HET DAGBLAD HET DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Zware gevechten ten Zuiden van de Wester Schelde De landengte naar Zuid-Beveland weer vrij Hardnekksge strijd om Aken Grote tankslag bij Debreczen Een dagorder van Von Rundstedt Strijd met versterkte landingsformaties Toelichting op de bonnenlijst Ongezond optimisme Geallieerden willen Scheldemond snel in hun bezit hebben Nieuwe landingen bij Hoofdplaat UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER, 12 Oct. Het opperbevel van de Duitse weermacht maakt bekend: In Nederland zijn de laatste dagen nieuwe zware gevgfhten ontstaan in het bruggenhoofd Ten zuiden van de Wester Schelde. De ten Oosten van Ereskens gelande vijand leed door artillerievuur en tegenaanvallen zware verliezen. De naar Züid-Beve- land leidende landengte, die door zware Canadese aanvallen tijdelijk afgesneden was, werd weer vrijge vochten. In de slag om Aken drongen onze tegenaanvallen de Amerikaanse for maties ten Noorden van de stad in de verdediging. Ten Oosten van de stad heeft de vijand na zware stTijd enig terrein kunnen winnen. Onze grenadiers sloegen in het woud van Roetgen den met sterke strijdkrachten herhaaldelijk aanvallenden vijand Waffen fl behaalden ten Noorden van Warschau een volledig afweersucces op de aanvallende bolsjewieken. Ook ten Zuiden van Rozan en bij Wilko- wisjken bleven vrij sterke vijandelijke aanvallen vruchteloos. De zware ge vechten ten Noorden van Tilsit en in het Memelgebied duren nog steeds voort. 42 vijandelijke tanks werden vernietigd. Pogingen van den vijand ons bruggenhoofd om Memel ln te drukken, mislukten door de taaie tegenstand, van de bezetting. •BIJ. Riga gingen de bolsjewieken met talrijke formaties infanterie en tanks tot de aanval over. De stormloop stortte Ineen. De op het schiereiland Sworbe aanvallends bolsjewieken wer den afgeslagen. Een landmgspoglöfc van het Westen uit werd verijdeld. Aan het IJszeefront sloegen onze bergjagers ln zware gevechten de om singel ingsaanvallen van overmachtige, sowjetrussische. strijdkrachten af en vernietigden daarbij een bolsjewistisch regiment. De op het Vissersschier eiland gelande' vijandelijke strijd krachten werden opgevangen. BIJ luchtgevechten boven Petsamo op 9 en 11 October verloren de sowjetr-us- sen 110 vliegtuigen, waarvan 89 door Jagers. Amerikaanse terreurvli^gers wier pen bommen op We enen, Keulen en Koblenz Afzonderlijke Britse stoor- vllegtuigen vielen ln de afgelopen nacht de Rijkshoofdstad aan. Ondanks moeilijke omstandigheden voor de af- moor ,la lnnhtH/ulartillarla var» Ie JAARGANS No. 241 VRIJDAG 13 OCTOBER 1944 HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER. 11 Oct. Het opperbevel van de weermacht deelt mede: „In het gebied van Aken zetten de Amerikanen, ondanks de gedurende de voorafgaande dagen geleden grote, bloedige verliezen, hun pogingen om de stad te omsingelen, hardnekkig voort. Onze troepen bieden verbitter de tegenstand tegen de sterke vijan delijke strijdkrachten. Ook ten zuid oosten der stad wordt in liet bos van Roetgen hevig gestreden. Aan het overige westelijke front kwam het wederom ten noordoosten van Nancy, in het bos van Parroy en aan weerskanten van Remiremont tót hevige gevechten. Uit de steunpunten en vestingen aan de kust van het Kanaal en van de Atlantische Oceaan worden geen be langrijke wijzigingen gemeld Patrouillevaartuigen der marine heb ben ln de afgelopen nacht voor de Nederlandse kust wederom twee Britse torpedomotorboten tot zinken ge bracht en drie andere zwaar bescha digd. Onder de indruk van hun tegensla gen en verliezen hebben zowel de Amerikanen als de Britten ln de Et- rusklsche Apennilnen en aan de Adri- atlsche kust gisteren slechts vrij 2wakke, over het geheel vruchteloze, aanvallen ondernomen. Op de Balkan zijn onze grenadiers en bergjagers ra voortdurende gevech ten gewikkeld met Sowjet-formatles aan de beneden Morawa en ln het ge bied van de beneden Theiss. In Zuid-Hongarlje sloegen Duitse en Hongaarse troepen vijandelijke pogin gen over de Theiss te trekken af. De zuivering van de westelijke oever* der rivier ten zuidep van Scongrad maakt goede vorderingen. Ten zuidwesten van Debreczen heeft jzlch een grote tank slag ontwikkeld ln het verloop, waar van op 8 en 9 October 162 vijandelijke pantserwagens werden vernietigd. Ten westen van Grosswardeln wer den bij de afweer van vijandelijke aanvallen van 50 aanvallende pantser wagens er 26 stukgeschoten. Aan de passen der Woudkarpathen ondernam de tegenstander slechts ver geefse vrij zwakke aanvallen. Ten noorden van Warschau en ten zuiden van Rozan gingen de bolsjewis ten na hevig artillerievuur tot sterke aanvallen over. Zij werden ln hoofd zaak afgeslagen, penetraties door on middellijke tegenaanvallen opgeruimd of vernauwd. Ten noorden van de Memel misluk- 1 Eerste grote luchtaanval op Japan TOKIO, 11 Oct. Terwijl de alge mene aandacht nog geconcentreerd was op de Amerikaanse operaties tegen de Phllippijnen, ln het gebied van de Palau-eilanden. verschenen. aldus meldt Interlnf, plotseling ra de vroege ochtenduren van 10 Oct. sterke vijan delijke zeestrijdkrachten, ra de wate ren ten zuidoosten van het Japanse moederland en ondernamen de eerste grote luchtaanval op Japanse eiland- provinciën. Uit het karakter van de aanval kan geconcludeerd worden, dat de vloot- fonrtatle van den vijand hoofdzakelijk bestond uit vllegkampschepen. van waar ca. 400 vliegtuigen ln vier golven tussen 7 uur des ochtends en half vier des middags de eilanden der Rioe Kioe-groep aanvielen. De eilanden groep van Rloe Kioe ls de zuidelijkste Japanse eilandengroep, omvattende de provincies Kagosjlma en Okinawa, die zich waaiervormig als een grendel voor het Chinese vasteland uitstrekken. ten aan de Oostprulslsche grens en ln de Memelertop nieuwe doorbraak pogingen der bolsjewisten door de vastberaden tegenstand van onze divi sies. Tauroggen werd na verbitterde gevechten ontruimd. Ten zuidoosten van Libau, ln het bruggenhoofd van Riga, alsmede op de landengte naar het schiereiland Sworbe liep de vijand vergeefs storm op onze stellingen en verloor htl ln deze gevechten 46 pantserwagens. Aan het Finse zuidelijke front wer den de laatste dagen herhaalde pogin gen der Finnen om onze dlstan- ciëringsbeweglngen te hinderen, ver ijdeld. Aan het front van de IJszee zijn de bolsjewisten tot sterke aan vallen overgegaan teneinde door onze stellingen ln het gebied van Petsamo te stoten. Hevige gevechten zijn ont staan. Op het Vlssersschlerelland zijn onze bergjagers ln gevechten gewik keld met gelande vijandelijke strijd krachten. Storingsvllegtulgen wierpen ln pe afgelopen nacht hier en daar bommen op Westduits gebied en ln Oost-Prui sen." Onthullingen over het plan-Morgenthau STOCKHOLM, 11 Oct. In de Jongste editie van het Amerikaanse tijdschrift „Time" worden sensationele onthullingen gepubliceerd over bijzon derheden van het plan-Morgenthau. Volgens de „Time" heeft het plan de volledige ondersteuning gevonden van president Roosevelt. Het zou de vol gende punten bevatten: 1. Verwijdering van alle Industrieën uit Duitsland, resp volledige vernieti ging van alle overgebleven Industriële Installaties. 2. Permanente, sluiting van alle Duitse mijnen, voor zover er na de ge- bledsafstand nog mijnen zijn overge bleven. 3. Afstand van het Saargebied eri van alle industriegebieden in het Rijn land aan Frankrijk, alsmede afstand van Oost-Pruisen aan Polen. 4 Verdeling van alle grote lande rijen ln kleine boerenplaatsen. 5. Economische ondersteuning ln enigerlei vorm mag aan Duitsland niet verstrekt worden. Generlei levensmid delen, kleding of andere hulpmidde len als geneesmiddelen en dergelijke mogen het Duitse volk ter beschik king worden gesteld. De wederopbouw van spoorwegen of fabrieken ln Dults- lapd wordt verboden. 6. Gedurende verscheidene decen nia zal Duitsland door Sowjet-Russl- sche, Britse en Amerikaanse troepen, zo mogelijk gedurende een gehele ge neratie, bezet worden. 7 Geen herstelbetalingen, daar Duitsland toch niet de mogelijkheid zal hebben zulke betalingen te ver richten en Duitsland ook ln de toe komst generlei mogelijkheden gegeven mogen worden om geld te t'erdlenen. Omtrent de voorgeschiedenis van het plan meldt de „Time" nog. dat Roose velt het enkele dagen voor zijn ver trek heeft voorgelegd aan een commis sie uit het kabinet, bestaande uit Stlmson, Hull en Morgenthau. Huil en Stlmson zouden zich tegen dit pro gram van Morgenthau scherp verzet hebben. Zij waren van mening, dat een super-Versailles slechts een toekomsti ge Duitse generatie tot een nieuwe revanche-oorlog zou rechtvaardigen. Zij eisten weliswaar scherpe contróle- maatregelen, doch wilden aan de an dere kant Duitsland economisch weer op de been brengen. Alleen wilden zij er zeker van zijn, dat Duitsland niet weer militair een rol zou kunnen gaan spelen. Weet u, dat men op een bran dende brandstaa/bom geen water moet gooien, maar die bedekken moet met zand? Voorlichtingsactie hoofd inspectie luchtbesöherming. Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Te!. 24996 - Postgiro 184120 - Abonnementsprijs 21 ct. per week ot f2.73 per kwarteol. Losse nummers 5 ct. BERLIJN. 12 Oct. De oorlogs correspondent van het D.N.B. .ln het Westen. Alex Schmalfuss. meldt: Overeenkomstig een door den Dult- sen opperbevelhebber West. gen .-veld maarschalk von Rundstedt, uitgevaar digde dagorder is de Duitse tegen stand aan he westelijke front nog straffer geworden. „Ge hebt de vijand voor de poorten van het Rijk tot staan gebracht. HIJ zal echter weldra tot nieuwe grote aanvallen overgaan' aldus luidt het ln deze dagorder aan de ln het westen staande Duitse sol daten. De dagorder, die het aanvoe ren van reserves aankondigt, sluit met de woorden: „Elke poging van de vijand ons vaderland binnen te drin gen, zal mislukken door uw onwrik bare houding". Dat daarmede niet te veel ls ge- zezd. aldus Schmalfuss, ervaren de BERLIJN. 12 Oct. Met betrek king tot de strijd ln het Vlaams-Ne- derlandse gebied meldt Interlnf Bij aanhoudende druk der Brits Amerikaanse formaties op de zuide lijke monding van de Schelde, kwam het ln de loop van 11 October op- nieuw tot zware gevechten met de britse landingseenheden ln net ge bied van Breskens. Sedert Maandag, de dag der landing, hebben dez. een heden. ondanks het, y°°rt^u"nclt5JJê voeren van versterkingen en sterke ondersteuning door Britse ri>13SSts bommenwerpers en s!agvjlegejs. slechte geringe terreinwinst kunnen boeken. Ook gisteren gelukte het hun niet ln de rug der Duitse strijdkrachten te ge naken ofschoon zij de Duitse Uneisna sterke artillerievoorbereiding cn ver scheidene hevige bombardementen, steeds weer bestormden. De zwa£*,,gp liezen dezer landingsformaties stijgen lC Canadese strijdkrachten was het VIJ del» kgelukt de landverbinding met het eiland Walcheren te Énkele uren later wist een ^et sterke strijdkrachten ondernomen DuDltse te genaanval de hier opgerukte Canade zen op hun uitgangsstellingen terug te werpen en zodoende de verbinding vol ledig te herstellen. Hoewel de Cana dezen probeerden Iedere meter grond te verdedigen, konden zij tegen de stormloop der Duitsers geen stand hou den en na gevechten, die verscheidene uren duurden en voor belde zijden ver liezen opleverden, moesten zij het met zoveel t offers verkregen terrein weer prijsgeven. Een zwaartepunt lag voorts nog steeds ln het gebied van Aken. waar de Amerikanen er onder opoffering van grote verliezen aan mensen en mate riaal naar streven de stad ln te slul- gesteld, de zogenaamd Ingesloten stad zonder strijd over te geven, een els die natuurlijk werd afgewezen. Verdere eisen tot overgave door mid del van luldr rekers bleven onbeant woord. De zware verliezen, die zij de vorige dag ln het gebied ten noorden van Aken hadden geleden, noopte# de Amerikanen er toe zich hier overwe gend tot de verdediging te beperken, terwijl zij ten vulden en ten zuidoos ten, ondanks het ln de strijd werpen van massale strijdkrachten, doeltref fend tegengehouden, ten dele zelfs ln met élan uitgevoerde tegenaanvallen tot ver voorbij hu nultgangsstelllngen teruggeworpen konden worden. DEN HAAG. 13 Oct. Onder 250 gram grutterswaren kan worden ver staan: 250 gram gemengd meel ipan- nekoekmeel). gort, gortmout, gort- vlokken. gortbloem. alle soorten grut ten en gries, havergort. havermout, havervlokken, haver bloem, rogge- vlokken, aardappeltapioca en voe dingssuiker in poedervorm. 3121 gram voedingssuiker in vloeibare vorm, 4 liter gortpap. 3 pakjes gemalen gort met gesuikerde magere blokmelk. Op deze bonnen mag reeds van 13 October des middags twaalf uur af worden gekocht, uitgezonderd vlees, melk en taptemelk. TVv knnnatt 1UVW err II ttoT RO/nrPTl Ie JAARGANG No. 240 DONDERDAG 12 OCTOBER 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31. Leiden. Tel. 24996 - Postgiro 184120 - Abonnementsprijs 21 ct. per week ot f2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. BERLIJN, 11 October. De oor logscorrespondent van het D.N.B. ln het westen, Schmalfuss, schrijft o.m „Het forceren van de gevechten in de noordelijke sector van het eerste Canadese leger, noordelijk en noord westelijk van Antwerpen wordt gemo tiveerd door de wens van den vijand, de voor zijn aanvoer uiterst belang rijke haven van Antwerpen zo spoe dig mogelijk in gebruik te nemen. Hoe meer het jaar vordert en hoe veelvuldlger de herfststormen en de mist in het Kanaal worden, des te maer hebben de Anglo-Amerikaanse invasielegers behoeften aan een grote haven, die enigszins tegemoet kan komen aan de geenszins geringe eisen van de aanvoer. Daar de haven vn Antwerpen, die overigens ln haar buitengewoon uitgebreide Installaties aanzienlijke verwoestingen vertoont, niet door de Anglo-Amerikaanse trans portschepen kan worden gebruikt, zo lang de Duitsers ln het bezit zijn van de eilanden ln de Scheldemond. vooral van Walcheren, heeft Elsenhower thpns zijn bi^o*--*' - aandacht op deze frontsector gericht. De operatie, die oil dagen geleden was begonnen met hardnekkige pogin gen om de geallieerde bruggenhoofden over het Leopoldkanaal uit te breiden, -ls thans aangevuld en voortgezet met landingen bij Hoofdplaat, Hier ls, zoals uit het verhoor van gevangenen ls ge bleken, de negendè Canadese Infan teriebrigade. versterkt met delen van de vierde Canadese tankdivisie, geland. Deze brigade heeft reeds deelgenomen aan de gevechten ten noorden van Ant werpen. Sindsdien zijn hevige gevech ten ontbrand om het Duitse bruggen hoofd van Breskens. Noordelijk van Antwerpen kon de vijand oprukken tot Calmpthout, ter wijl hij met gepantserde verkennlngs- afdellngen ln de aanval op de verbin ding tussen Walcheren en het' vaste land de snoorweg bij Woensdrecht heeft bereikt. - - Deze operaties, die de laatste dagen gepaard zijn gegaan met zware lucht aanvallen op de dijken van Walcheren, moeten de toegang tot de haven van Antwerpen forceren. Met het oog op de zeer vergevorderde tijd getroost de vijand zich zware verliezen aan men sen en materiaal. De gevechten ln het gebied van Til burg en tussen Waal en Nedèrrijn ver minderden ln hevigheid, doordat het slechte weer het gebruik van de lucht macht belemmerde en Engelse en Amerikaanse formaties, zoals de erva ring heeft geleerd, slechts aarzelend tegen de Duitse soldaten opereren, als zij niet over een overmachtige steun van Jachtbommenwerpers beschikken. In de driehoek ArnhemNijmegen Den Bosch duurt de concentratie van strijdkrachten van het tweede Engelse leger voort, hetgeen wijst op een spoe dig begin van de verwachte grote aan val. Het spreekt vanzelf, dat men van Duitse zijde gebruik heeft gemaakt van de tijd, gewonnen door de dap pere tegenstand der Westwaldlvlsies en derhalve het vijandelijke offensief met kalmte tegemoet ziet. Interim meldt' over de strijd ln Zeeuws-Vlaanderen o.a.: Op 10 Oct hebben de Canadezen hun aanvallen op het Duitse bruggenhoofd aan de Schelde, na het aanvoeren van nieuwe versterkingen voortgezet. De nog voort durende Duitse tegenaanvallen gren delden de vijandelijke landlngsplek oostelijk van Breski ns over drie km. diepte en zes km lengte af. Sterke aan vallen deden de Caradezen voorts ten noorden van Maldegem aan het Leo poldkanaal. waar ztj ondanks zware verliezen niet meer bereikten dan een terstond afgegrendelde penetratie. Egypte zal verpachtingen jegens Engeland nakomen BERN, 11 Oct. -- Naar Exchange Telegraph uit Caïro meldt, heeft het nieuwe Egyptische kabinet voor het eerst vergaderd. Minister-president Maher Pasja verklaarde, dat het oude parlement een instrument van despo tisme. dictatuur en onrechtvaardigheid was geweest. HIJ stelde nieuwe verkie zingen en een verzachting der censuur voor. HIJ zal de betrekkingen met de andere Arabische landen blijven onder houden en alle verplichtingen Jegens Engeland nakomen. In dit bericht Wordt voorts gezegd, dat er sterke aanwijzingen voor een ontbinding van het parlement zijn. Belgische terrorisjen naar de frontlinie gestuurd BERLIJN, 10 Oct. Naar Interlnf meldt, zijn de verliezen der Engelsen ln het Nederlandse gebied zo hoog. dat Belgische terroristenbenden, totaal onvoldoende uitgerust, slechts met witte armbanden gekenmerkt, naar de frontlinie gestuurd moesten worden. Als gevolg van hun gebrekkige -strljd- ervarlng leden zij buitengewoon zware verliezen. De luchtaanval op Kleef BERLIJN. 11 Oct. Bij de ter- reuraanval op van Brits-Amerikaanse formaties bommenwerpers op de stad Kleef op 7 October werd de Zwanen burg. een van de markantste Neder- rijnse bouwwerken uit de 1 vroeg- Duitse geschiedenis, in puin gelegd. De Britse Admiraliteit heeft medegedeeld, dat de torpedojager Rockingham verloren'gegaan ls. De strijd om Alcen BERLIJN. 11 October. Naar vandaag te Berlijn van bevoegde zijde wordt verklaard, gaat de slag u.n Aken met onverminderde hevig heid verder. De Amerikaanse forma ties zijn in wekenlange gevechten, ctie met grote verliezen gepaard gingen, meter voor meter de stad genaderd, die thans bijna geheel is ingesloten. De sommatie tot capitu latie is door de Duitsers, die nog steeds him stellingen, hard en ver bitterd vechtend, handhaven, van de hand gewezen. De taaie verdediging, die van den aanvaller buitengewoon grote verliezexj heeft gevorderd en neg steeds vordert, heeft de Ameri kaanse leiding gedwongen tot het aanvoeren van nog meer formaties in het gebied van Geilenkirchen en tot wijziging van de oorspronkelijk in Zuidelijke, richting lopende aan- valsbeweging. De aanval is thans gericht op het Noordelijke front van het Akense gebied, waar hevige ge vechten zijn ontbrand. In de hard nekkigheid van de Duise verdedi ging rond Aken ziet men in kringen van militaire deskundigen een be langrijke factor voor de ontlasting van de overige frontsectoren. Dit is waarschijnlijk juist, daar Aken zeer sterke Amerikaanse strijdkrachten tot zich getrokken heeft. Als stad heeft Aken geen betekenis meer. daar door de Anglo-Amerikaanse terreuraanvallen in de tijd voor het begin van de invasie en later dooi de rechtstreekse gevechtshandelingen er nauwelijks meer een steen op de andere staat. Helmut Lent omgekomen BERLIJN. 11 Oct. Dultslands succesvolste nachtjager, luit.-kolonel Helmut Lent, kommodore van een .es kader nachtjager8 en drager van het Eikenloof met Zwaarden en Briljanten bij het Ridderkruis van het IJzeren Krui», is door een tragisch lot uit zijn succesvol leven weggerukt. De Führer heeft ter ere van den ontslapene een staatsplechtlgheld laten houden, waar bij Rijksmaarschalk Hermann Görlng de persoonlijkheid en de heldhaftig heid van den overleden pionier der Duitse "nachtjagers hulde heeft be toond. Ministers van Vichy zullen worden gearresteerd STOCKHOLM, 10 Oct. Volgens een bericht van de Britse Berichten dienst uit Parijs heeft de Franse ministeriële commissie besloten, een bevel tot arrestatie van alle ministers van Vlchy uit té vaardigen Naar de Suisse uit Genève meldt, ls het landgoed van Maarschalk Pétain ln Vllleneuve Roubet ln beslag geno men. Te Parijs zUn de schrijver José Germain en de zanger Tino Rossl door Gaullisten gearresteerd. De vice-voorzitter van het Syndi caat van Arbeiders in de Ame rikaanse Kledingindustrie, Luigi An- toni Orlandini heeft een reis naar Italië gemaakt. Hij zou daartoe door zijn Italiaanse afstamming gedreven zijn, in elk geval heeft hij zich over een tekort aan indrukken niet te be klagen gehad. Het resultaat van zijn ervaringen ls tot de openbaarheid doorgedrongen door een voordracht, die hij na zijn terugkeer in de Ver enigde Staten in Atlantic City ge houden heeft. En wat voor de open baarheid minder geschikt is, wil Or landini in een persoonlijk onderhoud aan Roosevelt mededelen. Er schijnt weinig kans op. dat van die persoonlijke mededelingen aan den Amerikaansen president veel ruchtbaar worden zal, maar ook wat Orlandinj voor het oor der wereld bestemde, is reeds uitermate leer zaam. Zo vertelde hij, dat een middag maal in Italië thans van 350 tot 500 lire kost en dat de Italiaansce arbei ders een dagloon van30 lire verdienen. Het zal belangwekkend zijn te berekenen, hoeveel maaltijden deze arbeiders van hun dagloon wel kunnen kopen, ware het niet, dat verreweg het grootste deel in het ge heel geen arbeid en dus ook geen dagloon heeft. Orlandini vertelde zijn Amerikaanse gehoor, dat mas sale werkloosheid, honger, prostitu tie" en misdaad de meest kenmer kende dingen in het door de geal lieerden bezette Italië zijn. Er ligt een kleine afstand tussen deze, door een Amerikaansen func tionaris in Amerika aan Amerika nen, medegedeelde ruige" feiten en het toekomstbeeld, dat de Italianen zich ruim een Jaar geleden geschilderd zagen. Sprak men er toen niet van, dat de Italianen naar hun arbeid en hun haardsteden tc-rut zbuócn kun nen keren, wanneer zij slechts bra ken met het „tyrannieke bewind", dat hun ln het ongeluk had gestort? Vreedzame arbeid blijkt nu eerst recht een luchtkasteel en ook na meer dan een Jaar schijnen de Ame rikaanse schepen met levensmidde len nog altijd slecht op gang te komen. Er sterven nu .slechts" 438 van de 1000-éénjarige kinderen, gelijk dat ongeveer een maand geleden in een ander Amerikaans rapport, dat van generaal William O'Dwyer, werd medegedeeld. Er sterven, kan men Orlandini geloven, bij gebrek aan melk thans 950 van elke 1000 Ita liaanse zuigelingen. Welke zin heeft het, zulke troos* teloze beelden van ellende telkens en telkens weer ter kennis te nemen? Om de schrijnende climax der ramp zaligheid vast te stellen, die met on ontkoombare zekerheid van ijdele beloften naar teleurstelling en van teleurstelling naar chaos en dood leidt, overal, waar de zon der „be vrijding" opging. Pessimisme staat gemeenlijk in een kwade reuk. Optimisme, zin voor blijmoedigheid en tot het koesteren van prettige verwachtingen, heet niet helemaal ten onrechte een der fun damentele voorwaarden voor een ge zonde levensdrang. Maar er bestaat ook een waarschuwend, gezond pes simisme en er bestaat omgekeerd een lichtvaardig, ongezond optimisme. Dat ongezonde optimisme is blind, gelijk de liefde in het bekende spreekwoord. Het gaat uit van onbe redeneerde en niet zelden van on beheerste sentimenten en doet alle onplezierige feiten, die zich op een afstand voordoen, met een vlotte handbeweging af. Tot plotseling een bom inslaat in de eigen woning of de honger loert aan de eigen haardstede. Is met name bij het véelbesproken hoofdstuk der „bevrijding" wat pes simisme gezond, nuchter pessi misme niet méér in overeen stemming met de Nederlandse tra dities van rustige werkelijkheidszin? Uitbetalingstermijnen voor Nederl. vrijwilligers DEN HAAG. 11 Oct. Het Für- sorgekommando beim HÖheren M- und Polizeiführer Nordwest maakt ae hier volgende ultbetalingst^rmijnen bekend voor Nederlandse vrijwilligers van a\le weermachtsonderdelen, de marine inbegrepen, die ondersteuning genieten: Dinsdag, 17.10.1944 in Utrecht, Nebenstelle Ersatzkomman- do. Woensdag, 18.10.1944 in Den Haag, Nebenstelle Ersatzkommando. Donderdag, 19.10.1944 in Amsterdam, Nebenstelle Ersatzkommando. UTRECHT. 10 Oct. De pers dienst der N.S.B. meldt: Het corres pondentie-adres voor de „Natiorfale Jeugdstorm" en den hoofdstormer is thans: dr. Nassaulaan 16, Assen. Het telefoonnummer is 2068. Poolse kringen ln Moscou heb ben, volgens Reuter, verklaard, dat de minister-president der uitgeweken Poolse regering:, Mtkolalczlk, uitgeno digd ls naar Moscou te komen om deel te nemen aan de besprekingen tussen Churchill en Stalln. De zon gaat lieden onder te 17.53 uur en morgen op om 7.01 uur. Maan op 1.27 en onder 16.46. 17 Oct. N.M., 24 Oct. E.K., 31 Oct. V.M., 7 Nov. L.K. Juist nu! „Een vos verliest w e 1 zijn haren, maar niet z'n streken"... dit oer oude Nederlandse spreekwoord Is de laatste tijd wel zeer ran toepassing op onzen gcincenschappclljkcn vijand, die sinds enige weken ook onze bodem betreden heeft. Flinke Nederlanders en goede vaderlanders erkennen n u het grote gevaar hetwelk hen dreigt. Zeer velen melden zich de laatste dagen voor de Waffen-## of de Landstorm-brigade. Meldt u zlrh eveneens! Onze grote helden uit het verleden gaven het voorbeeld, tien duizenden onzer beste Nederlanders volgden. Alle Inlichtingen en gratls-rels- blljetten worden bij de volgende aan- melding^bureau's der Waffen-## ver strekt. Den Haag, Korte Vijverberg 5. Amsterdam, Dam 4. Utrecht, Vredenburg 19. Groningen, Herenstraat 46. Enschede, Hengelosestraat 30. Hengelo, St. Janstraat 5. Directeur: H. J. Kerkmeester, Bus- sum; hoofdredacteur: Hendrik Llndt, Amsterdam; plv. hoofdredacteur; lr. A. H. de Haas vlln Dorsser, Haarlem; binnenland: J. v. Grieken; illustratie en opmaak: R. Kampstra; volkscul tuur en kunst: M. WOlters; muziek: G. K. Krop; eport: J. J. Llber; adver tenties: A H T.ammera, allen te Am* sterdam. K 118 drukten de vijand zowel ten noorden als ten noordoosten van Aken terug. De Amerikanen en hun Franse hulp troepen ondernamen aan weerszijden van Remlremont wederom een storm loop op onze bergstellingen. Na hevige gevechten konden zij zich ln het be zit stellen van een heuvel en van enige stukken bos. Het vuur van V.l op Londen duurt voort. Na de vergeefse doorbraakpogingen over een breed front, concentreert de vijand thans zijn strijdkrachten met 6terk gebruik van materiaal in rlog heviger mate ln de Etrusklsche bergen en aart de Adrlatlsche kust. Deson danks werd de aanvallende vijand ook gisteren overal afgeslagen. Slechts in een smalle sector kon hij enige hon derden meters optrekken. Aan de Li- gurlschr kust ondernam de vijand een aantal vergeefse aanvallen. Op de Balkan zijn gevechten ont staan met Bulgaarse formoties in het gebied ten oosten en zuidoosten van NisJ. Aan de benedenloop van de Mo rawa zijn ten zuidoosten van Belgra do gevechten aan de gang met de over de rivier getrokken Sowjetrussi sche formaties. Op .de westelijke oever van de boven-Thclss wierpen Duitse en Hon gaarse troepen de bolsjewieken op ver scheidene plaatsen ln tegenaanvallen terug. In het gebied van Debreczen en Grosswardeln ls de slag tot nog gio- tere hevigheid opgevoerd Zeventig vijandelijke tanks werden daarbij gis teren vernietigd. Onze slagvllegtuigen vernietigden in dit gebied tam i ka co lonnes van de bolsjewieken. In de oostelijke Beskiden heeft de vijand na het aanvoeren van nieuwe strijd krachten zijn aanvallen op de pas wegen hervat, zonder vorderingen te maken. Met gebruikmaking van ve-se dlv'- sies ondernamen de bolsjewieken ook ten Noorden van Warschau opnieuw een stormloop op onze stellingen. De meeste aanvallen stortten reeds in het artillerievuur ineen, arte andere wer den ln gevechten op korte afstand uiteengeslagen. BIJ Rozan kon de vijand, als gevolg van onze taaie ver dediging, slechts met zware Verliezen aan,- doden en gewonden geringe ter reinwinst "bevechten. In het gebied van de oene len-Me- inel zijn de onverpoosde met sterke Infanterie- en pantserstrijdkrachten ondernomen aanvallen van ae bolsje wieken mislukt door de hardnekkige tegenstand van onze troepen. Hot gar nizoen van Memel schoot bij d§ sue- iiiacnines. w-aaronuer u vrenirocorigc bommenwerpers. Grote luchtslag boven Formosa TOKIO, 13 Oct. Het Japanse hoofdkwartier deelt in een speciaal bericht mede: „De Japanse lucht macht heeft op 12 October oostelijk van Taiwan vijandelijke vlooteska- ders ontdekt en die in de nacht van 12 op 13 October herhaaldelijk aan bevallen. Voor zoverre tot dusverre bekend ls, werden een vijandelijk vliegkampschip en een oorlogsschip van niet herkende categorie tot zin ken gebracht en een tweede vlieg kampschip alsmede een oorlogsschip van niet-herkende categorie zwaar be schadigd. Sedert de ochtenduren van 13 Oc tober vlogen opnieuw vijandelijke vliegtuigformaties boven Formosa. In de wateren van Formosa en boven het eiland woedt op het ogenblik de grootste luchtslag uit de groot-Oost- Aziatische oorlog. Bijzonder opmer kelijk is bij deze aanval het feit, dat voor het eerst vliegtuigen van vlieg- krinipschepen en op het Chinese vasteland gestationneerde toestellen een gecombineerd luchtoffensief on dernemen. Tragische huwelijksdag BERN, 13 Oct Op het Vjerwoud- stedenmeer Voor Luzern ls Donderdag avond een ernstig ongeluk gebeurd Een uit 33 personen bestaand brui loftsgezelschap begaf zich ln een ge huurde motorboot naar Luzern. Vlak voor de stad kwam het vaartuig met een vrachtboot in botsing en sloeg om. Hierbij zijn twintig personen verdron ken. onder wie ook de bruid. De brui degom heeft het leven behouden. De Hoofd-inspectie van de luchtbescherming vraagt: Weet u, dat u alleen goedgekeurde zak lantaarns mag gebruiken om niet gevaar te lopew van inbeslag neming of boete? Op motorrijtuigen mac het teken van het Rode Kruis od witte onder grond sléchts dan gevoerd worden door burgers, en dit geldt ook voor artsen, indien- 1. het motorrijtuig voor gebruik in dienst van het Nederlandse Rode Kruis door dc. voor de standplaats van het motorrijtuig bevoegde Wchr- machtskommandantur (Ortskom- mandantur) is toegelaten en van een bijzondere vergunning hiervoor is voorzien, en 2. alleen bii gebruik van het motor rijtuig voor een rit in dienst en od last van het Nederlandse Rode Kruis en. onder geleide van een vertegen woordiger van het Nederlandse Rode Kruis, die zich als zodanig kan legi timeren, 3. Bii iedere rit buiten het ge bied van dc gemeente, waarin de standplaats van het motorrijtuig zich bevindt, moet bovendien een speciale rijvergunning van de. voor de standplaats van het motorrijtuig bevoegde Wehivnachtskommandantur (Ortkommandantur) kunnen wor den ovemeleed. waaruit bliikt wie de bestuurder en wie de begeleider van het Nederlandse Rode Kruis is. als mede het doel en de Dlaats van de bes lemming. Burgers, dit geldt ook voor artsen, mogen derhalve ook wanneer zil lid ziin van het Nederlandse Rode Kruis, het Rode-Kruisteken niet voeren, wanneer zii niet kunnen aantonen, dat zii in dienst en in opdracht van het Nederlandse Rode Kruis werk verrichten. Tegenover handelingen in stri id met. de^e bepalingen, p'smede tegen misbruik van het Rode-Kmistek°n. wordt, mot de meest# gestrengheid opgetreden. Benesj onderhandelt met Karolyi i i STOCKHOLM, 13 Oct. Dé Engel se nieuwsdienst meldt, dat Benesj on derhandelingen heeft gevoerd met den geëmigreerden oud-premier van Hon garije, graaf Michael Karolyi, over de „TsjechischHongaarse betrekkingen". Karolyi gold de laatste tijd als een vertrouwensman van de Sowjetambas- 8ade, ln welker opdracht hij herhaal delijk oproepen richtte tot de Honga ren, de regering ten val te brengen, het grondbezit te nationaliseren en militair samen te werken met Tito. uaroii ooien. lu. Bonczes heeft vier ernstige hartaanval euwe zware aanval ster-president mede- •kters hem ell^e ar- len hebben. ue zon uur en mi dag onder op om 7.0f 17. Oct. V.M., 7 Nov. flacons voor >odzalcelijk Oct. De direc- tsbureau voor ee- lddelen te Amster- de aandacht dat huidige omstandic- aan flacons v'oor ontstaan. Ten ein- theden op zo kort het hoofd te kun- !en patiënten en die over leze in- •schikkir.g hebben, deze ten spoedig- »ii hun apotheker, de irceleverde fla- spoedie mogelijk r de Nederlandse ile. Valkenbun?- nsterdam. óf. voor -zendirg moeiMtk- ir de dichtstbiige- afdelinc van het aris voerde dagen Oct. - ~)e riiks- Neder- - Sevss afge- lot ter» i met ndse liep- ten. hij at- ik io.ii ueze t4iifcfcuiifc van veruruïKers nog een geringe hoeveelheid brand stof zal kunnen worden beschikbaar gesteld. Tabaksbonnen 43 en 44 aangewezen DEN HAAG, 14 Oct. De secre taris-generaal van het departement van handel, nijverheid en scheep vaart maakt bekend, dat voor het tijdvak van 15 tot en met 28 October 1944 op elk der bonnen ..tabak 43" en „tabak 44" één rantsoen sigaren, tabak of sigaretten kan worden ge kocht. Intrekking Belgisch bankpapier AMSTERDAM. 13 Oct. De Ne derlandse Bank heeft in verband met de intrekking van Belgische bankbil- c°uDures van Bfrs. 10.000. 1.000. oOO en 100, besloten de aankoop van Ee zisch bankpapier te staken. De aanbiedingspllcht voor deze bil jetten overeenkomstig de deviezenbe- palingen blijft echter bestaan. Hier naast verzoekt de Nederlandse Bank iKoetenen, die in het bezit van deze biljetten zijn, zo spoedig mogelijk een gespecificeerde ongave te verstrek ken. De opgaven kunnen worden in- ?reijVe,r(1 de hoofd bank van de Nederlandse Bank te Amsterdam, bij de biibank te Rotterdam, of bij de agentschappen. gelopen weken, door inbeslagneming van het materiaal voor wegvervoer en door het aanleggen van voorraden, onafhankelijk gemaakt van de spoor weg. wat tegelijkertijd de nositle van de bevolking zonder t wil fel nog moei lijker heeft gemaakt. Die actie zal eok voor de toekomst, zelfs bij een herstel van het railvervoer. haar in- vl°ed blijven doen gelden, daar waar schijnlijk de Duitse weermacht, nu zij zich eenmaal onafhankertiik heeft gemaakt, niet opnieuw het risico zal willen lonen tot op zekere hoog te afhankelijk te worden van de Spoorwegen. Reeds op het ogenblik weten de meeste steden wat het betekent zon der gas of zonder licht te zitten. Bin nenkort zal vrijwel iedereen weten wat het betekent beide te moeten missen. Dan zullen de zorgen in het gezin en de zorgen- voor de hulsvrouw nog groter worden, totdat de schaarste aan levensmiddelen ook de blijmoe digste naturen de ernst op het ge zicht zal peggen. Wanneer het bin- h£^uac Zrj vJer Jaren !anS enorme bedragen aan de weermacht of in de zwarte handel hebben verdiend, op het ogenblik trachten een herver zekering te sluiten door steunver- iening aan de spoorwegmannen, maar ook nu weer uitsluitend zich zelf op het oog hebben, ook al t el pen zij daarbij mensen, die vaak door'het besluit van anderen in moeihjkhedeh kwapien. Van waarde e?w°£ral het echte offer en d! f£h?JkaPleraadschap, die tiet beetje hcht en het beetje vuur en waar no- ?Jg o, ^'e schaarse leeftocht zal we ten te dejen met de volksgenoot Van de gemeensL-r.apszf,? die bijvoorbeeld den boer zal belet ten woekerprijzen ie vragen, die de zwartehandel een halt zal toeroepen dle zal verhinderen, dat de eén Hpi L|Waf de ander gebrek heeft. Het zal een tijd worden, viarln riik en arm getoetst worden, waarin ook .naar. vorfn zullen komen, die de j en moeten bouwen. „te?11 and komt in nood en ln de nood leert men de mensen kennen Naar de Londense correspondent van „Dagens Nyhetcr" meldt heeft Lebrun. tft de nederlaag van Frankrijk In 1940 president van Frankrijk is ge- langdurig onderhoud met De Gaulle te Parijs dezen formeel in kennis gesteld van ziin aftreden als president van Frankrijk. Destijds heeft Lebrun geweigerd zijn fdhetie officieel neer te leggen. I "£°lketj?. öagbladet" verneemt uit rinse bron, dat de commu enlelder, SïïfiSï ,5aar y|P"rl is gekomen Ja,r d0 opbouw van een tarellsche Sovjetrepubliek te organl- eron. Dit Is. aldus het blad. de cer- QUbllek°FlnlandCB eCn Onze maaltijd uit de Centrale keuken Het verdient aanbeveling, het voed sel uit de Centrale Keukens dadelijk na aankomst te gebruiken. Laat men het enige uren ln hooiklst. höolmand oi kussens staan en warmt men het daarna op. dan bestaat namelijk de kans, dat het, voedsel zuur wordt vooral wanneer er melkpoeder in ver werkt ls. Wel kan men het korte tijd daarin warm houden Op verschillende wijzen kan men het voedsel tijdens het vervoer naar huls warm houden. De meeste huis vrouwen hebben er a' iets 'op gevon den. De een ls nog v nulngrllker dan de andere. Van hetgeen wil zagen, ls het volgende de moeite van het over nemen waard. Men moet het voedsel ln een zo klein mogelijke pan halen. In een te grote pan koelt het snel af. Kleine pannetjes kan men ln kran ten wikkelen en in een boodschappen tas. eventueel opgevuld met een of meer kussentjes, meenemen. Een andere methode ls: kleine pan netjes ln enige doeken wikkelen en ln een samengeknoopt doek meedragen ten alk,."1?.™ ,kan m<>n het best 'n To.V een Jas °I zakken wikke- Ho™ op cen bolderkar, trek- ol kin derwagentje vervoeren kJsreo»m™ïaftn' °°k- de bOOl- Kist oi hoolmand op een karretlp nf daarfn d^nte*0" tc b" aaarm de pan te vervoeren. h.?e, nis.ln. het al?cmoen af te raden h>n t» ln z,nken emmers of tel- b laten «Hair" daar"> ""'se t*5d SK&n men over brandstof om het 's avonds op te warmen, dan dient men het dl- S koelen en op een koude plaats te bewaren .„°'r-«tur. H J Kerkmeester. Hue- iïSi.A001'"""acteur: Hendrik Llndt. Amsterdam plv hoofdredacteur lr A H. de Haas van Dorsser. Haarlem* binnenland J v Grieken; illustratie en opmaak R Kampstra, volkscul- tuur en kunst M Wolters. muziek: mKr?s>:„BPPrt- J J Llber; adver- ■tPrnÜ^. a L4mmer«- *Uen te Am- «teraarn. lie

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1