HET DAGBLAD HET DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Slag ten noorden van Aken neemt in hevigheid toe Zware strijd aan Adriatische kust Canadese poging om toegang tot Walcheren te bereiken mislukt Bij Metz Amerikaans offensief Paddenstoelen Brutale diefstal in Amsterdam opgehelderd C 'üeerd bruggenhoofd bij Wageningen Valscfiermtroepsn neergelaten Zwaartepunt ligt bij Baarie-Nassau „Linkmiechel!' Samenwerking of ondergang HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER. 9 Oct, Het opperbevel der weermacht deelt mede: De vijan delijke aanvallen aan het westelijke front zijn gisteren tot nieuwe secto ren overgeslagen. Bij voortdurende plaatselijke gevechtsactiviteit aan de Belgisch-Nederlandse grens en in Midden-Nederland fluurt de slag in het gebied Geilenkirchen-Stolberg met toenemende verbittering voort. Taaie tegenstand en hevige tegen aanvallen van onze divisies brachten na zeer zware gevechten de vijande lijke pantserformaties, die voor een omsingeling van twee kanten van Aken waren opgesteld, tot staan. Hevige gevechten zijn ontbrand om een saillant in het front ten noordoosten van Nancy, dat de vijand sinds gisterochtend krachtig aanvalt, terwijl de gevechten aan weerszijden van Remiremont met Amerikaanse en Franse infanterle- en pantserstrijdkrachten onvermin derd voortduren. Sterk vijandelijk vuur lag weer op Duinkerken. Aanvallen van den vijand "op St. Nazaire, Lorient en in het voorterrein van La Rochelle, mislukten. Beveiligingsvaartuigen van de Duitse marine brachtén voor de Nederlandse kust een Britse motor torpedoboot tot zinken. -Tijdens andere gevechten ging een eigen vaartuig verloren. Het V. 1 storings vuur op Londen duurt voort. In Midden-Italië behaalden onze Wind au staan onze troepen ln een taaie strijd toet een sterken vijand. In vergeefse aanvallen op het bruggen hoofd van Riga, ten noorden van de Duna, verloor de vijand 25 tanks. Op ösel werd het schiereiland Sworbe tegen sterke vijandelijke druk ge houden. In Finland hebben onze troepen zich uit het gebied van"*-Tornlo naar het Noorden gedlstancleerd. In de steunpuntlime aan de Fins-Sowjet- Russische grens ten zuidwesten van Moermansk werden de gisteren ge melde sterke vijandelijke aanvallen tot staan gebracht. Slagvllegtuigen meng den zich. ondanks de moeilijke weers gesteldheid. in de strijd te land. De escorterende Jagers schoten veertien bolsjewistische vliegtuigen omlaag zon der zelf verliezen te lijden. De Engelsen en Amerikanen zetten de terreur tegen de burgerbevolking in het westelijke en zi^dttest^Dultse gebied door aanvallen ln seheervlucht voort. Met bommen en boordwapens werden met name plaatsen en perso nentreinen aangevallen. Twaalf jacht- krulsers werden neergeschoten. Nieuw kabinet in Egypte SALONIKI, 9 Oct. Naar de zen der in Cairo meldt, heeft koning Faroek heden Ahmed Maher Pasja belast met de vorming van een nieuw kabinet, Ahmed Maher Pasja oefent, be halve de functie van minister-presi dent. ook de macht uit van militair gouverneur van Egypte, met de uit drukkelijke volmacht ook militaire bevelen te kunnen uitvaardigen. In het gehele land zijn strenge maat regelen getroffen tot handhaving van de orde. Demonstraties en ver gaderingen zijn verboden. Koning Faroek van Egypte heeft Ln een aan Nahas Pasja 'gericht decreet bepaald: „Met het oog op het feit. dat Egypte een democratische grondwet Ie JAARGANG No. 238 DINSDAG 10 OCTOBER 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31. Leiden. Tel. 24996 - Postgiro 184120 - Abonnementsprijs 21 ct. per-week ot f 2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. BERLIJN. 9 .Oct. Interlnf meldt vgn het Westelijk front: De aanvallen van het eerste Amerikaanse leger van generaal Hodges hebben ln het gebied ten noorden van Aken de gehele dag tot buitengewoon verbitterde gevech ten geleid, waarbij aanval en tegen aanval dicht op elkaar wisselden. In hoofdzaak werden alle aanvallen der Amerikanen afgeslagen. De" aanvallers werden iloor krachtLge tegenaanvallen naar hun punt van uitgang terugge worpen. Daarentegen slaagden de Ame rikanen er ln aan de zuidoostelijke rand van de buitenwijken van Aken een penetratie te verkrijgen, die na een worsteling van vele uren gesloten kon worden. Teto zuiden van het penetratlege- bied bL' Metz ls het derde Ameri kaanse leger ötvder generaal Pat ton gisteren met twee tank- en twee in fanteriedivisies over een breed front ln het gebied van Pont a Mousson tot een doorbraakaanval overgegaan, ten einde, een beslissing te forceren. Deze tot het eiland Walcheren te bereiken. Al hun aanvallen ln deze richting wer den bloedig afgeslagen. Terrein, dat in de afgelopen dagen verloren was gegaan, werd ln tegenaanvallen her overd. Een bij St Laurent, ten oosten van Brussel over het Leopoldkahaal heen dringende Canadese gevechts groep werd in een tegenaanval met zware verliezen teruggeworpen. In,het gebied ten zuiden van Arnhem heerste gisteren over hei algemeen een rust. behalve dan wederzijds artillerievuur. De oorlogscor espondent van het D.N.B. ln het Westen. Alex Schmal- fuss. schrijfnog over de strijd ln ons land: In het Noorden lag het zwaarte punt der gevechten ln het gebied van Tilburg. Als spoorwe«knooppunt heeft deze in Brabant gelegen stad grote betekenis. Derha've zien Montgomery en generaal Mac Crear. de opperbevel hebber van het hier opererende eerste Canadese leger, tok niet op tegen de omvang van de verliezen, die de Cana dese divisies en de Poolse hulpstrjjd- krachten steed* weer worden toege bracht. Ten zuiden van Tilburg ontwikkel den Duitse -tegenaanvallen 2lch gun stig. nadat bij Hilvarenbeek een ge concentreerde vijandelijke aanval was afgegrendeld. Vlak ten oosten van VcBhd u/iird /i« fll-nr di» WO)»JT2£Vaart In één nacht tijds komen de pad denstoelen uit de grond. Eén re gennacht en het bos staat er vol mee. Geheimzinnig! Welke andere plant kan zó vlug groeien? Je hebt giftige paddenstoelen. En gifgroene^ en slijmerige, en paarse, en helgele. Rare kleuren allemaal. Kan dat normaal zijn? Soms groeien paddenstoelen in wij de cirkels, honcjerd bij elkaar. En dan die vreemde vorm. een hoed op een steel. Dat is niet pluis! Is het wonder, dat de. middeleeuwse mens met zijn onbekendheid ten aanzien van de natuur, het niet op paddenstoelen begrepen had en deze „griezelige" verschijningen van het herfstbos met een wantrouwend oog bekeek? Moenen de Duivel zat er achter, meende hij. paddenstoe len stonden vast in connectie met heksen, gnomen en ander lugubere bewoners van de eenzaamheid. Tvduwens, de naam al leen al..." Een pad is geen gezellig dier, integendeel, het is een griezel. 7j~> V»*»t voUr.iaplnnf v.ich tiippk.- Kinderen van de herfst Duitse granaatwerper aau de Rijn bij Arnhem. (U-PR Reinsberg) inbraak hadden. Deze man werd enige dagen geschaduwd. Op het ogenblik dat lil) een Juwelierswlnkel ln het centrum van de stad binnenging, werd hl) aangehouden. Rij droeg een deel der gestolen Juwelen bij zich en was van plan deze te verkopen. Spoedig hierna w jrcleu ook de twee mannen, die hem bij de inbraak geholpen had* den. ingerekend. De rest van de Juwe len alsmede de partl) effecten wolden onder de vloer van een woning ln esWt teruggevonden. Het geld, dat zich in de brandkast bevonden had, ten bedrage van 800. hadden de die ven reeds opgemaakt. De man had de brandkast, nadat deze ln de woning van een hunner vakkundig geopend was, in deA mstel gegooid. AMSTERDAM. 9 Oct. De recher che van het hoofdbureau van politie ls er ln geslaagd de daders van een even brutale als belangrijke diefstal, die enige dagen geleden ln een woning aan de Noorder-Amstellaan werd ge pleegd. aan te houden. Deze diefstal werd uitgelokt door de domheid van de bewoonster, bij wie des morgens een man aan de deur kwam. die kaas tegen 9.50 per pond en voor-oorlogse zeep te koop aanbood. De bewoonster vond de waren te duur. doch knoopte met den man een praatje aan. De man vertelde, dat hij al zijn geld ln goederen had omgezet. Zij zelde. dat ook zij dat gedaan had. Voor haar geld had zl) Juwelen en effecten gekocht, die zij voor de veilig-, held bewaarde ln een brandkastje in haar woning. Zij liet den koopman zelfs het brandkastje zien! Des mld- i üai HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER 6 Oct. Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Aan het westelijke front zette de vijahd in het gebied ten noorden van Turnhout, ha het aanvoeren van nieuwe strijdkrachten, zijn door braakpogingen naar Tilburg voort. Na geringe aanvankelijke successen werden zijn aanvalsspltsen in een tegenaanval teruggeworpen. Bijzon der hevige gevechten ontwikkelden zich in het gebied van Wageningen, waar onze divisies van het oosten en westen uit tot de aanval overgingen om het vijandelijke bruggenhoofd in te krimpen. De vijand biedt daar ver bitterde tegenstand en versterkte zijn bruggenhoofdbezetting door het neer laten van nieuwe valschermjagers. Hevige' gevechten zijn daar aan de gang. Ten zuideri van Geilenkirchen is de vijand uit zijn penetratiegebied op- nieüw overgegaan tót de aanval naar het oosten en noord-oosten, hij werd échter door terstond ingezette te genaanvallen tot staan, gebracht. De beide laatste dagèn werden bij deze gevechten 40 vijandelijke tanks stuk geschoten. Ten noordèn van Nancy werd eèh vijandelijke penetratleplek opgeheven, daarbij werden vier officieren en. 110 manschappen gevangen genomen, Tus sen Eplnal en Lure trachtte de tegen stander op èen breed front binnen te dringen ln ónze stellingen Op de ber gen voor de westelijke Vogezen. Zijn krachtige aanvallen werden overal, voor een deel ln een tegenaanval, uit eengeslagen Of opgevangen. Het gebied van Groot-Londen lag weer onder het vuur van onze VI. In Mldden-Itallë herhaalde de vijand, onder krachtig gebruik van artillerie, zijn pogingen om ter weers zijden van d$ weg haar Bologna op een breed front door onze bergstellin- gèn heen té stoten, ten einde door te breken naar de Povlakte, In Zware ge vechten werden de vijandelijke aanval len. die ln verschillende sectoren ver scheidene malen herhaald werden, uit eengeslagen. In de Adriatische kust- sector mislukten eveneens alle vljan- délljke aanvallen. Op de Balkan duren de zware ge vechten Op de tot dusver bestaand hebbende brahdpunten ten zuiden van de IJzeren Poort en ln hét gebied van Belgrado voort, In het'gebied tén westen van Arad wonnen de tegen aanvallen van Duitse en Hongaarse formaties met steun van onze slag- vllegera verder terrein. Aan het ove rige front van het HongaarsRoe meense grensgebied, ten zuidwesten van Gross-Wardein en ten westen van Torenburg. werden vijandelijke aan vallen afgeslagen. In de Woud-Karpathen zijn de Sow- "jet-Russlsche grote aanvallen gisteren ln felheid verminderd. De op talrijke plaatsen bij zware regen èn eérste Er Moet verduisterd worden ,van een half uur na zonsondergang tot een half uur vóór zonsopkomst. De zon gaat heden tmder te 18.05 uur; Zondag op om 6.52 uur en onder te 18.02 uur; Maandag op om 6.54 uur. Heden maan onder 13.16 uur en op 21.37 uur, Zondag onder 14.15 uur en op 22.26 uur. 9 Oct. L.K., 17 Oct. N.M., 24 Oct. E.K., 31 Oct. V.M. sneeuwval gevoerde vrij zwakke aéh- vallen bleven vruchteloos. Ten zuiden van Rozan hebben de bolsjewieken uit hun bruggenhoofd opnieuw aangeval len. ZIJ werden afgeslagen, plaatse lijke penetratleplekken werden lh eén tegenaanval afgegrendeld. De beide laatste dagen werden bij de gevechten aan de Naref ln totaal 78 vijandelijke tanks vernietigd. Ten zuidwesten en noordwesten van Schaulen gingen de bolsjewieken met stérke strijdkrachten ónder èebruik- making vaihtalrijke tanks en slagvlie- gers tot de grote aanval óver. Harde gevechten zijn hier aan de gang. Ons garnizoen van Oesel bevindt zich ln het noordoostelilke deèl van het eiland ln felle gevechten met aan land gekomen vijandelijke troepen. Op de Egeïsche Zee hebben lichte Duitse zeestrijdkrachten een Britse kanonneerboot tot zinken gebracht en delen van de bemanning gevangen ge nomen. Ahglo-Amerlkaanse terreur bommen werpers hebben gisteren Munster en Keulen aangevallen en verdere aanval len gericht op Wilholmshaven, Dort mund, Koblenz en Rheine. In de afge lopen nacht was het stedelijk gebied vari Saarbrllcken hét doelwit van de Britse bommenterreur. Afzonderlijke vliegtuigen wierpen bómmen op Ber lijn. Afweergesdhut van het luchtwa- pen schoot negentien vliegtuigen, waarvan veèrtlen viermotorige bom menwerpers, neer. In aanvulling op het weórmachts- bericht wordt gemeld: BI) de afweer- gevcchten ten noordwesten van Metz en om Luxemburg hebben zich in de tijd van 8 tot 11 September de pant serbrigade „Faldhcrrnhallé" en forma ties van het 82ste legercorps bijzonder onderschelden. In harde gevechten van twee dagen verijdelden zij door aan vallen op de concentratie van den vijand de doorbraak van twee Ameri kaanse divisies naar Trier gn vernie tigden daarbij 142 tanks en gepantser de verkenningswagens, 40 stukken antitank-geschut, een groot aantal ge pantserde voertuigen en drie vijande lijke jachtbommenwerpers. Formaties van het tweede Jachtcorps onder leiding van lult. gen. Bülowius behaalden boven het westelllk ge vechtsterrein sedert het begin van de invasie de duizendste overwinning in de lucht. BIJ de geveohten ln het ge bied van Arnhem heeft èen gevechts groep van de luchtdoelartillerie onder kolonel von Swoboda zich bijzonder onderschelden. Bil dé gevechten ln het gebied der Baltlschc eilanden hebben zich Noorddultse landings-pionierseen- heden onder leiding van den ridder kruisdrager gen. maj. Henke bijzonder onderschelden. BERLIJN. 5 Oct. Na voorberei dingen. die vier dagen geduurd hebben en na omvangrijke opmarsbewegingen is hedenochtend even over negen uur de grote bolsjewistische aanval van het eiland Moon af op Oe?el begon nen. Het zwaartepunt der bolsjewisti sche aanvalsactle lag daarbij aanvan kelijk ter weerszijden van do door de wegdijk, die het eiland Moon met Duitse achterhoedetroepen opgeblazen Oesel verbindt. Hier kwam het tot ver bitterde gevechten, die op het ogen blik nog voortduren. BERLIJN, 6 Oct. De Duitse „volksgrenadlerdlvlsles" zo wordt van milltalrë zijde medegedeeld, zijn nieuwe formaties, die in het kader der totale oorlogsinspanningen van het Duitse rijk opgesteld en volgens nieuwe principes opgeleid worden. De bewapening van deze formaties is volkómen nieuw en geeft den „volksgrenadlerdlvlsles" vergeleken met de andere Duitse ,lnfanterle-een- heden een bijzonder Intensieve vuur kracht. D* uitrusting der nieuwe divi sies bestaat ln hoofdzaak uit automa tische wapens. Ie JAARGANG No. 236 ZATERDAG 7 OCTOBER 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureau* voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 - Postgiro 184120 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of f 2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 ct» BERLIJN, 5 Oct. Het plan van Montgomery om de in het Vlaams- Nederlandse gebied liggende Duitse troepèn van hun achterwaartse ver bindingen af te snijden komt bijzon der duidelijk tot uiting ln de vorming van het zwaartepunt zijner aanvals- formaties in het gebied Baarle-Nas- sau ten noorden van Turnhout. Hier woedt op het ogenblik wel de zwaar ste strijd van het gehele westelijke front en hoewel het tweede Engelse leger ongeacht de zware verliezen voortdurend nieuwe troepen in de strijd werpt, zijn alle .pogingen als gevolg van het ongelooflijk taaie ver zet der Duitse troepen mislukt. Interlnf bericht voort: Door het ln de strijd werpen van sterke liifanterle-, tank-, artillerie- en slagvllegerformatles probeerden de Strijdkrachten van het tweede Engelse leger ten noorden en ten noord-westen van Turnhout opnieuw de Duitse tróe- pen terug te dringen. Ondanks het grote gebruik van materiaal en troe pèn. dié numériek ln de meerderheid waren, konden de Duitse formaties hun positie bilna overal met succes handhaven. Slechts langs de weg naar Tilburg gelukte het de Britten een penetratie tot stand to brengen, die door het Ingrijpen van Duitse tankre serves snel afgegrendeld en vernauwd kon worden. Een* zware belemmering voor de Engelsen zijn ook de mobiele pantser- afweer- en luchtafweerformatle8. die de Britten steeds weer dwingen ver sterkingen aan te voeren-om een wis seling van de posities te verkrijgen, wanneer de overmacht al te sterk ge erden ls. Afdelingen zwaar storm- geschut bestookten de flanken der Engelsen en voortdürend voeren de ge- Oproep voor arbeids mannen N.A.D. DEN HAAG, 5 Oct. Arbeidsman- nen van de Nederlandse Arbeids dienst, die wegens het verplaatsen Van afdelingen met verlof gestuurd of voorlopig ontslagen zijn, moeten zich weer melden bij de afdeMng Hoogha len bij Assen. Vandaaruit zullen zij tot het einde van hun diensttijd, evenals tot dusver, ln nieuwe stand plaatsen tewerk worden gesteld. De in aanmerking komende arbeidsman nen moeten zich onder verwijeing naar deze publicatie wendên tót de plaatselijke politiebureaux of aan- meldingsbureaux voor de N.A.D. en daar vervoerbiljetten aanvragen voor de reis met de nog in aanmerking ko mende verkeersmiddelen. Hebt u voor afdoende verduiste ring van uw huis gezorgd? Want licht trekt vliegers aan. (Voorlichtingsactie hoofdinspec tie luchtbescherming.) vreesde „Tlger" en „Panthèrs" ven wel ker doeltreffende kracht de talrijke gevechtswagens en gepautserde voer tuigen getuigen, die het strijdgebied en vooral de grote opmarswegen afba kenen, hün aanvallen uit. Ten zuiden van Arnhem wierpen de Britten, ln het bijzonder ln het ge bied van Eist, eveneens sterke pant serformaties ln de slag, zonder dat zij hiermede evenwel terrein wisten te- winnen. De Duitse tegenaanvallen betwisten hun ook hier steeds weer leder succes. Bij de poging der Britten, ten noor den en ten zuiden van Gennep hun oostelijke flanken door sterke Infan terie- en tankstrljdkrachtcn to be schermen, werden gisteren 19 tanks stukgeschoten. In totaal verloren de Britten alleen ln de laatste 48 uur bij huh aanvallen ln de genoemde sectoren 168 tanks. Roofoverval op spoor wegpostkantoor Pseudo-politiemannen maken 1.150.000 gulden buit BOTTERDAM, 5 Oct. Een bui- tengewoori geraffineerde roofoverval is vandaag in Rotterdam het 'onder werp van gesprek. Öp het spoorweg postkantoor, gelegen bij het station Delftsepoort-, werd namelijk een be drag buitgemaakt van ruim één mil- lioen gulden. Gisteravond tegen acht uur stopte voor een huls aan de Nieuwe Binnenweg waar de cassière van het spoorwegpostkantoor woont, een auto, waaruit enige in politie- uniform geklede personen stapten. Zij vroegen de cassière te spreken en ga ven voor. dat er een roofoverval ge pleegd zou zijn op het genoemde postkantoor. Men moest ogenblikke lijk over de sleutel van de kluis be schikken aangezien enige leden van het personeel in dekluis opgesloten zaten en de verstikkingsdood nabij waren. Toen d^ cassière draalde ont rukte men haar het handtasje met de sleutel, waarna de mannen vlug ver dwenen, op één na. Deze laatste bleef ter bewaking van de vrouw achter. In volle vaart stoof de auto naar het spoorwegpostkantoor, waar' de pseudo politiemannen, voorzien van de sleu tel. gemakkelijk werk hadden. Uit de kluis haalden zij een bedrag van 1.150.000 gulden, met wélke buit zij verdwenen, na eerst den bij de cas sière achtergebleven bewaker te heb ben gehaald. Van de daders ontbréekt elk spoor. Het publiek zoekt verband tussen der ze overval op grote schaal en een kleinere overval, welke enige dagen geleden op de politie schoenmakerij werd- gedaan. Hier werden enige zak ken met politieschoenen meegeno- men. Meester Blackburne, een statige, langgebaarde Engelse schaakspeler uit het einde der vorige, begin van deze eeuw, speelde eens wedstrijd in een land, welks taal hij niet al te goed beheerste. Een zijner partijen verliep^ aanvankelijk ongunstig voor hem,- maar in de verwachting dat de Engelsman aan het kortste eind zou trekken werden, de omstanders be drogen. Mei een listige wending lotst hij zijn tegenstander te verrassen en een overwinning uit hel vuur te sle- pen. „Daar heelt die Unkmiechel mij toch nog te pakkenI" liet het slacht offer 'zich ontvallen, als om zich bij zijn teleurgestelde supporters te ver ontschuldigen. De algemene betekenis van deze uitroep was Blackburne niet ontgaan. Maar als Engelsman van de oude stempel 'zeer gesteld op onkreukbare sportiviteit van de zijde der verlie zende partij, kón hij niet goed ver dragen, dat de aard van het woord Unkmiechel een onoplosbaar pro bleem voor hem vormde. Dies wendde hij zich op zijn bedaarde manier met een verzoek om toelichting tot zijn tegenstander.Deze, niet meer zo zeker van zichzelf, haalde de schou ders op, verontschuldigde zich en zocht een veilig heenkomen. En ook de toeschouwers, voorzover zij zich niet al uit de voeten hadden gemaakt, verklaarden' desgevraagd geen verta ling van het geheimzinnige woord te kunnen geven. Wddr de Engelse meester ook zijn weetgierigheid, zocht te bevredigen, overal vond hij uit vluchten, verlegenheid, of geveinsde onwetendheid. Eindelijk, ten hoogste gealarmeerd, stapte hij op den wedstrijdleider af, wien hij met klem verzocht, hem een onberispelijke vertaling te geven van het woord Unkmiechel, dat zo juist ineen conversatie met zijn tegen stander was voorgekomen De wedstrijdleider, in het nauw ge bracht, trachtte de sltudtie op alle mogelijke manieren te redden, maar Blackburne liet zich niet langer met een kluitje in het riet sturen. Op een toon die dubbelzinnige antwoor den bij voorbaat uitschakelde beet hij den onthutsten official toe. „Zeg mij: is Unkmiechel een gentleman yes or no? I Dr. M. EUWE. Concerf van herenigde H.O.V. Zondagmiddag concerteért het oude H.O.V.-orkest in de tuinzaal van het Concertgebouw. Door de tijdsom standigheden is de H.O.V., welkér leden veelal in andere orkesten waren ondergebracht, tot herleving geko men. De verbindingen "J,~ Van de oprichting van Het Neder landse Arbeidsfront af heb ik de Nederlandse arbeiders voortdurend opgeroepen, zich op de grondslag van de meest enge onderlinge samenwer king in dit Arbeidsfront te organi seren. Dat, wat een ieder wenst, wel vaart, kan alleen door de samen werking van alle werkers tót stand komen. Het zou echter dwaasheid zijn, wanneer ik op dit tijdstip óvèr het tot stand brengen van welvaart voor ons völk zou gaan spreken) Naarmate de oorlog langer duurde, is de welvaart afgenomen. Het ging de laatste tijd dan ook in steeds ster ker mate slechts om het in stand houden van het naakte bestaan op zichzelf. Nu de omstandigheden voor ons volk nóg ongunstiger zijn geworden; nu de oorlog ook op Nederlands grondgebied woedt, en de daaruit voortvloeiende gevolgen op econo misch gebied zelfs ons naakte bestaan bedreigen, is de noodzakelijkheid van samenwerking op het gebied van de arbeid niet geringer, maar juist enorm veel groter geworden! Ik ben er van overtuigd, dat zónder deze samenwerking de ondergang van ons volk zeker is. Ik kan slechts hopen, dat dit wofdt Ingezien door ieder, die in een sleutelbedrijf werkt, dat voor de in standhouding van ons lêveh onont beerlijk is. Ik kan eveneens sléchts hopen, dat de leiders van ons economisch en maatschappelijk leven bereid zul len zijn. eigen bijzonder inzicht ohf dergeschikt te maken aan deze alge-» mene waarheid. Er zijn echtér een aantal Neder landers. die getoond hebben, voor het waarachtig volksbelang ongevoe lig te zijn. Zij hebben hun plaats in het productieproces verlaten en brengen daarmee het leven van ve len in gevaar. Dit is b.v. het geval met het stilleggen van ons spoor wegbedrijf. waardoor de aanvoer van kolen en levensmiddelen naar de grote steden onmogelijk werd. De zorg, die hierdoor niét op de schou ders van de Duitse weermacht, maar door H f. Woudenberg op de schouders van ontelbare Ne derlandse mannen, vrouwen en kin deren komt te rusten, een zorg, ver oorzaakt niét door de Duitse weer macht, maar door Nederlanders, ls niet te overzien. Naar verluidt heeft de vroegere regering in Londen volgens haar eigen woorden geweten, dat een spoorwegstaking, voor het geval de geallieerde operaties ook maar even zouden stokken, hongersnood voor de grote steden zou betekenen. Deson danks werd het advies gegeven. Radio Oranje heeft enkele dagen geleden nog eens gezegd, dat Mont gomery er prijs op stelt, dat de sta king in het Oosten van het land radicaal wordt uitgevoerd. De nieuwe instructie, het spoorwegverkeer ook verder over het gehele land stil te leggen, gaat veel verder cn treft juist de grote steden in het westen het ergst. Terwijl de oostelijke provincies voorzover voor de strijd van belang, ingeschakeld worden bij het Duitse net en terwijl bovendien deze provin cies op het ogenblik reeds weer kolen uit Duitsland krijgen, begint de be volking in het westen, waar licht en ga3 geleidelijk uitvallen en waar bin nenkort ook de voedselnood zich steeds sterker zal openbaren, te be merken, hoe diep het wegvallen van het transport in het dagelijks leven ingrijpt. Wellicht hééft de staking nog deze ene goede kant, dat zij laat zien, hoezeer het leven van i e d e r e n Nederlander wordt bedreigd, wan neer in deze tijd de onmisbare sa menwerking op het gebied van d^ arbeid verbroken wordt. De Neder landse Spoorwegen hebben hiermede het Nederlandse volk een les gege ven, die het blijkbaar nodig had. Laat ik hopen, dat thans iedere werker inziet, dat arbeid in samen werking in aller belang noodzakelijk is. Wanneer dit inzicht niet snel zou doordringen zou de door de actie ontketende nood uitgroeien tot een ware volksramp. verbroken en de Haarlemse musici, die eenmaal de H.O.V. vormden, zijn tot hun oude liefde teruggekeerd. Om half drie zal "Marinus Adam het sein geven en dan volgt een uitvoering, waarop werken van Vivaldi, Mozart, H&ndel en Schubert worden gespeeld. Solistische medewerking verlenen Gljs Beths, viool en Jacq Moolenijzer hobo. Tabaksbon 42 op 15 October geldig DEN HAAG, 6 Oct. De secreta ris-generaal van het departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart maakt bekend, dat voor het tijdvak van 15 tot en met 28 October a.s. op elk der bonnen „tabak 42" één rant soen sigaren, tabak of sigaretten kan worden gekocht. HAAGS NIEUWS DIEFSTALLEN. Door verniellffe van een etalageruit ls uit èen perceel in de Herman Costerstraat, een post- zijn vrijwel zegelalbum ontvreemd. Uit een stomerij aan de Louise de Collgnystraat is een partij kleding stukken ontvreemd. Uit de étalage van een sigarenwin kel ln de Frlnsestraat zun 20 pakjes tabak gestolen. Ten nadele van een bewoner van dè Roggeveenstraat zijn uit een pakhul6 aan de Van Swlndenstraat twee gelten en vijf konijnen ontvreemd. Een bewoner van de Tollensstraat alhier cn een Inwoner uit Voorburg deden aangifte bij de politie, dat hun portefeuilles, reap Inhoudende 50 en 35 en 100 Belgische franken, ge rold werden. Een bewoner van de Margrietstraat ls tijdens een tramrit met lijn 12 zijn portemonnale met ƒ2.50 beneven» brandstoffenkaart ontrold. Directeur: H. J. Kerkmeester. Bus- sum; hoofdredacteur: Hendrik Llndt, Amsterdam; plv. hoofdredacteur; ir. A H. de Haas van Dorsser, Haarlem; binnenland: J. v Grieken: illustratie en opmaak; R Kampstra; volkscul tuur en kunst: M Wolters; muziek: G. K. Krop; sport: J. J Libcr; adver tenties: A H. hammers, allen te Am- sterdam. K 119 In de Estrusklsche Apennijnen her vatte het achtste Amerikaanse leger na hevige artillerievoorbereiding zijn aanvallen. Valschermjagers en grena diers wierpen de vijandelijke aanvals groepen in de tegenaanval naarv hun uitgangsstellingen terug. Een vijande lijke penetratie Jn de bergen ten wes ten vanRoccas Casciano werd afge grendeld. Een heuvelstelling ln het brongebled van de Rubicon wisselde meermalen van bezitter. Op de Balkan duurt de sterke druk van den vijand aan de mond van de Theiss, voor Belgrado en ln het gebied van Zajecar voort. In Zuld-Hongarlje zijn hevige ge rechten ontbrand met de nog steeds aanvallende bolsjewistische formaties. In het bijzonder om de overgang over de Koeroes. In de pasgebleden der Woudkarpathen zetten de bolsjewis ten hun aanvallen voort, die In de tegenaanval werden afgeslagen. In de slag om de passen der oostelijke Bfs- klden hebben de onder bevel van Generaloberst Helnrlcl' dapper strij dende troepen, op doeltreffende wijze ondersteund door onze luchtmacht, alle doorbraakpogingen der bolsjewis ten naar het Slowaakse gebied ver ijdeld. In zware gevechten werden daar sedert 8 September 442 pantserwagens en stukken stormgeschut vernietigd of buitgemaakt, bovendien 3200 gevange nen binnengebracht. TUssen de Memel en de Boven-Wln- dau zijn onze troepen ln zware af- weerstrljd verwikkeld met verder op dringende Sowjetrussische lnfantérie- en pantserstrijdkrachten. Sedert 5 October wérden in deze gevechten 180 vijandelijke tanks stukgeschoten. Tus sen Duna en de Golf van Riga ver liepen de bevolen distanciëringsbewe- glngen volgens de plannen. De achter volgende vijanden werden afgeslagen Op het eiland ösel werd Arensburg na grondige vernieling van alle voor de oorlog belangrijke Installaties prijs gegeven. In de wateren van ösel en ln het oostelijke deel van de Oostzee schoten bewapenlngsvaartulgea der achtwielig type. Het is een langge rekte wagen, die met zijn camou- flagekleuren en zijn afgerond^ vor men „als een pantherkat" door het terrein schuift. Grote actieradius, wendbaarheid in het terrein, sterke bewapening en grote snelheid vormen zijn kracht. Generaal Schmundt overleden TANNENBERG-HOHENSTEIN. 7 Oct De chef-adjudant der weermacht bij den Führer en chef van het per soneelsbureau van het leger, de gene raal der Infanterie Rudolf Schmundt, is op 1 October overleden aan de ern stige verwondingen, die hij had opge- iQpen bij de aanslag op den. Führer op 20 Juli, Ter ere van den overledene heeft de Führer een staatsbegrafenis bevolen. Vrijdagmiddag hee'ft in het rijksere- monument Tannenberg de plechtig heid plaatsgevonden. Generaal-veld- maarsclialk Busch bracht ln opdracht van den Führer hulde aan het werk en den persoon van generaal Schmundt en maakte zich tot tolk van de rouw van het gehele Duitse volk. Talrijke autoriteiten van weermacht, partij en staat namen aan de plechtigheid deel. BELGRADO. 8 Oct. Radio An kara meldt uit Sofia, dat in officiële Bulgaarse verklaringen gezegd wordt, dat de bezetting van Thracië door Bulgaarse troepen slechts van voor bijgaande aard is. Het bestuur van Thracië is niet in communistische handen. De bevolking van Thracië zal in volle vrijheid zelf over -haar bestuur kunnen beslissen. Het be stuur wordt echter tot een definitieve regeling door de geallieerden, uitge oefend door Bulgarije, eist. Het vonnis luidde anaernall jaar. doch van dit vonnis kwam P. in hoger beroep, waar twee jaar ge- eist werd. Toen werd het vonnis ech ter' uitgesteld om een nieuw psychia trisch rapport te doen uitbrengen dr. S. P. Tammenoms Bakker en dr. Janssens. Dr. Bakker, die zijn rapport van morgen toelichtte, kwam tót de con clusie, dat va$ schizophrenic geen sprake is bij verdachte. Hij is een volkomen disharmonische figuur, een hysterisch psychopaath zonder morele remmen, lijdend aan grenzeloze zelf overschatting en heerszucht. Ver dachte heeft voortdurend gepoogd krankzinnigheid te simuleren. Zo-erg is het niet. Terbeschikkingstelling van de regering werd echter door de deskundigen geadviseerd. Verdachtes gehele voorgeschiedenis is een aan- eénschakeling van pathologische fei ten. zodat voor recidive moet worden gevreesd. Wat het simuleren van krankzin nigheid door verdachte betreft, merk te de deskundige op, dat niemand zo goed zou kunnen simuleren als hij werkelijk geheel normaal was. Na tuurlijk heeft verdachte alles gedaan om zijn psychische toestand in de ogen van iedereen aan te dikken. In die richting wijzen ook de clandes tiene brieven die hij uit het Huis van Bewaring aan zijn echtgenote zond en waarin hij haar beval, be paalde dingen aan den psychiater te vertellen waaruit blijken moest, dat hij wel degelijk gek was. Verdachte maakte ook tijdens deze zitting weer een abnormale indruk. Hij verklaarde, niet in hoger beroep te zijn gekomen, omdat hij de straf te zwaar achtte, maar omdat hij van gen het begin van October voor het eerst onder de druk van Sowjetcom- missarissen tot gevechtshandelingen met Finse afdelingen gekomen. Duit se achterhoeden werden in de rug aangevallen en verloren daarbij do den en gevangenen. Ook Finse formaties, die achter de Duitse linies waren gebleven voor evacuatie- en bewakingsdoeleinden en wegens hun totdusver getoonde ka meraadschappelijke houding onge moeid waren gelaten, openden op 1 October de vijandelijkheden. Met nieuw aangebrachte troepen ter sterkte van een divisie overvielen zij zwakke Duitse ravitailleringsafdelin- gen in de grensplaats Torneo. Na men de in een Duits hospitaal aan wezigen gevangen en hielden een hospitaaltreln met Duitse zwaarge wonden tegen. Het opperbevel der Duitse troepen in Noordfinland heeft daaruit de ge volgtrekkingen gemaakt en be schouwt Finse afdelingen, die de Duitse formaties aanvallen of haar bewegingen storen, als vijanden. Ontmoeting Roosevelt- Churchill-Stalin STOCKHOLM, 7 Oct. Volgens een Reuterbericht uit Washington zou een nieuwe samenkomst tussen Roosevelt, Churchill en Stalin zeer bipnenkort verwacht kunnen worden. De stad Rivall aan de Egeïsche Zee ls door een aardbeving voor de helft verwoest. Ook Smyrna heeft aan zienlijke schade en verliezen onder de bevolkmg geleden. cl» 'tCi." ni.te*. dat zegt. Waarom?" „Omdat er een voorwaarde aan vast zit, dat voel ik." „Oh, maar heel onschuldig; twee flesjes essence per pond!" „lh heb volgehouden" zegt mijn kruidenier. „Ik wil liever ook nog na de oorlog een goedbeklante zaak. En mijn klanten vergeven me eerder.dat ik geen zout heb dan aat ik ze, op voorgaan van dien essence-hande laar, dwing tot koppelkoop van zout met twee flesjes essence, die ze dan zeker moeten gebruiken om met de suiker die ze over hebben, borstplaat te maken Deze kruidenier is een degelijk zakenman. Maar lioevelen gaan er nu onder door en hoeveel essence-hande laren zien nu de kans schoon, hun onverkoopbare rommel te spuien door... in zivari zout te gaan doen? Wat zou hel aardig zijn, als Zwar te Piet nu eens die zwarte zout- schuimers bij hun kraag pakte en ze opsloo in een nette cel. Niet op wa ter en brood, maar bijv. op essence en zout. TIJL. Geen zwart roggebrood meer DEN HAAG, 7 Oct. Volgens een bekendmaking van het Hoofdbedrijf schap voor akkerbouwproducten is thans ook de bereiding van zwart roggebrood en van croquetten ver boden. Zowel Morrison als Bevin hebben de candldatuur voor leider van de par- lementsgroep der LabourpartiJ afge wezen. Attlee ls derhalve bij de ver kiezingen van de komende week zon der tegencandldaat. DEN HAAG, 7 Oct. Het departe ment van Sociale Zaken heeft een re geling getroffen voor 'de uitbetaling van salarissen aan tot het departe ment en de daaronder ressorterende diensten behorende ambtenaren, die niet ln de gelegenheid mochten zijn. hun salaris op de gebruikelijke wijze ln ontvangst te nemen. In Amsterdam vertoevende ambtenaren, die ln deze positie verkeren, kunnen zich wenden po den comptabele van het departe ment Bungehuls, Spulstraat 210. Am sterdam. Ambtenaren bulten Amster dam, die gewoonlijk hun salaris per cheque of giro ontvangen, kunnen zich, voor zoveel nodig, wenden tot den comptabele van hun dienst of zo deze niet bereikbaar ls. tot den comp tabele van net gewestelijke arbeids bureau ter plaatse. Nieuwe aardappelbonnen DEN HAAG, 7 Oct. Van 8 tót en met 14 October a.s. wordt op elk der bonnen 1-24/1-25, 2-24 2-2^ 3-24/ 3-25 en 4-24 van de. noodkaarten in de provincies Utrecht en Noord- en Zuid-Holland 1 kg. aardappelen be schikbaar gesteld. Op deze bonnen mag pas op Maandag 9 October a.s. worden gekocht. De geldigheidsduur van de aardappelbonnen 1-22/1-23, 2-22/2-23, 3-22/3-23 en 4-22 wordt ver lengd tot en met 14 October a.s. Beseft gij, dat op straat blijven bij luchtalarm gelijk staat met een poging tot zelfmoord en dat het staan voor ramen of op da ken even gevaarlijk is? Voorlichtingsinsvectie hoofd inspectie luchtbescherming). Volgens deze gegevens zullen de aandelen van ondernemingen, zoals b.v. trusts, banken, mijnen en verze keringsmaatschappijen. ongeldig ver klaard worden. De gesocialiseerde oh- dernemingen zullen, al naar haar aard, onder een regionale, plaatse lijke, coöperatieve vakverenigings- dan wel staatsleiding staan. Deze z.g. directieraad zal voor een derde ge deelte uit vertegenwoordigers van het personeel van de onderneming be staan, voor een derde gedeelte uit vertegenwoordigers der verbruikersen ten slotte uit de gedelegeerden van de socialiserende officiële instanties. De socialisatie van een reeks trans portondernemingen, van het lucht- vaartverkeer en van de koopvaardij zal op Europese of Internationale grondslag volgens dezelfde democra tische principes worden uitgevoerd. Er moet verduisterd worden tus sen een half uur na zonsondergang en een half uur vóór zonsopkomst. De zon gaat heden onder te 18.00 uur en mórgen op om 6.55 uur. Maan op 15.06 en onder 23.21. Heden, 9 Oct. L.K., 17 Oct. NJVf., 24 Oct. E.K., 31 Oct. V.M. Directeur: H. J Kerkmeester, Bus- sum; hoofdredacteur; Hendrik Llndt, Amsterdam; plv. hoofdredacteur; lr. A. H. de Haas van Dorsser, Haarlem; binnenland: J. v. Grieken; illustratie en opmaak: R. Kampstra; volkscul tuur en kunst: M. Wolters; muziek: G. K. Krop; sport: J. J. Llber; adver tenties: A HL I.ammers. allen te Am* «terdam. K 119

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1