HET DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN VOOR LEIPEN EN OMSTREKEN /erbifterde tegenstand opj IJST" JRI j&k 1^^ V/aScberen en aan de Maas M- U Er is nog genoeg te krijgen, maar Felle strijd op Walcheren Duitse successen voor de kust Verbitterd gevecht om Vlissingen Strijd bij Brugge loopf ten einde Menselijke lucht- torpedo's Schuld en schande Correspondentie Penetratië tenN.O. van Roosendaal Nieuwe stormloop op West-Duitsland voorbereid Gebit belast! Direct leveren op R 11, als .er is Bittere klacht van een r b o d e rc vr rn i w stap kun Je doen of het Is: Boter bonnen. suiker, brood, melk. aard appelen en nu als nieuwste: zout f 4.5Q per pak, bleekpoeder 1 per half ons. HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER. 2 Nov. Het opperbevel van de weermacht deelt mede: In Nederland strijden onze troepen ter weerszijden van het buitendeel der Westerschelde verbitterd om iedere duimbreed gronds. In het bruggen hoofd ten noordoosten van Brugge biedt het ineengeschrompelde garni zoen op smal terrein nog steeds ver beten tegenstand. Op het voor een groot deel overstroomde eiland Wal cheren zijn onze grenadiers in felle gevechten gewikkeld met den vijand. die ook op het westelijk deel van het eiland is geland. Nieuwe pogingen van de Canadezen om uit Zuid-Beve land de toegang naar Walcheren te forceren, werden uiteengeslagen. Aan de benedenloop van de Maas is de gevechtsactiviteit iets vermin derd. In hun bruggenhoofdstellingen hebben onze divisies vijandelijke tankaanvallen afgeslagen. Ten Wes ten van Breda werd een vijandelijke groep strijdkrachten afgesneden. Zij gaat haar vernietiging tegemoet. Motortorpedoboten hebben in de afgelopen nacht in de wateren voor Ostende twee Britse ravitaillerings- schepen met tezamen een inhoud van 5000 brt. getorpedeerd- Verwacht, kan worden, dat een van deze schepen is vergaan. Door patrouilleboten en mij nenvegers zijn bovendien voor de Nederlandse kust opnieuw twee Brit se motortorpedoboten tot zinken ge bracht, een derde werd in brand ge schoten en twee andere werden be schadigd. In de monding van de Schelde hebben onze ontploffingsbo- ien een munitieschip van 2000 brt, en nog twee vijandelijke oorlogsbodems tot zinken gebracht. Ter weerszijden van Stolberg zijn aanvallen van Amerikaanse batalllons In ons vuur Ineengestort Ten oosten van Pont a Mousson en ln de wouden ter weerszliden van Baccarat hebben zich op een breed front fellé gevech ten ontwikkeld. Eerst na wisselvallige strijd en na aanzlenllike pantservcr- llezen kon de viiand enige terreinwinst behalen. In het woud van Mortarme werden zijn. aanvallen uiteengeslagen. Uit Mldden-Italië komen slechts be richten over wederzijdse verkennings- actlvitelt vooral in de kustsectoren. Het garnizoen van Plscopl ten westen van Rhodos heeft het eiland van vij anden gezuiverd. Cp Milos duren de pevechten voort. Na de landing van Engelse troepen en communistische bendenstrijdkrachten op de westkust van Dalmatlë bij Split, Metkovic en Dubrovnlk, hebben onze beveiligings formaties zich volgens de bevelen op voorbereide stellingen ln de bergen ln de kuststrook gedlstancieerd. In het centrale deel van de Balkan hebben onre troepen opnieuw Eulgaarse aan vallen ten oosten van het Vardardal en ln het gebied van Pristlna uit eengeslagen. De Bulgaren leden bloe dige verliezen. Ook bolsjewistische aanvallen ln. het dal der westelijke Morawa bleven zonder succes. Tussen Donau en Thelss werden van beide zii- den nieuwe formaties in de wisselval lige met voortdurende verbittering ge voerde gevechten geworpen. Slagvlle- Gers vielen met succes vijandelijke tanks en concentraties aan. Door Duit se en Hongaarse lagers werden boven deze gevechtssector zeventien Sowjet- Russische vliegtuigen neergeschoten. Aan-de middenloop van de Thelss dlstancleerden wij ons naar de noor delijke oever zonder dat de viiand on ze bewegingen vermocht te storen. Door succesvolle aanvallen in het ge bied van Ungvar werd een bres in het front gesloten. Ten westen van de Doeklapas stort ten nieuwe bolsjewistische aanvallen in ons afweervuur Ineen. Aan het front van de Naref hebben de onder bevel van kolonel-generaal Weiss staande formaties ln de loop der laat ste weken in samenwerking met vlie gende formaties en luchtdoelartillerie van het luchtwapen met succes harde afweerslagen doorstaan. ZIJ -verijdelden herhaalde doorbraakpogingen van ver scheidene Sowjetlegers in taaie volhar ding, wierpen den binnengedrongen vijand ln energieke tegenaanvallen op zün uitgangsstellingen terug en ver nietigden daarbij 609 bolsjewistische tanks. Troep en leiding hebben daar mede de groots opgezette uit het zuid oosten tegen Oost-Pruisen gerichte operatie der bolsjewieken teniet ge daan. Ten oosten van Llbau en ln het ge bied van Autz zijn ook gisteren alle vijandelijke doorbraakpogingen mis lukt tengevolge van de heldhaftige weerstand van onze divisies. Waar de vijand op smal front kon binnendrin gen. kon hh worden opgevangen of in tegenaanvallen worden teruggeworpen. A3n het oostelijk front zijn door troepen van het leger in October 4329, door formaties van het luchtwapen nog 367 pontsers vernietigd. Bovendien verloren de bolsjewieken 1562 vliegtui gen. Anglo-Amerikaanse terreurvllegers hebben bommen geworpen op Rijn lands gebied, op Wenen en Graz. In de afgelopen nacht hebben de Britten steden in het Rijnland en de Rijks hoofdstad aangevallen. De Anglo-Ame- rikanen verloren bil deze aanvallen zestien vliegtuigen, hoofdzskellik vier motorige bommenwerpers. In totaal zijn in de maand October, ondanks vaak voor de afweer ongun stige weersomstandigheden, door Jagers en afweergeschut van het luchtwapen 739 Anglo-Amerikaanse vliegtuigen, waarvan 377 viermotorige bommenwer pers, neergeschoten. De botsingert bij de Pyreneeën STOCKHOLM. 2 Nov. Volgens Svenska Morgenbladet. heeft generaal Castejou. commandant der Spaanse leglonnalrs. verklaard, dat men van Spaanse ziide niet voornemens is. de républiek Andorra te bezetten. Het zwaartepunt der gevechten ligt na de zuivering van het Arandal thans aan de Spaanse noordgrens bil Urgel, aldus Castejou. Er is geen grote scha de aangericht, doordat de regerings troepen de toestand weldra meester waren. In Spaanse militaire kringen betwijfelt men echter, of de Franse generaal Collet, die door de Gaulle tot commandant van Toulouse Is be noemd. zo spoedig met de Spaanse guerillatroopen zal klaar komen, als hij ln besprekingen met Spaanse auto riteiten beloofd heeft. Nieuwe Canadese minister van defensie STOCKHOLM. 2 Nov. Naar de Britse berichtendienst uit Ottawa meldt, is do Canadese minister van de fensie. Ralston, afgetreden Zlin aftre den is een gevolg van de onenigheid tussen regering en parlement over de versterking der overzeese troepen. - De vroegere commandant van de Ca nadese overzeese troepen generaal Mac Naughton is als opvolger van kolonel Ralston benoemd. De zon gaat heden onder om 17.08 en morgen op om 7.41 uur. Maan onder 10.56 en op 19.27 uur. L.K. 7 Nov.. N.M. 15 Nov., E.K. 23 Nov., V.M. 30 Nov. Ie JAARGANG No. 259 VRIJDAG 3 NOVEMBER 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureau* voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 - Postgiro 184120 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of ƒ2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. BERLIJN, 2 Nov. Het- Interna tionale Informationsbüro meldt uit Nederland In de slag om de monding van de Maas hebben de Duitse troepen gis teren alle Canadese aanvallen ten zuidwesten van ae riviermonding af geslagen. Een vrij diepe penetratie ten zuiden van Steenbergen werd in een tegenaanval opgeheven. Bij Standaarbuiten gelukte het een vrij grote groep te omsingelen en af te snijden. De gevechten om het bruggen hoofd ten noordwesten van Brugge lopen ten einde. Bijna vier weken heeft de uit enkele duizenden man bestaande bezetting tegen een grote overmacht 6tand gehouden. Dagen lang trommelvuur, waarbij in een nacht 40.000 granaten iedere vierkante meter van het bruggenhoofd omwoel den, alsmede onophoudelijke aanvallen door Jachtbommenwerpers en bom bardementsvliegtuigen, hebben de weerstandskracht van de Duitse troe pen niet kunnen breken. Alleen de laatste dagen reeds hebben de hier strijdende troepen, uitsluitend ln ge vechten op korte afstand, met de nieuwe wapens ter bestrijding van tanks, 83 pantserwagens, waaronder 18 tanks, met vlammenwerpers vernietigd. Op Walcheren vormden de Britten, zoals verwacht, onder de bescherming van hun zwaar scheepsgeschut, bij Westkapelle een nieuw bruggenhoofd, waaruit zij ln zuid-oostelijke en noord-oostelijke richting proberen aan te vallen. Van Zuid-Beveland uit heb ben zij eveneens pogingen gedaan Walcheren te bereiken, teneinde op de oostelijke zijde van het .eiland een bruggenhoofd te vormen. In de avond uren van gisteren werden zij evenwel ir. een tegenaanval wederom over het Sloe teruggeworpen. De strijd om de stad en dé haven van'Vlissingen duurt met onverminderde hevigheid voort. Met buitengewone verbittering wordt hier aan belde zijden om ieder huis en om lederen uitstekenden muur ge vochten. In de loop van de dag wa ren de Britten gedwongen versterkln- Ineunoe over Turlcije's politiek WENEN, 2 Nov. In een rede ter gelegenheid van de opening der nieuwe parlementszitting heeft de president van Turkije, Ismet Ineunoe o.a. ge zegd, dat de politiek van het Turkse volk zich van de eerste dag van de oorlog af heeft gehoed voor een dub belzinnige oriëntering en het zal er zich ook verder voor hoeden. Ten aan zien van de Turka-Sowjet-Russlsche be trekkingen zelde hU, dat deze binnen het kader van het vriendschapsverdrag bleven. Turkije hoopt, dat de komen de Jaren steeds hetzelfde beeld zullen geven. gen aan te voeren. Hierbij leden zij zware verliezen, daar het haven hoofd nog steeds onder het vuur van de zware Duitse batterijen ligt. Deze batterijen zetten hun activi teit vaak slechts met geïmproviseerde hulpmiddelen voort. Zo heeft een Duitse batterij vastberaden een ver nielde kanonloop afgesneden en is blijven voortschleten met de verkorte loop. zolang er nog munitie was. Dank zij deze voorbeeldige en offervaardige maatregelen leed de vijand ook ver der zware verliezen. TOKIO. 2 Nov In de commenta ren op de „menselilke luchttorpedo's", die met vernielende uitwerking zijn gebruikt tegen de Amerikaanse sche pen voor de Phllippljnen, wlist men er ln militaire kringen hier op, dat deze operaties ongetwijfeld bewijzen, dat geestelijke kracht over materiële macht kan zegevieren. Op dezelfde wijze, waarop Duitsland de V 1 heeft toegepast, opereert Japan thans op ongekende schaal met zijn overwinningswapen, dat een „levende ziel" bezit. Naar de mening van deze kringen is dit wapen des te doeltref fender. daar de bestuurder van dit ramvllegtulg zijn tot de rand met ont plofbare stoffen gevulde machine op de meest kwetsbare plek van het vij andelijke schip kan richten. De Ame rikanen kunnen wellicht een onge kend aantal oorlogsschepen hebbende Japanners zullen over hetzelfde weer galoze aantal menselijke luchttorpedo's beschikken waarmede zij de Ameri kaanse oorlogsschepen tot zinkon zul len brengen, aldus deze militaire krin gen. Toenemende spanning in België STOCKHOLM, 2 Nov. Svenska Dagbjadet schrijft: Iemand, die uit België kwam, beschrijft de toestand aldaar als tragisch. De bevolking lijdt grote ontberingen. De verschillende verzetsgroepen zijn in politiek opzicht van geen belang gebleken en dit heeft de binnenlandse politieke toestand verder verscherpt. Doorslaggevend voor de stemming zijn het tekort aan le vensmiddelen en de clandestiene han del. Het volk gaat een langzame demo ralisatie tegemoet. De greotsto tegen stellingen komen tot uiting tussen de arbeiders en de boeren Behalve de schaarste aan levensmiddelen drukt ook de Inflatie zwaar en hét resultaat ls een voortdurend toenemende poli tieke spanning. De communisten ma ken van de toestand sterk gebruik. Zij hebben veel succes en ontplooien grote activiteit, welke die van de andere po litieke partijen verre overtreft. Radio New York meldt, dat Char les Sawyer, de gezant der Verenigde Staten, vandaag te Brussel is aange komen. Hoe weinig verantwoordelijkheids gevoel sommige stedelingen bij hun jacht op brandhout hébben, toont deze foto van een bruggetje aan de Zuidelijke Wandelweg te Amsterdam. 'Ontdaan van de leuning, is deze brug een levensgevaarlijke plek ge worden, vooral in de duisternis. Foto A.P.-Breyer) Japanse aanval op Moro+ai TOKIO. 2 Nov. Het Japanse hoofdkwartier meldt: Japanse lucht strijdkrachten hebben op 1 November de vijandelijke vlootstrijdkrachten ln de golf van Lcyto opnieuw aangevallen en een slagschip of een kruiser als mede drie kruisers tot zinken ge bracht. Drie slagschepen werden be schadigd. Het Japanse hoofdkwartier meldt verder, dat Japanse luchtstrijdkrach ten op 31'October bij verrassing een aanval heben gedaan op het eiland Morotai in de Molukken. Vier vliegbo- ten werden tot zinken gebracht, tal rijke andere vliegtuigen ln brand ge schoten. Op het vliegveld ontstonden grote branden. Drie Japanse toestel len worden vermist. Leiding op een afsfand PARIJS. 2 Nov Prins Bernhard van Lippe-Blesterfcld, het hoofd van de Nederlandse verzetbeweging. heeft zich na ,ecn verbliif van anderhalve dag op Nederlands grondgebied, terug getrokken naar Parijs om op veilige af stand verder leiding te geven. Volgens een United Press-be- rlcht is het ln de nacht van Dinsdag op Woensdag te Athene wederom tot gevechten tussen de verschillende par- tisanen-groepen gekomen. Do minister president heeft thans bevolen, dat alle verzetsorganisaties moeten worden ontbonden. „Gelukkig hij. die zonder schuld en fout de reinheid van de kinder ziel behoudt". zo ongeveer heeft Schiller eens gedicht. In deze dagen, nu vooral „bevrijders" en adspirant- bevrijders ijverig de schuldvraag hanteren, zullen reine kinderzielen wel met een kaarsje gezocht moeten worden. Het is echter niet het be langrijkste. na te gaan. of veel men sen wellicht vele en menselijke fou ten imaakten. Het is opmerkelijker, dat mensen ter ene zijde met zo veel nadruk naar schuld aan de andere zijde zoeken, dat zij her inneren aan. dien klassieken inbre ker, die „houdt den dief!" riep om de aandacht van zichzelf af te lei den. Heel de ellende van het oorlogsge beuren is thans over ons land en over ons volk gekomen. De bliksem- oorlog. die velen verwachtten, bleek een illusie de bliksembevrijding, waarop zovele gehoopt hadden, werd een waanvoorstelling. Nog in de afgelopen zomer bracht in ons kleine racantiehotél ergens tussen Wageningen en Arnhem de aange kondigde vermindering ran het ta baksrantsoen een braven Nederlan der tot de verzuchting: ..Het wordt tijd, dat wij aan de andere kant van het front komen". En zijn vrouw voegde er luid aan toe. wat voor dézen braven man reeds vanzelf sprak: „Ja, maar dan zonder knok ken". Wat dit kleine racantiehotel er gens tussen Wageningen en Arnhem thans uit eigen ervaring vertellen kan over een oorlogstol. die... zelfs geen vermeerdering van het tabaks rantsoen bracht? WIJ vertellen het Hein-menselijke voorval slechts om aan de klove tus sen kortzichtige verwaohtingen en eindeloos leed de schuld af te meten dergenen die in feite voor heel deze bevrijdh.gs-catastrophe de .verant woordelijkheid op zich namen. Want terwijl de Nederlandse emigranten regering in Londen haar bliksem niet spaart aan de mannen, die in de afgelopen oorlogsjaren in dit land het eigen volk naar beste in zicht dienden, spreekt zij met op- rallende schuchterheid over de schuld en de groeiende hongers nood in onze grote steden, delgt zij de medeverantwoordelijkheid aan de verwoesting van gehele provincies door de vermeende bliksem-^evrijding met bidstonden en gewaagt zij bij voorkeur geheel niet van de onder gang van Walcheren. Over de prijs, die het Nederlandse volk voor zijn beweerde bevrijding betaalt, is het thans stellig niet in het onzekere. Het voorvoelt ook pijn lijk, dat die prijs nog lang niet ten volle betaald werd. Maar welke zijn dan de waarden, die tegen dit ma teloze leed opwegen? De Nederlandse regering in Londen verenigt ze in het begrip „vrijheid" en het Neder landse volk, dat dichter dan zijn uitgeweken regering bij de realiteit der bezetting leefde, juicht Laat ons er niet over in twijfel zijn: elke militaire bezetting, ook de redelijkste en soepelste, blijft voor een volk met karakter een pijnlijke ervaring. Maar laten wij ook nuch ter erkennen, dat zelfs deze pijnlijke ervaring overdreven kan worden. Wij hebben heel wat gejammerd en geklaagd in deze bezettingstijd. We hadden er soms zelfs reden toe. Hoe goed de meesten het desondanks nog altijd hadden, ervaren we eerst thans in het aanger ->t van de „bevrij ding". Vele ma^en moesten van huis, maar dat nuls zelf en wat heb voor hun gezinnen betekende, scheen onbedreigd. Vele beperkingen waren ons opge legd, maar voor hongersnood bicven wij gespaard. De noden van de eerste wereld-oorlog, die toch een neutraal gebleven Nederland zag, bewerkten van 1914 tot 1918 nog een .lichte da ling van het geboortecijfer. Van 1940 tot 1944 echter is het cijfer der ge boorten als geheel sterk gestegen. Al leen daaruit reeds" laat zich afleiden, dat zacht gezegd de ellende hier in Nederland niet ondragelijk was. Want het schone en minder schone weer in de historie van een volk laat zich nauwelijks zuiverder afle zen dan aan zijn bevolkingscijfers. De uitgeweken Nederlandse rege ring in Londen heeft er met nadruk kelijke ijver toe medegewerkt, dat voor ons land het draaglijke oorlogs kwaad werd afgewisseld door een oorlogsleed, dat ons volk nu te gron de dreigt te richten. Zover het leed scheen op te wegen tegen de vruchten der „bevrijding", laadde de regering reeds een zware verant woordelijkheid op zich. zover dat be rekende overwicht niet met de trieste werkelijkheid bleek te kloppen, werd die verantwoordelijkheid tot schuld. Zover echter, gelijk in de misdaad Jegens Walcheren, elke redelijkheid verre bleef, werd de schuld tot schande. Het is niet helemaal overbodig, deze feiten met enige nadruk aan de orde te stellen, nu men in Lon den zo verdacht veel belangstelling aan de dag legt voor de beweerde schuld van anderen. J. K., zonder brandstof, wenst een hèrverdeling. On- jgelljk. Er is niet alleen brandstof m~ir ook transport te weinig. Wc-? tevreden met het mudVerder: samenwonen! De om gewaaide bomen verdelen? Die zijn al g. Vanzelf. Dan zouden er nog nieuwe om moeten, maar dan offi cieel. J. H. V. heeft haantjes en konijnen op het dak en aldus last met de bu ren en den huisbaas. d*e hem „er af" willen hebben als de haantjes niet evacueren. Samen praten, des noods samen haantjes eten. Het me kaar zo weinig mogelijk lastig ma ken. Vandaag heeft u uw buren nodig, morgen zij u. P. v. D. die nog nooit schoenen met leren zolen op de bon kreeg, wenst leren zolen of verhaal. Het laatste is te krijgen bij het Rijksbureau voor Huiden en Leder, in Amsterdam: Keizersgracht 277. Utrechtse lezers met klachten over schoenmakers moeten zijn: Malie singel 2. K. v. K., Informatiebureau Detailverkoop. TIJL wnrecieur. H. J KerkraeeaLer. Bu*- ffum; hoofdredacteur: Hendrik Lindt, Amsterdam: plv hoofdredacteur; lr A. H. de Haas van Dorsser. Haarlem; binnenland J v Grieken; illüstrati» en opmaak: R Kampstra. volkscul tuur en kunst M woltera. muziek; G. K Krop; aport: J J Llber; adver tenties: A H. I .am roers, allen te Am sterdam. K 114 HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER. 3- Nov. Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Het dappere garnizoen van ons bruggenhoofd ten noordwesten van Brugge is na felle gevechten op korte afstand om de commandopost van zijn bevelhebber, generaal-majoor Egerding, door den vijand overwel- digd. Opofferende tegenstand bieden de. heeft het in de zware gevechten der laatste weken ruim 50 vijanüe- I lijke tanks in de strijd op korte af stand vernietigd. Op het eiland Walcheren zijn onze troepen in het stedelijk- gebied van Vlissingen en op de westpuntvan het eiland in zware afweerstrijd ge wikkeld met voortdurende aanvallen en landingen. Marinebatterijen' heb ben zeventien grote landingsboten van den tegenstander vernietigd en den vijand zware verliezen toege bracht. Beveiligingsstrijdkrachten der ma rine hebben voor de Nederlandse kust twee Britse torpedomotorboten tot zinken gebracht en zes andere zwaar beschadigd. Ten noordoosten van Roosendaal zijn onze troepen in'strijd gewikkeld met vijandelijke formaties, die er in slaagden in ons hoofdgevechtsveld binnen te dringen. In het woud van Hürtgen. ten zuid oosten van Aken. hebben de Ameri kanen met steun' van tanks, onze stellingen aangevallen. De aanval stuitte na geringe aanvankelijke suc cessen. Franse bataljons, die gisterochtend ten noorden van Baccarat hadden aan gevallen, werden teruggeworpen. Vast beraden tegenstand en tegenaanvallen ran onze grenadiers hielden ln de bos sen tussen Meurthe en Mortagne de gehele dag door met vrij sterke strijd krachten aanvallende Amerikanen tegen. In Midden-Italle stond de dag bij voortdurend regenweer ln het teken van succesvolle eigen ondernemingen. Valschermjagers wierpen den vijand uit belangrijke heuvelstellingen ten westen van Imola, grenadiers sloegen Britse aanvallen voor onze nieuwe stel lingen ten zuiden van Forll uiteen. Op de Balkan ontzegt de succesvolle afweerstrijd van onze troepen ln het Stroemitzadal evenals ten noordoosten van Skolplje en Pristln de voortdurend aanvallende Bulgaren iedere opmars. Ook ln het brongebied van de weste lijke Morawa sloegen onze formaties de bolsjewieken terug. Het Drinaaal en het gebied tussen Saye en Donau ten. zuiden van Vukovar is van benden gezuiverd. Ten noordwesten van Kecskemet leveren Dultsé en Hongaarse formaties een zware strijd tegen bolsjewistische Infanterie- en tankstrijdkrachten, die opdringen naar Boedapest. In de ge vechten hebben uok onze slagvliee&rs. ondanks slecht weer. met goed gevolg Ingegrepen. In het gebied van Szolnok heeft de vijand bij felle maar ver geefse aanvallen aanzienlijke verliezen geleden. Tussen de Woudkarpathen en het Koerlsche Haff is het slechts tot ver geefse afzonderlijke aanvallen van den vijand in de oostelllke Beskiden 'én bij Goldap gekomen. Het élan der vijandelijke aanvallen in Koerland is gisteren tengevolge van de doeltref fende Duitse afweer verminderd. Aan vallende oóisjewistlsche iormaties wer den teruggeslagen of snel weer in -be dwang gehouden. Anglo-Amerikaanse terreurbommen- werpers met sterke bescherming van Jagers, hebben overdag Midden-Duits gebied benevens de steden Bielefeld. Duisburg en Trier aangevallen. In ver bitterde luchtgevechten en door afweer geschut werden 82 vliegtuigen neerge schoten. In de afgelopen nachtbehaal- den nachtjagers en luchtdpelartillerie bij aanvallen van Britse vliegtuigen op Düsseldorf met het neerschieten van 52 viermotorige bommenwerpers, een nieuw afweersucces. Daarmede ver loor de vijand m de laatste 24 uur boven Duits gebied 134 vliegtuigen, waaryan 108 viermotorige bommenwer pers. Ten zuiden van de Maas bleef het 2 November rustig met uitzondering van een sector ten noordoosten van Roosendaal, waar een verbitterde strijd ontstond met de in de Duitse linies doorgedrongen Canadezen In zuidoost-Nederland zetten de Anglo-Amerikanen hun opmarsbewe gingen terx voorbereiding van een nieuwe stormloop op de Duitse west grens voort.. Men kan aannemen dat deze voorbereidingen thans in het algemeen zijn geëindigd. Donderdag kwam het evenwel nog slechts in het gebied van Helmond tot noemens waardige gevechten, waar de vooruit-1 geschoven formaties van het tweede Engelse leger -probeerden de hun door Duitse tegenacties ontrukte opmars basis te heroyeren. In het gebied van Aken vielen de Amerikanen ten zuiden van Stolberg en ten oosten van het bos van Hörtgen verscheidene malen ter sterkte van een regiment en onder het in de strijd brengen van een der tigtal tanks aan. Alle aanvallen wer den evenwel afgeslagen. De hergroepering van de in de slag om Aken gedecimeerde divisies van het eerste Amerikaanse leger is intus sen waarschijnlijk zover voortge schreden, dat ook in dit gebied een nieuwe algemene aanval op het west-Duitse gebied kan worden ver wacht. In de zuidelijke sector van het wes telijke front vielen de Amerikanen tweemaal ter sterkte van een batal jon aan. De Duitse batterijen berok kenden hun evenwel zulke zware ver lezen, dat zij hun poging om de Duit se v linies te forceren moesten op geven. (Interinf.) Met ingang van 1 November ls de omvang van alle Japanse dagbladen ingekrompen tot twee pagina's Binnenkort zal een directe scheepsverbinding tussen Stockholm en Leningrad worden geopend. Koning Gustaaf van Zweden heeft 1 November de ministers der uitgeweken Noorse regering Lie .en Wold ontvangen. In Excelsior te Rome. waar Eden logeert, is een tijdbom ontdèkt. Het aantal inwoners van Dene marken is waarschijnlijk de vier mll- lloeu gepasseerd. Ie JAARGANG No. 260 ZATERDAG 4 NOVEMB-SR 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 - Postgiro 184120 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of 2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. Dr. Pétiot gearresteerd STOCKHOLM 3 Nov. Naar Reu ter uit Parijs meldt is dr. Marcel Pétiot, de Parijse massamoordenaar. Donderdag voor een station van de Parijse ondergrondse spoorweg in de uniform van kapitein van het Franse verzetsleger gearresteerd. De geruchtmakende zaak-dr. Pétiot kwam in Maart van dit Jaar aan het licht, toen de Pariise politie een inval deed in een villa in de Rue Lesueur, welke twee Jaar tevoren door een ze keren dr. Pétiot was gehuurd. Daar werd een verschrikkelijke vondst ge daan. In de verwarmingskelder van de villa bleken zich afgehakte hoofden, armen, benen en andere lichaamsdelen te bevinden. Men nam aanvankelijk aan. dat Pétiot pl.m. 25 vrouwen om het leven had gebracht, later werd voor het gerecht zelfs een totaal van vijftig tot Zestig slachtoffers genoemd. Toen de politie de inval deed, was dr. Pétiot verdwenen Hij hield geen spreekuur in de Rue Lesueur, maar in de Rue Camartine, waar hil woonde. Dr. Pétiot ls uit Midden Frankrijk afkomstig. Hij was burgemeester van VUleneuve-sur-Yonne. doch werd we gens bedrog als zodanig afgezet. In zijn geboorteplaats vond men hem overspannen en van misdadige aanleg. In 1930 ls hij wegens bedrog tot ge vangenisstraf veroordeeld. Het Duitse luchtwapen in October BERLIJN. 3 Nov. Naar de lucht machtcorrespondent van het Interna tionale InformatlonsbUro meldt kon de Duitse luchtmacht in October ln de strijd tegen vijandelijke luchtstrijd krachten en bij de aanvpllen op Sow- Jettanks een belangrijk succes beha len. Hoewel door de büzonder moei lijke weersomstandigheden het aantal dagen waarop gevlogen werd, belang rijk minder was dan ln de voorafgaan de maanden, schoten de Duitse Ja gers ln luchtgevechten 1033 Sowjet- vliegtulgen neer. Zes en veertig vijandelijke vliegtui gen werden op de grond vernield en 483 door luchtdoelartillerie der lucht macht vernietigd. De bolsjewisten ver loren in October dus alleen door Duitse luchtaanvallen minstens 1562 toestellen. Dit is 367 meer dan ln September. Volgens de totdusver be schikbare rapporten werden 367 vijan delijke tanks vernietigd en talrijke zwaar beschadigd, hoofdzakelijk door Duitse slagvllegtuigen en luchtdoeiar- tlllerie. Derde Nederlandse Ridderkruisdrageri DEN HAAG. 3 Nov. De .Neder landse onderdaan en Germaanse oor logsvrijwilliger tf-Unterscharführer Caspar Sporck, stukscommandant in een W-pantserverkenningsafdelmg. heeft van den Führer* op 23 October J.l. wegens, bijzondere dapperheid het ridderkruis ontvangen. Sporck is de derde Nederlandse oorlogsvrijwilliger, aan wie de Führer het ridderkruis heeft verleend. Agitatie tegen Spanje STOCKHOLM, 3 Nov. Het offi cieuze SowJet-Russische orgaan „Wolna I Rabotsjl Klass" heeft een felle aan val gericht op Spanje. In het artikel wordt gezegd, dat men ,,bli de verdrij ving van de fascistische pest van het vasteland niet kan en mag stilhouden bij ae Pyreneeën". Voorts wordt ln het artikel een aanval gedaan op het Va- ticaan, aangezien dit hulp7 verleent aan het Spanje van Franco. Het is noodzakelijk, zo wordt ge zegd, het Spaanse regime volkomen uit te roeien. Tegelijkertlid levert de En gelse correspondent Paul Winterton een commentaar uit Moscou op dit thema. Daarin wordt gezegd, dat de bolsjewieken Franco als vijand be schouwen. Zij wensen de val van Franco en hechten goedkeuring aan het optreden der SowJ et-Spaanse guerillas, die trachten een burgeroor log in Spanje te organiseren. De politiek en het doel van de'Sow- Jet-Unie zlin volkomen duidelijk. ZIJ zal zich doen gelden aan de kant van degenen, die tegen Franco st ril den en iedere poging om deze beweging tégen te houden, .zeer scherp waarnemen. Zieke krijgsgevangenen -naar huis BERLIJN, 3 Nov. Naar Ofl meldt zijn in het kader van de door de Fran se regering sedert 1940 met de Duitse autoriteiten gesloten overeenkomsten begin November 880 ernstig zieke Franse krijgsgevangenen en 33 Franse' ziekenverplegers naar Zwitserland ver voerd, vanwaar zij naar het vaderland kunnen terugkeren. Engeland steunt Sowjet-actle in Roemenië BERLIJN. 3 Nov. De Engelse re gering heeft besloten de Sowjet-Russl- sche actie in Roemenië te steunen en eveneens protesten ln te dienen we gens nietnakoming der wapenstil standsvoorwaarden. In politieke krin gen alhier wijst men er in dit verband op, dat deze actie der Sowjetregerlng reeds heeft geleld tot de val van de Roemeense capitulatieregering Woens dag J.l. en tot de aanstelling van een nieuwe regering met een groter aantal communistische ministers. Naar het schijnt is Engeland voor nemens. aldus verklaart men. steun te verlenen aan deze tendentie der Sow jetregerlng en in het voorbijgaan de kwestie van Engelse deelneming aan de exploitatie van Roemeense industriële en bodemrijkdommen, zoals die vroe ger reeds bestond, opnieuw Vin het ge ding te brengen Otto von Habshnrg ls te Lissabon aangekomen. Churchill heeft de uitnodiging van De Gaulle om naar Parijs te ko men aanvaard. De Communistische Partij ln België zal Pierlot blijven steunen. Pierlot zegde hun. toe. zware straffen vast te stellen voor de „verraders", levensmiddelen te verschaffen en het leger te hervormen. Het vermogen der Joden In Hon garije gaat ever aan de staat. Een tandarts werd in de omzetbe lasting aangeslagen voor het leveren van kunstgebitten. De tandarts pro testeerde. De inspecteur gaf geen vrijstelling. De tarief commissie, waarbij de tandarts ln beroep ging, heeft beslist, dat de „uitneembare prothesen" of kunstgebitten naar hun aard roerende goederen zijn en niet tot de geneesmiddelen kunnen worden gerekend. De ter zake vaji de levering voldane honoraria zijn in hun geheel aan de heffing van om zetbelasting onderworpen De eenvoudige lezer, die hier van overheidszijde de prijs van kunstge bitten ziet opgedreven, zal ongetwij feld met/ons deze tarief commissie leden allen een mond vól „roerende aoederen" toewensen, opdat zij leren beseffen, dat een kunstgebit niet een geneesmiddel is tegen tande loosheid n.l. maar bovendien een noodzakelijk lichaamsdeel, waar de gebruiker niet buiten kan. Deze prachtige bureaucratische ta rief commissie zal zeker de oorhjs- verminkten ook nog omzetbelasting willen laten betalen voor hun kuust- armen en -benen. Men zou de heren met deze roerende goederen om het hoofd willen slaan. TIJL. Voorzover de detaillisten intussen bevoorraad .zijn of de tabaksproduc ten nog in voorraad hebbep, dienen zij onmiddellijk tot aflevering daar van aan hun klanten, die bón Ril van de tabakskaart bij hen hebben ingeleverd, over te gaan. Finse schadevergoeding STOCKHOLM, 3 Nov. De schade vergoeding, die Finland moet uitkeren aan de bevolking van het aan de Sow- Jet-Unle afgestane gebied van Karellë, moet, volgens een voorlopige bereke ning, naar „Dagens Nyheter" uit Hel sinki meldt, geraamd worden op acht tien mlllloen Finse marken. Dat is twee maal zo veel als de betalingen na de winteroorlog hebben bedragen. De enorme som zal worden opgebracht door een inbeslagneming van 20 pet. van alle bezit. De zon gaat heden onder om 17.06 uur (Zondag 17.04 uur) en morgen op om 7.43 uur (Maandag 7.45 uur). Maan heden onder 12.03 (Zondag 13.01) en op 20.16 (Zondag 21.09). L.K. 7 Nov.. N.M. 15 Nov., E.K. 23 Nov. V.M. 30 Nov De Engelsen en Amerikanen pro beren op het ogenblik, de gebeurte nissen in het mondingsgebied van Schelde en Maas te dramatiseren om daarmee te verdoezelen, dat het hun niet gelukt is, vrij sterke Duitse strijdkrachten ten zuiden van de Maas af te snoeren. Onder bescherming der achterhoe den, die den vijand ook Donderdag vert>eten tegenstand, boden, gelukte het, de kern der formaties met vol ledig behoud van de gevechtskracht, naar de noordelijke Maasoever terug te voeren. De strijd öm de Schelde- mond heeft daarmee zijn hbogtepunt overschreden. Iri het resterende bruggenhoofd ten zuiden van de Schelde, op Walcheren en ten zuiden van de Maas binden de nog strijdende Duitse grenadiers en marine-artilleristen echter altijd tiog zeer sterke vijandelijke strijdkrachten. Op Walcheren aan de noordrand van Vlissingen kwam ,de zich daar Steeds versterkende vijand niet verder voor uit. Op de westhoek ran Walcheren zetten de Britten onder bescherming van sterkeeenheden oorlogsbodems nieuwe troepen aan land, om het door onze tegenaanvallen afgegrendelde kleine bruggenhoofd te vergroten. Tus sen de zee en het door de zee over stroomde binnendeel van het eiland drong de vijand naar het noordoosten en zuidoosten op. waarbij hij zijn ge ringe vorderingen met uiterst zware verliezen moest bfetalen. Wat van Walcheren, de tuin van Nederland, na,de verwoesting der zee dijken door Engels-Amerikaanse bom menwerpers nog is overgebleven, ver zinkt thans in puin en as. Onverpoosd slaan zware vijandelijke kan arm °n cis kleine steden, ook wanneer deze geen militaire betekenis hebben, stuk. Mid delburg, Domburg en Vere staan ln brand. Onder de indruk van zijn zware verliezen moest de vijand ook ten zui den van de Maasmond zijn aanvallen tijdelijk staken en zijn zwaar geteis terde strijdkrachten hergroeperen. On ze formaties daarentegen zetten haar aanvallen voont en ruimden de vijan delijke penetratie aan de spoorlijn BredaDordrecht op. In oostelijk Nederland vielen de Britten opnieuw ons bruggenhoofd aan het kanaal van Deurne aan. zon der belangrijke voordelen te behalen, Verdere strijd Het eiland Walcheren was 2 No vember. aldus meldt Interlnl nog. op nieuw het toneel van zware strijd. De Britten waren gedwongen hun bij Westkapelle aan land gezette strijd krachten voortdurend te versterken, daar deze op de smalle duinstroken slechts weinig zware wapens, konden Op voedseldiefstal staat zware ?traf DEN HAAG. 3 Nov. Onmiddellijk gevangen nemen en een maand ge vangenisstraf, luidde de els van den officier en' het vonnis van den Haag sen economischen rechter tegen iemand, die pl.m. dertig kg. tarwe- aren van een perceel land had ge stolen. Deze straf was zo deelde de rech ter mede bedoeld als waarschuwing voor hen, die zich Ln deze tijd aan diefstal van voedsel schuldig maken. De verdachte, iemand uit Den rHaag. had te Zoetermeer aan verschillende landbouwers gevraagd tarwe-aren to mogen lezen. Dit werd hem echter ge weigerd. waarna hij des nachts een hoeveelheid aren had afgesneden. meevoeren en zonder uitwijkmogelijk heden te lijden hadden'van het Duitse afweervuur. Ondanks het ln de srtijd brengen van slagvllegtuigen en de ondersteu ning door het scheepsgeschut slaagden de Britten er niet In tot Domburg door te dringen. Ook in Vlissmgen gelukte bet de Canadezen niet de Duitse ver dedigers van achter hun barricaden alsmede uit de kelders en ruinen In het noordelijk gedeelte van de stad te verdrijven. Cadsand meldt zich af De zware gevechten om de mon ding van de Schelde zijn. aldus D.N.B. op 3 November, met volle kracht voortgezet. De marine-artille risten van Cadsand en Westcapelle hebben zich in de 'middaguren afge meld met een gelofte van trouw aan Führer en volk. In en bij Heyst staan de laatste weerstandsnesten in uiterst zware strijd tegen de verplet terende vijandelijke overmacht.' Aan de wes telijke punt van Walcheren 2ijn on der bescherming van twee slagsche pen, drie zware kruisers en verschei dene kanonneerboten nieuwe Britse strijdkrachten aan land gegaan en na gevechten, -die veel verliezen ver oorzaakten, dooi gedrongen in twee kustbatterijen, die men in de lucht had laten vliegen, nadat alle munitie was verschoten. Deze batterijen hadden gedurende de vijandelijke landingsactie elf grote landingsboten. een artillerieleidings- schip en een schip voor het aan land zetten van auto's, in de grond ge boord. Juist nu! „Een vos verliest wel zijn haren maar niet z'n streken"., dit oer oude Nederlandse spreekwoord is de laatste tijd wel zeer van toepuvdng op oozeu Kemeenschappelljken vljuud, die sinds enige weken ook onze bodem betreden heeft Flinke Nederlanders en goede vaderlanders erkennen n u het grote gevaar hetwelk hen dreigt. Zeer velen melden zich de laatste dagen voor de Watten-f/ of de landstorm-brigade. Meldt u *zleh eveneens» Onze grote helden uit liet verloden gaven het voorbeeld, tien duizenden onzer beste Nederlanders volgden. Alle inlichtingen en gratis reis biljetten worden bij de volgende aan- meldlngsburean's der Warten-u ver strekt. Den llaag. Korte Vijverberg 5. Amsterdam. Dam 4. Utrecht. V reden burg 19. Groningen, Herenstraat 46. Enschede, Hengeloscstraat 80» Hengelo, St. Janstraat 0. Kolonel-generaal Fekete Halml- czeydner ls benoemd tot plaatsvervan gend Honvedmlnister en chef van de generale staf. Bij de Waffen-tf heeft hij aan het westelijk front gevochten. directeur: H. J. Kerkmeester, Bus- sum; hoofdredacteur: Hendrik Lindt, Amsterdam; plv. hoofdredacteur; lr. A. H. de Haas van Dorsser, Haarlem: binnenland: J. v. Grieken; ,/lustrati» en opmaak: R. Kampstra.volkscul* tuur en kunst: M. Wolters; muziek: G. K Krop; sport: J. J. Liber; adver tenties: A. B. Lamroers, te Am- sterdam. S ill

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1