HET DAGBLAD HET DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN rd ijk 1 Verwoede strijd om bruggenhoofden langs de Maasoever In het bedrijf Onze nationale biljartploeg zou zeer sterk kunnen zijn Spelpeil is bijzonder toegenomen Lord Moyne vermoord Brits-Canadese landing op Schouwen kelmls te dra*en van Twee in één! Roosevelts herkiezing slaat vast Meerderheid weinig imponerend Schendingen van hef volkenrecht Ie JAARGANG No. 263 WOENSDAG 8 NOVEMBER 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 Postgiro 184120 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of f2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. Walcherens bevoiking lijdt hoge verliezen BERLIJN. 7 Nov. Op het eiland Walcheren culmineerden de buiten- gewoori verbitterde afweergevechten van het Duitse garnizoen tegen de veelvoudige overmacht der aanvallers in de strijd om een versperring bij- Arnemuiden. Alvorens de Canadezen hun met de modernste aanvalsmid delen uitgeruste stormcolonnes tot de strijd lieten overgaan, richtten zij eerst een geweldig trommelvuur op de versperringsstelllng. De - Duitse troe pen weerden zich tot den laatsten man en vertraagden aldus doeltref fend de opmars der Canadezen naar Middelburg. In deze stad. die voortdurend onder het vuur van zwaar Brits scheepsge schut lag, heelt het grootste deel van de eilandbevolking na de vernieling der zeedijken en de daardoor ontstane overstroming van minstens drievijfde van het eiland feen toevlucht gezocht. Ook een deel van de stad zelf Is overstroomd en de bevolking vond slechts een toevlucht in de huizen der hoger gelegen straten, die thans door de Britse artillerie in puin gelegd worden. De verliezen onder de bur gerbevolking. van wie vijfduizend mensen bij de overstroming verdron ken. zijn buitengewoon groot. In het gebied van'Domburg handhaafden de Duitse troepen hun posities, hoewel de Canadezen vlammenwerper-tanks gebruikten om hun verzet te breken. Aaü het front ten zuiden van de Maas werd de gehele dag aan de brandpunten der voorafgaande dagen hevig gevochten. Het gelukte de Duitse troepen door het voortreffelijk verzet van hun achterhoede zich met medenepaing van al hun wapens en oorlogstuig op de noordelijke oever van de Maas te distanciëren. Daarbij werden zij op de beste wijze ge- Bekendmaking De 17de November ars. van 14-tot- 17 uur, vindt in het gebouw van het #-Ersatzkommando „Nlcderlande", Ne- benstelle Dam 4. Amsterdam, een keu ring plaats voor verpleegster bij het Deutsche Rotekreuz. Nederlandse meisjes en vrouwen van 18 tot 30 Jaar kunnen zich hiervoor melden. De 17de November a.s., van 9 tot 12 unr. vindt in het gebouw van het ff-Ersatzkomiaando ..Niederlande". Ne- benstelle Dam 4, Amsterdam, een keu ring plaats voor de Waffen-tf (panzer, flak, artillerie, - enz., enz.), ook N.S.K.K. Flinke, gezonde. Nederlandse Jon gens. die de Z|Ware strijd om ons zijn of niet zijn begrijpen en zich hiervoor in willen zetten, kunnen zich dan mel den. Helpt mede uw vaderland te ver dedigen tegen de opdringende brand stichters en verwoesters van datgene, wat door onze voorvaderen met veel moeite en offers werd verworven. steund door de Duitse batterijen, die gedeeltelijk in een open stelling de Brits-Canadese tankconcentraties als mede de gemotoriseerde formaties van den vijand, die tussen de Duitse be wegingen moesten dringen*, uiteen sloegen. Eveneens konden verscheide ne malen krachtige aanvallen op de bruggenhoofden Willemstad en Moer dijk afgeslagen worden. Nadat de Duitse troepen waren overgezet wer den de- belangrijke verbindingen over het Hollands Diep opgeblazen. Straatgevechten In het gebied van Den Bosch ont stonden bij de voortzetting der Britse aanvalsoperatles hevige huizenge vechten in het zuidelijke deel van Heusden. Ondanks onguhstlg weer en water poogden de Britten ondpr be scherming van de ochtendnevel meer malen over de Maas te trekken, doch deze pogingen stortten ln het gecon centreerde vuur oer Duitse atweerwa- pens telkens snel ineen. Na een krachtige artUlerievoorberelding en het afschieten van talrijke nevelgra naten gingen de Anglo-Amerikanen aan weerskanten van de weg van Asten naar Meijel tot de aanval over. Deze stuitte op een tegenaanval der Duitse troepen, die met medewerking van zwaar stormgeschut en gemotori seerde artillerie de aanvallers tot ach ter hun uitgangsstellingen, poogden terug te werpen, hoewel de tegen stander voortdurend aanvallen ln scheervlucht ondernam. Frans brigade-generaal tot dwangarbeid veroordeeld STOCKHOLM. 7 Nov. Naar-Reu- ter uit Parijs meldt, is de brigade generaal der luchtmacht Pinard Maandag door een Parijs gerechtshof tot levenslange dwangarbeid veroor deeld. Hij was van hoogverraadbe schuldigd. omdat hij een Frans anti- bolsjewistisch legioen had gevormd. Ook de negentienjarige zoon van Pin- sard werd gearresteerd. De generaal bepleitte diens vrijspraak en zeide: „'Gij kunt mij veroordelen, doch laat mijn zoon vrij, die slechts een kind is". Geallieerde scheepsverliezen STOCKHOLM. 7 Nov. Volgens radio Londen heeft het hoofdkwartier van generaal Eisenhower medege deeld: „Bij de landingen ln het ge bied van West-Kapelle zijn zware verliezen ontstaan. Vele landings- boten zijn verloren gegaan. Bijzonder zwareverliezen leden beveiligings vaartuigen der rechtstreekse Kust- vloot. Van 25 dezer schepen gingen er twintig verloren. Zij trokken het vij andelijke vuur aan, terwijl de storm- boteh de kust naderden'* Eén van de moeilijkste -punten, waar vele briefschrijvers mij dagelijks voor zetten, is de verstrek king van extraatjes in en door de be drijven. Die er niet van geprofiteerd hébben, schrijven met nijd over an deren. die het wel hebbefl. Slechts een enkele kan nog de zon van de bonloosheid in het, water van zijn buurlui zien schijnen. De rest schrijft steevast: Bij bedrijf zus'en zo hebben ze al drie keer paling gehad, ivij nog niethoe zip dat? Soms is door zo'n briefwisseling en door het te berde brengen van lichtende voorbeelden'' een steentje aan het rollen gebracht en heeft uiteindelijk zich ook zulk een eetbare lawine van druiven, pa ling, appels en aardappels uitgestort over een tot dan toe gespeend bedrijf. Grote banken en bedrijven delen b.v. rijkelijk over het personeel uit, wat met schepen vol wordt aange voerd. Bonloos Blijkbaar is smokke len in het groot toch nog altijd ge makkelijker dan in het klein. Ik zou zeggen: tegen de geborgen-> heid in het bedrijf" is niet veel te zeggen, zolaryg het distrlbutievrije artikelen belrèft. Maar zodra het dis tributiegoederen betreftook al geeft de C.C.D. hier zelf het slechte voor beeld. door voor de afpakambtcnaren zelf allerlei extraatjes te reserveren, dan kan nog verdedigd worden, dat het bedrijf in het groot gaat „slepen" vanwege het moeilijke transport probleem mits de bedrijven ter stond aan de distributie opgeven wat zij voor de bednjfsgenoten alvast in voorraad en in de wacht hebben ge sleept en mits dan een zekere rede lijke aftrek van de bonnen plaats vindt. Want al deze lichamen en iiistan- ties, met en benevens diewelke een z.g. „bedrijfstuin" hebben, zijn, dank zij deze „geborgenheid in het bedrijf" allengs geëvolueerd tot een soort zélj- verzorgers. En. evenmin als een aard appelboer nog aardappelen krijgt of een veeboer melk, evenmin heeft iemand, die reeds een aanzienlijke ivinteropslag heeft veilig gesteld, be hoefte aan alle rantsoenen pan een doodgewone hongerlap. Ik hoop weldra lijsten te zien van hoeveel de banken en bedrijven en gemeenten wel sleepten en hoeveel rantsoenen (jaardoor nu vrij komen voor lieden, die het met tien kilo's probeerden en tegen, de \amp liepen. Laat de C.C.D. vooral eens zelf het goede voorbeeld geven en eens strikt van zijn rantsoenen leven. Doet hij dat niet, dan kunnen zijn leden beter uit het legioen van ambtenaren eii opeters worden overgebracht naar de productieve sector én kunnen ze nu b.v. aardappelen gaan krabben en de mensen de aardappelen eens tfiuis brengen in plaats van ze af te nemen. TIJL. AMSTERDAM. 26 Oct. Na af loop van /iet zo buitengewoon ge slaagde biljartkampioenschap 45/2 heeft de heer Móllerus, voorzitter van de N.B.B., gezegd, dat thans een 'ver tegenwoordigende landenploeg zou zijn samen te stellen, die welhaast onverslaanbaar moet worden geacht. Inderdaad is het peil der sterkste Nederlandse biljarters beduidend ge stegen. Dat bleek wel uit het hoge toupnooi-gemiddelde van het kam pioenschap 45/2, het bleek ook uit het feit. dat zeven van de acht spe lers die aan dit kampioenschap deel namen, in het as. seizoen geplaatst worden in de pas ingestelde hoofd klasse. Door de nieuwe bepaling, dat de in de eerste klasse groot biljart anker-kader 45 2 ingedeelde spelers ook mogen uitkomen in de hoofd klasse eerste klasse klein biljart, telt deze klasse thans niet minder dan 25 spelers, onder wie Dommering, Gehrels, Jacobs, Kobus en Vreeswijk. Zou er op het ogenblik een landen- wedstrijd kunnen worden gespeeld, dan zou Nederland werkelijk een prachtige kans op de overwinning maken, tegen welk land ook. Vooral als men daarbij STOCKHOLM, 7 Nov. Uit Caïro wordt gemeld, dat op den Britsen minister-president voor het Midden- Oosten, Lord Moyne, Maandag een aanslag is gepleegd. Lord Moyne is in de loop van de avond aan de ver wondingen bezweken. De daders kon den worden gearresteerd. Officieel werd medegedeeld, dat deze laatsten geen Egyptenaren zijn. Alle hoge ambtenaren der Britse en Egyptische politie nemen aan het onderzoek deel. Waarschijnlijk zal vandaag in het Engelse Lagerhuis een regerings verklaring worden afgelegd. Men neemt aan. dat Eden. die Lord Moyne onlangs heeft bezocht, het woord zal voeren. Maandagavond heeft minister president Mohammed Pasja het Egyptische kabinet in buitengewone zitting bijeengeroepen ter bespreking van het gebeurde. Exchange Telegraph meldt, nog. dat de aanslag op Lord Moyne waarschijn lijk minder tegen den persoorfvan den minister dan tegen de Britse regering gericht was. De aanslag schijnt goed te zijn voorbereid. De daders hebben klaarblijkelijk de woning van Moyne gedurende verscheidene dagen nauw keurig in het oog gehouden, De mi nister werd vlak bU de drempel van zijn huls neergeschoten. De belde moordenaars trachtten op rijwielen te ontkomen. Tevergeefs trachtte de" chauffeur van een Britse ambulance- auto hun de'weg te versperren, doch een- Egyptisch politle-agent wist hen inet zijn motorrijwiel te achterhalen op twee kilometer afstand van een der Nijlbruggen. Zodra de daders gegrepen waren, trachtte een mensenmenigte hen te lynchen, doch de politie kon hen voor de volkswoede redden. Het verhoor ls begonnen, maar heeft nog geen 'resul taat gehad, aangezien de daders wei geren een verklaring af te leggen. ln aanmerking neemt, dat zowel Bel gië als Frankrijk heel wat spelers zagen overgaan naar de beroepsklasse. De Belgen Moons, Zaman. De Doncker, Besseleers, Semal. Cllmeur en Bosmans zijn geen amateurs meer. de Fransen Cóte en Davin ook niet. België be schikt nu ln de eerste klasse der amateurs alleen nog over Gabriels, Van B^lle. Van Nerom. Baudart. Claeys, Verbist. Fauconnler. De Sutter. Van de Velde. Vingerhoede, en Van de Kerckhove. Frankrijk heeft nog Albert,N Galmlche. Lagache en Kron als ver tegenwoordigers der eerste klasse ama teurs. De kans voor Nederland ln het lan- aen-wereldkamploenschap (Coupe Glo- neux) zou men aan de hand van deze feiten dus behoorlijk mogen achten. De „Coupe Glorieux" werd tot dusver 30 mahl verspeeld; dit tournool Ls na het 45/2 de oudste internationale bil jartwedstrijd. Het /Werd genoemd naar den Belgischen biljartfabrikant Emlle Glorieux. die een prachtige zilveren" schaal als wisselprljs ter beschikking stelde, met het speciale doel de bil- jarisport te bevorderen, door het in stellen van internationale wedstrijden. Van 1906 af werd het- tournool om de Coupe £lk jaar te Brussel gehouden. Aanvankelijk zond elk land, dat deel nam. vier spelers, later drie. In hoofd zaak waren het België. Frankrijk, Duitsland en Nederland, die deel namen. In 1920 bezette Nederland da tweede plaats na Frankrijk, in 1921 werd ons land eerste voor Frankrijk en België. Tussen 1930 en 1934 werd de Coupe een zuiver Belgisch-Franse aangelegen heid. Maar ln 1934 werd besloten de wedstrijden om de wisselprljs te ver heffen tot een officieel wereldkam pioenschap voor landenploegen. In 1935/'36 werd voor het eerst onder het nieuwe, door België samengestelde, reglement gespeeld. Er kwamen vijf verplichte speeteoorten, n.l. hbre, 45/2, 71/2, driebanden en de fantaisle clas- sique. Elke speelwijze moet worden uitgevoerd door denzelfden speler en de ploegen worden gevormd uit min stens drib en hoogstens vijf spelers. In elke speelsoort ontmoet men elkaar driemaal. Ons lahd deed in 1937/"38 voor het eerst mee aan dit officiële landen-wereldkampioenschap. In de voorronde verloor Nederland met 20 tegen 10 matchpunten van België. In 1938/'39 kwam Nederland ln de eerste ronde weer uit tegen België. Ditmaal werd de nederlaag al heel zwaar, Ons land verloor met 4 tegen 26 niatch- punten. Gezien de bekende krachtsverhou dingen van het ogenblik, ls het stellig niet boud. te beweren, dat ons land het er nu belangrijk beter af zou brengen. Al zullen, als steeds, de klas sieke kunststoten wel een veel te zware opgaaf blijken. Het ls te hopen, dat de tijd spoedig daar Ls, dat de kracht van de huidige Nederlandse hoofdklassers naar buiten zal kunnen blijken. Raadschelders bokste in Berlijn BERLIJN, 6 Nov. Dezer dagen bokste onze landgenoot Raadschelders. die in Duitsland werkzaam ls. op het Rijkssportveld te Berlijn tegen den Duitsen middengewicht Erwin Bruch uit Berlijn. Het werd een zeer levendig gevecht over acht ronden. De Duitser werd tenslotte tQt overwinnaar op punten uitgeroepen, dank zij .zijn goe de linksen en zijn grotere'hardheid. «Mrecteur: JEL J. Kerkmeester. Bu». •um: hoofdredacteur: Hendrik Llndt, Amsterdam; plv. hoofdredacteur; lr. A. H. de Haas van Dorsser, Haarlem: binnenland: J. v. Grieken; illustratie en opmaak: R. Kampstra; volkscul tuur en kunst: M. Wolters; muziek; G. K. Krop; sport: J. J. Llber; adver* tentles: A. H. Lammere, allen te Am- it ex dam. s 1U niemand gespaard blijft èn slechts overwinning, de dag. waarop wij de ruïne overblijft. Tal van steden «egen: Nu gaan wij bouwen zijn zwaar geteisterd,, honderdduizen-1 aan.ons Nederlandse volk. merking. Voor bestaande gevallèn dezer groep zullen de distributiediensten in de week van 12 t.m. 18 November a.s noodrantsoehbonnpn uitreiken ter aanbeveling zijn. In de Verenigde Ieringsbasis. die de sinds weken bij Staten groeit zelfs in de hausse van Arnhem opgehoopte Anglo-Amerl- deze oorlogsjaren een „proletariaat", kaanse offensiefkrachten moet voe- Ie JAARGANG No. 264 DONDERDAG 9 NOVEMBER 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 - Postgiro 184120 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of 2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. Gros der Duitse troepen verlaat Middelburg BERLIJN, 8 Nov. De fanatieke afweerstrijd van de Duitse bezetting op Walcheren duurde met onvermin derde lievigheid voort. In de late na middaguren van Maandag gelukte het de Canadese overmacht Middelburg binnen te dringen, waar zware gevech ten met de Duitse achterhoeden ont stonden.-Het gros van onze troepen distancieerde zloh ln noordelijke richting en verenigde zich met de zich in de sector Oost-Kapelle bevindende strijdkrachten. Een gedeelte van de eilandbevólking heeft met de Duitse troepen de brandende puinhopen van Middelburg verlaten, waaronder velen de dood hebben gevonden. In de vroege morgenuren van Dins dag zijn formaties van het Brits-Ca nadese leger ook" naar het eiland Schouwen overgestoken. Bij deze on derneming leden zij zware verliezen, hoewel deze piet die omvang aanna men als tijdens de landing bij West- Kapelle. Aan het front ten zuiden van de Matis bevinden zich de Duitse troepen onder leiding van den generaal der infanterie, "Von Zangen, in zware af weergevechten tegen de strijdkrachten van negen Brits-Canadese infanterie divisies. drie pantserdivisies en zes pantserbrigades. Het gros der Duitse troepen ls het gelukt zich op de noordelijke oever van de M^as terug te trekken. Hiermede ls de door Montgomery beoogde vernietiging der De1 personeelsleden van de N.V. De Arbeiderspers" worden met hun gezinnen in de gelegenheid gesteld zich te laten inenten tegen typhus, caratyphus en cholera. De entingen geschieden in de cantine van het be drijf door den aan de A.P. verbonden bedrijfsarts. (Foto A.P.—Breygr) Duitse strijdkrachten m deze sector verijdeld. De militaire medewerker van het DNB. dr. Max Krull, schrijft in zijn overzicht van de toestand aan de fronten o.a.: Hoewel op Walcheren nog gestreden wordt, kan men de slag in Zuidwest- Nederland over het geheel genomen als geëindigd beschouwen. De afloop daarvan was geen overwinning voor Montgomery. Zijn troepen hebben bloedige verliezen geleden en zijn niet in staat geweest ook maar een van de poorten naar de Noordduitse laagvlakte te openen. De huidige stellingen van Engelsen en Canadezen vormen voorlópig slechts een grendel tegen Duitse flankbedreiging uit het noorden. Dit vyordt pnderstreept door de aanwezig heid van Duitse bruggenhoofden aan de Beneden Maas. Het verzet aan de rivierovergangen heeft het gros van de Duitse troepen de overtocht naar de noordelijke Maasoever mogelijk ge maakt. Hi^r ls, gesteund door de natuur lijke hindernis der riviermonden, een tot de helft verkorte verdedigingslinie ontstaan, hoewel niet ontkend kan worden, dat de vijand zekere strate gische verbeteringen van zijn positie wist te behalen. Adempauze Het slechter worden van het weer heeft de ontwikkeling aan Duitse zijde begunstigd en na wekenlange zw^re strijd den Duitsen divisies thans een adempauzë verschaft. ZIJ zien thans nieuw geordend en voorbereid de vij andelijke aanval op noordelijk Neder land tegemoet. Dat de vijand pogen zal "over de Maas en Rijn te komen en het initia tief weer in handen, te krijgen, staat bulten twlifel. Hij zal echter over de kansen ojP succes nadenkender ge- wordei^ zijn nu de Amerikanen bij Aken m he% defensief zijn gedrongen en een bij Germeter Ingesloten groep ln gevaar gekomen ls vernietigd te worden. De doorvaart door de Dardanellen STOCKHOLM, 8 Nov. Associated Press verneemt uit welingelichte Britse bron, dat de onderhandelingen over de vrije doorvaart door de Dardanellen thans in Ankara geopend zijn. Turkije zou nle/ ongeneigd zijn. thans ln te gaan op de vroegere minimumeisen der Sowjet-Unle Inzake demllitarisa- tle van de Dardanellen. De nieuwe eisen van Moscou gaap echter aanzien lijk verder. De SowJet-Rus:vm verlan gen niet alleen het onbeperkte recht der vrije doorvaart van en naar de Zwarte Zee, doch hebben de mogelijk heid ln uitzicht gesteld, aan de Dar danellen een kleine staat te stichten, welks bestuur onder internationale controle zt)u staan. Een woordvoerder van hót Britse departement van bui tenlandse zaken zou evenwel verklaard onderhandelingen over de Dardanel- Hebbie wel déris gesnoekt bij Wil- nis vroeg Korneel, terwijl hij zijn visje neervleidé achter een rietkraag, zo teder als een moeder haar Jongste borelingske behandelt. „Nee? Nooit? Gut. wat zonde! Dat zijn daar effec tief mooie watertjes, tenminste, rou praat ik al weer van een jaar of twaalf terug, ik ben der sindsdien niet meer geweest. Nou, dan huurden we daar een bootje bij een kastelein. Ik moet jé zeggen, ik snoek als het éven kan liever niet uit een bootje, ik wandel liever langs de kant, maar daar kon 'et nou eenmaal niet anders". Hij staarde, in zoete herinneringen verzonken, over de grauwe Novem- berpolders, waar de regenluchten somber overheen joegen, en voer voort een beetje weemoedig omdat dat allemaal alweer zo lang geleden is: „Tja. jongetje, daar weet Jij niet van. hoe mooi die watertjes vroeger jaren waren. Nou, dat was op een dag in De cember. En stor men! Man man wat een wind. Wij met het treintje naar Wilnis, aasvissies ko pen, een maatje ouwe klare bij dien kastelein meegenomen, want het was behoorlijk koud en in dat bootje. Nou hebbie daar allegaar sloten die haaks op elkaar uitkomen, en op die snij punten mochten wij zo graag snoe ken. Me. maat, die ouwe Pieterse. die nou al Jaren dood is, roeit enrik maak mijn hengel vast in orde. Hij haalt de riemen in, ik gooi alvast uit, eigenlijk meer voor de aardig heid en verduld... mét schiet me zaakje weg. hij greep 'em zo! Ik laat gaan. maar daar voel ik me ineens een ruk aan die hengel man! Ouwe Pieterse, die van zijn leven honder den snoeken gevangen had, zegt- „Sla an. jo, sla an!" Ik sla an. en daar zie ik me een kolk in dat wa ter! En een staart zie ik boven water slaan! IJselijk, man! Ik vieren, en oprollen, afijn, Je kent dat, je beht ook niet,, in je eerste snoekle gestikt Anderhalf uur wazze me bezig en daar komt me toch een Javaan van een vis boven water! Ik wier der ge woonweg koud van. En toen ik met de klem zijn harses openbrak, zag ik niet mijn aasvissie maar een ander snoekie! En dat snoekie had mijn haak door en door door zijn bast. En in dat kleine snoekie, dat toch ook nog een halve meter lang was, zat mijn aasvissie. Die grote was op dat kleine snoekie toegescho ten. toen die al met1 mijn vissie der vandoor was. Nou. die grote woog eh... zestien pond." Korneel accepteerde een sigaret, als beloning voor zijn verhaal, en verlegde zijn aasvisje. STOCKHOLM. 8 Nov. Blijkens de laatste mededelingen uit New York over de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten heeft Roose velt 15.771.666 stemmen verworven tegen Dewey 13.594.735. Volgens het hoofdkwartier der democratische partij staat de herkiezing van Roose velt reeds vast en ook Dewey zelf heeft zich reeds ln deze zin uitge laten. De zender New York maakte van morgen bekend, dat Roosevelt de leiding had in 32 staten met 387 kiesmannen en Dewey in zestien staten met 144 kiesmannen. Op dat ogenblik had Roosevelt 54,7 procent van het totale aantal getelde stem men behaald, zijn republikeinse tegenstander 45.3 procent. Dewey had de leiding in de staten Illinois, Kansas. Maine, Massachu setts, Michigan. New Mexico en Zuld- Dakota. Roosevelt leidde in New Hampshire. Arizona, Kentucky. Maryland en een aantal zuidelijke staten. In 1940 had de huidige presi dent in Illinois, Massachusetts en New Mexico de overwinning behaald en de republikeinse candidaat ln New Hampshire. Volgens de 'Britse berichtendienst hebben ook de senaatsverkiezingen een democrat Isché meerderheid op geleverd, doch de juiste stemmen verhouding is nog niet bekend. De democratische leider Barkley .uit Kentucky is met grote meerderheid herkozen. Tot de niet herkozen repu blikeinse afgevaardigden behoort Hamilton Fish, een der felste tegen standers van Roosevelt. BERLIJN, 8 Nov. Het Ausw&r- tlge Amt beeft een mededeling gepu bliceerd waarin gezegd wordt, dat de Rijksregering ln deze oorlog reeds meer dan eens heeft moeten const^fe- ren, dat de Engelse en Amerikaanse oorlogsleiding zich niet stoort aan de volkenrechtelijke plichten der oorlog- voerehden en met name niet ln het minst acht slaat op de bepalingen, die ter bescherming vah het Rode Kruis zijn uitgevaardigd. De talrijke pro testen, die de Rijksregering tegen deze schendingen van het volkenrecht /ïeeft doen indienen, bleven -zonder gevolg. De laatste tijd vhebben de Engel sen en Amerikanen vooral hun aan vallen gericht op lazaretschepen en lazarettremen, op weerloze gewonden en verplegend personeel. Zelfs schrik ken zij er niet voor terug Rode Kruls- schepen van nlet-Dultse nationaliteit in te vallen. De verantwoordelijkheid voor deze ontaarde oorlogvoering treft de En gelse en Amerikaanse regering/ die stelselmatig haar strijdkrachten ln deze geest van gangsterdom en geor ganiseerde moord hebben opgevoed. De Rijksregering heeftln haar nota tegen deze schendingen van het volkenrecht het scherpste protest/- Ja- ten horen en de els gesteld, dat de Britse regering haar strijdkrachten eindelijk strenge instructie zal geven zich te houden aan de Haagse Con ventie en de "nodige maatregelen te nemen om die uit te voeren; Weer brandstoffenbijslag DEN HAAG, 7 Nov. De secretaris generaal van het departement van Sociale Zaken heeft goedgekeurd, dat in het tijdvak van 29 October 1944 tot en met 21 April 1945 aan arbeiders, die ingevolge de Rijkssteunregeling een uitkering ontvangen, wederom wekelijks een brandstoffenbijslag wordt verstrekt. Van 29 October tot en met 25 No vember 1944 en van 11 Maart tot en met 21 April 1945 wordt een uitkering gegeven van 1 per week. Gedurende de overige weken zal de bijslag 1.30 per week bedragen. Ook de tot groep A behorende kleine zelfstandigen, die steun ont vangen ingevolge de voor sociaal-eco nomische hulpverlening aan kleine zelfstandigen getroffen regeling, kun nen voor deze bijslag ln aanmerking komen. Caroline van Dommelen zeventig jaar Vandaag, Donderdag 9 November, bereikt eén merkwaardige Neder landse kunstenares de leeftijd der zeer sterken. Het is de oud-toneel speelster en oud-journaliste Caroline van Lanckervan Dommelen die in haar bekende woonhuis op ae hoek van Keizersgracht en Amstel dit heuglijk feit mag gedenken. „Caro" van Dommelen was overi gens slechts bij gelegenheid journa liste, n.L toen zij ln December 1932 zich naar Nederlands-Indië inscheep te. Maar eigenlijk" is zij een geboren actrice, voortgesproten uit een bekend toneelspelersgeslacht. Gedurende haar Indische reis had zij dan ook gerust reeds haar veertigjarig toneeljubileum kunnen vieren. „Ik ben een zwerversnatuur", heeft Caro van Dommelen ons enige Jaren geleden in een interview gezegd. „Ik ben meer dan eens van het toneel weggelopen, maar heb dan ook nage noeg alle werelddelen gezien: Ame rika. Afrika en Azië. Om die reizen te bekostigen, schreef ik reisbrieven aan verschillende kranten." Maar met al die zwerverslust is Caro van Dommelen het toneel trouw gebleven. Zij heeft een kleine halve eeuw toneelgeschiedenis meebeleefd en nog onlangs kon men haar spel genieten als Maria Stuart's kleedster 'e helpster Hanna ^Kennedy. STOCKHOLM. 8 Nov. Naar de Britse Berichtendienst uit Brussel meldt, beeft de Belgische senaat de parlementaire immuniteit der senato ren Brunet. Leman, Flnne, Mlgnulet. Verstraete en Leurldan opgeheven. ZIJ worden door de Juridische commissie van de senaat „collaboratlonisten" ge noemd. Radio Brussel meldde, dat waar schijnlijk ook d? Rexlstenlelder Léon Degrelle zijn parlementaire immuni teit zal verliezen. De zon gaat heden onder om 16.56 en morgen op om 7.52 uur. Maan op 8.21 en onder om 15.15 uur. N.M. 15 Nov., E.K. 23 Nov., V.M. 30 Nov., L.K. 7 Dec. «directeur. H. J. Kerkmeester. Bu* •um; hoofdredacteur: Hendrik Llndt Amsterdam; plv. hoofdredacteur, lr. A H. de Haas van Dorsser, Haarlem, binnenland: J. v. Grieken; illustratie en opmaak: R. Kampstra; volkscul tuur en kunst: M. Wolters; muziek: G. K Krop; sport: J. J. Llber; odver- tentles: A H. Lammer», allen te Am. sterdam, ju

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1