HIT DAGBLAD HET DAGBLAD Plaatselijke gevechten in Nederlands gebied - VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Hevige afweergevechten in gebied van Turnhout Strijd om Calais in laatste stadium Afgebrande handen VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Bonen drogen de op bokken" Kool met paprika smaakt beter! Geen beginsel Duits weermachtsbericht Taaie tegenstand N.W. Turnhout Eden waarschuwt tegen al te ^optimistische verwachtingen Rijkscommissaris over de situatie in Nederland Moeilijkheden met voedsel en kolen HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER, 2 Oct. Het opperbevel van de Duitse weermacht deelt mede; Aan het kanaal Antwerpen-Turn- hout en ten' noorden van Turnhout zijn onze troepen in hevige afweer gevechten gewikkeld met de Canadese formaties, die uit hun penetratieplek- ken blijven aanvallen. Aanvalsgroe pen van het leger en van de Waffen- ff drongen tussen Neder-Rijn en Waal de Britse stellingen binnen en wierpen den taal vechtenden vijand naar het Westen terug. Ten zuidwesten van Gennep werd een vrij sterke vijande lijke aanval opgevangen. Daarbij wer den de beide laatste dagen 32 tanks vernietigd. De druk van den vijand op Moeseyck is verminderd, i In de aanhoudende zware gevechten bij Ch&teau-Sallns en in het bos van Parroy won de vijand plaatselijk ter rein. Formaties van het zevende Ame- rlkaanse leger probeerden gisteren uit het Mortagnedal bij Rambervillers de westelijk voor de Vogezen liggende heuvels te veroveren. Na op en neer gaande gevechten bleven de stellingen in eigen hand. In het gebied van Lure sloegen onze troepen alle vijandelijke aanvallen af en wierpen den vijand in enkele sectoren terug. Onze lezer P. P L heeft onaan gename ervaringen met evacué's o-pgedaan en verzoekt Tijl daar ge wag van te maken. Blijkbaar meent hij, dat de vele onaangenaamheden, die aan evacué's zijn overkomen door zijn. geval weer in evenwicht worden gebracht. Althans hij heeft zijn buik vol van evacué's, zoals hij schrijft. Hij trof ir een fietsenstalling twee evacué's uit IJmuiden, die maar één fiets hadden en die óm kwart voor zeven 's avonds nog weer terug wilden. In de goedheid zijns harte, leende hij zijn fiets, die dank baar aanvaard werd met de verzeke ring, dat hij in elk geval bij den eigenaar terug zou komen „Al moest ik hem lopende terugbrengen"zei de evacué. „Liever laat ik m n handen afbranden dan- hem niet terug te brengen. Onze lezer is thans boos, dat hij sindsdien niets van zijn fiets en niets van den lopendeji evacuét noch van den evacué met afgebrande handen heeft bemerkt Onze abonné verwacht, dat ikhpm een sufferd zal vinden omdat hij zijn fiets gaf. Daarom 'niet. maar wél om dat hij niet om een persoonsbewijs vroeg en adres en naam zorgvuldig noteerde. Wellicht had hij dan ge merkt, dat het helemaal geen eva cué's waren en hact hij nu nog zo wel zijn fiets als zijn illusies omtrent evacué's en medemensen in het alge meen, die geholpen moeten worden. Die illusie is immers nog kostbaarder dan een fiets. Een fiets kun je nog eens terugkrijgen, die illusie moeilijk. Of heeft een andere lezer deze wijs heid vergeten en brengt hij van avond al of niet uit IJmuiden. onzen wanhopigen ex-mensenvriend fiets en illusie terug? TIJL. De -gevechten om het volledig ver woeste Calais gaan hun einde tege moet. Resten van het garnizoerj vech ten nog in hun steunpunten. De zware marinebatterijen bij Kaap Gris Nez zijn na dappere tegenstand in gevech ten op korte afstand voor de vijan delijke overmacht bezweken In'September hebben de Anglo-Ame- rikaanse legers m het westen toe nemende verliezen geleden aan menden en materiaal. Onze troepen maakten 10 650 gevangenen en maakten buit of vernietigden 1149 tanks en 243 pant- serverkenningswagensr grote hoeveel heden vrachtzweefvliegtulgen en ver der oorlogsmateriaal. De verliezen van den vijénd aan doden en gewonden zijn zwaar. Boven het westelijke gebied verloor hij bovendien 451 vliegtuigen. In Mldden-Italtë ondernamen de Anglo-Amerl kanen talrijke vruchte loze aanvallen op de bestaande orand- punten. Aan de Adrlatlsche kust wier pen onze pantsergrenadiers de op een plaats over de Rubicon getrokken Brit ten weer terug. De Italiaanse benden in het achterwaartse Italiaanse leger- gebied hebben ook. verder haar over vallen en daden van sabotage met bloedige verliezen moeten betalen. In de tweede helft van September werden 1336 bandieten gedood en meer dan 500 gevangen genomen, talrijke veld- stellingen en kampen verwoest en een rijke buit aan voorraden en wapens binnengebracht. Op de Balkan is de bolsjewistische druk ln de lus van de Donau aan weerskanten van de IJzeren Poort ver der toegenomen. Duitse en Hongaarse formaties zetten met ondersteuning van onze slagvllegers tussen Szeged en Gross Wardeln haar- tegenaanvallen voort. In het noordelijke deel van de Zeklerpunt sloegen grenadiers en bergjagers bij Söchslch Regen ver scheidene door tanks ondersteunde aanvallen van de boljswieken ai. In de passen van de oostelijke Besklden wordt altijd nog verbitterd eestreden Hernieuwde aanvallen van de Sowjet- Russen werden afgeslagen of opgevan- j gen. De vijand verloor hier de belde laatste dagen 46 tanks. Van de overige delen van het Ooste lijk front worden met uitzondering van vergeefse aanvallen der bolsjewie ken tussen de Duna en de Golf van Riga geen gevechtshandelingen van betekenis gemeld. Britse %'iiegtulgen wierpen ln de af gelopen nacht bommen op Brunswijk en in het Rijnlands-Westfaalse gebied. Pétain's koers voortgezet BERLLJN, 2 Oct. De president van de Ffanse regeringscommissie, am bassadeur De Erinon heeft bij een vlaggenpatade ln de verblijfplaats van den chef van de Franse staat. Pétaln, een rede gehouden, waarbij de leden der regeringscommissie de bil,haar ge accrediteerde diplomatieke vertegen woordigers eh de gevolmachtigden van de Franse politieke revolutlonnaire beweging aanwezig waren. HIJ verklaarde, dat maarschalk Pétaln. aan wiens zijde de Franse re geringscommissie haar werkzaamheden uitoefent, het enige rechtmat'ge hoofd van de Franse staat is en Vervolgde: Ons enig--doel is de voortzetting, te dienen van de politiek, welke de maar schalk voor allen belichaamt, die hem sedert de ineenstorting van de tot oor log ophitsende democratie gevolgd zijn. Vervolgens richtte De Brinon zich tot de Franse krijgsgevangenen en ar beiders ln Duitsland en spoorde hen aan geen gehoor te geven aan de bui tenlandse inblazingen Vóórts zeide hijSpoedig zullen over een Franse zender Fransen tot u spre- keh, die op een nationale vernieuwing hopen, wnr.rnaar m 1940 door een enorirte meerderheid verlangd werd. Wij zetten hier ons werk voort. Wi-J be- Ie JAARGANG No. 232 DINSDAG 3 OCTOBER 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 - Postgiro 184120 - Abonnementsprijs-21 ct. per week ot f2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. ln West-Friesland is men momenteel druk bezig met de bonen- oogst. Op speciale stel lages, z.g. dróoghok- ken, ivorden.de bonen te drogen gezet. (Foto C.N.F.-Kuiper) Daar klopt iets niet:Zaterdag middag hebben de kinderen het laatste schrapje boter op hun brood gekregen en sindsdien beleven wij uitsluitend vetvrije menu's. Wij zijn met ons boterrantsoen te royaal ge weest en vcoj- ue zoveelste maal heeft onze beregening gefaald. In de provisiekast missen wij zelfs het veel-gesmaalde jus-blokje. En tóch: Een wijs man heeft eens' gezegd, dat het lot van den mens bepaald wordt door de wijze waarop hij zich voedt Let wel: niet waar mee hij zich voedt, doch de wijze waar o p Toen wij nog relaties onderhielden mét „Goud-Oompje", hebben wij vaak fantastische dingen gedaan met- fazanten en patrijzen. Laat ons thans trachten, onze fantasie bot te vieren op drie kilo aardappelen en een halve savoye kool... Er zijn zélfs in deze tijd prettige ontdekkingen te doen. Zo zijn wij op de maikt aangesproken door een burgerjuffrouw, die met haar vinger naar een mand vol paprika/wees. Met een bedenkelijk gsr-cht vroeg zij schuchter „of "je dat spul zcu kunnen eten?" Dat spul is t? eten en de prijs ligt tegenwrevd'g b'inen ieders bereikt. De mcoist'.- ever-p aren kosten aclit. negen cf tun cent per stuk en voor een paar^dub'oeltjes heb je een boodschappenmand vól kleingoed. Wij kiezen de boodschappenmand en dal zal ons in staat stellen een maal tijd van aardappelen en savove kool „met zonder geeh" spat vettigheid tóch nog smakelijk te bereiden. houden hetzelfde geloof in het lot van het vaderland, dezelfde overtuiging, cfat •betere tijden zullen komen door de verzoening van B'rankrijk en Duits land, dezelfde zekerheid, dat voor zo vele slachtoffers vergelding gevonden zal worden. Na afloop van de vlaggenparade en de toespraak van De Brinon wérd een ilechtige mis opgedragen door een aal- moezenier der Franse militie voor de doden der nationale revolutie. Snij de paprika middendoor en verwijder het steeltje, het vrachtbe ginsel en het zaad. Snij het malse vruchtvlees in snippers, rood (rijp) en groen door elkaar. Snipper de kool (twéémaal!) en snij de'aardappelen in kleine stukjes. Een snuifje uit het trommeltje van Jacob Hooij behoeft men niet te versmaden. Klokslag vijf staat de pan boven de gasvlam. Bodempje water, gesnip perde kool. gesnipperde paprika, kleine stukjes aardappelen, snufje zout. snuifje Jacob Hooij. Denk. een uur lang niet aan spek. niet aan worst, niet aan krabbetjes^ Roer eens een keer in de pan. snuif de liefelijke geuren van deze stoofpot op en bedenk, dat kool mét paprika toch altijd nog beter smaakt dan kool. zó uit het water. Hongaren beweren, dat zij van het eten van paprika zwaarlijvig worden. 'Zij spreken een halve waarheid, want zij maken er „goulash" van tn daar komt nog iets méér bij kijWB! Bezet Italië en Japan STOCKHOLM. 30 Sept. Roose velt en Churchill hebben Ln een ver klaring de mogelijkheid van Itallë's deelneming aan de strijd tegen Japan te berde gebracht. Naar „Svenska Dagbladet" meld,t is dit plan in Ita lië met gemengde gevoelens ont vangen. Het blad haalt een bericht aan van den Romelnsen correspondent .van de „Times", waarin wordt gezegd: De Italianen zijn verwonderd over deze gang van zaken en vooral de linkse partijen keren zich tegen een deel neming van Italië aan de strijd tegen Japan". Het socialistische blad „Avantl" schrijft, dat men ln deze aangelegen heid ook de openbare mening zal moeten kennen. Het communlstlscho blad „Unita" betoogt, dat Italië geen directe belangen in het Verre. Oosten heeft en vraagt waarom de Italianen op vreemde bodem zouden moeten vechten, terwijl hun niet eens wordt toegestaan op eigen grondgebied aan de strijd deel te nemen. Noodkaarten personen in ziekenhuizen e.d. DEN HAAG. 2 Oct. De djstrlbu- tiedlensten reiken géén noodkaarten uit aan personen, opgenomen ln ge meenschappelijke voeding in ziekenhui zen. bijzondere instellingen, gevange nissen e.d. en bij de Rijksdienst voor de werkverruiming en Arbeidsdienst e.d. De noodkaarten voor deze perso nen worden pas na hun ontslag door de distributiediensten uitgereikt. ZIJ, die in'deze inrichtingen worden opgenomen, moeten hun noodkaart bij hun opneming bij de administratie van de betreffende Inrichting inleve ren. Bij ontslag uit ziekenhuizen en bijzondere instellingen ontvangen deze patiënten de noodkaarten van de ad ministratie terug. Aangezien gevangenissen e.d. en de Rijksdienst voor de werkverruimingen Arbeidsdienst e.d. de noodkaarten wél bij de distributiediensten moeten In leveren. ontvangen de betrokkenen bU ontslag van de distributiediensten a. bij ontslag vóór 15 October a.s. eei^ noodkaart tegen inlevering van bon algemeen 237 of tegen een ont- slagbewijs; b. bij ontslag op of na 15 October a.s. een aantal rantsoenkaartjes voor het resteerende aantal dagen der pe riode. Het bovenstaande geldt niet voor het personeel van ziekenlnrichtingen, gevangenissen, huizen van bewaring, tuchtscholen en Rijksopvoedingsge stichten. Deze personen ontvangen wel een noodkaart-toeslagbewJJs bij zondere arbeid. Toeslagbewijs bijzondere arbeid In verband met de huidige omstan digheden wordt het toeslagbewlis voor bijzondere arbeid tijdelijk bulten wer-- klng gesteld. Bij het inzenden der naamlijsten md 223-75 voor rantsoen bonnen zeep voor de 11de en 12de pe riode dienen werkgevers' ln plaats van de toeslagbewljzen de dlstrlbutlesfcam- kaarten der betrokken personeelleden over te reggen. De z.g. oogsttoeslag en de toeslag melk wegens giftige arbeid worden tot nader order niet verstrekt. Nederland is slagveld. Nu-de eerste phase van de gevechten is afgesloten, blijken de drie voornaamste lucht- landings-centra der geallieerden even zovele oorden van oorlógsellende voor de burgerbevolking. Eindhoven ligt goeddeels in puin, Arnhem is fel om streden en dienovereenkomstig be schadigd, in Nijmegen werden hevige straatgevechten geleverd en nog schijnt dit alles slechts het begin van. de tol. die Nederland aan de Anglo- Amerikanen dreigt te'betalen. Waarvoor? Na vijf oorlogsj'aren hebben talloos velen nog altijd niet leren inzien, hoe veel van de fel-begeerde vrijheid en van het rustige /burgerbestaan de Duitse bezetting nun nog altijd ge laten heeft. Na vijf weken bevrijding zullen zij vermoedelijk nadrukkelijker dan hen lief is weten, wat eigenlijk de vrucht van hun wensen is. Een Zweedse journalist, correspon dent in Londen van verscheidene Stockholmse dagbladen, heeft een vier daagse reis naar Frankrijk mogen maken. Of zijn verslag helemaal be antwoordt aan de verwachtingen, die de Anglo-Amerikaanse propaganda van deze pers-excursie gekoesterd heeft, mag intussen ernstig worden betwijfeld. „Overal achter de Engelse en Ame rikaanse linies heerst een zekere an archie", aldus luidt de meest karakte ristieke zin uit dit Zweedse ver slag. De hongersnood nadert, de voortgezette burgeroorlog tussen de vele schakeringen van vaderlanders, de volledige ontwrichting van het maatschappelijke leven dat zijn slechts een paar algemene sympto men van „zekere anarchie". Wie zijn onrust- in slaap wiegt met het argu ment, dat het hier om een overgangs tijd gaat en wie daarbij zelf zijn ver wachtingen van de befaamde Engelse scheepsladingen lekkernijen tot Sin terklaas of Kerst verschuiven wil, ziet over het hoofd, dat,in het ongeluk kige Italië die „overgangstoestand" van hongerdood en besmettelijke ziek ten, van maatschappelijke ontwrich ting en politieke stuurloosheid nu al langer dan een jaar duurt, zonder de geringste kans op een oplossing. En wel beschouwd is het Winston Churchill zelf geweest, die onthuld heeft, dat zulk een oplossing ook niet Zeep vuile arbeid te verwachten is dat. met andere WQorden. de „bevrijding" identiek is met- „een zekere anarchie",. Die ont hulling schuilt met name in- Chur chill's uitspraak, dat „de oorlog thans meer zijn ideologische karakter ver- liest". Het is duidelijk, wat de Britse premier tot zulk een oordeel noopte. De voorheen zo vaak verkondigde democratische idealen kwamen in Polen en Roemenië, in Finland en Bulgarije, maar ook in Italië en Frankrijk zo duidelijk in tegenstel ling tot de bolsjewistische aspiraties, dat positieve beginselen in Washing ton en Londen niet meer konden wor den uitgesproken zonder him' inner lijke voosheid en onmacht te ver raden. Wie vaststelt, dat „de oorlog zijn ideologische karakter verliest" ontslaat zich van gewetensvragen, omdat hij er geen antwoord op kan geven. Hij accepteert '.zekere anar chie". omdat hij geen beginsel kan en durft volgen. Het antwoord daarop is niet twij felachtig; Churchill's stelling heeft geenszins geldigheid aan beide kan ten van de frontlijn. Aan de Euro pese zijde van de lijn is het beginsel, het ideologische karakter veeleer van maand tot maand scherper ge accentueerd. Ook waar die beginse len niet tot propagandistisch^ slag zinnen worden gesmeed, daar is het iedereen duidelijk, dat Duitsland zijn elementaire bestaan Europa zijn eenheid en de vrije ontplooiing van zijn cultuur verdedigt. De ideologie, die deze zijde van het front bij het begin van de oorlog beheerste, geldt niet in verminderde, maar juist in versterkte mate op het huidige ogen blik. Ze geeft het Duitse volk de kracht voor een uithoudingsvermogen en een energie-ontplooiing zonder weerga. Ze kan andere volkeren kost bare vingerwijzing zijn. Oorlogen zonder een ideologie zijn verloren oorlogen, hoeveel succes de wapenen op sommige ogenblikken ook schijnen te hebben. Engeland's oor log. naar Churchill's eigen woord een oorlog zonder beginsel. Is een ver loren oorlog van het ogenblik af. dat het Engelse volk zich duidelijk de consequenties van Churchill's open hartige mededeling voor ogen stelt. Het Èuropese kerngebied echter, be houdt ook te midden van tegenslagen zijn weerstandskracht, omdat het zijn ideologie als onoverwinnelijke kracht in zich weet. Personen die z.g. vuile arbeid ver richten, komen vcor de 11de en 12de periode 1944 (1.October tot en met 25 November as i wederom .voor de ge bruikelijke rcr.iïconen eenheidszeep en waspoedir ln aanmerking. Aanvra gen kunnen per formulier rad 223-75 bij de distri' r ièh-.t werden ingele verd. Distri.K i-i^a-akaarten van be langhebbenden moeten worden overge légd. Uitreikin- der rantsoenbonnen geschiedt in c'.e weetc van 8 tot en met 14 October a.s. Zeep voor artsen enz. Kappers, medische (studenten, werk zaam ln de anatomie, vroedvrouwen, verloskundigen, gediplomeerde bakers enz., wijkverpleegsters, personen werk zaam in de genees- en verbandmidde lenindustrie. praktiserende artsen, tandartsen, tandheelkundigen en vee artsen komen voor de 11de, 12de en 13de periode 1944 (1 October tot en met 23 December a.s.) voor de gebrui kelijke extra-rantsoenen scheerzeep. tolletzeePt eenheidszeep en waspoeder in aanmerking. Zij dienen daartoe ln Liera benoemd. de week van 1 tot en met 7 October a.s. een aanvraagformulier bij de dls- tributledienst af te halen. Honden- en kattenbrood Van 1 tot en met 31 October worden op bon no. 9 van dc distributiekaart voor hondenbrood dezelfde hoeveel heden hondenbrooi beschikbaar ge steld als óp de bon voor de afgelopen période. Op bon no. 9 van de distri butiekaart voor kattenbrood (groep K) wordt voor cicrelfde periode 11 kg kat tenbrood beschikbaar gesteld. Na 31 October is bon no. 9 ongeldig. Zetel van Gelders bestuur DEN HAAG. 3Q, Sept. De commis saris der provincie Gelderland heeft, uit overweging, dat wegens oorlogs handelingen de zetel van het provin ciaal bestuur tijdelijk dient te wprdeii overgebracht, met ingang van 26 Sept. J.l. de zetel van het bestuur -dezer provincie overgeplaatst naar de ge meente Warnsveld (raadhuis). Tot waarnemend commissaris der -provincie Gelderland is Ir H. Hon- dlus en tot bestuursraad, plv. commis saris der provincie, de heer E. A. A. Zult u bij bominslag eerst voor kinderen en zieken zorgen? (Voorlichtingsactie hoofdin spectie Luchtbescherming) Het Zweedse kabinet is gewijzigd; tot minister van handel is benoemd prof. Ohlln, tot minister van verkeer Domeo, tot ministers zonder porte feuille Erlander en Danielson. De voormalige Franse minister' Anatole de Monzie ls te Parijs door de Gaullöten gearresteerd. 'De Llttause aartsbisschop Skvl- recckas en twee bisschoppen ziln door de Sowjets vermoord. Directeur: H. J. Kerkmeester, Bus- sum; hoofdredacteur: Hendrik Llndt, Amsterdam; plv. hoofdredacteur; lr. A. H. de Haas van Dorsser, Haarlem; binnenland: J. v. Grieken; illustratie en opmaak: R. Kampstra: volkscul tuur cn kunst: M. Wolters; muziek: G. K. Krop; sport: J. J. Llber; adver tenties: A. a. Lammers, allen te Am sterdam. K ua een, verrne£Tgena"vuür rjiooigcsieiu gc- i weest en ln een wijde cirkel staa. geen huis meer overeind. In het centrum der^stad. waar," evenals in Oosterbeek, Toenemende-strijd verwacht BERLIJN, 3 Oct. Langs de Hon gaarsRoemeense grens ligt het brandpunt van de strijd in het gebied OU15T nu: „Een vos Verliest wel zijn haren, maar niet z'n streken"... dit oer- Moeder kreeg een bord vol kalfs- coteletten en Arie's wens giiig in vervulling met drie varkenscarbona- rloo n/\m*\loot vnoi -nnrrierren mail- I 1 maken. De Duitse bezèttmg was ("ge lijk elke militaire bezetting dat in meerdere of mindere mate altijd zal zijn) -voor de betrokken volken een voor net leven oi ae voedselvoorzie ning der bevolking HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER. 1 Oct. Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: „Aan het westelijke front ontston den gisteren van Nederland tot aan de grens van Lotharingen bij toe nemend artillerievuur slethts plaat selijk begrensde gèvechten. De for maties van het eerste Canadese leger, die over het Kanaal Antwerpen Turnhout waren opgedrongen, kon den ondanks onze taaie tegenstand de streek ten noordwesten vqn Turn hout bereiken, terwijl sterke Engelse aanvallen aan het Julianakanaal bij Maaseyck mislukten. In de bossen westelijk van Chateau- Salins en in de streek ten noorden van Lunévllle zette de vijand zijn sterke aanvallen voort. Eigen tegenaanvallen leidden tot hevige gevechten. Om de voor de wes telijke Vogezen liggende hoogten, be boste bergen en dalingangen wordt nog steeds verbitterd gevochten. Aan overmachtige Amerikaanse tanks,trijd- krachten gelukte het gisteren ln de loop van de dag, de stad Rambervillers binnen te dringen. Aan weerszijden van Lure werden alle aanvallen van het zevende Amerikaanse leger ln felle gevechten en ln succesvolle tegenaan vallen afgeslagen. Sterk vuur lag ook gisteren op onze vestingen aan de kust van het Kanaal en van de Atlantische Oceaan. Voor Duinkerken sloeg, onze artillerie vijan delijke batterijen uiteen. Eigen aan vallen uit Glrond&Noord wierpen den vijand uit zijn stellingen. Beveillglngsvaartulgen van een Duits konvooi brachten heden In de ochtenduren voor de Nederlandse kust voor IJmuiden zonder eigen verliezen vier Britse torpedomotbrboten tot zin ken en schot-en een andere boot ln brand. In de Westelijke Alpen namen eigen bergtroepen ten zuiden van de Monte Genevre een zwaar versterkte en door den vijand taal verdedigde heuvel- stelling. In een verbitterd gevecht van man tegen man werd de bezetting onschadelijk gemaakt. Een aantal kazematten en kanonnen werd 'vernie tigd. In Mldden-Italtë' zijn de formaties van het vijf de Amerikaanse en van het échtste Engelse leger ook gisteren niet tot de grote aanval overgegaan. De vurig omstreden Monte Battlglia in de Etruscische Apennijnen bleef na wisselvallige gevechten in vijandelijke handen. Aan de kust onstonden slechts plaatselijke gevechten aan de Rubicon. Op de Balkan duren de gevechten ln de bocht van de Donau aaD weerskanten van de IJzeren Poort voort. In het gebied van Gross-War- dein braken Duitse -en Hongaarse troepen in een tegenaanval de vijan delijke-tegenstand en ziln verder in opmars. Aan weerszijden van Toren burg en aan de Maros gaan de leven dige aanvals- en afweergevechten voort. Hardnekkige doorbraakpogin gen van vers aangevoerde Sowjetrus- slsche strijdkrachten mislukten ln de passen van de Oostelijke Besklden. In en ten westen van Warschau. werden nog meer omsingelde benden- groepen uiteengeslagen. De resten van deze groepen capituleerden onvoor waardelijk. Tussen de Duna en de Golf van Riga bleven vijandelijke aanvallen in ons vuur 6teken. Het eiland Moon ging tegen een overmachtlgen vijand verloren. Onze bewegingen ln Finland namen het voorziene verloop. Engels-Amerikaanse terreur bommen werpers ondernamen aanvallen op West-Duitse steden. Bijzonder getrof fen werden de woonwijken van Biele feld en Munster. Des nachts wierpen Britse vliegtuigen bommen op Ham burg. 27 vijandelijke vliegtuigen, waaronder elf viermotorige bommen werpers, werden Neergeschoten. De Duitse rriarine heeft ln de maand September 17 schepen tot zin ken gebracht met een gezamenlijke Inhoud van 84000 brt. en beschadigde nog zes schepen ernstig. Voorts wer den een torpedojager, drie fregatten, vier torpedomotorboten en een mijnen veger tot zinken gebracht en een tor pedojager beschadigd. Lichte Duitse zeestrijdkrachten, luchtdoelgeschut aan boord van koopvaardil- en oorlogs schepen schoten van 1 tot 30 Septem ber 206 vijandelijke vliegtuigen om laag. De opstand te Warschau STOCKHOLM, 1 Oct. Naar Reu ter uit Moscou verneemt, heeft Mo- rawsky, de voorzitter van de Poolse sowjets op een Zaterdag gehouden persconferentie, den Poolsen opperbe velhebber der opstandelingen van Warschau, generaal Bor, betiteld als den „verraderlijken misdadiger voor de te vroeg uitgebroken opstand te War schau". Morawsky zeide: Wanneer ge neraal Bor ln de handen der Poolse sowjets valt, zal hij voor het gerecht gedaagd en gestraft worden". Omtrent de benoeming van generaal Bor tot opvolger van Sosnkowsky door de Poolse emigrantenregering, verklaarde Morawsky: „Generaal Bor heeft Jegens het Poolse volk een mis- 'daad bedreven. De Poolse regering moet wel krankzinnig zijn, hem tot opperbevelhebber te benoemen. De haat In Warschau en ln Polen tegen Bor ls groter dan tegen Sosnkowsky' Tinian en Goeam in handen der Geallieerden TOKIO, 30 Sept. Uit een vaq- daag door het keizerlijke hoofdkwar tier uitgegeven mededeling blijkt, dat de Japanse troepen op de beide eilan den Tinian en Goeam, na een held haftige strijd van bijna zeventig dagen tegen de Amerikanen op 27 September tot op den laatsten man de heldendood hebben gevonden. Het bezit van de eilanden Tinian en Goeam waarvan het laatstge noemde reeds voor het uitbreken van ae oorlog, ln Oost-Azië een grote rol speelde als Amerikaanse vlootbasis betekent een aanzienlijke versterking van de nieuwe Amerikaanse operatie basis ln de groep der Marianen'. De bedreiging der PhÜJppljnen treedt daarmede In een acuter stadium en met zekerheid kan worden aangeno men, dat de geallieerden binnen korte of lange tijd zullen proberen op de Phllippljnen te landen Indien het hun zou gelukken, de zware gevech ten, die zich thans nog op het eiland Morotal en op Plliljoe afspelen, gun stig voor hen te doen verlopen. Na Dumbarton Oaks STOCKHOLM, 30 Sept. Reuter meldt, dat als resultaat van de be sprekingen te Dumbarton Oaks nieu we Internationale besprekingen te verwachten zijn. Deze zouden voor afgaan aan een ontmoeting tussen Roosevelt, Chqrchlll en Stalln, waar voor het plan bestaat. Ie JAARGANG No. 231 MAANDAG 2 OCTOBER 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspert Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 - Postgiro 184120 Abonnementsprijs 21 ct. por week of f 2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. -Ö -Q STOCKHOLM. 30 Sept. Naar Reuter meldt heeft de Britse minis ter van Buitenlandse zaken, Eden. gisteren in het kader van het debat over de oorlog in het Lager huis het woord gevoerd. Hij zeide o.a. dat geen mens kan voorspellen, hoe lang de strijd' in het westen en in het oosten zal duren. Derhalve is de dringendste taak de eensgezindheid onder de geallieerden te handhaven, teneinde in overeenstemming met de te Teheran vastgelegde teksten ver der te kunnen strijden. Het heeft Eden tijdens de debatten gehinderd, dat werd aangenomen, dat de overwinning reeds bijna bevochten zou ziln. Daarvan kan men eerst spre ken. wanneer de tegenstander de wapens heeft neergelegd. Zou de vijand op de knieën gedwongen worden, dan is de ontwapening niet het laatste doel der geallieerde politiek. Onder een „onvoorwaardelijke capitulatie" verstaat Eden. dat de geallieerden „de vrije hand hebben en ln geen enkel opzicht tegenover de Duitsers ver plichtingen hebben". Overgaande op de Bulgaarse kwestie, wees spr. er op. dat de regeringen der geallieerden het er over eens zlin, dat Bulgarije ziln troepen uit Griekenland en Joegoslavië moet terugtrekken, anders zou geen wapenstllst'andsver- drag ondertekend worden. Sprekende over de kwestie, der oos telijke grenzen van Polen was Eden va:p. mening, dat er ln de gehele ge schiedenis geen gecompliceerder pro bleem bestaan heeft. In elk geval zou de Britse regering opkomen voor de stichting van een souvereln en onaf hankelijk Polen. Een. duurzame vrede kan slechts gegarandeerd worden, wan neer Groot-Brittannlë. de Verenigde Staten en de Sowjet-Unie ln voort durende harmonie met elkander wer ken. Dit feit is voor Eden van domi nerende betekenis, zodra de Poolse kwestie ter sprake komt. Dat is het eerste doel der buitenlandse politiek van Groot-Brittannië. Tenslotte sprak Eden nog over Dum barton Oaks en verklaarde niet te hebben verwacht, „dat een algehele oplossing der verwarde problemen tijdens de eerste bijeenkomst bereikt zou worden". Duits commentaar De rede van Eden, aldus het D.N.B., wordt in Duitse politieke kringen wat stijl en Inhoud betreft een zwakke copie van de door Church ill de vorige dag gehouden rede ge noemd. Een tegenspraak ziet men hier ln de verklaring van Eden, dat met het vorderen van de oorlog de moei lijkheden steeds grpter zouden wor den, terwijl Churchill van opvatting was, dat zich alles wel ten goede zou keren, hoe verder de oorlog vorderde. Eden's waarschuwing voor een al te optimistische beoordeling van de af loop van de oorlog houdt naar de hier bestaande mening ongetwijfeld ver band met de les van Arnhem. Uit zijn'woorden spreekt, naar men alhier verklaart, een tamelijke verlegenheid over de toeneming van de Duitse tegenstand. Eden maakt zich aan ge schiedenisvervalsing schuldig. wan neer hij bijzonder harde maatregelen tegen Duitsland verlangt omdat Duitsland do voorwaarden van 1918 met loyaal ls nagekomen en er de voorkeur aan, heeft gegeven, deze door manoeuvres te ontduiken. Eden kan weten, zo verklaren poli tieke kringen alhier, dat voor de ont wikkeling ln de tijd na de .wereld oorlog. waarmee tevens de grondslag voor de nieuwe wereldoorlog gelegd werd, het bedrog der geallieerden tegenover het Duitse volk met de veer- tien punten van Wilson en dc rech- ton, welke de tegenstander destijds uit zijn bedrog voor zich meende te kunnen afleiden, verantwoordelijk zijn. In de Poolse kwestie steunt Eden evenals Churchill de Sowjet- elsen. Het lot van Polen, evenals dat van geheel oost- en midden-Europa schijnt hem volkomen onverschillig te 2ljn. mits Engeland, zijn veillg- heldsverlangens ln west-Europa-, waarop Eden ln zijn rede heeft ge zinspeeld. bevredigen kan. In de Wilhelmstrassc trekt de ver klaring van Ederr over de betrekkin gen van Engeland met West-Europa, d.w.z. met België en Nederland, bij zonder de aandacht. Als Eden zegt, dat hier een „bijzonder nauwe rela tie" nastrevenswaardig is. ziet men te Berlijn daarin een interessante formulering op buitenlands politiek terrein, welke tenslotte pleit voor een Brits protectoraat of zelfs voor annexatie. De Britse minister van buitenlandse zaken heeft, zo ver klaart men hier, nauwkeurig be schouwd, daarmede gezinspeeld op de oude Engelse droom: het hebben van bepaalde Britse bruggenhoofden aan het Kanaal. Juist nu! „Een vos verliest w e I -zijn haren, maar niet z'n streken"... dit oer oude Nederlandse spreekwoord ls de laatste tijd wel /.eer van toepassing op onzen genicenscliappelIjken vijand, j die sinds enige weken ook onze bodem betreden heeft. Flinke Nederlanders en goede vaderlanders erkennen n 11 het grote gevaar hetwelk hen dreigt. Zeer velen melden zich de laatste dagen voor de IVaffcn-# of de landstorm-brigade. Meldt u zich eveneens! Onze grote helden uit het verleden gaven het voorbeeld, tien duizenden onzer beste Nederlanders volgden. Alle inlichtingen en gratls-reis- blljetten worden bij de volgende, aan- meldlngsbureau's der Waf/en-^ ver strekt. Den Haag, Korte Vijverberg 5. Amsterdam, Dam 4. Utrecht, Vredenburg 19. Groningen, Herenstraat 46. Enschede, Hcngclosestraat 30, Hengelo, St, Janstraat 5. Spoorbrug over de Waal bij Nijmegen verwoest BERLIJN. 30 Sept. Naar het Int. Inf. Büro verneemt, is op grond van de verkenning met foto's van een Duits vliegtuig vastgesteld, dat sedert gistermorgen de grote spoor brug over de Waal in het noordelijk deel van Nijmegen verwoest en voor het spoorwegverkeer onbruikbaar is. Aangezien de brug voortdurend onder uiterst sterke bewaking stond moet aangenomen worden, dat sabo teurs aan het werk zijn geweest. Of het hierbij pro-Duitse Nederlanders betroffen heeft, kon tot dusverre niet worden vastgesteld. Van militaire zijde wordt in dit verband vernomen, dat het verlies van deze in het brandpunt van de huidige gevechten gelegen rivierovergang in zijn volle effect nog niet te overzien is. Petain in Duitsland BERLIJN. 30 Sept. De chef van de Franse staat, maarschalk* Petain, heeft zich van Belfort_paar Duitsland begeven ter bescherming van de- ware belangen van het Franse volk tegen de Gaullistische usurpatoren en de Britse en Amerikaanse uitbuiters van het Franse volk. Ambassadeur De Brinon heeft zich als algemeen gedele geerde der Franse regering belast met het voorzitterschap van de Franse regeringscommissie tot behoud van de nationale belangen". In deze Franse regeringscommissie hebben zit ting de minister van arbeid Marcel Deat. als gedelegeerde voor de natio nale solidariteit en de behartiging van de belangen der Franse arbeiders ln Duitsland, de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en van instand houding der openbare orde, Joseph Darnand, als gedelegeerde voor de or ganisatie der nationale krachten der militie, van het vrijwilligerslegioen tegen het bolsjewisme en van de Franse Waffen-jf, de staatssecretaris voor de verdediging generaal Brldoux als gedelegeerde voor de verzorging der krijgsgevangenen en hun hulp werken en de president van de pers corporatie, Jean Luchaire, als gedele geerde voor inlichtingen en propa ganda. Sowjets zullen vonnis vellen over prins Cyril e.a. BELGRADO, 30 Sept. Naar radio Sofia meldt zijn prlns-regcnt Cyrll, Bogdan Slmof, de voormalige minis ter-president Bosjilof en de voormalige minister van binnenlandse zaken Ga- brovskl ln handen van do Sowjet- autorltelten gegeven, die vonnis over hen zullen vellen. Sowjetrusslsche luchtstrijd krachten hebben naar Folkets Dag bladet uit betrouwbare bron heeft vernomen het vliegveld Jamala op de Aalands eilanden bezet. Van dit vlieg veld Ls de afstand tot Stockholm slechts tien tot vijftien minuten. AMSTERDAM, 30 Sept. Rijks minister dr. Seyss Inquart heef. Vrij dagavond te Amsterdam een onder houd toegestaan aan den hoofdredac teur van de Deutsche Zeitung in den Niederlanden, tijdens hetwelk een antwoord gegeven werd op vragen, die als gevolg van de penetratie van de Anglo-Amerikaanse strijdkrachten in het Nederlandse gebied actueel ge worden,zijn. De verklaringen van den Rijksminister getuigden van de abso lute zekerheid en gelatenheid, waar mede de Duitse leiding de komende ontwikkeling tegemoet ziet. Rijksminister Seyss Inquart, die ln de afgelopen weken Iedere dag weer door persoonlijke besprekingen met zijn gemachtigden ln de provincies en met de leidende Nederlandse In stanties de toestanden ln alle dolen van het land heeft gecontroleerd, kon op grond van deze ervaringen als zijn oordeel te kennen geven, dat ulet al leen in militair opzicht aan de dingen ln dit gebied het hoofd zal worden geboden, doch dat o^k alle oogmerken, die op politiek gebied door den vijand worden nagestreefd, a priori op de Juiste wijze zullen worden geneutrali seerd. Spoorwegstaking Rijksminister Seyss Inquart verklaar de o.a. met betrekking tot de spoor wegstaking: het 6taken van het spoor wegverkeer komt na dc voorzorgsmaat regelen. die wij van het begin af ge nomen hebben, vooral ten laste van de Nederlanders, want het verkeer, dat wij nodig hebben, kunnen wij evenals voorheen zelf op gang houden. Be staan blijft echter de zorg voor het land cn zijn bewoners zelf, omdat vele verkeersmiddelen, die anders naast de spoorwegen voor dc voedselvoorziening der bevolking ter beschikking stonden, uitvallen. Want op het moment, waar op het spoorwegpersoneel op aanspo ring van den vijand tot de staking overging, moest de weermacht beslag leggen op alle verkeersmiddelen, om haar eigen belangen voor alle eventu aliteiten veilig te stellen. Zodoende zullen zich binnen en kele weken ernstige moeilijkheden voordoen voor het dekken van dc behoefte van het land, zowel wat be treft de "Voedselvoorziening als ook' de aanvoer van steenkool. De kwestie van de kolenvoorzlening is met het oog op de naderende' winter bijzonder van belang. Het Duitse rijk zou onckmks het verlies van de Limburgse kolen mijnen bereid zijn, de strikt nood zakelijke behoefte aan kolen to dek ken, echter alleen onder de logische voorwaarde, dat alle verkeersmiddelen voor dit doel gebruikt kunnen wor den. Daartoe behoort thans ja let al leen liet bedrijf der spoorwegen, d.w.z. de hervatting van de arbeid door het spoorwegpersoneel, doch vooral ook de bedrijfsveiligheid zelf. Het sj?bor- wegpersoneel zou er dus voor moeten zorgen, dat do tot dusver, zij het ook slechts hier en daar, gepleegde daden van sabotage achterwege blijven, die. al ls het ook maar tijdelijk voor en kele uren. de spoorlijn versperren. De Duitse weermacht staat thans terecht op het standpunt, dat Nederland ln het zuidelijk deel vijandelijk gebied geworden ls. ZIJ kon zodoende ook slechts dienovereenkomstig handelen. Daarmede ls echter ook gezegd, dat zU op datgene wat zij ter verdediging van dit land nocTlg heeft en hier te lande aantreft, met het volste recht aanspraak kan en moet maken, temeer daar zU door de houding van de be langrijkste transportorganlsatie verhin derd wordt, al haar behoeften zo uit het Duitse rijk aan te voeren als tot dusver het geval was. Do zorgzame en van verantwoordelijkheid getuigende behandeling, die Nederland ln de af gelopen vier Jaar heeft, ondervonden, ls derhalve thans niet meer mógelijk. Het ligt aldus de Rijkscommissa ris ten slotte aan de Nederlandera zelf, of zij dooi het handhaven van de ju6t en ordo alsmede door het ge bruikmaken van alle verkeersmiddelen door deze winter z.ullen heenkomen. Voor de militaire beveiliging van de Nederlandse gebieden zal evenals voor heen de Duitse weermacht zorgen. Duikboot langer onder BERLIJN. 30 Sept. De marine medewerker van Ir.terlnf, kaplteln-ter- zee Hansen, maakt melding van een belangrijke vinding op het gebied van het duikbootwapen. Het ls de lucht- mast, een apparaat, dat de onder- z.eeërs ln staat stelt, na het eerste duiken, het verblijf onder water ad libitum uit te breiden, bijv. geduren de twintig, dertig of meer dagen. De luchtmast ls een soort „zuurstoftank station". dat overal en altijd gebruikt kan worden. Hiermede ls de vijandelijke dulk- Dootafweer en haar gevaarlijkste expo nent. hot vliegtuig, een aanzienlijke hindernis ln de weg gelegd, omdat de zwakte van de duikboot tot dus verre was. dat zij na verlóóp van tijd moest opduiken om dc batterijen to laden cn verso lucht ln te nemen. Kapitein Hansen gelooft, dat door deze vinding de Jongste Duitse duik bootsuccessen ln het Kanaal verklaard kunnen worden. Ook kaas op de vleesbon DEN HAAG. 29 Sept. Op de bonnen van de noodkaart, waarop in het tijdvak van 1 t.m. 14 October .a.s. vlees beschikbaar wordt gesteld, mag ook kaas worden gekocht. Hierbij wordt één rantsoen kaas gelijk ge steld met één rantsoen vlees. Waspoederbonnen De geldigheidsduur van de bonnen „algemeen 225" en reserve c 74. d 74 en e 74 waarop waspoeder verkrijg baar werd gesteld, wordt .verlengd tot en met 26 October a.s. Voorts wordt bekend gemaakt, dat voor de maand October voor het be handelen van de was geen bonnen bij de wasserijen behoeven te worden in geleverd. Er wordt een wijziging ln de Zweedse regeling verwacht. Dc'minis ter van handel Erik6on, de minister van verkeer Andersson en de minister zonder portefeuille Rosander zouden altreden Efe meldt uit Mexico dat de vroegere Roemeense koning Carol be vestigd heeft, dat Engeland hem kortgeleden de gevraagde verblijfs vergunning heeft geweigerd. Directeur. H J Kerkmeester, Bus- sum; hoofdredacteur: Hendrik Llndt, Amsterdam; plv. hoofdredacteur, lr A H. de Haas van Dorsser, Haarlem; binnenland' J. v Grieken; illustratie en opmaak. R Kampscra; volkscul tuur en kunst: M Wolters, muziek: G. K. Krop; sport: J. J. Llber; adver tenties: A. H. Lammers. allen te Am sterdam. K 117

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1