HET DAGBLAD HET DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Bruggen óver de Moerdijk opgeblazen Verzet in duinen van Walcheren Stalin over Teheran en de oorlog. Verwoede strijd om bruggenhoofden In het bedrijf langs de Maasoever Onze nationale biljartploeg zou zeer sterk kunnen zijn Spelpeil is bijzonder toegenomen Lord Moyne vermoord Nieuw Duits front op de noordelijke Maasoever Meer gevechts actie in Italië Brits-Canadese landing op Schouwen t1 Twee in één! Roosevelts herkiezing staal vast Meerderheid weinig imponerend Schendingen van hei volkenrecht HOOFDKWARTIER VAN DIEN FÜHRER, 6 Nov. Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Op het overstroomde eiland Wal cheren worden op enkele duinen nog talrijke eigen steunpunten gehand haafd. Op Middelburg ligt zwaar vuur van vijandelijke scheepsartillerie. Na verbitterde gevechten aan de benedenloop van de Maas trokken onze troepen zich terug op enige vrij kleine bruggenhoofden. De bruggen van de Moerdijk werden volgens de plannen opgeblazen. Ten zuidoosten van Helmond werden de aanvallende Engelsen na geringe aanvankelijke successen weer teruggeworpen. In hét penetratlegebled ten Zuid oosten van Stolberg kwamen onze uit het Oosten en Zuiden tot de tegen aanval overgegane gevechtsgroepen goed vooruit en sneden vijandelijke strijdkrachten af. Vijf tanks werden stukgeschoten. Om de uitgangen van meren en bos ten Westen van de bovenloop der Meurthe bij St. Die en om de uit het Moezeldal naar de Westelijke Vogezen leidende weg Is het ook gisteren weer tot verbitterde gevechten gekomen. De aanvallende vijandelijke bataljons werden teruggeworpen. Slechts ln enkele sectoren konden zij ln de loop van de dag onbelangrijke terreihwinfet behalen. Het garnizoen van La Rochelle stoot te bij een verrassende uitval door der tig km. ten Zuidoosten van de stad gefortlflceerde Franse stellingen heen en rolde ze op. Bij slechts veertien eigen gewonden werden den vijand zware verliezen toègebracht. Na het opblazen van talrijke versterkingsin stallaties van den tegenstander keerde de gevechtsgroep metrijke bult ei> talrijke gevangenen weer ln de vesting terug. Het vuur van onze V. 1 lag giste ren weer op Londen. De geringe gevechtsactiviteit ln de meeste sectoren van het Midden-Ita- llaanse front duurt voort. Slechts ln het gebied ten Noordoosten van Roc- cas Casclano ls het tot harde plaat- -selijke gevechten gekomen, waarbij de aanvallende vijand onder zware ver liezen geringe vorderingen behaalde. Op de Balkan leden de ln het dal van de Stroemitza bij Kumanovo en ten Noordoosten van Prlstlna aanval lende Bulgaren zware verliezen Ver scheidene sterke aanvallen der bol sjewieken op ons bruggenhoofd aan de Dona Dünaföldvar stortten Ineen. In het gebied ten Zuiden èn Zuid oosten van Boedapest mislukten nieu we aanvallen der bolsjewieken. Eigen pantserformaties stieten ln de achter waartse verbindingen van den vijand en vernietigden talrijke mars- en ra- vitailleringscolonnes. Slagvliegers vie len ten Zuidoosten van Boedapest overdag en des nachts concentraties der bolsjewieken met goed resultaat aan. Tussen Cegled en Szolnok bieden Duitse en Hongaarse troepen verbit terde tegenstand tegen de verder aan vallende bolsjewistische formaties. Tegenaanvallen wierpen de bolsjewie ken aan het front aan de Thelss en aan de Slowaakse grens uit ons ge- De zon gaat heden onder om 16.58 uur.en morgen op om 7.51 uur. Maan op 23.00 en onder 14.51 uur. L.K. 7 Nov., N.M. 15 Nov., E.K. 23 Nov., Y.M. 30 Nov. vechtsveld, waarin zij na krachtige vuurvoorberelding hadden kunnen bin nendringen. De stad Goldap ln Oost-Pruisen ls van de bolsjewieken bevrijd. In ver bitterde gevechten van drie dagen werden de daarin gesloten bolsjewis tische regimenten voor het grootste deel vernietigd, hun restanten werden gevangen genomen. 59 tanks-en stuk ken stormgeschut, 134 kanonnen van allerlei aard en talloze zware en' lichte wapens vielen ln onze handen. Talloze dode bolsjewieken llggeri op het ge- vechtsveld. In Koerland zijn ook op de .tiende dag ,van de afweerslag ajle doorbraak pogingen der bolsjewieken mislukt 41 vijandelijke tanks werden hier stuk geschoten. Anglo-Amerlkaanse formaties bom menwerpers en ln scheervlucht vlie gende toestellen zetten hun terreur- aanvallen op het Westelijke en Zuid westelijke gebied van Duitsland voort. Het stadsgebied van* Wenen werd bij zonder zwaar getroffen. Strijdkrachten der luchtverdediging schoten '43 vijan delijke vliegtuigen, merendeels vier motorige bommenwerpers, omlaag. STOCKHOLM, 7 Nov. Op de fees telijke bijeenkomst der Moscousfe Sow- Jets, naar aanleiding van de 27ste ver- Jaardag der L jlsjewtstische October- revolutie, h'eeft Stalin, als voorzitter van de commissie van Staatsverdedi- glng, een rede gehouden. Hij zeide o.a.. dat het rode leger de gehele last der gevechten alleen moést dragen, waaruit- hij het recht meent te kunpen afleiden, dat het rode leger „de overwinningsbanier ln Berlijn zal hijsen" Er bestaat reden aan te nemen, zo zelde Stalin, dat dit „ln de nabije toekomst" zal geschie den. Ten aanzien van het binnendringen van het rode leger in Noord-Noor- wegen verklaarde Stalin, dat het hier een „geallieerd land" betteft. Stalin zeide vervolgens, dat alles wat zich heeft\ afgespeeld teryg te* bren gen viel tot de besluiten van de, con ferentie te Teheran. De daar genomen besluiten zijn automatisch ln daden omgezet HIJ liet daarbij doorscheme ren. dat reeds destijds de militaire plannen ln die zin waren vastgelegd dat de bondgenoten der Sowjetunle hun aandeel aan de bloedige offers moesten overnemen, -waardoor ook voor het rode leger een zekere ont lasting ontstaan ls. Doch niet alleen op militair, ook op politiek gebied is de conferentie van Teheran het uitgangspunt geweest ,Ltlatieven- waaruit de eensge zindheid der geallieerden telkens op nieuw gebleken ls. Dit ls ook bij de Jongste Moscouse conferentie ondub belzinnig tot uitdrukking gekomen. Aan het. slot zljnej rede verklaarde btalln zich tegen een Internationale organisatie als de „Volkenbond waar- h^.WiJ..ee^ zo- treurlge nagedachtenis hebben Daarentegen sprak hij zich uit \oor eeh organisatie, die beschikt over alle „effectieve" mogelijkheden, zonder in bijzonderheden te pi-sci- fi™6™: ^oe hij zlch een dergelijk in strument van veiligheid voorstelt. GRONINGEN, 6 Nov, Hedenoch tend wist het vllfjarig dochtertje van de familie J. E.. wonende aan het Winschoterdlep, alhier, ln een onbe waakt ogenblik een fles met lysol te bemachtigen. De kleine nam enige slokken en werd ln ernstige toestand naar het Academisch Ziekenhuis overgebracht. Ie JAARGANG No. 263 WOENSDAG 8 NOVEMBER 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 - Postgiro 184120 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of f2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. Walcherens bevolking lijdt hoge verliezen BERLIJN. 7 Nov. Op het eiland Walcheren culmineerden de buiten gewoon verbitterde afweergevechten van het Duitse garnizoen tegen de veelvoudige overmacht der aanvallers ln de strijd om een versperring bij Arnemuiden. Alvorens de Canadezen hun met de modernste aanvalsmid delen uitgeruste stormcolonnes tot de strijd lieten overgaan, richtten zij eerst een geweldig trommelvuur op de versperringsstelllng. De - Duitse troe pen weerden zich tot den laatsten man en vertraagden aldus doeltref fend de opmars der Canadezen naar Middelburg. In deze stad. die voortdurend onder het vuur van zwaar Brits scheepsge schut lag, heeft het grootste deel van de ellandbevolking na de vernieling der zeedijken en de daardoor ontstane overstroming van minstens drievijfde van het eiland ben toevlucht gezocht. Ook een deel van de stad zelf ls overstroomd en de bevolking vond slechts een toevlucht in de huizen der hoger gelegen straten, die thans door de Britse artillerie ln puin gelegd worden. De verliezen onder de bur gerbevolking, van wie vijfduizend mensen bij de overstroming verdron ken, zijn buitengewoon groot. In het gebied van Domburg handhaafden de Duitse troepen hun posities, hoewel de Canadezen vlammenwerper-tanks gebruikten om hun verzet te breken. Aaü het front ten zuiden van de Maas werd de gehele dag aan de brandpunten der voorafgaande dagen hevig gevochten. Het gelukte de Duitse troepen door het voortreffelijk verzet van hun achterhoede zich met medeneming van al hun wapens en oorlogstuig op de noordelijke oever van de Maas te distanciëren. Daarbij werden zij op de beste wijze ge- Bekendmaking De 17de November arsvan 14-tot 17 uur. vindt ln het gebouw van het #-Ersatzkommando „Nlederlande", Ne- benstelle Dam 4, Amsterdam, 6en keu ring plaats voor verpleegster bij het Deutsche Rotekreuz. Nederlandse meisjes en vrouwen van 18 tot 30 Jaar kunnen zteh hiervoor melden. De 17de November a.s., van 9 tot 12 uur, vindt ln het gebouw van het M-Ei-satzkomraando „Nlederlande",. Ne- benstelle Dam 4, Amsterdam, een keu ring plaats voor de Waffen-tf (panzer, flak, artillerie, - enz., enz.), ook NJS.K.K. Flinke, gezonde. Nederlandse jon gens. die de zoware strijd om ons zijn of niet zijn begrijpen en zich hiervoor ln willen zetten, kunnen zich dan mel den. Helpt mede uw vaderland te ver dedigen tegen de opdringende brand stichters en verwoesters van datgene, wat door onze voorvaderen met Veel moeite en offers werd verworven. steund door de Duitse batterijen, die gedeeltelijk in een open stelling de Brits-Canadese tankconcentraties als mede de gemotoriseerde formaties van den vijand, die tussen de Duitse be wegingen moesten dringen", uiteen sloegen. Eveneens konden verscheide ne malen krachtige aanvallen op de bruggenhoofden Willemstad en Moer dijk afgeslagen worden. Nadat de Duitse troepen waren overgezet wer den de- belangrijke verbindingen over het Hollands Diep opgeblazen. Straatgevechten In het gebied van Den Bosch ont stonden bij de voortzetting der Britse aanvalsoperatles hevige hulzenge vechten ln het zuidelijke deel van Heusden. Ondanks onguhstlg weer en water poogden de Britten onder be scherming van de ochtendnevel meer malen over de Maas to trekken, doch deze pogingen stortten ln het gecon centreerde vuur oer Duitse afweerwa- pens telkens snel ineen. Na een krachtige artlllerievoórbereidlng en het afschieten van talrijke nevelgra naten gingen de Anglo-Amerlkanen aan weerskanten van de weg van Asten naar Meljel tot de aanval over. Deze stuitte op een tegenaanval der Duitse troepen, die met medewerking van zwaar stormgeschut en gemotori seerde artillerie de aanvallers tot ach ter hun uitgangsstellingen, poogden terug te werpen, hoewel de tegen stander voortdurend aanvallen in scheervlucht ondernam. Frans brigade-generaal tot dwangarbeid veroordeeld STOCKHOLM, 7 Nov. Naar-Reu ter uit Parijs meldt, is de brigade generaal der luchtmacht Pinard Maandag door een Parijs gerechtshof tot levenslange dwangarbeid veroor deeld. Hij was van hoogverraad be schuldigd, omdat hij een Frans anti- bolsjewistisch legioen had gevormd. Ook de negentienjarige zoon van Pin- sard werd gearresteerd. De generaal bepleitte diens vrijspraak en zeide: „Gij kunt mij veroordelen, doch laat mijn zoon vrij, die slechts een kind is". Geallieerde scheepsverliezen STOCKHOLM, 7 Nov. Volgens radio Londen heeft het hoofdkwartier van generaal Eisenhower medege deeld: „Bij de landingen ln het ge bied van West-Kapelle zijn zware verliezen ontstaan. Vele landings- boten zijn verloren gegaan. Bijzonder zware verliezen leden beveiligings vaartuigen der rechtstreekse icust- vloot. Van 25 dezer schepen gingen er twintig verloren. Zij trokken het vij andelijke vuur aan, terwijl de storm- boteh de kust naderden1-; Eén van de moeilijkste punten, waar vele briefschrijvers mij dagelijks voor zetten, is de verstrek king van extraatjes in en door de be drijven. Die er niet van geprofiteerd hebben, schrijven met nijd over an deren. die het wel hebbeil. Slechts een enkele kan nog de zon van de bonloosheid i?i 7tef, water van zijn buurlui zien schijnen. De rest schrijft steevast: Bij bedrijf zus'en zo hebben ze al drie keer paling gehad, wij nog niet, hoe zit dat? Soms is door zo'n briefwisseling en door het te berde brengen van lichtende voorbeelden" een steentje aan het rollen gebracht en heeft uiteindelijk zich ook zulk een eetbare lawine van druiven, pa ling, appels en aardappels uitgestort over een tot dan toe gespeend bedrijf. Grote banken en bedrijven delen b.v. rijkelijk over het personeel uit, wat met schepen vol wordt aange voerd. Bonloos Blijkbaar is smokke len in het groot toch nog altijd ge makkelijker dan in het klein. Ik zou zecjgen: tegen de ..geborgen heid in het bedrijf" is niet veel te zeggen, zolang het distributievrije artikelen betreft. Maar zodra het dis tributiegoederen betreftook al geeft de C.C.D.hier zelf het slechte voor beeld. door voor dè afpakambtenaren zelf allerlei extraatjes te reserveren, dan kan nog verdedigd ivorden, dat het bedrijf in hpt groot gaat slepen" vanwege het moeilijke transport probleem mits de bedrijven ter stond aan de distributie opgeven tont zij voor de bedrijfsgenoten alvast in voorraad en in de wacht hebben ge sleept en mits dan een zekere rede- lijkt aftrek van de bonnen plaats vindt. Want al deze lichamen en instan ties, met en benevens die, ivelke een z.g. „bedrijfstuin" hebbeji, zijn, dank zij deze „geborgenheid in het bedrijf" allengs geëvolueerd tot een soort zëlf- verzorgers. Eu, evenmin als een aard appelboer no'g aardappelen krijgt of een veeboer melk, evenmin heelt iemanddie reeds een aanzienlijke winteropslag heeft veilig gesteldbe hoefte aan alle rantsoenen yan een doodgewone hongerlap. Ik hoop weldra lijsten te zien van hoeveel de banken en bedrijven en gemeenten wel sleepten en hoeveel rantsoenen (faardooinu vrij komen voor lieden, die het met tien kilo's probeerden en tegen, de \amp liepen. Laat de C.C.D. vooral eens zelf het goede voorbeeld geven en eens strikt v>an zijn rantsoenen leven. Doet hij dat niet. dan kunnen zijn leden beter uit het legioen van ambtenaren ert opeters worden overgebracht naar de productieve sector 'en kunnen ze nu b.v. aardappelen gaan krabben en de mensen de aardappelen eens thuis brengen in plaats van ze af te nemen. TIJL. AMSTERDAM. 26 Oct. Na af loop van ^net zo buitengewoon ge slaagde biljartkampioenschap 45 2 heeft de heer Möllerus, voorzitter van de N.B.B., gezegd, dat thans een ver tegenwoordigende landenploeg zou zijn samen te stellen, die welhaast onverslaanbaar moet worden geacht. Inderdaad is het peil der sterkste Nederlandse biljarters beduidend ge stegen. Dat bleek wel uit het hoge toujTiooi-gemiddelde van het kam pioenschap 45/2, het bleek ook uit het feit, dat zeven van de acht spe lers die aan dit kampioenschap deel namen, in het as. seizoen geplaatst worden in de pas ingestelde hoofd klasse. Door de nieuwe bepaling, dat de in de eerste klasse groot biljart anker-kader 45/2 ingedeelde spelers ook mogen uitkomen in de hoofd klasse eerste klasse klein biljart, telt deze klasse thans niet minder dan 25 spelers, onder wie Dommermg, Gehrels, Jacobs, Kobus en Vreeswijk. Zou er op het ogenblik een londen- wedstrljd kunnen worden gespeeld. dan zou Nederland werkelijk een prachtige kans op de overwinning maken, tegen welk land ook. Vooral als men daarbij STOCKHOLM. 7 Nov. Uit Caïro wordt gemeld, dat op den Britsen minister-president voor het Midden- Oosten, Lord Moyne, Maandag een aanslag is gepleegd. Lord Moyne is in de loop van de avond aan de ver wondingen bezweken. De daders kon den worden gearresteerd. Officieel werd medegedeeld, dat dezé Taatsten geen Egyptenaren zijn. Alle hoge ambtenaren der Britse en Egyptische politie nemen aan het onderzoek deel. Waarschijnlijk zal vandaag in het Engelse Lagerhuis een regerings verklaring worden afgelegd. Men neemt aan, dat Eden, die Lord Moyne onlangs heeft bezocht, het woord zal voeren. Maandagavond heeft minister president Mohammed Pasja het Egyptische kabinet in buitengewone zitting bijeengeroepen ter bespreking van het gebeurde. Exchange Telegraph meldt nog. dat de aanslag op Lord Moyne waarschijn lijk minder tegen den persooifvan den minister dan tegen de Britse regering gericht was. De aanslag schijnt goed te zijn voorbereid. De daders hebben klaarblijkelijk de woning van Moyne gedurende verscheidene dagen nauw keurig ln het oog gehouden,. De mi nister werd vlak bij de drempel van zijn huls neergeschoten. De belde moordenaars trachtten op rijwielen te ontkomen. Tevergeefs trachtte de" chauffeur van een Britse ambulance auto hun de- weg te versperren, doch een- Egyptisch polltle-agent wist hen met zijn motorrijwiel te achterhalen op twee kilometer afstand van een der NIJlbruggen. Zodra de daders gegrepen waren, trachtte een mensanmenlgte hen te lynchen, doch de politie kon hen voor de volkswoede redden. Het verhoor is begonnen, maar heeft nog geen resul taat gehad, aangezien de daders wei geren een verklaring af te leggen. ln aanmerking neemt, dat zowel Bel gië als Frankrijk heel wat spelers zagen overgaan naar de beroepsklasse. De Belgen Moons, Zaman, De Doncker, Besseleers, Semal, Climeur en Bos mans zijn geen amateurs meer, de Fransen Cóte en Davin ook niet. België be schikt nu ln de eerste klasse der amateurs alleen nog over Gabriels, Van Belle, Van Nerom. Baudart.Claeys, Verbist. Fauconuler, De Sutter. Van de Velde. Vingerhoed t en Van de Kerckhove. Frankrijk heeft nog AlberC Galmiche, Lagache en Kron als ver tegenwoordigers der eerste klasse ama teurs. De kans voor Nederland ln het lan- cien-wereldkampioenschap (Coupe Glo- rieux) zou men aan de hand van deze feiten dus behoorlijk mogen achten. De „Coupe Glorleux" werd tot dusver 30 mahl verspeeld: dit tournool ls na het 45/2 de oudste internationale bil jartwedstrijd. Het /Werd genoemd naar den Belgischen biljartfabrikant Emlle Glorleux. die een prachtige zilveren' schaal als wlsselprljs ter beschikking stelde, met het speciale doel de bil- Jarcsport te bevorderen, door het in stellen van internationale wedstrijden. Van 1906 af werd het tournool om de Coupe jelk Jaar te Brussel gehouden. Aanvankelijk zond elk land, dat deel nam, vier spelers, later drie. In hoofd zaak waren het België. Frankrijk. Duitsland en Nederland, die deel namen. In 1920 bezette Nederland da tweede plaats na Frankrijk, in 1921 werd ons land eerste voor Frankrijk en België. Tussen 1930 en 1934 werd de Coupe een zuiver Belgisch-Franse aangelegen heid. Maar ln 1934 werd besloten de wedstrijden om de wisselprijs te ver heffen tot een officieel wereldkam pioenschap voor landenploegen. In 1935/'36 werd voor het eerst onder het nieuwe, door België samengestelde, reglement gespeeld. Er kwamen vijf verplichte speelsoorten, n.l. libre, 45/2, 71/2, driebanden en de fantalsle clas- sique. Elke speelwijze moet worden uitgevoerd door denzelfden speler en de ploegen worden gevormd uit min stens drib en hoogstens vijf spelers. In elke speelsoort ontmoet men elkaar driemaal. Ons lahd deed ln 1937/'38 voor het eerst mee aan dit officiële landen-wereldkamploenschap. In de voorronde verloor Nederland met 20 tegen 10 matchpunten van België. In 1938/'39 kwam Nederland ln de eerste ronde weer uit tegen België. Ditmaal werd de nederlaag al heel zwaar, Ons land verloor met 4 tegen 20 niatch- punten. Gezien de bekende krachtsverhou dingen van het ogenblik, Is het stellig niet boud, to beweren, dat ons land het er nu belangrijk beter af zou bréngen. Al zullen, als steeds, de klas sieke kunststoten wel een veel te zware opgaaf blijken. Het ls te hopen, dat de tijd spoedig daar Ls, dat de vau de huidige Nederlandse hoofdklassers naar bulten zal kunnen blijken. Raadschelders bokste in Berlijn BERLIJN, 6 Nov. Dezer dagen bokste onze landgenoot Raadschelders. die ln Duitsland werkzaam ls. op het Rijkssportveld te Berlijn tegen den Duitsen middengewicht Erwln Bruch. uit Berlijn. Het werd een zeer levendig gevecht over acht ronden. De Duitser werd tenslotte tpt overwinnaar op punten uitgeroepen, dank zij aijn goe de linksen en zijn grotere hardheid «Wecteur: h. J. Kerkmeester. Bu*. •u*n; hoofdredacteur: Hendrik LlndL Amsterdam; plv. hoofdredacteur; lr. A. H. do Haas van Dorsser, Haarlem; binnenland: J. v. Grieken; ülustram en opmaak: R. Kampstra; volkscul tuur en kunst: M. Wolters; muziek: G. K. Krop; sport: J. J, Llber; adve> tentles: A. H. lemmers, allen te Am- sterdam; k m itdruk 13 I niemand gespaard blijft'en slechts T.aaê. waa^p «J 1 1'aatafcvèHng. zijn. In de Verenigde leringsbasis, die de sinds weken bil flllCQP Vflr» ArnVinm omtrek I de rufeg ^bUifL.T^van. "steden 5S2L5B2£*2LE2."« toUWtn I SSX I «fëïïSlü» iS.MTS HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER, 7 Nov. Het opperbevel der weermacht maakt bekend: Het garnizoen van Duinkerken heeft krachtige, op een smal front uitgevoerde aanvallen op het ooste lijke front der vesting uiteengesla gen en daarbij zestien dei* aanvallen de tanks vernietigd. De tijand leed zo zware verliezen, dat hij zijn aan vallen niet voortzette. In de duinen aan de noordweste lijke kust van Walcheren en om Middelburg zetten onze troepen hun weerstand voort, die door de zware verhezen van dep vijand lonend wordt. k Aan de dappere volharding der garnizoenen van ons bruggenhoofd aan de benedenloop van de Maas is het te danken, dat de kern van onze fromaties over Hollands die_p en Maas teruggebracht en een nieuw front op de noordelijke oever opge bouwd kon worden. De door den vijand nagestreefde vernietiging der in Noord-Brabant strijdende Duitse formaties is daarmede mislukt. Sedert hej begin van de slag in het gebied van Antwerpen en in Noord- Brabant heeft het daar strijdende leger in uiterst zware, bijna onafge broken strijd 883 Qanadese en Engelse tanks vernietigd. Vijandelijke aanvallen op het bruggenhoofd van de Moerdijk wer den uiteengeslagen. Door concentrische aanvallen van ónze tanks en grenadiers in het pe netratlegebled van Germeter werd wederom terrein van den vijand ge zuiverd en de omsingeling der afge sneden groep Amerikaanse strijd krachten hechter gesloten. Vijande lijke ontlast ingsaanvallen stortten Ineen. Vijftien tanks van den tegen stander werden vernietigd, drie an dere en talrijke voertuigen werden buitgemaakt en zeven slagvliegers werden door troepen van het leger neergeschoteh. Ondanks het gebruik van over machtige strijdkrachten tussen Bacca rat en St. Die kon de vijand slechts - de westelijke oever vah de Meprthe bereiken. Door ons geconcentreerd af- weervuur leed hij zware verliezen. Het stonngsvuur der V 1 op Londen gaat verder. Uit Midden-Itallë wordt toenemen de gevechtsactiviteit ln de frontsec tor ten noorden van Roccas Casclano gemeld. De versterkte pogihgen van de Bul garen om door onze stellingen tussen het dal der Stroemitza en het gebied ten noordoosten van Mltrovica heen te stoten, heeft hun ook gisteren geen successen- opgeleverd. Voor Boedapest ,is de toestand ten gevolge van onze tegenaanvallen op de diepe flank der bolsjewieken, ont spannen. Extra-keuringen Waffen-ff em. Donderdag 16 November vinden op het h -Ersa tzkommando Nederland. Korte Vijverberg 5, Den Haag, weer keuringen plaats van 1416 uur. Flinke gezonde meisjes en jongens, ook uw plaats is hog vrij. Alle Inlich tingen betreffende vergoeding, onder steuning en kostwinnersvergoeding worden bij de keuring verstrekt. In de gevechtsruimte Segled-Szol- nok dringen de bolsjewieken- verder naar het noorden, doch konden tegen over de vastberaden weerstand van onze troepen slechts onbelangrijke terreinwinst maken. Duitse en Hon gaarse slagvliegers hebben overdag en des nachts met succes Ingegrepen ln de gevechten op de grond en den te genstander zware verliezen aan men sen en materiaal toegebracht. Aan de Thelss zijn tegenaanvallen tegen den overgestoken vijand aan de gang. Plaatselijke acties der bolsjewie ken aan de oostgrens van Slowakije mislukten evenals de aanvallen op vrij breed front ten zuidwesten vön de Doekiafras. In Oost-Pruisen werd de westelijke oever van het meer van Goldap van den vijand gezuiverd. Het élan van de vijandelijke storm loop ten zuidoosten van Llbau ver minderde. Daarentegen zetten de bol sjewieken ln het gebied van Autz hun groté" aanvallen voort. Onze grena diers verijdelden de in het voornemen ^liggende doorbraak en brachten de bolsjewieken na geringe aanvanke lijke successen tot staan. Anglo-Amerlkaanse terreurvllegers hebben/ hun uitgebreide aanvallen op het Roergebied voortgezet. Na de zwa re aanval op Bochum in de nacht van 4 op 5 November was Gelsehklrchen gisteren en in de afgelopen nacht het doel van sterke vijandelijke foriyiatles bommenwerpers. In de rest vah het rijksgebied werden de woonwijken van Neumünster, Hamburg. Wenen en Koblenz vrij zwaar getroffen. Ja gers en afweergeschut van het lucht- ïyapen schoten 55 vijandelijke vlieg tuigen, waarvan 43 viermotorige bom menwerpers neer. Churchill over de dood van L.ord Moyne STOCKHOLM. 8 Nov. Naar Reuter meldt, heelt Churchill Dinsdag in het Engelse Lagerhuis een verklaring af gelegd over de aanslag op den Britsen minister-president in het Mldden-Obs- ten, Lord Moyne. Hij zeide o.a.: „Het parlement en het volk hebben een zeer zwaar verlies geleden door de dood"van Lord Moyne. WIJ hebben tot dusver nog geen officiële inlichting ontvan gen, welke opheldering omtrent de bewerkers van de moord zou kunnen geven of waardoor wij een, aanwijzing omtrent de motieven voor de misdaad zouden kunnen krijgen. Het Huls zal de meest volledige inlichtingen ontvan gen, zodra deze beschikbaar zijn." Lord Moyne. aldus -Exchange Tele graph, was 64 Jaar oud. HIJ behoorde tot de rijke bierbrouwersfamilie Guin ness. Als lid der conservatieve partij heeft hij 24 Jaar zitting gehad in het Lagerhuis. In een conservatieve rege ring der twintiger jaren had hij de portefeuille van landbouw. In het kdblnet-Churchill van 1940 was hij eerst onderstaatssecretaris. In 1944 werd hij benoemd tot minister-presi dent voor hét Midden-Oosten, nadat zijn voorganger, Casey, gouverneur- generaal van Bengalen was geworden. Volgens een bericht van Radio Caïro was een van de belde daders van de- aanslag op Lord Moyne ln het bezit van een Mauserpistool, de andere van een gewone revolver. BIJ het .verhoor antwoordden zij in het Hebreeuws. De Bulgaarse regerlpg heeft de betrekkingen met Japan verbroken. Te Lausanne ls op 70-jarlge leef tijd overleden de Franse industrieel en oud-mlnlster Jean Hennessey. Molotof heeft Dinsdag den minis ter van Buitenlandse Zaken der uitge weken Noorse regering, Lie, ontvangen, Ie JAARGANG No. 264 DONDERDAG 9 NOVEMBER 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 - Postgiro 184120 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of 2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. Gros der Duitse troepen verlaat Middelburg BERLIJN. 8 Nov. De fanatieke afweerstrijd van de Duitse bezetting op Walcheren duurde met onvermin derde hevigheid voort. In de late na middaguren van Maandag gelukte het de Canadese ovezmacht Middelburg binnen te dringen, waar zware gevech ten met de Duitse achterhoeden ont stonden.-Het gros van onze troepen dlstanciegrde zioh in noordelijke richting en verenigde zich met de zich in de sector Oost-Kapelle bevindende strijdkrachten. Een gedeelte van de ellandbevolking heeft met de Duitse troepen de brandende puinhopen van Middelburg verlaten, waaronder velen de dood hebben gevonden. In de vroege morgenuren van Dins dag zijn formaties van het Brits-Ca nadese leger ook* naar het eiland Schouwen overgestoken. Bij deze on derneming leden zij zware verjlezen. hoewel deze jnet die omvang aanna men als tijdens de landing bij West- Kapelle. Aan het front ten zuiden van de Maas bevinden zich de Duitse troepen onder leiding van den generaal der Infanterie, "Von Zangen, In zware af weergevechten tegen de strijdkrachten van negen Brits-Canadese Infanterie divisies. dne pantserdivisies en zes pantserbrigades. Het gros der Duftse troepen ls het gelukt zlch op de noordelijke oever van de Mqas terug te trekken. Hiermede ls de door Montgomery beoogde vernietiging der De' personeelsleden van de N.V. „De Arbeiderspers" worden met hun gezinnen -in de gelegenheid gesteld zich te laten inenten tegen iyphus paratyphus en cholera. De entingen geschieden in de cantine van het be drijf door den aan de A.P. verbonden bedrijfsarts. (Foto A.P.—Breygr) Duitse strijdkrachten in deze sector verijdeld. De militaire medewerker van het ,DNB. dr. Max Krull. schrijft in zijn overzicht van de toestand aan de fronten o.a.: Hoewel op Walcheren nog gestreden wordt, kan men de slag ln Zuidwest- Nederland over het geheel genomen als geëindigd beschouwen. De afloop daarvan was geen overwinning voor Montgomery. Zijn troepen hebben bloedige verliezen geleden en zijn niet in staat geweest ook maar een van de poorten naar de Noordduitse laagvlakte te openen. De huidige stellingen van Engelsen en Canadezen vormen voorlopig slechts een grendel tegen Duitse flankbedreiging uit het noorden. Dit wordt pnderstreept door de aanwezig heid van Duitse bruggenhoofden aan dé Beneden Maas. Het verzet aan de rivierovergangen heeft het gros van de Duitse troepen de overtocht naar de noordelijke Maasoever mogelijk ge maakt. Hier ls, gesteund door de natuur lijke hindernis der riviermonden, een tot de helft verkorte verdedigingslinie ontstaan, hoewel niet ontkend kan worden, dat de vijand zekere strate gische verbeteringen van zijn positie wist te behalen. Adempauze Het slechter worden van het weer heeft de ontwikkeling aan Duitse zijde begunstigd en na wekenlange zwaje strijd den Duitsen divisies thans een adempauze verschaft. Zij zien thans nieuw geordend en voorbereid de vij andelijke aanval op noordelijk Neder land tegemoet. Dat de vijand pogen zal "over de Maas en Rijn te komen en het Initia tief weer in handen te krijgen, staat bulten twlHel. Hij zal echter over de kansen oi^ succes nadenkender ge- worder^ zijn nu de Amerikanen bij Aken in he% defensief zijn gedrongen 'en een bij Germeter Ingesloten groep ln gevaar gekomen ls vernietigd te worden. De doorvaart door de Dardanellen STOCKHOLM, 8 Nov. Associated Press verneemt uit welingelichte Britse bron, dat de onderhandelingen over de vrije doorvaart door de Dardanellen thans ln Ankara geopend zijn. Turkije zou nie/ ongeneigd zijn, thans ln te gaan op de vroegere minimumeisen der Sowjet-Unle inzake demllltarisa- tie van de Dardanellen. De nieuwe eisen van Moscou gaan echter aanzien lijk verder. .De Sowjet-Rusivn verlan gen niet alleen het onbeperkte recht der vrije doorvaart van en naar de Zwarte Zee. doch hebben de mogelijk heid ln uitzicht gesteld, aan de Dar danellen een kleine staat te stichten, welks bestuur onder Internationale contróle am staan. Een woordvoerder van hét Britse departement van bui tenlandse zaken zou evenwel verklaard hebben, geen kennis te dragen van onderhandelingen over de Dardanel len. Hebbie wel déris gesnoekt bij Wil- nis vroeg Korneel, terwijl hi.i zijn visje neervleidö achter een rietkraag, zo teder als een moeder haar jongste borelingske behandelt. „Nee? Nooit? Gut. wat zonde! Dat zijn daar effec tief mooie watertjes, tenminste, rou praat ik al weer van een jaar of twaalf terug, ik ben der sindsdien niet meer geweest. Nou, dan huurden we daar een bootje bij een kastelein. Ik moet jé zeggen, ik snoek als het éven kan liever niet uit een bootje, ik wandel liever langs de kant, maar daar kon 'et nou eenmaal niet anders". Hij staarde, in zoete herinneringen verzonken, over de grauwe Novem- berpolders. waar de regenluchten somber - overheen joegen, en voer voort een beetje weemoedig omdat dat allemaal alweer zo lang geleden is: „Tja. jongetje, daar weet jij niet van. hoe mooi die watertjes vroeger jaren waren. Nou, dat was op een dag in De cember. En stor men Man man wat een wind. Wij met het treintje naar Wilnis, aasvissies ko pen. een maatje ouwe klare bij dien kastelein meegenomen, want het was behoorlijk koud en in dat bootje. Nou hebbie daar allegaar sloten dje haaks op elkaar uitkomen, en op die snij punten mochten wij zo graag snoe ken. Me. maat, die ouwe Pieterse, die nou al Jaren dood is. roeit en,ik maak mijn hengel vast, in orde. Hij haalt de riemen in, ik gooi alvast uit, eigenlijk meer voor de aardig heid en verduld... mét schiet me zaakje weg. hij greep 'em zo! Ik laat gaan, maar daar voel ik me ineens een ruk aan die hengel man! Ouwe Pieterse. die van zijn leven honder den snoeken gevangen had, zegt: „Sla an, jo, sla an!" Ik sla an, en daar zie ik me een kolk in dat wa ter! En een staart zie ik boven water slaan! IJselijk, man! Ik vieren, en oprollen, afijn, je kent dat, je beht ook niet,, in je eerste snoekle gestikt. Anderhalf uur wazze me bezig en daar komt me toch een Javaan van een vis boven water! Ik wier der ge woonweg koud van. En toen ik met de klem zijn harses openbrak, zag ik niet mijn aasvissie maar... een ander snoekie! En dat snoekie had mijn haak door en door door zijn bast. En in dat kleine snoekie, dat toch ook nog een halve meter lang was, zat mijn aasvissie. Die grote was op dat kleine snoekie toegescho ten, toen die al met'mijn vissie der vandoor was. Nou. die grote woog eh... zestien pond." Korneel accepteerde een sigaret, als beloning voor zijn verhaal, en verlegde zijn aasvisje. STOCKHOLM. 8 Nov. Blijkens de laatste mededelingen uit New York over de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten heeft Roose velt 15.771.666 stemmen verworven tegen Dewey 13.594.735. Volgens het hoofdkwartier der democratische partij staat de herkiezing van Roose velt reeds vast en ook Dewey zelf heeft zich reeds in deze zin uitge laten. De zender New York maakte van morgen bekend, dat Roosevelt de leiding had in 32 staten met 387 kiesmannen en Dewey in zestien staten met 144 kiesmannen. Op dat ogenblik had Roosevelt 54,7 procent van het totale aantal getelde stem men behaald, zijn republikeinse tegenstander 45,3 procent. Dewey had de leiding ln de staten Illinois, Kansas, Maine M05530*111- setts, Michigan. New Mexico en Zuld- Dakota. Roosevelt leidde in New Hampshire, Arizona, Kentucky, Maryland en een aantal zuidelijke staten. In 1940 had de huidige presi dent in Illinois, Massachusetts en New Mexico de overwinning behaald en de republikeinse candidaat in New Hampshire. Volgens de 'Britse berichtendienst hebben ook de senaatsverkiezingen een democratische meerderheid op geleverd, doch de juiste stemmen verhouding is nog niet bekend. De démqcr^tische leider Barkley .uit Kentucky is met grote meerderheid herkozen. Tot de niet herkozen repu blikeinse afgevaardigden behoort Hamilton Fish, een der felste tegen standers van Roosevelt. BERLIJN. 8 Nov. Het Ausw&r- tige Aint heeft een mededeling gepu bliceerd waarin gezegd wordt, dat de Rijksregering ln deze oorlog reeds meer dan eens heeft moeten constate ren. dat de Engelse en Amerikaanse oorlogsleiding zlch niet stoort aan de volkenrechtelijke plichten der oorlog voerenden en met name niet ln het minst acht slaat op de bepalingen, die ter bescherming van het Rode Kruis zijn uitgevaardigd. De talrijke pro testen, die de Rijksregering tegen deze schendingen vair het volkenrecht peelt doen Indienen, bleven ^zonder gevolg. De laatste tijd ^hebben de Engel sen en Amerikanen vooral hun aan vallen gericht op lazaretschepen en lazarettremen, op weerloze gewonden en verplegend personeel. Zelfs schrik ken yJJ er niet voor terug Rode Kruis- schepen van nlet-Dultse nationaliteit aan te vallen. De verantwoordelijkheid voor deze ontaarde oorlogvoering treft de En gelse en Amerlkaan.se regering/ die stelselmatig haar strijdkrachten ln deze geest van gangsterdom en geor ganiseerde moord hebben opgevoed. De Rijksregering heeft, in haar nota tegen doze schendingen van het volkenrecht het scherpste protest^ la ten horen en de eis gesteld, dat de Britse regering haar strijdkrachten eindelijk strenge instructie zal geven Zlch te houden aan de Haagse Con ventie en de "nodige maatregelen te nemen om die uit te voeren: Weer brandstoffen bijslag DEN HAAG, 7 Nov. De secretaris generaal van het departement van Sociale Zaken heeft goedgekeurd, dat in het tijdvak van 29 October 1944 tot en met 21 April 1945 aan arbeiders, die ingevolge de Rijkssteunregeling een uitkering ontvangen, wederom wekelijks een brandstof fenbijslag wordt verstrekt. Van 29 October ^ot en met 25 No vember 1944 en van 11 Maart tot en met 21 April 1945 wordt een uitkering gegeven van 1 per week. Gedurende de overige weken zal de bijslag 1.30 per week bedragen. Ook de tot groep A behorende kleine zelfstandigen, die steun ont vangen ingevolge de voor sociaal-eco nomische hulpverlening aan kleine zelfstandigen getroffen regeling, kun nen voor deze bijslag ln aanmerking komen. Caroline van Dommelen zeventig jaar Vandaag, Donderdag 9 November, bereikt eén merkwaardige Neder landse kunstenares de leeftijd der zeer sterken. Het is de oud-toneel speelster en oud-journaiiste Caroline van Lanckervan Dommelen die in haar bekende woonhuis op de hoek van Keizersgracht en Amstel dit heuglijk feit mag gedenken. „Caro" van Dommelen was overi gens slechts bij gelegenheid journa liste, n.l. toen zij in December 1932 zich naar Nederlands-Indlë inscheep te. Maar eigenlijk'is zij een geboren actrice, voortgesproten uit een bekend toneelspelersgeslacht. Gedurende haar Indische reis had zij dan ook gerust reeds haar veertigjarig toneeljublleum kunnen vieren. „Ik ben een zwerversnatuur", heeft Caro van Dommelen ons enige jaren geleden in een interview gezegd. „Ik ben meer dan eens van het toneel weggelopen, maar heb dan ook nage noeg alle werelddelen gezien: Ame rika. Afrika en Azië. Om die reizen te bekostigen, schreef ik reisbrieven aan verschillende kranten." Maar met al die zwerverslust is Caro van Dommelen het toneel trouw gebleven. Zij heeft een kleine halve eeuw toneelgeschiedenis meebeleefd en nog onlangs kon men haar spel genieten als Maria Stuart's kleedster ve helpster Hanna ^ennedy. STOCKHOLM, 8 Nov. Naar de Britse Berichtendienst uit Bruesel meldt, heeft de Belgische senaat de parlementaire Immuniteit der senato ren Erunet, Leman, Flnne, Mlgnulet, Verstraete en Leuridan opgeheven. Zij worden door de Juridische commissie van de senaat „collaborationisten" ge noemd. Radio Brussel meldde, dat waar schijnlijk ook d$ Rexlstenlelder Léon Degrelle zijn parlementaire Immuni teit zal verliezen. De zon gaat heden onder om 16.56 en morgen op om 7.52 uur. Maan op 8.21 en onder om 15.15 uur. N.M. 15 Nov., E.K. 23 Nov., V.M. 30 Nov., L.K, 7 Dec. «sirecteur. H. J. Kerkmeester, Buv •urn; hoofdredacteur: Hendrik Llndt Amsterdam; piv. hoofdredacteur; ir. A H. de Haas van Dorsser, Haarlem, binnenland: J. v. Grieken; illustrate en opmaak: R. Kampstra; volkscul tuur en kunst: M. Wolters; muziek: G. K. Krop; sport: J. J. Llber; adver tenties: A. H. hammers, alien te Am- sterdam. g m

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1