HET DAGBLAD HET DAGBLAD HET DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN VOOR LEIDEN EN OMSTREKEty vao Slag in Oost Pruisen naar het Zuiden overgeslagen Omsingeling bij Nisj mislukt Erg, erger, ergst Geallieerden zijn Breskens binnengedrongen Verbeten strijd bij Würselen Het verzet van Aken Conferentie Stalin- Churchill ten einde „Zwart"-handelaar in angst Toenemende strijd N van Antwerpen De .landingen op de Philippijnen Aanvallen bij Breskens en Zd-Beveland afgeslagen Verwoede straat gevechten in Aken Licht voor niks Venray zwaartepunt van de strijd Waarschuwing HOOFDKWARTIER VAN DEN FUH- RER. 23 Oct. Het opperbevel van de weermacht deelt mede: Onze troepen deden door tegenaan vallen en taal verzet de aanvallen van de Canadezen In het gébied ten noor den en noordoosten van Antwerpen In hoofdzaak mislukken. Ook de En gelse 'divisies, die ten oosten van Den Bosch tot 'de aanval overgin gen. konden slechts weinig terrein winnen. r In het gebied van Würselen duren felle .gevechten In en om kazematstel- llngen voort. Ten oosten van Lunévllle en ln het gebied van Bruyères ontstonden ook gisteren hevige plaatselijke gevechten, éigen tegenaanvallen brachten den hier en daar doorgedrongen vijand, na geringe aanvankelijke successen, spoe dig weer tot staan. In de Etrusklsche Apenpijnen on weergevechten gewikkeld met de vij andelijke divisies, die met sterke strijdkrachten in de aanval zijü. De slag ln het grensgebied van Oost-Pruisen is naar het zuiden over geslagen op het gebied van Augustow. Tussen^ Sudauen en Goldap slaagden de bolsjewieken er ln vrij diepe pene traties te bereiken. Na zware straat gevechten is Goldap v ln vijandelijke handen gevallen. Ten zuiden van Gum- blnnen verbraken onze grenadiers de aanvoerwegen ln de rug van de door gedrongen bolsjewieken Doorbraakpo gingen van de bolsjewieken aan weers zijden van Ebenrode zijn bloedig mis lukt. Slagvllegtulgen en luchtdoelar tillerie van de luchtmacht mengden zich met succes in. de verbitterde ge vechten in het Oost-Pruisische grens gebied. sloegen bolsjewistische aanvals- toppen uiteen en vernietigden talrijke tanks. In de zeven dagen durende slag ln dit strijdgebied werden tot: dusver 616 vijandelijke tanks stukge schoten of buitgemaakt. Aanvallen van de bolsjewieken op het bruggen hoofd Memel bleven vruchteloos. Op de landengte van het schiereiland Ie JAARGANS No. 250 DINSDAG 24 OCTOBER 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureau* voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24994 - Postgiro 184120 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of 2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. Poolse kwestie nog onopgelost GENÈVE. 23 Oct. Murrow, een Amerikaans Journalist te Londen, seint naar New York: „Op de conferentie te Moscou zijn concrete besluiten, waarop men ge hoopt had. niet genomen. Het voor naamste geschilpunt, de Poolse kwes tie. is weinig of niets nader toe een oplossing gekomen. Het comité van Lö-- blin heeft een vertegenwoordiger te Londen benoemd, die daar echter geen enkele officiële bevoegdheid zal hebben. Daardoor zal de situatie nog moeilijker worden. De Russen houden vast aan een onverwijlde territoriale regeling, doch* de Polen willen daarin niet toestemmen, alvorens z!1 een Lichtvlekken'in het duister Wanneer wij de grote woorden ver geten-, die zo koud en vochtig zijn als triomfbogen, zien wij ons in deze tijd als huisvader voor ontstellend grote problemen geplaatst Een pro- bleem van deze tijd: zoek tu de duis ternis de zonzijde van zes vuile luiers, die met beperkte middelen vóór mor- genocJitend schoon en droog moeten zijn Pieker niet over taai ongerief over het ontbreken van licht en warmte, doch stroop de mouwen op. vindt ojk> de tast een emmer, een straal water en spoel, schrob en wring en smaak de vreugde van zes gewassen luiers, die als lichtvlekjes ;n vJ/s thiictomia nilPr rtf> inasliin Aglfa+ie in Spanje GENEVE. 23 Oct. Een bericht van United Press uit Barcelona zegt. dat Sowjet-Spanjaarden de controle op zich genomen hebben over vier grenssteden in noord-oost-Sparue. De Spaanse „Maquisards" hebbèn de steden Zondag veroverd. Uit Stockholm wordt gemeld, dat diplomatieke waarnemers in Londen een nieuwe revolutieoorlog in Spanje verwachten. Totdusverre is de ont wikkeling geremd, doordat de weste lijke mogendheden Franco steun ver leenden. Dit is echter veranderd, nu Moskou bésloten heeft een nieuwe revolutieonderneming te steunen. Waarschijnlijk is de Spaanse kwestie De zegswijze „'Beter benijd dan beklaagd" krijgt in deze dagen voor het Nederlandse volk haar wrangste betekenis. Benijden doet ons in de gehele wereld niemand meer. Daarvoor in de plaats organi seert men in Engeland bidstonden, die mogelijk niet vrij zijn van propa gandistische nevenbedoelingen, maar die er geen twijfel over laten dat er alle reden is ons te beklagen. Het is niet zo verrassend, dat deze bidstonden jongstleden Zondag be paaldelijk werden aanbevolen „voor de nog niet bevrijde delen van ons land", 's Mensen neiging om de ver antwoordelijkheid van eigen schou ders af te wentelen, was altijd min stens even groot als zijn neiging, soortgenoten onaangenaam te zijn. Aanmerkelijk verrassender echter is de openhartigheid, waarmee de En gelse bladen de huidige noodtoestand in België bespreken, een noodtoe stand. die ook voor ons vol diepe zin is. Over de toestanden in het bevrijde Italië behoeft niemand een jaar na het verschijnen der Anglo-Ameri- kaanse legers nog veel woorden te verliezen. Een zuigelingensterfte zon der weerga en een door de honger opgelegde prostitutie zijn slechts een paar van de elementen, die Britse te, heerst volstrekte hongersnood. Brood, vlees en boter zijn volledig uit de handel verdwenen, de helft van alle arbeiders is werkloos en zon der inkomsten. Onder deze omstan digheden verzetten zich grote bevol kingsgroepen. naar een verslaggever van de News Chronicle meedeelt, tegen de Engels-Amerikaanse bezet ting. Het neerschieten van geallieer de officieren in het nachtelijk duister en de sabotagedaden tegen militaire installaties zijn minstens even leer zame uitingen van de stemming der Belgische bevolking als de Juichl^re- ten bij het binnenrollen der eerste Amerikaanse tanks. Richt men in Londen zijn bid stonden thans niet naar de verkeer de zijde van het front? Wie kennis neemt van de laatste Brits-Ameri kaanse publicaties over de bevrijde gebieden. heeft weinig moeite met het antwoord op deze vraag. Zonder de Brits-Amerikaanse bevrijding.*- pogingen zouden zovele steden ln Zeeland. Brabant en Gelderland thans geen puinhopen zijn. zouden de ongelukkige bewoners ervan niet als haveloze en uitgehongerde vluch telingen noordwaarts zwermen. Zon der dat de overige delen van ons land door de stakingsoproep van de uitgeweken Nederlandse regering in HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER, 22 Oct Het opperbevel van de weermacht aeelt mcder In Nederland verhinderden onze troepen, die sedert weken onafge- broken strijden, ook gisteren die pere pénetraties in het bruggen hoofd aan dc buiten Westerschelde. nadat het den vijand gelukt was in de plaats Breskens binnen .te drin gen. Ten Noordoosten van Antwer pen zette de vijand zijn krachtige aanvallen voort. Nieuw aangevoerde eigen formaties zijn begonnen met de tegenaanval op de in. onze stel lingen binnengedrongen Canadezen. Ten noordwesten van Turnhout mislukten vijandelijke aanvallen. Dertien pantserwagens werden stuk-: geschoten. In het gebied van Würselen duurt de verbitterde strijd om kazemat- stellingen voort. Door eigen tegen aanvallen werd de vijand weder uit verscheidene kazema tg roe pen gewor pen. werden gevangenen binnenge bracht, en ingesloten eigen bezettin gen- weer bevrijd De gebieden ten oosten van Luné vllle en bij Bruyères aan de westelijke rand van de noordelijke Vogezen zijn nog steeds brandpunten van hevige gevechten. Aanvallen van vijandelijke regimenten konden ln enige sectoren onze gevechtsvoorposten achteruit drukkpn. Om enige penetratlcplekben zijn tegenaanvallen aan de gang. EiJ Cornlmont werd een dominerende hoogte heroverd. BIJ een aanval 1n het westelijke Voorterrein van Duinkerken werden Canadese' pantserwagens stukgescho ten. gevangenen en bult binnenge bracht Ook Lorlent maakt melding van succesvolle ondernemlligen van eigen stoottroepen. De beschieting van Londen met de V 1 duurt voort. Onze troepen ln Italië hebben we- 'rtllnn 4ai. imapllranfln BERLIJN, 22 Oct. De oorlogs correspondent van het D.N.B. in het westen, Alex SChmalfuss meldt, dat de commandant van Aken, kol. Wück, een dagorder heeft gericht tot het Duitse garnizoen, waaringezegd wórdt: De gevechtsgroep van Aken maakt zich gereed tot haar aller laatste strijd. Opeengedrongen op uiterst nauw gebied zal zij zich vol gens het bevel verdedigen tot de laatste granaat en de laatste pa troon. Ik verwacht van lederen laat- steri verdediger der oude eerwaardige keizerstad Aken plichtsvervulling tot het laatst, trouw aan onze eed, dapperheid en vastberaden wil tot doorzetten. Leve de Führer en ons geliefde vaderland. den vijand zijn groot. .Tussen de Mid den Theiss en de Szamos duren dc hevige gevechten voort. Aanvallen der bolsjewisten ten westen van de Doe- kla-pas werden, op een Intussen afge grendelde penetratie na. afgeslagen. Onze troepen brachten in het Na- ref bruggenhoofd bij Seroc opnieuw vijandelijke aanvallen tot staan en ruimden bij Rozan in een tegenaanval de de vorige dag ontstane penetratie- plekken op. In de slag in h. O..,: Pruisische grensgebied werd aan weerskanten van de Romlnterhelde met grote verbitte ring gestreden. Er.kele Sowjettanks. die waren doorgedrongen, werden bij Goldap en ten zuiden van Gumbln- nen opgevangen. Aan weerskanten van Ebenrode mislukten vijandelijke door braakpogingen. Slagvllegtulgen en luchtdoelartille rie der luchtmacht brachten de Sow- jet Russische aanvalscolonnes grote verliezen toe en schoten -40 tanks stuk. Aan weerszijden van Tilslt dls- tancleerden wij ons ter frontverkor ting onder zware gevechten op de zul- dellikp. op-vp.r van_ di>Mompl Ie JAARGANG No. 249 MAANDAG 23 OCTOBER 1944 Uifgave: N.V. De Arbeiderspers Bureau* voor redaefie en adminisfratie: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 - Postgiro 184120 Abonnementsprijs 21 ct. per week of 2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. STOCKHOLM. 22 Oct. Over de te Moscou gevoerde besprekingen tus sen Churchill en Eden enerzijds en Stalin en Molotow anderzijds ls een communiqué verstrekt, waarin men zijn vertrouwen tot uiting brengt ln de toekomstige vorderingen der geal lieerde operaties aan alle fronten. Aan zienlijke vorderingen zijn gemaakt iö de regeling der Poolse kwestie, welke er ln belangrijke mate toe bijdroegen de meningsverschillen en. misverstan den uit jie weg te ruimen. De gebeur tenissen ln Zuidoost Europa zijn diep gaand besproken. Gestreefd zal wor den ngar een oplossing voor de in terne moeilijkheden van Zuid-Slavlë door een overeenkomst tussen de Zuldslavische regering en de beweging voor de nationale vrijheid. Aan het slot vermeldt het communiqué dat de bijeenkomst heeft plaats'gehad met medeweten en Instemming van de re gering der Ver. Staten en dat de Amerikaanse ambassadeur Harrlman als waarnemer fungeerde. Voor zijn vertrek uit Moscou heeft Churchill een persconferentie gehou den. waaraan behalve Eijgelse en Amerikaanse Journalisten, ook vijf vertegenwoordigers van de Sowjet Rus sische pers deelnamen. De Britse premier verklaarde, dat volledige overeenstemming, ls bereikt over het voeren van de oorlog tegen Duitsland. Vöorts werd betoogd, dat niet alleen militaire plannen, doch ook politieke vraagstukken van grote betekenis zijn opgehelderd. HIJ wees er op. dat ln dc bespreking vande Pool se kwestie noch hij noch een der an dere geallieerde staatslieden Polen tot de wonde plek van de geallieerde poli tiek wilde maken. Tenslotte werd te verstaan gegeven, dat Churchill het Burgeroorlog in Honduras MADRID. 22 Oct. Volgens een bericht van Efe uit Mexico is in Hon duras de burgeroorlog uitgebroken. Ongeveer 5000 tot dusver in balling schap levende Hondurezen hebben met geweld van wapenen uit San Salvador, Guatemala en Nicaragua de grenzen van Honduras overschre den om den sedert elf jaar aan\het bewind zijnden dictator van het land, generaal Tiburcio y Carias ten val te brengen. De president van Honduras heeft het landleger van 3000 man en de politiestrijdkrachten in het veld gebracht tegen de revolutionnairen. Roosèvelt over de vrede GENÈVE. 22 Oct. Naar uit New York wordt gemeld heeft Roosevelt Zaterdagavond ln 'een rede voor de vereniging voor buitenlandse politiek (Foreln Policy Association) verklaard, dat de geallieerden het er volledig over eens zijn, dat zij niet met de Duitse regering willen onderhandelen. Een wereldvrede ls niet mogelijk, wan neer de Ver. Staten tr niet toe bij dragen deze te bevechten. Duitsland voert thans strijd om elke duim gronds. Het Amerikaanse volk heeft de laat ste tijd een „morele, politieke en eco nomische en militaire macht" bereikt, on deze macht heeft de verantwoorde lijkheid en de gelegenheid met zich ge bracht „de leiding over te nemen ln de gemeenschap der naties". Na de oor log zullen de vier geallieerden zich voor een „nog grotere en moeilijker onderneming" geplaatst zien, n.l. de vrede te verzekeren. In geval van' een overwinning der Wij waren een avond te gast bij den zwarthandelaar met de grote voorraden. De man zat diep in de put en de paling van achttien gulden het pond smaakte hem niet meer. De uitnodiging was zeer dringend en zij gewerd ons naar aanleiding van een klein bericht in de krant: „Nieuw bankpapier in België". De waarde van het nog in omloop zijn de, ^wart verdiende geld is in deze nabuurstaat reeds tot een twaalfde gedevalueerd en onze zwarte relatie wilde graag onze mening horen over de kansen van de gulden. Verdere vlucht in roerend en. on roerend goed was hem niet moge lijk. Zijn laatste goede zet was een belegging in gas- én lichtpenningen, die immers hun waarde wel zullen behouden. In een Amsterdamse volksbuurt hebben wij eens een kernachtige ver wensing opgevangen: „Krijg de angst...!" Onze vriend was zo ver: hij hód de angst. De angst om zijn gemakkelijk verkregen rijkdommen te verliezen. Mijnheer en meyroow en hun welgedane gebroedsel, heeft nog nimmer oorlogsbrood geproefd. Voeden zich met eigengebakken brood van clandestien gekochte tarwebloem. Vijf gulden het pond. Smeren1 dik boter uit een vat, dat voor 37.50 per pond hun woning werd binnengerold, eten elke dag vlees van 28 tot ƒ35 per kilo en BERLIJN, 22 Oct. De voornaamste kenmerken van de gevechten op het westelijke oorlogstoneel waren de voortzetting van de Canadese pogingen om het bruggenhoofd aan de Schelde ln t-e drukken, de toenemende aan vallen ln 'het gebied ten noorden van Antwerpen, die het karakter van een grote aanval met het gebruikelijke massale gebruik van troepen aanne men, en het voortduren van de gewel dige materiaalslag ln het gebied ten noorden en noord-oosten van Aken. Het zwaartepunt der gevechten lag ondubbelzinnig nog steeds op de noordelijke vleugel. In het Vlaamse-Nederlandse gebied werden alle aanvallen der Canadezen van het zuiden uit ln hoofdzaak en wederom met zeer zware verliezen voor de Britse dominiontroepen afgeslagen, terwijl de ln het oosten van het bruggenhoofd opererende stoottroepen er ln slaagdeA de haven van Bres kens binnen Ce dringen en deze te blokkeren. Door zware batterllen op het eiland Walcheren werden zij on der doeltreffend vuur genomen en leden zij buitengewoon grote, bloe dige verliezen. BIJ de hernieuwde po gingen van het eerste Canadese leger om de toegangen over land naar het eiland Walcheren ln handen te Krijgen, werden verscheidene aanval len, die deels.door tanks werden ge steund in het gebied van. Woensdrecht afgeslagen. - Ten noorden van Antwft-pen namen de gevechten in hevigheid toe door het ln de strijd brengen van minstens drie infanteriedivisies en een ver- Ondersteuning verwanten van Nederlandse vrijwilligers DEN HAAG. 20 Oct. Het Fürsorge- kommando des höheren //- und Poli- zeiführers deelt mede: Voor de laatste maal ln dit Jaar zullen aan degenen, die recht hebben op ondorsteunlng. of aan hun gemachtigden, onder over legging van de vereiste bewijsstukken, de ondersteuningsgelden. wórdon uit betaald op de OrtsKommandanturcn, resp. gemeentehuizen, en wel: Maan dag 23 October om 8 uur te Amers foort, Lochom en Mappel en om 14 uur te Hilversum. Doeftlnchem en Hoogeveen; Dinsdag 24 October om 8 uur té Alkmaar, Zutphen en Assen en om 14 uur te Haarlem, Apeldoorn en. Veèndam; Woensdag 25 October om 8 uur te Lelden. Deventer en Win schoten en om 14 uur te Gouda. Zwolle en Groningen. Tot het verzorgingsgebied behoren sterkte pantserdivisie, die over meer dan 200 tanks beschikte. Met zeer sterk gebruik van vliegtuigen en voort durende tankaanvallen. slaagden do aanvalleps erin ln het bosgebied van Maria ten Helde binnen te dringen. Op dat ogenblik opende Duits storm- geschut, dat het bos omsingeld had, vernietigend vuur op het gehele ge- vechtsgebled, zodat allo verdere opera ties van de binnengedrongen formaties uitbleven. In het gebied van Eindhoven-Nljmc- gen kwam het gisteren slechts tot plaatselijke gevechtsactie. Het eersto Britse leger en de daaraan toege voegde Amerycaanse formaties wach ten daar op de aankomst van reserves. TOKIO. 22 Oct. Lt. generaal Homma. de vroegere opperbevelhebber van de Japanse expeditiestrijdkrachten op.de Philippijnen heeft ha een Inter view verklaard, dat de Invasieoperaties van generaal MocArthur door de Ja panse verdedlgingalnstallatles op do Philippijnentot mislukking gebracht zouden worden. Homma erkende, dat het tengevolge van de uitgebreidheid der kusten nauwelijks mogelijk Is to verhinderen, dat een vijand op dc Phi lippijnen aan land gaat. De archipel als zodanig is voor een vijandelijke in vasie van grote omvang ontoegankelijk zolang de Japanse verdedigers op hun. hoede zijn. De Japanse luchtvloot zal den vijand een „warme ontvangst be reiden". Generaal Homma constateerde verder dat de gehele archipel der Philippijnen uit meer dan 7000 eilanden bestaat, waarvan ongeveer 2000 grote. Daarom ls het niet mogellik te verijintJoben, dat Invasiestrijdkrachten eigens lan den. Strategisch ls het van het stand punt der algemene verdediging zonder belang, wanneer de viland op de een of ^andere plaats een landingssucces hec/ft behaald. De landing krijgt pas' dan waarde voor de lnvasletroepén, wanneer zij er ln slaagt een verbin ding tot stand te brengen met de operatiebasis en een luchtstdunpunt op te richten. Het feit, dat MacArthur het eiland Lcyte gekozen heeft als toneel voor zijn landing, versterkt lt. generaal Homma ln zijn mening, dat dit ln- vasleavontuur tot mislukken ls ge doemd. Zelfs wanneer nog een paar eilanden ln het verder verloop der in vasie noe ln Mndeiuan rien viland HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER. 20 Oct. Het opperbe vel van de weermacht maakt be kend: In Nederland hebben onze troepen in het vernauwde bruggenhoofd Breskens. alsmede op de landtong naar Zuid-BevelandCanadese aan vallen bloedig: afgeslagen. Gecon centreerd vuur van alle wapens, hardnekkige tegenstand en vastbe raden tegenaanvallen hebben ten oosten van Helmond de poging der Engelsen verijdeld ons bruggenhoofd ten westen van de Maas in te druk ken. Een aantal vijandelijke tanks werd daarbij vernietigd. De materiaalslag om Aken woedt voort. Het dappere garnizoen dei- stad bracht den binnengedrongen Amerikanen in verbitterde straait- gevechten zware verliezen toe. -Te genaanvallen van het oosten lüt brachten den verdedigers verlich ting. Op do dalhellingen in het gebied van Bruyères stortten aanvallende vijandelijke bataljons in ons vuur In een of werden ln tegenaanvallen ver dreven. Ook ln het brongebled van de Moselotte zijn nieuwe aanvallen van Algerijnse infanteristen en Marok kaanse bergtroepen na geringe ter reinwinst mislukt. Een vijandelijke afdeling, die de vorige dag was afge sneden, werd vernietigd. Van de steunpunten aan de kust van de Atlantische Oceaan worden bulten artillerievuur en activiteit van stoottroepen, geen bijzondere gebeur tenissen gemeld. Het storfngsvuur van de V 1 op Londen duurt voort. In MlddcnjItallë verijdelden onze troepen ook glsteten alle pogingen van de Amerikanen en hun hulptroe pen. door onze bergstelllngeri ten zuiden van Bologna te stoten. cn daarmede Uit het gebergte los tlr bre ken. De gevechten breidden zich ook uit tot de sector van Verga to. Aan de Adriatlsche kust zetten de Britten hun door talrijke slagvliegtuigen on dersteunde aanvallen over een breed front zonder succes voort. Op de Balkan zijn onze troepen ln en ten zuiden van Belgrado ln zware gevechten gewikkeld met de van ver scheidene kanten opdringende bolsje wieken. 131 Zuld-f longarije wierpen Duitse troepen tezamen met Hon gaarse formaties c'» n viland ten zuid oosten van Szolok terug en drongen door tot Mezoetur. In het gebied van Debreczen heeft ook de, dag van gis teren zwaTe gevechten gebracht. De De burgerbevolking van Aken BERLIJN, 2 OctO. Radio Daven- try heeft een bericht uitgezonden, volgens hetwelk de burgerbevolking van de door de Amerikanen bezette delen van Aken, die niet meer geëva cueerd kon worden, gevangen werd genomen en naar concenratiekampen overgebracht, waar mannen, vrouwen en kinderen moeten werken. De kampen, die niet verlaten mo gen worden,, liggen dicht achter het front en staar, dus voortdurend bloot aan de gevaren van de strijd. Uit het bericht blllkt verder, da de me schen- dln gvan he volkenrecht opgesloten Duitse burgers door de hongerdood bedreigd worden. stad werd na hardnekkige verdediging door onze troepen prijsgegeven. In het .verloop van de slag werden daar sinds de achtste October 427 vijan delijke tanks vernietigd. In rle Woud- karpathen heerste gisteren bij sneeuw en regen geringe gevechtsbedrijvlg- held. Alleen in het gebied van de pas van Doekla ondernam de vijand tal rijke vruchteloze aanvallen. Ten noorden van Warschau en ln dc bruggenhoofden aan de Naref bij Serok en Rozan hebben de bolsje wieken hun aanvallen hervat. Zij wer den afgeslagen, waarbij 33 tanks wer den stukgeschoten. In het grensge bied van Oost-Pruisen tussen Sudauen en Schirwindt en vooral tussen de Romlnterhelde en Ebenrode duren de zware gevechten voort. In het ggbied van een volksgrenadlerdlvlsle we/en 42 %anks stukgeschoten Ten zuidoos ten van Libau en ten zuiden van de Golf van Riga sloegen troepen van het leger, alsmede formaties Germaanse en Letlandse //-vrijwilligers. herhaal delijk aanvallen af en vernietigden 29 tanks. Aan de weg naar de IJszee aanvallende bolsjewistische bataljons werden uiteengeslagen. De vijandelijke druk op onze stellingen ten westen van Petsamo ls sterker geworden. Formaties Amerikaanse terreurbom- menwerpers vielen overdag Zuidwest duits gebied aan en wierpen vooral bommen op de steden Mainz. Mann- helm, Ludwigshafen. Karlsruhe en Wiesbaden. In de afgelopen nacht on dernamen de Britten terreuraanvallen op Stuttgart» en Neurenberg. Artillerie van de luchtmacht en nachtjagers schoten 27 Engel^Amerlkaanse vlieg tuigen. waaronder zestien viermoto-, rlge bommenwerpers, omlaag. De dood vari Gen. Rommel BERLIJN, 20 Oct. Omtrent de dood van veldmaarschalk Rommel meldt de Duitse pers o.a.: Op 17 Juli had Rommel voor aan het front een bespreking over de situa tie gehad. De weg. waarlangs hij naar zijn hoofdkwartier terugkeerde bood geen dekking. Tiidens de rit werd de auto van den maarschalk door vijandelijke vliegtuigen aange vallen. waarbij kogels de arm- van den bestuurder, die naast Rommel zat. verbrijzelde. Scherven troffen den maarschalk ln het gezicht. Te- de contróle over de wagen, die naar de kant gleed. Rommel, die op het punt stond op de weg te springen, werd idt de auto geslingerd. Hij bleef liggen, bewusteloos door de tuur. Maarschalk Rommel onderging onverwijld de eerste behandel.'nt ln een Frans ziekenhuis en werd daar na naar een veldlazaret overge bracht. Tien dagen later ontving Rommel Duitse oorolgscorrespondenten. die den maarschalk fris en klaarblijke lijk herstellend aangetroffen. Op een embolle echter zijn dood. Nederlands-Belgische grens gesloten LONDEN. 20 Oct. Aneta ver neemt uit Brussel dat dc Nederlands- Belgische grens door de geallieerden ls gesloten. Nederlanders, die in Bel gië vertoeven, kunnen niet naar hun land terugkeren. De zon gaat heden onder om 17.33 uur en morgen op om 7.18 uur. Maan op 11.33 onder 20.01 uur. E.K. 24 Oct. V.M3f Oct,, L.K. 7 Nov., N.M. 15 Nov Ie JAARGANG No. 248 ZATERDAG 21 OCTOBER 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureau* voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 - Postgiro 184120 Abonnementsprijs 21 ct. per week of j 2.73 per kwertaal. Losse hummers 5 ct. Ik wil u geen „goede raad" geven, hoe u van uw fietsdynamo een windcharger kunt maken en hoe- u uw hele huis vol zwakstroom kunt zetten, door één propeller op het dak. Want of. uw buren moeren het ding óf de Hollandse wind komt al te hard uit de hoek, de dynamo draait over zijn toeren en dè spoelen branden door Ook ivil ik u niet een carbidlamp van 40 aanpraten voor de handvol carbid, die u clandestien nog kunt krijgen, noch u aanraden om uw laatste geld in brillantine te zetten en dat te branden als spiritus. Ook wil ik u niet blij maken met drijver- tjes, kaarsjes of het middel om van één liter geraffineerde petrolie zeven liter ongeraffineerde te maken, hoe wel moderne alchimisten daar met alle ijver aan werken.... - Maar wel mag in alle bescheiden heid opgemerkt Worden, dat negentig procent van de mensen, die Zondag avond kankerend in het schemerdon ker zat te knoeien met al dit moois om toch in godsnaam maar één uur aan het achtereind van de dag te knopen dat minstens 90 procent van die mensen des ochtends nog in zijn bed lag, terwijl de zon al nieer daii een uur aan de hemel stond. De yiensen lopen tegenwoordig de deuren van de boeren plat om alles en nog wat. wat de boeren hun toch Jiiet willen of mogen geven. Waarom vragen ze hun jiiet het recept van hun vractische dagindeling? Dat kost den boer niks. hij geeft het graag en de mensen hébben er. althans nu. nog één of twee uur gratis licht door. Niet aan het eind. maar aan het be gin van de dag. Om half zeven is het licht! Voer deze herfst uw eigen zomertijd in! TIJL. Pessimisme onder de Polen GENEVE, 20 Oct. Op®grond van de jongste rapporten van den minister president der uitgeweken Poolse rege ring. heerst et in Poolse kringen te Lohden het grootste pessimisme. Ja ontsteltenis. De berichten uit Moscou lulden zeer ongunstig, zo 'verklaart men ln deze kringen, daar de onver wijlde erkenning van de Curzonllnie als definitieve grenslijn alsmede de instemming met een gemengd kabinet verlangd wordt, dat voor de ene helft zou bestaan uit leden der Poolse rege ring te Londen en voor de andere helft uit leden van het bevrijdingscomité. In Poolse kringen te Londen acht men deze voorstellen volkomen «onaan vaardbaar en Mlkolajczyk zelf zou ver klaard hebben, dat zijn kabinet te Londen hem «tellier zou desavoueren. Indien v,')met deze eisen acccord rou verklaren. Nader t gemeld, dat de mi nister-president van de uitgeweken Poolse regering te Londen. Mlko lajczyk, uit Moscou ls vertrokken om naar Londen terug te keren. BERLIJN, 20 Oct. De oorlogs correspondent van. het DNB ln het Westen. Schmalfuss, meldt: Aan het Westelijke front ls thans ook het gebied van Venray zwaarte punt geworden. Het geraakte na ver bitterde strijd ln handen van den vijand, die uit het gebied van Over- loon met tanks aanviel. Hier opere ren de derde Engelse Infanteriedivisie en vermoedelijk ook delen van de garde-pantserdlvlsle. De concentratie van artillerie, die met deze aanval parallel loopt, wijst er op. dat de vijand plannen heeft ln de richting van de Maas. Het Duitse bruggenhoofd aan de Maas beekent Immers een krachtige bedreiging ln de flank van het tweede Engelse le ger zuidelijk van de Waal. Het ls een ernstige hindernis voor het offensief tegen het Rljnlands-Westfaalse In dustriegebied, dat met het oog op het voortschrijden van de tLld Het naar goeddunken kan worden uitge steld. De gfcvechten in het gebied van Venray zijn, als alle gevechten in het voorterrein van de westelijke Duitse verdedigingslinie, uiterst zwaar. In het bruggenhoofd aan de Maas ten oosten van Helmond stortten aan vallen van sterke Britse infanterie- en pantserstrijdkrachten ineen. Ten zui den daarvan konden sterke Britse for maties bij Veulen tijdelijk de Duitse hoofdverdedigingslinie binnendringen. In een tegenaanval werden zij hier evenwel wederom verdreven. De geweldige materiaalslag ln het •gebied van Aken woedde Donderdag met dezelfde heviehcl«f voort als de vorige dagen. In dè stad zelf biedt de kleine, uit volksgrenadleren bestaande bezetting nog steeds taaie en succes volle tegenstand. Slag om Oost-Pruisen In de slag om Oost-Pruisen door stieten Duitse tankformaties ln het oostelijk deel van de Romlnterner- heide ten zuiden van liet Wystieter- mcer de flank van een sterke bolsje wistische strijdformatic en riepen hier door aan leder verder opdringen een halt toe. Een belangrijk zwaartepunt werd door de bolsjewisten door middtl van tankformaties ln het gebied van Eydtkuhnen gevormd, waar zij over een breed front ter weerszijden van de straatweg naar Gumbinnen proberen door te breken. In zware gevechten verhinderden divisies volksgrenadleren en tankversterkingen e«n doorbraak en schoten 142 tanks stuk. Langs de weg van Schirwindt naar Schlossberg werd een ppnetratle afgegrendeld. Het bruggenhoofd Belgrado werd na Nieuwe aardappelbonnen DEN HAAG, 20 Oct. De secre taris-generaal van het departement van Landbouw en Visserij maakt be kend, dat van 22 tot en met 28 October a.s. op elk dei- bonnen 1-62/ 1-63, 2-62/2-63. 3-62-'3*63 en 4-62 van de noodkaart in de provincies Noord- HoUand en Zuid-HQlland één kilo gram aardappelen beschikbaar wordt gesteld. Op deze bonnen mag eerst op Maandag 22 October ax worden gekocht. vernieling van allo voor de oorlogvoe ring belangrijke Installaties ontruimd. De bezetting werd op de noordelijke oever der Save teruggenomen. Ten noorden van de Woudkarpaten concentreren de Sowjetrussen ln het gebied van Krosno en ter weerszijden van het baanvak DeblcaTarnow ster ke strijdkrachten met het doel naar Krakau op te rukken. Nationalisering van Britse industrieën verlangd STOCKHOLM, 20 Oct Naar dc Britse Berichtendienst uit Blackpool meldt, wordt, in een rapport van het bestuur van het Britse vakverenlglngs- colngres, dat Donderdag door het Con gres Ls aangenomen, de onverwijlde nationalisering geëist van bepaalde takken van Industrie, vooral van ver- keers-, brandstof-, krachtstroom-, ijzer en staalindustrie. Het. Congres be pleitte voorts het lehoud van de finan ciële. economische en Industriële con tróle door de regering ook na de oor log. Een voorstel, waarin vrijlating van ale politieke gevangenen ln Brits-Indlë werd verlangd, werd aahgenomen. Het bestuur werd opgedragen een delegatie naar Brlts-Indië te zenden voor de" be studering van het arbeidersprobleem en de versterking der betrekkingen met de Labourbeweglngen daar. Zeestrijd bij Formosa nog niet ten einde TOKIO. 18 Oct. De vernietigende slag bij Formosa zal naar de mening van bevoegde Japanse kringen nog een tot twee dagen aanhouden. Naar de woordvoerder van de regering ver klaarde, kan men verwachten, dat het keizerlijke hoofdkwartier Vrijdag het volledige resultaat van deze slag zal bekend maken. De woordvoerder zelde er van overtuigd te zijn. dat de tot zinken gebrachte Amerikaanse vllcg- kampschepen merendeels originele vliegdekschepen zijn en slechts voor een gering deel verbouwde schepen. Verkenners melden, dat de vluchten de resten van het bil Formosa ver slagen 58e Amerikaanse operatlecórps pl.m. 350 km oostelllk van Formosa zich met een eveneens zwaar geteister de hulpvloot verenigt. De schepen, ten dele zwaar beschadigd, vervolgen hun koers onder voortdurende Japanse aanvallen en in de grootste wanorde. Met name een groot slagschip ls zo zwaar beschadigd, dat het zich door twee andere oorlogsbodems moest la ten slepen. Churchill en Eden uit Moscou Naar Reuter uit Mo6kou meldt, heb ben minister-president ChurchUl en de mlnlBter van buitenlandse zalttn Eden met hun gevolg Donderdag Moskou verlaten. De historisch spoorwegstaking van 1903 is ook na meer dan veertig jaren nog niet verdwenen uit de her innering van de Nederlanders, die haar medebeleefden. Ja, ze was niet „zó maar een staking". Ze raakte alle rechten en alle plichten van den wer kenden mens,.zij stelde destijds de vrijheid en de gebondenheid van den staatsburger principieel tegenover elkaar. Haar diepste oorzaak was in die langvervlogen dagen de vraag: mag het wapen van de arbeidsweige- gering ook daar gehanteerd worden, waar het. gelijk in overheidsbedrij ven, de volksgemeenschap rechtstreeks in. haar elementaire levensfuncties bedreigt? De toenmalige Nederlandse rege ring beantwoordde die vraag met een nadrukkelijk „neen!" Andere inzich ten dan de huidige beheersten die wende van het liberale tijdperk. De gedachte, dat elke wezenlijke volksgemeenschap ook een belangen gemeenschap is en dat elk teloor gaan van productieve kracht die volksgemeenschap schaadt, was nog niet algemeen doorgedrongen. Maar ten aanzien van de spoor wegstaking ontbrak het niet aan ern stige stemmen. Het stilleggen van het spoorwegverkeer, aldus de toen malige Nederlandse regering, is geen wapen, dat zich „richten" laat of dat zich tot arbeidsconflict beperkt. Het treft alleen het eigen volk en het treft het dodelijk. Wonderlijke gedachte! Thans heeft de Nederlandse regering te Londen juist zei/ tot een spoorwegstaking op geroepen. En althans de regering van 1903 put er posthuum een versterking voor haar prestige uit. Want alle ontwrichtende gevolgen, die zij toen voor het volksbestaan voorspelde, maken zich thans in een beklemmend tempo merkbaar: voorop de hongers nood, waarvan wij nog slechts het begin zien. Minister Gerbrandy heeft voor Radio-Oranje met enige woorden van rouwbeklag de verantwoordelijkheid aanvaard voor een ontwrichting, die een andere regering 40 Jaren geleden met de hardste wetten meende te moeten voorkomen. Maar geen Neder landse arbeider zal daaruit de sociale vooruitstrevendheid van onze emi granten-regering hebben afgeleid. Te genover wie wil minister Gerbrandy overigens wel verantwoording afleg gen? Hij staat sinds vele jaren buiten de gemeenschap die hij meent te be sturen. Hij 'deelt ook thans de mate loze ellende niet, die hij over het Nederlandse volk hielp uitroepen en wie de tastbare gevolgen der huidige spoorwegstaking toetst aan het feit, dat de catastrophale gevolgen voor de Nederlandse bevolking juist daar het duidelijkst zijn. waar het nadeel voor de Duitse krijgsvoering ook voor de mèest verblinden aantoonbaar nihil is (namelijk ih de provincies Noord- en Zuid-Holland, waar geen militaire strijd plaats vindt), benijdt minister Gerbrandy zijn verantwoor delijkheid niet. Intussen schijnt ook elders de ver antwoording des te gemakkelijker ge dragen te worden, naarmate zij min der gemakkelijk kan worden afgelegd. Een illegaal blad b.v. heeft met prij zenswaardige openhartigheid nog zéér onlangs in herinnering gebracht, dat ons volk in de vijf oorlogsjaren met efen aantal sociale eisen heeft kennis gemaakt, die. naar de vleiende getuigenis van den illegalen scribent, vele Nederlanders .geïmponeerd" hebben, maar die „Natuurlijk" nie_fc aanvaard werdén, omdat ze van Duitse zijde kwamen. Nu de Duitsers spoedig verdwenen zullen zijn, aldus deze verbluffende gedachtegang, wordt het tijd, de eisen in eigen beheer over te nemen! Helaas, men kan van witkalk geen brood bakken, al ziet ze ook wit. Zal dezelfde democratische rege ring, die vroeger vóór ingrijpende sociale maatregelen nooit geld vond, in Engeland opeens vrijgevig gewor den zijn? De kans mag na de trieste, doch leerzame ervaring met de Beve- ridgc-plannen en een dozijn andere papieren projecten, bezwaarlijk groot heten. Dat spreekt ook eigenlijk van zelf. Een sociale omwenteling kan niet door een illegaal blaadje naar believen- in willekeurig decor Dirts of Engels ten tonele worden gebracht. Ja, is op de kapitalistische basis, die de Anglo-Amerikaanse bevrijders krachtens hun lastgevers medebren gen, nu eenmaal onvervulbaar. Daar voor is een sociale basis nodig en die stelt haar eigen wetten, los van een individueel ontwrichte verantwoorde lijkheidsdrift bij de vurigste bestrij ders van een sociale ordening. Ondersteuning verwanten van Nederlandse vrijwilligers DEN HAAG. 20 Oct. Het Fürsorge- kommando des höheren'/;- und Poll- zelführers deelt mede: Voor de laatste maal ln dit Jaar zullen aan degenen, die recht hebben op ondersteuning, of aan hun gemachtigden,onder over legging van de vereiste bewijsstukken, de ondersteuningsgelden worden uit betaald op de Ortskommandanturen, resp. gemeentehulzen, en wel: Maan dag 23 October om 8 uur te Amers foort, Lochem en Meppol en om 14 uur te Hilversum. Doctlnchem en Hoogeveen; Dinsdag 24 October om 8 uur te Alkmaar, Zutphen en Assen en om 14 uur te Haarlem. Apeldoorn en Veendam; Woensdag 25 October om 8 uur te Lelden, «Deventer en Win schoten en om 14 uur te Gouda. ZWolle en Groningen. Tot het verzorgingsgebied behoren de voor ondersteuning ln aanmerking komende verwanten der Nederlandse vrijwilligers der Waffen-/;, zomede van de Landstorm Nederland, de Duitse landmacht, het luchtwapen. de Krlegs- maVlne, de Pollzei, de Technische Nothilfe en het Deutsche Rote Kreuz. Rechthebbende verwanten der vrij willigers. behorende tot de hierboven genoemde groepen, dienen zich voor taan. zo mogelijk onder opgave vrn hun Aktenzeichen, ln alle verzor^ngs- aangolcgenheden te wenden tot de Dlenststelle Feldpostnummer 08995. Aan dc ingezetenen Wordt bekend gemaakt dat op 10 Octobcr.de woning van II. D. van Leeuwen aan de Lam- mcnschanswcg no,-68 alhier, .wegens actieve werkzaamheden van de be woners tegen de bezettende macht, Is vernietigd. Afgezien hiervan staan dc gevangen genomen deelnemers de strengste straffen te waeh'en. Dc bevolking wordt ernstig od het hart gedrukt zich er voor te wachten het streven van zulke elementen te dulden of te ondersteunen, daar hier tegen streng en onverbiddelijk zal worden opgetreden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1