HET DAGBLAD HET DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Oprichting aangekondigd van een „Deutsche Volkssturm" Voor alle mannen van 16-60 jaar Wilhelmstrasse acht toestand in Hongarije gestabiliseerd Gen. Dittmar ov^r de stellin^oorlog De fietsende Hollander Verbitterde strijd aan de Scheldemond woedt voort Geallieerden aan rand van Aken „Hulzen uitverkocht" Slag om Aken bereikt een nieuw hoogtepunt Gevecht voor de Nederlandse kust Strijd om Schelde Szalasi over de gebeurtenissen in Hongarije S/ep en 250 gram suiker Sporenregen BERLIJN, 18 Oct. Stabsleiter Helmut Suendermann. de plaatsver vangende Reichspi essechefheeft de oprichting aangekondigd van. de „Deutsche Volkssturm" als militaire organisatie van alle in het vaderland voor het behalen van de overwinning •werkende Duitse mannen. De organisatie van de ..Volks sturm" zal plaats hebben volgeps de bepalingen van de Haagse conventie voor de la1, oorlog.'Hij zal alle Duit se mannen m het vaderland van 16 tot 60 jaar militair organiseren en opleiden. Daardoor wordt een doel treffende versterking van de Duitse weermacht verkregen, waarheen de vijandelijke strijdkrachten de ge vechtshandelingen op Duitse bodem ook zullen probéren te brengen. Suendermann wees er op. dat het hier betreft een ..levée en masse" te gen de gevaren van de moderne oor log met zijn mogelijkheden der lan dingen uit de luoht en doorbraken van gemechaniseerde eenheden. Van welingelichte ziide wordt hier over nog vernomen, dat de „Volks sturm" een regelmatig bestanddeel van de Duitse weennacht vormt, welks uiterlijk kenteken overeen komstig de internationale afspraken ln een band om de arm bestaat, die onder het Duitse souvereiniteitsteken de woorden „Volkssturm" en „Deut sche Wehrmacht" draagt. Beschikking van den Führer De Führer heeft een beschikking uitgevaardigd waarin ter versterking der actieve strijdkrachten der weer macht en in het bijzonder tot het voeren van een onverbiddelijke strijd overal daar waar de vijand de Duitse bodem wil betreden, alle Duitse man nen, die de wapenen kunnen dragen, tot de strijd opgeroepen worden. In deze beschikking heet het verder: Ik beveel: 1. in de gouwen van het Groot- Duitse Rijk moet uit ale mannen tus sen 16 en 60 jaar, die de wapenen kunnen dragen, de Duitse Volkssturm worden gevormd. Deze zal de vader landse bodem met alle wapens en middelen verdedigen, m zoverre deze ddartoe geschikt blijken. 2. De opstelling en leiding van de Duitse Volkssturm berust in de gou wen bij de gouwleiders. Zij moeten zich daarbij vooral bedienen van de bekwaamste* organisatoren en leiders der beproefde instellingen van de partij, van de S.A. van de ff (fvan de N.S.K.K. en van de Hitlerjugend. 3. Ik benoem den stafchef der S.A. Schepmann tot onspecteur voor de schietopleiding en den corpsleider van het N.S.K.K.. Kraus. tot inspec- ding van de Volkssturm De leden van teur voor de motertechnische oplei- de Duitse Volkssturm zijn gedurende hun inzet soldaten in de zin van de weermachtswetgeving 5. De deelneming van leden van de Volkssturm aan organisaties buiten hun beroep, blijft onaangetast. De dienst in de Vulksstrum gaat echter voor iedere andere dienst in andere organisaties. 6. De Reichsführer ff ff is als be velhebber van het reserveleg^r ver antwoordelijk voor de militaire orga nisatie, de opleiders bewapening en uitrusting van de Duitse Volkssturm, 7. Het in de strijd brengen van de Duitse Volkssturm volgt op mijn aanwijzingen door den Reichsführer ff ff alsb eveihebber van het reserve- leger. 8. De müitaire uitvoeringsbepalin gen vaardigt de bevelhebber van het reserveleger, reichsführer ff ff Himm- ler uit, de politieke uitvoeringsbepa lingen Reichsleiter ormannB. 9. De Nationaal-Socialistische Par tij vervult voor het Duitse volk de hoogste ereplicht, door in eerste in stantie haar organisaties als voor naamste draagsters van deze strijd in te zetten. Generaal Miklós overgelopen BOEDAPEST, 17 Cct. Naar thans bekend wordt, is kolonel-generaal Miklós, tot dusver opperbevelhebber van 'het eerste Hongaarse leger, met enige dames uit het vrouwelijke ge volg van 2ïjn hoofdkwartier en met meeneming van de gehele kas van zijn leger, naar de Sowjet Russen .overge lopen. BIJ e encontröle werd geconstateerd, dat hij zich bovendien maandenlang* de gelden voor het onderhoud van zijn leger heeft toegeëigend. Met hem ls ook de chef van zijn staf. kolonel Kerl. die eveneens bij de verdulste» ringen betrokken was. naar de bols jewieken overgelopen. Naar ln Helsinki verluidt zijn daar ln het kader van de geallieerde contrólecommlssle ook vroeger ln Fin land werkzame Engelse handelaren aangekomen. Ie JAARGANG No. 246 DONDERDAG 19 OCTOBER 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 - Postgiro 184120 Abonnementsprijs 21 ct. per week ot f2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. BERLIJN. 17 Oct. In de Wil helmstrasse werd heden een uiteen zetting gegeven van de gebeurtenis sen die Hongarije een ogenblik aan de rand van de afgrond dreigden te brengen. De woórdvoerder van het Auswar- tige Amt verklaarde, dat de toestand thans volkomen duidelijk is en zowel politiek als militair als stabiel be schouwd kan worden. De nieuwe re gering heeft het gehele Hongaarse volk en de Hongaarse weermacht achter zich. De nieuwe Hongaarse minister van buitenlandse zaken, baron Gabor Ka- mehy, heeft voor de Hongaarse omroep een redevoering uitgesproken, waarin hij o.m. zelde: „Ik meld de trouw, de verplichting én de volharding van de Hongaarse natie ten opzichte van het bondge nootschap van het drlelandenpact. Ik spreek mij uit voor het anti-komln- ternpact. dat aan de roeping van Hon garije een doel geelt en onze levens- BERLIJN. v^ct. Luitenant-ge neraal Dittmar, de bekende~milltalre spreker voor de Duitse omroep, heeft ln zijn voordracht over de toestand van heden verklaard, dat verkorte erL versterkte Unies den Duitsers ln het noordoosten de mogelijkheid hebben gegeven tot straffe concentratie hun ner-'stootformatles ln het zwaartepunt dêb. beslissing, dat m Züld-Hongarlle de Sowjet-Russische aanvalstoppen ln aanzienlijke mate uiteengeslagen zijn en dat ln het westen de stellingoorlog vooral door de versterking van het DUltse gevechtsfront opgevoerd ls. Lt.-gen. Dittmar zelde o.a.: Britten en Amerikanen zullen na tuurlijk alles doen om de dingen zo mogelijk weer ln beweging te brengen. ZIJ worden hiertoe gedreven niet al leen door de voor lederen oorlogvoe rende natuurlijke wens om de oorlog op de snelste wijze zegevierend te be ëindigen. Onze*westelUke tegenstan ders hebben nog andere redenen om zich te haasten. Men moet niet ver geten dat de tweevoudige bestorming uit het oosten en westen voor de bols jewieken 'evenals voor de Amerikanen tegelijkertijd ook kan worden geïnter preteerd als een wedloop om de mate van suprematie, als latente machts strijd. welks beslissing op doorslag gevende wijze afhankelijk ls van het militaire succes van den enen of an deren partner. Juist met het oog op dit feit ls de stilstand aan -het ^wes telijk front voor den tegenstander bij zonder onaangenaam. De Duitsers zullen aanvallen moeten verwachten, welke gebruik zullen maken van het totale opgehoopte materiaal dat de stelllngoorlog moge lijk maakt. De Engelsen en Amerika nen hebben thans opnieuw ervaren dat de Duitse soldaat een ongehoord taaie strijder ls. Daarmede hebben Britten en Amerikanen aan het wes telijke front dezelfde ervaring moe ten opdoen als ln Italië. Ook de ope ratieve bijdrage, die in Italië geleverd wordt ln de zin van de totale beslis sing. ls van gróte betékenis. Generaal Dittmar gaat vervolgens over tot een bespreking van de toe stand aan het oostelijke front en con stateert, dat hier een voortdurende bedreiging ligt. Men moet daarbij echter bedenken, dat door de diepe fortificaties, welke opgeworpen zijn door de bevolking der oostelijke Duit se grensgouwen ln uitgestrekte gebie den. van het gehele front een ver hoogde mate van veiligheid is verkre gen tegen diepe penetraties. Het zou echter onjuist zijn daarin een exclusief defensief middel te zien. De Duitsers zullen de verhoogde ope ratieve onafhankelijkheid, welke goed aangelegde en voldoend bezette stel lingen kunnen geven, ook trachten uit te buiten ln de zin, die alle Ini tiatieven weer ln Duitse handen kan brengen. Zo'n ommekeer ls mogelijk. De vaak bevestigde ervaring leert, dat het ln vele gevallen betrekkelijk zwakke Duitse strijdkrachten waren, die op beslissende plaatsen de situatie her stelden. Want dit ls zeker, ook de bolsjewistische formaties zijn geens zins ln alle gevallen wat hun naam regiment, divisie of corps aan geeft. De nieuwe Duitse formaties zijn van uitstekende kwaliteit en kunnen ln dit opzicht ln ieder geval bijzon der doeltreffend zijn. vorm voorschrijft, tk spreek mil uit voor de lots- en levensgemeenschap der Zuidoost-Europese volken, waarvoor de Hongarlstlsche beweging de weg heeft betreden en voor welker verwerving ik alle vólken, die ten zuiden van de Karpathen wonen, oproep voor de'ge vechtsgemeenschap van de oorlog. Ik spreek mil uit voor de Duits-Hon gaarse lotsgemeenséhap. voor het denkbeeld der Europese gemeenschap. Het buitenlandse politieke program van Szalasl. ls de strlld om de over winning van het nationalistische en socialistische leven. In het teken der achting, der dankbaarheid en van de trouw, groet lk den Führer, Adolf Hitler, den groten leider van het na- tionaal-soclallstlsche Duitse volk. die geroepen ls om de nieuwe Europese volksgemeenschap stnldénd te verwe zenlijken. Uit naam van Zuidoost- Europa, maar vooral uit naam van de Magyaren zeg lk hem dank voor het geen hij voor ons heeft gedaan. Wij zullen hetzelfde geloof, dezelfde trouw Jegens hem. het verbonden Duitse rijk en de Europese gemeenschap tot uit drukking brengen en bewijzen. De minister van binnenlandse za ken. Vajna. zelde in een radiorede- voering: Langs officiële weg heb lk de maatregel getroffen, dat de ambtena ren der openbare orde en staatsveilig heid alles ln het werk pioeten stellen om orde en veiligheid van de staat te waarborgen, vooral, daar de omver werping de Ineenstorting van het front zou betekenen. Zo'n Ineenstorting mag niet komen. Zil, die openlijk of ln het geheim trachten de staatsorde te on dermijnen. zullen door ons zonder ge nade uit de weg worden geruimd. Wij zetten deze oorlog met de uiter ste krachtsinspanning voort, want wij weten, dat wij ln de strijd vernie tigd wordën -of vernietigen. Döniti richt zich tot den Japansen marineminister BERLIJN. 18 Oct. De opperbevel hebber der Duitse marine, groot- admiraal Dönitz, heeft naar aanleiding van de Japanse overwinning ter zee bij Formosa den Japansen minister van marine het volgende telegram ge zonden „Ik bied Uwe Excellentie bljn beste gelukwensen aan met de grote over winning, die de zee- en luchtstrijd krachten der keizerlijke Japanse oor logsmarine op de vijandelijke vloot bij Formosa hebben bevochten. Dit trotse resultaat ln onze gemeenschap pelijke strijd tegen de ongerechtvaar digde aanspraken van het Angelsak- sendom is een zware slag voor de Amerikaanse vloot. De Duitse oorlogs marine verheugt zich met mU over de grote overwinning der Japanse kame raden. Deze zal voor ons een aanspo ring zijn de strijd tegen onzen ge- meenschappelljken vijand voort te zetten". Een mier reiyt op zes poten, een Nederlander op twee wielen. Daar wordt hij mee geborendaar gaat hij mee naar school en uit vrijen, daar vervoert hij zijn groeiend gezin op. daar wil hij mee dood gaan. Zijn fiets kwijt raken, vindt hij het ergste en hij zoekt alle we gen, die er zijn om toch nog maar 'een stukje fiets te behouden. Bellen en lampen mogen hem afvallen op zijn levenspad. Hij fietst door. Zijn banderi mogen springen, hij fietst, tot er meer gat dan heel aan zit, verslijt dan een houten ratelslang, een, stuk massieve band van een auto of kinderwagen of tuinslang en dan fietst hij verder op de velgen... Zo trekt hu onder oorverdovend geratel en gekletter een cavalcade van rammelende velgen over onze wegen. Moeren en schroeven dansen aan alle kanten er uit... de karavaan trekt verder, wielen gaan scheel staan en bezwijken, velgen spatten er af de karavgan trekt verder. Verbeten trappen taaei kerels en jonge meisjes... het moet, slepen! Een vroegere tijd heeft de sage van den Vliegenden Hollander gedicht. Zijn boot is sindsdien gevorderd door de ene partij en getorpedeerd door de andere. Deze tijd., schept de sage van den Fietsenden Hollander, die op een ratelfiets zonder banden door de pol ders zwerft overal waar een dijk nog niet onder water staat en die niet tot rust kan kermen, ook al schudden alle boeren nee, tot hun hoofd er af rolt. Hij fietst nog, terwijl het duis ter allang gevallen is en hij fietst om vier uur al weer. Hij fietst op zijn ram melende hoop oud roest en zelfs als hem die genómen wordt, fietst hij nog door... Tot er niets meer van hem te zien is dan bruine schilfers roest, twee trappende benen en niets meer te horen dan het rammelende geratel, waarin heFtijdperk van Lili Marleen en Ketelbinkie thans uit klinkt... TIJL. Onaanvaardbare Sowjeteis STOCKHOLM. 18 Oct. Reuter meldt, dat de Poolse kringen te Lon den uit Moscou het bericht hebben gekregen, dat de voornaamste moei lijkheid .voor hot tot stand komen van een PoolsRussische overeenkomst wordt gevormd door de els der Sow- Jets. dat de oost- en westgrenzen van Polen direct zouden worden vastge legd. Men verneemt hier. dat Mlkolajczyk niet ln staat ls deze voorstellen te aan vaarden en ln Poolse kringen vreest men daarom, dat Mlkolajczyk naar Engeland zal terugkeren zonder een accoord met de Sow Jets te hebben gesloten. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER. 18 Oct. Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Aan de Scheldemond wordt ver bitterd om elke duimbreedte grond gestreden. Ten oosten van Helmond gingen de Engelsen met sterke strijd krachten en ondersteuning van bom menwerpers tot de aanval over. Onze tioepen vingen de vijandelijke aan vallen op en wonnen terrein terug, dat tijdelijk verloren was gegaan. De vijand leed zware verliezen aan doden en gewonden en verloor 47 tanks. In de materiaalslag om Aken ge lukte het den overmachtigen Ame- rikaansen en Engelsen infanterie- en pantser troepen na een bloedige strijd van vijftien dagen hun omsinge lingsvleugels ten zuidwesten van Würselen te verenigen en van het zuidoosten uit tot de rand der stad door te dringen. De verbitterde strijd gaat verder. Versterkte aanvallen van de Ameri kanen ten oosten van Eplnal en ten zuidoosten van Remiremont bleven zonder succes van betekenis. Londen lag ook gisteren onder/ het storlngsvuur van de V 1. Ten zuiden van Bologna sloegen onze troepen ook gisteren zeer zware aanvallen af. die de vijand ln enige sectoren ondanks zUn zware verliezen tot negen maal toe herhaalde. Ook ln het gebied ran Cesena liep de vij and tevergeefs op onze 6tell1ngen storm. Op de Balkan maken ten westen .van Krusevac eigen tegenaanvallen goede vorderingen. In het centrum van de stad Belgrado, dat van benden en bolsjewieken gezuiverd werd. heerst rust. In het strijdgebied ten zuidwesten en zuidoosten van Debreczen werden sterke bolsjewistische aanvallen met ondersteuning van onze slagvllegers na harde gevechten afgeslagen. Onze troepen hebben zich ter verkorting van het front tussen Trestenburg en het zuidelijke deel van de Woudkarpa- then volgens bevel naar het noord westen gedlstancleerd van den vijand. In de pas van het Czlrokadal en van Doekla zijn alle aanvallen der bolsje wieken. die zU met versterkte strijd-» krachten ondernamen, mislukt. Na hun vergeefse doorbraakpogin gen in de middensector van het oos telijke front ondernamen de Sowjet Russen gisteren sieohts vrij zwakke aanvallen bij Rozan. Aan de Oost Pruisische grens breidde de vijand zijn aanvalsfront van Kafvarja en Schldwlndt naar het zuiden uit en zette zijn grote aanval met sterk ge bruik van tanks en slagvllegers voort. In verbitterde gevechten werd hij op gevangen, waarbij 41 tanks werden stukgeschoten. Wlrballen viel na taaie verdediging in handen van den vijand. Tegenaanvallen van onze tanks wLerpen de aanvallende bolsjewieken ln Koerland terug naar de penetratie- plekken van de vorige dag. 29 vijan delijke tauks werden vernietigd. Daar mede verloor de vijand ln het Bal- tlsche gebied van 1 tot 16 October 558 tanks. In Mldden-Flnland bereiken onze troepen, ondanks de slechte toestand der wegen en ondanks het voortdu rend volgen van de Finnen, hun da gelijkse marsdoelen. Onzo aan het front van de IJszee vechtende berg- Jagers hebben de, grootscheepse bols jewistische felle gevechten verijdeld. De beide laatste dagen verloren de bolsjewieken 130 vliegtuigen, waarvan 156 ln lucht gevechten. de overige door luchtdoel- artillerie van de luchtmacht alsmede door beveiligingsvaartuigen van de marine en marlneluchtdoelartlllerie. Amerikaanse terreurvliegers vielen Keulen. Wenen en Opper-Sllezlsch ge bied aan. Luchtdoelartlllerie van de luchtmacht schoot hierbij 34 vliegtui gen. bijna uitsluitend viermotorige bommenwerpers, omlaag Sinds kort heeft de sigarenwinke lier een nieuw artikel vermeld op het lijstje, waarop hij pleegt aan te geven wat hij ..heden niet voorradig" heeft. Wij lezen thans: hulzen uitverkocht en deze woorden duiden een nieuw stadium aan in het bestaan van den sigarettenroker. Ook hij heeft ont wikkelingsstadia meegemaakt, die hem van de ene verandering naar de andere voerden en die via eenheids- shag en eenheidssigaretten naar de periode der hulzen leidden. Er kwam een nieuw apparaatje voor het vervaardigen van sigaretten aan de markt. Het huldigde een een voudig schulf-principe en bestond uit een gebogen stukje metaal en een net beschilderd stukje hout. Wel duurde het enige tijd voordat de rokers ontdekten, dat de periode van peperdure zwarte vloeitjes overbrugd kon worden aoor het gebruik van hulzen. Toen dit echter eenmaal als een lopend vuurtje door de gelederen der rokers was gegaan, volgde een intensieve „rush" op die winkels, die nog hulzen in voorraad hadden uit de tijd. dat het schilif-systeem niet zo'n opgang maakte. Tot het wrede moment kwam: hul zen uitverkocht. Een enkele winkbl, die ze nog heeft. Eén winkelier heeft het nuchtere idee gehad om de hul zen thans in pakketjes van vijftig te verpakken, zodat hij er iets meer aan verdient. Het is geen grove winst... Een ander verstrekt alleen nog een pakje hulzen bij aankoop van het apparaat. Maar overal elders: hulzen uitver kocht. Het sluit een nieuwe phase in het rokersbestaan af. Nu oppert iemand het idee om surrogaat-sigaretten van hun Inhoud te ontdoen en de aldus vrijgekomen vloeitjes te gebruiken voor de voort zetting van de huidige fabricatie. Of'het een nieuw stadium zal in leiden? In Den Haag zijn thans weer negen theaters ln bedrijf, die met behulp van daglicht, kaarsen of zelf opge wekte electnsche stroom voorstellin gen geven, waaronder vijf bioscopen. Uiteraard worden ln deze laatste geen films vertoond, maar amuscmentsmu- zlék, cabaret of variété gegeven. Directeur: H. J. Kerkmeester. Bus- sum; hoofdredacteur: Hendrik Llndt, Amsterdam; plv. hoofdredacteur; lr. A. H. de Haas van Dorsser, Haarlem; binnenland: J. v. Grieken; illustratie en opmaak: R, Kampstra; volkscul tuur en kunst: M. Woltera; muziek: G. K. Krop; aport: J. J. Llber: adver tenties: A H Lammers, allen te Ami omsingellngspoglngen lii Uerdam. K 118 Het storlngsvuur van de V 1 op Lon den gaar, voort _,.Yo!lcssturm" luidt de .-.va «j>i uci „(.ai-- - iVBtrtieiucl a I nel 'ic oaurUnlicli. -•"»/ ls heengegaan. Zijn naam is in de En het gaat als een lopend vuurtje Alles voor niks. 1 striM om_het bestaan, die het Duitse door de gehele provincie, door de aan- ic rvux*-c artillerie concentreert, aieef ven brixsfc stoottroep een grote kudde koeien naar Maar vij£ hebben een fiets en pro- I <*e Duitse hoofdgevechtsllnle om onder „De gulden is op!", concludeerden HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 17 Oct. Het opperbevel van de weennacht maakt bekend: De thans aan de gang zijnde ge vechten om de Westef Schelde duren voort. De toestand is niet belangrijk veranderd. Sterke vijandelijke aan vallen ten oosten <-an Brugge wer den afgeslagen. Patrouilleboten brachten voor de Nederlandse kust een Britse torpedo- motorboot tot zinken en beschadig den een andere boot zwaar. Ten Oos ten van Helmond werd de vijand uit een penetratieplek geworpen. De zware materiaalslag olm Aken ls gisteren tot een nieuw hoogtepunt gestegen Met verse infanterie- en tankdivisies, die door vliegers in scheervlucht werden ondersteund, probeerden de Amerikanen de om singeling der stad te voltooien. Het gelukte hun de verbinding mefAken te vernauwen, maar niet af te snij den. Dertig Amerikanen liepen naar" onze troepen over. Op de flanken van het bruggenhoofd Met/, onderneemt de vijand sinds ver scheidene weken afzonderlijke aanval len. die slechts gering succes opleve ren. Het fort Driant aan de Moezel ten zuidwesten "van de stad ls na een. penetratie van den vijand weer ge heel ln onze handen. In het bos van Parroy ten oosten van Eplnal en aan weerskanten, van het Moselottedal ten zuidoosten van Remiremont duren de gevechten om stukken bos en bergstelllngen voort- De hardnekkig aanvallende vijand bleef ook gisteren na geringe aanvan kelijke successen steken. Aan het .westelijk front werden in de eerste helft vap October 3259 ge vangenen gemaakt. 765 tanks en ge pantserde verkenningswagens. 49stuk ken geschut van allerlei aard. alsmede talloze andere wapens en oorlogstuig buitgemaakt of vernietigd. Onze kuststeunpunten melden het voortduren van het vijandelijk artil lerievuur. De V 1-beschieting op Londen werd voortgezèt. Bij het afweren van herhaalde vij andelijke aanvallen van torpedomotor- boten en vliegtuigen op Duitse con- voolen voor de kust van noordelijk Noorwegen werden vier vijandelijke torpedomotorboten zwaar beschadigd. Twee daarvan zijn waarschijnlijk ge zonken. Tien der aanvallende vliegtui gen werden neergeschoten. Een eigen vaartuig ging verloren. Sterke Amerikaanse strijdkrachten drongen ook.gisteren, na voorafgegaan trommelvuur, naar onze stellingen in Mldden-Italië op. Onze pantsergrena- dicrs deden aanvallen in het gebied ten oosten van Vergato mislukken. Ten noorden en noordoosten van Lolano maakte de vijand enige vorde ringen. maar werd in tegenaanvallen opgevangen Britse aanvallen in het gebied ten zuidoosten van Gesena ble ven zonder succes. Van de Balkan worden uit het ge bied van NisJ en ten westen van de Mldden-Morawa gevechten gemeld met Bulgaarse en Sowjet Russische ge vechtsgroepen. Bij Belgrado ls de toe stand gestabiliseerd. Aan de beneden Theiss maakte een beproefde Hon gaarse gevechtsgroep bij een aanval talrijke zware wapens bult en maakte ■bovendien gevangenen. De slag ln het gebied ten zuiden en zuidwesten van Debreczen nam opnieuw ln hevigheid toe. De verdedigers van een plaats schoten van 40 aanvallende tanks 28 stuk. Aan het front van de Woudkarpa- then is de vijandelijke druk op onze bergstellingen ten westen van de pas van het Dzlrokadal en van het Czl rokadal en van de Doeklapas tijdelijk verminderd. Ten noorden van Warschau en bii Seroc ondernamen de bolsjewieken nW hun zware verliezen ln de voorafge gane gevechten gisteren slechts be trekkelijk vruchteloze aanvallen Daar entegen zetten zij hun doorbraakpo gingen uit het bruggenhoofd Ro^an aan de Naref voort. Onze taai vech tende troepen behaalden hier een vol ledig al'weersucces. Aan weerskanten van Wilkowisjken zijn de bolsjewisten met talrijke in fanterie- en pantserformaties over circa 40 km. breedte na een trommel vuur van verscheidene uren en met krachtige ondersteuning van slagvlleg- tulgen, tot de grote aanval overgegaan en hebben op één plaats de Ooste- Prulslsche grens bereikt. 145 vijande lijke tanks werden stukgeschoten, waarvan alleen 70 tanks door een divi sie volksgrenadiers. In hevige luchtge vechten en door luchtdoelartllllrle van de luchtmacht verloor de vijind boven dit strijdgebied en aan het front ^au de Naref 56 vliegtuigen. Ook Ten zuidoosten van Llbau en bij Dob'en hervatte de vijand zijn zware aanval len. ZIJ werden ln zware gevechten afgeslagen of opgevangen. Volgens de voorlopige berichten heeft de vljaid daar 37 tanks verloren. Aan het front van de IJszee htb- ben onze bergjagers aanvallen van een ten dele scherp volgenden Viland afje- slagen. Amerikaanse terreurvliegers wierjen overdag - bommen op verschilletde plaatsen in Zuldoost-Duitsland. wair- onder ook op het stadscentrum tan Salzburg. Jagers en luchtdpelartlïe- rie van de luchtmacht schoten negen tien Anglo-Amerikaanse vliegtuigen omlaag. In de afgelopen nacht Werd Gumbinnen door bolsjewistische vlieg tuigen aangevallen. BERLIJN 17 Oct. Het Inten. Informatiebureau meldt van de Scheldemond: de gehele dag siom- den de Canadezen met tanks ,en vlammenwerpers van het Oosterien Zuiden op het..Duitse bruggenhifd ten Zuiden van Breskens los. zoüler meer dan twee kleine penetratie te bereiken. Alle andere aanvallen den afgeslagen of opgevangen De zware gevechten om de landing naar Zuid-Beveland duurden v< rt. Ondanks talrijke Britse luchtaaipl- len hebben de Duitse troepen hun stellingen behouden. Naar het D.N.B. verneemt probeide het eerste Canadese leger in iet Vlaams-Nederlandse gebied met st ke tankformaties ln het overstroonul bied terreinwinst te behalen. De val kon afgeslagen worden. Bijna gehele dag ls met de grootste verb ring om het volledig verwoeste.pl Je Wöensdrecht ge vochten. Na scheldene aanvallen gelukte het Canadezen, ondersteund door st formaties vliegtuigen, tijdelijk plaatsje binnen te dringen. De middellijk Ingeleide tegenaanval k' evenwel zo verrassend, dat de C dezen de stad niet alleen weer moe prijsgeven, maar zelfs hun vooru zonden strijdkrachten niet meer n- den terugnemen. Behalve 134 gevft e- nln vielen talrijke wapens ln Dt >e handen. Ie JAARGANG No. 245 WOENSDAG 18 OCTOBER 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 Postgiro 184120 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of f 2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. BOEDAPEST, 17 Oct. Minister president Frans Szalasl heelt ln een legerorder het volgende verklaard: Een eigenzinnige belangenkllek heeft tot dusver aan het leven van onze natie geknaagd. Tot die belan genkllek behoorden allen, die sinds decennia vóóraan staande functies be kleedden en het toch niet hun plicht achtten de natie uit haar zedelijke, geestelijke en materiële nood omhoog te voeren. Deze kliek sanctlonneerde als grondwettig en legaal alles, wat haar eigenzinnige belangen diende. Deze kliek was het. die den.rljksbe- stuurder er toe bracht zlln aan de natie gegeven eed te breken. Terwijl de door de natie gevoerde strlld op leven en dood ln gevaar werd gebracht en de eer van de natie werd geschon den. bracht zij hem er toe de trouw aan den bondgenoot te breken en de kameraadschap met den Duitsen wa penbroeder. die met ons gemeenschap pelijk de grenzen verdedigt, ln gevaar te brengen. De rijksbestuurder duldde ook. dat er ln de rug van de vech tende Hongaarse en Duitse troepen arglistige en moorddadige machina ties ontstonden, die streefden naar» een militaire ineenstorting Sinds October 1936 heb lk herhaald delljk de aandacht van den rijksbe stuurder er op gevestigd, dat hil in gemeenschappelijk overleg met de na tie die levenskwesties naar een oplos sing moest brengen, die alle volken van Europa uit eigen Initiatief en volgens hun natuurlijke levenswetten moeten oplossen. Mijn streven was vergeefs. Ik moest kiezen tussen na tie en grondwet, tussen gerechtigheid en rechtsnorm, tussen leven en wet. Ik koos de natie, de gerechtigheid en het leven. Wij voeren een vrijheidsstrijd. Die strijd eist. dat elkeen onbeperkt, on verwijld en zonder aarzelen, vastbera den zich daaraan wijdt. Een verrader en moordenaar Jegens zijn volk ls hij, die de hoogste krachtsontplooiing van onze natie belemmert en naar eenpa rige wil verstoort. Fundament van deze strijd -is: wij vernietigen of wij worden vernietigd. Ons leger is de ijzerharde vuist van- de natie. Het leger eist van het vaderland, dat het gesloten achter haar staat, opdat het den strijd snel en zegevierend kan vol tooien. Het vaderland eist van het leger, dat het zijn plicht dapper en trouw tot den dood vervult. Tussen vaderland en leger moet een levens- en lotsgemeenschap ontstaan. Voor ons staat als duidelijk doel: de nationale en sociale vrijheid, zelf standigheid en onafhankelijkheid van onze natie ln de gemeenschap der Europese volken Ml In geloof en mijn overtuiging is. dat onze natie haar historische plicht zal vervullen, dat wij aan de zijde van Duitsland. Italië en Japan en hun bondgenoten de zekere overwinning tegemoet gaan." Duits commentaar De diplomatieke correspondent van het D.N.B Horn, schrilft o.a.: In Hon garije ls het gekomen tot de ophelde ring. die in het belang van het Hon gaarse volk met recht verwacht kon worden door allen, wlen het lot yan dit land na aan het hart ligt. De na tionale krachten van het Hongaarse volk hebben een streep getrokken dcor de rekening van den vijand, die poli tieke en militaire munt menen te kunnen slaan uit de meegaandheid van een kleine verraderskllek. Het Hongaarse volk en zijn weermacht be grijpen. dat het hun taak ls. het be staan van Hongarlle als vrii volk de finitief te verzekeren door een voort zetting van de, strijd aan de zijde van het Groot-Duitse rijk. Door de proclamatie van Horthy. die intussen ls afgetreden, zijn zekere misverstanden uit de weggeruimd. Er blijkt uit. dat de Zondag door de zen der Boedapest verspreide oproep» van Horthy tegen zijn wil door vreemde hand ls voorbereid, en wel door een misdadige kliek, die de politiek van den rijksbestuurder trachtte te onder mijnen. De samenstelling der nieuwe regering biedt de waarborg, dat thans een politiek wordt ingeleid, die uit sluitend de strijd om vrijheid en zelf standigheid beoogt, waarbij het Groot- Duitse rijk met alle middelen het be- vrlènde en verbonden volk wenst te helpen. Militajr proces in Slowakije PRESBURG. 17 Oct Voor het militaire gerechtshof ls een proces wegens hoogverraad en desertie aan hangig gemaakt tegen den oud-minis ter van defensie generaal Catlos. tegen drie kolonels, een luitenant-kolonel, een aalmoezenier met de rang van kolonel en een majoor. Deze officieren hebben volgens de officiële medede ling deelgenomen aan de voorberei dingen van een putsch ln Slowakije en zijn naar de benden overgelopen. Ook is een proces aanhangig gemaakt tegen twee kolonels der gendarmerie. Nieuwe strijd bij Formosa TOKIO. 17 Oct. Het keizerlijke hoofdkwartier .maakte heden bekend: Japanse luchtstrijdkrachten vielen ln de nacht van 15 op 16 Oct. In de wateren ten oosten van Formosa een nieuwe vijandelijke vloot aan en be schadigden een vliegkampschip en een slagschip. Het slagschip bleef stuur loos liggen, terwijl op het vliegkamp- schip een zware explosie ontstond. U maakt brandbommen toch on schadelijk. maar blijft van alle andere onbekende projectielen af en leert dat ook aan uw kinde ren? (Voorlichtingsactie hoofdin spectie luchtbescherming f Niets iè ordelijker en rustiger dan een .mierenhoop in de herfst. Het werk is gedaan, de voorraden zijn gestapeld, traag buitelt een en- I kele mier gat in, gat uit. blijkbaar op inspectie. Maar raak nu eens met een stok in het mooigestapelde bouwwerk. Plotseling rennen van alle kanten holderdebolder de mieren aan en nauwelijks merken ze. dat er iets met de voorraadkamers niet in orde is. of ze snellen de kronkelende pa den op om nieuwe voorraad, om bouwmateriaal. En ze werken en slepen weer, of het volop zomer is... Bij elke uitvalspoort staan contro leurs. die kijken en tasten en iedere mier. die met iets aan komt zetten wordt dubel betast met de waaieren de sprieten. Pas als het in in orde, is, mag hij door... Zo'n mierenhoop is nu de grote stad. Er heeft een stok in geroerd, die heet Honger en er heeft een stok naar gewezen, die heet Koude en de mieren rennen, rennen voor hun le ven en slepen, slepen Was daar vaji de zomer niet de Tarwelaan? Liep daar niet de Aard- appelweg? De mieren rennen. Maar de tarwe is de laan uit en de Aard- appelweg is weg. Verkeer gestremd. Gesperrt. Dan zoeken ze maar het Groentepad. En dat mag en er is. En dan zoeken ze maar de Perenstraat en de Appelenkade en ze laden, sle pen en lossen, of hun leven er vüji afhangt. En bij de ingang van de steden staan de controlerende mieren en tasten en voelen en pas als het in orde is, mag de mier door... TIJL. Britse vertegenwoordiger in Finland benoemd STOCKHOLM. 11 Oct, De Britse ministeries van buitenlandse zaken en oorlog delen mede, dat Shepherd ls benoemd tot Brits politiek vertegen woordiger ln Finland. HIJ zal zich bin nenkort daarheen begeven met een kleine staf. ln gezelschap van de Brit se leden der geallieerde contrólecom mlssle voor Finland. Shepherd neemt een overeenkomsti ge positie in als de Britse politieke vertegenwoordiger ln Roemenië. Het zal zijn taak zijn, ln alle politieke aangelegenheden een direct contact tussen de Britse en de Finse regering te handhaven. Het Parljse blad ..Soir" jneldt. dat admiraal Platon. oud-onderstaats secretaris aan het ministerie van ko loniën. te Limoges ls doodgeschoten na een onderzoek door een krijgsge- recht. Voorts ls Darquler de Pallepolx. oud-commlssarls voor Joodse aangele genheden, terechtgesteld. DEN HAAG 17 Oct. De secre taris-generaal van het departement van Landbouw en Visserij maakt be kend. dat "van 15 tot en met 28 October elk der bonnen 1-77 2-77 en 3-77 recht geven op het kopen van 250 gram suiker. Proces tegen Pétain c.s. BERLIJN. 17 October, Naar Ofl meldt heeft het comité De Gaulle het proces tegen maarschalk Pétain en de 59 ministers en onderstaatssecretaris sen. die sinds Juni 1940 met hem heb ben samengewerkt, vastgesteld op 1 November. Een lid van het Franse regerings comité verklaarde hierover o.a.„Men kan zich nauwelijks voorstellen, dat een dergelijke parodie van het recht, dank zij de gunst der militaire ge beurtenissen. die De Gaulle tijdelijk ln staat stellen regeringschef te spe len. werkelijk kan plaats vinden. Mocht het zover komer.. dan zullen de vonnissen van dit proces van nul en gener waarde zijn. Staatschef maarschalk Pétain be kleedt nog altijd de macht, die hem op 10 Juli 1940 door de nationale ver gadering' ls verleend. Alleen deze Ver gadering of een andere door haar ge kozene zou den maarschalk zijn be voegdheden kunnen ontnemen en al leen dez.e vergadering zou het recht hebben hem ln staat van beschuldi ging te stellen. Evenals de z.g. rege ring van De Gaulle grondwettelijk 11- legial ls. ls ook de aanklacht tegen den maarschalk en de oprichting van een oorlogsgerechtshof Illegaal. De wettelijke bevoegdheden berusten bij den maarschalk en bij hen op wie hij ze heeft overgedragen". Post niet via Rode Kruis DEN HAAG. 17 Oct. Door de koeriers van het Nederlandse Rode Kruis mogen alleen worden meegeno men ambtelijke dienststukken van h/» Nederlandse Rode Kruis. Postzakken van de PT.T. en losse particuliere brieven mogen ln geen ge val door het Nederlandse Rode Kruis worden vervoerd. Dit verbod geldt ook voor ambtellike stukken van depar tementen of andere officiële bureaux. VOOR DE KINDEREN Tijdelijk afscheid Beste meisjes en Jongens. Ik heb tot mïjn spijt mijn kinder hoekje moeten staken, omdat door de verkleining van de krant geen ruim te meer voor ons hoekje overbleef. Daarbij kwam nog. dat lk op mijn laat ste twee raadsels oog ipaar zo weinig oplossingen binnen kreeg, dat zelfs geen prijzen meer verloot konden wor den. De laatste keer waren er ln het geheel maar drie goede oplossingen. Ik weet wel. dat komt natuurlijk, om dat Jullie de brieven niet meer op tijd ln Amsterdam kunnen krijgen. WIJ moeten du3 nu maar wachten met de voortzetting van ons hoekje, tot dat er weer volop papier ls en tot dat de post haar werk weer gewoon kan doen. Daarom neem lk voor deze tijd afscheid van Jullie Help vader en moeder maar nink ln deze moei lijke tijd. Dat doe Je het best door opgewekt te zijn. trouw Je werk voor de school te doen en niet te klagen, als eens Iets anders gaat dan Je zelf wel graag zou willen. Weest ln deze tijd ferme Jongens en lieve melsje.s. waarop vader en moeder trots kunnen zijn. dan ls Oom Jan dat ook. De har telijke groeten van Jullie OOM JAN De zon gaat heden onder te 17.39 en morgen op om 7.11 uur. Maan op om 8.05 uur en onder om 18.39 uur. 24 Oct. E.K., 31 Oct. V.M., 7 Nov. L,K.# 15 Nov. N.M. Kinderen run de herfst De paddenstoel komt boven de aarde, in enkele uren door de enorme groeikracht van het myce lium. dat door de vele regens opti maal werkt. De zwam rekt zich uit het vlies, dat hem bij de geboorte omgeeft, boort zich tussen de blade ren door. spreidt de hoed en staat stil. Nu gaat het sporen regenen... -Wie een paddenstoel omkeert, ziet aan de onderzijde van de hoed rijen plaatjes naast elkaar, of een sDons- nchtige massa gaatjes, of' ste keltjes. Er zijn nog andere vor men mogelijk, dit zijn de algemeen ste. Uit die gaat jes. Dlaatjes en stekeltles gaat ^et sporen regenen. Heel kleine lichaampjes, zaadjes, met het blote oog bij sommige soorten niet. bij andere nauwelijks te zien. Wie soo- ren wil zien. handelt als volgt: hij neme een verse hoed mee naar huis. Een witte hoed wordt op een zwart na oier gelegd een gekleurde op een wit panier. Na en'ge uren «geen tocht in de kamer!) zijn millioenpn sooren op het nan<er gevallen en heb ben een ..snorenfiguur" als stofgoud gevormd. Tweede manier: een nad- 'ienstoel. een verse. >n een donkere kamer zetten en ziidpiines het scher pe licht van een zaklantaarn er on lat;en vallen Ge ziet de sporen rege nen. beei iTg^pam. Er vallen er soms 300 000 in eon uur. maar zij hebben vele minuten nodig <->m die naar centimeter Fe vaüen. Waarom zo langzaam? Omdat in de nQt»nir de wind dia lichte sporen een e'ndweegs meeneemt, zodat de ver«uro«d4*>'»v«r> ^e snort gewaarborgd is. En omdat de wind onberekenbaar is en mls- sch'en duizenden .«moren bet water 'n blaast of op ver^eerdp ferremen brenet «een paddenstoel die op klei grond hoort, kan in het zand niet groeien) produceert de paddenstoel dn'zenden en duizenden sporen. Uit dfe sporen groeit een mycelium, daaruit volgende herfst een "padden stoel. Dat weten wij, moderne mensen. Mf»°r onze voorouders zagen die zaak anders... Mussert bij de Landwacht UT&ECHT. 17 Oct. De persdienst der N.S.B. deelt mede: Op Maandag 16 Oct. J.l. heeft de Leider formaties van de Landwacht ln Soestdulnen, Bllthoven en Utrecht ge ïnspecteerd en vervolgens de man schappen toegesproken. In zijn rede sprak de Leider over de toekomst van ons volk en gaf uiting aan zijn on wrikbaar geloof ln de overwinning. In aansluiting op deze Inspectie bracht de Leider een bezoek aan een hospitaal. Rijkspostspaarbank in Augustus DEN HAAG. 16 Oct. In Augustus ls bij de Rijkspostspaarbank rond 31 mlllloen gulden Ingelegd (vj. 32 mll- lioent en rond 9 mlllloen terugbetaald (v.J. 14 mlllloen). Over Januari t.m. Augustus 1944 be draagt het saldo van lnlegglngen en. terugbetaling ruim 154 mlllloen gul den (ruim 163 mlllloen ln 1943). Directeur, fl j Kerkmeester. Bus- sum; hoofdredacteur: Hendrik Llndt, Amsterdam, plv. hoofdredacteur; lr. A. H. de Haas van Dorsser. Haarlem; binnenland: J v Grieken, illustratie en opmaak: R Kampstra; volkscul tuur en kunst: M Wolters. muziek: G K Krop; sport: J J Llber; adver tenties. A H. Lammers, 'allen te Am sterdam. k III

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1