de „Grote Meydt", die eigenlijk Trijntje Cornelisse Keever heette. Zij werd geboren in het jaar 1616 en had een lengte van 2 meter 601 Haar vader, die spoedig weduwnaar was, stamde uit Oost-Pruisen, zij deed voor hem het huishouden, maar dik wijls was zij afwezig. Op kermissen liet zij zich kijken en verdiende daar een aardige stuiver mee. De schoe nen van de „Grote Meydt" bewaart men ook in het kleine museum, de ongewone maat er van blijkt het dui delijkst door vergelijking met een lucifersdoosje, dat op ome foto met de schoenen opgenomen werd. Foto A-P.-Breyer) Drie operatieve plannen in Hongarije Verzetsbeweging moet de wapenen inleveren STOCKHOLM, 14 Nay,-- Ds Bel- gische omroep heeft een verordening van den minister van defensie gepu bliceerd. volgens welke de mannen der Belgische verzetsbeweging vóór 19 November hun wapenen moeten inleveren. Egyptisch parlement ontbonden GENÊVE. 14 Nov. Zoals na de wijziging der Egyptische régerlng werd verwacht, heeft koning Faroek last ge geven tot ontbinding van het parle ment. Nieuwe verkiezingen worden on verwijld uitgeschreven. Het nieuwe parlement zal op 18 Januari voor de eerste maal bijeenkomen. Geen terpentijn voor schilders DEN HAAG. 14 Nov. Van 16 Nov. af zullen de distributiediensten tot nader order geen bonnen voor terpen tijn ten dienst© van schilders meer verstrekken. v De president van de Joean-legls- latleve. Tsjen-Koeng-Po. ls benoemd tot opvolger van Wang-Tsjlng-Wel, den Chinese regering. In het vroege avonduur kan er van overladen en wilde polyrhythrnlek geen sprake zijn. De natuur verdraagt dan geen gekunstelde strengeling van contrasterende rhythmen, geen geor ganiseerde chaos. De eenvoudige maat- cadans met de natuurlijke accenten ls aangewezen voor het schelden van het zonlicht en een lange, serene me lodische lijn kan zich erboven ont plooien. Geef de schemer de gedragen cantilene en houdt het -dansachtlge rhythme voor later op de avond Ergens weerklinkt Choplns Noctur ne ln D (Op 27), een zacht getemperd mozaïek, sprekend van helmwee en wazigheid. Hoe ver is deze muziek niet verwijderd van de dans. af schoon Chopin toch een van 's werelds groot ste dansmuzlekcomponlsten ls ge-- weest. Maar hij kon zich ook losma ken van de bochtige walsrhythmen, van zUn vurige polonalsës en mazur ka's om de beschouwende stemmingen van de vooravond ln klanken te van gen. Treffender Illustratie van de pe riode, waarin de gebeurtenissen van de dag kunnen worden overdacht, wel licht betreurd, en de plannen voor de avond kunnen worden ontworpen, werd in klanken wellicht nimmer ge geven Deze rpuzlek bekoort, nu en over een halve eeuw, onvermildellik en ondefiniëerbaar. De warme aarzeling van de. D gr. t. toonsoort vergaat via een toevende cadens tot stilte, maar haar nagalm brengt den luisteraar naar het moment, waarop de volslagen duisternis hem uit de dagdroom doet ontwaken. Denk aan de speruren DEN KAAG, 13 Nov. Er wordt nadrukkelijk op gewezen, dat de uren, waarop men zich niet in de open lucht mag bevinden, evenals tot dusver, on veranderd van 20 tot 4 uur blijven vastgesteld en strikt moeten worden nagekomen. Uitzonderingen zijn slechts toegestaan op grond van ver gunningen b.v. voor artsen, vroed vrouwen en arbeiders in de bewape ningsindustrie. Deze uren gelden ook voor het platteland en voor de trek van geëvacueerdeh. Posten en pa trouilles der weermacht hebben op dracht, scherpe coat ról e uit -te oefe nen en overtreders zullen streng ge straft worden. Arrestaties in Palestina STOCKHOLM, 14-Nov. Naar radio Londen mededeelt heeft de Palestijnse politie te Tel-Aviv, Haifa en Jeruzalem twintig personen gearresteerd, die ver dacht worden ln verbinding te hebben gestaan met de moordenaars van Lord Moyne. BERLIJN, 14 Nov. In het gebied van Metz moesten de Duitse formaties na het opblazen van voor de oorlog voering belangrijke installaties het fort Könlgsmachern opgeven en ge lukte het den Amerikanen eveneens de citadel Diedenhofen blnnei- te drin gen. Dank zij de buitengewoon actieve verdediging der Duitse troepen bleven den Amerikanen evenwel operatief be langrijke doelen ontzegd. Zll leden ln deze sector zware verliezen. De voorbereidingen tot de aanval van het tweede Britse en het eerste Amerikaanse leger ln het Nederlandse gebied ln de streek ter weerszijden van Aken duurt voort. In de noordelijke sector zetten Duitse pantsergrenaalers ln. het ge bied van Hürtgen de zuivering van het terrein voort. Juist ten zuid-wes ten van deze plaats probeerden de Amerikanen door een tegenaanval hun hier Ingesloten strtjdforraaties te hulp te komen. De aanval werd evenwel onmiddellijk opgevangen en met zware verliezen voor de aanvallers uiteen geslagen. In Oost-Pruisen zetten de Sow Jet- Russen hun vergeefse verkennlngsaan- vallen vooral ten westen van de Ro- mlnter heide voort. Z1L werden over al m gevechten op korte afstand, te ruggeworpen of door het spervuur verdreven. In Koerland werd de Sow- Jet-Russlsche druk ln het penetratle- gebled^ten westen van Autz weer ster ker. Alle aanvalen konden zonder moeite worden afgeslagen. Aan het front ten zuid-oos,ten van Llbau be perkte zich de activiteit tot weder zijdse verkenningen. Op het. schier eiland Sworbe vielen de SÓwJet-Russen na een lange geveentspauze opnieuw aan. De aanval bleef evenwel nog voor de Duitse hoofdverdedigingslinie ste ken. Situatie bij Boedapest Op het. Hongaarse oorlogstoneel tekenen zich na 'de laatste ontwikke ling thans drie operatieve plannen der bolsjewistische leiding af: 1. Ten zuiden van Boedapest, waar kleine schermutselingen de Inleiding tot een frontale aanval op de Hon gaarse hoofdstad moeten camoufleren, worden troepen geconcentreerd om de reeds eenmaalmislukte poging naar de westelijke oever van de Donauover te steken, te herhalen en naar Stuhl- Welssenburg op te marcheren. 2. De pantserwig ten zuidoosten van Jas2bereny heeft klaarblijkelijk ten De zon gaat heden onder om 16.47 uur en morgen op om 8.03 uur. Maan op om 7.02 en onder om 17.06 uur. N.M. 15 Nov., E.K. 23 Nov., V.M. 30 Nov., L.K, 7 Dec. doel de hoofdstad te óvervleugelen. Tot dit doel moet het Duitse front eerst doorbroken en daarna naar het westen worden opgerold. 3. De stormloop tussen Füzesabony en Emoed met als eerste aanvalsdoel de onderbreking van het baanvak, wyst op het streven vla Kasvau da ten westen van de Doeklapas reeds maanden tevergeefs aanvallende troe pen de hand te reiken en hierdoor de aan de Slowaakse oostelijke grens staande Duitse troepen af te snijden. Voor de overgang over de Donau schijnen de voorbereidingen nog niet afgesloten. Daarentegen overschreden de Sowjet-Russlsche troepen de rivier ten noorden van de mond van de Drau en slaagden zij er in twee brug genhoofden te vormen. De bolsjewistische pantsersplts, die de zuidelijke rand van Jaszbereny be reikte ls door een tegenaanval uit el kaar geslagen. De vijandelijke forma ties, die de stad waren binnengedron gen werden vernietigd. Ook ten oos ten van Jaszbereny werden bolsjewis tische snelle tankformaties tot staan gebracht. Ten oosten van de uitmonding van do rivier de Sajo ln de Thelss dlstan- cleerden de Duitse troepen zich op een heuvelreeks en sloegen zij den op- dringenden vijand terug. Ondanks doorweekte wegen en aan houdende sneeuwval verlopen de Duit se bewegingen ln Macedonië volgens de plannen. Tot grote gevechten kwam het slechts ten westen van Bujanovac, waar een Duitse formatie het dal Van de zuidelijke Morawa verspert. Zware straf voor exporteur van gezouten groenten HAARLEM. 13 Nov. Wegen» overtreding van art. 2 van. het mono- pollebesluit voedselvoorziening moest J. C. Mobach uit Beverwijk voor den economlschen rechter te Haarlem ver schijnen. Hem werd ten laste gelegd, dat hij in November en December .1943 en ln Januari 1944 ongeveer 230Ó va ten gezouten groenten voor verzen ding naar Duitsland had verkocht. De omzet bedroeg 500.000, waarvan M. 100.000 als winst boekte. Verd. be riep zich op financiële verplichtingen, die hem noodzaakten, z)Jn groenten op deze wijze te verkopen, aangezien ln het binnenland geen afzet moge lijk was, hetgeen door den rechter-, werd bestreden. De officier van Justitie noemde het feit buitengewoon ernstig, omdat er sprake was van een misdrijf tegen wel verd. reeds vijf maanden ln Vught had doorgebracht, luidde de eis twee Jaar gevangenisstraf. De rechter kon zich hiermede verenigen.' hoewel hij dit een van de zwaarste straffen noem de, die hU ooit wegens een economisch delict had uitgesproken. Nu er einde lijk een „engrofi-exporteur" was be trapt. was echter een „engro&»straf" noodzakelijk. Sowjets verloren ruim 32 millioen man BERLIJN. 14 Nov. In de bijna 41 maanden durende oorlog tegen de Sowjet-Unle zijn de totale verliezen der bolsjewistische strijdkrachten te land, ter zee en ln de lucht bijzonder zwaar. Volgens Duitse berekeningen verlo ren de SowJ et-Russen in die tl ld aan dqden, gewonden, gevangenen en door andere omstandigheden 32.6 mlllloen man. onder wie 13.4 mlllloen doden. D. W. te A. De Centrale Keuken deelt mededat inderdaad het hele melkrantsoen bij haar moet worden ingeleverd; anders kan de keuken geen pap koken. De keuze voor u is dus: pap èn zwarte koffie of koffie met melk zonder pap van de keuken. Uw oplossing: zwarte melk in uio zwarte koffie om die minder zwart te makenis behali>e onbetaalbaar ook niet meer toepasselijk, want er is hoegenaamd geen melk voor zioar- te omzet meer, soms zelfs niet vol doende voor de „witte" leveranties. Zo gezien is het een voordeel, dat u uw bónnen inlevert bij de keuken die er in elk geval pap voor geeft. ONGEVAL IN EE NFABRIEK. In een ljxerfabrlek aan de Laakkade ls de 67-Jarlge J. v, d. B. uit de Ame- rongenstraat van een ladder gevallen. HIJ liep lichte kneuzingen op en kon na verbonden te zijn naar hula wor den vervoerd. l*trtct«un H. J. Kerkmeester, Bu*» Km; hoofdredacteur: Hendrik Llndt, Amsterdam; plv. hoofdredacteur, ir. A. H. de Haas van Dorsser, Haarlem; binnenland: J. v. Grieken; illustratie en opmaakt R. Kampstra; volkscul tuur en kunst: M. Wolters; muziek; O. EL Krop; sport: J. J. Liber. adver tenties: a, S, Lemmers, p'lfn te Am- «terdam. X IJS JOFDKWARTIER VAN DEN -RER, 14 Nov.- Het opperbe- van de weermacht maakt be- het gebied van Venlo en Aken jokte onze artillerie de daar tdurende vijandelijke aanvals- bereidingen. Talrijke treffers Ien waargenomen in gemotori- 3e colonnes. Pantsergrenadiers erden na zware gevechten het errein ten zuidwesten van Hürt- v&n den vijand, die daarbij ver-, n leed aan doden en gewonden, verd een» groot aantal gevange- gemaakt. j slag aan weerszijden van Metz isteren op nieuwe sectoren over igen. De Amerikaanse formaties jen in het bruggenhoofd ten '.■doosten van Diedenhofen hun /allen aanvankelijk niet voort- t. maar probeerden ten zuiden de stad over een breder front rivierovergang te forceren. Hun •zetpogingen werden op de vleu- uiteengeslagen. Strijdkrachten, - in het centrum van de aanval - en overgezet, werden tot vlak de Moezel teruggeworpen. Het daarvan gaat de vernietiging -móet. Ten zuidoosten van Metz rt de zware strijd bij onafgebro- regen- en sneeuwbuien voort. De Ing van vijandelijke regimenten, geconcentreerde strijdkrachten :r ons stellingenfront tussen het ï-Marnekanaal ep Baccarat heen stoten, .strandden op dê stand- tigheid of de tegenaanvallen van e volksgrenadiers. et vuur van onze V- 1 en V 2 lag T op Londen en het gebied van werpen. :a Mldden-Itallë breidden de zware echten zich uit van dc Adriatlsche tsector tot in de bergen van Mo- ,-llana. In het vuur van onze steun- m aten bleven talrijke Britse aanval- steken of werden na geringe pene- ties opgevangen. Ten noorden van :11 kon de vil and onder zeer sterke -centratle van vuur en strijdkrach- de stellingen van onze grenadiers -• i terugdringen. Jij zware sneeuwbuien werd op de Ikan de stad Kumanovo ln het ka- r van onze marsbewegingen ont- •md. In de Herzegowlna ziin vljan- -Ujke aanvallen bij Mostar mislukt, n nieuwe SowJ et-Ru sslsche over/et- c.gmg over de Dónau ten noorden a de mond van de Drau werd ver beid. Het bruggenhoofd Dunaföldsar rd na hevige gevechten ontruimd, n oosten van Boedapest verijdelden ze troepen in felle gevechten de or den vijand met sterke lnfanterle- pantserstrljdkrachten beoogde -orbraak. In het verloop van de aan :erskanten van Jaszbereny ontbran- tankgevechten werd dc vijand op- 1 vangen en de stad zelf tegen her- euwde aanvallen in bezit gehouden.' Tan noordoosten van Mezoekoevesd oegen Jagers en bergjagers ln ver- tterde afweer de bolsjewistische ormloop uiteen Een luitenant en Óf manschappen joegen in een ver- letele tegenaanval de in de stad moed binnengedrongen bolsjewieken 0 de vlucht en maakten daarbij vee tanks, zeven kanonnen en tien ïachmegeweren bult. Formaties slag- llegtuigen ondersteunden overdav en es nachts ln het Hongaarse gebied de gevechten van het leger en ver spreidden vijandelijke colonnes voor de ravitaillering. In het gebied van Autz sloegen onze grenadiers ver scheidene vrij sterke aanvallen der bolsjewieken met succes af. Door een vijandelijke luchtaanval werd ln Noordelijk Noorwegen het slagschip Tirpitz. welks dappere be manning de laatste maanden talrijke Engelse luchtaanvallen met goed re sultaat had afgeslagen, buiten ge vecht gesteld. Een groot deel der be manning werd gered. De vijandelijke activiteit ln de lucht bleef ook gisteren boven de fronten en ln het rijksgebied gering. DEN HAAG. 15 Nov. De Belgi sche minister van Buitenlandse Za ken heeft een week lang besprekin gen gevoerd met de Engelse regering te Londen. Daarna gaf hij de vol gende verklaring uit: „Geallieerde deskundigen kwamen deze week te zamen voor de organisatie van het nieuw op te richten Belgische leger Voor zijn deelneming aan de eind strijd tegen Duitsland. In België staan vele mannen klaar voor dienst neming, maar het mankeert hun aan uitrusting en wapenen. Minister Spaak heeft deze toestand aan de Engelse regering voorgelegd en zijn hoop uitgesproken dat -deze moei lijkheden uit de weg worden ge ruimd. De zender Brussel geeft de volgen de bijzonderheden over de uiteenzet tingen, welke Spaak tegenover de pers heeft gegeven. De minister zeldè, dat het doel van zijn bezoek aan Londen v/as het bespreken van de moeilijkhe den. waarmede België heeft t© kam pen. De voedselpositie is nog steeds zeer slecht, %ret ontbreekt vrijwel ge heel. Binnen twee tot drie maanden zal de toestand zeer ernstig zijn als er geen buitenlandse hulp komt, want België verbruikt thans zijn reserves. Wat de door de Belgische regering gewenste wederopbouw van het leger betreft, ls er gebrek aan uitrusting en voedsel. Ja zelfs aan huisvesting, want alle kazernes worden door de geallieerde troepen gebruikt. De mijnwerkers werken slechts twee dagen per week. omdat hun voedsel rantsoenen onvoldoende zijn. Ook bij de vervaardiging van mijnhout wordt sléchts twee dagen per week gewerkt. De vervoerpositleIs eveneens zeer moeilijk, daar de geallieerde militaire autoriteiten de helft der vervoermid delen gebruiken. Algemene verkiezingen i^ Canada verwacht STOCKHOLM. 15 Nov. Naar Radio Londen meldt heeft Macken zie King, de Canadese minister president, officieel bekendgemaakt, dat het Canadese Lagerhuis niet, zoals oorspronkelijk, in het: voor nemen lag. pas in Januari, maar reeds op 22 November zal bijeen komen. De debatten zullen tot on derwerp hebben de wet op het al gemene kiesrecht. Hieraan wordt toegevoegd, dat er wellicht algemene verkiezingen zullen worden uitge schreven. Ie JAARGANG No. 270 DONDERDAG 16 NOVEMBER 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 - Postgiro 184120 - Abonnementsprijs 21 ct. per weet ot 2.78 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. Mainvillers heroverd BERLIJN, 15 Nov. Op:de zesde dag van het Amerikaanse offensief in het gebied van Lotharingen lag het zwaartepunt wederom ten zuideh en ten zuidoosten van Metz, waar de aanvaller probeerde het bruggen hoofd van Metz van zijn achterwaart se verbindingen af te snijden. Hierbij ontstonden buitengewoon verbitterde gevechten in de sectoren Remilly, Dieuze en ten oosten van Ham. Ook in het gebied ten westen en ten zui den/van Mörchingen ontplooiden de Amerikanen een grote activiteit. Het gelukte hun echter niet noemens waardige vorderingen te maken. Ten zuiden en ten zuidoosten van het bruggenhoofd van Metz vielen de Amerikanen met infamterie- eri tank formaties en onder het in de strijd brengen van 800 jachtbommenwerpers opnieuw de Duitse linies aan. Deze konden zich ondanks de numerieke mèerderheid van den vijand hand haven. Op enige punten staken de Amerikanen de Nied over en tenslotte konden zij zich in het bezit van het dorpje Ancrerville stellen. In het aangrenzende strijdgebied drongen de Amerikaanse strijdkrach ten door tot Mainvillers, dat door de Duitse troepen aanvankelijk moest worden opgegeven. Voordat de Ame rikanen zich evenwel op de verdedi ging hadden ingesteld, voerden de Duitsers vreer een tegenaanval uit en heroverden zij het dorpje in de avonduren. Bij ongunstige weersomstandighe den het regent nu reeds drie dagen in het Belgische en Nederlandse ge bied duren ;de voorbereidingen tot het offensief der Amerikanen in Ne derland en in dé streek van Aken voort. De verdedigers van Lorléht hebben een sterke aanval op de oostelijke flank der vesting afgeslagen. Ook bij St. Nazalre mislukte een poging der Amerikanen tot de verdedigingslinie der vesting door te dringen. In het gebied van Duinkerken beperken de Canadezen zich nog steeds tot stoor- vuur der artillerie. Opmerkelijk ls hier het gebruik van vlamollegranaten door de Canadezen om de weerstands kracht-der Duitse bezetting te breken. Ofschoon de gevechten ln het ge bied ten oosten van Boedapest nog heen en weer golven is de toestand toch stabieler geworden. De crfsls is overwonnen en de Sowjet-Russlsphe druk ls reeds belangrijk verminderd. Een nieuwe" poging der bolsjewisten met verse strijdkrachten tot Jaszbe reny door te dringen, mislukte. Zij werden drie km. ten zuiden der stad -opgevangen en" gedwongen zich ln te graven. Bij het dorpje Jasz-Apati, dat na verbitterde straatgevechten moest worden opgegeven, behaalden zU ge ringe terreinwinst. In het oostelijke zwaartepunt, langs het baanvak Azony-Emoed, leden de Sowjet-Russen zware verliezen. Bil een tegenaanval veroverden de Duitse troepen wederom Dormand. Ten zuiden van Boedapest ls het bruggenhoofd aan de Donau bij Du- naföldovar teruggenomen nadat de nieuwe verdedigingslinies op de wes telijke oever gereed waren. In Koerland ls het slechts ten wes ten van Autz tot noemenswaardige gevechten gekomen, m het verloop waarvan de Sowjet-Russen tevergeefs probeerden het verloren - terrein te heroveren. Ook ln de eiangrenzende sectoren bleven sterke bolsjewistische aanvallen gesteund door tanks en slagvllegtuigen steken. Aan het Memelfront ls ten zuiden van Rusz een overzeipoglng der bolsjewieken mislukt. PRAAG, 15 Nov. Onder leiding van generaal Wlassof ls ln Praag op gericht het „Comité voor de bevrij ding der volkeren van Rusland", zulks ln tegenwoordigheid van vertegen woordigers van verschillende Russi sche volken en Duitse vertegenwoor digers van staat en partil. De Duitse staatssecretaris voor Bohemen en Moravië, Obergruppenführer K. H. Frank heette do aanwezigen welkom, waarna generaal Wlassof een openings toespraak hield. In aansluiting hier op las hij een manifest voor. dat ge richt was tot de volken van Rusland, en dat was opgesteld door het be vrijdingscomité. Het manifest karakteriseert de uit buiting en onderdrukking der volke ren van Rusland door het bolsjewis me en geeft de uiteenzetting van de voornaamste beginselen van de nieuwe staat, die opgericht moet worden op het gebied der Sowjet-Unie en die berusten moet op de erkenning der rechtsgelijkheid van allo volken van Rusland. De vergadering besloot met een toespraak van den president der „Vereniging van Internationale orga nisaties". -Obergruppenführer Lo- renz. Welke ernstige zieken krijgen rantsoenbonnen? DEN HAAG, 15 Nov. In aanslui ting op het dezer dagen gepubliceerde bericht, dat in de provincies Noord- Holland, Zuid-Holland cn Utrecht voortaan uitsluitend ernstige zieken ziekenrantsoenbonnen zullen ontvan gen. wprdt van officiële zlide mede gedeeld. dat ln verband met admini stratieve door de distributiediensten te treffen maatregelen do zlekenrant- GENÈVE. 15 Nov. De Britse mi nister van buitenlandse zaken. Eden, heeft ln het Lagerhuis een verklaring afgelegd over de reis van Churchill en hemzelf naar Parijs. HIJ zelde o.a.: Daar de premier nog niet naar En geland kon terugkeren, heeft hij mij verzocht over het bezogk aan ae Fran se hoofdstad ln de afgelopen week een kort verslag uit te brengen. Eden wees op de „spontane geestdrift, die de Franse burgerbevolking tegenover de Engelse gasten heeft getoond". Aan het hoofd van het Franse volk staat een man. zo zelde hU. die de eenheid van de Franse natie symboliseert. Om hem heen bevinden zich een aantal energieke collega's, die zich hebben onderschelden. In dit verband zwaai de Eden den minister van buitenlandse zaken van De Gaulle, Bldault, bijzon dere lof tóe. Do toestand te Parijs ls buitenge woon moeilijk. Er is volkomen gebrek aan brandstof en ook de transportmo gelijkheden vormen een ernstige hin derpaal ln de komende wintermaan den. Onderwerp van bespreking te Parijs ls de nieuwe situatie geweest, die ls ontstaan door de uitnodiging tot Frankrijk gericht, om met de geallieer den zijn plaats als permanent lid van de adviserende Europese commissie in te nemen. Verder ls het werk bespro ken. dat uit deze verandering voort vloeit. Van deze besprekingen kan wor den gezegd, dat zij, die er aan deel namen het resultaat „ln hoge mate bevredigend achten. Het is zeker, zo besloot Eden. dat Frankrijk zich weer FrankrJJk heeft reeds altijd ln de loop van zijn geschiedenis een dergelijk regeneratievermogen ge toond. Het kan bij zijn pogingen rekc- ken °P e p Gn üulp der Britse vol- B^uterberlcht is Chur chill Dinsdagmiddag met zijn gevolg te Londen aangekomen <beweert- dat Churchill vertrokken is. nadat rfr»rioTi«4co lelde,rs der Belgische en Ne- «ool?^ds.e rc8erln«e° Uitvoerige en. naar verjuldt. succesvolle besprekingen ïh?o.™eVt *ua z,Jn Barijse bespre kingen kan thans de weg naar een ^lllta4T bondgenootschap, dat Wes£"EurpPa ln een enkel blok bU?en zou brengen, als definitief voor bereid gelden, aldus dit persbureau. soenbonnen pas over enige dagen kun- ^?rden, Het heeft dus geen zin. zich thans hierover tot de plaatselijke dlstrlbutledlenst te wen- u ^.In overeenstemming met de noordinspectie voor de volksgezond heid is bepaald, dat uitsluitend zieken van de zogenaamde a-groep nog voor ziekenrantsoenbonnen in aanmerking komen. Alleen zLl. die onder deze a-gToep vallen, kunnen op grond daar van een „nieuwe" oproep voor het af halen der bonnen tegemoet zien. Reeds enige maanden geleden werden alle binnenkomende ziekenrantsoen- aanvragen ln a- en t>groepen Inge deeld. H et woord vin den Führer heeft geklonken. Niet in de vorm van een redevoering ditmaal, met de on middellijk waarneembare klankbo dem van duizenden toehoorders in éen pompeuze ruirfite, gelijk zo vaak. Niettemin met een proclamatie van historische allure. een proclamatie die van woord tot woord er van wen ding tot wending de klank opriep, die door de luidspreker reeds bij zo vele redevoeringen in millioenen huiska mers werd gedragen. Deze proclamatie beloofde geen ovenvinning over één, twee, of' drie maanden. Ze stelde geen termijnen. Ze beloofde geen geheime aanvalswa pens en geen V-3 of V-4. Ze belóóf de in het geheel niets en speculeerde nog minder.Alleen daarmee reeds onderscheidde ze zich opvallend van sommige toespraken en verklaringen, die in de laatste maanden en weken aan de "andere zijde van de fróntlijn hebben geklonken. Het kan zijn, dat juist aan die an dere zijde sommigen teleurgesteld zijn, die gaarne over Duitse plannen en zelfs over Duitse verwachtingen concrete gegevens zouden hebben be zeten. Maar wie onder Duitslands tegenstanders nog voldoende objecti viteit bezitten om dit woord van den Führer aan de huidige oorlogssituatie te toetsen, die moeten toch minstens onder de indruk komen van één ding: dat het in het zesde oorlogsjaar mo gelijk is, een gans volk te steunen in zijn innerlijke zekerheid, te ster ken in zijn oorlogsinspanning, zon der het vlotte beloften te doen, ja: zonder zelfs amateur-strategen en bezitters van front-kaarten de aller geringste gesprekstof te leveren. Deze proclamatie van den Führer sprak yan grote problemen en van grote idealen. Zulk een houding is slechts mogelijk tegenover een volk, dat voor die grote lijnen toegankelijk is. omdat het een ruimheid van blik won, die over de kleine en kleinste vraagstukken vermag heen te zien. Wanneer het Duitse volk inderdaad meende voor een IJdele zaak te strij den. zou deze proclamatie uiteraard een volstrekt averechtse propaganda zijn geweest. Uit die simpele overwe ging Valt wellicht zelfs voor Lenden en Washington nog iets te leren. Tot de randgebieden van het Euro pese vasteland klonk uit dit woord van den Führer echter nog een ver maan. dat niet eens nieuw behoefde te zijn om van een treffende actua liteit te blijken: het vermaan tot Europa. Het heeft geen zin te ontkennen, dat met de militaire wij zigingen -in Europa hier en daar wijzigingen in politieke inzichten parallel zijn gegaan. Wij doelen daarbij niet eens zozeer op hen, die lichamelijk of geestelijk buiten de Midden-Enropese frontcirkel staan. Ook daarbinnen is in sommige delen der periferie soms een begrip ver vaagd, of zelfs met meer en minder academische beschouwingen aange tast. dat tevoren een erkend ideaal geworden scheen: de gedachte van een Germaanse lotsgemeenschap en een door de historie zelf verenigd Europa. Het scheen wel, of met het nade ren van de froittlijn tot'de grenzen van het Duitse rijk ook de cirkel der idealen voor sommigen overeen komstig was ingekrompen. Zolang de Duitse troepen overal langs de Europese kusten stonden, was voor hen het nieuwe, verenigde Europa als het ware uiterlijk zichtbaar ge worden.' Met het opdringen der ge allieerde legers tot de Duitse gren zen vernauwde zich hier en daar ook het groot-Europese besef. Natuurlijk behoeven er nauwelijks woorden aan te worden verspild, dat frontlijnen ep idealen geen ver wante veel minder evenwijdig verlopende dingen zijn. De geweldige strijd, die wij thans beleven, wordt niet plotseling een strijd om het lot van het Duitse volk alléén, nu hij zich vrijwel om de Duitse grenzen sluit en vrijwel door Duitsland alleen wordt uitgestreden. Juist in onmiddellijk verband van Hitler's verwijzing naar het verraad, dat Duitsland van een hele reeks medestanders beroofde, was het daarom van bijzondere betekenis, dat de Führer met zoveel nadruk het lot van Europa aan de strijd van het Duitse volk verbond en daarbij met zoveel woorden ook de „gemeenschap van verwante volken" als de kern noemde, waaromheen Europa historisch zijn eenheid op bouwen kon en kan. Het lot van Europa is nadrukkelijker dan ooit de inzet van het bloedige spel. juist nu de Europese randgebieden door Aziatische en Amerikaanse belagers zijn bezet. Zo blijft het oordeel over de hoogste oogmerken en de breedste mogelijkheden van de Duitse strijd onveranderd: een Germaanse lots gemeenschap als borg voor een beter, niet langer in zichzelf ver- i splinterd, vasteland. Voor de gebie den die thans „front" werden was dat wellicht het klemmendste ver maan ln de jongste proclamatie van den Führer. DEN HAAG. 15 l6ov. Dit zuitle- lijk Nederland verneemt het A.N.P.: „De militaire commissaris in de provincie Limburg, overwegende, dat de bepalingen omtrent aanstelling en ontslag van personeel in de prac- tijk zowel door werkgevers als door werknemers worden overtreden, heeft bepaald, dat dienstbetrekkin gen niet mogen worden ontbonden of aangegaan zonder toestemming van het bevoegde gewestelijk ar beidsbureau. Lonen en loonvoor- waarden mogen niet worden gewij zigd." De Engelse bezetter heeft dufe deze maatregelen overgenomen van den Duitsen bezetter. De zon gaat heden onder om 16.46 uur en morgen op om 8.05 uur. Maan op om 8.13 en onder om 17.31 uur. E.K. 23 Nov., V.M. 30 Nov., L.K. 7 Dec., N.M. 15 Dcc. Radio Parijs heeft medegedeeld dat Paul Jacoby benoemd ls tot minister van Koloniën; Paul Ramadier, lid van de voorlopigp consultatieve vergade ring. treedt toe tot de regering-De Gaulle als minister van voorziening. *«recteur. a J. Kerkmeester, Buw «um; hoofdredacteur: Hendrik Llndfc, Amsterdam; plv. hoofdredacteur, lr A. K. de Haas van Dorsser, Haarlem; binnenland: J. v. Grieken; illustratie en opmaak: R. Kampstra; volkscul tuur en kunst: M. Wolters; muziek» K Krop; sport: J. J. LI ben ad ver- centjesA. H. Lammers, allen te Am sterdam. a ju

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1