HET DAGBLAD HET DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN /erbitterde tegenstand op Walcheren en aan de Maas Er is nog genoeg te krijgen, maar. Felle strijd op Walcheren Duitse successen voor de kust Verbitterd gevecht om Vlissingen Strijd bij Brugge loopt ten einde Schuld en schande de Beneden Maas "1HET DAGBLAD Zuid-Beveland is Breda brandt pri|sgegeven Sterke Canadese concentraties op Zuid-Beveland onder vuur Duits succes ten z.o. van Helmond De morielje Texel helpt de hoofdstad Schip vol eten voör de wal Kwart kilo zou! Stad in het Oosten gebombardeerd Berlijn over de rede van Churchill Bittere klacht van een ^rhpiriersvrouw stap kun Je doen of het ls: Boter bonnen, suiker, brood, melk. aard appelen en nu als nieuwste: zout 4.5^ per pak, bleekpoeder 1 per half ons. HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER, 2 Nov. Hst opperbevel van de weermacht deelt mede: In Nederland strijden onze troepen ter weerszijden van het buitendeel der Westerschelde verbitterd om Iedere duimbreed gronds. In het bruggen hoofd ten noordoosten van Brugge biedt het ineengeschrompelde garni zoen op smal terrein nog steeds ver beten tegenstand. Op het voor een groot deel overstroomde eiland Wal cheren zijn onze grenadiers in felle gevechten gewikkeld met den vijand, die ook op het westelijk deel van het eiland is geland. Nieuwe pogingen van de Canadezen om uit Zuid-Beve land de toegang naar Walcheren te forceren, werden uiteengeslagen. Aan de benedenloop van de Maas is de gevechtsactiviteit iets vermin derd. In hun bruggenhoofdstellingen hebben onze divisies vijandelijke ze bewegingen vermocht te storen. Door succesvolle aanvallen in het ge bied van Ungvar werd een bres ln het front gesloten. Ten westen van de Doeklapas stort ten nieuwe bolsjewistische aanvallen in ons afweervuur Ineen. Aan het front van de Naref hebben de onder bevel van kolonel-generaal Welss staande formaties in de loop der laat ste weken in samenwerking met vlie gende formaties en luchtdoelartlllerie van liet. luchtwapen met succes harde afweerslagen doorstaan. Zij verijdelden herhaalde doorbraakpogingen van ver scheidene Sowjetlegers ln taaie volhar ding, wierpen den binnengedrongen vijand in energieke tegenaanvallen op zijn uitgangsstellingen terug en ver nietigden daarbij 609 bolsjewistische tanks. Troep en leiding hebben daar mede de groots opgezette uit het zuid oosten tegen Oost-Pruisen gerichte operatie der bolsjewieken teniet ge daan. Ten oosten van Llbau en ln het ge bied van Autz zijn ook gisteren alle vijandelijke doorbraakpogingen mis lukt tengevolge van de heldhaftige weerstand van onze divisies. Waar de vijand op smal front kon binnendrin gen. kon hil worden opgevangen of ln tegenaanvallen worden teruggeworpen. Aan het oostelijk front zijn door troepen van het leger In October 4329, Ie JAARGANG No. 259 VRIJDAG 3 NOVEMBER 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureau* voor redactie en edministratre: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 Postgiro 184120 - Abonnementsprijs 21 ct. per week ot ƒ2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. BERLIJN, 2 Nov. Het. Interna tionale Informationsbüro meldt uit Nederland: In de slag om de monding van de gen aan te voeren. Hierbij leden zij zware verliezen, daar het haven hoofd nog steeds onder het vuur van de zware Duitse batterijen ligt. Deze batterijen zetten hun activi teit vaak slechts met geïmproviseerde hulpmiddelen voort. Zo heeft een Duitse batterij vastberaden een ver nielde kanonloop afgesneden en ls 'olijven voortschleten met de verkorte loop. zolang er nog munitie was Dank zij deze voorbeeldige en offervaardige maatregelen leed de vijand ook ver- „Gelukkig hij, die zonder schuld betaalt, is het thans stellig niet in en fout de reinheid van de kinder- het onzekere. Het voorvoelt ook pijn- ziel behoudt", zo ongeveer heeft lijk, dat die prijs nog lang niet ten Schiller eens gedicht. In deze dagen, volle betaald werd. Maar welke zijn nu vooral „bevrijders" en adspirant- dan de waarden, die tegen dit ma- bevrijders ijverig de schuldvraag teloze leed opwegen? De Nederlandse hanteren, zullen reine kinderzielen regering in Londen verenigt ze in wel met een kaarsje gezocht moeten het begrip „vrijheid" en het Neder- worden. Het is echter niet het be- landse volk, dat dichter dan zijn. langrijkste. na te gaan, of veel men- uitgeweken regering bij de realiteit sen wellicht vele en menselijke fou- der bezetting leefde, juicht...? ten (maakten. Het is opmerkelijker, Laat ons er niet over in twijfel dat mensen ter ene zijde met zo zijn: elke militaire bezetting, ook de veel nadruk naar schuld aan de redelijkste en soepelste, blijft voor andere zijde zoeken, dat zij her- een volk met karakter een pijnlijke inneren aan. dien klassieken inbre- ervaring. Maar laten wij ook nuch- ker, die „houdt den dief!" riep om ter erkennen, dat zelfs deze pijnlijke de aandacht van zichzelf af te lei- ervaring overdreven kan worden, den. Wij hebben heel wat gejammerd en Heel de ellende van het oorlogsge- geklaagd in deze bezettingstijd. We beuren is thans over ons land en hadden er soms zelfs reden toe. Hoe over ons volk gekomen. De bliksem- goed de meesten het desondanks nog oorlog, die velen verwachtten, bleek altijd hadden, ervaren we eerst thans een illusie de bliksembevrijding, in het aange: 'H van de „bevrij- waarop zovele gehoopt hadden, ding". Vele ma^-en moesten van werd een waanvoorstelling. Nog in huis, maar dat nuis zelf en wat het de afgelopen zomer bracht in ons voor hun gezinnen betekende, scheen kleine vacantiehotel ergens tussen onbedreigd. Wageningen en Arnhem de aange- Vele beperkingen waren ons opge- kondigde vermindering van hot ta^ Jeed. maar voor hongersnood bicven HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER, 31 Oct. Hét. opperbevel der weermacht maakt bekend: Onder de indruk van de doeltref fende afweer van ónze garnizoenen heeft de vijand gisteren noch op de vesting Duinkerken 'noch op ons bruggenhoofd ten noordoosten van Brugge zijn aanvallen voortgezet. In zware gevechten hebben zich onze tot dusver op Zuid-Beveland vechtende troepen naar Walcheren teruggetrok ken. Canadezen, die de toegang naar Walcheren wilden forceren, werden door geconcentreerd vuur uiteenge slagen. In de slag in Noord-Brabant hee'ft de vijand zijn tankformaties vooral tussen Roosendaal en Breda en ten oosten van Oosterhout tot sterke doorbraakpogingen geconcen treerd. In verbitterde afweer hebben onze fel strijdende troepen alle pogingen om hun front open te splij ten verijdeld en hebben zijde op dringende vijandelijke divisies aan voorbereide bruggenhoofdstellingen ten zuiden van de Beneden Maas in het mondingsgebied tot staan ge bracht. Eigen aanvalsacties ten zuid oosten van Helmond leidden tot ver betering van stellinf^n. Vijandelijke tegenaanvallen zijn mislukt. Bij deze gevechten werden in drie dagen tijds 85 vijandelijke tanks stukgeschoten. In de bossen tussen de Boven Meur- the en Mortagne werd ook gisteren verbitterd gestreden De steeds weer aanvallende Amerikanen kwamen slechts weinig voorbij hun uitgangs stellingen. Een eigen aanval ten oosten ran Remircmont botste op aanvallende Amerikaanse bataillons Londen lag weer onder het vuur van de VI. In Midden-ItaliÖ viel de vijand ln de westelijke froQtsector tevergeefs het gebied van .Castel Nuovo aan. Taal verzet van onze troepen deed ook ten zuidwesten van Vergato de vijande lijke aanvallen mislukken. Na krach tige artlllerievoorbereldlug konden Britse formaties ten noorden van Mel- dona de overgang over de Ronco for ceren. Onze steunpuntgarnizoenen, die ook na de ontruiming van Griekenland op enige eilanden in de Egeïsche Zee wer den achtergelaten, zijn op Milos en Plskopl in strijd gewikkeld met ge lande vijandelijke strijdkrachten. Op de Balkan werden Bulgaarse aan vallen op onze stellingen ten oosten van het Wardardal afgeslagen. Ook bij Prlstlna en aan de westelijke Morawa ls de toestand, ondanks onverpoosde bolsjewistische druk. niet belangrijk gewijzigd. Tussen Donau en Beneden Thelss dringt de vijand met vers aangevoerde formaties ln de richting van Kecske met op. Duitse en Hongaarse slagvlieg- tulgen ondernamen doeltreffende aan- vallèn op de vijandelijke aanvalssplt- sen. Luchtdoelartillerie van de lucht macht vernietigde daar gisteren twin tig tanks. Bfj Ungvar drongen onze tegenaanvallen den in een sector bin nengedrongen vijand op een nauw ge bied tezamen In de oostelijke Beskiden leed de vijand bij vergeefse aanvallen opnieuw zware verliezen Volgens voorlopige tel lingen werden sinds de 26e October in De zon gaat heden onder om 17.11 er orgen op om 7.37 uur. Taan onder 8.18 cn op 18.14 uur. L.K. 7 Nov., N.M. 15 Nov.. E.K. 23 Nov. BERLIJN, 31 Oct. De Duitse divisies in het Nederlandse gebied ten zuiden van de Maas voltrekken, naar de militaire woordvoerder der Wilhelmstrasse heden heeft ver klaard. een systematische, zeer lang zame distanciëringsbeweging in noor delijke richting naar de benedenloop van de Waal. Zij volgen daarbij een taaie tactiek, zoals generaal-veld- maarschalk Kesselring die in Italië heeft toegepast. In vertragende tegenstand, met gebruikmaking van Jiet door talrijke wateren doorsneden terrein en van de inundaties brengen de Duitsers de divisies van Montgo mery zeer zware verliezen aan men sen en materiaal toe. Binnen het be stek van de distanciëringsbeweging hebben de Duitsers de stad Breda ontruimd, die tengevolge van de voortdurende Britse artilleriebeschie ting in brand staat. de gevechten tegen het Slowaakse bendencentrum AltschlNeusclil meer dan 10,000 gevangenen gemaakt en meer dan 100 stukken geschut van allerlei kaliber alsmede 600 vracht auto's en één pantsertreln buitge maakt. Bovendien Adelen onoverzien bare hoeveelheden wapens en oorlogs tuig in onzè handen. De zuivering van het gebied van de resterende troepen der onder bolsjewistische leiding staande opstandelingen duurt voort. Aan de Naref hebben dè bolsjewie ken aan weerszijden van Ostenburg huil aanvallen hervat, doch konden geen noemenswaardige resultaten be reiken. In de veertien dagen durende slag in het grensgebied van Oost- Pruisen hebben dc onder het opper- Sivel van den generaal der infanterie ossbach staande formaties de grote Sowjet-Russische aanvallen tot staan gebracht en den vijand onder zeer zware verliezen verslagen. Meer dan 35 divisies Infanterie en talrijke tankformaties strandden op de taaie wil tot verzet en de vastberaden tegenaanvallen van onze divisies als mede op het voorbeeldige optreden van de Duitse Volkssturm. Ook de ver liezen aan materiaal van de bolsjewie ken zijn zwaar. In de tijd van 16 tot 28 October werden daar 1066 tanks. 330 stukken geschut en 43 vliegtuigen door troepen van het leger vernietigd of buitgemaakt. Vliegende formaties, en luchtdoelartlllerie van cén lucht vloot onder bevel van den kol.-gencraal Rltter Von Grein, schoten ln het Oost- Pruisische gevechtsgebied ln dezelfde tijd 264 bolsjewistische vliegtuigen om laag en vernietigden 189 tanks. In Koerland heeft de vijand ten zuidoosten van Llbau en ln het gebied van Autz zijn grote aanvallen ln ver sterkte omvang voortgezet Na zwaré strijd werden de doorbraakpogingen" der bolsjewieken verijdeld, waarbij 111 vijandelijke tanks ternietlgd werden. Vijandelijke terreurvllegers vielen overdag Hamburg, Munster. Hamra en het Rijnlandse gebied aan. des nachts Keulen Bovendien was ln de afgelopen nacht de rijkshoofdstad het doel van snelle Britse vliegtuigen. In de Yangste-delta ls een schip vergaan, waardoor ruim duizend pas sagiers zijn verdronken De aartsbisschop van Canter bury, Temple, ls overleden. Ziin stof felijk overschot wordt gecremeerd. Waarschijnlijk zal hij worden opge volgd door dr. Cyrlll Garbett. den aartsbisschop van York. die kort geile den een.bezcek heeft eebracht aan de Sowjet-Ünie en Amerika. Ie JAARGANG No. 257 WOENSDAG I NOVEMBER 1944 Uitgave: N.V, De Arbeiderspers Bureaux voor redactie èn administratie: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 - Postgiro 184120 - Abonnementsprijs 21 ct. per week ot ƒ2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. BERLIJN, 31 Oct. Met betrek king tot de strijd aan het westelijke front meldt het Interinf, dat in het bruggenhoofd aan de Schelde ten noorden van Brugge, in het verloop van de vorige dag wteer zware gevech ten zijn ontstaan. De Duitse troepen wisten zich hier evenwel'tegen nume riek veel sterkere Canadese formaties te handhaven. Bijzonder verbitterd werd in de omgeving van Sluis ge streden, De zware Duitse batterijen in het gebied van Vlissingen, die nog steeds de toegang tot de haven van Antwerpen versperren, hebben de Canadese stellingen in het gebied van Breskens hevig bestookt. Daar de toe gang tot het eiland Walcheren bui tengewoon smal is, waren de Cana dezen gedwongen bij het bruggen hoofd op het westelijk deel van Zuid- Bcveland sterke formaties te concen treren. Deze gevechtsgroepen liggen dag en nacht onder het vernietigende vuur der Duitse af weer wapens. Aan het Maasfront, ln de streek tus sen Roosendaal en Breda alsmede ten noorden van Oosterhout duurde de druk der Canadese aanvalsformatles voort. De aanvallen van het tweede Britse leger op de rechtervleugel van d'lt front, bij Den Bosch, zijn als ge volg van de door den vijand geleden verliezen belangrijk in kracht afgeno men. Ten noorden van Breda probeer den de Canadezen or.der de bescher ming van een nevölgordijn hun tanks ln de strijd te brengen. Deze bleven echter voor een tankversperring steken, waarna pioniers en grenadiers van de over het terrein hangende nevel ge bruik maakten om met nieuwe pant ser bestrijdingsmiddelen achttien tanks bulten gevecht té stellen. Op de lange oostelijke flank ten Zuid-oosten van Helmond wisten de Duitse troepen" door een thans reeds vier dagen purende, plaatselijk be grensde, aanvalsonderneming, hun stellingen aanzienlijk te verbeteren. Alle gestelde doelen werden ondanks de vertwijfelde tegenstand der Anglo- Amerikaanse troepen, bereikt," terwijl verscheidene door de Britten bezette dorpen werden heroverd. In het vestinggebied van Lorient on^ dernamen de Duitse troepen met suc ces een aanval ter verbetering van hun stellingen. Het gelukte den Dultsen formaties de vijandelijke hoofdverde digingslinie te doorbreken en op te rol len Het binnen deze linie liggende dorpje St Helene werd van vijanden gezuiverd. In de Westelijke uitlopers van de Woudkarpaten ls het initiatief op de Duitse troepen overgegaan. De Duitse aanval werd tot Juist ten Westen van Ungvar voortgezet. Aau het Narefbruggenhoofd hebben de Duitse troepen op de eerste dag van het nieuwe Sowjet-Husslsche of fensief alle aanvallen afgeslagen. Kleine penetraties ter weerszijden van Poltusk werden vóór de avond weer opgeheven. De dubbele slag ln Koer land nam gisteren als gevolg van het ongewoon grote verbruik van munitie en de voortdurende bomaanvallen, ge weldige afmetlfigen aan. Ten Oosten van Prekuln, waar de bolsjewieken zonder ophouden stormliepen, gren delden de Duitse troepen twee grote penetraties af. Ten Westen van Autz bleven alle vijandelijke aanvallen ste ken. Van het Italiaanse front meldt In terinf. dat. nadat een verbetering in het weer ls Ingetreden, voor de eerste keer wederom grote gevechten in het Serchlodal bij Barga zijn ontbrand. In de Adrlatische sector, waar de Britten onder zware verliezen twee hoogten konden bezetten, zijn Duitse forma ties tot een tegenaanval overgegaan. Zij slaagden erin. het penetratlegebied in verbitterde gevechten te vernau- Churchill over het einde de oorlog van STOCKHOLM, 31 Oct. Naar Reuter meldt, heeft Churchill Dins dag in het Lagerhuis verklaard, een einde van de oorlog in Europa voor het einde van het voorjaar of zelfs voor het begin van de zomer niet te kunnen voorspellen en nog minder te kunnen garanderen. Churchill, die de wet tot verlenging van de huidige parlcmertfsperiode ln tweede lezing indiende, zclde van mening te zijn, dat* coalitieregering in Engeland niet mag wordeu verbro ken. voordat de vijand ls ineengestort. De kans is niet waarschijnlijk, dat er algemene verkiezingen kunnerï gehou den worden binnen zeven, of negen Ï.iaanden. Alleen op de basis van mill- alre redenen ls het niet raadzaam aan te nemen, dat minder dan achttien maanden na afloop van de oorlog in Europa nodig zullen zijn voor de „definitieve vernietiging van de Japan se wil of van de Japanse capaciteit om door te vechten". DEN HAAG. 1 Nov. De aid. wachtgeldregelingen van het dep. van Sociale Zaken ls gevestigd te Den Haag, Emmapark 2. Bureau-uren: op werkdagen (behalve Zaterdag) van 8.3012 uur en van 1 304 uur Tele foonaansluitingen: mr H. J. Morren 723831. J. A C. Kersten 723832. Inlich tingen: 723830. Vooral inw het voorjaar vulden we. a?n de binnenrand der dui nen, een wonderlijk-lekkere, eetbare zwam. de morielje. Hij ziet er niet erg appetijtelijk uit, toegegeven. Op de lichte steel staat een donkere, ge rimpelde. verfomfaaide hoed. Maar wie de morielje eenmaal at, weet. dat dat uiterlijk maar schijn is. Volgens de legende is de morielje evenwel op een gruwelijke manier ontstaan, en als je dat gelooft, eet je van je leven geen morielje meer... Wat toch is het geval? Op een kwade dag wandelde de duivel over de aarde. Hij had een buitengewoon kwade bui. Misschien was hem juist een zieltje door de neus geboord, misschien waren er slechte berich ten uit de hel. in ieder geval, hij was boos. Toen kwam hij een oud. gerimpeld wijfje tegen een eente lelijkerd, misschien wèl een heks. maar in ieder geval een heks. die niet in de gunst van den duivel stond. Want Joosje Pek greep het oude wijf beet en sneed haar wreedaardig in vier stukken... De stukken smeet hij her en der door het bos en de volgende morgen waren daar paddenstoelen uit ge groeid, met gerimpelde, verfomfaaide hoeden, precies het vel van dat oude wijfje. Zie daar het ontstaan der mo- rieljes. Geen wonder, dat onze voor vaderen geen morieljes aten... Er zouden nog veel meer voorbeel- aan te halen zijn van de angst die de middeleeuwers voor de padden stoelen hadden, er zijn nog veel meer vreemde legenden daaruit ontstaan. Laten wij het hierbij. Want die angst is nog niet geheel verdwenen. Er zijn nog vele,- vele mensen, vooral stedelingen, die doodsbenauwd zijn als hun kinderen buiten padden stoelen plukken. Zij denken, dat. de arme bloedjes op slag dood blijven. En zo erg is het toch niet. Er is geen zwam in ons land die zó ver giftig is. Er zijn wel soorten, die bij gebruik dodelijk zijn. maar ook hun aantal is beperkt. Niemand behoeft zich door angst te laten weerhouden om deze schone verschijningen in het herfstbos beter te leren keepen. Is het besef tot u doorgedron gen, dat ons gehele volk bij bom aanvallen een gevechtsorgani satie moet zijn, die weet wat haar de dóen staat en beschik king heeft over van tevoren ge reedgemaakte verdedigingsmidde len? (Voorlichtingsactie hoofd inspectie luchtbescherming) AMSTERDAM. 31 Oct. Eens lagen Oostinje-vaarders soms weken te wachten op de rede van, Texel vóór zij met hun rijke vracht door kon den zeilen naar Amsterdam. Als ze dan op Het Y voor de wal kwamen, liepen de kooplui en de burgemeester uit om de schepen te begroeten. Maar niet blij der kunnen zij verwelkomd zijn dan Dinsdag 31 October 1944 het bescheiden scheepje „De Vlijt" met schipper J. C. Baays en D. Hemel rijk, door gemeentebestuur en jour nalisten. Zij brachten als een ge schenk aan heel Amsterdam, wat de burgers en boeren van Texel uit. eigen voorraad of oogst hebben afge staan voor de noodlijdende hoofdstad. Veertien,dagen geleden namen de heer Moerbeek en burgemeester Rijk de Vries het initiatief om voor een grote stad. die het nodig had, iets bijeen te brengen. Eerst werd ge dacht aan Arnhem. Maar toen de burgemeester van Apeldoorn mede deelde, dat. voor de Arnhemmers al daar op een andere wijze werd ge zorgd en dat Texel beter Amsterdam kon helpen, werd „De Vlijt" bevracht voor Amsterdam. Met: 75 ton aardappelen, 16 ton groenten, 6 ton meel. 21 ton erwten en bonen, 350 kilo schapenvlees, 350 kilo diversen (o.a. grutterswaren) en 300 liter olie vdn Texcls koolzaad. Dit alles was het resultaat van een eenvoudige oproep in de Texelse krant van Zaterdag 21 October, waarin gezegd werd: „Wat Texel met zijn 9000 inwoners voor een stad met een honderdvoud daarvan kan doen, is betrekkelijk weinig, maar wij zijn er zeker van, dat het voorbeeld van ons eiland andere plattelandsgemeenten tot na volging zal bewegen; mogelijk heeft men daar met een dergelijke actie ook reeds een begin gemaakt." ..De Vlijt" werd voor de wal ln Am sterdam officieus begroet door honge rige Amsterdammers .en officieel door wethouder dr. Strak, die burgemeester Rijk de Vries hartelllk dankte vooi* het Initiatief en de gave en die de hoop uitsprak, dat niet alleen Amster dam. maar ook andere steden wellicht DEN HAAG. 31 Oct. Met Ingang van 31 October geeft elk der vóór- ingeleverde bonden 1-68. 2-68. 3-68 en 4-68 ln de provincies Noord-Holland. Zuid-Holland en Utrecht recht op 250 gram zout. De winkelier, bij wlen men zijn bon nen heeft Ingeleverd dient zo spoedig mogelijk tot aflevering van het zout over te gaan. Honden- en kattenbrood DEN HAAG, 31 Oct. van 1 t.m. 30 November wordt op bon nr. 12 van de distributiekaart voor hondenbrood dezelfde hoeveelheid hondenbrood be schikbaar gesteld als op de bon voor de afgelopen periode. Voor bon nr. 12 van do distributiekaart voor katten brood (groep k) wordt voor de maand November anderhalf kg. kattenbrood beschikbaar gesteld. Na 30 November Ls bon nr. 12 van belde distributie kaarten ongeldia. ln de toekomst nog eens zo gul zullen worden geholpen De Geneeskundige en Gezondheidsdienst en Sociale Za ken zullen de geschonken levensmid delen verdelen over de mensen, die ze het hardst nodig hebben cn die er bulten hun bonnen over zullen kun nen beschikken. Burgemeester Rllk de Vries legde er ln een kort woord de nadruk op. dat alle gezindten op Texel en alle bur gers van hoog tot laag aan do gaven hebben bijgedragen. Alles ls gegeven', gratis vervoerd, het meel gratis gema len en de schipper heeft gratis geva ren met ervoor een gratis-sleepboot, „die onbekend wenst te blLlven". En hij eindigde: „Misschien wordt ons voorbeeld ook nog door anderen gevolgd en wij zelf willen dit. nu het zo dankbaar en nuttig aanvaard ls. ook nog eens zien te herhalen." Texel gaf een prachtig voorbeeld, wie volgt? DEN HAAG. 31 Oct. Zaterdag middag hebben Engelse en Ameri kaanse bommenwerpers een hevige aanval gedaan op verschillende delen van een slad in het Oosten van het land. Bij dit bombardement zijn woonwijken zwaar getroffen. Meer dan 50 hulzen werden verwoest, meer nog zijn beschadigd.' Het aantal doden bedroeg Maandagmorgen 30. nog 3 personen worden vermist. Het aantal gewonden bedroeg 12 tot 14. De brandweer was geruime tijd in acf'e met de blussing van vier bran den, Luchtbescherming, technische noodhulp en andere diensten verleen den onvermoeibaar hulp. De slacht offers zijn Dinsdagmiddag op de Al gemene Begraafplaats ter aarde be steld. H. J. Kenther begraven AMSTERDAM, 31 October. Een kleine kring familieleden, oud-collega's, leden van het technisch personeel en aDdere vrienden schaarden zich Maan dagmiddag op de Nieuwe Oostcr- begraafplaats te Amsterdam om de groeve, die tot rustplaats werd be stemd van het stoffelilk overschot van H. J. Kentheï. den oud-redacteur van ..Het Volk" die nauw met Troelstra heeft samengewerkt ln diens Utrechtse Jaren en later. Vrienden, die bil dit afscheid de ge voelens van de acntcrbl II venden onder woorden brachten, roemden den over ledene als een strijder, die voortgeko men uit een omgeving van arbeiden :e mensen, m leven ln dienst stelde van de vei ing der ncoddruftigen. Kenthers T agedachfenls zal dcor velen, dlc ê*h aan hem verplicht weten, ln ere worden gehouden. DEN HAAG. 1 Nov. De bureau's van het departement van Volksvoor lichting en Kunsten te Den Haag zijn met Ingang van 4 November a.s. des Zaterdags gesloten. ^ïTtcteur H. J Kerkrueeaiei. ttu». »um, hoofdredacteur Hendrik Llndt. Amsterdam plv hoofdredacteur r a. h. de Haas vbd Dorsser Haarlem; alnnenland J v Grieken illu6trnu» m opmaak R Kampstra volkscul tuur en kunst M Wolters. muziek; G K Kroy sport J J Llber. adver tenties A fcL Lammere, allen te Am sterdam k LIJ torpedoboot tot zinken gebracht en een tweede beschadigd. Sinds bijna twee maanden trachtep de Amerikanen en hun Franse hulp troepen door ons iront ln het westen oer Vogezen heen te stoten. Ook gis teren vielen zij concentrisch aan ten noorden van. Baccarat en ten oosten van Rambersvillers, ten einde een vooruitspringende stellingbocht uit ons front wtg te breken. Met krachtig ge bruik van tanks gelukte het Franse troepen ln Baccarat binnen te dringen. Lij verloren daarbij echter door onze vastberaden alweer volgens voorlopige berichten tanks en gepantserde ver kenningswagens. In de oossen ten oos ten van Rambersvillers bleven de Vijandelijke aanvallen steken. Ook de in het penetratlegebied ten westen van Si. Die aanvallende Amerikanen wer den aigesiagen. riet garnizoen van de vesting Lorient heelt vijandelijke aanvallen uiteenge slagen en .door tegenaanvallen zijn voorterrein verbreed tot voorbij de stad Ste Héléne naar het noorden en naar het oosten. Het maakte daarbij gevangenen en een aanzienlijke bult. Italiaanse alpinl hebben ln midden- Italiè een penetratie ln het gebied van Gastel Nuovo opgeheven en bij een succesvolle stoottroepactie talrijke Biazhlanen als gevangenen blnnenge- braent. Ten westen van Imola ls de vijand uit een belangrijk heuvel ter rein geworpen.' Britse aanvallen ten noordoosten van Forll bleven reeds ln het vuur van onze voorposten stuiten. Binnen het bestek van onze dlstan- cltrlngsoewegingen op de Balkan werd Salonlkl, .zonder hinder van vijancie- hjxe zijde, ontruimd. In de belde hooidgevechtsgebieden - Pristina en Kialjewo zijn talrijke Bulgaarse en bolsjewistische aanvallen gestrand. Tegenover onze tegenaanvallen verlie ten Bulgaarse formaties ln allerijl het gevechtsterrein en lieten een bergbat- terlj in onze handen achter. In Kroatië werd het gebied tussen de middenloop van de Drave en de Save door Kroati sche formaties van benden gezuiverd. De zon gaat lieden onder om 17.09 en morgen op om 7.39 uur. Maan onder 9.40 en op 18.47 uur. L.K. 7 Nov., N.M. 15 Nov., E.K. 23 Nov., V.M. 30 Nov. van Ivalo aanviel, werd uiteengeslagen. Britse terreurvllegers hebben over dag bommen geworpen op Rijnlands gebied en des nachts Keulen en Ham burg aangevallen. BERLIJN. 31 Oct. In politieke kringen verklaart men ten aanzien van de rede. door Churchill Dinsdag in het Lagerhuis gehouden. Met zijn verklaring, dat een poli tieke reactie ln Duitsland niet te ver wachten valt, bevestigt Churchill, dat men thans ook ln het vijandelijke buitenland begint ln te zien hoe sterk de nationale eenheid ln het Duitse rijk ls. die door de gebeurte nissen van de 20ste JulL nog aan kracht heeft gewonnen. Zeer opmerkelijk acht men te Ber lijn de wijziging in Churchill's voor spellingen omtrent het einde van de oorlog. Het ls nog niet zo lang ge leden dat hij op zeer korte termijn de zogenaamde aanstaande ineenstor ting van Duitsland voorspelde. Kerst mis ls wel een der laatste termijnen geweest. Thans moet hij deze voor spellingen belangrijk herzien en ter mijnen noemen, die in de kringen, welke hem vroeger geloofd hebben, waarschijnlijk grote teleurstelling zul len veroorzaken. Doelt Churchill zal zich, zo verklaart men te Berlijn, op nieuw verrekenen. Het zal nog blij ken. wie in de Jaren 1944 en 1945 Ineen zullen storten: Duitsland en Japan of de Anglo-Amerikaanse In dringers op het vasteland. Het valt ook op. zo verklaart men tenslotte in de Rijkshoofdstad, hoe duidelijk Churchill thans de weer standskracht van het Duitse leger toe geeft. Zijn verklaringen bewijzen ver der. dat de DLiitse berekening der ra- vitalllerlngsmoellljkheden van den vijand van" de aanvang af Juist ge weest ls. De Britse minister van buiten landse zaken, Anthony Eden. Is m Rome aangekomen. Hij bracht een be zoek aan generaal Alexander aan het front. CV^IIiCi UC OlILV> ricmtflg van het economische leven een stroom van dagelijkse problemen, waarmee de plaatselijke kantoren en de kringkantoren van het Arbeids front handen vol werk hebben. Daarbij nemen de vragen over loon- en ontslagkwesties wel de belangrijkste olaats ln. Reeds de eerste v/eek, waar in het ontslagvraagstuk aan de orde kwam, kreeg het Arbeidsfront er bij het Departement van Sociale Zaken een aantal maatregelen door, die sinds dien de basis vormen, waarop ontslag wordt tegengegaan en de werkgever wordt gestuwd ln de richting van een wachtgeldregeling. Met talloze moeilijkheden, die des ondanks blijven bestaan en die tel kens, wanneer een regeling behoorlijk schijnt te zullen gaan werken, door nieuwe complicaties ln versterkte mate rijzen, houdt het Arbeidsfront zich dagelijks bezig. Het behoeft dafi ook niet te verwonderen, dat b.v. alleen in Amsterdam gemiddeld per dag een honderdtal vragenstellers de nodige Inlichtingen krügen over de wegen, die open staan, om zich tegen onver antwoord ontslag te beschermen. Oak de sociale voormannen, die vrij wel allen hun functie ln het bedrijf normaal bleven uitoefenen, doen voor treffelijk werk en vormen mede een machtige steunpilaar, waardoor het Arbeidsfront zijn grote taak, ook in deze moeilijke maanden, binnen de grenzen van het mogelHke kan blijven vervullen. Juist ln een tl ld van crisis als deze, ls het goed functlonnererl van het Arbeidsfront een levensbelang voor ons volk. De door de overheid ontworpen regelingen dringen uit de aard van de zaak pas geleidelijk door naar de uitvoerende organeij en dit wreekt zich op het ogenblik temeer, omdat de situatie zich tengevolge van weer machtsmaatregelen soms met de dag wijzigt. Ook moet het Arbeidsfront, dat de realiteit ziet, zoals die zich aan den arbeider opdringt, steeds met nieuwe voorstellen bij de Overheid komen om de gapingen, die ontstaan tussen het zoeken en krijgen van -echt te overbruggen en de harde kan ten. die,aan bepaalde regelingen kle ven. te verzachten en zelfs dan blij ven er nog klippen, die ook het Ar beidsfront niet altijd vermag te om zeilen. Het is Intussen verheugend te zien. Nieuwe Roemeense regering BERN, 1 Nov. United Press meldt uit Boekarest, dat Sanatescoe, die tot- dusver Roemeens minister-president was, een nieuwe regering heeft ge vormd. Deze bestaat uit vier liberalen, vijf natlonaal-Zaranisten en zes leden van het ibgeuaamde democratische front, d.w.z. de communistische orga nisatie. Onder hen bevindt zich de communistenleider Patrascanoe, die door zijn aftreden de crisis der eerste regering-Sanatescoe heeft veroorzaakt. Met zes ministers zijn de communisten thans het sterkst ln de regering ver tegenwoordigd. Manloe en Bratlanoe, de leiders der natlonaal-Zaranisten en liberalen, kon den geen belangrijke posities verkrij gen, doch moesten zich tevreden stel len met de functies van minister zon der portefeuille. Het ontslag van Stillwell BERLIJN, 1 Nov. Het terugroepen van den Amerlkaansen generaal Still well uit China, heeft president Roose velt aanleiding gegeven tot het afleg gen van een verklaring ln de perscon ferentie. volgens welke Stillwell om per soonlijke meningsverschillen met de regering te Tsjoengklng Ls teruggeroe pen. Uitdrukkelijk verklaarde Roose velt, dat deze feiten geen politieke achtergrond hebben. Reuter meldt daarentegen uit Tsjoengklng. dat Stillwell zich te zeer gemengd heeft ln binnenlandse Chine se aangelegenheden van Tsjoengklng en gestreefd heeft naar een overeen stemming tussen het regime van Tsjoengklng en de communistische be weging. Tsjang Kal SJek was daar ver toornd over en heeft voorgesteld, dat Stillwell zou worden teruggeroepen. U steekt toch de handen uit de mouwen, wanneer u zelf niet ge troffen is en uw huis niet be schadigd? U helpt toch uw mede mens? (Voorlichtingsactie hoofdinspectie luchtbescherming) urrat.1 - Ha I.v vrr *aï»gcaijAö door. Het is een ongekende tijd. Er zijn krap aardappels. Warm- eten een halve liter, nauwelijks één bord, per dag. Maar op elke hoek van de Leidse straat kunt u zoveel clandestiene druiven kopen als u wilt, o medelijdende Texelaar, ƒ2.50 tot 3.per pond. Appels, dito, ze komen er ook' mee aan de deur. Voor paling moet u in de Jordaan zijn. Hele vette fijne, 20.— per pond. Naar het gewicht moet u niet precies kijken, want ze worden op elke hoek van de Jordaan en de Haarlemmerstraat uit de hand verkocht. In de deftige buurten komen ze met boter van 40. per pond langs de deur. En heel de Nieuwendijk, die zich daar slingert als een gordel als sma ragd langs de evenaar van on tucht en dofboemboemende café- chantants met slagwerk en har monica's. staat mannetje aan mannetje vol met Chineesjes en vrouwen met blikjes en óveral kunt u rolletjes pepermunt, repen chocola en nougat en bij ont stentenis van chocola thans vooral stroopbollen kopen. Dat is een soort eigengeknoeide bonbons van een kwartje per stuk. De rolletjês kosten ƒ2.50 De stroopbollen wil ik niemand aandoen, maar toen ik van het Texelse schip terugkwam dacht ik: misschien hebben ze in Texel dit Jaar geen druiven en zou „hongerend" Amsterdam, dat, voorzover het per dag en per hoofd ƒ100 kan stukslaan, nog alles in overvloed heeft, niet eens één deg de clandestiene druiven en paling en appels en pepermunt van de straat kunnen vegen en alles in een schip laden als tegen- gesohenk voor goedgeefs Texel? TIJL. Behalve de burgerwachten ls ln Finland ook de bekende Lotta-organi- satle ontbonden. Sianuspunteh taai stand te noucien. Verbitterde gevechten ran man tegen man ontstonden vooral bij het fort Hazegras. waarvan de bezetting zich tot de laatste kogel en de laatste granaat verdedigde. Het ln het Wes telijke gedeelte van Zuid-Beveland door de Dujfcie troepen gevormde bruggenhoofd werd ln de loop van de dag teruggenomen, nadat de voor bereidingen tot het doen springen van de verblndlngsdam tussen Zuld- Beveland en Walcheren met alle gron digheid waren getroffen. Het opblazen Noorwegen en de bolsjewieken STOCKHOLM. 1 Nov „Stock- holms Tidnlngen" schrijft, dat het ver blijf van den uitgeweken Noorse minis ter Lie, die zich op uitnodiging van den Zweedsen minister van Buiten landse Zaken, Guenther, naar Stock holm heeft begeven, waarschijnlijk ge ruime tijd zal duren. Het ls gebleken, dat er zoveel vraagstukken te bespre ken zijn, dat het einde der besprekin gen in geen geval ln de loop van deze week verwacht kan worden. Volgens de „Dagens Nyheter" acht men het in Noorse kringen te Stock holm niet uitgesloten, dat Lie ook een bezoek aan Moscou zal brengen. Ook „Svenska Morgonbladet" acht dit waarschijnlijk en ziet verband met het verblijf te Stockholm van den Noorsen gezant te Moscou, Andword. Andword had zich met de medewerkers van Churchill van Moscou naar Londen be geven en verblijft thans op de terug reis naar de Sowjet-Unle ln dé Zweedse hoofdstad, waar hij besprekingen heeft gehad met Lie. Oliekwestie brengt Iraanse regering ten val ZURICH, 1 Nov. Uit Teheran wordt gemeld, dat de regering van Iran wegens haar weigering de Sow- Jet-Unie onverwijld petroleumconces- sies te verlenen in de Noordelijke provincies des lands door de uit Moscou geïnspireerde kringen tot af treden is genoodzaakt. den man, Adolf Hitler, die ons weder de weg naar ons zelf deed hervinden", aldus sprak een «-Obersturmführer dezer dagen ln een klein stadje ln het noorden des lands tot enige honderden ((-grenadiers van de tf-vr!jwllllgers- brlgade Landstorm Nederland, die stonden aangetreden om op den Führer beëdigd te worden. Na de plechtigheid sprak de com mandeur, een ((-Sturmbannführer tot hen. HIJ zelde o.a.: „Gij hebt de eed op den Führer afgelegd, blijft trouw aan deze eed, daardoor blijft gij trouw aan uzelf, daardoor blijft gij ook trouw aan uw bloed, want trouw aan dw bloed ls de hoogste eer van een ((- grenadler. Slechts hLl. die eer heeft, kan sterk zijn. Met deze eed zljt gij getreden ln de rijen van de strijders voor Germanje." Bombardementsaanval op Tokio TOKIO, 1 Nov. Na een pauze van 2} jaar heeft Tokio Woensdagmiddag de tweede aanval van Amer.kaanse bommenwerpers beleefd, zo meldt een bericht uit het hoofdkwartier van het Oostjapanse verdedlglngsleger. Ver scheidene vijandelijke bommenwerpers verschenen boven het gebied tussen de steden Tokio en Yokohama. Twee bom menwerpers slaagden er ln op een hoogte van 6000 m. tot het oostelllke gebied van Tokio door te dringen. ZIJ werden echter door de Japanse afweer afgeslagen voor zU één enkele bom hadden kunnen neerwerpen. Eén ma chine werd neergeschoten. Naar „Exchange Telegraph" uit Grenoble meldt ls generaal Dentz ln de stedelijke gevangenis aldaar cellu lair opgesloten De 75-Jarlge graaf Chastent de Puysegure ia ter dood ver oordeeld. uiirecre ur: H. J. Kerkmeester, Bua- sum; hoofdredacteur: Hendrik Llndt, Amsterdam; plv. hoofdredacteur; Ir. A H. de Haas van Dorsser, Haarlem; binnenland: J. v. Grieken; illustratie en opmaak: R. Kampstra; volkscul tuur en kunst: M. Wolters; muziek: G. K Krop; sport: J. J. Llber; adver tenties: A, H. Lammere, sUeo te Am» Lterdam. K UA

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1