HET DAGBLAD HET DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Oprichting aangekondigd van een „Deutsche Volkssturm" Voor all& mannen van 16-60 jaar Wilhelmsirasse acht toestand in Hongarije gestabiliseerd De fietsende Hollander Verbitterde strijd aan de Scheldemond woedt voort Geallieerden aan rand van Aken „Hulzen uitverkocht" Sterkere aanvallen op het bruggenhoofd Breskens Omsingeling bij Aken voorkomen Hongarije zet de strijd voort Horthy treedt af, nieuwe regering onder Szalasi 't Kanariepietje Meer dan honderd burgers gedood Strijd om Schelde BERLIJN, 18 Oct. Stabsleiter Helmut Suendermann. de plaatsver vangende Reichspv essechefheeft de oprichting aangekondigd van de „Deutsche Volkssturm" als militaire organisatie van alle in het vaderland voor het behalen van de overwinning •werkende Duitse mannen. De organisatie van de „Volks sturm" zal plaats hebben volgens de bepalingen van de Haagse conventie voor de la: x>rlog. Hij zal alle Duit se mannen <ji het vaderland van 16 tot. 60 jaar militair organiseren en opleiden. Daardoor wordt een doel treffende versterking van de Duitse weermacht verkregen, waarheen de vijandelijke strijdkrachten de ge vechtshandelingen op Duitse bodem ook zullen probéren te brengen. Suendermann wees er op. dat het hier betreft een „levée en masse" te gen de gevaren van de moderne oor log met zijn mogelijkheden der lan dingen uit de luoht en doorbraken van gemechaniseerde eenheden. Van welingelichte ziide wordt hier over nog vernomen, dat de „Volks sturm" een regelmatig bestanddeel van de Duitse weermacht vormt, jvelks uiterlijk kenteken overeen- njsatie,. de opleiders bewapening en uitrusting van de Duitse Volksstuim, 7. Het in de strijd brengen van de Duitse Volkssturm volgt op mijn .•aanwijzingen door den Reichsführer ff ff alsb evelhebber van het reserve- leger. 8. De militaire uitvoeringsbepalin gen vaardigt de bevelhebber van het reserveleger, reichsführer ff ff Himm- ler uit, de politieke uitvoeringsbepa lingen Reichsleiter ormannB. 9. De Nationaal-Socialistische Par tij vervult voor het Duitse volk de hoogste ereplicht, door in eerste in stantie haar organisaties als voor naamste draagsters van deze strijd in te zetten. Generaal Miklós overgelopen BOEDAPEST. 17 Cct. Naar thans bekend wordt, is kolonel-generaal Miklós, tot dusver opperbevelhebber van 'het eerste Hongaarse leger, met enige dames uit het vrouwelijke ge volg van 2ïjn hoofdkwartier en met meeneming van de gehele kas van zijn leger, naar de Sowjet Russen .overge lopen. BIJ e encontróle werd geconstateerd, dat hij zich bovendien maandenlang- de gelden voor het onderhoud van zijn leger heeft toegeëigend. Met hem ls ook de chef van zijn staf. kolonel Kerl. die eveneens bij de vcrdulste? Ie JAARGANS No. 246 DONDERDAG 19 OCTOBER 1944 Uitgave: N-V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 - Postgiro 184120 Abohnementsprijs 21 ct. per week of f2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. BERLIJN. 17 Oct, In de Wil helmsirasse werd heden een uiteen zetting gegeven van de gebeurtenis sen die Hongarije een ogenblik aan de rand van de afgrond dreigden te brengen. De woordvoerder van het Auswar- tige Amt verklaarde, dat de toestand thans volkomen duidelijk is en zowel politiek als militair als stabiel be schouwd kan worden. De nieuwe re gering heeft het gehele Hongaarse volk en de Hongaarse weermacht achter zioh. De nieuwe Hongaarse minister van buitenlandse zaken, baron Gabor Ka- vorm voorschrijft tk spreek rnli uit voor de lots- en levensgemeenschap der Zuidoost-Europese volken, waarvoor de Hongarlstlsche beweging de weg heeft betreden en voor welker verwerving ik alle volken, die ten zuiden van de Karpathen wonen, oproep voor de'ge vechtsgemeenschap van de oorlog. Ik spreek mil uit voor de Duits-Hon- gaafse lotsgemeensdhap, voor het denkbeeld der Europese gemeenschap. Het buitenlandse politiek© program van Szalasi. ls de strild om de over winning van het nationalistische en socialistische leven. In het teken der achting, der dankbaarheid en van de trouw, groet lk den Führer, Adolf Hitler, den groten leider van het na- tlonaal-soclallstlsche Duitse volk. die ceroenan. Is om de nieuwe Euronese Een mier reryt op zes poten, een Nederlander op twee wielen. Daar wordt hij mee geboren, daar gaat hij mee naar school en uit vrijen, daar vervoert hij zijn groeiend gezin op. daar wil hij mee dood gaan. Zijn fiets kwijt raken, vindt hij het ergste en hij zoekt alle we- tgen, die er zijn om toch nog maar 'een stukje fiets te behouden. Bellen en lampen mogen hem afvallen op zijn levenspad. Hij fietst door. Zijn banden mogen springen, hij fietst, tot er meer gat dan heel aan zit, verslijt dan een houten ratelslang, een stuk jnassieve band van een auto of kinderwagen of tuinslang en dan fietst hij verder op de velgen... Zo trekt hu onder oorverdovend HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER. 18 Oct. Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Aan de Scheldemond wordt ver bitterd om elke duimbreedte grond gestreden. Ten oosten van Helmond gingen de Engelsen met sterke strijd krachten en ondersteuning van bom menwerpers tot de aanval over. Onze troepen vingen de vijandelijke aan vallen op en wonnen terrein terug, dat tijdelijk verloren was gegaan. De vijand leed zware verliezen aan doden en gewonden en verloor 47 tanks. In de materiaalslag om Aken ge lukte het den overmachtigen Ame- rikaansen en Engelsen infanterie- en pantsertroepen na een bloedige strijd van vijftien dagen hun omsinge lingsvleugels ten zuidwesten van Würselen te verenigen en van het zuidoosten uit tot de rand der stad door. te dringen. De verbitterde strijd gaat verder. Versterkte aanvallen van de Ameri kanen ten oosten van Eplual en ten zuidoosten van Remiremont bleven felle gevechten verijdeld. De beid© laatste dagen verloren de bolsjewieken 180 vliegtuigen, waarvan 156 ln lucht gevechten. de overige door luchtdoel artillerie van de luchtmacht alsmede door bevelligingsvaartulgen van d© marine en marlneluchtdoelartlllerie. Amerikaanse terreurvllegers vielen Keulen. Wenen en Opper-Sllezlsch ge bied aan. Luchtdoelartlllerle van de luchtmacht schoot hierbij 34 vliegtui gen. bijna uitsluitend viermotorige bommenwerpers, omlaag Sinds kort heeft de sigarenwinke lier een nieuw artikel vermeld op het lijstje, waarop hij pleegt aan te geven wat hij „heden niet voorradig" heeft. Wij lezen thans: hulzen uitverkocht en deze woorden duiden een nieuw stadium aan in het bestaan van den sigarettenroker. Ook hij heeft ont wikkelingsstadia meegemaakt, die hem van de ene verandering naar de andere voerden en die via eenheids- shag en eenheidssigaretten naar de periode der hulzen leidden. Er kwam een nieuw apparaatje voor het vervaardigen van sigaretten aan de markt. Het huldigde een een voudig schulf-principe en bestond uit een gebogen stukje metaal en een nn» hnll> UTal Straatgevechten in Belgrado UIT HET «OOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER. 1G Oct. Het opper bevel van de Weermacht maakt be kend: De vijand versterkt zijn pogingen, het bruggenhoofd Breskens ten Zui den van de Scheldemond ln te nemen. Door gebruikmaking van talrijke tanks en door bijna onverpoosde lucht- eanvallen ln scheervluchr' kon hij enige plaatselijke penetraties behalen, maar verloor hierbij 14 tanks. Tijdens een eigen tegenaanval aan de land tong naar Zuld-Beveland werd de commandant van een Canadese briga de gevangen genomen. In de zware stellinggevechten van de tweede slag cm Aken. die voor belde partijen met gróte verliezen ge paard gaan. wierpen pantsergrenadiers de vijandelijke omslngelmgsvleugels. die zich ten Noorden van Aken dreig den te verenigen. In een tegenaanval terug en brachten verscheidene ver loren gegane plaatsen weer in eigen bezit. Ten Noorden van Wuerselen werden talrijke Amerikaanse gevechts wagens vernietigd. Vijandelijke aanvallen ten Oosten van Eplnal en ten Oosten van Remi remont bleven zonder tastbaar suc ces. In het Moezeldal, ten Zuidoosten daarvan, heeft de vijand, na de zware verliezen van de vorige dagen, zjjn aanvallen niet hervat De garnizoen-; van St. Nazalre. Lo- rient. La Rochelle en Glronde-Nord s.oorden de vijandelijke voorbereidin gen door talrijke verkennings- en stoottroeponderncmlngen Het V. 1-vuur op Londen duurt voort. In de Etrusklsche Apennijnen, waar de gevechten Iets naar het Oosten zijn verplaatst, ondernam de vijand op nieuw vrij sterke doch vruchteloze aanvallen, die door hevige luchtaan vallen werden ondersteund. Afzonder lijke penetraties aan de hoofdweg Bo lognaFlorence en ln de bergen ten Noordoosten van Loiano werden afge grendeld. Aan het Adriatlsche front hebben onze grenadiers Britse aanjj^llen voor nieuwe stellingen ten Zuidoosten van Cesena opgevangen. Op de Balkan zijn vijandelijke aan vallen op het bruggenhoofd Nisj mis lukt Aan de Midden- en Beneden- morawa zijn onze troepen ln gevech ten gewikkeld met benden en bolsje wistische formaties. In het Zuidelijk deel van Belgrado worden hevige straatgevechten geleverd. In het gebied van de beneden-Thelss bleel de toestand* ln hoofdzaak onge wijzigd. In het gebied i©n zuiden en zuidwesten van Debreczen gaat de verbitterde slag voort. Talrijke vijan delijke aanvallen werden ln felle ge vechten uiteengeslagen. Onze dlstan- clërlngsbeweglngen ln het noordelijk deel van de Dzeklerpunt verliepen on gestoord. Ten westen van de pas van het Czirokadal en van Doekia ont stonden gisteren weer harde atv/eer gevechten. Afzonderlijke penetraties werden ln tegenaanvallen opgeheven of ingekrompen. Alle óverige aanval len werden afgeslagen. De zon gaat onder om 17.41 en morgen op ora 7.09 uur. .Maan op om 6-57 uur en onder om 18.20 uur. Heden N.M., 24 Oct. E.K., 31 Oct. V.M., 7 Nov. L.K. Ten noorden van Warschau en ln de belde vijandelijke bruggenhoofden aan de Naref btj Seroc en Rozan leverden de zware gevechten van gisteren onze troepen een nieuw afweersuccss. De bolsjewieken konden, ondanks zeer krachtig gébruik van tanks, artillerie en slagvliegers, nergens de beoogde door braak bereiken. BIJ Memel ondernam de vijand, na ziln zware verliezen van de vorige dag. slechts onsamenhangen de vruchteloze aanvallen. Een Duitse vlootformatie mengde zich ook giste ren doeltreffend ln de'gevechten bij Memel. In het kader ener frontver-, korting hebben onze troepen zich on gehinderd door den vijand van de Dt'.na gedlstancieerd. met prijsgeving van het westelijk deel van Riga. For maties slagvllegtulgen mengden zich bij Debreczen en Grosswardein. als mede ten noorden van Warschau en bij Memel met goed resultaat ln de gevechten te lan<j Vooral boven de mlddenfrontsector ontstonden hevige luchtgevechten. De belde laatste dagen werden 103 Sowjétrussische vliegtuigen door Jagers en luchtdoelartillerie van de luchtmacht neergeschoten. Aan het IJszeefront werden m harde gevech ten bolsjewistische aanvallen op onze achterhoede afgeslagen Formaties Amerikaanse terreurbom- menwerpers vielen overdag het stads gebied van Keulen en enige plaatsen in het Rijnland aan. In scheervlucht werden de aanvallen op de burger bevolking in West- en Zuidwest-Duits- Tand voortgezet. Door nachtelijke Brit se aanvallen ontstond ten dele aan zienlijke schade ln woonwijken van Wllhelmshaven. Ook Hamburg werd aangevallen. 42 vijandelijke vliegtui gen. waaronder 34 bommenwerpers, werden neergeschoten. De zeestrijd bij Formosa TOKIO. 15 Oct. Het Keizerlijke hoofdkwartier heeft Zondag ln een extra bericht meegedeeld: „Het vijandelijke eskader ln de wate ren ten oosten van Taiwan ls op 14 October ln Oostelijke richting ge vlucht. De Japanse strijdkrachten on dernemen thans herhaalde verwoede aanvallen op den vijand met steeds toenemend succes. De volgende resul taten werden behaald: tot zinken ge bracht tien vllegkampschepen. twee slagschèpen. drie kruisers, een torpe dojager. Beschadigd twee vllegkamp schepen. een slagschip, vier kruisers en elf oqrlogsbodems van onbekend type. Een vijandelijke vlooteenheid. die op 15 October probeerde Manilla aan te vallen, werd door Japanse strijd krachten tot een gevecht uitgedaagd. De Japanse luchtmacht behaalde daar bij de volgende resultaten: een vijan delijk vliegkampschip in de grond ge boord. drie ahd,ere vllegkampschepen en een slagschip of kruiser beschadigd. Bovendien werden 30 vliegtuigen neergeschoten. Aan Japanse 2ijde keerden enige machines niet terug. Verklaring van Koiso Naar aanleiding van de vernietigen de nederlaag der vijandelijke slagvloot bij Formosa heêlt minister-president Koiso heden een verklaring tot de Ja panse natie gericht, .vaarln hij mede deelt. dat het lang verbeide ogenblik der beslissende gevechten gekomen HIJ betuigde zlj:i dank aan de ar beiders ln de oorlogslndustr.e en voor al aan de vliegtuigbouwers Het Ja panse kabinet is bl eengekomen. Er werd verslag ultgebrpeht over de mili taire toestand. Ie JAARGANG No. 244 DINSDAG 17 OCTOBER 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 - Postgiro 184120 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of f2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. Volgens radio Moskou werden lev' Roemenië 2000 leden van de IJzeren Garde gearresteerd. BOEDAPEST. 16 Oct. Rijks bestuurder Nikolas von Horthy heeft hedenavond de volgende verklaring afgelegd voor de zender te Boedapest: „Aan het Hongaarse volk en aan hei Honved-leger. De op 15 October tot de Hongaarse natig gerichte proclamatie verklaar ik hiermede voor nietig. Tegelijker tijd herhaal ik het door den Hon- gaarsen chef van de generale staf tot de troepen gerichte bevel, volgens hetwelk de troepen met enthousiasme verder moeten strijden, zoals de ernstige gevechtssituatie eist, ten einde de roem van het Honvedleger waardig te zijn. God zal hun weg en het lot van de Hongaarse natie'be geleiden. Boedapest, 16 October 1944. Nikolas von Horthy". De verklaring van Zondag, die Horthy door deze proclamatie van Maandagavond heeft herroepen, noopte de Duitse regering reeds Maandag in de loop van de dag tot een officiële verklaring, waarin o.a. gezegd werd: Rijksbestuurder Horthy heeft voor de Hongaarse omroep een verklaring afgelegd, waaruit blijkt, dat hij bui ten het parlement om en zonder de mening van het Hongaarse volk te vragen bij de bolsjewisten te Moskou om een wapenstilstand heeft ver zocht. De bedoelde proclamatie van Horthy is dus nu door Horthy zelf herroepen en de^Rijksbestuurder heeft zich duidelijk aangesloten bij het parool „doorvechten", dat de chef van de Hongaarse generale staf reeds direct1 na het bekend worden van de eerste proclamatie van Horthy uitgaf. De officiële Duitse verklaring van Maandag eindigde met de vaststelling: „De Duitse regering weet. dat het Hongaarse volk en zijn soldaten be reid zijn. aan de zijde van Duits land tegen den binnengedrongen van het Hongaarse volk verzekerd ls." Geen invloed op weermacht De politieke gebeurtenissen (de inmiddels herroepen verklaring) had den trouwens op de Hongaarse weer macht niet de geringste invloed ge had. zo verklaarde men heden in bevoegde militaire kringen van de Rijkshoofdstad. In de Wilhelmstrasse- werd Maandag al ln de loop van de dag mede gedeeld. dat er nog geen volle dige ulteehzetlLng gegeven kan wor- wikkellng het verloop. waarop wikkeling het verloop, waarop Churchill schijnt te hebben gerekend. Deze voorspelling is binnen enkele uren wel volkomen bevestigd. Horihy treedt af Een derde verklaring van Horthy behelst inmiddels zijn aftreden: „Aan de presidenten van beide huizen. Hiermede verklaar ik, dat ik besloten heb op dit moeilijke ogen blik der Hongaarse geschiedenis als voorwaarde voor een succesvolle oor logvoering ten behoeve van de inner lijke eenheid en aaneengeslotenheid der natie af te treden uit mijn func tie van rijksbestuurder en afstand te doen van alle daaimede verbon den wettige rechten. Ik heb dr. Szalasi belast met de vorming van een nieuwe regering der nationale eenheid." Szalasi leidt de staat Franz Szalasi heeft daarop een de creet uitgevaardigd waarin gezegd wordt De Rijksbestuurder is afgetreden uit de leiding der Staatszaken en heeft het ontslag van minister-presi dent Lakatos en zijn\ regering aan vaard. Met het oog op ae buitenge wone omstandigheden en de maat regelen die voor deze toestand moe ten worden genomen, heb ik beslo ten een regentschapsraad te vormen bestaande uit drie leden. Tot de vor ming van de regentschapsraad en tot de indiening van het wetsvoorstel over de gerechtigdheid tot leiding der Staatszaken in opdracht van den koninklijk Hongaarsen ministerpresi dent. leid ik voorlopig de Staats zaken opdat door een vertraging in ons vaderland en de natie geen ern stige schade en gevaren ontstaan. Nieuwe regering Maandagochtend is al een nieuwe Hongaarse regering gevormd: Minister-president en plaatsver vangend Rijksbestuurder is Franz Szalasi. plaatsvervangend minister president Eugen Szoelloesi. minister van buitenlandse zaken baron Ga briel Kemeny, minister van binnen landse zaken Gabriel Vajna. Honved- minister en tevens chef van de gene rale staf kolpnel-generaal Beregfay. minister van justitie, Ladislaus Budinsky, minister van eredienst Franz Rajnisa. minister van finan ciën Remenyi-Schneller (zoals tot dus Szasz, minister van landbouw Graaf ver tminister van handel Ludwig Fidel Palffy, minister van nijverheid Emil Szakvary, minister voor de ravitaillering Bela Jurcsek (zoals tot dusverre). Bovendien hebben in het kabinet Hoogmoed komt voor de valOok die van ons, lezer! Ook die van de mensen,-die kranten maken en die kranten lezen. Hoe hebben wij, in die verre vredestijd, niet vaak medelij dend geglimlacht om het arme oude vrouwtje, dat uit hei „brandende ipandniets anders wist te redden dan haar kooitje met een kanariepietje. Wat zielig, dat zo'n jnensje nu niets nuttigers wist te redden dan het ka narievogeltje! Natuurlijk zouden wij Daaraan dacht ik. nu het Amster damse Concertgebouw is begonnen met een dagelijkse reeks „één uur muziek". Het klinkt als „elke dag één lepel", als het recept voor een zieke. Het mag, in een plek van windstilte m het aanzwellend oorlogsrumoer, niet meer zijn dan de zang van 'een kanariepiet het is een vleug poë zie, het is een uur van bezinning en van trouw aan onze beste ogenblik ken. En wij erkennen, dat het oude jirouiotje, dat haar kanarie redde en de rest moest zien verbranden, wèl erg onpractisch tuas, maar dat haar daad getuigde van instinctieve wijs heid en van trouw aan het leven naast haar. TIJL. nog zitting drie ministers zonder por tefeuille met speciale, in verband met de oorlog staande taken. Dit zijn Emil Kovarcz voor het totale gebruik van arbeidskrachten voor de èorlog. generaal Hellebronth voor de oorlogsindustrie en Kassay voor de propaganda. Dit nieuwe kabinet moet een coali tie-kabinet genoemd worden met een uitgesproken pijlkruisers-karakter. Behalve ae minister-president en zijn plaatsvervanger zijn lid dei- partij van de pijlkruisers vijf minis ters: de minister van landbouw Palffy is leider van de Hongaarse nationaal-socialistische partij, d« ministers van nijverheid en financiën zijn uitgesproken oude vaklieden. Het ministerie van eredienst dat in handen is van den bekenden publi cist Franz Rajnisa is het enige mi nisterie, waarover de partij van Imredy in het nieuwe kabinet be schikt. Tot leden van de regentschaps raad zijn benoemd: de minister van defensie Beregfay, de minister voor eredienst dr. Rajniss en dr. Sandor Csia. In de nacht van 10 op 11 October Is Verona opnieuw het doelwit ge weest van een vijandelijken luchtaan val^ Verscheidene kerken en vele woon huizen in alle delen der stad werden vernield. Tot dusverre zijn 23 doden en 15 gewonden geteld. Een andere zware terreuraanval was gericht op Bologna. De Gaulle schetst de toestand in Frankrijk STOCKHOLM. 15 Oct. Naar Reuter meldt heeft generaal De Gaulle Zaterdag een réde gehouden, die door alle Franse zenders werd verspreid. HIJ elcie, dat menig Fransman wel ver steld zou zijn over de verwaarlozing van Frankrijk door de grote mogend heden met betrekking tot de oorlog voering en de voorbereiding voor de vrede. Velen hadden gedacht, dat de hulp der geallieerden voor het herstel van de Franse productie snel en doel treffend zou zijn. Zij hebben zlCh vergist. De eerste taak der oorlogvoe renden ls de vraatzuchtige oorlog te voederen, een taak; die ook Frankrijk zware lasten oplegt en het voor grote problemen plaatst. De geallieerden zijn staten, waarvan een elk zijn eigen be langen nastreeft en zijn eigen politiek voert. De Franse Jaavens, met uitzonde ring van Bordeat»;. zijn bulten dienst, het transportverkeer en de spoorwegen IJn practlsch lamgelegd., vierduizend bruggen zijn vernield. De fabrieken zijn zonder kolen of electrlcltelt. de mijnen verkeren ln een verschrikkelijke toe stand. Het landbouwgereedschap ls ver sleten. de voorraden benzine en grond stoffen zijn geheel op. Wat er arpi rol lend materiaal, aan schepen en voor raden aanwezig ls moet merendeels ter beschikking gesteld worden van het geallieerde hoofdkwartier voor mili taire doeleinden. De Gaulle zelde ten slotte. dat het niet beter zal worden, wanneer niet ledereen medehelpt. Oude beestjes van stal In Amsterdam speelde Jan Bos kamp in het Centraal Theater „De firma Pukkel en Pukkel" (Gebr. Kalkoen) van Gekard Nielen. In Den Haag gaf Willem Goos- sens in Scala nieuwe voorstellingen van „Rooie Sien" van wijlen Marius Spree. Dit goedkope „volksstuk" met een „dramatische" rol van Willem Goossens, werd voor sommige lief hebbers nog enigszins dragelijk ge maakt door Jacques van Bylevelt. die met vele situaties glad de gek had en bijv. zijn mes direct, nadat hij er den pleegvader van zijn meisje mee bedreigd had. kalm aan zijn zolen ging zitten slijpen, 't Is ook •beter te lachen, dan te huilen om zulk „volkstoneel"! Nieuwe aardappelbon één kilo DEN HAAG. 16 Oct. Aangezien enig misverstand blijkt te bestaan oVer de nieuwe aardappelbon. vesti gen wij er de aandacht op. dat voor het tijdvak van 15 t.e.m. 21 October in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht één kg. aardappelen beschikbaar wordt ge steld op elk der bonnen 1-60, 1-61, 2-60, 2-61, 3-60, 3-61 en 4-60. voor zover men deze bonnen althans niet voor het gebruik van maaltijden tut de Centrale keuken heeft ingeleverd. Bon 18 jam en stroop verlengd DEN HAAG. 16 Oct. De geldig heidsduur van de bonnen 18 van de noodkaart, voor 250 gram jam of stroop, is verlengd tot en met 28 October a.s. Eten in België STOCKHOLM, 16 pet. De Belgi sche minister voor het Voedingswezen. Delsinne, heeft, volgens een Reuterbe- rlcht uit Brussel, op de persconferen tie verklaard, dat de geallieerden niet in staat zijn scheepsrulmte of een haven ter beschikking van België te stellen. De geallieerden zullen België op zijn vroegst vap Januari 1945 af helpen met tie Invoer van graan. Luchtaanvallen in het oosten des lands DEN HAAG, 10 Oct. Zaterdag )4 Oct. J.l. was het Oosten dee lands weer het doelwit van bomaanvallen door Engelse en Amerikaanse vliegers. Vooral ln twee steden werden, zonder dat zich militaire Inrichtingen ln de nabijheid bevonden, zinneloze ver woestingen aangericht en honderden woonhuizen vernield. Volgens de voor lopige berichten zijn daarbij meer dan honderd Nederlandse burgers gedood of liggen nog onder de puinhopen. Het aantal gewonden loopt ln de honder den, zodat verwacht, moet worden, dat het aantal doden nog zal toenemen ERWTEMEEL. te krijgen op de peulvruchtenbon, is in vijf minuten gaar. Voor hongerige en brandstof- arme burgers een uitkomst. Soep, pannekoeken, saus en natuurlijk stamppot is er van te maken. Snert maakt men met 8 a 10 lepels erwte- meel op 1 liter water. Indien voor radig zout. aroma, peterselie, tomaat, ul of peen toevoegen. De worst kan men er bij denken. Andersson weer sneller dan Hagg STOCKHOLM. 16 Oct. De Zweed se hardlopers en recordhouders Gun- der Hagg en Arne Andersson starten nog vlijtig Sedert de Zweedse kam pioenschappen hadden Andersson en Hagg elkaar niet meer op de sintel- baan ontmoet. Onlangs echter kwamen zij te Stockholm op de 2000 meter tegen elkaar uit. Hügg was favoriet en hoopte zijn eigen wereldrecord, dat op 5 min. 11.8 staat, te verbeteren. De eerste 1000 meter werd ln het te langzame tc-mpo van 2 min. 37,8 al gelegd. Ver volgens nam Hügg de kop. doch An dersson kon gemakkelijk het tempo volgen, zelfs toen Hagg bij de 13C0 me:er het tempo opvoerde. Twintig meter voor de laatste ronde ging An dersson onweerstaanbaar Hagg voorbij en won in 5 min 12.6. De tild van Hagg was 5 min. 13.2 Zelfs over 3000 meter, de speciale afstand van Hagg, toonde Andersson zich de meerdere. In Malmö zegevierde Andersson op deze arstand ln 8 min. 20,8 en liet Hügg 10 meter achter zich Afldersson heeft hiermede dit Jaar 7 over.wln- nlngén op Hagg behaald, waartegen over Hügg er slechts één kon stellen. Wellicht ls de Fin Vlljo Helno nog een snellere loper dan belde Zweden. Zoals wij reeds hebben gemeld, ver beterde hij het wereldrecord van zijn landgenoot Makl op de 10.000 meter met niet minder dan 17,2 sec. en bracht het op 29 min. 35,4. Ondanks deze prachtige prestatie ls het wereld record op de 10.000 meter nog een van de zwakste. Insiders geloven, dat het record op 29 min. 10 sec. is t© brengen. De thans destlgjarige Helno is ook op de kortere afstanden zeer goed thuis. Onlangs liep hij de 2000 meter ln 5 min. 20.87, de 3000 meter in 8 min 14.2 en hij hoopt eerstdaags tezamen met Hügg en Andersson het wereldrecord op de 5000 meter, dat op naan: staat ven Hügg met 13 min. 58,2, op 13 zhin. 50 sec. te brengen. Directeur: H. J. Kerkmeester, Bus- sum; hoofdredacteur: Hendrik Llndt, Amsterdam: plv. hoofdredacteur; ir. -A. H. de Haas van Dorsser, Haarlem; binnenland: J. v. Grieken; illustratie en opmaak: R. Kampstra; volkscul tuur en kunst: M. Wolters; muziek: G. K. Krop; sport: J. J. Llber; adver tenties: A H. T-ammers. allen te Am- sterdam. K 11? •- r> «- fl m-V l/l UgdCIUI\A)lU Metz onderneemt de vijand sinds ver scheidene weken afzonderlijke aanval len, die slechts gering succes opleve ren. Het fort Drlant aan de Moezel ten zuidwesten van de stad ls na een. penetratie van den vijand weer ge heel ln onze handen. In het bos van Parroy ten oosten van Eplnal en aan weerskanten, van het Moselottedal ten zuidoosten van Remiremont duren de gevechten om stukken bos en bergstelllngen voort, i De hardnekkig aanvallende vijand bleef ook gisteren na geringe aanvan kelijke successen steken Aan het .westelijk front werden in de eerste helft vaq October 3259 ge vangenen gemaakt. 765 tanks en ge pantserde verkenningswagens, 49 stuk ken geschut van allerlei aard. alsmede talloze andere wapens en oorlogstuig buitgemaakt of vernietigd. Onze kuststeunpunten melden het voortduren van het vijandelijk artil lerievuur. De V 1-beschietlng op Londen werd voortgezet. Bij het afweren van herhaalde vij andelijke aanvallen van torpedomotor boten en vliegtuigen op Duitse con- voolen voor de kust van noordelijk Noorwegen werden vier vijandelijke torpedomotorboten zwaar beschadigd. Twee daarvan zijn waarschijnlijk ge zonken. Tien der aanvallende vliegtui gen werden neergeschoten. Een eigen vaartuig ging verloren. Sterke Amerikaanse strijdkrachten drongen ook .gisteren, na voorafgegaan trommelvuur, naar onze stellingen ln Mldden-Italië op. Onze pantsergrena diers deden aanvallen ln het gebied ten oosten van Vergato mislukken. Ten noorden en noordoosten van Loiano maakte de vijand enige vorde ringen. maar werd ln tegenaanvallen opgevangen. Britse aanvallen in het gebied ten zuidoosten van Cesena ble ven zonder succes. Van de Balkan worden uit het ge bied van Nisj en ten westen van de Mldden-Morawa gevechten gemeld met Bulgaarse en Sowjet Russische ge vechtsgroepen. Bij Belgrado is de toe stand gestabiliseerd. Aan de beneden Theiss maakte een beproefde Hon gaarse gevechtsgroep bij een aanval talrijke zware wapens bult en maakte bovendien gevangenen. De slag in het gebied ten zuiden en zuidwesten van aigesiagen ui opgevangen. Voigëns'de voorlopige berichten heeft de vijand daar 37 tanks verloren. Aan het front van de IJszee hib- ben onze bergjagers aanvallen van ten ten dele scherp volgenden Viland afte slagen. Amerikaanse terreurvllegers wierpen overdag - bommen op verschillende plaatsen in Zuldóost-Duitsland. wèir- onder ook op hel stadscentrum Mn Salzburg. Jagers en luchtdpelartfïe- rie van de luchtmacht schoten negtn- tlen Anglo-Amerlkaanse vllegtulgm omlaag. In de afgelopen nacht wérd Gumblnnen door bolsjewistische vlieg tuigen aangevallen. BERLIJN 17 Oct. Het Inten. Informatiebureau meldt van de Scheldemond: de gehele dag s:om- den de Canadezen met tanks vlammenwerpers van het Oosteni Zuiden op het. Duitse bruggenh< >fd ten Zuiden van Breskens los. zoi l< meer dan twee kleine' penetratie te bereiken. Alle andere aanvallen er- den afgeslagen of opgevangen De zware gevechten om de land mg naar Zuld-Beveland duurden v< rt. Ondanks talrijke Britse luchtaar al len hebben de Duitse troepen |ler hun stellingen behouden. Naar het D.N.B. verneemt .probetde het eerste Canadese leger ln iet Vlaams-Nederlandse gebied met st ke tankformatles ln het overstroomd^** bied terreinwinst te behalen. De val kon afgeslagen worden. Bijna gehele dag ls met de grootste verb ring om het volledig verwoeste, pli Je Wóensdrecht gevochten.Na scheldene aanvallen gelukte het Canadezen, ondersteund door stfke formaties vliegtuigen, tijdelijk plaatsje binnen te dringen. De middellijk Ingeleide tegenaanval k evenwel zo verrassend, dat de C dezen de stad niet alleen weer moe prijsgeven, maar zelfs hun voorul zonden strijdkrachten niet meer kn- döt terugnemen. Behalve 134 gevfi nën vielen talrijke wapens ln Dtjfee handen. leven en dood ln gevaar werd gebracht en de eer van de natie werd geschon den, bracht zij hem er toe de trouw aan den bondgenoot te breken en de kaméraadschap met den Duitsen wa penbroeder. die met ons gemeenschap pelijk de grenzen verdedigt, ln gevaar te brengen. De rijksbestuurder duldde ook. dat er ln de rug van de vech tende Hongaarse en Duitse troepen arglistige en moorddadige machina ties ontstonden, die streefden naar een militaire ineenstorting. Sinds October 1936 heb lk herhaalJB delijk de aandacht van den rijksbe stuurder er op gevestigd, dat hll in gemeenschappelijk overleg met de na tie die levenskwesties naar een oplos sing moest brengen, die alle volken van Europa uit eigen Initiatief en volgens hun natuurlijke levenswetten moeten oplossen. Mijn streven was vergeefs. Ik moest kiezen tussen na tie en grondwet, tussen gerechtigheid en rechtsnorm, tussen leven en wet. Ik koos de natie, de gerechtigheid en het leven. Wij voeren een vrijheidsstrijd. Die strijd eist. dat elkeen onbeperkt, on verwijld en zonder aarzelen, vastbera den zich daaraan wijdt Een verrader en moordenaar Jegens zijn volk ls hij. die de hoogste krachtsontplooiing van onze natie belemmert en haar eenpa rige wil verstoort. Fundament van deze strijd -is. wij vernietigen of wij worden vernietigd. Ons leger ls de ijzerharde vuist van de natie. Het leger eist van het vaderland, dat het gesloten achter haar staat, opdat het den strijd snel en zegevierend kan vol tooien. Het vaderland eist van het leger, dat het zijn plicht dapper en trouw tot den dood vervult. Tussen vaderland en leger moet eenUevens- en lotsgemeenschap ontstaan. Voor ons staat als duidelijk doel de nationale en sociale vrijheid, zelf standigheid en onafhankelijkheid van onze natie in de gemeenschap der Europe-se volken Miih geloof en mijn overtuiging ls. dai onze natie haar historische plicht zal vervullen, dat wij aan de zijde van Duitsland. Italië en Japan en hun bondgenoten de zekere overwinning tegemoet gaan." Duifs commentaar De diplomatieke correspondent van het D.N.B.Horn, schrllft o.a In Hon garije ls het gekomen tot de ophelde- -jnctisacir is argecreaen, ?un zekere misverstanden uit de weggeruimd. Er blijkt uit, dat de Zondag door de zen der Boedapest verspreide oproept van Horthy tegen zijn wil door vreemde hand ls voorbereid, en wel door een misdadige kliek, die de politiek van den rijksbestuurder trachtte te onder mijnen. De samenstelling der nieuwe regering biedt de waarborg, dat thans een politiek wordt ingeleid, die uit sluitend de strijd om vrijheid en zelf standigheid beoogt, waarbij het Groot- Duitse rijk met alle middelen het be- vrlènde en verbonden volk wenst te helpen. Militajr proces in Slowakije PRESBURG. 17 Oct. Voor het militaire gerechtshof ls een proces wegens hoogverraad en desertie aan hangig gemaakt tegen den oud-minis ter van defensie generaal Catlos, tegen drie. kolonels, een luitenant-kolonel, een aalmoezenier met de rang van kolonel en een majoor. Deze officieren hebben volgens de officiële medede ling deelgenomen aan de voorberei dingen van een putsch ln Slowakije en zijn naar de benden overgelopen. Ook ls een proces aanhangig gemaakt tegen twee kolonels der gendarmerie. Nieuwe strijd bij Formosa TOKIO. 17 Oct. Het keizerlijke hoofdkwartier .maakte heden bekend: Japanse luchtstrijdkrachten vielen ln de nacht van 15 op 16 Oct. In de wateren ten oosten van Formosa een nieuwe vijandelijke vloot aan en be schadigden een vliegkampschip en een slagschip. Het slagschip bleef stuur loos liggen, terwijl *op het vliegkamp schip een zware explosie ontstond. U maakt brandbommen toch on schadelijk. maar blijft van alle andere onbekende projectielen af en leert dat ook aan uw kinde ren? Voorlichtingsactie hoofdin spectie luchtbescherming wordt dubel betast met de waaieren de sprieten. Pas als het in in orde, is, mag hij door Zo'n mierenhoop is nu de grote stad. Er heeft een stok in geroeid, die heet Honger en er heeft een stok naar gewezen, die heet Koude en de mieren rennen, rennen voor hun le ven en slepen, slepen... Was daar van de zomer niet de Tarwelaan? Liep daar niet de Aard- appelweg? De mieren rennen. Maar de tarwe is de laan uit en de Aard- appelweg is weg. Verkeer gestremd. Gesperrt. Dan zoeken ze maar het Groentepad. En dat mag en er is. En dan zoeken ze maar de Perenstraat en de Appelenkade en ze laden, sle pen en lossenof hun leven er van afhangt. En bij de ingang van dé steden staan de controlerende, mieren en tasten en voelen en pas als het in orde is, mag de mier door... TIJL. Britse vertegenwoordiger in Finland benoemd STOCKHOLM. 17 Oct. De Britse ministeries van buitenlandse zaken en oorlog delen mede. dat Shepherd ls benoemd tot Brits politiek vertegen woordiger ln Finland Hij zal zich bin nenkort daarheen begeven met een kleine staf. ln gezelschap van de Brit se leden der geallieerde contrólecom- mlssle voor Finland. Shepherd neemt een overeenkomsti ge positie m als de Britse politieke vertegenwoordiger in Roemenië. Het zal zijn taak zijn, ln alle politieke aangelegenheden een direct contact tussen de Britse en de Finse regering te handhaven. Het Parijse blad ..Solr" jneldt. dat admiraal Platon, oud-onderstaats secretaris aan het ministerie van ko loniën, te Limoges ls doodgeschoten na een onderzoek door een krljgsge- recht Voorts is Darquler de Pallepolx. oud-commissaris voor Joodse aangele genheden, terechtgesteld. c~..ü5ost*iei>m.3inn uiegaai ub wettelijke bevoegdheden berusten bij den maarschalk en bij hen op wie hij ze heeft overgedragen Post niet via Rode Kruis DEN HAAG. 17 Oct. Door de koeriers van het Nederlandse Rode Kruis mogen alleen worden meegeno men ambtelijke dlenststukken van hs* Nederlandse Rode Kruis Postzakken van de P.T.T. en losse particuliere brieven mogen ln geen ge val door het Nederlandse Rode Kruis worden vervoerd. Dit verbod geldt ook voor ambtelilke stukken van depar tementen of andere officiële bureaux. VOOR DE KINDEREN Tijdelijk afscheid Beste meisjes en Jongens. Ik heb tot mijn spijt mijn kinder hoekje moeten staken, omdat door de verkleining van de krant geen ruim te meer voor ons heekje overbleef. Daarbij kwam nog. dat lk op mijn laat ste twee raadsels nog maar zo weinig oplossingen binnen kreeg, dat zelfs geen prijzen meer verloot konden wor den. De laatste keer waren er in het geheel maar drie goede oplossingen. Ik weet wel. dat komt natuurlijk, om dat jullie de brieven niet meer op tijd ln Amsterdam kunnen krijgen. WIJ moeten dus nu maar wachten met de voortzetting van ons hoekje, tot dat er weer volop papier ls en tot dat de post haar werk weer gewoon kan doen. Daarom neem lk voor deze tijd afscheid van Jullie Help vader en moeder maar flink ln deze moei lijke tijd. Dat doe Je het best door opgewekt te zijn. trouw Je wérk voor de school te doen en niet te klagen, als eens Iets anders gaat dan Je zelf wel graag zou willen. Weest in deze tijd ferme Jongens en lieve meisjes, waarop vader en moeder trots kunnen zijn. dan Ls Oom Jan dat ook. De har telijke groeten van Jullie OOM JAN De zon gaat heden onder te 17.39 en morgen op om 7.11 uur. Maan op om 8.05 uur en onder om 18.39 uur. 24 Oct. E.K., 31 Oct. V.M., 7 Nov. L,K., 15 Nov. N.M. soes "jotfixiu m pf>n uur. ma?r z'i hebben vele minuten nodig om die oapr rentiiyefer te vah<4>. W°orr>m zo ]?n?7a°m? Omdat in de nQtmir de wind dia lichte sporen een e'ndweegs meeneemt, zodat de ve*cnro,d<«'» won soort gewaarborgd is. En omdat de wind onberekenbaar is en mls- scb'en duizenden s»x>ren het water 'n blaest of op verkeerde terretpeo brengt (een paddenstoel die on klei grond hoort, kan in het zend niet groeien) produceert de paddenstoel du'zenden en duizenden sporen. Uit dte sporen groeit een mycelium, daaruit volgende herfst een padden stoel. Dat weten wij, moderne mensen. M«"r onze voorouders zagen die zaak °nders... Mussert bij de Landwacht UTÏtECHT, 17 Oct. De persdienst der N.S.B. deelt mede: Op Maandag 16 Oct. J.l. heeft de Leider formaties van de Landwacht ln Soestduinen. BUthoven en Utrecht ge ïnspecteerd en vervolgens de man schappen toegesproken. In zijn rede sprak de Leider over de toekomst van ons volk en gaf uiting aan zijn on wrikbaar geloof ln de overwinning. In aansluiting op deze inspectie bracht de Leider een bezoek aan een hospitaal. Rijkspostspaarbank in Augustus DEN HAAG. 16 Oct In Augustus ls bij de Rijkspostspaarbank rond 31 mlllloen gulden Ingelegd <v.J. 32 mll- lloen) en rond 9 mlllloen terugbetaald (v.J. 14 mlllloen). Over Januari t.m. Augustus 1944 be draagt het saldo van inleggingen en terugbetaling ruim 154 mlllloen gul den (ruim 163 mlllloen ln 1943). Directeur. H J Kerkmeester. Bus- sum; hoordredacteür: Hendrik Llndt. Amsterdam, plv. hoofdredacteur; lr. A. H. de Haas van Dorsser, Haarlem; binnenland- J. v Grieken, illustratie en opmaak: R Kampstra; volkscul tuur en kunst: M Wolters. muziek: G K Krop; sport: J J Llber; adver tenties A H. I .a mm era, 'allen te Am sterdam. g

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1