HET DAGBLAD HET DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN dijk! heran °9 langs de Maasoever Verwoede strijd om bruggenhoofdenvj In het bedrijf Onze nationale biljartploeg zou zeer sterk kunnen zijn Spelpeil is bijzonder toegenomen Lord Moyne vermoord Doorbraak naar Moerdijk bruggen verhinderd [ware afweerstrijd in Koerland Sowjet-Unie weigert een herstel der betrekkingen met Zwitserland De Wilgen Het einde der burgerlijke politiek Boom of mens? a krachtige kunnen bin- .t-Prulsen is ïjd. In ver drie dagen a bolsjewis- let grootste iten werden ks-en stuk- nonnen van ire eri lichte den. Talloze op het ge- p de tiende i doorbraak- mlslukt. 41 hier stuk- jatles bom- vlucht vlle- un terreur- ce en Zuid- sland voort, n werd blj- •ljdjcrachten en 43 vljan- ideels vier- omlaag. Op de fees- scouse Sow- e 27ste ver- ie October- s voorzitter aatsverdedl- rode leger iten alleen I het recht h. dat het gsbnnier ln staat reden Hin, dat dit zal geschie- inendrlngen N'oord-Noor- at het hier fit. at alles wat 'g te bren- »an de. con- ar genomen ln daden ïoorscherae- militaire vastgelegd. Sowjetunle fdlge offers i' door ook zekere ont' tllltair, ook conferentie ünt geweest «le eensge- telkens op- ook bij de itle ondub fekomen. verkladde ^ernatlonale hond. waar gedachtenis ik hij zich He beschikt ?eUjkheden, te ptecl- er"gelljk ln- L >orstelt. Hedenoch- htertje van le aan het een onbe- ïet lysol ie nam enige je toestand Ziekenhuis Ie JAARGANG No. 263 WOENSDAG 8 NOVEMBER 1944 Walcherens bevolking lijdt hoge verliezen BERLIJN. 7 Nov Op het eiland Walcheren culmineerden de buiten gewoon verbitterde afweergevechten van het Duitse garnizoen tegen de veelvoudige overmacht der aanvallers 1 ti de strijd om een versperring bij. Arnemuiden. Alvorens de Canadezen hun met de modernste aanvalsmid delen uitgeruste stormcolonnes tot de strijd lieten overgaan, richtten zij eerst een geweldig trommelvuur op de versperringsstelling. De - Duitse troe pen weerden zich tot den laatstén man en vertraagden aldus doeltref fend de opmars der Canadezen naar Middelburg. In deze stad. die voortdurend onder het vuur van zwaar Brits scheepsge schut lag. heeft het grootste deel van de eilandbevolking na de vernieling der zeedijken en de daardoor ontstane overstroming van minstens drievijfde van het eiland feen toevlucht gezocht. Ook een deel van de stad zelf is overstroomd en de bevolking vond slechts een toevlucht ln de Hulzen der hoger gelegen straten, die thans door de Britse artillerie in puin gelegd worden De verliezen onder de bur gerbevolking. van wie vijfduizend mensen bij de overstroming verdron ken. zijn buitengewoon groot. In het gebied van'Domburg handhaafden de Duitse troepen hun posities, hoewel de Canadezen vlammenwerper-tanks gebruikten om hun verzet te breken. Aad het front ten zuiden van de Maas werd de gehele dag aan de brandpunten der voorafgaande dagen hevig gevochten. Het gelukte de Duitse troepen door het voortreffelijk verzet van hun achterhoede zich met medenepiing van al hun wapens en oorlogstuig op de noordelijke oever van de Maas te dlstaneiëren. Daarbij werden zij op de beste wijze ge- Bekendmaking De 17de November ars. van 14-tot 17 uur. vindt ln het gebouw van het #-Ersatzkommando ..Nlederlande", Ne- benstelle Dam 4. Amsterdam, een keu ring plaats voor verpleegster bij het Deutsche Rotekreuz. Nederlandse meisjes en vrouwen van 18 tot 30 Jaar kunnen zich hiervoor melden. De 17de November as., van 9 tot 12 uur. vindt ln het gebouw van het «-Ersatzkomraando „Nlederlande",. Ne- bensteile Dam 4. Amsterdam, een keu ring plaats voor de Watten-(panzer, flak, artillerie, - enz., enz.), ook N.S.K.K. Flinke, gezonde, Nederlandse Jon gens. die de zoware strijd om ons zijn of niet zijn begrijpen en zich hiervoor ln willen zetten, kunnen zich dan mel den. Helpt mede uw vaderland te ver dedigen tegen de opdringende brand stichters en verwoesters van datgene, wat door onze voorvaderen met veel moeite en offers werd verworven. steund door de Duitse batterijen, die gedeeltelijk ln een open stelling de Brlts-Canadese tank concentraties als mede de gemotoriseerde formaties van den vijand, die tussen de Duitse be wegingen moesten dringen', uiteen sloegen. Eveneens konden verscheide ne malen krachtige aanvallen op de bruggenhoofden Willemstad en Moer dijk afgeslagen worden. Nadat de •Duitse troepen waren overgezet wer den de- belangrijke verbindingen over het Hollands Diep opgeblazen. Straatgevechten In het gebied van Den Bosch ont stonden bij de voortzetting der Britse aanvalsoperatles hevige huizenge- veohten ln het zuidelijke deel van Heusden. Ondanks onguüstlg weer en water poogden de Britten ondpr be scherming van de ochtendnevelmeer malen over de Maas te trekken, doch deze pogingen stortten lnhet gecon centreerde vuur oer Duitse aïweerwa- pens telkens snel ineen. Na een krachtige artillerie voorbereiding en het afschieten van talrijke nevelgra naten gingen de Anglo-Amerlkanen aan weerskanten van de weg van Asten naar Meijel tot de aanval over. Deze stuitte op een tegenaanval der Duitse troepen, die met medewerking van zwaar stormgeschut en gemotori seerde artillerie de aanvallers tot ach ter hun uitgangsstellingen, poogden terug te werpen, hoewel de tegen stander voortdurend aanvallen ln scheervlucht ondernam. Frans brigade-generaal tot dwangarbeid veroordeeld STOCKHOLM, 7 Nov. Naar-Reu- ter uit Parijs meldt, is de brigade generaal der luchtmacht Pinard Maandag door een Parijs gerechtshof tot levenslange dwangarbeid veroor deeld. Hij was van hoogverraad be schuldigd. omdat hij een Frans anti- bolsjewistisch legioen had gevormd. Ook de negentienjarige zoon van Pin- sard werd gearresteerd. De generaal bepleitte diens vrijspraaJc en zeide: „Gij kunt mij veroordelen, doch laat mijn zoon vrij, die slechts een kind Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 - Postgiro 184120 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of ƒ2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. Eén van de moeilijkste punten, waar vele briefschrijvers mij dagelijks voor zetten, is de verstrek king van extraatjes in en door de be drijven. Die er niet van geprofiteerd hébben, schrijven niet nijd over an deren. die het wel hebbeil. Slechts een enkele kan nog de zon van de bonloosheid in hett water van zijn buurlui zien schijnen. De rest sclïrijft steevast: Bij bedrijf zus'en zo hebben ze al drie keer paling gehad, wij nog niethoe zit dat? Soms is door zo'n briefwisseling en door het te berde brengen van „lichtende voorbeelden'' een steentje aan het rollen gébracht en heeft uiteindelijk zich ook zulk een eetbare lawine van druiven, pa ling, appels en aardappels uitgestort over een tot dan toe gespeend bedrijf. Grote banken en bedrijven delen b.v. rijkelijk over het personeel uit, wat met schepen vol wordt aange voerd. Bonloos Blijkbaar is smokke len in het groot toch nog altijd ge makkelijker dan in het klein. Ik zou zeefgen: tegen de „geborgen heid in het bedrijj" is niet veel te zeggen, zolang het distributievrije artikelen betreft. Maar zodra het dis tributiegoederen betreft, ook al geeft de C.C.D.- hier zelf liet slechte voor beeld, door voor-dè ajpakambtenaren zelf allerlei extraatjes te reserveren, dan kan nö'g verdedigd worden, dat het bedrijf in hgt groot gaat „slepen" vanwege het moeilijke transport probleem mits de bedrijven ter stond aan de distributie opgeven wat zij voor de bedrijfsgenoten alvast in voorraad en in de wacht hebben ge sleept en mits dan een zekere rede lijke aftrek van de bonnen plaats vindt. Want al deze lichamen en instan ties, met en benevens diewelke een z.g. „bedrijfstuin" hebben, zijn, dank zij deze „geborgenheid in het bedrijf" allengs geëvolueerd tot een soort zelf- verzorgers. Em evenmin als een aard appelboer nog aardappelen krijgt of een veeboer melk, evenmin heeft iemand, die reeds een aanzienlijke winteropslag heeft veilig gesteld, be hoefte aan alle rantsoenen \>an een doodgewone hongerlap. 'Ik hoop weldra lijsten te zien van hoeveel de banken én bedrijven en gemeenten wel sleepten en hoeveel rantsoenen (jaardoor nu vrij komen voor lieden, die het met tien kilo's probeerden en tegen, de amp liepen. Laat de C.C.D. vooral eens zelj het goede voorbeeld geven en eens strikt van zijn rantsoenen leven. Doet hij dat niet, dan kunnen zijn leden beter uit het legioen van ambtenaren eri opeters worden overgebracht naar de productieve sector en kunnen ze nu b.v. aardappelen gaan krabben en de mensen de aardappelen eens thuis brengen in plaats van ze af te nemen. TIJL. Geallieerde scheepsverliezen STOCKHOLM. 7 Nov. Volgens radio Londen heeft het hoofdkwartier van generaal Eisenhower medege deeld: „Bij de landingen ln het ge bied van West-Kapelle zijn zware verliezen ontstaan. Vele landings- boten zijn verloren gegaan. Bijzonder zware verliezen leden beveiligings vaartuigen der rechtstreekse lcust- vloot. Van 25 dezer schepen gingen er twintig verloren. Zij trokken het vij andelijke vuur aan. terwijl de storm- boteh de kust naderden'* AMSTERDAM. 26 Oct Na af- loop van /iet zo buitengewoon ge slaagde biljartkampioenschap 45'2 heeft de heer Móllerus, voorzitter van de N.B.B., gezegd, dat thans een ver tegenwoordigende landenploeg zou zijn samen te stellen, die welhaast onverslaanbaar moet worden geacht. Inderdaad is het peil der sterkste Nederlandse biljarters beduidend ge stegen, Datbleek wel uit het hoge toujiiooi-gemiddelde van het kam pioenschap 45/2, het bleek ook uit het feit, dat zeven van de acht spe lers die aan dit kampioenschap deel namen, in het as. seizoen "geplaatst worden in de pas ingestelde hoofd klasse. Door de nieuwe bepaling, dat de in de eerste klasse groot biljart anker-kader 45/2 ingedeelde spelers ook mogen uitkomen in de hoofd klasse eerste klasse klein biljart, telt deze klasse thans niet minder dan 25 spelers, onder wie Domme ring, Gehrels, Jacobs, Kobus en Vreeswijk. Zou er op het ogenblik een landen- wedstrljd kunnen worden gespeeld, don zou Nederland werkelijk een prachtige kans op de overwinning maken, tegen welk land ook. Vooral als men daarbij STOCKHOLM, 7 Nov. Uit Caïro wordt gemeld, dat op den Britsen minister-presidént voor het Midden- Oosten, Lord Moyne," Maandag een aanslag is gepleegd. Lord Moyne is in de loop van de avond aan de ver wondingen bezweken. De daders kon den worden gearresteerd. Officieel werd medegedeeld, dat deze laatsten geen Egyptenaren zijn. Alle hoge ambtenaren der Britse en Egyptische politie nemen aan het onderzoek deel. Waarschijnlijk zal vandaag in het Engelse Lagerhuis een regerings verklaring wordenafgelegd. Men neemt aan, dat Eden, die Lord Moyne onlangs heeft bezocht, het woord zal voeren. Maandagavond heeft minister president Mohammed Pasja het Egyptische kabinet in buitengewone „zitting bijeengeroepen ter bespreking van het gebeurde. Exchange Telegraph meldt. nog. dat de aanslag op Lord Moyne waarschijn lijk minder tegen den persoonfvan den minister dan tegen de Britse regering gericht was. De aanslag schijnt goed te zijn voorbereid. De daders hebben klaarblijkelijk de woning van Moyne gedurende verscheidene dagen nauw keurig ln het oog gehouden. De mi nister werd vlak bij de drempel van zijn huls neergeschoten. De belde moordenaars trachtten op rijwielen te ontkomen. Tevergeefs trachtte de" chauffeur van een Britse ambulance auto hun de' weg te versperren, doch een- Egyptisch polltle-agent wist hen met zijn motorrijwiel te achterhalen op twee kilometer afstand van een der Nljlbruggen. Zodra de daders gegrepen waren, trachtte een mensenmenigte hen te lynchen, doch de politie kon hen voor de volkswoede redden. Het verhoor ls begonnen, maar heeft nog geen resul taat gehad, aangezien de daders wei geren een verklaring af te leggen. ln aanmerking neemt, dat zowel Bel gië als Frankrijk heel wat spelers zagen overgaan naar de beroepsklasse* De Belgen Moons, Zaman. .De Doncker, Besseleers, Semal. Cllmeur en Bosman» zijn geen amateurs meer. de Fransen Cóte en Davin ook niet. België be schikt nu ln de eerste klasse der amateurs alleen nog over Gabriels, Van Belle. Van Nerom, Baudart. Claeys, Verbist, Fauconnler. De Sutter. Van de Velde, Vlngerhoedt eb Van de Kerdkhove. Frankrijk heeft nog Albert, Galmlche. Lagache en Kron als ver tegenwoordigers der eerste klasse ama teurs. De kans voor Nederland ln het lan- den-wereldkampioenschap (Coupe Glo- rieux) zou men aan de hand van deze feiten dus behoorlijk mogen achten. De „Coupe Glorleux" werd tot dusver 30 mabl verspeeld: dit tournool ls na het 45/2 de oudste Internationale bil jartwedstrijd. Het 'Werd genoemd naar den Belgischen biljartfabrikant Emlle Glorleux. die een prachtige zilveren schaal als wlsselprljs ter beschikking stelde, met het speciale doel de bll- Jarvsport te bevorderen, door het in stellen van internationale wedstrijden. Van 1900 af werd het tournool om de Coupe elk Jaar te Brussel gehouden. Aanvankelijk zond elk land, dat deel nam. vier spelers, later drie. In hoofd zaak waren het België. Frankrijk. Duitsland en Nederland, die deel namen. In 1920 bezette Nederland de tweede plaats na Frankrijk, in 1921 werd ons land eerste voor Frankrijk en België. Tassen 1930 en 1934 werd de Coupe een zuiver Belgisch-Franse aangelegen heid. Maar in 1934 werd besloten de wedstrijden om de wlsselprljs te ver heffen tot een officieel wereldkam pioenschap voor landenploegen. In 1935/'36 werd voor het eerst onder het nieuwe, door België samengestelde, reglement gespeeld. Er kwamen vijf verplichte speelsoorten, n.l. libre, 45/2. 71/2, driebanden en de fantaisle clas- slque. Elke speelwijze moet worden uitgevoerd door denzelfden speler en de ploegen worden gevormd uit min stens drib en hoogstens vijf spelers. In elke speelsoort ontmoet men elkaar driemaal. Ons land deed ln 1937/*38 voor het "eerst mee aan dit officiële landen-wereldkamptoenschap. In de voorronde verloor Nederland met 20 tegen 10 matchpunten van België. In lÖ38/'39 kwam Nederland ln de eerste ronde weer uit tegen België. Ditmaal werd de nederlaag al heel zwaar. Ons land verloor met 4 tegen 26 match- punten. Gezien de bekende krachtsverhou dingen van het ogenblik, ls het stellig niet boud. to beweren, dat ons land het er nu belangrijk beter af zou brengen. Al zullen, als steeds, de klas sieke kunststoten wel een veel te zware opgaaf blijken. Het ls te hopen, dat de tijd spoedig daar is, dat de kracht van de huidige Nederlandse hoofdklassers naar bulten zal kunnen blijken. Raadschelders bokste in Berlijn BERLIJN, 6 Nov. Dezer dogen bokste onze landgenoot Raadschelders, die in Duitsland werkzaam ls. op het Rijkssportveld te Berlijn tegen den Duitsen middengewicht Erwln Bruch uit Berlijn. Het word een zeer levendig gevecht over acht ronden. De Duitser werd tenslotte t<?t overwinnaar op punten uitgeroepen, dank zij zijn goe de linksen en zijn grotere hardheid. «ttrecteur: JEL J. Kerkmeester, Bu*. •urn: hoofdredacteur: Hendrik Lindt, Amsterdam: plv. hoofdredacteur; lr. A. H. do Haas van Dorsser, Haarlem; binnenland: J. v. Grieken; illustrate en opmaak: R. Kampstra; volkscul tuur en kunst: M. Wolters; muziek: G. K. Krop; sport: J. J. Liber; adver tenties: A. H. Lamaaers, allen te Am. sterdam. S lit .tdruk is niemand gespaard blijft en slechts omtrek de ruïne overblijft. Tal van steden ■nu ven- ziln zwaar geteisterdj _hcnderdduizen- overwinning, de dag. waarop wij kunnen zeggen: Nu gaan wij bouwen aan ons Nederlandse volk. - •- v.*-»**»: „««"anaserp m uau- merking. Voor bestaande gevallen dezer groep zullen de distributiediensten ln de week van 12 t.m. 18 November a.s. noodrantsoenbonnen uitreiken ter rome- co a.vsiceiir De^wn&nijr.. een Antwerpen is de onmisbare ravitail- aanbeveling zijn. In de Verenigde leringsbasis, die de sinds weken bij Staten groeit zelfs in de hausse van Arnhem opgehoopte Anglo-Ameri- deze oorlogsjaren een „proletariaat", kaanse offensiefkrachten moet voe- Kötln ninot/,1 lllr .l?i ivArwï aIaaVi^o /Un I HOOFDKWARTIER VAN DEN OHRER, 5 Nov. Het opperbevel m de weermacht maakt bekend- In verbitterde gevechten weren onze enadiers zich op het eiland Walche- n tegen den van het Westen, Zuiden i Oosten opdringenden vijand. Aan 1 Beneden-Maas verhinderden de gen bruggenhoofdbezettingen de be- gde doorbraak der Engelsefi en tnadezen naar de grote Maasbrug- n bi. de Moerdijk Snelle gevechts- en des nachts ope- rende slagvliegtuigen vielen ln de gelopen nacht herhaaldelijk een -andelljke ravltallleringsbasis bij -erJ aan. Er ontstonden branden en tploffingen. ESSmv onze tegenaanvallen zuld- steltjk van het bos van Hürtven rden verscheidene tijdelijk verloren „1 Iuv"° wjuciij* verioren jane plaatsen heroverd. De vastbe ten tegenstand van onze grenadiors ed ook gisteren weer westelijk van neatciu s. van Die de beoogde doorbraak van andelijke formaties naar het urthe-dal mislukken. 7rij sterk vuur van onze V. 1. lag het gebied van Groot-Londen. n Mldden-Itallë ontstonden geen angrljke gevechtshandelingen, n hot Dalmatljnse kustgebied vle- twee tor bescherming-van een con- il dienende duikbootjagers en een -pedoboot ln 'de avonduren van ,'ovember een overmachtige formatie tso zeestrijdkrachten aan. In op- ;rende strijd forceerden zU do vrije >rvaart van het convool naar zijn 'en van bestemming. BIJ het vcr- len van deze taak gingen de drie rtulgen verloren. n Macedonië heeft de toestand wel- Veranderlng ondergaan. Noord- telijk van Skoplje werd door onze enaanvallen een Bulgaarse ge- htsgroep afgesneden. De vljande- e druk ln het gebied noordoostelijk Pristlna duurt voort. Bolsjewls- he strijdkrachten, die tijdelijk het van de westelijke Morawa waren nengedrongen. werden weer vér ven. In het Donau-bruggenhoofd ïaföldvar sloegen Duitse en Hon- rse formaties bolsjewistische aan- en af. de pantserslag ten zuidoosten BoedajJbst zijn nieuwe Sowjet- ilsche doorbraakpogingen mislukt. Inok viel na hevige strlld ln han- van den vlland. In het gebied van :var deden overstroming en.versllb- van het terrein de gevechtsactlvl- lnkrimpen. BIJ Goldap werden de ijewleken ln met élan ondernomen vallen uit hun stellingen gewor- .'derlandse jongens en meisjes, het vaderland roept u! oor flinke Nederlandse Jongens en sjes doet zich de unieke gelegen- voor. zich voor hun vaderland ergankelljke diensten te verwerven r zich als helper en heipeter aan nelden bij de Marine en de Lucht- iht voor de berichtendienst of de -hng schijnwerpers. Schouder aan ouder met uw Duitse makkers zult mede bouwen aan een toekomstig •k en zelfstandig Nederland ln het er van het Nieuwe Europa, a. een opleiding van drie weken dt gij practlsch tewerkgesteld op lerlandse bodem ln Nederlands band. Prima verzorging en huls- tlng mooie kleding en goed salaris, ïmeküng ln Amsterdam. Utrechtse- pen. Vijandelijke strijdkrachten ln de stad zelf werden afgesneden Hun pogingen om uit te breken en aanval len uit het Oosten, die de druk moes ten verlichten, mislukten. In Koerland vielen de Sowjet-Rus- sen in de tot dusver bestaande sec toren van de zwaartepunten de gehele dag vruchteloos aan. In harde afweergevechten werden 36 vijandelijke tanks vernietigd. Vijandelijke terreurvllegers wierpen gisteren ln de loop van de dag en ln de eerste uren van de nacht brlsant- en brandbommen ln noord-westelijk, westelijk en zuidelijk rijksgebied, waardoor ln verscheidene steden ver liezen aan mensenlevens en schade aan gebouwen veroorzaakt werden. Nacht- jagers en afweergeschut van de lucht macht schoten overdag 29. des nachts 34 vijandelijke vliegtuigen omlaag, waaronder ln totaal 64 viermotorige bommenwerpers. Nieuwe Sowjet-verwijterr aan het adres van Iran STOCKHOLM. 6 Nov. Volgens een bericht van Tass uit Teheran zou de Iraanse regering besloten hebben ter bijlegging van het Sowjet-Rus- sisch-Iraanse conflict een delegatie naar Moscou te zenden. Tegelijkertijd zet de Moscouse ra dio zUn campagne tegen Iran voort. Ditriiaal keert de omroep zich tegen de Iraanse radio-uitzendingen, waar bij het verwijt wordt uitgesproken, dat daarin de rede van Churchill ls woergegeven zonder de vermelding van de vriendschappelijke betrèkkingen tussen Engeland en de Sowjet-Unie. De leiding van de omroep te Teheran ls ln handen gegeven van een pro- fasolstlsch- man. die ten gunste van GÖbbels antl-SowJet-Russlsche artike len uitzendt. Bovendien heeft de Iraanse regering weer anti-communistische bladen toe gelaten en toont zij ln toenemende mate pro^fasclstische tendenties, zo vervolgt de Moscouse ra4k>. Er wordt dmk uitgeoefend op de bladen, die het aftreden van de regering van Saed eisen, bijv. doordat de redacteuren dezer bladen niet., meer worden toe gelaten tot dë persconferentie. DINSDAG 7 NOVEMBER 1944 le JAARGANG No. 262 .,T Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 - Postgiro 184120 - Abonnementsprijs 21 et. per week of ƒ2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 et. Jap >anse vorderingen in Zuid-China SJANGHAI, 6 Nov. Naar berich ten uit Tsjoengking melden, ls het Japanse offensief ln China versterkt. Het gevaar bestaat, aldus deze berich ten, dat de Japanners binnenkort An- nlng, op 120 km. van de Indo-Chinese grens, bereiken en daar een overlandse verbinding vormen met Indo-Chlna en daarmede tegelijkertijd het China van Tsjoengking afgrendelen van de Zuld- chlnëse Zee. \J Een uit Kanton komende Japanse fjegergroep heeft intussen Kwelsjin be reikt en een andere Japanse afdeling bevindt zich reeds op nog slechts 10Q km. van Anning. Tengevolge van het slechte weer kan de Amerikaanse lucht macht de' Chinese troepen generlei steun bieden. Ook de uit de provincie Hoenan in zuidwestelijke richting oprukkende Japan^ legergroep zet haar opmars na dè omsingeling van Kwellln. de hoofdstad der provincie Kwangsl. voort en heeft Joengfoe, 40 km. ten zuid westen van Kwellln. bereikt. STOCKHOLM. 6 Nov. Het voor lichtingsbureau van het Sowjet-Rus- slsche volkscommissariaat van buiten landse zaken deelt mede. dat de Zwit serse regering den Sowjet-ambassa- deur te Londen een memorandum voor de regering der Sowjet-Unie heeft overhandigd Inzake het herstel der diplomatieke betrekkingen tussen Zwitserland en de Sow'jet-Unle. In het memorandum wordt gezegd, dat de Zwitserse regeflng. gezien haar oude democratische tradities, haar bereid willigheid te kennen geeft tot opèn- hartige besprekingen der problemen uit het verleden en mededeling doet van haar wens tot herstel der diplo matieke economische betrekkingen met de Sowjet-Unie. De eerste November ls den Zwltser- sen gezant te Londen het antwoord der regering van de Sowjet-Unie op de stap der Zwitserse regering overhan digd. Hierin wordt vastgesteld; „de rege ring heeft het voorstel der Zwitserse regering tot herstel der diplomatieke betrekkingen tussen Zwitserland en de Sowjet-Unie behandeld, dat ln het memorandum der Zwitserse regering uiteengezet wordt. De verwijzing ln het memorandum naar de oude de mocratische tradities van Zwitserland en naar de bereidwilligheid van de bondsraad openhartig de problemen uit het verleden te bespreken, gaat stllzwijgènd voorbij aan da kwestie der politieke lijn. die de Zwitserse regering ook thans tegenover de Sowjet-Unie volgt. Soebasjitel. de „Zuldslavlsche premier zou zich naar Moscou heb- rff1 hegeven om besprekingen te voe- ren^met de Sowjet-regerlng, C.I.O. naar Londens congres GENEVE. 6 Nov. De American Federation of Labor (A.F.L.) heeft definitief besloten, niet deel te ne men aan het z.g. wereldcongres van vakverenigingen, dat in "Januari a.s te Londen zal worden gehouden. Daarentegen zal het linksradicale vakverenlglngsverbond der C.I.O. 'Congres of Industrial Organisation) met een delegatie van twaalf per sonen onder leiding van zijn presi dent Murray, op het congres ver tegenwoordigd zijn. Volgens een bericht uit Helsinki heeft de Sowjet-Russlsche controle commissie ln Finland gelast, dat elk bedrijf met meer dan tien man perso neel een Sowjet-Russischen contróle- arnbtenaar krijgt. Blijkens een mededeling van het geallieerde hoofdkwartier bedroegen de verliezen onder de bemanningen der landingsvaartuigen tijdens de aanval op West-Kapelle op Walcheren tachtig procent. In de Ver. Staten ls het personeel van acht fabrieken voor oorlogsmate riaal ln steking gegaan Roosevelt heeft den minister van oorlog Stlmson. op dracht gegeven de betrokken fabrieken over te nemen, J Intussen ls algemeen het feit be kend. dat de Zwitserse regering ln de loop van vele jaren met schending van hun oude democratische tradities een vijandige „pro-fascistische" poli tiek volgt jegens de Sowjet-Unie. die tezamen met de andere democratische landen in het belang der vredelie vende volken opofferend de oorlog tegen Duitsland voert. Daarvan uitgaande heeft de Sowjet- regerlng het van de hand gewezen het voorstel tot herstel der diplomatieke en andere betrekkingen met Zwitser land aan te nemen. Twee kinderen door gevonden projectiel gedood BAARN, 6 Nov. Door het spelen met een gevonden handgranaat ls dit' projectiel tot ontploffing gekomen, waardoor de negenjarige W. J. H. en zijn broertje, de zevenjarige J. M. H.. wonende Korte Hartweg te Soest, op slag werden gedood. Aan de Bernard Zweerskade bij het einde van de Beethovenstraat hebben pientere Amsterdammers een oude veenbank ontdekt en in een minimum van tijd is daar een complete turfgraverij ontstaan. Man nen, vrouwen en kinderen graven er met blinde ijver naar, wat wij zouden willen noemen Jiet bruine goedje", dat, al zal het niet van al te beste kwaliteit zijn. toch straks enige warmte zal verspreiden. (Foto Breyer-A.P.) Twee wilgen aan het water Die stonden oud en krom En geen van die twee wilgen Wist eigenlijk waarom! Waarom ze daar zo stonden Bij 't water aan de vliet De meisjes en de jongensdie Wisten 't, maar die zeiden 't niet. Zij vrijden op het bankje, Zij vrijden in het groen En wat de wilgen zagen Was slechts één lange zoen. En als de lente en de zomer Voorbij was aan de vliet Verscheen een hengel met een dromer En..., veel zeggen deed die niet. Zo iverden dus die wilgen Niet wijzer op den duur Waarop zij moesten wachten Jaar, maand en dag en uur. Zij vroegen 't aan het bankje Het bankje keek hèn aan Des winters wist er niemand De zin van hun bestaan. Maar'eens zou 't winter worden En leeg bleef niet de laan Maar duizenden van wandelaars Die kwamen daar in optocht aan. Zo stonden bij de wilgen En vormden daar een kring En plots voeld' één-der wilgen Dat iets dwars door hem ging. Het voelde hem wat vreemd wel Het deed hem even pijn Maar hij dacht bij zichzclven; „Het zal zo moeten zijn"I Plots was de wilg belangrijk Plots klopte ieder op zijn stam Plots ging ie toen uifrijden Tot ie in een kachel kwam. IIij_ knetterde en stonk En vond het-zelf reusachtig Toen iemand dankbaar zei ,Dat natte hout brandt prachtig!" Zo was die wilg voor 't laatste Nog eens: „het middelpunt" En knap is u' als u zijn standplaats Aan 't laantje vinden kunt. Verdwenen zijn de wilgen Een leegte gaapt, waar 't bankje [stond: Wat moeten Piet en Annie Als straks de lente kómt? TIJL Alleen de volksstaten blijven bestaan Onder het opschrift „In onze eigen handen" schrijft dr. Göbbels deze week ln Das Relch, dat hot ln het natlonaal-soclallsme verenigde Dultso volk noch een klasse noch een stand, doch zichzelf in zijn algehele totali teit verdedigt. Het Diptse volk ls nooit eensgezinder geweest dan in deze oorlog. Het kan niet betwist worden, dat het bolsjewisme de burgerlijk-politieke wereld Juist waardeert en derhalve ook. met succes langzaam tot ontbin ding brengt. Het maakt er niet veel complimenten mee. Het-zet haar onder militaire en politieke drukmiddelen en laat haar voor de capitulatie nog eea kleine uitweg voor persoonlijke scha deloosstelling van haar omkoopbare leldendè logen open. welke natuurlijk op hetzelfde ogenblik, dat zij de wa pens neerleggen, wordt gesloten. Men zou verwachten, dat do een tonigheid van dit optreden op de duur dit optreden ln dlscredlet zou brengen en dat de sporen van voorafgaande voorbeelden zouden afschrikken. Dit ls echter geenszins het geval. In elk van de door het bolsjewisme onderworpen landen ls het bLlna precies op dezelfde wijze gegaan, zonder dat de uitwer king er op enigerlei wijze door ver minderde. Daaruit valt een algemene wllsverlammlng van de betrokken lel- H«nH» l»non nt dende lagen af te lelden Een nieuwe eeuw beglut. m aeze oorlog zullen zich slechts de echte ssarssB ssrcti oiccmo uv ecmci vloksstaton kunnen handhaven. Zij al leen bezitten de kracht de toenemende offers van de strijd om hun leven te dragen, daar zij nauwkeurig weten voor welk doel zij dat doen en welk doel zij daarmede nastreven. Wij staan dus ook midden ln de revolutie van alle tliden. Telkens nog ls in de geschiedenis gebleken, dat diepingrijpende omwentelingen van het politieke en maatschappelijke leven der volken zich ln een strijd met de wapens moeten meten met de haar omgevende vijandelijke werela. Daarin moeten zll haar bestaanskracht aan een laatste, zwaarste proef onder werpen, van de uitslag waarvan het afhangt of zll zullen voortleven of ten ondér gaan. Dat de burgerlijk-politieke wereld vreemd en niet begrijpend staat tegen over de Innerlijke drijfveren van dit conflict behoeft niet te verwonderen. Zij ls nog slechts een randverschijn sel van deze gigantische strlld om de wereldbeschouwing. Doch desondanks zal haar lot door de afloop van die strijd beslist worden. Het zou dwaas zijn te willen aannemen, dat Europa aan het einde van de oorlog eindigde. De oorlog zal zich niet tevreden stel len met halve oplossingen. Aan het einde daarvan zullen allo volken, die De zon gaat heden onder om 17.00 uur en morgen op om 7.49 uur Maan onder 14.20 en op 23.00 uur. L.K. 7 Nov., N M. 15 Nov., E.K. 23 Nov., V.M. 30 Nov. B. Ponstein overleden AMSTERDAM, 6 Nov. In het Westergasthuis, waar hij na een ope ratie ter verpleging was opgenomen, is Zondagmiddag de heer B. Pon stein overleden. Als voorzitter van de vroegere Alg. Ned. Typografenbond, voorzitter van de Vereniging tot bevordering van de gezondheid in de Grafische Vakken, plaatsvervangend lid van de Hoge Raad van Arbeid, secretaris van de Centrale Leerlingcommissie, mede-op richter van de Commissie ter bevor dering van de Vakstudie enz. enz., heeft de thans overledene zich in de Nederlandse typografenwereld vele vrienden gemaakt. In Januari 1941 kwam dat te Amsterdam ter gelegen heid van zijn twintigjarig Jubileum nog eens op ondubbelzinnige wijze tot uiting bij een grote huldiging, die een echo vond in een aan Ponstein gewijd extra-nummer van het „Grafisch Weekblad". eraan hobben deelgenomen verlangen, dat zll hun offers niet voor niets heb ben gebracht. Dienovereenkomstig moeten ook de consequenties ziln, die uit do oorlog getrokken moeten wor den. Thans staat reeds vast, dat de krachten, die tegenover hem en zijn problemen te kort geschoten zlln. niet meer deel kunnen hebben aan de vor ming van een nieuwe toekomst. Zoals de .tijd na 1918. ondanks vele bemoeiingen ln die richting, ln geen enkel land hebben geleld tot een her stel der monarchieën, die in de wereld- oorlog to kort waren geschoten, zo zal do tild na deze oorlog nergens lelden tot oen herstel van ongeschikte, wan kelmoedige burgerlijk-politieke leiden de lagen, die haar volken midden ln de strijd 1n de steek lieten en naar den vijand overliepen. Van het eerste bericht over de „Herfststormen", wier opruimings- werk dit jaar door heel wat vrijwil ligers is geholpen höeft ons blad er op gewezen, dat bij dit spoorloos ver dwijnen van takken en bomen, lanen en plansoenen, een taak voor de over heid open blijft. De overheid moet regelend ingrijpen, herhaalden wij in het artikeltje „Pik ln!" Dat er thans, nu hét kalf verdron ken en de Kalfjeslaan in Amsterdam al gedeeltelijk vertrokken is, nog 2? mensen naar een politiebureau wor den overgebracht wegens „houtdief stal". vervult ons met gemengde ge voelens, Bij de keuze, kussen mensen en bomen, tussen natuurschoon en ster ven van de kou. tussen parken en brandstof voor hen. die het het hard ste nodig hebben, gaat onze voorkeur uit naar de grootst moeelijkc hulp verlening voor de koulijders. Voor moeders met kinderen, voor zieken en voor allen, wier gezond lichaam onze volkskracht is. Het kan! De burgemeestér van Wassenaar geeft het goede voorbeeld, door 1.000.000 kilo hout uit de Was- senaarse bossen ter beschikking te stellen van de Haagse noodlijdenden en zieken. Behoudens goedkeuring van het Rijksbureau voor hout. De gemeente Den Haag wil dit rantsoen aanvullen door in eigen stad wat bomen te rooien. Zo moet het ook elders kunnen.' Desnoods alle bomen om en zelfs de mooie Amsterdamse grachten weer teruggebracht in de oorspronkelijke toestand, zoals onze voorvaderen ze aanlegden (zonder, meestal zieke, bomen!) en het hout eerlijk verdeeld en niet zoals nu geschiedt, wilde om- hakkerij, waarbij het hout toch meestal bij den verkeerde terecht komt. Want in Amsterdam biedt men nu tan: „Zoekt u maar een boom uit aan 'de Zuidelijke Wandelweg. Wii bren gen hem bij u thuis voor ƒ300." En dan komt de boom waarschijnlijk bij een meneer, die ook al kolen voor 120 het mud in huis heeft en de hak ker komt in de pot. Waar noch de gemeenschap noch de moeder met een baby, die niet kan gaan hakken, baat bij heeft. •jwcreur: H. J. KerXraeester. Bw •um. hoofdredacteur: Hendrik Lindt, Amsterdam; plv hoofdredacteur' lr. A. deHias Tan Dorsser. Haarlem; binnenland: J. Grieken; illustratl» en opmaak: R. Kampstra; volkscul- tuur en kunst: m. Wolters; muziek: Krof- si»':: J. J Llbcr: «dver. tjntlt»: A. B. HMBt men te Am- •twdua K li*

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1