HET DAGBLAD DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Slag in Oost Pruisen naar het Zuiden overgeslagen Omsingeling bij Nisj mislukt Erg, erger, ergst Doorbraakpogingen bij Den Bosch verhinderd Hevige gevechten in Servië VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Dans en deun Pik in! .Hart en hamer van de wereld" Mussert sprak in Den Haag HOOFDKWARTIER VAN DEN FUH- RER. 23 Oct. Het opperbevel van de weermacht deelt mede: Onze troepen deden door tegenaan vallen en taai verzet de aanvallen van de Canadezen in het gebied ten noor den en noordoosten van Antwerpen in hoofdzaak mislukken. Ook de En gelse 'divisies, die ten oosten van Den Bosch tot 'de aanval overgin gen. konden slechts weinig terrein winnen. In het gebied van WÜrselen duren felle gevechten In en om kazematstel- Ungen voort. Ten oosten van Lunéville en in het gebied van Bruyères ontstonden ook gisteren hevige plaatselijke gevechten, eigen tegenaanvallen brachten den hier en daar doorgedrongen vijand, na geringe aanvankelijke successen, spoe dig weer tot staan. In de Etruskische Apennijnen on dernamen de formaties van het 5e Amerikaanse leger een aantafl aanval len. die werden afgeslagen. Aan de Adriatische kust sloegen onze divisies vijandelijke a&nvalströepen uiteen, die de gehele dag met verhoogde kracht op ónze stellingen losstormden. Alleen ten noorden van Cesena kon de vijand een klein bruggenhoofd over deSavlo in handen krijgen. Gewapende veer boten van de Duitse marine brachten in de Golf van Genua een Britse tor pedomotorboot tot zinken en bescha digden een andere boot zwaar, zonder dat aan Duitse zijde verliezen geleden werden. Op de Balkan vochten zich onze troepen, nadat zij zich dagen lang in bet gebied van Nisj tegen de opdrin gende vijandelijke overmacht hadden kunnen handhaven, van de vijande lijke omsingelingspoging vrij en kre gen aansluiting met onze hoofdmacht. In zuldfelijk Hongarije Is de druk van de vijand ln de richting van de Donau toegenomen. Duitse en Hon gaarse troepen sloegen teii noordwes ten van Szeged herhaalde bolsjewis tische aanvallen af. De vernietiging van de Roemeense en bolsjewistische divisies, die ten oosten van Szolnok êijn Ingesloten, duurt voort. Na hard nekkige. maar vergeefse verdediging werden zij in afzonderlijke groepen gesplitst. Ten noorden van Debreczen hebben onze troepen de bolsjewisti sche formaties, die tot aan de boven Thelss waren doorgedrongen, van hun achterwaartse verbindingen afgesne den en hun zware verliezen toege bracht. In de oostelijke Beskiden. waar de vijand ten westen van de Doekla-pas weer tevergeefs aanviel, wierpen onze grenadiers de bolsjewie ken terug uit een penetratiepiek, die de vorige dag was overgebleven. In felle, verscheidene weken durende berggevechten in oostelijk Slowakije hebben troepen van het leger en van de Waf f en-# vrij grote bendengroe- pen uiteengeslagen en een aanzien lijke buit geniaakt. In mtdden-SlowakUe zijn nieuwe ac- "tlds tegen de door bolsjewistische val- - ©chermsprlngers versterkte benden aan de gang. Aan weerskanten van Seroc zijn onze formaties ln felle al weergevechten gewikkeld met de vij andelijke divisies, die met sterke strijdkrachten in de aanval zljü. De slag ln het grensgebied van Oost-Pruisen Is naar het zuiden over geslagen op het gebied van Augustow. Tussen^ Sudauen en Goldap slaagden de bolsjewieken er in vrij diepe pene traties te bereiken. Na zware straat gevechten is Goldap N ln vijandelijke handen gevallen. Ten zuiden van Gum- blnnen verbraken onze grenadiers de aanvoerwegen in de rug van de door gedrongen bolsjewieken. Doorbraakpo gingen van de bolsjewieken aan weers zijden van Ebenrode zijn bloedig mis lukt. Slagvllegtuigen en luchtdoelar tillerie van de luchtmacht, mengden zich met succes ;n de verbitterde ge vechten in het Oost-Prui$ische grens gebied, sloegen bolsjewistische aanvals- toppen uiteen en vernietigden talrijke tanks. In de zeven dagen durende slag in dit strijdgebied werden tot dusver 616 vijandelijke tanks stukge schoten of buitgemaakt. Aanvallen van de bolsjewieken op het bruggen hoofd Memel bleven vruchteloos. Op de landengte van het schiereiland Sworbe drongen onze grenadiers den binnengedrongen vijand weer naar het noorden terug. Zij werden daarbij doeltreffend door het vuur van lichte Duitse zeestrijdkrachten en gewapen de veerboten ondersteund. In het hoge noorden zette de vijand bij Ko- losjoki en aan de weg naar de IJszee zijn aanvallen voort met krachtig ge bruik van slagvllegtuigen. Grenadiers en bergjagers sloegen de bolsjewisti sche aanvallen af en verijdelden om singelingspogingen van den vijand. Anglo-Amerikaanse terreurbommen- werpers vielen bij gesloten wolkendek Hannover, Munster, Brunswljk, Neuss en Hamburg aan en wierpen hier en daar bommen ln West-Dultsland. Ie JAARGANS No. 250 DINSDAG 24 OCTOBER 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 - Postgiro 184120 - Abonnementsprijs 21 et. per week of 2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. Aanmeldingen bij de Volkssturm 1 BERLIJN, 23 Oct. De aanmeldin gen van vrijwilligers voor de Volks sturm waren gisteren, volgens berich ten uit het gehele land, zeer talrijk. De aanmeldingsbureau's spreken van „een ware stroom" van vrllwllligers. In Berlijn hebben zich honderdduizenden aangemeld. Uit persberichten blijkt, dat niet alleen de opgeroepen lichtin gen. maar ook Jongere^ en uodere lich tingen tot de Volkssturm zlin toege treden. In de haven van Los Angeles heeft een brand gewoed, waarbij min stens zes personen om het leven zijn gekomen en honderd gewond werden. De schade wordt- op een mlllioen dollar geschat. De Verenigde Staten zullen na de oorlog gróte hoeveelheden tarwe voor de productie van alcohol gebruiken. Behoort gij ook tot de over weldigend grote groep in ons land, die volkomen onverschillig tegenover de luchtbescherming staat? Bedenk dan, dat het te laat is, als een bombardement de ogen ^voor de onverschilligen opent' Voorlichtingsactie hoofd inspectie luchtbescherming f Poolse kwestie nog onopgelost GENEVE. 23 Oct. Murrow, een Amerikaans Journalist te Londen, seint naar New York: „Op de conferentie te Mos co u zijn concrete besluiten, waarop men ge hoopt had, niet genomen. Het voor naamste geschilpunt, de Poolse kwes tie, is weinig of niets nader toe een oplossing gekomen. Het comité van Lö- blin heeft een vertegenwoordiger te Londen benoemd, die daar echter geen enkele officiële bevoegdheid zal hebben. Daardoor zal de situatie nog moeilijker worden. De Russen houden vast aan een onverwijlde territoriale regeling. doch*de Polen willen daarin niet toestemmen, alvorens zll een mandaat van het Poolse volk hebben verkregen Zolang de kwestie van de Poolse oostgrens niet is geregeld, kan ook geen beslissing over de westgrens worden getroffen. In diplomatieke kringen is het geen geheim, dat Enge land en de Verenigde .tSaten het-niet gemakkelijk hebben gehad bU de on derhandelingen met de Russen." De „Observer" schrijft o.m.: Tegen over de diplomatieke geruststellende verzekeringen staat het feit. dat de dingen ln Polen zich op catastrofale wijze toespitsen. Men moet reeds spre ken van een toestand van openlijke burgeroorlog. De commissie te Löblin heeft officieel medegedeeld, dat het bij de poging tot verwezenliiklng der nieuwe verdeling van het grondbezit, volgens welke goederen van meer dan 50 hectaren onder de boeren verdeeld moeten worden, tot krachtig verzet en terreurmethoden is gekomen. Volgens de mening van de commissie dragen Mikolajczyk en zijn regering de ver antwoording voor het bloedvergieten onder Poolse broeders. De uitgeweken Poolse regering te Londen verklaart betrouwbare berich ten te hebben over een meedogenloze vervolging van haar aanhangers en over massadeportaties naar de Sowjet- unle. Amerika wil Stille Oceaan beheersen STOCKHOLM. 23 Oct. „SvensKa Dagbladet" verneemt uit New York, dat men ln de Verenigde Staten steeds meer gaat beseffen, hoe moeilllk het zal zlin, Japan een beslissende slag toe te brengen. Walter Lippman b.v. zegt, dat de hoofdmacht van Japan zich niet bevindt op de Philippijnen, op Malakka, in Birma of Oost-Indlë, maar ln Noord-Chlna. Mandsjoerlle ez op de Japanse eilanden, waar ongeveer 70 procent van het gehele leger is ge concentreerd. Op de punten, waar de beslissende slagen geleverd zullen wor den, zullen de Japanners over meer soldaten beschikken dan de Amerika nen. In Washington, aldus het blad, ls men het er over eens, dat na een nederlaag van Japan de Verenigde Sta ten de Stille Oceaan moeten beheer sen Dit onderstelt echter het bezit van steunpunten. Pearl Harbor ls niet vol doende en in welingelichte kringen te Washington twijfelt men er niet aan, dat de Verenigde Staten de Philip pijnen tót een der sterkste steunpun ten ter wereld zouden maken. Lichtvlekken'in het duister Wanneer wij de grote woorden ver geten-, die zo koud en vochtig zijn als triomfbogen, zien wij ons in deze tijd als huisvader voor ontstellend qrote problemen geplaatst. Een pro- heem van deze ti,d: zoek in de duu- ternis de zonzijde van zes vuile h"ers\ die met beperkte middelen voor mor genochtend schoon en droog moeten zijn. Pieker niet over taai ongerief, over het ontbreken van licht en warmte, doch stroop de mouwen op. vindt oj* de tast een emmer, een straal water en spoel, schrob en wring en smaak de vreugde van zes gewassen luiers, die als lichtvlekjes in de duisternis over de waslijn komen te hangen. Vroeger bleef zo'n luier-emmer voor Vader onopgemerkt. Hij verdiepte zich in zijn krant, in een boek of in zijn schrijverij. Maar na die Vrijdag, die tot ons aller verdriet op de der tiende moest vallen, is het kunst licht geweken. Wij zoeken naar mid delen om Moeder-de-vrouw terzijde te staan in haar verzwaarde taak en wij troosten ons met het warme licht, dat wif in haar ogen weten, wanneer wij ons als kerel van bij de veertig vrij en ongedwongen kwijten van de zonderlingste werkjes, die haar en de zuigeling welkom zullen zijn. In de beslotenheid van het gezin, zoals de bevoorrechten die nog ken nen. is de scheiding tussen mannen- en vrouwenwerk verflauwd. Vader pakt méé aan cn hij smaakt tot dus ver ongekende genoegens: de onzeg bare vreugde van zes eigenhandig-ge spoelde en gewassei\ luiers,die als lichtende vlekken in de duisternis in een verkilde keuken te drogen han gen. De revolutie in Guatemala GENEVE, 23 Oct Volgens een bericht van United Press heeft een driemanschap een nieuw kabinet ge vormd. Ponce en enige leden van zita kabinet hebben een toevlucht gevon den-In de Mexicaanse ambassade. Het ls rustig in Guatemala. Het bericht zegt verder, dat de revolutie is ver oorzaakt door het feit. dat Ponce de grondwet niet respecteerde. De onte vredenheid bereikte haar hoogtepunt met de moord op den directeur van het blad „El Imparclal" en met de aanvallen op Arevalo een der popu lairste candldaten voor het president schap. Luchtvaartbasis in Labrador STOCKHOLM, 23 Oct. Naar Radio Londen meldt heeft Mackenzie King te Ottawa medegedeeld, dat een pacht- verdrag voor 99 Jaar ls gesloten voor een luchtvaartbasis ln Labrador. Vol gens dit verdrag zal aan de Goose Bay, aan de Atlantische kust van La brador. een basis worden aangelegd, die in het internationale luchttransport- vereker na de oorlog een belangrijk middelpunt zal zijn. Agitatie in Spanje GENEVE. 23 Oct. Een bericht van United Press uit Barcelona zegt, dat Sowjet-Spanjaarden de controle op zich genomen hebben over vier grenssteden in noord-oost-Spanje. De Spaanse „Maquisards" hebben de steden Zondag veroverd. Uit Stockholm wordt gemeld, dat diplomatieke waarnemers in Londen een nieuwe revolutieoorlog ln Spanje verwachten. Totdusverre is de ont wikkeling geremd, doordat de weste lijke mogendheden Franco steun ver leenden. Dit is echter veranderd, nu Moskou bésloten heeft een nieuwe revolutieonderneming te steunen. Waarschijnlijk is de Spaanse kwestie ook op de conferentie van Moskou behandeld. Zeepvervangende reinigings middelen niet op de bon DEN HAAG, 23 Oct. In verband met het feit, dat er sinds 1 October 1944 lu plaats van waspoeder zeepver vangende wasmiddelen op de bon ver krijgbaar worden gesteld, vestigt de directeur van het Riiksbureau voor chemische producten, sectie zeep, er de aandacht van het publiek op. dat zgn. zeepvervangende reinigingsmidde len ntetj kunnen worden gelijkgesteld aan zeepvervangende wasmiddelen. Zeepvervangende reinigingsmiddelen zijn. zulks ln tegenstelling tot zeep vervangende wasmiddelen, voor het wassen van textielgoederen ten enen male ongeschikt. Het publiek wordt daarom de raad gegeven e.r op toe te zien, dat het op de bon ook werkelijk zeepvervangende wasmiddel?" en geen zeepvervangende reiniging s.rwddelen ontvangt. De aflevering van li: tstge- noemde producten dienen bonvrll te geschieden. Beperking betalingsverkeer AMSTERDAM, 23 Oct. De Neder landse Bank maakt met betrekking tot de verordening beperking beta lingsverkeer 1944 bekend: Beschikkingen bij de ln artikel 1 van deze verordening genoemde instellin gen. diensten en ondernemingen door de Stichting tot bevordering van ex port van aardappelen, gevestigd te Den Haag en haar provincale en plaatselij ke gemachtigden vallen niet onder de beperkende bepalingen dier verorde ning. Ook vallen niet onder de beperkende bepalingen: tussenhandelaren in lom pen. grossiers In levensmiddelenafval- len, tussenhandelaren in tweedehands verpakkingsglas. tussenhandelaren ln bruikbaar oudijzer, tussenhandelaren in schroot. Eden bevindt zich voor bespre kingen te Cairo en zou zich vervol gens naar Ankara begeven. Quisling heeft een bureau voor evacuatiekwesties Ingesteld; waarvan de leiding werd opgedragen aan minister Whist. De zegswijze „'Beter benijd dan beklaagd" krijgt in deze dagen voor het Nederlandse volk haar wrangste betekenis. Benijden doet ons in de gehele wereld niemand meer. Daarvoor in de plaats organi seert men in Engeland bidstonden, die mogelijk niet vrij zijn van propa gandistische nevenbedoelingen, maar die er geen twijfel over laten dat er alle reden is on? te beklagen. Het is niet zo verrassend, dat deze bidstonden jongstleden Zondag be paaldelijk werden aanbevolen „voor de nog niet bevrijde delen van ons land", 's Mensen neiging om de ver antwoordelijkheid van eigen schou ders af te wentelen, was altijd min stens even groot als zijn neiging, soortgenoten onaangenaam te zijn. Aanmerkelijk verrassender echter is de openhartigheid, waarmee de En gelse bladen de huidige noodtoestand in België bespreken, een noodtoé- stand, die ook voor ons vol diepe zin is. Over de toestanden in het bevrijde Italië behoeft niemand een jaar na het verschijnen der Anglo-Ameri kaanse legers nog veel woorden te verliezen. Een zuigelingensterfte zon der weerga en een door de honger opgelegde prostitutie zijn slechts een paar van de elementen, die Britse en Amerikaanse waarnemers voor de afschuwelijke toestanden" in Italië kenmerkend noemden. Wat. Frank rijk Betreft, nu de bevr^dingsroes voorbij is, spreken de Amerikaanse pcopagandazenders niet meer van vitamine-chocolade voor zwangere vrouwen. In plaats daarvan probeer den de geallieerden van Zwitserland de graanleveranties voor Frankrijk los te krijgen, die zij wel beloofden, maar die ilj zelf njet bij machte zijn te verzorgen. En generaal De Gaulle heeft aan zijn misnoegen over de klove tussen Brits-Amerikaanse toe zeggingen en de vervulling daarvan reeds uitvoerig uiting gegeven. Dat alles was. het is hier reeds vaker vastgesteld, „ver van ons bed". Sindsdien zijn de dingen echter be angstigend dichtbij gekomen. En naarmate ze dichterbij kwamen, wer den zij er helaas niet beter op. Het zijn Brit s e berichten uit Brussel, die de toestand in België thans schetsen, als de zwartste van alle „be vrijde" gebieden. Wat die vergroten de trap na de ellende van Italië en Frankrijk zeggen wil. laat zich raden. In geheel België, waar een Duitse bezetting thans voor een Anglo- Amerikaanse bevrijding plaats maak- te, heerst volstrekte hongersnood. Brood, vlees en boter zijn volledig uit de handel verdwenen, de helft van alle arbeiders is werkloos en zon der inkomsten. Onder deze omstan digheden verzetten zich grote bevol kingsgroepen, naar een verslaggever van de News Chronicle meedeelt, tegen de Engels-Amerikaanse bezet ting. Het neerschieten van geallieer de officieren in het nachtelijk duister en de sabotagedaden tegen militaire installaties zijn minstens even leer zame uitingen van de stemming der Belgische bevolking als de juich^e- ten bij het binnenrollen der eerste Amerikaanse tanks. Richt men in Londen zijn bid stonden thans niet naar de verkeer de zijde van het front? Wie kennis neemt van de laatste Brits-Ameri kaanse publicaties over de bevrijde gebieden, heeft weinig moeite met het antwoord op deze vraag. Zonder de Brits-Amerikaanse bevrijdings pogingen zouden zovele steden ln Zeeland. Brabant en Gelderland thans geen puinhopen zijn. zouden de ongelukkige bewoners ervan niet als haveloze en uitgehongerde vluch telingen noordwaarts zwermen. Zon der dat de overige delen van ons land door de stakingsoproep van de uitgeweken Nederlandse regering in het front waren betrokken, zou het in „onbevrijd" Nederland aan levens middelen niet ernstig ontbroken heb ben. Na en dóór de bevrijding is er omgekeerd slechts groter nood. ech ter géén verbetering te verwachten. Wat dat na de ellende van Italië en Frankrijk, na de ramp van België zeggen wil. is duidelijk: op het „erg" volgde een „erger", bij het „erger" sluit met dwingende logica, naarmate de ravitailleringsmoeilijkheden der geallieerden stijgen, een „ergst" aan. Dat „ergst" echter zal, heeft het noodlot dit inderdaad met ons voor, niet minder betekenen dan een aan slag op ons volksbestaan. De afschuwelijke werkelijkheid, die invasie en bevrijding betekenen, is op dit ogénblik reeds tot vele hon derdduizenden Nederlanders door gedrongen. die er zich voorheen 'slechts rozegeur en maneschijn bij dachten. Waarom zou echter de er varing vai*> het éne leed niet kunnen leiden tot begrip voor het éne lot? Waarom zou de aanslag op ons volks bestaan d'e dit lot schijnt voor te hebben, niet het krachtigste appèl kunnen zijn aan het saamhorigheids gevoel. dat ons als enige van alle dingen door de moeilijkheden van deze dagen heenbrengen kan? Voedsel uit Centrale Keuken kan worden opgewarmd Het - verdient aanbeveling, het voed sel uit de Centrale keukens Cfadoltjk na aankomst te gebruiken. Laat men bet enige uren in de hoolklst staan en warmt men het daarna op. dan bestaat de kans. dat hët voedsel zuur wordt, vooral wanneer er melkpoeder In ver werkt ls. Is het niet mogelijk, het voedsel direct of korte tl ld na ont vangst te gebruiken, dan dient men het af te koelen en op een koude De zon gaat heden onder om 17.27 uur cn morgen op om 7.22 uur. Maan op 14.23, onder 22.43 uur. E.K. 24 Oct., V.M. 31 Oct, L.K. 7 Nov, N.M. 15 Nov. plaats te bewaren totdat het opge warmd wordt Stamppotten voor een, twee of drie personen kunnen snel opgewarmd wor den ln een koekepan. De koekepan wordt slechts even vet gemaakt, b.v, met een boterhampapiertje. De stamp pot wordt er ln overgedaan en zo nu en dan van de bodem geroerd, opdat zij er niet aan vastplakt. Op deze ma nier is de stampot ln enkele minuten weer gloeiend warm. Grotere hoeveel heden kan men bU gedeelten op deze wijze opwarmen. Directeur H J Kerkmeester, Bu»> jum. hoofdredacteur Hendrik Llndt. Amsterdam, plv hoofdredacteur, lr A. H. d.e Haas van Dorsser.' Haarlem: binnenland: J v Grieken, illustratie en opmaak R Kampstra. volkscul tuur en kunst: M Wolters. muziek: G K Krop; sport J J Liber: adven tentles. A. H. Lammen, allen te Am« «ter dam. K 114 burg van het water verschoond ge-] ping^chijritUvoor h£ 1 2LvJi!e_s_ m.et I verfromfaaf^^^ndruk'^^ll"5 hebben I de door de Amerikanen ^eestéunde I luchtaanvallen ln het ge- HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER, 24 Oct. Het opperbevel der weermacht deelt (mede: Het zwaartepunt van de gevechten ln het Westen ligt sinds enige dagen op de rechter Duitse vleugel in Neder land. Onze divisies verhinderden in het gebied ten noorden van Antwer pen en ten oosten van Den Bosch de concentrisch ondernomen zware door braakpogingen van de Canadezen en Engelsen. De kern van-de op enkele plaatsen binnengedrongen vijande lijke tanks werd vernietigd. Ten oosten van Lunéville en ln de sector van Bruyères ontmoetten eigen tegenaanvallen hevige vijandelijke tegenstand. In het moeilijke bosterreln wordt van belde zijden met de groot ste verbittering gestreden. Londen lang opnieuw onder het vuur yan onze V 1. Na de verliezen van de vorige dagen, ondernam de vijand ln Mldden-Italië slechts vrij zwakke, over het algemeen vruchteloze, aanvallen. Pas tegen de avond leefden daar de gevechten op. De pogingen van den vijand uit het bruggenhoofd Cesena met vrij sterke strijdkrachten te voorschijn te treden, mislukten. Dulkboofjagers vernietigden ln de Adriatische Zee bij geringe eigen schade zes Britse torpedomotorboten, schoten een boot in brand en besoha- dlgden twee zwaar. Onze bewegingen iri Noord-Grieken land verlopen volgens de plannen In Servië zijn hevige gevechten met ben den. Bulgaren en bolsjewisten aan de gang. Ea falie gevechten ten oosten van Szolnok duren voort. In het gebied van Debreczen én ten noorden van Nyiregyhaza duren de zeer beweeglijk uitgevoerde gevechten voort, zonder dat er tot dusver een beslissing ls be reikt. In enkele sectoren van de oos telijke Beskiden vielen de geteisterde bolsjewistische formaties slechts vrij zwak en zonder succes aan. Troepen van het leger en van de Waffen-# ondernamen ln het gebied van Serocm kloekmoedige tegenaanvallen en braoh- ten den vijand zware verliezen toe aan doden en gewonden. De slag ln het grensgebied van Oost- Pruisen duurt met uiterste hevigheid voort, waarbij eigen slagvllegtuigen bijzonder doeltreffend ingrepen. Vijan delijke voorhoeden werden afgesneden en in de rug aangevallen. Ook bij Goldap en ten zuiden van Gumbinnen werden de bolsjewisten in tegenaanval len teruggeworpen. In de overige ge vechtssectoren werden nieuwe door braakpogingen van bolsjewistische ver- Spaanse ppstandelingen teruggeworpen GENÈVE. '24 Oct. Volgens een be richt van het Spaanse blad „Madrid" bedragen de verliezen, door de Sowjet- Spaanse benden geleden'bij haar jong ste pogingen om tot Spaans gebied door te dringen, 100 doden en Ver scheidene honderden gewonden. De benden werden door de Spaanse grensbeveillglngsdlenst op Frans ge bied teruggeworpen, waarbij talrijke gevangenen werden gemaakt en be langrijke hoeveelheden wapens buit gemaakt werden. TDe rode Spanjaarden zijn merendeels met Amerikaanse en Engelsewapens uitgerust, die destijds door geallieerde vliegtuigen op Frans gebied voor de „maquisards" werden uitgeworpen. sterkingen afgeslagen of opgevangen. De bolsjewisten verloren gisteren ln Gost-Prulsen ln totaal 176 tanks. 61 daarvan werden door een enkel van onze legerkorpsen vernietigd. Voor Memel werd de vijand doeltreffend door Duitse scheepsartillerle bestookt. In de noordelijke sector heerst slechts geringe gevechtsactiviteit. Door lichte zeestrijdkrachten en gewapende veerboten ondersteund, sloegen de ver dedigers van het schiereiland Sworbe ook gisteren bolsjewistische aanvallen af. Boven de kust van Koerland schoot marineluchtdoelgeschut zeven bolsje wistische bommenwerpers omlaag Daarmede verloren de Sowjet-Russen de beide laatste dagen 80 vliegtuigen. In Noord-Flnland houdt de sterke druk van den vijand uit het Zuiden en Oosten in de richting Klrkenes aan. Een aantal vijandelijke tanks werd stukgeschoten. Amerikaanse terreurvllegers vielen bij een voor de verdediging ongunstige weersgesteldheid overdag Augsburg. Regensburg en andere plaaften ln Zuid- en Zuldoost-Dultsland aan In de vroege avonduren was Essen het doel van een Britse terreuraanval. Andere vijandelijke vliegtuigen wier pen bommen op de Rijkshoofdstad. 31 vliegtuigen, waaronder 22 viermotorige bommenwerpers, werden vernietigd Ie JAARGANG No. 251 WOENSDAG 25 OCTOBER 1944 Churchill een dag in Caïro STOCKHOLM, 24 Oct, Naar Reu- ter meldt, _heeft Churchill op zijn terugreis van Moscou naar Engeland een dag ln Cairo vertoefd. Hij heeft daar belangrijke militaire besprekin gen gevoerd, die verscheidene uren geduurd hebben. Hierbij waren aan wezig veldmaarschalk sir Alan Brooke, chef van de generale staf, die Churchill nrfar Moscou heeft vergezeld, en de opperbevelhebber ln het Midden- Oosten. generaal sir Bemad Paget. Het vliegtuig van Churchill heeft voorts ln Italië een tussenlanding ge maakt. Hier had de Britse premier een ontmoeting met generaal Alexan der en generaal Maitland Wilson. Crisis in de Belgische politiek STOCKHOLM, 24 Oct. Reuier meldt uit Brussel, dat de Belgische politieke crisis zich verscherpt hee'r en de kloof tussen de regering van Pierlot en de linkse partijen schijnt uit te groeien tot een aangelegenheid, die beslissend zal zijn voor het lot van de regerink. Een Maandag door het centrale comité der Belgische commu nistische partij uitgegeven communi qué zegt, dat de legering van Pierlot tot dusver het door de communisten voorgespelde en door hen als voor waarde voor hun deelneming' aan de regering aangegeven regeringsprogram niet ten uitvoer heeft gelegd. Het comitéé heeft besloten tot het zenden van een memorandum aan Pierlot en het politieke partijbureau is thans bezig met de bestudering van het antwoord, in het bijzonder ten aanzien van het hoofdprobleem der verdere deelneming aan de regering. Het standpunt van de regering ls Zondag door den minister van buiten landse zaken, Spaak, tot uitdrukking gebracht. HIJ zelde o.m„ dat de oorlog zwaar drukt op het economische leven van België en dat de voeding van de geallieerde legers urgent ls. Totdat de ncdlge havens ter beschikking staan, doet de regering wat zij kan en hij veroordeelde alle „onverstandige en misdadige uitlatingen van personen, die zeggen, dat zij het beter hadden gehad onder de Duitse bezetting. Bel gië bevindt zich ln een overgangstoe stand. die nog lang zal duren en ook niet eindigt met het einde van de oorlog. Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 - Postgiro 184120 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of ƒ2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. Bij de dansmuziek van heden hoort or. af scheidel Ijk de gezongen deun. En wat voor teksten zijn er op gemaakt! In alles is een mode. ook hier. in het populaire liedje, dat nu als dans muziek fungeert, is iedere phase van het huwelijksgeluk bezongen. Intimi teiten zijn te grabbel gegooid in de meest zoete bewoordingen. En er zijn in andere -talen dan de onze vaak enorme dingen bij gezegd, die in ons eigen Nederlandse idioom onmogelijk zouden hebben geklonken. Er is een rage geweest van Ameri kaanse „songs", die met de hulp van de landkaart werden samengesteld De meest onwaarschijnlijke oorden, bij voorkeur in het Noorden of het Westen van de Verenigde Staten, waren het mikpunt van sentimentele ontboezemingen: „Breng mij terug naar Oklahoma" of naar Indiana, Texas. Keus genoeg, want er zijn bij de vijftig van. die staten! Een andere mode bracht het kinderhoekje. Een picnic van Teddyberen, een hu we'! ik van geschilderde poppen, een parade van houten soldaatjes gingen vooraf aan een suikerzoete periode van ..K'eine man'Miedjes waarbij de tekst dichters een zekere Oosterse wijsge righeid aan de dag legden, door het mannelijke kind boven het vrouwe lijke voor te trekken, Maar tenslotte keert de mode steeds weer naar h»t amoureuze en het geslachtelijke, fn de terminologie van hét populaire liedje van tegenwoordig kan het woord „kus" elk stadium van het liefdeleven weereeven: kan de nacht voor elk ar.der doel dan slapen, wor den aangewend en kan de benaming „pappie" elke andere relatie tussen man en vrouw dan de vaderlijke op charmante en speelse 'manier aan duiden. Er behoeft niet aan te worden ge twijfeld. dat in de dansmuziek van heden gevoelens worden uitgedrukt, welke, omgezet in onverbloemde taal, net schaamrood naar de kaken zou den drijven van de lieftallige be roeps- en amateur-zangeresjes, die deie teksten in een microfoon zuch ten. Bij alle breedheid van de huidige opvattingen: in vele gevallen hebben zij klaarblijkelijk geen idee van de consequenties van hun tekstwoorden. Het is hier., dat de dansmuziek van heden is ontspoord. Ten tijde van Strau-s, die de wereld toch van een respectabele hoeveelheid goede dans muziek voorzag, bestond de gezongen dansdeun niet. Terug naar een wer kelijke dansmuziek in plaats van een georkestreerd liedje lijkt een goede richting. De zon gaait heden onder o'm 17.25 uur eri morgen op om 7.24 uur. Maan op 15.06, onder 23,55 uur. V.M. 31 Oct., L.K. 7 Nov.; NJM. 15 Nov., E K. 23 Nov. De toestand te Eindhoven STOCKHOLM. 24 Oct. De oor logscorrespondent Glllard heelt voor de Londense omroep het volgende me degedeeld over het leven ln het door de geallieerden bezette Eindhoven: In de wlilkels der stad ls .bijna niets te koop. Talrijke fabrieken zijn ver niel-' en vele andere liggen stil. Slechts voor twintig procent der arbeiders Ls er werk. Levensmiddelen zijn er niet. In elk huls mag een achtste eenheid electrlcitelt per dag Worden verbruikt, hetgeen voldoende ls om een lamp van 100 watt li uur te doen branden. Geen gas. geen kolen Vitaminehou dend voedsel voor kinderen ls er niet. Ook de opvoeding der kinderen vortnt een probleem. Er zijn geen boe ken, papier en geen kolen om de scho len te verwarmen. Er zijn slechts en kele onderwijzers De kinderen groer.n ln het wilde op In materieel opzicht ls dus deze periode, die onmiddellijk volgt op de „bevrijding" waarschijnlijk de hardste van alle. inlevering groentebon 12e periode DEN HAAG, 24 Oct. De secretaris generaal van het departement van Landbouw en Visserij maakt, in aan sluiting aan het reeds ten aanzien v^n de inlevering van de bonnen groente 12e periode gepubliceerde bekend, dat bij deelneming aan fhaalttjden vari de centrale keuken voor het tijdvak van 29 October tot Jen met 11 November de bovenhelft van de groentebonnen voor de 12e periode moet worden inge leverd. Deze bonnen moeten hiertoe horizontaal in tweeën worden geknipt, zodanig, dat de bovenhelft de woorden ..groente 12" bevatten en de beneden helft de woorden ..periode 194429 October25 November". Te zijner tijd zal voor de periode van 12 tot en met 25 November de benedenhelft der bon nen bij de centrale keukens moeten worden afgegeven. ZIJ, die voor dat tijdvak niet langer wensen deel te nemen aan de maal tijden der centrale keuken, zullen dus ln de gelegenheid worden gesteld de halve bonnen bij de groentehandelaren in te leveren. Personen, die voor het tijdvak van 29 October t.m. 11 Novem ber geen gebruik maken van de cen trale keuken en die de gehele groen tebonnen bij den groentehandelaar hebben Ingeleverd, kunnen vóór 25 November niet deelnemen aan de warme maaltijden dezer keukens. Verstrekking van fruit DEN HAAG, 24 Oct. De secretaris generaal van het departement van Landbouw en Visserij maakt, ln ver band met de inlevering van ae groen tebonnen bij de csntrale keuken, be kend. dat de groentehandelaren zich ten aanzien van de verstrekking van fruit aan het publiek zullen baseren op de inlevering van de groentëbon- nen voor de elfde periode. Kent gij uw blokhoofd, den man, die in uw blok de bewo ners de zelf beschermingsmaat regelen bijbrengt? t (Voorlichtingsactie hoofdin spectie luchtbescherming). Een maand geleden kon iemand nog met een grapje spreken over de geprolongeerde herfststorm, die nogal wat bomen omblies en tak ken spoorloos deed verdwijnen. Op het togenblik is het geen grapje meer, maar verandert het aanzicht van onze steden, van onze parken, plantsoenen en wandellanen met het uur. Bij Amsterdam is de Zuidelijke Wandelweg... wég. Buitenvelderse pad... weg. De Kalfjeslaan. noem haar een Lammetjeslaan, want als een lam wordt zij ter slachtbank geleid. Zelfs aan de Amsteldijk is men begonnen en daar de dikke bo men daar nogal weerbarstig zijn en bovendien het drukke doorgaand ver keer bij het vallen zouden versper ren, heeft men daar de voorkeur ge geven aan het vellen van de pas dit jaar geplante jonge boompjes, pols- dik. groen. nat. bijna onbrandbaar. Verhalen over in beslaggenomen zagen en bijlen doen onder de Vrij willige Houtkappersbrigade de ronde, maar schrikken toch 'blijkbaar niet af. .:t Mag niet", zegt emn, maar... men zaagt verder! Pik in, 't is win ter. Ik moet toch hout hebben voor .de kachel". De wandelaar, die door de poldkr- steppe loopt, die zich rondom de stad begint uit te strekken, voelt zich niet geneigd tegen deze logica ie debat teren. Wam het is de logica van de nood. Maar hij denkt: die hier nu kap pen en schenden en vernielen, zijn voor 90 procent brave Nederlanders, die braver dan braaf hebben geschol den als ergens een boom of een bos naar de barbiesjes ging omdat een of andere oorlogvoverende macht hout nodig had. Pas nu na vier»jaar de brandstoffennood aan hun eigen deur klopt verstaan ze plotseling het begrip oorlogsnoodzaak" en' ze zijn bereid, om het mooiste plantsoen te vernielen als het hun maar een paar takken opbrengt. Toch zou het nuttig zijn als hier van overheidswege regelend werd in gegrepen en als gezorgd werd, dat het beschikbare hout voor mijn part wordt Nederland geheel ontbost. dat is in elfTgeval beter dan geheel ont volkt door kou en ontbering ook inderdaad bij de nooddruftig en kwam en niet dat het via prachtig geoutilleerde vaklieden met hand karren in de zwarte handel terecht Komt. Ons bos in de kachels van de kou- lijders: als het moet, ja. Maar niet op de zolders van de zwarte hanfle- larenl TIJL. Gandhi heeft Maandag verklaard, dat hij het gevoel heeft, dat „een nieuw vasten voor hem voor de deur sta.'*?'. DEN HAAG. 24 Oct. Evenals in velschillende andere plaatsen, heeft Mussert hedenmiddag in Den Haag do leden zijner beweging in deze ge meente en omgeving toegesproken. Zijn rede-nam ongeveer een uur in beslag. De bijeenkomst werd sehou- den in Pulchri Studio en door tal van functionarissen bijgewoond. Mussert ving zijn toespraak aan met er op te wijzen, dat op 14 Mei 1940 een tijdvak eindigde van Neer- lands geschiedenis, dat in 1813 was aangevangen. Iets nieuws begon: iets, dat zich nog niet heeft uitgekristal liseerd. Meer dan op iemand anders druk ken de lasten van deze tijd op de nationaal-socialisten, die als minder heid de verantwoordelijkheid voor Nederlands toekomst op Zich hebben genomen. Dit ondervinden vooral de natlonaal-socialistische burgemees ters. Steeds trachtten zij het ergste te voorkomen, er van te maken wat er van te maken valt, bij vorderingen b.v., welke noch voor de Wehrmacht, noch voor ons Nederlanders aange naam zijn. De nationaal-socialisten in het alge meen gaf Mussert de raad: 1. hun gevoel voor humor niet te verliezen en 2. toch steeds het grote in het vizier te houden, waarom het in deze worsteling gaat. Gedurende een aantal eeuwen is Europa hart en hamer geweest van de wereld. De laatste honderd jaar echter is zijn aanzien gaan afnemen. De Verenigde Staten waren de eerste grote macht, die zich losmaakte van Europa. Japan ontwikkelde zich in nauwelijks 50 jaar en als aerde grote macht is Sowjet-Rusland opgestaan. Europa leerde niets van deze ontwik keling en ziet nu hoe Amerika en Sowjet-Rusland de handen ineenslaan om een einde te maken aan de rol. welke het avondland steeds heeft ge speeld. Niemand zal Europa van de ondergang kunnen redden, als het zelf niets wenst te leren. Het bolsjewisme ls er altijd voor uitgekomen, dat het niets anders wenst dan de wereldrevolutie. In Italië, Duitsland en Spanje hebben fascisme Grieks kabinet gevormd WEENEN, 24 Oct. Radio Cairo meldt, dat een nieuwe Griekse rege ring ls gevormd. De belangrijkste pos ten ln dit kabinet zijn als volgt bezet: Minister-president, minister van bui tenlandse zaken en voorlopig minister van oorlog: Papandreoe; plaatsvervan gend minister van buitenlandse zaken: Draghoumls; minister van marine en voorlopig minister van opvoeding: Kanelopoulos; minister van financiën en voorlopig minister voor voedsel voorziening: Zvoles; minister van Jus titie en voorlopig minister van lucht- vuart: Avram. Wilhelmstrasse over Horthy BERLIJN, 24 Oct. In antwoord op een desbetreffende vraag werd in de Wilhelmstrasse verklaard, dat er geen twijfel meer over kan bestaan, dat de vroegere rijksbestuurder vaü Hongarije admiraal Horthy. die zich thans in Duitsland bevindt, zich door zijn omgeving tot handelingen heeft hten verleiden, waarvoor hij later zeil niet meer kon Instaan. en natlonaal-socialisme het de voet dwars gezet. Zou hun dit op den duur niet gelukken, waaraan spreker echter niet geloofde, dan valt Europa ten prooi aan het bolsjewisme. En dat bol sjewisme zou nog wel eens wat meer kunnen verlangen dan: een radio, een fiets en een borstrok. Overal waar tot heden het nationaol-soolalisme de vlag heeft moeten strijken, ziet men, dat het bolsjewisme de uiteindelijke zege behaalt. Een tijdelijke bezetting door Amerikaanse of Engelse soldaten kan hieraan niets verhelpen, omdat men op bajonetten nu eenmaal niet kan blijven zitten Vervolgens schetste Mussert de pliasen van deze oorlog. De eerste, van 1940 tot en met '41, bestond met de bezet ting der verschillende landen uit do opmars van het natlonaal-socialisme. Wel werden Engelsen en Amerikanen uit Europa gezet, doch ln Europa ble ven: 1. de Internationale van het groot kapitalisme, 2. aanhankelijk minder zichtbaar, nu duide. jker, de interna- tionale van het marxisme en 3. do internationale van de koningshuizen.. De uitlating van Mussert, dat er nooit een volkse ordening ln Europa zal komen zolang er nog koningshuizen zijn, werd door de aanwezigen met luide bijval beantwoord. Het gaat er. thans om, de leuze „Nooit meer oorlog binnen Europa" te verwezenlijken en de Europese volke ren te brengen tot onderlinge solida riteit. Grote dingen zijn nimmer door meerderheden tot stand gebracht; daarom worstelen ln de verschillende landen uitsluitend minderheden voor Uit doel. Spreker herinnerde verder aan de solidariteit met het fascistisch Italië en het natlonaal-sooiallstische Duits land. waarvoor de N.S.B. zich 1n 1935 heeft uitgesproken. HIJ zou zich scha men. Indien de Beweging ooit van dezo trouw zou kunnen worden afgebracht. Al heeft de ervaring dan geleerd, dat men de boog aanvankelijk wat al te strak heeft gespannen, wanneer er geen 60lldalr Centraal-Europa (met inbegrip van Scandinavië) komt van tenminste 200 mlllioen zielen, dan la Europa over een generatie verloren. Ondersteuning verwanten van Nederlandse vrijwilligers DEN HAAG, 20 Oct. Het FUrsorge- kommando des höheren ff- und Poll- zelführers deelt mede- Voor de laatste mae.1 ln dit Jaar zullen aan degenen, die recht hebben op ondersteuning, of aan hun gemachtigden, onder over legging van de vereiste Lewllsstukken, de ondersteuningsgelden worden uit betaald op de Ortskommandanturen, resp. gemeentehulzen, en wel: Maan dag 23 October, om 8 uur te Amers foort. Lochem en Mippel en om 14 uur te Hilversum, Doetlnchem en Hoogeveen; Dinsdag 24 October om 8 uur te Alkmaar. Zutphen en Assen en om 14 uur te Haarlem. Apeldoorn en Veendam; Woensdag 25 October om 8 uur te Leiden, Deventer en Win schoten en om 14 uur te Gouda, Zwol le en Groningen. Tot het verzorgingsgebied behoren de voor ondersteuning In aanmerking komende verwanten der Nederlandse vrijwilligers der Waffen-#, zomede van de Landstorm Nederland, de Duitse landmacht, het luchtwapen, de Krlegs- marlne, de Pollzei. de Technische Nothllfe en het Deutsche Rote Kreuz. Rechthebbende verwanten der vrij willigers. behorende tot de hierboven genoemde groeepn, dienen zich voort aan, zo mogeilik onder opgave van hun Aktenezlchen. ln alle verzorglngs- dangelegenheden te wenden tot de Dlenstellc Feldpostnummer 08996. directeur. J. Kerkmeester, Buv •urn; hoofdredacteur-, Hendrik Llndt, Amsterdam; plv. hoofdredacteur; lr. A. H. de Haas van Dorsser, Haarlem; binnenland: J. v. Grieken; illustratie en opmaak: R. Kampstra; volkscul tuur en kunsti M. Wolters; muziek: G. K. Krop: 6port: J J. Liber; adver- tent'es: A, 3. Lammer», allen te Am- it ex chun, K 1U

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1