HET DAGBLAD Europa moet gered worden voor het bolsjewisme Laatste ronde willen wij winnen VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Proclamatie van den Führer Nu eerst recht alles voor de overwinning Dr. Göbbels tot de Volkssturm-, De Duitse natie staat weer ,vast op de been Dank zij weerstand aan Kanaalhavens Slechts één gedachte: Door tegenslagen tot sterkere eenheid Avonturen van llchtlustlgen Vijandelijke activiteit bij Nijmegen en Helmond BERLIJN, 12 Nov. Gouwleider dr. Göbbels heeft hedenochtend een toespraak gehouden voor de Berlijnse Volkssturm, die stond aangetreden op tien grote pleinen. Hij zeide o.m.: „Mannen* van de Berlijnse Volks sturm. Gij hebt zoeven de eed afge legd op den Führer, op de vrijheid van Duitsland^ en op de sociale toe komst van ons volk Gij zijt aange treden om de wereld te bewijzen, dat Duitsland niet alleen aan het front, maar ook in het vaderland beschikt over millioenen tot afweer bereide en tot afweer vastberaden mannen en nooit de vlag zal strijken voor de vijanden van Duitsland en laf zal eapitulcren. De viland. die ls doorgedrongen, tot aan. onze - grenzen, meent door de mas sa van liet materiaal en zijn bijna onuitputtelijk schijnende mensenre servoir Duitsland ter aarde te kunnen werpen, en het volk ln de diepste na- jionale en soqlale slavernll te kunnen Jtorten. Ruim vijf Jaren houdt onze natie van helden stand tegenover deze reusachtige bestorming. BDna de ge hele wereld heeft samengezworen om Duitsland van de .landkaart te schrap pen en het Duitse volk weer te ver delen ln zijn. oude. kleine, machteloze staten en staatjes. Vijf Jaren lang be stormden zij ons en vijf jaren ls het hun niet gelukt het Duitse volk op de knieën te krijgen. Met de vreselijkste terreuraanvallen tracht de vijand het moreel der be volking te breken. HIJ meent dat het Duitse volk m het vaderland onder dc terreur van de bommen en fosfor- bussen de witte vlag zal hilsen. Maar overal, aan het front en ln het vader land. heeft het Duitse volk bewezen, dat het een natie ls van mannen en ln de toekomst ook een natie van vastbera den vrouwen en niet een natie van laffe kletskousen. Nooit zal de tragedie van ons volk van 9 November 1918 zich herhalen. Nooit zullen wij de wapens strekken ln vertrouwen op een vijand, die geen genade kent. wanneer wanneer wij weerloos worden. Hij heeft de wereld vervuld van het geschreeuw over voorbarige overwlnningsverwach- ttngen. HU geloofde tegen het einde van October op het plein te staan, waarop wij thans staan. Misrekening Wat het echter betekent voorbarige overwinningsverwachtingen te wekken ln een volk. maar dan de fanatieke en verbitterde tegenstand van dit. volk te ontmoeten, dat hebben wij zelf een maal in' 1941 beleefd. Wij zijn vastbe sloten ook van onzen viland een harde en hoge prijs te eisen. Wanneer de Amerikanen meenden, hun soldaten, met Kertsmis weer thuis te kunnen begroeten en. wanneer de Engelsen ge loofden, dat de -beschieting van hun hoofdstad met onze geheime wapens, welker reeks nog niét afgesloten ls, kon worden afgewend door een over winning op liet Duitse volk. hebben zij zich Verrokend De wereld van den tegenstander is oorlogsmoede omdat hij geen doel bezit. Zij is weliswaar eensgezind in hetgeen zij niet -wil, maar niet in hetgeen zij wel wil. 'Zij bezit geen hoge staatspolitieke idealen, zoals wij die verdedigen, zodat wij ook na de «wnarste militaire tegenslagen de wederopstanding van onze natie he'o- jöen kunnen beleven. WIJ zullen de "plannen van den vijand teniet doen. Het Duitse volk is thana mstbeslo- ten niet alleen aan het front, maar ook in het. yaderland, daar. waar de vijand er in mocht slagen, een pene tratie in ons Rijksgebied te bewerk stelligen. hliis na huis en straat na straat, te verdedigen. Drie maanden geleden kreeg ik van den Führer de opdracht vele millioenen volksgrena diers op de been te brengen. Zij zijn op de ipeste wijze uitgerust eri opge leid. er toe bestemd de vrijheid en de toekomst van ons volk r.e verdedigen. In dc eerstvolgende drie maanden zullen wij talloze divisies naar binnen en naar buiten naar het front laten marcheren. Daarbuiten in de kanaal havens bewijzen Duitse mannen op kansloos lijkende posten, da«l zij we ten, wat het hetokent in dc oorlog tijd to winnen om de gevechtskracht van een natie te mobiliseren. De twee maanden, die de heldhaftige garni zoenen der kanaalhavens ons hebben verschaft, zijn niol nutteloos geble ven. De Duitse natie staat weer vast op de been. Dit- wordt ons door den vijand be vestigd. Hij spreekt van een pheno- meen, van een Duits wonder, onzen volkeren duidelijk te maken, dat de oorlog nie^ ten einde ls. maar pas begint. Hij meende met ons te kun nen handelen als met de Italianen. Roemenen. Bulgaren en Finnen. Maar wij ziin moreel noch materieel murw gesvorden. Ik heb opzettelijk hier ln Berlijn de eerste groepen voor de Volkssturm vrijwillig opgeroepen Honderdduizenden mannen hebben zich In de Rijkshoofdstad aangemeld. Nooit kan men van zo'n volk ver wachten. dat zijn leiding de wapens neerlegt en capituleert. Grote reserves Er kan geen sprake van zijn. zo zelde dr. Göbbels. dat het voornemen zou besta?n dc mannen van Berlijn zonder wapens den vijand tegemoet te zenden. Integendeel, dat zal mijn eer zucht zijn dé Berlijnse Volkssturm zo op te lelden en/ult te rusten, dat wan neer in de komende maanden eens op een plaats aan Jiet front een crisis mocht ontstaan, wij te allen tijde ln staat zijn drie of vijf of twintig regi menten van de Berlijnse Volkssturm aan het front te werpen. Zoals eens de Landstorm aantrad met zeisen en dorsvlegels, zo zal hij thans aantreden met. lichte en zware machinegeweren, met Panzerfaust en Panzerschrcck Nadat de bolsjewieken met hem de eerste ervaringen heb ben opgcd?r>n in Oost-Pruisen, zullen Engelsen en Amerikanen spoedig hun vooroordeel tegen hem eveneens moe ten afleggen. Ik heb niet de indruk, dat degenen, die thans voor mij staan. Invaliden zijn. Neen. honderdduizenden, die bij een gekomen zijn op de pleinen van Berlijn, zijn mennen, die weten wat zij willen, die nooit bereid zouden zijn hun vaderland aan den vijand te ver kopen. het geloof, dat wij zouden kunnen Ingaan op de van haat en ver nietiging vervulde plannen onzer vij anden, is absurd. De wereldgeschie denis ls rechtvaardig, ook al laat haar uitspraak vaak lang op zich wachten. ZIJ schijnt alleen menigmaal onrecht vaardig te zijn, -ln feite gaat het om een hogere rechtvaardigheid. Wij hebben in deze oorlog onze plicht gedaan. Geen- ander volk ver dedigt, zoals wij, zowel menselijke als ook beschavende idealen. Geen ander heeft meer de overwinning verdiend als wij, zij aan zij met on zen even heldhaftig strijdenden Ja- pansen bondgenoot. Door dezelfde geest vervuld als het Japanse volk van helden rusten wij ons uit voor de laatste rondo van deze oorlog. De Engelse, premier heeft pas twee da gen geleden gezegd, dat de laatste ronde zal' beslissen. En die wordt juist uitgevochten. Deze laatste Ton de willen wij zo mogelijk, met de laatste ademkracht' winnen. Dr. Göbbels besloot, zijn toespraak met een geestdriftig opgenomen Sieg Heil op den Führer. Het aftreden van Ie JAARGANG No. 268 DINSDAG 14 NOVEMBER 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureau* voor redactie en edministretie: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 - Postgiro 184120 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of f2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. Pilef-Gola* Aan een grachtje te Edam staat het kleine museum, waar herinnerin gen aan een groots verleden tentoon gesteld zijn. De sleutel van het oude gebouwtje kunt u halen „om de hoek". Misschieti gaat er iemand met u mee ter rondleiding, maar als uw uiterlijk vertrouwen tuekt, moogt gij ook alléén de schatten wel bezichti gen. Komt ge er in deze tijd van 't jaar, nu 't plaatsje geheel aan zich zelf overgelaten is en een koude na jaarsregen alles verkilt dan treft u de stilte nog meer dan op lijarmë zo merdagen, wanneer vreemdelingen toch altijd wat vertier in Edam ko men brengenDoor de groenige glas- in-lood-ruitjes van het 17de-eeitwse huis, ziet gij 't deftig stijve stadhuis aan de overkant met hoog in de gevel het wapen van de stad. verder een verlaten grachtje met een zeer hoge brug en een hotelletje. Geen mens'is op straat te bespeuren, wel is Edam één der dode steden van de oude Zuiderzee geworden. Eens toas Edam de vierde stad van het Noorderkwar tier en de vijftiende der stemhebben de Hollandse steden. Zo vergaat de grootheid dezer wereldWij kijken nieuwsgierig rond in 't kleine museum als in een sterfhuis, waar de notaris juist het testament heeft voorgelezen. (Foto A.P.-Breijer). Over het aftreden van den Zwitser- sen bondsraad Pilet-Golaz vernemen wij nog het volgende: In een officiële verklaring wordt ge zegd, dat-hij dit besluit reeds tevoren genomen had. doch met de bekendma king daarvan heeft gewacht om niet vooruit te lopen op de besprekingen over de verhouding tussen Zwitserland en de Sowjetunle. Het aftreden van Pllet-Golaz ls een werkelijke sensatie voor het land. In het hedenmiddag door het Zwitserse telegraafagentschap gepubliceerde ont- slagschrljven van bondsraad Pilet-Go- laz aan den president van de Nationa le raad wordt o.a. gezegd: de onder handelingen tot hervatting der dlplo- nuitleke betrekkingen tussen de Sow- Jexunle en Zwitserland, die ik sedert geruime tijd tot een gelukkig einde wenste te' brengen, zijn.vor het ogen blik mislukt. De omstandigheden zul len spoedig de werkelijke en diepere gronden der Sowjetrusslsche weigering aantonen. Intussen moet vermeden worden, dat de samenhang en de eens gezindheid ln het binnenland ln gevaar gebracht worden; deze zijn voor de ko mende zeer moeilijke Jaren beslist noodzakelijk. Het wordt waarschijnlijk geacht, dat Pllet-Golaz zal afzien van, het ad in terim waarnemen der zaken en dat dientengevolge bondsraad Von Steiger daarmede belast- zal worden. Het aftreden van Pllet-Golaz als mi nister van buitenlandse zaken wordt te Berlijn beschouwd als een gevolg van dg. mislukte poging tot het aan knopen van diplomatieke betrekkingen met Moscou. Het betroft hier. naar men meent, eeij reactie op een actie van buitenaf, dn des te ongewoner aandoet, daar ZvVltserland trots er op ls geweest zijn beiÉssingcn souver^ln en vrij van welke^Teemde invloeden ook, te nemen. Churchill sprak tot de Pari jse bevolking STOCKHOLM. 13 Nov. Churchill en Eden zijn Vrijdag per vliegtuig te Parijs aangekomen. Churchill, die tot ererburger der Franse hoofd stad is benoemd, heeft bij deze ge legenheid een rede tot de Parljse bevolking gehouden, waarin hij zeide te zullen zorgen voor de spoe dige bewapening van het te reorga niseren Franse leger. Hij zeide verder: „Frankrijk kan zich geen twee- Permitteren, die in normale tijden volkomen verdragelijk zqii zijn. Gelukkig bezitten de Fransen op dit ogenblik een ..chef. tegen wien niemand bezwaren heeft". Churchill zeide van tijd tot tijd emge levendige discussies met hem te hebben gehad, doch meende er zeker van te zijn. dat de Fransen zich om hun „chef zullen scharen en hun uiterste best zullen doen om pen eensgezind en hecht Frankrijk te vormen. Dit is het moment, waar op Frankrijk zijn plaats moet inne men onder de andere grote naties. Volledig begrijp ik de „wens dei- Fransen" deel te nemen aan de nog komende grote gevechten. Het is nodig den Fransen zo spoedig mo gelijk geallieerde hulp te verschaf fen. Wij zullen ons best doen. zo be sloot Churchill, dat de Franse troe pen in de maanden, die nog van deze verschrikkelijke oorlog overblij ven, in de strijd gebméht worden. „Generaal" Frapz- Rosman, de chef van de generale staf van Tito._is gesneuveld BERLIJN, 12 Nov. De Führer heeft heden een proclamatie uitgevaardigd, waarin-hij o.m. zegt: De eisen van de totale oorlogvoering zijn voor mij aanleiding geweest, de herdenking van de negende November uit te stellen tot de eerste daaropvolgende vrije Zondag. Voorts laat mijn arbeid in het hoofd kwartier niet toe, dat ik op het ogenblik het ook maar voor enkele dagen verlaat. Daarvan afgezien zie ik mijn taak thans toch al minder in het houden van rede voeringen dan in de voorbereiding en tenuitvoerlegging van de maatregelen, d.ie noodzakelijk zijn voor_ de zege vierende bekroning van deze strijd. Want precies als in de crisis van 1923 beweegt mij slechts één enkele ge dachte, die al het andere beheerst: ,,Nu eerst recht alles in te spannen voor het noodzakelijke succes. En zoals toen tien jaar later de dode kameraden.met recht kon worden gezegd, dat de zege toch hun deel ge worden was, zo moet en zal ook in de grote worsteling van ons volk op leven en dood tenslotte de overwinning toevallen aan dit volk, het strijdende front en het niet minder heldhaftig worstelende vaderland. Als dc kern van de aan Duitsland opgedrongen strijd noemde de Führer: 1. Ons eigen doel, nl. dc handha ving van ons volk, de beveiliging van zijn toekomst met alle middelen; 2. Het doel onzer vijanden: de ver nietiging van ons volk; dc uitroeiing en daarmede het einde van zijn bc- s'laan. De Führer vervolgde: „Dat dit niet c i stelling van de nationaal-socialis tische propaganda was cn io, -is ccna "bewezen door het Duitse verval in het binnenland en wordt thans be vestigd door de proclamatie onzer vijanden. Geen nati.onaal-söcialistisch minister van propaganda zou de oog merken onzer vijanden duidelijker kunnen omschrijven dan de jeedre pers het sinds tien lallen jaren ge daan heeft en het in het bijzender nu doet en dan vooral de vijandelijke slaalslied.cn openlijk méde,delen. Het door de democraten bevorderde bols jewisme heeft eens getracht, in het binnenland onze beweging door ter reur- te vernietigen. Het docr dc de mocratieën gesteunde sowjetisme streeft er naar het Duitsejrijk te ver nietigen en ons "olk uit 'e roeim. Dat de burgerlijke wereld die teen onbe wust of bewust handlangersdiensicn voer het bolsjewisme in het binnen land verrichtte, in een door God ver oorzaakte' blindheid haar eigen on dergang tegemoet ging. veranderde niets aan de feiten van haar houding. Dat de huidige democratieën na de overwinning van het bolsjewisme on middellijk haar eigen graf zouden vinden, dat de democratische staten met hun ideeëri tegen de muur zou den worden geslingerd, verandert evenmin iets aan de realiteit van hun optreden van toen. Verklaarbaar is de op zichzelf onbegrijpelijke zinne loosheid van deze handelwijze, zodra men weet. dat achter de menselijke domheid en zwakheid, achter de ka rakterloosheid aan de ene en de on volkomenheid aan de andere zijde steeds een jood staat, die evenzeer bij de democratie aan de touwtjes trekt als hij de schepper en menner van het bolsjewistische wereldbeest is. Redding van Europa Het besef voor dit gevaar in het binnenland was ook voor het natio- naal-socialisme reeds bijvelen aan wezig. De doeltreffende bestrijding begon echter pas toen het vage besef tot een levende belijdenis werd en in de Nationaal Socialistische Partij-zijn strijdvaardige organisatie vond. Het inzicht in de noodzakelijkheid van de redding van Europa voor het bols jewistische monster bestaat ook thans bi talrijke buitenlandse staatsman nen, parlementsleden, partijpolitici en econome Tot een practisch resul taat echter -v dit inzicht pas leiden, als eén sterk E opese macht er in slaagt, buiten het kader der theore tische verwachtingen de gemeen schappelijke strijd van aHth om het bestaan te organiseren en met 1 te voeren. Hiertoe kan en zal ech. i alleen het nationaal-socialistisch?. T Duitse rijk in staa<t zijn. tegenover de dreigende stormloop van het binnea-Azlatlsche 'oosten, dit eeuwig latente gevaar voor Europa. In lango tijdvakken der Europese geschie denis was de these van het Europese evenwicht voor het geborneerde westen maar al te vaak Identiek met het ver lof om. ln strijd met het gebod der Europese solidariteit, zich met het ge vaar. dat Europa be-Jrelgdc, te verbin den om den een of anderen ongewens- tcn concurrent gemakkelijker te kun nen worgen. Eeuwenlang mocst^het oude Duitse rlik ztjn strijd «gen Mongolen en later tegen Turken met eigen krachten en enkele bondgenoten voeren, om Europa te bewaren voor een lot. waarvan men zich evenmin een voorstelling had kunnen maken als thans van eeu werkelllke bolsje- wlserlng Als deze worsteling ln voor bijgegane eeuwen, gepaard gaande met vele tegenslagen, ons volk de grootste offers heeft opgelegd, heeft het toch ten slotte tot succes geleld, en het ontstaan of bestaan, alsmede het gvclljcn van de 'Buropooe volken- familie eigenlijk pas mogelijk ge maakt. Overigens ls het bij historische con flicten niet anders denkbaar dan dat ten slotte niet ln maanden of ln Ja ren maar na lange tijdruimten de worstelingen beslist worden, waarin de goddelijke voorzienigheid klaarblijke- j 1 ;k w mensen laat aantreden om hun ul',e"-te waarde te beproeven en daar-' mede te beslissen over de rechtvaardi- gliv- van hun zijn of niet zijn. I Dnt nu de nationaal-socialistische staat deze historische proef zal door staan, wordt reeds gemotiveerd dvr de houding, tot dusverre door de be- weging aangenomen. Standvastigheid Volken en vooral staatslieden, vcld- j heren en soldaten hebben te allen I tijde dagen van geluk en van zicht- I baar succes gemakkelijk gedragen. Het opmerkelijke in de grote mannen der wereldgeschiedenis en in de volken, die voor grootheid bestemd waren, was echter hun standvastigheid ln de da gen van. moeite, hun vertrouwen ln de tijden van een schijnbare kans- loosheid van hun positie, hun trots en moed na ondervonden tegenslagen. Wij zien ook ln deze geweldigste vol- kerenstrijd van alle tijden slechts van ons afvallen wat klein, laf en daarom ongeschikt tot leven ls. Dat monarchen met volledige miskenningvan hun eigen positie, die nu nog slechts als prae-hlstorisch kan worden beschouwd, de moed verliezen en verraden wor den. wordt verklaard door hun qigen geestelijke en morele tekortkomingen, veroorzaakt door eeuwenlange Inteelt Volken verlangen ln dergelijke til den andere leiders dan ziek en zieke lijk geworden oudere geslachten. Maar overal, waar een/dergelijke capitulatie geschiedt of overwogen ls en nog er- wogen zou worden, zal het resultaat niet zijn een goedkoop wegsluiten uit een historische crisis, maar de onver mijdelijke uitroeiing der betreffende volken en daarmede ook de vernieti ging van hun verantwoordelijke man nen. Want bolsjewistische chaos en burgeroorlog ln deze staten zullen het eerste gevolg ztjn. Dc tweede phase begint met dc uitlevering der z.g. „oorlogsmisdadigers", d.w.z. van de oorspronkelijk waardevolle mannen en eindigt met de onafzienbare colonnes van mensen, die de weg nkar de toendra's van Siberië aanvaarden om daar weg te kwijnen als slachtoffers van dé zwakheid hunner regeringen. Al zijn ook de gevolgen van derge lijk verraad voor Duitsland als voor naamste factor van dc strijd van hèt begin af in militair opzicht zeer ern stig geweest, zij hebben niettemin het rijksgebouw riiet kunnen doen wan kelen. noch de geest van de tegen stand kunnen overwinnen; Integen deel. dc natie werd In haar strijdwll gehard en pas goed fanatiek. Het ver heugt ons. dat in een aantal volken, op welke dc verschijnselen van verval betrekking hebben, elementen ven weerstand gevonden zijn: ln Italië zich scharend om den schepper van de nieuwe staat. Benito Mussolini als Duce, ln Hongarije zich scharend om Salassl, ln Slowakije onder leiding van president Tlso, in Kroatië onder die van den Poglavnik Ante PawclltsJ. als leiders der Jonge naties. Wij weten, dat in de andere 'volken eveneens comlté's.cn regeringen zijn opgestaan met het besluit de capitulaties niet te. erkennen en de uitroeiing der vol ken niet te accepteren alleen maar, omdat enige karakterloze zwakkelin gen in htm eergevoel en plichtsbesef faalden, of omdat domkoppen zich mogelijkheden lieten voorspiegelen, waaraan zij nu zelf allang niet meer geloven. Onze grootste bondgenoot, Japan, heeft de strijd van de eerste dag af gezien zoals hij ook werkelijk Ls. het beslissende conflict op leven"en dood; het voert deze strijd sindsdien met de dapperheid vau een waar heldenvolk. Verraad op verraad Sedert, de Ruislsche legers ln No vember 1942 het Roemeense front aan de Don doorbraken, heeft verraad op verraad ons volk getroffen. Niettemin heeft zich de hoop onzer vijanden niet verwezenlijkt. Steeds weer zijn wij er ln geslaagd onze fronten op te vangen cn de vijand tot staan te brengen, Zo bleef hun sléchts de ene hoop de beslissende dolkstoot ln het binnenland toe te brengen, zoals altijd als tl] 'tegen Duitsland op an dere wijze geen successen wisten te behalen. Karakterloze sujetten, een mengsel van' feodale arrogantie, poog den "de wortel aan te tasten ln de hoop voor deze meinedige daad onmiddel lijk een loon te ontvangen. Eén ding hebben zij overigens volledig Juist ge zien: zolang lk leef, zal Duitsland niet het lot ondergaan van de door het bolsjewisme overstroomde Europese staten. Zolang er in mij nog een ademtocht voorhanden is. zullen mijn lichaam en mijn geest deze ene ge dachte dienen, jnljn volk sterk te ma ken ïn "c!e él'weer en de aanval tegen het dodelijkste gevaar, dat het be dreigt. Want terwijl vroeger oorlogen zijn" gevoerd om dynastieke of econo mische berangen g3e.t deze strlld om het bestaan van- ons volk zelf. Als logische consequente vnn a'!e o'fers kan ln deze oorlog d.~> col: '?en de'Duitse volkfst?".t ve'-ster t worden. Als nu enkele ïndiv -n uit de over wonnen cn achter ons l egende par tijen. klassen o.' andere sc**?en menen, dat voor hen misschien de tijd voor een wecleropsri-.n gekomen kon zijn, dan zullen zij slechts hun volledige uitroeiing beleven Het nationaal-soclnllsme. dnt zelf eens grenzeloos bloedig vervo'gd werd. heeft tegenover zijn politieke tegen stander na de aanvaarding van de macht niet alleen een waarlijk ver zoenende maar zr' een '--O'-tmccd'ge houding aangenomen. TaMoze man nen. die mij vóór de machtsoverne ming vervolgden, z'jn in deze staat door mij met pen 'oen bedacht of zelfs tot nieuwe en hogere ambten geroe pen. Dezelfde m'p'eter van Justitie, van een der Duitse landen ln wiens ambtsperiode lk eens tot 13 vanden vestingstraf veroordeeld werd. werd niettemin door mij tot Duits ri^mi nister van Justitie benoemd. Slechts hij, dlc dc nieuwe staat zelf in woord en daad "de oorlog verklaarde, werd doör deze staat volgens de wetten be handeld. De 20e Juli Bovendien heb ik het door den aard van de machtsoifcerneming eiken Duitser en in het bijzonder eiken ambtenaar en officier gemakkelijk gemaakt zijn plicht te vervullen, zon der in een gewetensconflict te ko men. Wie nu echter gelooft, dat hij, zpnder ooit door mijn toedoen in een gewetensconflict te zijn geraakt, an dere mensen in een dergelijk "con flict kan storten, ipoet weten, dat dit zijn zeker einde betekent. Zolang ik alleen zelf door deze mensen ver volgd werd. kon ik die vervolging grootmoedig over. het hoofd zien en Europa Is bijna altijd een veelheid van.- onderling concurrerende volken cn staten geweest. Niettemin heeft het begrip Europa zijn geestelijke v'orm meestal slechts gevonden in een staat of een gemeenschap van verwante vol ken. De eeuwige strijd der Europese volken onder elkaar had daarbli zeker ook eeu groot voordeel. Zoals Iedere wedkamp bevorderde hij de capacitei ten en de kracht der- verschillende volken. Maar in de tijden van de strijd van allen op leven en dood bestond het grote gevaar van een versnippe ring der krachten van dit continent Extra-keuringen Waffen-^/ enz. Donderdag 16 November vinden op het //-Ersatzkommando Nederland. Korte Vijverberg 5. Den Haag. weer keuringen plaats van 1416 uur. Flinke gezonde meisjes en Jongens, ook uw plaats ls nog vrij Alle inlich tingen betreffende vergoeding, onder steuning en kostwinnersvergoeding worden bij de keuring verstrekt. De man tegenover ons is dagenlang bezig geweest met het vervaardigen van een windcharger. Hij klau terde het dak op en af, of er geen regen viel, hij was zijn rlieumatiek vergetenhij zou voor een lichtje zorgen. Op vier. vijf plaatsen heeft naai met het als ra- tiende mo- gr,, y molentje ,araatu<. -oes zo best dat de halve ouurt geen oog dicht deed dan het geratel. Maar licht kwam er 1 niet uitwant een wind charger is geen kleinig heid, ieder onderdeeltje moei haarfijn kloppen op het ander en daar heb je een uit'gekookten vakman voor nodig. Nu is het geratel verstomd, en op het dak staat al leen nog maar een zieli ge, zwartverregende paal. waaraan alle wind charger idealen zijn op gehangen. Een verloren liclitdroom een ver woeste illuminatie-illu sie. De andere buurman was er ook achter. Die veranderde zijn radio- distributie in een licht bron. Zwakstroom.- nou ja maar als je.het ge schikte lampje weet te vinden, zal het wel luk ken. Hij vond het ge schikte lampje en in plaats van muziek kwam er een beetje licht uit. Maar hoe! Als het ten gerieve van de radio distributie spelende or kest het pigno-an deed fmuzickrerr *nteh hoe- io, ge- <r> au ,i had buur man e n klein pie tepeuterig .schemerlicht je. Maar vanneer er gens in de studio een krachtige trompetstoot klonk, flakkerde het licht als het vagevuur door buurmans kamer. Een (preker werd in het lampje weergegeven als een voortdurend pinke lend lichtje, iedere na druk w-as een winstpunt, iedere pauze ivas een duister ogenblik. Toen heel het.gezin hoofdpijn had. verviel ook deze lichtbron. Werkelijk, het is niet zo éénvoudig! Wij zijn verwend met ons „elec- tra" van draai de scha kelaar om. En de tech niek is nu eenmaal zo gespecialiseerddat een ra lio alleen voor mu ziek en een windcharger alleen voor deskundigen is. En nu zitten de huur lieden weer. net als wij, bij een walmend brillan- tinepitje (wat een ge dat mijn flüdste zoon zijn horfr placht te plakk :j w' zij gaan- naar ved', om zeven uur, en slapen tot midder nacht en liggen dan te wdchten, tot het. daghet in het Oosten. He* is de meeste licht- lusligen zo vergaan. Er ziin maar heel, heel wei nig geslaagde energie- installaties voor huise lijk gebruik. En zelfs de trapenthousiasten, Mie hun fiets tot lichtbron ombouwdenhebben er na een paar dagen tong- ov-de-schoen-trappen l.et bijltje bij neergelegd. Het is - moeilijk! En de lezer, die erin geslaagd is een werkelijk doel treffende lichtbron te maken zonder een arse naal van voor een nor maal mens onverkrijg bare artikelen nodig te hebben, hij schrijve ons zijn systeem. Duizenden zullen hem dankbaar zijn. Duits succes bij Hürtgen HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 12 Nov. Het opperbevel der weermacht maakt bekend: Uit Nederland maken onze steHlngstroe- pen melding van felle aanvallen door slagvliegers en aanhoudende bewe gingen bij den tegenstander ln het gebied van Nijmegen en Helmond, die met goed gevolg door onze artillerie bestreden werden. Aan de oostelijke rand van het woud van Hürtgen hebben tanks en grenadiers de Amerikanen uit een penetratie geworperi. een hierbij in gesloten vijandelijke gevechtsgroep staat voor de vernietiging De poging van het derde Ameri kaanse leger om de vesting Metz door operatieve omsingeling ten val te brengen, ls ook gisteron door onze divisies doeltreffend .tegengegaan. Dc tegenstander, die zijn bruggenhoofd tussen Könlgsmachern en Sl<?rck trachtte uit to breiden, werd afgesla gen. Aan de zuidwestelijke grens van Lo tharingen. ten noordoosten van No- meny cn ten noordoosten van Chateau Salins, slaagden vijandelijke aanvals- toppen er tegen de vcroltterde weer stand onzer divisies slechts ln onder uiterst zware verliezen terrein te win nen. 79 tanks en gepantserde voertui gen werden door de vastberaden af weer vernield. Alle pogingen van den tegenstander om zijn penetraties naar de zijkanten te verbreden, mislukten, deels ln verbitterde gevechten op korte afstand. De gevechtsbedrijvigheid ln de wes telijke Vogezen ls verminderd Op het oostelijke voorterrein der vesting Lo- rient heeft de vijand vrU zwakke ver geefse aanvallen gedaan, nadat zijn. oproep tot capitulatie onbeantwoord was gebleven. Het vergeldlngsvuur op Londen wordt voortgezet. In midden-Itallë wordt verder ora Forll hevig gestreden. In zwaar vijan delijk artillerievuur volhardend, heeft onze Infanterie ten zuiden van Forll den vijand de nagestreefde doorbraak door haar stellingen ontzegd en ter weerszijden van ae stad haar hoofd- gevcchtsveld gehandhaafd tegen ster ke gepantserde aanvallen. Tussen noordelijk Macedonië en Mldden-Syrlë werden ln succesvolle gevechten onze stellingen verstevigd. In Hongarije hebben do bolsjewie ken ten noorden van de spoorlijn CegledSzolnok en in het ccblcd van Mezoekoevesd op een breed front hun aanvallen hervat met sterke Infante rie- en pantserstrijdkrachten Duitse en Hongaarse formaties zijn ln zware gevechten gewikkeld met den opdrln- genden tegenstander. Tot dusver wer den 54 vijandelijke tanks vernietigd. Het Ruhr- en Middenri.lnlandse ge bied )s overdag het doelwit, geweest \an Anglo-Amer:kaansc terrenrbom- menwerpers. Vooral ln Oberlnhnsteln. cn WuppertalBarmen ontstonden verliezen aan mensenlevens. Bij lucht aanvallen op zuidoostelijk Duitsland werden vooral woonwijken van Salz burg getroffen. Bririe terreurvllegers wierpen ln de vroege avonduren bom men op Groot-Hamburg en Dortmund on veroorzaakten aanzienlijke schade aan gebouwen. Luchtafweerge-.chut van het luchtwapen en nachtjagers scho ten 31 Anglo-Amerlkaanse vliegtuigen neer. waarvan 24 viermotorige bom menwerpers. vergeten. Wie echter thans den dolk of de bom tegen Duitsland opheft, wordt meedogenloos en onverbiddelijk vernietigd. Enkele uren waren ge noeg om de gehele revoltepoging van 20 Juli te verstikken, enkele maanden om de gehele samenzwering dezer eerloze catelinische individuen te ont maskeren en volkomen te vernieti gen. Zoals ik in 1934 dë revolte van een kleine groep in de beweging tot aanleiding voor een zuivering dier beweging heb genomen, zo is de nieu we revolte het begin geweest voor een grondige revisie van het gehele staatsapparaat. De tijd van de compromis- en ge reserveerde naturen ls voorgoed voor bij. De rijksoorlogsvlag ls ln deze da gen als symbool van de nationaal- socialistische reevolutie- en staatsge- dachte de reglmontsvlag der Duitse weermacht geworden, De Duitse groet ls Ingevoerd. De volksgrenadlersdlvlsles zullen met de stroom der Duitse Jeugd medeholpen de nationaal-socia listische gcdachtenwereld volkomen te doen zegevieren. Wat mij echter na die 20ste Juli het diepst heeft bewogen en met de dankbaarste vreugde heeft vervuld, ls het besef, dat leger, marine en lucht macht. de Waffen-tf kan hier bil voorbaat bulten beschouwing blijven ln hun geheel, zonder dat dit he laas misschien vroeger zozeer tot uiting was gekomen, de nationaal-so cialistische geest reeds ln zich hadden opgenomen, dat er vrUwel niets anders te doen was dan de onwaardlgon uit partij, staat en weermacht te stoton, om een volkomen eenheid der opvat tingen en van de wil van partll, volk, staat en weermacht tot stand te bren gen. Niettemin zijn de gevolgen van deze dag bitter geweest. In eon oplaaien van verwachtingen hebben onze vijan den al hun kracht verzameld ln de mening, dat zij Duitsland nu zonder meer onder de voet konden lopen. Dat zij claarin niet geslaagd zijn, ls te danken aan de dappere houding van weermacht en W^nen-M.maar,vooral ook aan het dappere gedrag van het Duitse 'vaderland, dat boven elke lo.'. verheven ls. Onwrikbare wil De verwezenlijking van de natio- volkshaat zweeft mij onveranderd voor ogen. Woede en nijd verVulden onze tegenstan ders bij" het zien van onze presta ties op 'elk terrein van het economi sche en sociale leven van de toene mende cultuur en dc groeiende vre de tussen onze klassen. Als thans in andere landen z.g. sociale „toekomst plannen" gepubliceerd worden, dan is dat slechts' een zwakke afspiege- liong van hetgeen het nationaal- socialistische Duitsland reeds in de practijk gepresteerd heeft. Zo kan ik thans slechts mijn vastbesloten heid tot het voortzetten van deze arbeid opnieuw bevestigen. Het is mijn onwrikbare wil in dezen strijd het nageslacht een niet minder lof waardig voorbeeld te geven dan grotefl Duitsers het vroeger gegeven hebben. Mijn eigen leven kan daar bij geen rol spelen, d.w.z. dat lk noch mijn gezondheid, noch mijn leven op een of andere wijze zal •ontzien bij de vervulling van de plicht, die mij als eerste Duitser is opgelegd. Als ik ln deze tijd tot u, tot het Duitse volk weinig en zelden spreek, dan ls dat alleen, omdat ik werk, werk aan de vervulling van de taak, die de tijd mij heeft opge legd en die vervuld moet worden om het lot weer te doen keren. Want daar ik door deze wil bezield word en mijn volk in trouw achter mij zie, twijfel ik er geen ogenblik aan, dat wij de tijd van beproevin gen met succes zullen doorstaan en dat dan het uur weer nadert, waarin de Almachtige ons zijn zegen even zo zal schenken als gedure.ide lange perioden van vroeger. V. ij hebben in die tijden de grootste overwin ningen der wereldgeschiedenis be vochten en zijn niettemin niet over moedig geworden. De tijden van te genslagen zullen ons nooit buigen en daardoor het karakter van het huidige Duitse volk voor het nage slacht slechts in goede zin beves tigen. j Ik geloof derhalve met onwankel baar vertrouwen, dat door onze ar beid en onze offers de dag zal ko men, waarop onze inspanning defi nitief met succes bekroond zal wor den. Ons doel kan daarbij geen ander zijn dan datgene, waarvoor wij in 1923 moeslen strijden en waarvoor de eerste 16 martelaars van onze beweging zijn gestorven: de redding van ons volk uit nood en gevaar, de beveiliging van het leven onzer kinderen en kindskin deren tot ln de verste generaties. In de schaduw vqn ons volk mar cheert het Europa^ dat ziet, dat thans niet alleen beslist wordt over het lot van Duitsland, maar over de toekomst van alle volken, die zich tot Europa rekenen en bewustde bolsjewistische barbaarsheid veraf schuwen. Heden gaa»i de, zon onder om 16.50 uur cn morgen op om 8 uur. Maan op 4.44 en onder 16.25. N.M. 15 Nov E.K. 23 Nov., V.M. 30 Nov., L.K. 7 Dec. Batalj ions Volkssturm beëdigd BERLIJN. 13 Nov. Honderddui zenden Duitse mannen hebben Zondag ln alle Duitse gouwen uiting gegeven aan de gedachte van do Volkssturm en. de eed op den Führer afgelegd. Berlijn, leek deze Zondag een groot legerkamp. In alle wijken waren de bataljons van. de Volkssturm aangetreden. Op tien grote pleinen stonden zij om hun vlag gen. het geweer, het machinepistool cn de „Panzerfaust" aan de schou der om te luisteren naar de rede van hun gouwleider, rijksminister dr. Göbbels. Te MUnch'en zijn op plechtige wijze de doden van de 9e November 1923 herdacht. Het hoogtepunt werd ge vormd door de voorlezing der procla matie van den Führer door den Relchs- führcr jf en bevelhebber van het re- serveleger Helnrich Hlmmler. Na deze voorlezing nam do Reichs- führcr (f de formaties van de Volks sturm de eed af. De bljeonkomst werd tot een demonstratie van do heilige Duitse volksoorlog. Gemeenschappelijk spraken de duizenden dé eed uit: „Ik zweer bij God deze heilige eed. dat lk onvoorwaardelijk trouw cn gehoorzaam zal zijn aan den Führer van het Groot Duitse rijk. Adolf Hitler. Ik be loof plechtig, dat lk voor mijn vader land dapper zal strijden en liever zal sterven dan de vrijheid en daar mede de sociale toekomst van mijn volk prijs te geven". Wang-Tsjing-Wei overleden NANKÜNG, 13 November Na-ar het ministerie voor de publiciteit der Chinese nationale regering bekend gemaakt heeft, ls president Wang- Tsjing-Wei op de leeftijd van 62 Jaar in Japan, waar hij- zich onder medi sche behandeling had gesteld, over leden. Met bekendmaking, dat het stoffe lijk overschot van den overleden pre sident .pit Japan ln Nanking ia gekomen, werd tevens medegedeeld, dat de nationale regering on de Kwo- mintang een gemeenschappelijke be-, grafenlacommissle hebben aangesteld, aan het hoofd waarvan Koen Po. da president der Yuan Legislative staat. Het zal een staatsbegrafenis worden. Wang-TsJLng-We; had zich begin Maart naar Japan begeven, om zich te onderwerpen aan een opcratlo, die niet meer mocht worden uitgesteld. Bij een aanslag ln 1935 had hij een revolverkogel ln de rug' gekregen, dl© nooit verwijderd was en langzamer hand had geleld tot een ruggemerg- ontSteklng. Na een geslaagde operatie trad aanvankelijk verbetering ln. op grond waarvan er hoop bestond op herstel. De vorige weck echter werd de toestand van den president zo ernstig, dat een- sooedlg overlijden verwacht moest worden. Hengelarislocrafie Toen die zware wolk zich ontlast had in een kletterende hagelbui, die je door merg en been drong, sperde ik mijn blauw-aangelopen kaken moeilijk open en zei: Ga Je nog niet naar huis Korneel? —Naar huis? vroeg Korneel. Naar huis? Man, daar kom ik zo vaak. Niks geen haast. Of hebbie het koud? Toe nou, een Jonge vent mot het niet koud hebben. Hoe zou ik rhe dan wel voelen? Hij verlegde zijn aasvisje en zei: Toen ik jouw leeftijd had, visten we in de Amstel, verder hoefde je niet van huis te 'gaan. Op heden vissen ze ook in de Amstel. maar een mens ziet- voort, dat er niks te doen valt, iedereen zit even suffig te kijken en als ze drie panvissies op een dag vangen, roepen ze, lang zal die leveji. Nee, veertig jaren terug Even leek het, of een snoek om het visje draai de, maar het bleek lauw loene en Korneel voer voort: ..Ik had toen mijn vaste stekkie bij de Omval. We vis ten met wor men, altijd. En daar had Je dagen van honderd baarzen. Als ik zeg baai-zen, dan bedoel ik baarzen en geen uit de kluiten gewassen stekel tjes. Maatbaarzen, cn meer. Ander half, twee pond mochten ze wegen. Het was zee sterk, dat we alleen baars wild'. hebben. Der zat toen eeuwigste .el blei. weet je, gok ge noeg zit er nou ook nog meest blei in de Amstel, maar ze is lang zo groot niet meer. Maar als wij in die dagen een blei ophaalden, schudden we net zo lang boven wa ter tot die der af viel. Tja, jonge tje., dat was hengelaristocratie: we wilden baarzen vangen en anders kwam er niets in aanmerking, hoe groot en zwaar ook. Het was cok niet nodig: baars is een lekkere vis, lekkerder dan blei. en we vingen altijd genoeg. Tegenwoordig pikt iedereen alles mee," als het maar even naar de maat ruikt. Tja, man, zo is het en niet anderf Er kwam weer een hagelbui. Ik vond het welletjes en ging huistoe. Maar Korneel bleef. Stoer en stug, ondanks zijn bijna zeven kruisjes. directeur. H j Kericrueester. Buw- »um; hoofdredacteur, Hendrik Llndt, Amsterdam; plv hoofdredacteur; lr. A H. de Haas fan Dorsscr, Haarlem; olnnenland J f Grieken, illustrati» en opmaak R Kamp: tra. volkscul tuur eh kunst M Woleer», tnuziek: G. K Krop. sport J J Li'oer; adver tenties. a H. Lemmers, oliën te Am. «terdam. m -

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1