HET DAGBLAD mSm - life i fI VOOR 'UiïDEN EN OMSTREKEN VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN euw projectiel bestookt onden sinds enige weken q steeds verzet jp Walcheren ft® „Onverklaarbare explosies" door de V2 Een van 't ouwe ras aorbraakpogingen bij de Moerdijk verijdeld lie afweerslag bij lijn-Marne-kanaal .1: Churchill roept op voor de „eindspurt" Offensief nabij Sneeuw en regen in het Oosten Aken verwacht OFDKWARTIER VAN DEN tER, 8 Nov, Het opperbevel eennacht maakt bekend: lat sinds de 15de Juni het ge- vari Groot-Londen met slechts onderbreking en met afwissc- kracht onder het vuur van de ïeeft gelegen, wordt deze be ing sinds enige weken door het Ik van een nog veel doel tref- r projectiel, de V-2, versterkt, de noordelijke punt van Wal- a hebben de eigen steunpunten >ok gisteren gehandhaafd tegen /an het westen en het oosten llenden vijand. bruggehoofd Moerdijk werd in gevechten tegen sterke tank- ilen gehandhaafd. ;e artillerie bestookte doeltref- vijandelijke concentraties en turende bewegingen in het ge- van Nijmegen en ten oosten ïclmond. ks en grenadiers vernietigden uldoosten van Stolberg de daar teden Amerikaanse gevechts- en heroverden na zware gevech- ie plaats 'Kommerscheldt, on- verbltterde tegenstand. Daarbij n vilftlen Amerikaanse tanks 2SChoten. twee buitgemaakt en dan 300 gevangenen blnnenge- stërke voorbereiding door artll- glng de vijand In de vroege aduren tussen Pont Mousson a at eau Sallns tot de daar ver- :e grote aarival over. Er zijn gevechten ontbrand. Eigen roepen drongen ten zuiden en asten van Chateau Sallns en «n ordoostelijke hoek van het woud Parroy diep ln de vijandelijke igen door. bliezen 25 kazemat- p en keerden met gevangenen en bult naar de eigen linies terug, de Etrusklsche Apennijnen wer- vljandelljke aanvallen ln de bocht ten noorden van Rocca Dasciano in de diepte van het gevechtsterrein door de daar ende divisie Infanterie opge- n. i-het- Balkanfront wordt opnieuw ng gemaakt van levendige ge- saetivitelt zonder belangrijke dering ln de toestand. In het an de zuidelijke Morava zitn vrij 2 aanvallen der Bulgaren mis- Op de Egeïsche zee heeft een torpedoboot een duikboot van /ijand tot zinken gebracht. >r Boedapest en ten noorden vin poorlijn Segled-Szolnok hebben tanks en -grenadiers sterke aap- der bolsjewisten afgeslagen. tegenaanvallen werden de bol- eken uit verscheidene plaatsen even. Aan de mldden-Theiss zijn ie en Hongaarse formaties ln gevechten gewikkeld met vrij e vijandelijke aanvalsgroepen, •llegers ondernamen overdag en des nachts doeltreffende aanvallen op de Sowjet-Russische rarvitalllerlng. In het Oostpruislsche grensgebied ont-stonden slechts plaatselijke gevech ten De kracht van de bolsjewistische aanvallen op ons noordelijke front ls gisteren ook ln het gebied van Autz verminderd. Waar de vijand verder tfanvalt. werd hij ten dele ln tegen aanvallen verdreven. Daarmede is de door de bolsjewieken beoogde door braak in Koerland mislukt. In een verbitterde afweerslag van twaalf da gen hebben onze dlvlsiès stand gehou den tegen de stormloop van overmach tige bolsjewistische strijdkrachten en daarmede een groot deel van de bolsje wistische aanvalsformatles. vooral van de opgestelde pantsertroepen, uiteen geslagen. Van 26 October tot 7 Novem ber werden 602 vijandelijke tanks ver nietigd, 239 bolsjewistische vliegtuigen boven het strijdgebied neergeschoten, waarvan 110 door luchtdoelartillerie van de luchtmacht. In Finland ontstonden ten noord westen van Ivalo en ten westen van de Varangerfjord plaatselijke gevech ten met Finnen en bolsjewieken "Bij aanvallen van Arilerlkaanse ter- reurvliegers óp het zuidelijke rijksge bied werden door luchtdoelartlllerie van de luchtmacht zeven viermotorige bommenwerpers neergeschoten. In de woonwijken van Marburg'aan de Drau en van Wenen ontstond geringe scha de aan gebouwen. Het opperbevel van de weermacht maakt verder bekend: De georganiseerde opstandige bewe ging in Slowakijéis ineengestort en uiteengeslagen. In moeilijke, meer dan twee maanden geduurd hebbende bos- en" berggevechten hebben troepen van de Waffen-ff en.het leger onder bevel van de tf-Obergruppenfilhrer en gene raals der Waffen-/! Berger en Hófle Westelijk en Midden-Slowakije gezulr verd van een onder bolsjewistische en Tsjecho-Slowaakse leiding staan den argllstigen vijand en zijn aanfiafigers. Generaal Viest, lid van de uitgeweken regering te Londen en bevelhebber van het z.g. Tsjecho-Slowaakse nationale leger, en de chef van zijn stat werden gevangen genomen. De poging om ons oostelijk front ln de rug aan te valleu heeft dc opstandelingen meer daA 4000 -docten en bovendien meer dan; 15.000 gevangenen gekost. Volgens We* voorlopige gegevens werden twèe pant ser treinen, 267 vliegtuigen., 104 tanks. 309 stukken geschut cn alle voorraden der opstandelingen bult gemaakt De volledige zuivering des lands vdn -de overblijvende 'bensk?groepen wordt voortgezet. Ie JAARGANG No. 265 VRIJDAG 10 NOVEMBER 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureau* "voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Iel 24996 - Postgiro 184120 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of ƒ2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. De verkiezingen in de Ver. Staten STOCKHOLM. 9 Nov. Naar de Britse berichtendienst meldt, zijn thans^ voor Roosevelt 23.437.270 stemmen gesteld, voor Dewey 20.628.444. Er zijn negentien nieuwe demo cratische en tien nieuwe republi keinse senatoren gekozen. Voor zes zetels is het resultaat nog niet be kend. De democraten beschikken op het ogenblik dus over 55 zetels in de senaat, de republikeinen over 34. In het Huis. van Afgevaardigden hebben de democraten 238 zetels verworven, de republikeinen 175. Yoor twintig zetels is de uitslag nog niet ijkend. Het D.N.B. meldt: De herkiezing .van Roosevelt is volgens de tot dus ver ontvangen berichten een feit. In de Wilhelmstrasse beschouwt men de herkiezing als een voldon gen feit, dat niets verandert aan de toestand. Daarom is het overbodig het verkiezingsresultaat diepgaand te bespreken. Voor Duitsland is de situatie, volkomen duidelijk: Roose velt is de uitgesproken vijand van het Duitse volk Ofschoon de toekomstige samen stelling van het Huis van Afgevaar digden en de senaat nog niet defi nitief vaststaat, schijnt zich hier een afkeren van het beginsel van het isolationisme en een sterkere neiging tot interventionisme ook in Europese problemen af te tekenen. Met: dit politieke feit zal men in het vervolg - rekening moeten hou den. Terloops wordt opgemerkt, dat Roosevelt in de laatste rede van Stalin een sterke steun voor de ver kiezingen heeft gekregen. Ira-keuringen Waffenenz. nderdag 16 November vinden op -Ersatzkommando Nederland, e Vijverberg 5, Den Haag; weer ingen plaats van 1416 uur. Inke gezonde meisjes en jongens, uw plaats is nog vrij Alle Inllch- én betreffende vergoeding, onder- nlng en kostwinnersvergoeding 'cn bij de keuring verstrekt. Politièice crisis in Canada GENEVE. 9 Nov. Canada maakt een ernstige politieke crisis door. welke zich de laatste dagen nog heeft verscherpt, zo schrijft de Correspon dent te Toronto vtfti de ..Dally Tele graph". De crisis is ont-staan als ge volg van de noodzakelijkheid de Ca nadese troepen ln Nederland en Italië aan te vullen. Ook het aftreden van den minister 1 van oorlog. Ralston, heeft de crisis niet nader bij haar op lossing gebracht. De correspondent haalt iiet blad ..Globe and Mali" aan, dat' verklaart, dat de noodzakelijkheid t-ot aanvul ling der Canadese troepen buitenge woon ernstig is. want de Canadese regimenten hebben geweldige verlie zen geleden en bet gaat er thans om of men voor de duur van de oorlog nog Canadese contingenten als zelf standig strijdende eenheden zal kun nen handhaven. In het algemeen verlangt de pers van de regering een openlijke verkla ring. hoe het met de Canadese troe pen aan de fronten staat en of de toestand door een reorganisatie kan worden gesaneerd. Dc moord op Lord -Moyne STOCKHOLM. 9 Nov. Naar uit Caïro gemeld wordt, hebben de belde loodse moordenaars van Lord Moyne, die lid waven van de terroristenorga nisatie „Sterniiü tijdens Itet verhoor bekend, dat - zij van Jiun organisatie opdracht hadden gekregen Lord Moyne te vermoorden, omdat hii de verantwoordelijke leider was van de Britse politiek ln. het-nabije oosten. Het garnizoen van het eiland Mil os ln de Egeïsche Zee heeft na harde strijd van veertien dagen de Engelsen verslagen en gedwongen tot overhaaste terugtocht. Het eiland is vrij van vijanden en hecht ln Duitse handen.- 4 De- eerste plaatsvervangende volkscommissaris voor buitenlandse zaken der Sowjet Unie, „Wysjlnski. is Woensdag te Boekarest- aangekomen. Het- doel vah zijn reis ls het contro leren van de^jiakomlng van het wa- penstilstandsv^rdrag met Roemenië. Als de' nafaarstormen woeden. Foto CNFA) Nederlandse jongens en meisjes strijdt mee! Op Neerlands dierbare grond thans ook de strijd in voile hevigheid ontbrand. De strijd vooj beschaving, voor het avondland, tegen de chaos, tegen het steeds voortschrijdende bolsjewisme. Ook u wordt thans de gelegenheid geboden zich verdienste lijk te maken in deze grootste worste ling aller eeuwen. Nederlandse jongens van 15 tot 21 jaar en meisjes tot 25 jaar kunnen als helper of helpstei der Duitse Luchtmacht of Marine geplaatst worden bij de berichtendienst en de afdeling schijnwerpers.- De opleiding duurt drie wéken. De Nederlandse jongens en meisjes genieten dezelfde voordelen eii voorrechten als de Duitse makkers. Goede verzorging en huisvesting, keurige kleding en een goed salaris. Opleiding in Nederlands verband entewerkstelling op eigen Nederlandsebodem Aanmelding enz. Amsterdam, "Utrechtsestraat, 127. Geluidloos in de vlucht Het echte ouwe ras sterft uit," zei Korneël, en putte ten nieuw aasvisje uit zijn kitje. ..As je nou op een Augustusmorgen op de Ber- lagebrug gaat staan, dan zie je één onafgebroken stroom hengelaars de stad uitgaan. Hengelaars, ja, zo noemen ze zich en ze hebben ook wel een hengeltje bij zich, maar ze nemen ook der vrouw of der meis- sie mee. Het worden der ieder jaar meer, man! Het ziet soms zwart van de mensen langs het water. En allemaal hengelen! Maar as je nou deris "s avonds, als zé terug komen, zou vragen, wat ze gevangen heb- t>en, ik wed dat 99 van de 100 van de loo niks hebben. Nee, die echte ouwe hengelaars, die effetieve vakmensen, die nooit zonder zootje thuiskwamen, zijn zeldzaam geworden. Korneel zwierde zijn visje in de plomp en voer voort: ..Iedereen denkt dat-ie hen gelen kan. maar daar ontbreekt genoeg an... Heb- bie die ouwe Zon dervan gekend?" „Nee," zeg ik, „dat was voor mijn tijd." „Praat je van lol van een pen sioen," zegt Korneel, „dan heeft die ouwe Zondervan lol van zijn pen sioen gehad. Hij was portier bij de gemeente of zoiets en kreeg pen sioen toen die 65 was. Hij is eh. 96 jaar geworden. Man man. al die jaren zijn pensioen gehad! Wat een dure vóór de gemeente! Maar dat was een hengelaar! Hij ging nog op de fiets naar de Vecht toen-ie 85 was en drie maanden voor zijn dood namen we hem mee in" de wa gen. naar Zwartsluis. Toen kon-die al met meer lopen, we mosten hem uit de auto naar het water dragen en op een stoeltje neerzetten langs de kant, maar hij ving die dag nog twaalf pond brasem. En stokdoof, onbeschreeuwbaar doof, man! Maar het kon zo- hard niet. regenen of hij zat of liep té neuriën in de pol der, allemaal van die ouwe liedjes, weet je wel, die je in de tachtiger jaren in de Amstelstraat hoorde. Ja, die ouwe.Dat was me der een. De dag voor zijn dood zei die nog: „Nou Korneel, volgende zomer jongen, dan gane me der nog is op uit." Hij heeft het niet meer be leefd. Dat was ét ouwe ras, zie je. Maar tegenwoordig, .al die apen met een meissie en een hengel. Hij verlegde zijn aasvisje en keek zéér droefgeestig. BERLIJN. 9 Nov. Het weer- machtsberlcht van Woensdag maakt voor de" eerste maal meiqing van het gebruik tegen het gebied van Londen van de V. 2 Een in vergelijking met de V. 1 nog doeltreffender projectiel. Sedert verscheidene weken ligt dc Britse hoofdstad gelijktijdig of af wisselend onder het vuur van de V. 1 en V. 2. Daardoor .werd, naar bet DNB verneemt, een belangrijk sterkere uit werking der ontplofbare projectielen op Londen bereikt. De Britseregering heeft tot dusver tegenover haar volk verzwegen, dat behalve de z.g. „vliegende bommen" die intussen iedereen kent. een nog doeltreffender en ook gevaarlijker wa pen voor de verre afstand in de strijd gebracht is: dc V." 2. Naar aan het DNB verder wordt gemeld, zijn aan de Duitse leiding nauwkeurige rap porten over het succes en de uitwer king der V. 2 na iedere beschieting bekend. Over de technische bijzonderheden der V. 2. zo wordt tenslotte gezegd, kan natuurlijk voorlopig niets naders worden meegedeeld. In Engelse be richten wordt vaak als karakteristiek aangegeven, dat men deze nieuwe ont plofbare projectielen voor de buiten gewoon krachtige ontploffing niet kan horen of op enigerlei andere wijze waarnemen, dit in tegenstelling met de V. 1. die men. zoals bekend, in de vlucht ziet,aankomen. In vele berich ten over de uitwerking van de be schieting met de V. 2 ontvangen wordt gesproken van „onverklaarbare „buitengewoon De Zon gaat heden onder om 16.55 en morgerf op om 7.54. Maan op 1.27 en onder om 15.34 uur. N.M. 15 Nov., E.K. 23 Nov., V.M. 1 30 Nov,, L.K. 7 Dec. De Turkse regering heeft, beslo ten de regerlng-Bunoml te erkennen en Kemal Noesloe, voormalig Turks gezant in Perzië, tot ambassadeur te Rome te benoemen. Canadezen ontruimen Schouwen weer BERLIJN. 9 Nov. Me! betrekking tot de strijd in Zeelahd. meldt het Internationale Informatiebureau, dat de bezetting van het eiland Schou wen Dinsdag de in de vroege morgen uren van Maandag gelande Canade se strijdkrachten, na uiterst bloedige en verbitterde gevechten, tot de te rugtocht heeft gedwongen. De Cana dezen hadden tevergeefs geprobeerd, onder het in de strijd werpen van vliegtuigen, die aanvallen in scheer- vlucht uitvoerden, nieuwe strijdkrach ten "aan land te zetten. Door de zon der onderbreking vurende Duitse bat terijen, kon dit evenwel doeltreffend worden verhinderd. In de avondsche-, mering werden de overblijvende vij andelijke strijdkrachten door Britse -torpedoboten opgenomen. Het D.N.B. verneemt, 'dat. de Brit ten en Canadezen in de slag aan de Scheldemond. behalve de in het Duit se weermachtsbericht reeds vermelde 838 tanks, waarschijnlijk ongeveer 15.000 tot 20.000 doden en een veel voud van dit aantal aan gewonden verloren hebben. Bovendien vernietig den de Duitse troepen of maakten buit 247 gepantserde verkénningswa- gens en gepantserde transportvoertui gen. 125 vliegtuigen. 15 vrachtzweef vliegtuigen, alsmede talrijke landings- boten en grote hoeveelheden ander oorlogsmateriaal. Ongeveer 2000 ge vangenen viélen in handen van het vijftiende Duitse leger, waarvkn de vijand beweerde het reeds in Nor- mandië te hebben vernietigd. Dr. Aljechïn speelde simultaan MADRID. 8 Nov. De wereldkam pioen in schaken, dr. Aljechin, speel de in Valladolid simultaan aan dertig borden. Hij wist 29 partijen te win nen. De séance duurde bijna vijf uur. explosies" en een krachtige luchtdruk". De Britse regering streeft er angst vallig naar te verhinderen, dat de be volking bijzonderheden bekend wordt over de uitwerking van de beschieting met de V. 2. teneinde generlei berich ten naar het buitenland te doen door dringen. Desondanks meldt Iuterlnf uit Stockholm, dat neutrale corresponden ten uit de Britse hoofdstad herhaalde lijk bericht hebben.dat „nieuwe ont plofbare projectielen'van enorme uit werking" de laatste weken op Londen Zijn neergekomen*. Daaf-zblJ werd o.a. half Oct. het nabij Londen gelegen station van Epsom volkomen vernield. De Londense politie sloot daarop dit deel van de stad volkomen af en ver hinderde de toeloop van nieuwsgieri gen. Alle daarbij betrokken autoritei ten en alle andere personen kregen opdracht het strengste stilzwijgen te bewaren. Dit enige Londense stadswijken wordt molding gemaakt van buiten gewoon grote schade aan hele woon wijken en verkeerslnstallatles. Ook een spoorwegbrug ln het' zuiden van Londen werd totaal vernield. Wé- gens de beschlètjng met de V. 2 heeft de Britse regering zich gedwongen ge zien de reeds weer toegelaten terug keer van geëvacueerden naar Londen tot nader order uit te stellen. Correspondentie A. T. ie A. heeft nog twee mud van verleden jbar te goed en weet dat zijn brandstof)'enhandelaar 60 mud voor zijn familie apart houdt. Door de distributie uit laten zoeken of die handelaar voor u bevoorraad is verleden jaar en dan om uw twee van zijn zestig vragen. Van hooggeleerde zijde een waar schuwing voor de lezers, die zwarte aardappelen- (werkelijk zwart ge- kleürde!) in de schil zouden willen koken. Diarrhee en andere narigheid kan het <}evolg zijn. Eet dus geen zwarte aardappelen in de schil. J. Z, te.A. liet eten dat door de Centrale Keuken per vergissing iuerd uitgereikt ivas inderdaad mèt vlees en mèt vet. Het was echter bestemd voor het personeel van de keuken, niet voor de abonné's. En dus: er kan van alles, blijkbaar niet voor allen. D. G. te H. Uw ziekte maakt ver bandmiddelen en extra-lakens resp. extra-brandstol nodig U moet u tot uw dokter wenden. Het treft, dat juist de burgemeesters van H. en W. bomen in hun gemeenten gaan kap pen voor noodifjdenden en zieken. Daarom hebt gif inderdaad kans op brandstof, via dokter finlof via So ciale Zaken. G. W te A. Misschien zou het aar- - dig zijn dé gulle Texelaars een al bum aan te bieden met de handteke ningen van allen, die van hun gaven geprofiteerd hebben Dat zpu dan meteen een „verantwoording" kun nen zijn van de gaven, zodat zowel Texel als Amsterdam zouden toeten, dat dp extraatjes bij de goede adres sen zijn terecht gekomen. Ik denk dat ieder graag zijn handtekening zet voor 10 küó aardappelen of een halve fles olie «m-eciuurtt J Kerkmeester, Bu». turn; hoofdredacteur: Hendrik Llndt, Amsterdam; plv. hoofdredacteur; lr. A. H. de Haas van Dorsser. Haarlem; binnenland J v Grieken; illustratie en opmaak. R Kampstra. volkscul tuur en kunst. M Wolters, muziek: G. K Krop, 6port: J. J Llber; adver tenties: A. H. Lam mars, allen te Am- •t-prdani UJ xtdruk ls b omtrek zijn ven turen in- niemand gespaard blijft en slechts I overwinning, de dag, waarop wij de ruïne overblijft. Tal van steden kunnen neggen: Nu gaan wij bouwen zijn zwaar geteisterd,honderdduizen-1 aan. ons Nederlandse volle, den zijn hun woning ontvlucht. Zij I -- -o--. 1,.<-c^/ ui aan merking. Voor bestaande gevallen dezer groep zullen de distributiediensten ln de week van 12 t.m. 18 November a.s. noodrantsoenbonnen uitreiken ter voorzlpnlncr in Ho v,»*- titerrc uw. sysieeih oezwaarlijk een Antwerpen is de onmisbare ravitail- aanbevellng zijn. In de Verenigde leringsbasis, die de sinds weken bij Staten groeit zelfs in de hausse van Arnhem opgehoopte Anglo-Ameri- deze oorlogsjaren een „proletariaat", kaanse offensiefkrachten moet voe- zoals.het in westPliik F.urnna cWhtc. T HET HOOFDKWARTIER DEN FUHRER, 9 Nov. Het .•bevel van de weermacht maakt id: L dappere garnizoen van het /enhoofd bij Moerdijk heeft ook ■en de voortgezette pogingen der delijke tankformaties om er heen te stoten en het van de af te snijden verijdeld. Aan het e front in Nederland heeft de d de gehele dag door sterke for- :s slagvllegers in de strijd ge- vn. n de senioren aan weerszijden iken wordt toenemend artillerie- en levendig afvuren van nevel den gemeld. Evenals reeds op de dag, mislukte ook gisteren een il op Wilrselen. Onze tanks en diere zetten de zuivering in het 1 van Kommerscheidt voort, manvallen van Amerikaanse ions werden ondanks krachtige uit de lucht met veel verliezen den tegenstander afgeslagen en ij werden opnieuw talrijke ge nen binnengebracht. Een aan- uitse soldaten Werd uit de ge nschap bevrijd. afweerslag aan de grens van ringen woedt tussen Pont 6 on en het RlJn-Marne-kanaal op reedte van ruim 60 km. Tegen- fe vastberaden tegenstand onzer gstroepen konden de Ameri- divisies slechts ln enkele secto- ons hoofdgevbchtsveld binnen in, ln andere zo vooral ten oosten van Pont a Mousson wer- J bloedig afgeslagen, ten westen .hateau Sallns door tegenaanval- ruggeworpen. In het gebied van l zijn bijzonder felle gevechten e gang. Verdere aanvallen aan venloop van de Meurthe brach- ên "vijand ook gisteren slechts plaatselijke winsten. door V. 2 versterkte vuur op n werd voortgezet. iet oostelllk deel der Etrusklsche ljnen en ln de aansluitende sec- n hét Adriatlsche front zijn de :Ies van het achtste Engelse le- aa geweldige v uurvoor bereiding .•11 grote aanvallen overgegaan. bergen ten noorden van Rocea Jasciano liep de vijand vast ln ur van onze steunpunten. Op de van Forll kon hu onder krach- -ancentratle van zijn strljdkrach- ns front terugdringen en de -sector passeren. Onze troepen -h ln een tegenaanval het vijan- hruggenhoofd uiteen, uit eenheden van de marine en l\Tr„bestaande garnizoen van Het Mllos in de Egeïsche zee heeft genlange harde gevechten den eun van een Britse vlootforma- anden vijand teruggeworpen, en :eer van het eiland verdreven. a-keuringen Waffen-f/ enz. ierdag 16 November vinden op tf-Ersat2kommando Nederland. Vijverberg 5. Den Haag. weer gen plaats van ,14—16 uur. 4e gezonde melkjes en Jongens, w plaats ls nog vrij. Alle lnlich- betreffende vergoeding, onder- ug en kostwinners vergoeding bij de keuring verstrekt. Binnen het bestek onzer bewegin gen op de Balkan werd het Stroe- mitzadal volgens de plannen ont ruimd. m de sector van Papatin aan de Donau hebben de bolsjewieken vaste voet kunnen krijgen op de wes telijke oever. De gevechten ziln nog aan de gang. BIJ het bruggenhoofd aan de Donau bij Dunafoeldvar, ten zuidoosten van Boedapest, en ten noorden van Szolnok mislukten aan vallen van Sowjetrusslsche formaties. Duits en Hongaars luchtdoelgeschut en gevechtsvllegers grepen doeltref fend ln de gevechten ten zuidoosten van de Hongaarse hoofdstad ln. Door de ferme tegenaanvallen van onze troepen ten noorden van de midder.- loop der Thelss werd de tot ln het gebied van Mezoekoevesd doorgedron gen vijand opgevangen. Aan het overige front tot de golf van Riga heerste slechts geringe ge- vechtsactlvitelt. Vijandelijke terreurvllegers hebben aanvallen ondernomen op de woonwij ken van Moers, Homberg, Rheine, be nevens op plaatsen ln mldden-Dults- land. Vannacht wierpen Britse vliegtui gen bommen op Hannover. Jagers en af weergeschut van het luchtwapen scho ten 18 vijandelijke vliegtuigen neer. Gruppenkommandeur majoor Walter Nowotny, drager van de hoogste Duitse dapperheidsonderecheldlng, heeft ln de luchtstrljd na zijn tegenstander te hebben neergeschoten, de heldendood gevonden. Met hem verliest het Duitse luchtwapen een van zijn meest suc cesvolle jacht vliegers, die ln totaal 258 luchtoverwinningen heeft behaald. Conferentie met Indische leiders te verwachten? Stockholm, 10 Nov. Naar Reuter uit New York meldt, heeft de per soonlijke vertegenwoordiger van Roo sevelt ln Brlts-Indlë, Phlllpps, aan den Amerlkaansen president voor gesteld, dat Roosevelt, Stalin, koning George van Engeland en Tsjang-Kal- SJèk een conferentie der Indische lei ders tot stand zouden brengen. Op deze* conferentie zouden overeenkom sten voor de onafhankelijkheid getrof fen moeten worden, om Indië ln de oorlog te brengen. Tito in Moscou STOCKHOLM, 9 Nov. Volgens een bericht van .radio Brazzaville heeft Tito zich naar Moskou begeven om met "Stalin te onderhandelen. In Mos kou bevindt zich reeds Soebasjltsj, de minister van buitenlandse zaken der uitgeweken Joegoslavische regering. Men vermoedt dat thans te Moskou de besprekingen worden gevoerd, waar over Churchill en Stalln afspraken hebben gemaakt, en die waarschijnlijk zullen lelden tot het overnemen van de uitgeweken regering door de aan hangers van Tl to. Samenstelling Amerikaans congres Stockholm, 9 Nov. De verkiezin gen voor het Amerikaanse congres hebben, naar Reuter meldt, het vol gende resultaat opgeleverd: Senaat: democraten 55 zetels, republikeinen 37 zetels. Huls van Afgevaardigden: democraten 241 zetels, republikeinen 185 zetels. T"J*® Britse berichtendienst meldt, dat het hoogste Franse hof van be- besluit van de regering van Vichy, waarbll Henri de Rothschild van de Franse nationaliteit vervallen was verklaard, heeft vernietigd, Ie JAARGANG No. 266 ZATERDAG II NOVEMBER 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureau* voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Tel, 24996 - Postgiro 184120 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of 2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. Verliezen aan Schelde en in Italië zwaar STOCKHOLM. 9 Nov Aan het banket van den Lordmayor van Lon den heeft Churchill heden een rede uitgesproken, waarin hl| o.a. .verwees naar de Britse operaties aan de mond van de Schelde en ln Italië. Hil ver klaarde, dat „de geallieerde verliezen zwaar zijn." De slag wordt, zo vervolg de hij, eerst in het laatste kwart van een oorlog beslist en daarom moest hij het gehele Britse volk oproepen voor de „eindspurt". HU hoopte, dat ook na de inspanningen van een vijfjarige oorlog Iedere man en Iedere vrouw ln Groot-Brlttannië alsmede Iedere sol daat aan het front het uiterste zou geven. Wat de oorlog ln Europa aan gaat, boven Duitsland worden ln steeds toenemende mate grote hoeveel heden brand- en explosiefstoffen uit geworpen. Hij zelde: „wij weten uit onze eigen ervaring, welke gevolgen dat kan hebben." Nadat Churchill ln het korfc verwe zen had naar de conferentie van Tehe ran, verklaarde hij, dat de voorwaar den voor een nieuwe drlemogendhe- denconferentle „vooral ook door de verkiezingen in de Ver. Staten" be langrijk beter zLln geworden. Churchill dankte de Britse pers en de Britse openbare mening, dat deze gedurende de verkiezingen „een zo tactvolle hou ding" hadden bewaard. Hij kon slechts zijn vreugde uitspreken over de ver kiezingen ln de Ver. Staten en zeg gen, dat hij gelukkig was do komende maanden met Roosevelt te kunnen sa menwerken. In de Grote Kerk te Workujn bevin den zich ouderwetse lijkbaren voor leden van de verschillende gilden, die ook thans nog worden gebruikt. Ten behoeve van 'het Ned. Openluchtmu seum icorden van de geschilderde voorstellingen op de baren copieën gemaakt. (Foto A.P.-Griek). Taai-taai op broodbon DEN i HAAG, 9 Nov. De secre taris-generaal van het departement van Landbouw en Visserij maakt be kend, dat ln de provincies N.- en Z.-Holland en Utrecht, het publiek op de voor het kopen van brood aangewezen bonnen, voor zolang voorradig, ook taai-taal bij den bak ker of kruidenier kan betrekken. Op één rantsoen brood kan men een plak taai-taal van een géwicht van ongeveer 100 gram kopen. Twaalf duizend evacué's naar Groningen -GRONINGEN, 9 Nov Na Fries land, dat 25.000 evacué's te verzor gen zal krijgen en reeds de eerste contingenten zag binnentreden, ko men nu ook Groningen en Drente aan de beurt. Voorlopig èullen 12.000 evacué's in het noorden van de pro vincie Gronlhgen onderdak krijgen. Heden zal de eerste groep van 65 personen in Groningen aankomen, die Vrijdag worden getransporteerd naar Uithuizen. Drente krijgt twee drie duizend mensen te verzorgen. Een groot probleem is de verzorging onderweg. Het Rode Kruis ln samen werking met het evacuatiebureau heeft hier practisch de leiding en zorgt voor de Inkwartiering. Ondersteuning Ned. vrijwilligers Het Fürsorgekomfnando bij den höheren u und Pollzelfiihrer „Nord- west" deelt mede: Op ondersteuning recht hebbende familieleden van Nederlandse vrijwil ligers bij het leger, de marine, het luchtwapen. de Waffen-##. de Land storm Nederland, de Waaserschutz-po- llzel, de technische Nothllle en het Duitse Rode Kruis, die tot dusver hun uitkering tot en met 31 December 1944 nog niet hebben ontvangen, moe ten hiervan per omgaande mededeling doen aan de naastbijzUnde, voor hun huidige woonplaats bevoegde Ortakom- rpandantur. Voortaan uitsluitend ernstig zieken ziekenrantsoenen DEN HAAG, 10 Nov. De secreta ris-generaal van bet departement van Landbouw en Visserij deelt mede, dat de distributiediensten in de provin cies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utreóht voortaan uitsluitend aan zie ken van de zgn. A-groep ziekenrant soenen zullen uitreiken, zulks ln over eenstemming met de door de hoofd inspectie van de volksgezondheid vastgestelde nonnen. BERLIJN. 9 Nov. Volgens een Efe-berlcht uit New York ls daar op een velling het beroemde schilderij „De Madonna en het kind" van den 15den eeuwsen. meester Filippo Llppl voor 30.000 dollar verkocht. Het stuk kwam uit de nalatenschap van een schoenenfabrlkant, Leon Schlnasl. Heden gaat de zon onder om 16.53 uur (Zondag ora 16.52 uur) en mor den op om 7.56 uur (Maandag 7.58 uur). Maan op 2.32 (Zondag 3.39) en on der 15.51 (Zondag 16.08). N.M. 15 Nov.. E.K, 23 Nov., V.M. 30 Nov., L.K. 7 Dec, BERLIJN, 9 Nov. Op het eiland Walcheren, aldus meldt In- terinf gelukte het de Canadese overmacht onder bescherming van de ochtendnevel op enkele plaatsen diepe penetraties tot stand te bren gen in het noordelijke gedeelte van het eiland. De hierdoor afgesneden Duitse troepen vormden evenwel egelstellingen, die de strijd voort zetten en den tegenstander zware verliezen berokkenden. Aan het front ten zuiden van de Maas. maakten de Duitse troepen in het bruggenhoofd bij Moerdijk zich in de nacht los van den vijand. Ook deze operatie gelukte zonder grote verliezen hoewel een hevige noord- westerstopn woedde en het afzonder lijke Britse tanks gelukt was de op geblazen Moerdljkbrug te bereiken. In het gebied van Aken worden de tekenen, die erop wijzen, dat de door het eerste Amerikaanse leger opge stelde vier pantser- en zeven infante riedivisies spoedig tot het offensief zullen overgaan, steeds duidelijker. Het beschieten met nevelgranaten, teneinde hierdoor de Duitse artillerle- waarnèmers te verblinden, heeft zich thans tot andere frontzones uitge breid. 'Het artlllerieduel ls belansrljk in hevigheid toegenomen en dp activi teit van het Amerikaanse luchtwapen ls zeer groot, In het gebied van Zuid-Luxemburg zijn de Amerikanen na het aanbreken van de duisternis en na storingavuur door de artillerie, op drie plaatsen de Moezel overgestoken. In een onmiddel lijk uitgevoerde tegenaanval werden de overgezette formaties uit elkaar ge slagen en slechts resten, slaagden erin wederom de andere oever te be- reiken. Nabij St. Die kon een kleine penetratie worden afgegrendeld. Het offensief van het versterkte der de Amerikaanse leger van generaal Patton tussen Pont a Mousson en het RijnMarnekanaal. kan als eerste faze van de aangekondigde massale aanvallen op het Duitse westelijke front worden beschouwd. De hevige gevechten op het veertig kilometer brede front duurden ook op de twee de dag met onverminderde hevigheid voort. Generaal Patton wierp hier al zijn ter beschikking staande jacht bommenwerpers en nachtvliegers ln de strijd, terwijl ook zijn artillerie- strijdkrachten versterkt waren. De Duitse troepen verdedigden zich met taaiheid en hardnekkigheid en sloe gen de aanvallen met uitzondering van twee plaatselijke penetraties van ongeveer drie kilometer diepte ln het gebied van Nomeny en Chateau-Sa- lins, af. Op het slagveld tussen Donau en Thelss wisselden aanvallen en tegen aanvallen elkaar de gehele dag af zon der dat zich belangrijke wijzigingen voordeden. Sowjetrua6ische aanvallen op Monor en Pills stortten ineen. Pe netraties ter weerszijden van UJszass konden na» hevige tegenaanvallen, te niet worden gedaan. Het- bolsjewisti sche offensief van het bruggenhoofd ten noordoosten van Szolnok uit werd, nadat reserves waren aangeko men, tot staan gebracht. In de middelste sector van het oos telijke front waar regen en sneeuw de wegen ln een moeras hebben veran derd, zwijgen de wapens. In Koerland deden zich slechts plaatselijke ge vechten voor. Naar het Intern. Informatiebureau van het Italiaanse oorlogstoneel meldt, zijn ln de Adriatlsche sector hevige gèvechten gaande om de stad ForlL Hier gelókte het numeriek ln de meerderheid zijnde Britse formaties ten zuiden van de Vla Emilia de rand der stad te bereiken. In de dalen ten noorden van de Monte Trebblo. die na taaie afweerstrljd moest worden opgegeven. zJJrt opdrlng-nde Poolse soldaten voor de nieuwe hoofdverdedi gingslinie door het massale afweer- vuur tot staan gebracht. Britse Hoge-Commissaris in Canada te loslippig BERN. 9 Nov. Naar Exchange uit Ottawa meldt, verwaohten goed Ingelichte politieke kringen het aftre den van den Hoge Commissaris Mal colm Macdonald. Diens positie ls ern stig geschokt, Macdonald heeft n.lr ln een rede persoonlijke toespelingen op de Britse politieke leiders gemaakt. De Daily Herald noemde deze rede een verbazend staaltje van ongegeneerd heid. Macdonald heeft verklaard, dat Churchill en vele andere persoonlijk heden ln Eden den toekomstlgen mi nister-president zagen. Verder zelde hij. dat Ingeval cfb LabourpartiJ den volgenden minister-president moest aanwijzen, de keuze slechts op Mor rison, Bevln of Crlppe kon vallen. De aansriag op Lord Moyne BERN, 9 Nov. (DR.B.) De moor denaar, van Lord Moyne, die leden blijken te iljn van de terrorlsten- groep „Ster'', hebben thans bekend, dat zij van de léi'Jlng dezer gehrime organisatie niet alleen de opdracht ontvangen hebben Lord Moyne, doch ook drie andere vooraanstaande Britse personen neer te schieten, zo meldt „Exchange" uit Caïro. De „Ster" zou zich ten doel gesteld hebben, door het aanwenden van het brutaalste geweld „de vrijheid van. Israel te dienen". De moordenaars noemden zich Molsje Cohen en Itzak Salzmann, doch men betwijfelt of dit hun werkelljke na men zijn. Bommen op Zwitsers gebied BERN, 9 Nov, Anglo-Amerikaanse vliegtuigen hebben hedenochtend tus sen 11.36 uur en 11.45 uur bommen geworpen naar de electrlsche cen trale Rhelnfelden-aiattiekien. Naar van bevoegde Zwitserse zijde daaiom- trent wordt meegedeeld, zijn onge veer 20 zware bommen uitgeworpen. Het viaduct der spoorlijn Egllsau- Koblenz werd getroffen. De overige boplmen kwamen op 100 tot 300 meter ten zuiden der electrlsche centrale te recht. Drie personen werden gedood, vier gewond, onder wie twee leden van het Zwitserse leger. De centrale werd niet getrofen, doch liep door de luchtdruk ernstige schade op en de hoogspannlngslëldingen braken. Meer dan zes bommen werden geworpen op de houten Rijnbrug, die Dlessenhofen verbindt met het Badense dorp Fallln- gen. •puojppSuT ijaaq 7i3A»sooh *uapis -aid tfd o8bjauvbSbis)uo uftz fpj 'Pioapagoaui anuaiojuoos-tad 'op do 'sojjoi piojhh 'uojjoieptrejq 0:reqtoo[A jooa op8i}ipeunoAo3 uo uo^bz os'puai -UOUUiq UBA OSUBBlilJiOUIV ep 7joot{ 7Ptaux uoiSujxiVBM. Tjn jojnon leen -aön 6 'mOHHOOXS toirtcteun H. J. Kerkmeester, Bu*. •um; hoofdredacteur: Hendrik Llndt, Amsterdam; plv. hoofdredacteur; lr. A. H. de Hsas vaa Dorsser, Haarlem; binnenland: J. T. Orleken; Illustratie en opmaak: R. Kampstra; volkscul tuur en kunst: M. ■Wolters; muziek; O. K. Krop; sport: J. J. Llber; adver- tentjes: A. B. Lammera, allen te Am- sterdam. jg hj

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1