HIT DAGBLAD HET DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Nieuwe landingspogingen op Zuid-Beveland verijdeld Zware gevechten bij Tilburg Dr. Göbbels: extensieve oorlogvoering B ezoeeeetieid Rede van' den Rijkscommissaris over Walcheren's overstroming Verdronken land Strijd bij Den Bosch neemt in hevigheid toe Verbitterd verzet in de Vogezen Grote zeeslag woedt bij Philippijnen Opstand in Slowakije stort ineen HOOFDKWARTIER VAN DEN FCHRER, 27 October. Het opper bevel van de weermacht deelt mede: Op Zuid-Beveland hebben onze grenadiers aanvallen van den vijand uit zijn bruggenhoofd afgeslagen en nieuwe landingspogingen verijdeld. Aan de Wester-Sohelde gluren ton zuiden van Roosendaal dc doorbraak pogingen van de Engelsen en Cana dezen voort. Eigen tegenaanvallen znn aan de gang. In het gebied van Tilburg worden de zware gevechten met den op enige plaatsen in ons front binnengedrongen vijand voort gezet. Op het westelijke deel van 's-Hertogenbosch ligt vijandelijk trommelvuur. In de tijd van 20 tot 26 October werden in deze gevechts sectoren 180 vijandelijke tanks ver nietigd of buitgemaakt. Voor de Nederlandse kust brachten beveiligingsvaartuigen van de Duitse marine een Britse torpedomotorboot tot zinken. Na het aanvoeren van versterkin gen hebben de Amerikanen ln de wes- telüke Vogezen hun hardnekkige aan vallen voor het passeren van de be boste hoogten ten westen van de Boven-Meurthe. voortgezet. Na harde gevechten liepen zij voor onze bos- steunpunten vast of werden door onze tegenaanvallen verdreven. In het bron- gobled van de Mortagne sloegen onze troepen vrij sterke vijandelijke aan vallen af en verbeterden hun stellin gen. In midden-Italië ls de gevechts activiteit verminderd. Afzonderlijke' vijandelijke aanvallen ten noorden van Lolano zijn mislukt. In de Adrlatische kustsector werd ten noorden van Mel- dola een bruggenhoofd van den vijand over de Ronco uiteengeslagen en wer den enige honderden gevangenen ge maakt. Na harde afweergevechten van vijf dagen verhinderden onze divisies op de Balkan de doorbraakpogingen van in hevigheid toenemende gevechten ln het gebied van Debreczpn en Nyiregy- haza brachten de Duitse en Hongaar se formaties de bolsjewieken zware verliezen toe. Onze tankstrijdkrachten zuiverden Nylregyhaza van den vijand en bevrijdden Hongaarse gevangenen. Bij Munkacs. dat volgens de plannen ontruimd werd. zijn gevechten met den achtervolgenden viiand aan dé gang. Eigen formaties slagvliegtulgen vielen met succes bolsjewistische colonnes aan en vernietigden 167 vijandelijke voertuigen Troepen van het leger en van de Waffen-// sloegen aan weerszijden van de Boeg en aan de beneden Naref hevige door slagvliegtuigen onder steunde aanvallen van de bolsjewieken af. De felle bosgevechten met den ten zuiden van Augustow opgedrongen vijand duren voort. In de slag in het grensgebied van Oost-Pruisen ontlast ten onze tankstrijdkrachten en de in grijpende Duitse slagvliegtulgen ten zuidoosten van Gumbinnen de in een zware strijd gewikkelde grenadiers. De wederom -met talrijke tanks en slag- vliegtuigen aanvallende vijand bleef na onbelangrijke penetraties steken. De bevelvoerende generaal van een legercorps, generaal der Infanterie Priess, vond ln het brandpunt van de verbitterde afweergevechten de helden dood. Een met élan gelelde tegenaan val wierp den ln Schlossbcrg binnen gedrongen vi.iand weer terug. In Koerland verbeterden volksgrena diers tegen taal verzet van den vijand hun stellingen. Bolsjewistische aan vallen ln het gebied van Doblen mis lukten met zware verliezen voor den tegenstander. Dc verdedigers van het schiereiland Sworbe sloegen concen traties van de boK'ewleken uiteen. In het hoge Noorden verijdelden onze troepen in onafgebroken gevech ten van drie weken alJ.e pogingen der bolsjewieken de aan het front van de IJszee staande Duitse strijdkrachten ln omsingelende aanvallen te vernietigen. Grenadiers, bergjagers van het leger en van de Waffen-//, formaties van de Duitse marine, alsmede jacht-, gevech^s- en luchtdoelformatie's van de luchtmacht weerden zich ln voor beeldige wapenbroederschap tegen de stormloop van 12 Sowjet-Russische divisies Infanterie, die met ondersteu ning van tanks en sterke luchtstrijd krachten aanvielen. De vijand- leed zware verliezen aan doden én gewon den. Petsamo en Kirkenes werden ont ruimd De Anglo-Amerlkanen ondernamen «wederom terreuraanvallen op Munster. Hannover, Bielefeld en het Rijnlandse rïöoHoiiOCf. U'2C liet r\ nol TT a v> oor» Ie JAARGANG No. 254 ZATERDAG 28 OCTOBER 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers .Bureaux voor redactie en administratie; Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 - Postgiro 184120 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of f2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. BERLIJN, 27 Oct. Wanneer het Europese vasteland door het bolsje wisme ln het bezit zou worden ge nomen. zou het Avondland zün. einde hebben gevonden, de storm uit het Oosten zou de gehele Europese cultuur onder zich bedelven. Zo schrijft rijksminister dr. Göbbels ln zün hoofdartikel van deze week in ,Das Rel ch", waarin hij onder het opschrift „De veranderliikheid van de krijgskans" tegelijkertijd erop wijst, dat in de extensieve oorlogvoering, zo als zij heden zowel door de Anglo- Amerlkanen als door de bolsjewieken wordt uitgevoerd, het zwakke punt van den tegenstander van «Duitsland ls gelegen en daarmede tevens de aan leiding tot uiterste krachtsinspannin gen, die het Duitse volk moet onder nemen om de oorlog te züncn gunste te veranderen. Dr. Göbbels schrijft in zijn artikel o.m.: WU hadden van de aanvang van deze oorlog af steeds slechts het ene doel ons leven en onze vrijheid te ver dedigen en ons volk de ontwikkelings mogelijkheden te verzekeren, die het ter uitbreiding van zijn nationale be staan behoeft. Eerst onze vijanden hebben onze oorlogvoering "verder gaande bedoelingen in de schoenen geschoven, die volstrekt verre van ons waren. Wanneer zij tegen ons het ver wijt lieten horen, dat wij plannen tot wereldheerschappij nastreefden, kan uit hun huidige cynisch-imperialls- tische oorlogvoering gemakkelijk afge leid worden, wat zij daarmede, slechts hun eigen doelstellingen wilden camoufleren. De volken willen een vredestoe stand. die duurzaamheid belooft. Men kan zich slechts verbazen over de naïeveteit. waarmede, de Intriganten met ziekelijke fantasie in de vijande lijke landen hun pleidooi uitspreken voor een doel van deze oorjog. dat er op aieerkomt, Midden-Europa tc maken tot een politiek economisch en sociaal vacuum. Maar zoals er ln de atmos feer geen luchtledig ls. zo ls er op pompt. Maar ook hier zal eenmaal een begrensdheid van de bolsjewis tische gevechtskracht aan de dag tre den. welke aanleiding geeft tot nieuwe hoop. Wanneer wij daaruit niet het recht mogen concluderen om te verslappen ln onze eigen inspanningen, toont deze omstandigheid toch aan de andere kant, dat wij op de juiste weg zijn. voor zover wij ons zelf geen illusies maken en ln plaats van te vertrou wen op jie hulp van andere volken alleen bouwen op eigen kracht. Een extensieve oorlogvoering, zoals die heden zowel door de westelijke als door de oostelijke vijanden ten uitvoer wordt gelegd, bergt ontzaglijke ge varen ln zich. Zij zullen onzen vijan den niet bespaard blijven. Wij ln leder geval voeren deze oorlog met het har de en onbuigzame besluit de wapens pas neer te leggen, wanneer wü ons voortbestaan van ons volk ln vrijheid en waardigheid als beveiligd kunnfen beschouwen. Churchill aan het woord STOCKHOLM. 27 Oct. Naar de Britse Berichtendienst .meldt, heeft Churchill Vrijdag in het Lagerhuis gesproken over zijn Jongste besprekin gen te Moscou. Hij zeide o.a,: Het huidige stadium van de oorlog ls ernstig en hard en men moet er rekening mede houden, dat de gevech ten aan alle fronten nog in omvang en hevigheid zullen toenemen De vijand heeft tweeërlei hoop: ten eerste, dat hii door het verlengen van de strijd onze vastberadenheid zal ver minderen. ten tweede, en dit is nog belangrijker, dat er onder de drie ge allieerde grote mogendheden onenig heid zal bestaan. Natuurlijk kan men niet verwachten, zo zelde hij, dat drie grote mogendheden, die onder zulke verschillende omstandigheden leven, als Cirnnt-Rrlttapxiiiv- d*» Voronlorin GEEN GAS, tóch een warme hap. Tal van grote-stadsbewoners experi menteren nu met hun kookgelegen heid. Een fornuisje uit de vorige eeuw is goud waard, maar met een oude emmer kan men óók al iets doen. Hier is er een aan het proef- koken op het balcon. Straks moet het geval naar binnen, want de uit laat moet in de schoorsteen zijn. Foto A.P.-Griek) De acute noodtoestand waarin wij door het naderen van het front zijn gekomen, stelt ons voor schier onoplosbare problemen. Na aanvan kelijke strubbelingen waren wij tijdens de vier jaren bezetting op een tamelijk stabiel, zij het bok niet hoog levenspeil gekomen, dat wel steeds nieuwe problemen stelde, maar het vinden van een redelijke uitweg vrij wel altijd open liet. Aan deze toestand is plotseling een eind gekomen. Wij staan nu voor een gaping op het gebied van voeding, verlichting, verwarming en kleding, die het voor een gezin onmogelijk doet schijnen, de touwtjes ook in de toekomst nog aan elkaar te knopen. Daarbij worden de zorgen met het korten van de dagen en het naderen van de winter van dag tot dag groter. Het spreekt vanzelf, dat ieder er nog zo goed mogelijk doorheen tracht te komen en nog probeert te zorgen zoveel hij kan. Het wordt echter tijd, dat daarbij wat meer overleg ge pleegd wordt dan tot nu toe, zowel in het eigen belang als in het belang van de gemeenschap. De houtkappers zullen meer dienen te bedenken dat het kapoen van jong groen hout verspilling is en slechts zinloze vernieling betekent. De sprok kelaars zullen zoveel besef moeten krijgen, dat zij waarschuwingsborden en hekken op gevaarlijke plaatsen laten staan, opdat niet de warmte voor luttele urén gekocht wordt met het leven van medeburgers. In het algemeen is er plaats voor de over weging, dat het rooien van aardap pels in Drente op het ogenblik heel wat meer waarde heeft dan het aan slepen van een ongelukkig stukje hout. uit de omgeving. Er zijn echter ernstiger dingen. De nabijheid van het front en de daarmee samengaande verzwaring van lasten die ons volk door de strij dende legers worden opgelegd las ten die dikwijls nauwelijks meer ge dragen kunnen worden scheppen een situatie die voor de zienden in derdaad het woord waar maakt, dat geen burgerlijk volk deze oorlog zal overleven. Willen wij als volk. maar cok voor de meesten als individu blij ven voortbestaan, dan zal in deze tijd. waarin de bevrijdingsactie ons ongekende moeilijkheden bezorgt, werkelijk de geest, van het socialisme moeten zegevieren. productiemiddelen. De werkelijk ont stellende kapitaalvernietigingen in heel Europa en in Nederland in het bijzonder vernietigingen die het hart söins doen stilstaan maken dat na de oorlog de socialistische geest veel sneller in het financiële en economische leven zal doordrin gen dan enkele jaren geleden nog te voorzien was. Veel belangrijker is op het ogenblik de „socialisatie van den mens", de vorming van den mens tot gemeenschapsmens. Er zijn duizenden gezinnen, speci aal die met jonge kinderen, die reeds nu bijna niet meer uit de moeilijk heden weten te komen. Daarnaast zijn er nog duizenden anderen die nog immer in de veilige beslotenheid van hun huis betrekkelijk gesproken zonder zorgen zijn. Hier nu dient het verantwoordelijkheidsgevoel tegen over de mede volksgenoten te worden wakker geschud. Duizenden moeten leren zien. dat het kaarsje, dat zij de jonge moeder brengen meer licht geeft, ook in hun eigen hart, dan een partij schaak bij kaarslicht brengen kan. Dat de vermoeidheid, ontstaan door de hulp aan anderen, meer verkwikt dan een buurpraatje of een babbel tje bij een kopie thee. Die delen van ons land, waar door de vervoersmoei- lijkheden de voedselvoorraden bliiven opgestapeld, moeten leren beseffen dat eeh luxe leven daar dat kont voor! hongersnood betekent voor duizenden elders over enkele maan den. Ieder moet leren begrijpen, dat morsen met voedsel door onoordeel kundig opslaan een misdaad is, be gaan aan ons volk. Het moet zover komen dat nie mand meer raapolie stookt voor ver lichting. omdat hij zich er van be wust is dat hij daarmee voedsel aan anderen, dikwijls puur voor genoegen, onthoudt. Kortom ieder moet weten dat hij over het weinige bezit waar over hij beschikt slechts rentmeester is ten behoeve van het geheel en dat' het geldt alle volksgenoten, zo ver een hoger lot niet anders be schikt. door deze barre tijd heen te helpen. Hier ligt een mogelijkheid voor opbloei van het socialisme die in gunstiger tijden zeker niet in die mate aanwezig zou zijn geweest. Wanneer ons volk deze mogelijkheid grijpt zal het door deze bange win ter heen komen èn de gesloten weg vinden naar een nieuwe, betere toe- DEN HAAG. 25 Oct. In het be gin van de week bezocht de Rijks commissaris. Rijksminister dr. Seyss- Inquart, wederom verscheidene ste den in het Westen van het land. o.m. Middelburg en Goes waar hij zich op de hoogte stelde van de catastrophale gevolgen van het En gelse bombardement op de zeedijken en de actie tot redding van de nog achtergebleven bewoners versterkte. Hedenavond heeft de Rijkscommis saris voor de radio over deze reis ge sproken. In antwoord op hem gestel de vragen zeide hij o.m. het vol gende: Ik kom zojuist van Walcheren; of juister gezegd van de plaats waar Walcheren eens was. Thans zie*, men neg de duinen, die -het. eiland be grensden, een wat breder gebied bij Domburg en, afgez'en van enkele kerken met enige huizen, die vroe gere dorpen verraadden, is nog slechts de binnenstad van Middel burg van het water verschoond ge bleven. Er is nog wat land in de na bijheid van de verbindingsweg naar Zuid-Beveland. Het is een treurig gezicht, voor eiken Nederlander en voor de Zeeuwen in het bijzonder. De Engelsen hebben de zaak gron dig aangepakt. Zij hebben klaar blijkelijk onder leiding van mensen, die goed on de hoogte waren van de plaatselijke toestanden, nauw keurig de plaatsen in de zeedijken uitgezocht, welker doorbraak de vernietigendste werking moest heb ben. Daar zij hun zeer zware bom- men gebruikt hebben, zijn niet al leen de dijken vernield, maar heeft ds ondergrond zo geleden, dat aan hei-stel. der dijken niet te denken valt. Over het eiland stroomt het zee water thans reeds tot twee-en-een- halve meter hoogte en, versterkt d?or hat geweld der herfststormen, verhielen de trek en dc stroming de ondergrond, voeren de vruchtbare grond weg en overdekken de grond met zeezand. Het schijnt wel. dat een stuk van Nederland, nog wel de tuin Uitkeringen aan Nederlandse vrijwilligers De dienstinstantles chefintendant b j c..n Wehrmachtsbefehlshaber in Nc'Ierland maakt bekend: L'c familieleden van de vrijwilligers die bij formaties van de N3KK-Staffel y-.;i c en Wehrmachtsbefehlshaber in Nederland, de NSKK-groep lucht macht. de Wachahteilung van den chefintendant bij den Wehrmachtbe- fehlshaber ln Nederland, het trans portcorps Speer en het transportcorps Todt dienst doen, ontvangen de uit keringen voorlopig aan het postkan toor van hun- huidige plaats van In woning. De uitbetalingen geschieden ven 10 November 1844 af tegen vertoning van een geldig persoonsbewijs. Tot het in ontvangst nemen der uitbetalingen zijn alleen die familie leden gerechtigd, die zich onverwijld melden bij de dichtstbijzijnde Kom- mandahtur en daar een aanmeidings- kaart -• Invullen. Ziek geworden1 familieleden van de voornoemde vrijwilligers kunnen, eveneens bij de dichtstbijzijnde Kom- mgndantur, een aanvraag Indienen voor een ziektebriefje. van Nederland, onherstelbaar is ver loren gegaan. Het onderscheid met andere over stromingen. die om militaire redenen bewerkstelligd zijn ls, dat deze, waar het maar mogelijk was, met zoet wa ter geschiedden, en vooral, dat de zeedijken niet slechts behouden ble ven, maar onder bijzonder toezicht kwamen te staan, zodat het mogelijk zal zün na een zeker aantal jaren deze. gebieden weer tot cultuurland te maken. Aan het vroegere eiland Walcheren is echter niets meer te doen. Wij moetan nu zo goed mogelijk voor dc bewoners zorgen. Ongeveer 30.000 tot 35.000 ménsen werden verdreven van huls en hof, die in de golven onder gingen. Deze mensen zitten opeenge drongen op een zeer klein "tebied bij Domburg en vooral bij Middelburg, hoewel de bewoners van deze stad zich tevreden moeten stellen met nau welijks iets meer dan de hell't van de vroegere woonruimte. Dit leidt tot ondraaglijke toestanden, als wii be denken. dat het rioolwater niet goed weggevoerd kan worden en terecht komt in het water, rondom de stad. Bovendien leidt het gebrek aan ruim te er toe. dat 30. 40 vaak zelfs 50 mensen onderdak moeten vinden in een klein huisje. De voedselvoorzie ning schijnt voor het ogenblik verze kerd. doch ook hier zullen weldra moeilijkheden riizen, vooral doordat vrij grote hoeveelheden graan verloren zijn gegaan, aangezien het dórsen ver traagd was. Het zal vooral de taak van de Nederlanders zijn, hun in nood ge raakte landgenoten te helpen, waarbij van dc zijde der Duitse bezetting alles zal geschieden, wat met volledige verzekering van de verdedigings paraatheid mogelijk is en wa; met vanzelfsprekende eerbiediging dei- volkenrechtelijke beginselen ook door niemand behoort u* wedden belem merd. V De zwaar getroffen bevolking is rustig en tracht zichzelf tc herpen. Algemeen stelt men de vraag, waar om deze daad van vernietiging is ver richt en of dit plan niet in Londen verhinderd had kunnen worden. De bewoners van Walcheren beleven het namelijk dagelijks, dat de voor de Duitsers belangrijke batterijen dooi de overstroming geenszins worden ge troffen of uitgeschakeld. Ik kan thans wel verraden, dat wij zelf ongeveer anderhalf Jaar geleden overwogen hebben de kern van Wal cheren te laten overstromen met wel water. dus met zoet water. Wij hebben daarvan afgezien om dit voor de voe ding van Nederland zo belangrijke land niet te vernietigen. Deze graan producent valt nu vcor Nederland weg. Daarover zullen zich hoogstens enige exporteurs in Amerika kunnen ver heugen. Bij alle hardheid, die het voeren van een oorlog verlangt, geloof ik toch. dat hij niet zo gevoerd behoorde te worden, dat een weinig belangrijk militair succes verkregen wordt ten koste van nameloze ellende der bevol king. Nu ik tnlj persoonlijk -van de toestand overtuigd heb. streef ik er naar. alle hulpmaatregelen te nemen, die wij, met lnachtnëmlng van dc. militaire noodzakelijkheden, kunnen nemen en alle hulpmaatregelen, die de Nederlanders zouden nemen, op elke denkbare wijze te bevorderen. Ie JAARGANG No. 252 DONDERDAG 26 OCTC2ER 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureau* voor redactie en administratie: Hooigracht 31. Leiden. Tel. 24996 - Postgiro 184120 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of 2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. De zon gaat heden onder om 17.24 uur en morgen op om 7.25 uur. Maan op 15.40, onder uur. V.M. 31 Oct., L.K. 7 Nov., N.M. 15 Nov., E.K. 23 Nov. HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER, 25 Oct. Het opperbevel van de weermacht deelt mede: Aan de Scheldemond ten noorden van Antwerpen en in het gebied van Den Bosch namen de hevige gevech ten nog in kracht toe. De met krach tige ondersteuning van slagvliegtui gen aanvallende formaties van het eerste Canadese en tweede Engelse leger wonnen.pas na zware strijd, waarbij zij zware verliezen leden, enig terrein. De door hen 'beoogde doorbraak werd verijdeld. Aan het gehele front tussen Midden-Neder land en de grens van Lotharingen ontstonden slechts plaatselijke ge vechten. In het brongebiecl van dc Mortagne in de westelijke Vogezen bieden onze troepen verbitterde tegenstand aan de vijandelijke formaties, die ln enige sectoren ons hoofdgevechtsterrein zijn binnengedrongen. De garnizoenen van de vestingen aan de mond van dc Gironde onderna men nieuwe succesvolle uitvallen in hun voorterrein. Het V 1-storingsvuur op Londen gaat voort In de Etruskische Apennijnen hebben onze troepen hun stellingen tussen Verga to eiv het gebied ten noorden van Lolano versterkt. Ten noordoos ten van de stad probeerden de Ame rikanen met geconcentreerde strijd krachten te land en ln de lucht te vergeefs een plaatselijke penetratie uit te breiden. De vijandelijke aan valsgroep werd vernietigd. Aan de Adriatlsche' Zee ontstonden geen ge vechtshandelingen var. betekenis. Van de Balkan worden de vernieti ging van een vrij kleine uit benden en Bulgaren bestaande gevechtsgroep aan de ncfordoostgtens van Albanië, alsmede aanhoudende gevechten in het gebied van- de westelijke Morawa gemeld. Tussen Donau en Theiss hadden Hongaarse aanvalsoperaties succes. Aan de Beneden-Thelss en in het ge bied van Szolnok wordt nog altijd hard gevochten. In het strijdgebied van Debreczen vernietigden onze tankformaties met doeltreffende on dersteuning van de luchtmacht de kern der dertigste bolsjewistische di visie cavalerie en der derde bolsjewis tische tankbrigade, die van haar ach terwaartse verbindingen waren afgc- Weet u. dat men op een bran dende staafbrandbom geen water moet werpen, maar die moet be dekken met zand? (Voorlichtingsactie hoofd inspectie luchtbescherming). sneden. Ten zuiden van Gross-Karol in het gebied van dc Szamos. alsmede in de oostelijke Besklden ziin her haalde aanvallen en operaties van den vijand mislukt. Tussen Warschau en dc Boeg sloe gen onze troepen de aanvallende bol sjewieken af. die aanzienlijke verlie zen leden. Aan de Naref ontbrandden hevige gevechten met de uit haar bruggenhoofden te voorschün komen de vl landelijke divisies. Haar met trommelvuur geopende en door sterke strijdkrachten van slagvliegtulgen en tanks ondersteunde grote aanvallen werden ln zware bosgevechten opge vangen. Tegenaanvallen van onze tankgroepen wierpen den vijand op talrijke plaatsen terug. Vele Sowjet- Russische tanks werden daarbij ver nietigd. Bij Goldap en in het gebied ten zuidoosten van Gumbinnen hebben tegenaanvallen van onze tankstrijd krachten naar het oosten terrein ge wonnen. In de overige sectoren van dit strijdgebied viel de vijand op ver scheidene plaatsen met sterke strijd krachten aan. Afzonderlijke penetiti tles [werden afgegreruield In Koerland leidden eigen aanvanen tot frontver beteringen. Op .het schiereiland Swor be werden de eigen stellingen ondanks de zwaarste vijandelijke aanvallen be houden. Marine en luchtmacht on dersteunden bijzonder doeltreffend de troepen te land. Boven het geveciits- gebied van Oost-Pruisen verloren de bolsjewieken gisteren ln hevige Lucht gevechten en door lüchtdoeJarrillerle van de luchtmacht 46 vliegtuigen. In Noord-Pinland en aan het front van de IJszee bij Kirkenes sloegen onze grenadiers en "beréjagers vijan delijke verkenningsaanvallen af. Be veiligingsvaartuigen van Duitse con- voolen en marine-luchtdoelgeschut schoten boven het Noorse kustgebied acht vijarldelijke vliegtuigen omlaag. Anglo-Amerikaanse vliegers bescho ten in scheervlucht opnieuw de bur gerbevolking. vooral in het Rijnlandse gebied. Onze luchtdoelartlllerle schoot zestien van deze vliegtuigen neer. Afzonderlijke Britse vliegtuigen wier pen ln de vroege avonduren bommen op Hannover. Verkenningstroep gevangen BERLIJN. 25 Oct. Vrij krach tige infanterie- en tankaanvallen dei- Canadezen op de landengte naar Zuid-Beveland werden afgeslagen en in gevechten op korte afstand zijn zeven tanks stukgeschoten. Het Britse offensief in het gebied van Den Bosch kon gisteren, op plaatselijke penetra ties na, geen vorderingen maken. Aan de noordrand der stad heeft een Duitse verkenningstroep twee offi cieren en 39 manschappen gevangen genomen en twee tanks, alsmede drie gepantserde verkenningswagens buit gemaakt, Zes dagen strijd met de Spaanse insurgenten MADRID, 25 Oct. De kapitein- generaal van Burgos, generaal Yague, heeft ln een Interview verklaard, dat de uit Frankrijk Navarra binnengedrongen bolsjewieken in zes dagen door dc nationaal Spaan se troepen konden worden geliqui deerd. Op 4 October, zo zette hii uit een, zijn twee groepen van 5C0, resp. van 3CO man Spaans grensgebied bin nengedrongen. Het grootste deel vaa deze militair georganiseerde benden ls gevangen genomen. De rest is naar Frankrijk teruggevlucht. De bolsje wieken maakten een uitgehongerde en verfromfaaide Indruk. ZIJ hebben zich laten lelden door hun haat tegen het nationale Spanje. Volgens verklaringen van gevange nen Tieeft men de bolsjewistisch Spaanse emigranten in de waan ge bracht. dat ln het nationale Spanje chaotische toestanden heersten en dat het gemakkelijk zou zijn tot Asrurlë door te dringen en in het gehele land een guerilla te .organiseren, maar reeds ln het grensgebied der Pyreneën hebben de bewoners zich aaneenge sloten tegen de. Indringers gekeerd. Generaal Yague noemde de actie tegen de bolsjewieken in Navarra geëindigd Weest zuinig met lucifers DEN HAAG. 25 Oct. De directeur van het Rijksbureau voor chemische producten brengt ter algemene kennis, dat lucifers nog slechte in beperkte mate beschikbaar zijn. Het publiek wordt ln zijn eigen belang aangeraden de grootste zuinigheid te betrachten Grossiers en detaillisten zuilen de nog aanwezige, voorraden zo billijk moge lijk over hun vaste afnemers verdelen. M. C. Westerman overleden DEN HAAG. 25 Oct. Op 56- Jarlge leeftijd ls hier ter stede over leden dc heer M. C. Wcsterir.an, onder directeur der Alg. Ncd. Ver. voor Vreemdelingenverkeer. De heef Wes terman bekleedde vele Jaren in Ned.- Indië- functies op scheepvaartgebied. De begrafenis is bepaald op Zater dag a.s. 1 uur op de Algemene Be graafplaats. De -Griekse monarchie GENÈVE. 24 Oct. Naar dc News Chronicle in een bericht uit Athene beweert, ls do eerste poging van de Grieken, den koning ter zijde te schuiven, mislukt door de tegenstand van de Britse regering. Alle Griekse partijen, met uitzondering van de royalisten, zo meldt het blad verder, hadden zich uitgesproken voor de be noeming van een regentechapsraad. die de regeringszaken in afwezigheid van koning George zou behartigen, hetgeen gelijk zou staan met de ontheffing van den koning van al zijn volmachten tot aan zijn eventuele terugkeer. Dit plan moest men evenwel laten varen, toen de Britse regering weigerde, een regent schap te sanctlonneren. De volksstem ming over de kwestie van de terugkeer van den koning zal over circa vier maanden gehouden worden. - TOKIO. 25 Oct. Dinsdagmiddag heeft het Japanse hoofdkwartier hel volgende communiqué gepubliceerd: Sedert Maandag vroeg hebben onze marinestrijdkrachten met haar aan de oppervlakte varende schepen en vliegtuigformaties een hevige aanval ondernomen op een vijandelijke for matie en een transportvloot in de wateren ten oosten van de Philip pijnen. De tot dusverre vastgestelde resultaten zijn: tot zinken gebracht viervliegdekschepen, waaronder een van ae Enterprise-klasse, twee krui sers. een torpedojager en minstens vier transportschepen. Zwaar bescha digd: twee vliegdekschepen, een slag schip en twee kruisers. Onze eigen verliezen bedragen twee kruisers en een torpedojager, die tot zinken gebracht zijn. De woordvoerder der Japanse rege ring heeft zich Woensdag op de bui tenlandse persconferentie uitgesproken over een verklaring van het zich zoge naamd op Leyte. bevindende hoofd kwartier van Mac Arthur, volgens welke de Amerikaanse strijdkrachten de tegenwoordige landingsoperaties be gonnen zijn als eerste stap op dc weg naar de „bevrijding der gehele Philip pijnen". In dc verklaring wordt verder beweerd, dat de Philippljnse regering onder president Laurel onder vijande lijke druk ls gevormd en dat slechts de door de Amerikanen gesteunde regering-Osmena voor de bevrijde ge bieden bevoegd ls. Het ls een groteske aanmatiging van Mac Arthur, zo zelde de woordvoerder, te willen spreken van .de bevrijding van de Philippijnen. nadat deze sedert meer dan een Jaar onafhankelijk zijn en bestuurd worden door een kabinet, dat volkomen wettig werd gevormd en Aanvulling van maaltijd uit de Centrale Keuken Wie tot de gellikklgen behoort, een volkstuintje te bezitten, kan zijn maaltijd uit de centrale keuken aan vullen met een groenteschotel, dde niet of maar weinig brandstof kost. De groentesoorten, waarover men be schikken kan. lopen zeer uiteen. Hier is het slechts witte of rode kooi. daar zijn het Franse selderij, bleten of spinazie eii ln andere plaatsen toma ten of andijvie. Het beste kan men een rauwe sla maken; al de hier ge noemde groenten lenen zich daartoe. Worden zij, als het mogelijk is. Ier afwisseling gekookt, dan moot men niet vergeten, dat-bijna alle groenten na dertig minuten koken gaar rijn Ook rode en vooral witte kool zün na dertig minuten koken gaar. Door tie groenten enige uren te koken ver spilt men brandstof en voedingsstof fen. Rode koolsla 250 g rode kool. een uitje of een appel, azijn, aroma De kool en de verse ul of ap pel zeer fijn snijden of raspen. Alle Ingrediënten met elkaar vermengen en op smaak afmaken met een scheutje azijn of aroma. B i e t e n s 1 a. 250 g. rauwe .of gekookte biet. uitjes uit het zuur. in dien mogelijk een snufje zout. Rauwe bieten schillen. Gekookte bleten stro pen. De bleten raspen. De uitjes lijn snijden. Uien en bleten vermenger, en op smaak afmaken met een kl t n snufje zout. een scheutje aziin ten wqt pepersurrogaat) Sla van Franse selder lj. Enige stelen Franse selderü, slasaus (op de vervangingsmiddelenbon ver krijgbaar). De selderij van bladeren en harde delen ontdoen, zo nodig de stelen zeer dun schillen, wassen en ze lijn snijden. De fijn gesneden selderij met wat zout of met een enkele lepel slasaus vermengen. Sla van a n d ij v 1 e of spinazie. - andijvie of spinazie, enige tomaten Andijvie of spinazie wassen en zeer fijn snllden. Enige tomaten flln snij den. De groenten door elkaar men gen en op smaak afmaken met azijn en een scheutje aroma. steunt op de vrije wil van het vplk. Het zogenaamde bevrijdingsleger van Mac Arthur zoekt niets anders dan weer binnen te dringen ln het gebied der vrije republiek. Reeds uit de Ame rikaanse verklaring, dat de regering- Osmena onder het gezag van Washing ton zal staan, blijkt duidelijk, dat Amerika wederom een marionetten- regime wil vormen. Het ls een feit. dat Japan dc voor vechter ls van dc bevrijding der Phi lippijnen. Japan streeft volgens, d® woorden van minister-president Kolso, nergens anders naar dan naar het steunen van de sterke, onafhankelijke Philippijnse republiek bij haar ontwik keling. Dc landing op Leyte is het voorspel van de vernietiging, welke de Amerikaanse strijdkrachten door het geconcentreerde optreden der Oost- Azlatlsche volken ten deel zal vallen. Luchtactie boven Japan TOKIO. 25 Oct. Het keizerlijke hoofdkwartier maakt melding van een nieuwe vijandelijke luchtaanval op Koesjioe en op het tussen Japan en Korea gelegen eiland Saltsjoe. Onge veer 100 Amerikaanse vliegtuigen, die in China waren opgestegen, vielen Woensdagochtend deze gebieden aan, waarbij enige schade ontstond. Volgens Japanse frontberichten heeft de vijand, ondanks ongunstige weers omstandigheden. zijn verkennings vluchten en luchtaanvallen ln het ge bied van de Koerlien, de noordelijkste Japanse eilandengroep, voortgezet. Zo viel een formatie van 6 bommenwerpërs op 24 October Paramoesjiro en enige andere eilanden voor Kamsjatka aan. Japanse Jagers schoten twee van deze machines neer en dwongen de rest terug te keren, zonder zelf verliezen te lijden. In Japanse militaire kringen wijst men er op. dat in dit gebied reeds Poolweer heerst, hetgeen de Amerika? ncn noopt bijzondere voorzorgsmaat>- regelen te treffen tegen tjsvorming op hun vliegtuigen. Des te meer betekenis wordt hier derhalve aan het feit ge hecht. dat de vijand, ondanks deze moeilijke omstandigheden van het klimaat, hardnekkig vasthoudt aan zijn aanvalsplannen, ook ln het hoge Noorden van de vesting Japan. Wijziging in beperking van betalingsverkeer Dc Nederlandse Bank kondigt de volgende bepalingen af: Artikel 1, Hot gestelde in artikel 2 der verordening Beperking Betalings verkeer 1944 wordt vervangen door: „het bepaalde in artikel 1 vindt geen toepassing op de uitbetaling van be dragen. afkomstig van de verwisseling van Duitse betaalmiddelen". Artikel 2. 1. In de aanhef van arti kel 3 vervallen, de woorden „met in gang van 6 September 1944". 2. Artikel 3 sub b, no. 2. is te lezen als volgt: „voldoening van%verplich tingen uit hoofde van de sociale wet geving. alsmede voor betaling van pensioenen en lijfrenten". Artikel 3, Deze verordening treedt ln werking op 26 October 1944. De Nederlandse Bank maakt voorts bekend, dat, in verband met het be paalde in bovenstaand artikel 2. haar vierde bekendmaking met betrekking tot de toepassing van de Verordening Beperking Betalingsverkeer 1944 met ingang van 26 October 1944 wordt ingetrokken. Directeur. H. J ICeriuiieesier, 8u®> sum; hoofdredacteur. Hendrik Llndt, Amsterdam; plv. hoofdredacteur; lr A. H. de Haas van Dorsser, Haarlem; binnenland: J. v Grieken; Illustratie en opmaak: R Kampsira. volkscul tuur en kunst: M Wolters. muziek: G. K Krop; sport: J J. Liber; adver tenties: A." H. lam merg, allen te Am sterdam. k lit 'iheei JI.W I.OU4U ti, nen en de kern van hun zware wa pens.' Hun boskampen en schuilhoeken werden vernield. Op de Balkan werd 'het gebied van Larlssa volgens bevel naar he' noor den ontruimd. De druk fan de Bulga ren op onze stellingen tussen het dal van de Stroemiza en liet gebied ten Generaal St?" well van zijn functies ontheven STOCKHOLM. 29 Oct, Reuter meldt uit Washington, dat de' opper bevelhebber van de AmerLkaanse grondtroepen ln Indië, China en Bir ma. generaal Joseph H. W. Stilwell, ls ontheven van zijn functie van chef van dé generale st»f bij general lss»nus Tsjang Kai SJek. als plaatsvervanger van admiraal Mountbatten en als Amerikaans bevelhebber op het Chi nese, Birmaanse en Indische oorlogs? gebied De Amerikaanse troepen, op dit oorlpgstoneel zullen onder bevel komen te staan van lt.-generaal Daniel Sultan. Het genoemde oorlogsgebied zal ver deeld worden ln twee gèbieden onder gescheiden opperbevelhebbers. De Ame rikaanse troepen ln China zullen onder bevel staan van generaal-majoor A. C. Wédemeyer. konden daarbij vier grote nai.spo*®--■ schepen en zes landingsboten lot zin ken brengen. Bovendien vielen sterke formuties bommenwerpers sinds 26 October de vijandelijke landmgspun- ten. vooral Tacloban hevig aan. Zij ver oorzaakten grote branden en konden een transportschip zwaar beschadigen. In de nacht van 27 op 28 October werd de vllegtulgbasis bij Tacloban bijzonder hevig aangevallen, waarbij zestien vliegtuigen werden neergescho ten en drie beschadigd. Op vier plaat sen op het vliegveld ontstonden zware branden, terwijl het afweergeschut al daar vernietigd werd In de baai van Leyte zijn volgens de Jongste Japanse frontberichten ln to taal 40 transportvliegtuigen, negen slag'schepen of kruisers en een aantal kleinere eenheden verzameld. Van deze oorlogsbodems heeft de Japanse lucht macht tot de avond van 28 October vier transportschepen en verscheidene grote landingsboten vernietigd. Om trent de viiandelljke verliezen in de gevechten te land om Leyte zün nog geen nadere berichten beschikbaar. De zon gaat heden onder om 17.15 uur en morgen ojf om 7.32 uur. Maan onder 5.26 u. en op 17.22 u. V.M. 31 Oct„ L.K. 7 Nov., NJVÏ. 15 Nov., Eü. 23 Nov. lévendiger gewördèh. Op grond van ut? aanvoer van verse eenheden uit het gebied .van Luxemburg kan worden aangenomen, dat het Amerikaanse op perbevel het plan heeft binnenkort hier tot de grote aanval over te gaan. Uit de versterkte aanvoer van zware Amerikaanse eenheden, vooral van tankstrijdkrachten, naar de gebieden ten noorden en zuiden van Metz. kan worden afgeleid, dat d^ grote aanval op het Saargebied eveneens binnen korte tijd kan worden verwacht. Wapenstilstand gesloten met Bulgarije STOCKHOLM. 29 Oct-. Naar de zender van Moscou meldt, zün de wapenstilstandsonderhandellngen le Moscou tussen de Sowjet-Uilie. Groot- Bnttannië en de Ver. Staten aan de ene* en Bulgarije aan de andere kant op 28 October geëindigd met de/on? 'dertekening van een wapenstilstands overeenkomst. Ttiracië geheel ontruimd BERN, 29 Oct. Alhier ls een me dedeling verspreid van de regering te Sofia, volgens welke de ontruiming van Thracië door de Bulgaarse troepen thans voltooid ls. bc-r heeft du leverancier gelegenheid" •zich te vervoegen bij het plaatselijk verdelingskantoor voor groenten en fruit, teneinde aldaar eventueel een supplementtoewijzing voor het tijdvak 12 t.m. 25 November te ontvangen. Het bovenstaande geldt jriet voor consumenten, die ln het tijdvak 12 t.m. 25 November wél van de centrale keuken gebruik maken. Zoals reeds werd gepubliceerd, dienen deze per sonen de onderste "helft van de groen— tekaart 12de periode ln te leveren bij de centrale keukens. Met nadruk Wordt er op gewezen, dat de groenteleveranciers, op strafte \an uitsluiting door het bed rijf sscjvap van groente en fruit, verplicht zijn de bonnen, die hun worden aangeboden, te accepteren. Ook waspoeder op bon voor zeep- vervangende wasmiddelen DEN HAAG. 29 Oct. De secretaris generaal van het departement van Handel. Nijverheid en Scheepvaart maakt bekend, dat op de bonnen 1-38. 2-38. 3-38 en 4-38, welke voor het tijd vak van 29 October t.m. 25 November geldig zijn verklaard voor het kopen van zeepvervangende wasmiddelen, ook waspoeder. indien voorradig, mag wor den gekocht. tilt trai Sorn/us-.uc ci-ev.. - - steel met groenachtige hoed. Voedsel voor den duivel! En hoeveel tovenaars hebben niet bij hun griezelige praktijken van paddenstoelen gebruik gemaakt! De Borgia's, dat beruchte Italiaanse rid dergeslacht. dat vele politieke moor den pleegde, zouden hun beruchte vergiften aan paddenstoelen onttrok ken hebben. De oude toverheksen, die kinderen een uur ver betoveren konden, het. vee ziek kregen, onge luk over een huis konden brengen, zij werkten met aftreksels un gif tige zwammen. Geen wonder, aan de gifgroene, griezelige verschijningen van het herfstbos kun je- alle kwaads toedichten... U steekt toch de handen uit de mouwen, wanneer U zelf niet getroffen is en Uw huis niet beschadigd? U helpt toch Uw medemens? Voorlichtingsactie Hoojd- inspectie voor de Lucht bescherming. -eemer—Tiog—unjWi» prestatie van Van de Pol gevolgd zal worden door èoortgelljke' verrichtingen. Tenslotte lag het vroegere Nederlands record (De-Leeuw) algemeen gemiddel de ruim 50 procent onder het nieuwe van den Rotterdammer, zodat de ver betering door Van de Pol voorlopig wel als een bijzondere uitgooler moet worden beschouwd. Gabriels echter werd ln 1934/35 Europees kampioen met een algemeen moyenne van 30.30, ln 1936/37. 1937/38 en 1938/39 wereldkampioen, een algemeen gemiddelde van resp. 35.59, 45.90 en 48.27. Men kan hieruit merken, dat Van de Pol toch wel rnet een algemeen gemiddelde van circa 40.00 zal moeten bliiven spelen, wil men hem van de kracht van een Gabriels kunnen beschouwen. Gunstiger komt Van de Pol eraf bij het 45/1. Zijn record algemeen gemid delde, gevestigd ln 1942 (22.80) ligt hoger dan het wereldrecord van den Fransman Cöte 21.021. gevestigd in 1938. Maar nogmaals: een vergelijking moet mank gaan. omdat hét heel wat anders is om ln een nationaal kam* pioenschap een nationaal record te vestigen, dan ln een wereldkampioen schap. waaraan door de sterkste spe lers ter wereld wordt deelgenomen, een wereldrecord. Het hoogste gemiddelde ln een par- "45/1", 2 Vijrkamp, 1 Danastoten.T no re en 19 driebanden. De erelijst der kam pioenen van Nederland ziet er uit als volgt: H. Robljns 14 maal kampioen van Nederland, n.l. 7 maal 45/2 en 7 maal driebanden; Jan Sweerlng 14 maal, n.l. 7 maal 45 '2. 2 maal vljf- kamp, 2 maal 71/2, 2vmaal driebanden en 1 maal 45/1; J. Dommerlng 10 maal kampioen n.l. 10 maal 45/1 en 1 maal bandstoten; A. Sengers 6 maal kam pioen, n.l. 6 maal driebanden; P. v. d. Pol 5 maal kampioen, n.l. 3 maal 45/2 en 2 maal 45/1; A. Bos 5 maal kampioen n.l. 2 jnaal 45/2, 2 maal drie banden en 1 maal 45/1; C. van Vliet 4 maal kampioen, n.l. 2 maal 71/2, 1 maal libre. J. Wlemers 2 maal kam pioen .n.l. 2 maal 45/2; K. Koopman 2 maal kampioen, n.l. 2 maal drieban den. Directeur; H J. Kerkmeester, Bu®- sum; hoofdredacteur: Hendrik Lindt Amsterdam; plv. hoofdredacteur; ir. A H. de Haas van Dorsser, Haarlem; binnenland: J v. Grieken; Illustratie c-u opmaak: R. Kampstra; volkscul tuur en kunst: M Wolters, muziek: G. K Krop; sport: J J Llber: adver tenties: A. Lam merg, allen te Am» sterdam K 1U

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1