HET DAGBLAD HET DAGBLAD Europa moet gered worden voor het bolsjewisme n VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Nu eerst recht alles voor de overwinning VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Pjvclamatie van denFührer Slechts één. gedachte: Vijandelijke activiteit bij Nijmegen en Helmond ,Wij blijven trouw aan óns beginsel en ons ideaal" Y erkiezingscatastrophe anaal- en op ij we- tijd it van twee garni- icbbcn geblc- r vast id be- jheno- onzen lat de ir pas i kuil manen, Maar murw ier in or de oepen. lebben emeld. c vcr- yapcns ,1n. 7.0 nemen Ie JAARGANG No. 268 DINSDAG 14 NOVEMBER 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 - Postgiro 184120 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of 2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. A— BERLIJN, 12 Nov. De Führer heeft heden een proclamatie uitgevaardigd, waarin-hij o.m. legt: De eisen van de totale oorlogvoering fijn voor mij ging van hun verantwoordelijke man nen. Want bolsjewistische chaos en burgeroorlog in deze staten zullen het eerste gevolg zijn. De tweede phase begint mot de uitlevering der z.g. „oorlogsmisdadigers", d.w.z. van de oorspronkelijk waardevolle mannen en eindigt met dc onafzienbare colonnes van mensen, die de weg n^ar de toendra's van Siberië aanvaarden om daar weg te kwijnen als slachtoffers van de zwakheid hunner regeringen. Al zijn ook de gevolgen van derge lijk verraad voor Duitsland als voor naamste factor van de strijd van hèt begin af in militair opzicht zeer ern stig geweest, zij hebben niettemin het rijksgebouw riiet kunnen doen wan- Duits succes bij Hürtgen HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER, 12 Nov. Het opperbevel der weermacht maakt bekend: Uit Nederland maken onze stellingstroe- pen melding van felle aanvallen door slagvliegers en aanhoudende bewe gingen bij den tegenstander in het gebied van Nijmegen en Helmond, die met goed gevolg door onze artillerie bestreden werden. Aan de oostelijke rand van het woud van Hürtgen hebben tanks en grenadiers de Amerikanen uit een penetratie geworperi, een hierbij in gesloten vijandelijke gevechtsgroep staat voor de vernietiging De poging van het derde Ameri kaanse leger om de vesting Metz door operatieve omsingeling ten val te brengen, is ook gisteren door onze divisies doeltreffend tegengegaan. De tegenstander, die zijn bruggenhoofd tussen Könlgsmachern en Slerck trachtte uit te breiden, werd afgosla- gen. Aan de z.uldwestelljke grens van Lo tharingen, ten noordoosten van No- meny en ten noordoosten van Chateau Snlms. slaagden vijandelijke aanvals- toppen er tegen de verbitterde weer stand onzer divisies slechts ln onder uiterst zware verliezen terrein te win nen. 79 tanks en 'gepantserde voertui gen werden door de vastberaden af weer vernield. Alle pogingen van den tegenstander om zijn penetraties naar de zijkanten te verbreden, mislukten, deels ln verbitterde gevechten op korte afstand. De gevechtsbedrijvigheid ln de wes telijke Vogezen is verminderd Op het oostelijke voorterrein der vesting Lo- rient heeft de vijand vrU zwakke ver geefse aanvallen gedaan, nadat zijn oproep tot capitulatie onbeantwoord was gebleven. Het vergeldlngsvuur op Londen, wordt voortgezet. In midden-Italië wordt verder om Forll hevig gestreden. In zwaar vijan delijk artillerievuur volhardend", heeft onze Infanterie ten zuiden vnn Forli den vijand de nagestreefde doorbraak door haar stellingen ontzegd en ter weerszijden van de stad haar hoofd- gevechtsveld gehandhaafd tegen ster ke gepantserde a-anvallen. Tussen noordelilk Macedonië en Mldden-Syrlë werden ln succesvolle gevechten onze stellingen verstevigd. In Hongarije hebben de bolsjewie ken ten noorden van. de spoorlijn CcgledSzolnok en In het gebied van Me/ockoevesd op een breed front hun aanvallen hervat met sterke infante rie- en pantserstrijdkrachtcn Duitse en Hongaarse formaties zijn ln zwar® gevechten gewikkeld met den opdrln- genden tegenstander. Tot dusver wer den 54 vijandelijke tanks vernietigd. Het Ruhr- en Mlddenrijnlandse ge bied Is overdag het doelwit, geweest van Anglo-Amer:k.vanse terreurbom- menwerpers. Vooral ln Oberlahns*ein en WuppertalBannen ontstonden verliezen aan mensenlevens. BIJ lucht aanvallen op z.uldoostelUk Duitsland werden vooral woonwijken van Salz burg getroffen. Britse terreurvllecers wierpen ln dc vroege avonduren bom men op Groot-Hamburg en Dortmund en veroorzaakten annzlenl)ike schade aan gebouwen. Luchtafweergeschut van het luchtwapen en nachtjagors scho ten 31 Anglo-Amerlkaanse vliegtuigen neer, waarvan 24 viermotorige bom menwerpers. Ie JAARGANG Fl- 267 MAANDAG 13 NOVEMBER 1944 Uitgave: N.V. De .iderspert Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31.' Leiden. Tel. 24996 Postgiro 184120 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of ƒ2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. Mussert sprak in de hoofdstad Lof voor optreden van Nederlandsen soldaat AMSTERDAM, 12 Nov. In „Kras- napolsky" heeft. Mussert gistermid dag ln een openbare vergadering het woord gevoerd. De belangstelling voor zijn redevoering was zeer groot. De Leider vertelde van zijn erva ringen. die hij heeft opgedaan tijdens zijn laatste reizen door alle provin cies. Ik heb. zo zeide hij. de oorlog, van dichtbij gezien en ik weet nu, dat daar waar de oorlog komt niets of niemand gespaard blijft en slechts de ruïne overblijft. Tal van steden zijn zwaar geteisterd., honderdduizen den zijn him woning ontvlucht. Zij zijn alles kwijt wat. hun dierbaar was. Voor hen. die dit niet weten, moge nog eens zijn gezegd, dat dit nu de „bevrijding" is. Na herinnerd te hebben aan Walche ren, waar volgens berichten van de overzijde 5.000 inensén zijn verdron ken, wees Mussert erop. dat het einde onzer beproevingen nog lang niet ln zicht ls. Sinds 1940 zijn wij diep ge zonken. Ons volk wordt niet gespaard, maar meegenomen ln het wereldgebeu ren. Thans gaat het om.de nieuwe mach ten, die het oude Europa willen over weldigen. Op de eerste plaats is dat Amerika, dat alleen kan heersen dóór een vernietiging van Europa, op de tweede plaats ls het de Sowjet, die eigenlijk Azië vertegenwoordigt en tus sen deze beide machten staat dan het oude Europa\met zijn 350 mlllioen in woners, het o,ude Europa, dat met de ondergang wordt bedreigd door de drie Internationalen, die van het kapita lisme, het Marxisme en de koningshul zen. Daartegen vecht het natlónaal- soclalisme en wanneer dit zou vallen zou onherroepelijk het communisme over Europa stromen. Wanneer het na- tlonaal-sociallstische Duitsland wórdt vernietigd, wordt Duitsland bolsjewis tisch. In Polen, Italië en Frankrijk kan men reeds waarschuwende voorbeelden zien. Zou er Iemand zijn. die denkt, dat een klein hoekje Nederland daar van gespaard zou blijven en dat daar alles goed zou gaan? Als Duitsland ver liest betekent dat het einde, van Europa. Wat ons thans bezwaart of tegenstaat ls niets vergeleken bij wat ons dan zou staan te wachten. Mussert prees verder de heldenmoed van het Duitse volk, dat alle vreselijke bombardementen en andere verschrik kingen doorstaat. Met evenveel lof wil de hij gewagen van het optreden van den Nederlandsen soldaat, die een zelf de heldenmoed toont, waar hij ook wordt- Ingezet De derde ''fase is thani begonnen, de fase van; er op ol er onder. Ons geloof is en blijft dat Hitler toch zal winnen en dat de Amerikanen over enige tijd uit Europa gesmeten zullen worden. Het gaat nu om de toekomst van'Europa. Of -wij worden overstroomd door het communisme of op de puinhopen van het kapot gerammeid Europa wordt een nieuw Europa opgebouwd. Lang niet allen begrijpen dit nog. Wij houden ons aan de kleine kern, die het wel be grijpt. Wij weter nu wat de oorlog bete kent. In dei moeilijke tijd willen wij trouw blijaan ons beginsel en ons ideaal. &;.raks komt de dag der overwinning, de dag, waarop wij kunnen zeggen; Nu gaan wij bouwen aan ons Nederlandse volk. B. Ponstein begraven AMSTERDAM. 11 Nov. De ter aardebestelling van. het stoffelijk overschot van den heer B. Ponste in, in leven bestuurder van de vroegere Alg. Ned. Typografenbond, is een ont roerende en zeer indrukwekkende plechtigheid geworden. De stoet ver trok Vrijdagmiddag omstreeks half twee van de in de Amsterdamse Gra fische School in de Dint elstraat inge richte rouwkamer. Twaalf naaste^me- dewerkers van den overledene fun geerden als slippendragers en achter de rouwkoets volgde een vrachtwagen vol kransen en bloemstukken. Enige honderden vrienden en vereerders vergezelden Ppnstein' op zijn laatste gang en ook op de begraafplaats „Zorgvlied" was zeer veel belangstel ling. In dé aula verklonk toepasselijke or gelmuziek waarna een lange rij spre kers namens werkers en werkgevers in de grafische" vakken Ponstein's ver diensten schetsten en hem dank brachten voor hetgeen hij met zoveel idealisme heeft tot stand gebracht. Begeleid door het orgel, zong een zangeres Schumann's „Allerseelen", waarna vrienden het stoffelijk over schot naar zijn laatste rustplaats droegen. Ponstein's weduwe vond de kracht om aan het vers gedolven graf een persoonlijk woord van dank te spreken tot de velen, die den over ledene de laatste eer hadden bewezen. Boterbonnen verlengd AMSTERDAM. 11 Nov. Voor de provincie NoorcLHolland is de geldig heidsduur der bonnen 1, 2/3 en 4-33 en der bonnen 1, 2, 3 en 4-34 ver lengd tot 25 November. Rantsoenbonnen „volle" melk ongeldig DEN HAAG, 11 Nov. Met Ingang van Zondag 12 November a.s. mogen ln de provincies Noord-Holland, Zuid- Holland en Utrecht de melkhandela ren geen rantsoenbonnen voor gestan daardiseerde mpik meer ln ontvangst nemen. Op de reeds Ingeleverde rant soenbonnen mag t.m. 18 November ge standaardiseerde melk worden afgele verd; na die datum ontvangt het pu bliek hierop geen gestandaardiseerde melk meer. Van 12 November a.s. af zullen de distributiediensten voor zieken, aan staande en Jonge moeders noód- rajitsoenbonnen uitreiken, geldig ln de geme/nte van uitreiking en randgemeenten, voor zoverre dit laat ste door de provinciale voedselcominls- sarlssen is vastgesteld. Déze nood rantsoenbonnen geven met directe In gang recht op het kopen van H liter gestandaardiseerde melk. Voor ziekenrantsoenen komt voort aan slechts de zgn. „a-groep" ln aan merking. Voor bestaande gevallen dezer groep zullen de distributiediensten ln de week van 12 t.m. 18 November a.s. noodrantsoenbonnen uitreiken ter voorziening in de behoefte van 19 No vember a.s. af. Voor nieuwe aanvra gen zullen terstond noodrantsoenbon nen worden verstrekt. Jonge en aanstaande moeders ont vangen gedurende een tijdvak van 32 ln plaats van 65 weken. n.l. circa zes tien weken voor en zestien weken- na de bevalling, noodrantsoenbonnen op basis van U liter per week ln plaats van 21 liter per week. Voor de eerste maal vindt deze uitreiking plaats ln de week van 12 t.m. 18 November a.s. over het tijdvak van 19 November t.m December a.s., waarvoor 5 bonnen llï liter worden verstrekt. Daarna wor den 4 bonnen al} liter per Merweke- lljkse periode gegeven, waarmede aan sluiting aan de officiële distributie- periode is verkregen. Voor giftige ar beid worden geen noodrantsoenbonnen verstrekt. Bon R Ij, tabak DEN HAAG, 11 Nov. De bonnen R 11 van de tabakskaart. welke reeds voor enkele gemeenten werden aange wezen. geven thans ook in de overige gepieenten van de provincies Noord- Holland. Zuid-Holland en Utrecht recht op het kopen van één rantsoen tabak, sigaren of sigaretten Deze bonnen zijn geldig tot en met 18 No vember 1944. Ook het Dubliek in de gemeenten, waar de bon R 11 reeds was aangewezen, wordt, voor zoverre verzuimd werd, deze bonnen in te leveren, ln de gelegenheid gesteld, hierop t.m. 18 November 1944 bij hun winkelier tabakswaren te kopen. Voor zoverre de winkeliers niet in staat zijn uit de aanwezige winkel voorraad hierop af te leveren, nemen zij de bonnen in ontvangst tegen af gifte van een ontvangstbewijs. Zodra dan de winkelier op basis van de in genomen bonnen is bevoorraad, zal aflevering hierop zonder nadere aan kondiging plaats moeten vinden vóór of uiterlijk op 2 December a.s. Roosevelt ls herkozen. Dat bete kent géén sensatie. Niet voor Europa, dat in hem den groten gang maker van deze oorlog heeft leren zien. Evenmin voor de kleine regerin gen, dfe aan gindse zijde van de front lijn in het kielzog der „groten" varen. Zoals de politieke krachtsverhoudin gen ginds liggen, blijft .het immers onder alle ^omstandigheden een s y s t e e m, het kapitalisme namelijk, dat de gebeurtenissen dicteert. Met een ander, evengoed als met Roose velt zou het Amerikaanse kapitalisme zijn zaken hebben voortgezet en dat vermindert de belangstelling van allen, die zeker weten, van het kapi talisme ln geen geval iets te wachten te hebben. Zulke feiten nemen intussen niet weg, dat Roosevelt in de afgelopen jaren bewegen heeft, vöor de ginds heersende machten een goede pleit bezorger te zijn. Iedere nieuwe uit voerder dei kapitalistische richtlijnen blijft in meerdere of mindere mate een vraagteken. Roosevelt echter heeft in dit kr der zijn waarde aan de heren bewezen. 'Wallstreet kan er geen belang bij hebben, hem juist in deze dagen door een vraagteken te vervangen. En dus ging het er slechts om, ook de Amerikaanse kiezers dui delijk te maken, dat zij, zelfs in strijd met alle democratische tradities die een president nooit meer dan één maal herkozen wilden zien in een vierde ambtsperiode van Roosevelt dienden te bewilligen. Voor deze kiezers kan het kapita lisme als systeem bezwaarlijk een aanbeveling zijn. In de Verenigde Staten groeit zelfs in de hausse van deze oorlogsjaren een „proletariaat", zoals het ln westelijk Europa slechts in wensdromen en in de propaganda van het Bolsjewisme nog bestaat Daarom koppelde Roosevelt zijn be weerde persoonlijke onmisbaarheid niet aan het economische of politie ke-, maar onmiddellijk aan het mili taire gebeuren. Ook de eenvoudigste man begrijpt gemakkelijk, dat men in het hevigst van de storm den kapi tein niet vervangt, dat men midden in een beslissende slag niet van bevel hebber wisselt. Zo kwam het er voor Roosevelt slechts op aan. de storm juist tegen de verkiezingstijd te ont ketenen de beslissende slag om streeks de achtste November tot elke prijs gaande te maken. Deze overwegingen verklaren in be langrijke mate de wanhopige 'storm lopen der Anglo-Amerikaanse strijd krachten in het westen, ook in een jaargetijde, dat voor grote krijgsge- beurtenissen allerminst gunstig is. Maar voor Nederland en het Neder landse volk hebben die krijgsgebeur- tenissen bovendien nog een andere zijde. De krijgsgebeurtenissen. die Roosevelt zich voor het zich ver zekeren van zijn vierde ambts periode wenste, spelen zich ener zijds op de Philippijnen, ander zijds echter op Nederlands grondge bied af Zij verwoesten kilometer voor kilometer Nederlandse woonsteden, Nederlandse akkerlanden en Neder landse kuituur. Zij doden en ont erven Nederlandse burgers, die zich wellicht door de vele bevrijdlngsleu- zen lieten misleiden, die er echter weinig voor gevoelden Roosevelt's verkiezingspropaganda te -betalen. Hier blijkt andermaal, hoe groot in werkelijkheid de kloof wordt tus sen het. Nederlandse volk en de uit geweken Nederlandse regering in Londen, diedit volk meent, te ver tegenwoordigen. Geen trieste oorlogs gebeurtenis karakteriseert zo duide lijk de huidige jammer van ons volk, de schrijnende onwaarachtigheid der bevrijdingsphrases als het drama van Walcheren, waar duizenden onschul dige Nederlandse vrouwen en kinde ren verdronken door de Anglo-Ame- rikaanse aanval op de zeedijken, waar vervolgens andermaal duizen den te hoop gedreven boerengezinnen in Middelburg vielen als slachtoffers van het Anglo-Amerikaanse scheeps geschut. Walcheren echter was een factor in de ontsluiting van de ha ven van Antwerpen. De haven van Antwerpen is de onmisbare ravitail- lermgsbasis, die de sinds weken bij Arnhem opgehoopte Anglo-Ameri kaanse offensiefkrachten moet voe den. Zo sluit zich de rekening. Zo blij den de pijnlijkste offers van het Ne derlandse volk gebracht in het be lang van een snelle activering van het krijgsgebeuren, die Roosevelt voor zijn verkiezing behoefde. Zo blijkt echter tevens opnieuw de be nauwende verantwoordelijkheid van dc Nederlandse emigrantenregering in Londen, die door het onderschrij ven der geallieèrde oorlogsplannen weliswaar Roosevelt's herkiezing heeft helpen mogelijk maken, maar die daarvoor de afgrijselijkheid der huidige oorlogvoering zonder woord van protest over ons volk zag bren gen. Dat volk zelf echter zal zich tot in lengte van dagen herinneren, wat de duurste verkiezingen in zijn demo cratische geschiedenis waren: die van een Amerikaansen president anno 1944. Musserf inspecteerde bataljons •van de Landstorm DEN HAAG, 12, Nov. De leider Mussert heeft de bataljons van de Nederlandse Landstorm, die in Bel gië, bij Arnhem, Nijmegen en Oos terbeek hebben meegevochten, ge ïnspecteerd, en aan een vrij groot aantal soldaten het ijzeren kruis tweede klasse uitgereikt. In een toe spraak zeide Mussert, dat de leden van de N.S.B. de pioniers zijn van de wederopstanding van de Nederlandse natie. Het doel is. een groot, sterk, fatsoenlijk volk te scheppen, dat als broedervolk naast de Duitsers mar cheert. Het Iraanse kabinet onder minis ter-president Saed heeft volgens een bericht van Reuter een verzoek om ontslag bij den Sjah Ingediend, De Japanse troepen hebben KweJ- lin, het belangrijkste steunpiïnt van den vijand aan het Kwangsifront. ge heel Ingenomen. De Tsjoengkingtroe- pen van het 31ste leger, die de voor naamste ruggegraat vormden van de Chinese verdedigers ln Kwellln, heb ben zich onvoorwaardelijk overgege ven'. Naar ln welingelichte kringen te Berlijn verluidt, kan een wisseling in de leiding der Duitse diplomatieke vertegenwoordigingen ln Madrid en Lissabon worden verwacht. ^irecceui ti J. Kerkmeester. Bu*. •urn; hoofdredacteur: Hendrik Llndt, Amsterdam; plv. hoofdredacteur; lr. A. H. de Haas van Dorsser. Haarlem; binnenland: J. v. Grieken; ülustratt» en opmaak: R. Kamps tra; volkscul tuur en kunst: M. Woltérs; muziek: Q. KL Krop; sport: J. J. Llber; adver tenties: A. H. Laxnoxera, a1len te Am. it er dam. g de redding van Europa voor het bols jewistische monster bestaat ook thans bi/ talrijke buitenlandse staatsman nen, parlementsleden, partijpolitici en econome Tot een practisch resul taat echter -r dit inzicht pas leiden, als een sterk E opese macht er in slaagt, buiten het kader der theore tische verwachtingen de gemeen schappelijke strijd van sHt.) om het bestaan te organiseren en met te voeren. Hiertoe kan en zal ech. alleen het nationaal-socialistisch?, i Duitse rijk in staat zijn. Europa is bijna altijd een veelheid van- onderling concurrerende volken rn staten geweest. Niettemin heeft het begrip Europa zijn geestelijke vorm meestal slechts gevonden ln een staat of een gemeenschap van verwante vol ken. De eeuwige strijd der Europese volken onder elkaar had daarbli zeker ook een groot voordeel. Zoals Iedere wedkamp bevorderde hij de capacitei ten en de kracht der - verschillende volken. Maar ln de tijden van de strijd van allen op leven en dood bestond het grote gevaar van een versnippe ring der krachten van dit continent Extra-keuringen Waffen-// enz. Donderdag 16 November vinden op het //-Ersatzkommando Nederland. Korte Vijverberg 5. Den Haag. weer keuringen plaats van 1416 uur. Flinke gezonde meisjes en Jongens, ook uw plaats is nog vrij. Alle inlich tingen betreffende vergoeding, onder steuning en kostwinnersvergoeding worden bij de keuring verstrekt. De mail tegenover ons is dagenlang bezig geweest niet bet vervaardigen van een windcharger. Hij klau terde het dak op en af. of er geen regen viel. hij was zijn rheumatiek vergetenhij zou voor een lichtje zorgen. Op vier. vijf plaatsen heeft naai met het cis ra- niende mo le xt je "u molentje draanu "-ues<-, ?.c> best dat de halve ouurt geen nog dicht deed v-an het geratel. Maar licht kwain er niet uit, want een wind charger is geen kleinig heid. ieder onderdeeltje moet haarfijn kloppen op het ander en daar heb je een uitgekookten vakman voor nodig. Nu is het geratel verstomd, en op het dak slaat al leen nog maar een zieli ge. zivartverregende paal. waaraan alle ivind- cliarg er idealen zijn op gehangen. Een verloren 'lichtdroom een ver woeste illuminatie-illu sie. De andere buurman was er ook achter. Die veranderde zijn radio distributie in een licht bron. Zwakstroom,- nou ja. maar als je.het ge schikte lampje weet te vinden, zal het wel luk ken. Hij vond het ge schikte lampje en in plaats van muzielc kwam er een beetje licht'uit. Maar hoe! Als het ten gerieve van de radio- distributiq spelende or kest het piano-an deed (muziekrecr "nteh ),oe- to, ge- "v had buur man e n ;'i ',n.l klein pie tepeuterig schemerlicht je. Maar wanneer er- gens in de studio een krachtige trompetstoot klonk. flakkerde het licht als het vagevuur door buurmans kamer. Een (preker werd in het lampje weergegeven als een voortdurend pinke lend lichtje, iedere na druk was een winstpunt, iedere pauze ivas een duister ogenblik. Toen heel het.gezin hoofdpijn had, verviel ook deze lichtbron. Werkelijk het is niet zo eenvoudig! Wij zijn verwend met ons „elec- tra" van draai de scha kelaar om. En de tech niek is nu eenmaal zo gespecialiseerddat een ra tio alleen voor mu ziek en een windcharger alleen voor deskundigen is. En nu zitten de huur lieden weer. net als wij. bij een walmend brillan- iinepitje (wat een ge v.i dat mijn (fjidste zoon zijn liartf- placht te plak! ii jj zij gaan naar oed. 'om zeven uur. en slapen tot midder nacht cn liggen dan te wdchten. tot het. daghet in het Oosten. He* is de meeste licht- lusligen zo vergaan. Er zijn maar heel, heel wei nig geslaagde energie- installaties voor huise lijk gebruik. En zelfs de trapenthousiasten, die hun fiets tot lichtbron ombouwden, hebben er na een paar dagen tong- on-de-sclioen-trappen et bijltje bij neergelegd. Hel is •moeilijk! En de lezer, die erin geslaagd is een werkelijk doel treffende lichtbron te maken zonder een arse naal van voor een nor maal mens on verkrijg bare' artikelen nodig ie hebben, hij schrijve ons zijn systeem. Duizenden zullen hem dankbaar zijn. Iiiligcii n ai viug coui ilcuCtlls' tyc- vochten en zijn niettemin niet over moedig geworden. De tijden van te genslagen zullen ons nooit buigen en daardoor het karakter van het huidige Duitse volk voor het nage slacht slechts in goede zin beves tigen. j Ik geloof derhalve met onwankel baar vertrouwen, dat door onze ar beid en onze offers de dag zal ko men. waarop onze Inspanning defi nitief met succes bekroond zal wor den. Ons doel kan daarbij geen ander zijn dan datgene, waarvoor wij in 1923 moesten strijden en waarvoor de eerste 16 martelaars van onze beweging zijn gestorven: de redding van ons volk uit nood en gevaar, de beveiliging van het leven onzer kinderen en kindskin deren tot ln de verste generaties. In de schaduw vgn ons volk mar cheert het Europfc dat ziet, dat thans niet alleen beslist wordt over het lot van Duitsland, maar over de toekomst van alle volken, die zich tot Europa rekenen en bewust de bolsjewistische barbaarsheid veraf schuwen. Heden gaat de, zon onder om 16 50 uur en morgen op om 8 uur. Maan op 4.44 en ondér 16.25. N.M 15 Nov., E.K. 23 Nov., V.M. 30 Nov., L.K. 7 Dec. vian honderd baarzen. Als ik zeg baarzen, dan bedoel ik baarzen en geen uit de kluiten gewassen stekel tjes. Maatbaarzen, en meer. Ander half, twee pond mochten ze wegen. Het was zo* sterk, dat we alleen baars wild' 1 hebben. Der zat toen eeuwigste .el blei, weet je, gek ge noeg zit er nou ook nog meest blei in de Amstel. maar ze is lang zo groot niet meer. Maar als wij in die dagen een blei ophaalden, schudden we net zo lang boven wa ter tot die der ai viel. Tja, jonge tje,, dat was hengelaristocratie: we wilden baarzen vangen en anders kwam er niets in aanmerking, hoe groot en zwaar ook. Het was cok. niet nodig: baars is een lekkere vis. lekkerder dan blei, en we vingen altijd genoeg. Tegenwoordig pikt iedereen alles mee,' als het maar even naar de maat ruikt. Tja, man, zo is het en niet anderp Er kwam weer een hagelbui. Ik vond het welletjes en ging huistoe. Maar Korneel bleef. Stoer en stug, ondanks zijn bijna zeven kruisjes. ^ireocour R J Kerkmeester. Buv- »um; hoofdredecteur. Hendrik Llndt, Amsterdam: plv hoofdredacteur; lr. A. h. de Haae van Dorsser, Haarlem; binnenland J v Grieken. ïllustran» en opmaak R Kampf-ira. volkscul tuur en kunst M svolters. muziek: G. K Krop; sport: J J Llber; adver tenties. K. H. Ummera, allen te Am- sterdam. K 114 •4..W.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1