HET DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Ide- Duce bevestigt trouw aan Duitsland Aanvallen bij Z.-Beve!and mislukt Leer zonder leven helde lidene plaat- van het Czi- pas werd de t>r zette de n voort. Af- e ten Noor- >n?e troepen luchtmacht hfweersucces terlaal over- ,e bolsje'wls- ruggenhoord i van Llbau pantserwa- ikgeschoten. den vijand en bij Riga werden ver- nd beschoot le afgelopen onze bij roepen, met ft-Russlsche itancleerden het Noor- mo-fjord en raartse ver- vare strijd ingellngspo- wmmenwer- terreuraan- rg. Kalsers- plaatsen in •Silezlë aan. wierpen de aantal brl-, woonwijken inswljk. Til- ormden het Ice bomaan- vllegtulgen. nenwerpers. ewaren! Het publiek □kaart zorg en de over- aart alsnog 3e artikelen ;laard. Nog- uk de aan- bonr.en van n aangewe- distrlbutle- sreikt. recht artikelen, hiervan i bekend- tode Kruis Ter alge- it. dat door andse Rode fen worden dlenststuk- ■tode Kruis, r. en losse ln geen ge- Rode Kruis ambtelijke 1 of andere positie i antwoord Wllhelm- 3i aarschalk :ige Franse ertljd door adering na i op diens lgheid van t het feit, ar lang een toy hebben a admiraal Ie JAARGANG No. 243 MAANDAG 16 OCTOBER 1944 Uitgave: N.V, De Arbeiderspers Bureau* voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 - Postgiro 184120 - Abonnementsprijs 21 ct. per week ot f2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. MILAAN. 15 Oct. Mussolini heeft in zijn hoofdkwartier ln aanwezigheid van den partijsecretaris, minister Pavolinl, een delegatie ontvangen van de brigade Zwarthemden Aldo Resega. De commandant der brigade bracht de onwrikbare trouw en de paraatheid der brigade om tot het uiterste te strij den tot uitdrukking. De Duce richtte vervolgens een toe spraak tot de delegatie, waarin hij o m. zelde: Van welke aard ls de vrede, die het Italiaanse volk werd gegeven met de onvoorwaardelijke onderwer ping op de dag van het smadelijke verraad van 8 September? Op 13 October van hetzelfde Jaar ls de oor log verklaard aan den bondgenoot van gisteren. Thans wil men Japan de oorlog verklaren en daarmede de oor log van de Italiaanse bodem naar het gebied van de Stille Oceaan brengen. Thans moeten dus Italiaanse zeelieden hun leven geven voor de Anglo-Amerl- kaanse plutocratie als dankbetuiging voor de luidruchtig verkondigde hulp der Verenigde Staten, die echter alleen verklezlngsdoelelnden heeft en die ln werkelijkheid slechts een droppel ln de woestijn van zijn nood en ellende betekent voor het Italiaanse volk Italië is voor ons fascisten, zo ging üe Duce voort, van gelijke betekenis als het begrip eer en eer betekent voor ons. fascisten, trouw aan het ge geven woord en trouw ls voor een volk evenals voor den Indivlduelen mens een onmisbare voorwaarde voor een goede reputatie. Trouw aan het ge geven woord betekent voor ons samen werking met de bondgenoten ln, strijd en arbeid. Op het huidige ogenblik, nu Duits land midden ln de beslissende strild staat, nu 80 mlllloen Duitsers aaneen gesmeed zijn ln een weerstand, die iets bovenmenselijks heeft, juist op dit ogenblik, nu de vijand, gedragen door hoop en Illusie, gelooi t de over winning reeds bevochten te hebben, die hij echter nooit bevechten zal. Juist op dit ogenblik bekrachtigen wij opnieuw onze volledige en totale soli dariteit met het nationaal-soclalis- tlsche Duitsland. Ten noorden van de ApenLlnen ls de sociale Italiaanse republiek ont staan Deze republiek zal stap voor stap tót de laatste provincie, tot het laatste dorp, tot het laatste huls ver dedigd worden. Tenslotte z.elde de Duce: Duitsland zal niet alleen niet capituleren, omdat zijn vijanden Duitsland als staat en als ras willen vernietigen, maar Duits land heeft behalve de eensgezinde houding en de ijzeren wil van het ge hele volk nog vele pillen op zijn boog; De vijanden tonen thans grot£ haast. Wij jfasclsten kennen ons eigen leed en nood. maar wie zou kunnen aan nemen dat alles koek en el ls ln Engeland. Rusland en de Ver. Staten. Men kan wellicht thans reeds zeggen, dat in Engeland een numeriek niet geringe groep Intelligente mensen aan wezig ls. die zich afvraagt of het de moeite heeft geloond de strild op te nemen tegen het z.g.n. Duitse Impe rialisme, honderdduizenden mannen en de belangrljkse Britse posities ln het Oosten te verliezen, alleen om een Sowjet-Russlsch Imperialisme ln het leven te roepen, dat Europa reeds van de Oostzee en de Welchsel tot aan de Middellandse Zee ln zlln greep houdt. De grootste slachting van alle tijden vraagt de naam democratie. Achter dit parool verbergt zich echter slechts de hebzucht van het Joodse kapitalis me. dat voor zich de uitbuiting van de wereld wil verzekeren. Wanneer men dit verband eenmaal begrüpt. zo verklaarde de Duce. begrijpt men. dat op een gegeven ogenblik de gebeurte nissen een ander verloop zullen krij gen en dat de verdere ontwikkeling van de oorlog de al te snel gezongen overwlnningshymnes zal doen verstom men. Aan deze phase van de oorlog willen wil thans deelnemen door de medeplichtigen van den viland ln het binnenland uit de weg te ruimen en om ons heen de Italianen te verzame len. die ons program aanvaarden. Wat er ook met ons moge gebeuren, wij zullen geen handbreed van deze lijn afwijken. Roemeense ministers afgetreden e BERN. 16 Oct. United Press meldt uit Boekarest: In het Roemeense „om- wentellngskablnet" ls het gedurende de laatste zitting tot een conflict ge komen, dat een reeks ministers heeft doen aftreden. Van de kant van het democratische blok werd de regering aangevallen wegens de kwestie van de bestraffing der ministers, ^waarop de minister van Financiën en Economi sche Zaken. Georg Petopeanoe, ver klaarde zijn portefeuille niet langer te kunnen beheren. Tegelijkertijd zijn af getreden generaal Marlnescoe, de mi nister van Arbeid en Gezondheid, en Negel. de minister van Landbouw. De minister van Justitie Capatana was reeds twee weken geleden afgetreden. De Koning heeft nog geen goedkeuring gehecht aan het ontslag dezer minis ters. Generaal-veldmaarschalk Rommel overleden BERLIJN. 15 Oct Generaal- veldmaarschalk Rommel is aan de ernstige hoofdverwonding, die hij als opperbevelhebber van een leger groep ln het westen bij een auto ongeval had opgelopen, overleden. De Füurer heeft een staatsbegrafenis bevolen. Met de dood van generaal-veld maarschalk Rommel ls een einde gekomen aan het soldatenleven van een der succesvolste Duitse leger aanvoerders. wiens naam voor altijd verbonden is met de tweejarige hel- denstrijd van het Duitse corps in Afrika. Rommel was In 1891 te Heiden- heim in Wilrttemberg geboren. Reeds in de eerste wereldoorlog onder scheidde hij zich door grote dapper heid en onverschrokkenheid. In de herfst van 1915 kreeg hij als eerste luitenant van 2ijn regiment het IJzeren Kruis en ln 1918 de orde Pour le Merite. Ook in de huidige oorlog heeft hij zich ten zeerste onderscheiden als een onbuigzaam strijder en een voor beeldig. van natlonaal-socialistische geest doordrongen legeraanvoerder. De Führer heeft zijn verdiensten in de strijd om Noord-Afrika in 1942 geëerd door zijn benoeming tot gene raal-veldmaarschalk en op 11 Maart 1943 door de toekenning van het eikenloof met de zw'aarden en bril- lanten bij het ridderkruis van het IJzeren Kruis. BERLIJN. 15 Oct. De algemene opklaring van het weer tyeeft Zater dag. naar het D.N.B. vel-neemt. ge leid tot aanmerkelijk sterkere lucht actie der Anglo^Amerikanen tegen het frontgebied en het achterland. Aan het front poogde de vijand door hevige bombardementen onder andere de Duitse versterkingen aan weerskanten van de Scheldemond uit te schakelen. De zich daar be vindende Duitse marinebatterijen zetten echter hun doeltreffend vuur op «het vijandelijke landingahoofd tegenover Vlissingen vooét, zodat de Canadezen, die daarin nog steeds ste vig zijn afgegrendeld, slechts vergeef se plaatselijke aanvallen naar het Zuidoosten konden ondernemen. Bij de landtong naar het eiland Zuid-Beveland gingen de Canadezen echter meermalen met infanterie- en pantserformaties tot de aanval over om nieuwe Duitse tegenaanvallen tegen te houden. In hevige gevechten vingen de Duitse troepen den vijand op en wierpen hem in de tegenaan val naar zijn uitgangsstellingen te rug. Ten Noorden van Antwerpen en aan de Westelijke grendel van het Nijmeegse penetratiegebied onderna men Canadese en Britse formaties enige vergeefse, plaatselijk beperkte aanvallen. Ook ten Zuidoosten van Nijmegen, waar de Britten bij Over- loon hun druk handhaafden, bleven hun successen onthouden. In het moeilijk door te trekken bosgebied aan de Oostkant der plaats bleef de herhaaldelijk met infanterie en pant serwagens aanvallende vijand voor de Duitse versperringen steken. De eerste Engelse leden der ge allieerde contróle-commissie zijn. naar ..Stockholms Tldnlngen" meldt. Zater dag per vliegtuig uit Stockholm ln Helsinki aangekomen. De Britse dele gatie zal uit ongeveer dertig personen bestaan, onder wie Engelse zaken lieden. die vroeger ln Finland hebben gewerkt. /~t"* ot de kern ld'tOen van wijlen de X libjrale economie behoorde een wereldorde waarin allerlei lastige obstakels zouden zijn weggenomen. Zulke obstakels waren b.v. de tolmu ren, die de vrije handel ln de weg stonden. In vele toonaarden hielden liberale economen en liberale staats lieden donderredevoeringen tegen be lemmering van die vrije handel. De tolmuren echter werden bij iedere nieuwe redevoering een steen hoger. En ten slotte kon geen tolmuur hoog genoeg gebouwd worden om er de kapitalistische tegenstellingen achter te verschansen. Invoerverboden, contlngenteringen en boycot, het werden verschijnings vormen van een systeem, dat niet eens meer de schijn van een fiscale rechtvaardiging aannam en dat ten slotte naar politieke tegenstellingen greep om nog radicaler vormen te kunnen kiezen. Niemand gelooft Op dit ogenblik nog in ernst, dat het Verdrag van Versailles een document van onbaatzuchtige mensenliefde was. De geallieerde mogendheden zagen na de eerste wereldoorlog de winst van hun vredestllctaat minder in de nieuwe rechtsorde, waarvan zij de mond vol hadden, dan in de uit schakeling van een gevreesden con current. En inbreuken op het Ver drag van Versailles boezemden hun slechts weinig belangstelling ln. zo dra hun handelswinsten er niet door in gevaar schenen te komen. Wellicht heeft niets aan deze mo gendheden meer aanstoot gegeven dan het feit. dat Duitsland politiek en economisch nieuwe, uit ontwrich ting en werkloosheid bevrijdende wegen vond. Juist in de jaren, waar in een crisis zonder w?erga elders de liberale wereld, teisterde. Terwijl om streeks 1933 -het liberale westen steeds nieuwe millioenen werklozen de straat op zond, schrapte Duits land de werkloosheid uit zijn maat schappelijk woordenboek, terwijl het liberale Westen afgleed in een malaise, waartegen de knapste kop pen tevergeefs een geneesmiddel zochten, schiep Duitsland na Jaren van gedwongen ellende Juist toen de voorwaarden voor een nieuwe toe komst. Zó snel dreigde de benadeel de van Versailles aldus tot den be voordeelde van deze crisisjaren te worden, dat tolmuren en invoerver boden geen voldoende waarborg meer boden aan de verschrikte libe rale wereld Politieke muren „ver beterden" de tolmuren. Eén ding heeft daarbij de demo cratische wereld op het punt van de politiek, de liberale wereld op het punt van de economie nimmer be grepen: dat elk stelsel ten dode op geschreven ls. wanneer het zich niet met eigen middelen kan handhaven. Zodra de democratie naar ondemo cratische middelen greep om den on- welgevalllgen nieuweling te weren, zodra de liberale economie de tol muren en contingenterhigen niet meer uit haar praktijk wist te hou den op dat ogenblik was zij een leer zonder leven geworden, een over leefd systeem. Die overwegingen krijgen nieuwe actualiteit, nu de wereld van het ene ,.orden!ngs"-plan na het andere hoort en daarin onveranderlijk de onmacht der democrat lsch-llberale ordescheppers terugvindt. Wat thans over de conferentie van Dumbarton Oaks ruchtbaar wordt, culmineert in het systeem van eèn „veilig heidsraad". die weinig anders be lichaamt dan de baatzuchtige machtsheerschappij van de drie „groten": Sowjet-Unie, Amerika en Engeland. Wat tot de wereld doordringt over het zg. plan-Morgenthau is nog erger: een botte vernietiglngs- en wraakpolitlek, die Duitsland geen herstelbetalingen op wil leggen, „om dat het wel nooit meer in de ge legenheid zal zijn. geld te verdie nen" en die onder het voorwendsel van militaire controle de Duitse industrie voor altijd uitschakelen wil. om een winstgevend afzetge bied aan de Amerikaanse te ver zekeren. Zulke averechtse „vrijheid"' en zulk een onoprechte „vrijhandel" aijn dermate in strijd met de tendenzen der geschiedenis, dat men er slechts één gevolgtrekking uit maken kan. Het is ook hier weer de leer zonder werkelijk leven, die zich zo vrij- moedig-destructief aandient. een leer die in haar uitingen de eigen stellingen nadrukkelijk weerlegt en daarmee het eigen vonnis velt. Voor alle Europese volken is echter met dit vonnis een rechtstreeks, tastbaar belang gemoeid. Het gaat den winke lier niet goed. als het zijn klanten niet goed gaat. Het bredere verband der Europese volkengemeenschap be duidt de bedelstaf voor het Duitse volk en tevens de economische ont wrichting van alle volken., die nu eenmaal op Europese uitwisseling zijn aangewezen. Ook ln Europa is haat een slechte raadgeefster. En in Amerika heb ben de heien van Wallstreet hun eigen opvattingen over de zin van een Europese welvaart. Goring: „Nooit capituleren" BERLIJN, 15 Oct. Rijksmaar schalk GÖring heeft een -bezoek ge bracht aan een nieuwe grote wapen fabriek in Mldden-Dui island. Hij sprak de arbeiders toe en zelde, dat de vijandelijke mogendheden, hoewel zij al hun macht tegen Duitsland verenigen, toch -niet zullén overwin nen. Met den vijand zou tevens het bolsjewisme in Duitsland komen. Daarom moeten wij alle moeilijk heden en ontberingen op ons neimen. alleen capituleren mag Duitsland nooit. Werken, wapensmeden en vechten, nog feller en taaier dan te voren. moet thans het parool zijn, al dus de Rijksmaarschalk. 1 Besprekingen met Churchill STOCKHOLM. 15 Oct. Radio New York heeft hedenochtend ge meld. dat Mikolajczyk de voorafgaan de dag te Moscou ren onderhoud met Churchill heeft gehad dat ruim twee uur duurde. Verder heeft gisteravond een bespreking tusseh Churchill en Stalln plaatsgevonden, die meer dan vijf uren heeft geduurd. Directeur: H J. Kerkmeester. Bus- eum- hoofdredacteur; Hendrik Llndt, Amsterdam; plv. hoofdredacteur; lr. A- H. de Haas van Doraser, Haarlem; binnenland: J. v. Grieken: illustratie en opmaak; R. Kampstra; volkscul tuur en kunst: M Woltera, muziek: O. K Krop: «port: J J Liber; adver tenties: A H. lammera, allen te Am sterdam. 113 Ü'rig" 'ge iten on- (eiwoede t steeds le resul- iken ge- twee a torpe- egkamp- krulsers nbekend eid, die lila aan i strljd- zedangd. de daar- n vljan- rond ge- ischepeiv chadlgd. egtulgen zijde er ug. n Koiso iletlgen- >lag vloot (resident t de Ja- IJ mede ogenblik ekomen. i de ar en Y oor- Het Ja- aen. Er de mlll- rden lev IJzenen Maandagavond heert Herroepen, noopte de Duitse regering reeds Maandag in de loop van de dag tot een officiële verklaring, waarin o.a. gezegd werd: Rijksbestuurder Horthv heeft voor de Hongaarse omroep een verklaring afgelegd, waaruit blijkt, dat hij bui ten het parlement om en zonder de mening van het Hongaarse volk te vragen bij de bolsjewisten te Moskou om een wapenstilstand heeft ver zocht. De bedoelde proclamatie van Horthv is dus nu door Horthv zelf herroepen en de^Rijksbestuurder heeft zich duidelijk aangesloten bij het parool „doorvechten", dat de chef van de Hongaarse generale staf i eeds directna het bekend worden van de eerste proclamatie van Horthy uitgaf. De officiële Duitse verklaring van Maandag eindigde met de vaststelling: „De Duitse regering weet. dat het Hongaarse volk en zijn soldaten be reid zijn. aan de zijde van Duits land tegen den binnengedrongen van het Hongaarse volk verzekerd ls." Gesn invloed op weermacht De politieke gebeurtenissen (de inmiddels herroepen verklaring) had den trouwens op de Hongaarse weer macht niet de geringste invloed ge had. zo verklaarde men heden in 'bevoegde militaire kringen van de Rijkshoofdstad. In de WlDielmstrasse werd Maandag vaa'rd. Met het oog oj3 de buitenge wone omstandigheden en de maat regelen die voor deze toestand moe ten worden genomen, heb ik beslo ten een regentschapsvaad te vormen bestaande uit drie leden. Tot de vor ming van de regentschapsraad en tot de indiening van het wetsvoorstel over de gerechtigdheid tot leiding der Staatszaken in opdracht van den koninklijk Hongaarsen ministerpresi dent, leid ik voorlopig de Staats zaken opdat door een vertraging in ons .vaderland en de natie geen ern stige schade en gevaren ontstaan. Nieuwe regering Maandagochtend ls al een nieuwe Hongaarse regering gevormd: Minister-president en plaatsver vangend Rijksbestuurder is Franz Szalasi. plaatsvervangend minister president Eugen Szoelloesi, minister van buitenlandse zaken baron Ga briel Kemeny, minister van binnen landse zaken Gabriel Vajna. Honved- minister en tevens chef van de gene rale staf kolpnel-generaal Beregfay, minister van justitie. Ladislaus Budinsky, minister van eredienst Franz Rajnisa. minister van finan ciën Remenyi-Schneller (zoals tot dus Szasz, minister van landbouw Graaf ver), minister van handel Ludwig Fidel Palffy. minister van nijverheid Emil Szakvary, minister voor de ravitaillering Bela Jurcsek (zoals tot dusverre). Bovendien hebben in het kabinet .itr6 ^in.irg, ui ie nnuioLt.i'ö v-x/wuci por tefeuille met speciale, in verband met de oorlog staande taken. Dit zijn Emil Kovarcz voor het totale gebruik van arbeidskrachten voor de öorlog. generaal Hellebronth voor de oorlogsindustrie en Kassay voor de propaganda. Dit nieuwe kabinet moet een coali tie-kabinet genoemd worden met een uitgesproken pijlkruisers-karakter. Behalve de minister-president en zijn plaatsvervanger zijn lid der partij van de pijlkruisers vijf minis ters: de minister van landbouw Palffy is leider van de Hongaarse nationaal-socialistische partij, de ministers van nijverheid en financiën zijn uitgesproken ouae vaklieden. Het ministerie van eredienst dat. in handen is van den bekenden publi cist Franz Rajnisa is het enige mi nisterie, waarover de partij van Imredy in het nieuwe kabinet be schikt. Tot leden van de regentschaps raad zijn benoemd: de minister van defensie Beregfay. de minister voor eredienst dr. Rajniss en dr. Sandor Csia. In de nacht van 10 op 11 October Is Verona opnieuw het doelwit ge weest van een vijandelijken luchtaan val^ Verscheidene kerken en vele woon huizen ln alle delen der stad werden vernield. Tot dusverre zijn 23 doden en 15 gewonden geteld. Een andere zware terreuraanval was gericht op Bologna. 'beter, te lachen, dan te huilen om zulk „volkstoneel"! Nieuwe aardappelbon één kilo DEN HAAG. 16 Oct. Aangezien enig misverstand blijkt te bestaan oVer de nieuwe aardappelbon, vesti gen wij er de aandacht op. dat voor het tijdvak van 15 t.e.m. 21 October in de provincies Noord-Holland. Zuid-Holland en Utrecht één kg. aardappelen beschikbaar wordt ge stel® op elk der bonnen 1-60, 1-61. 2-60. 2-61. 3-60. 3-61 en 4-60. voor zover men deze bonnen althans niet voor het gebruik van maaltijden uit de Centrale keuken heeft ingeleverd. Bon 18 jam en stroop verlengd DEN HAAG. 16 Oct. De geldig heidsduur van de bonnen 18 van de noodkaart. voor 250 gram jam of stroop, is verlengd tot en met 28 October a.s. Eten in België STOCKHOLM, 16 pet De Belgi sche minister voor het Voedingswezen. Delsinne. heeft, volgens een Reuterbe- rlcht uit Brussel, op de persconferen tie verklaard, dat de geallieerden niet in staat zijn scheepsrulmte of een haven ter beschikking van België te stellen. De geallieerden zullen België op zijn vroegst vap Januari 1945 af helpen met de Invoer van graan. meter het tempo opvoerde. Twintig meter voor de laatste ronde ging An- dersson onweerstaanbaar HAgg voorbij en won ln 5 min 12.6. De tlld van HÜgg was 5 min. 13.2. Zelfs over 3CC0 meter, de speciale afstand van Hagg, toonde Andersson zich de meerdere. In Malmö zegevierde Andersson op deze afstand ln 8 min. 20.8 en liet Hiigg 10 meter achter zich. Aftdersson heeft hiermede dit Jaar 7 overwin ningen op Hiigg behaald, waartegen over Hiigg er slechts één kon stellen. Wellicht ls de Fin Vlljo Helno nog een snellere loper dan belde Zweden. Zoals wij reeds hebben gemeld, ver beterde hij het wereldrecord van zijn landgenoot M&kl op de 10.000 meter met niet minder dan 17.2 sec. en bracht het op 29 min. 35.4. Ondanks deze prachtige prestatie is het wereld record op de 10.000 meter nog een van de zwakste. Insiders geloven, dat het record op 29 min. 10 sec. ls te brengen. De thans destlgjarlge Helno ls ook op de kortere afstanden zeer goed thuis. Onlangs liep hij de 2000 meter ln 5 min. 20.87. de 3000 meter ln 8 min 14.2 en hij hoopt eerstdaags tezamen met H&gg en Andersson het wereldrecord op de 5000 meter, dat OP naam staat v. :i Hiigg met 13 min. 58,2, op 13 min. 50 sec. te brengen. Directeur: H. J. Kerkmeester. Bus- sum; hoofdredacteurHendrik Llndt, Amsterdam; plv. hoofdredacteur; lr. A. H. de Haas van Dorsser, Haarlem; binnenland: J. v. Grieken; illustratie en opmaak: R. Kampstra; volkscul tuur en kunst: M_ Wolters; muziek: G. K. Krop; sport: J. J. Llber; adver tenties: A H. T-ammera, allen te Am sterdam. K 113 Volgênsrde ft de vljaad IJszee hib- .llen van een Viland af[e- gers wierpen verschillende ftsland. wtur- :eutrum van htdpelartlle- hoten negtn- vllegtulgtn nacht werd Istische vlitg- Het Inten. t van de dag stom- tanks t Oosten ruggenhfrfd s los, zoi Ier enetratief te invallen br- wangen De jrden v( luchtaarjai- troepen i. ut probeède ln iet igerHHi M d met st ke •stroomde ilen. De in. Bijna •tste verb roeste.pl; en.i Na ikte het door stfeke tijdelijk en. De •aanval k- lat de weer moe an vooru et meer 134 gevft. lis in Dl se leven en dood ln gevaar werd gebracht en de eer van de natie werd geschon den, bracht zij hem er toe de trouw aan den bondgenoot te breken en de kameraadschap met den Duitsen wa penbroeder, die met ons gemeenschap pelijk de grenzen verdedigt, ln gevaar te brengen. De rijksbestuurder duldde ook. dat er ln de rug van de vech tende Hongaarse en Duitse troepen arglistige en moorddadige machina ties ontstonden, die streefden naar een militaire ineenstorting. Sinds October 1936 heb lk herhaalSj delljk de aandacht van den rijksbe stuurder er op gevestigd, dat hii in gemeenschappelijk overleg met de na tie die levenskwesties naar een oplos sing moest brengen, die alle volken van Europa uit eigen initiatief en volgens hun natuurlijke levenswetten moeten oplossen. Mijn streven was vergeefs. Ik moest kiezen tussen na tie en grondwet, tussen gerechtigheid en rechtsnorm, tussen leven en wet. Ik koos de natie, de gerechtigheid en het leven. Wij voeren een vrijheidsstrijd. Die strijd eist, dat elkeen onbeperkt, on verwijld en zonder aarzelen, vastbera den Zich daaraan wijdt. Een verrader en moordenaar Jegens zijn volk ls hij, die de hoogste krachtsontplooiing van onze natie belemmert en naar eenpa rige wil verstoort. Fundament van deze strijd -is: wij vernietigen of wij worden vernietigd. Ons leger ls de ijzerharde vuist van- de natie. Het leger eist van het vaderland, dat het gesloten achter haar staat, opdat het den strijd snel en zegevierend kan vol tooien. Het vaderland eist van het leger, dat het zijn plicht dapper en trouw tot den dood vervult. Tussen vaderland en leger moet eenl levens- en lotsgemeenschap ontstaan. Voor ons staat als duidelijk doel: de nationale en sociale vrijheid, zelf standigheid en onafhankelijkheid van onze natie ln de gemeenschap der Europese volken Ml In geloof en mijn overtuiging ls. dat onze natie haar historische plicht zal vervullen, dat wij aan de zijde van Duitsland. Italië en Japan en hun bondgenoten de zekere overwinning tegemoet gaan." Duits commentaar De diplomatieke correspondent van het D.N.B.Horn, schrllft o.a.: In Hon garije ls het gekomen tot üe ophelde- is -aigecreaeii. zuri zen.ere misverstanden uit de weggeruimd. Er blijkt uit, dat de Zondag door de zen der Boedapest verspreide oproep» van Horthy tegen zijn wil door vreemde hand ls voorbereid, en wel door een misdadige kliek, die de politiek van den rijksbestuurder trachtte te onder mijnen, De samenstelling der nieuwe regering biedt de waarborg, dat thans een politiek wordt ingeleid, die uit sluitend de strijd om vrijheid en zelf standigheid beoogt, waarbij het Groot- Duitse rijk met alle middelen het be- vriènde en verbonden volk wenst te helpen. Militajr proces in Slowakije PRESBURG. 17 Oct. Voor het militaire gerechtshof ls een proces wegens hoogverraad en desertie aan hangig gemaakt tegen den oud-minis ter van defensie generaal Catlos, tegen drie kolonels, een luitenant-kolonel, een aalmoezenier met de rang van kolonel en een majoor. Deze officieren hebben volgens de officiële medede ling deelgenomen aan de voorberei dingen van een putsch ln Slowakije en zijn naar de benden overgelopen. Ook ls een proces aanhangig gemaakt tegen twee kolonels der gendarmerie. Nieuwe strijd bij Formosa TOKIO. 17 Oct. Het keizerlijke hoofdkwartier ^naakte r.eden bekend: Japanse luchtstrijdkrachten vielen Ln de nacht van 15 op 16 Oct. In de wateren ten oosten van Formosa een nieuwe vijandelijke vloot aan en be schadigden een vllegkampschlp en een slagschip. Het slagschip bleef stuur loos liggen, terwijl op het vliegkamp- schip een zware explosie ontstond. U maakt brandbommen toch on schadelijk, maar blijft van alle andere onbekende projectielen af en leert jdat ook aan uw kinde ren? f Voorlichtingsactie hoofdin spectie luchtbescherming) wordt dubel betast met de waaieren de sprieten. Pas als het in in orde, is, mag hij door. Zo'n mierenhoop is nu de grote stad. Er heeft een stok in geroeyd, die heet Honger eji er heeft een stok naar gewézen, die heet Koude en de mieren rennen, rennen voor hun le ven en slepen, slepen Was daar van de zomer niet de Tarwelaan? Liep daar niet de Aard- appelweg? De mieren rennen. Maar de tarwe is de laan uit en de Aard- appelweg is weg. Verkeer gestremd. Gesperrt. Dan zoeken ze maar het Groentepad. En dat mag en er is. En dan zoeken ze maar de Perenstraat en de Appelenkade en ze laden, sle pen en lossenof hun leven er van afhangt. En bij de ingang van de steden staan de controlerende mieren en tasten en voelen en pas als het in orde is, mag de mier door... TIJL. Britse vertegenwoordiger in Finland benoemd STOCKHOLM. 17 Oct. De Britse ministeries van buitenlandse zaken en oorlog delen mede. dat Shepherd ls benoemd tot Brits politiek vertegen woordiger ln Finland. Hij zal zich bin nenkort daarheen begeven met een kleine staf. ln gezelschap van de Brit se leden der geallieerde controlecom missie voor Finland. Shepherd neemt een overeenkomsti ge positie m als de Britse politieke vertegenwoordiger in Roemenië Het zal zijn taak zijn, ln alle politieke aangelegenheden een direct contact tussen de Britse en de Finse regering te handhaven. Het Parljse blad „Solr" jneldt. dat admiraal Platon. oud-onderstaats secretaris aan het ministerie van ko loniën. te Limoges ls doodgeschoten na een onderzoek door een krijgsge- recht Voorts ls Darquler de Pallepolx. oud-commissaris voor Joodse aangele genheden, terechtgesteld. •.L(,irsUlCvj„o.lVf lilVgtLUl. ÏJl wettelijke bevoegdheden berusten bij den maarschalk en bij hen op wie hij ze heeft overgedragen". Post niet via Rode Kruis DEN HAAG. 17 Oct. Door de koeriers van het Nederlandse Rode Kruis mogen alleen worden meegeno men ambtelijke dlenststukken van V.j» Nederlandse Rode Kruis Postzakken van de P.T.T. en losse particuliere brieven mogen ln geen ge val door het Nederlandse Rode Kruis worden vervoerd. Dit verbod geldt ook voor ambtell Ike stukken van depar tementen of andere officiële bureaux. VOOR DE KINDEREN Tijdelijk afscheid Beste meisjes en Jongens. Ik heb tot mijn spijt mijn kinder hoekje moeten staken, omdat door de verkleining van de krant geen ruim te meer voor ons heekje overbleef. Daarbij kwam nog. dat ik op mijn laat ste twee raadsels nog rqaar zo weinig oplossingen binnen kreeg, dat zelfs geen prijzen meer verloot konden wor den. De laatste keer waren er in het geheel maar drie goede oplossingen. Ik weet wel. dat komt natuurlijk, om dat jullie de brieven niet meer op tijd in Amsterdam kunnen krllgen. WIJ moeten dus nu maar wachten met de voortzetting van ons hoekje, tot dat er weer volop papier ls en tot dat de post haar werk weer gewoon kan doen Daarom neem lk voor deze tijd afscheid van Jullie Help vader en moeder maar flink ln deze moei lijke tijd. Dat doe Je het best door opgewekt te zijn. trouw Je wérk voor de school te doen en niet te klagen, als eens Iets anders gaat dan Je zelf wel graag zou willen. Weest ln deze tijd ferme Jongens en lieve meisjes, waarop vader en moeder trots kunnen zijn. dan ls Oom Jan dat ook. De har telijke groeten van Jullie OOM JAN De zon gaat heden onder te 17.39 en morgen op om 7.11 uur. Maan op om 8.05 uur en onder om 18.39 uur. 24 Oct. E.K., 31 Oct. V.M., 7 Nov. L,K., 15 Nov. N.jVL .-oo's .joirit'Hj rii een uur. mM?r i hebben vele minuten nodig in rile na?»r oentiirieier te va])<4>. W^rom zo langzaam? Omdat in de natuur de wind dia lichte sporen een eindweegs T^eenepmt. zodat de veir«oro:d,r>«.v<»rt ^e soort gewaarborgd is. En omdat de wind onberekenbaar ls pn mis- seh'pn riu'ren^pn ."moren het wnter 'n blaast of op vprireerrip terre'nen brengt (epn paddenstoel dtp op klpl- erond hoort, kan ln het zand niet groeien) produceert de paddenstoel riu'zenden en duizenden sporen Uit die sporen groeit een mycelium, daaruit volgende herfst een padden stoel. Dat. weten wij. moderne mensen. M*"r onze voorouders zagen die zaak ^nders... Mussert bij de Landwacht UTftECHT. 17 Oct. De persdienst der N.S.B. deelt mede: Op Maandag 16 Oct. J.l heeft de Leider formaties van de Landwacht in Soestdulnen. Bllthoven en Utrecht ge ïnspecteerd en vervolgens de man schappen toegesprokênIn zijn rede sprak de Leider over de toekomst van ons volk en gaf uiting aan zijn on wrikbaar geloof ln de overwinning In aansluiting op deze Inspectie bracht de Leider een bezoek aan een hospitaal. Rijkspostspaarbank in Augustus DEN HAAG. 16 Oct. In Augustus bij de Rijkspostspaarbank rond 31 mlllloen gulden ingelegd (v.J. 32 mll lloen) en rond 9 mlllloen terugbetaald (v.J. 14 mlllloen). Over Januari t.m. Augustus 1944 be draagt het saldo van lnlegglngen en terugbetaling ruim 154 mlllloen gul den (ruim 163 mlllloen ln 1943). Directeur. H J Kerkmeester. Bus- •um; hoofdredacteur: Hendrik Llndt. Amsterdam; plv. hoofdredacteur; lr. A. H. de Haas van Dorsser, Haarlem; binnenland: J. v Grieken; illustratie en opmaak: R Kampstra; volkscul tuur en kunst M Wolters. muziek: G K Krop; sport: J J Liber; adver tenties A. K Lammera. 'allen te Am. •terdana. 5 hj

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1