HET DAGBLAD DAGBLAD Hevige afweergevechten in gebied van Turnhout VOOR IEIDEN EN OMSTREKEN VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Strijd om Calais in laatste stadium op Mokken" Geen beginsel Dr. Göbbels: vijand onderschat ons nog Om Reusel en Heesch werd zwaar gevochten Juist nu! HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER, 2 Oct. Het opperbevel van de Duitse weermacht deelt mede: Aan het kanaal Antwerpen-Turn- hout en ten' noorden van Turnhout zijn onze troepen in hevige afweer gevechten gewikkeld met de Canadese formaties, die uit hun penetratieplek- ken blijven aanvallen. Aanvalsgroe pen van het leger en van de Waffen- M drongen tussen Neder-Rijn en Waal de Britse stellingen binnen en wierpen den taal vechtenden vijand naar het Westen terug. Ten zuidwesten van Gennep werd een vrij sterke vijande lijke aanval opgevangen. Daarbij wer den de beide laatste dagen 32 tanks vernietigd. De druk van den vijand op Moeseyck is verminderd. i In de aanhoudende zware gevechten bij Ch&teau-Salins en ln het bos van Parroy won de vijand plaatselijk ter- De -gevechten om het volledig ver woeste' Calais gaan hun einde tege moet. Resten van het garnizoen vech ten nog ln hun steunpunten. De zware marinebatterijen bij Kaap Gris Nez zijn na dappere tegenstand ln gevech ten op korte afstand voor de vijan delijke overmacht besweken In "September hebben de Anglo-Ame- rlkaanse legers m het westen toe nemende verliezen geleden aan mensen en materiaal. Onze troepen maakten 10 650 gevangenen en maakten buit of vernietigden 1149 tanks en 243 pant- serverkennlngswagens?" grote hoeveel heden vrachtzweefvllegtulgen en ver der oorlogsmateriaal. De verliezen van den vljknd aan doden en gewonden zijn zwaar. Boven het westelijke gebied verloor hij bovendien 451 vliegtuigen. In Mldden-Italië ondernamen de Anglo-Amerlkanen talrijke vruchte loze aanvallen op de bestaande Dranö- punten. Aan de Adrlatische kust wier pen onze pantsergrenadiers de op een plaats over de Rubicon getrokken Brit ten weer «terug. De Italiaanse benden in het achterwaartse Italiaanse leger- gebled hebben ook verder haar over vallen en daden van sabotage met bloedige verliezen moeten betalen. In de tweede helft van September werden I33fi htinriiftten <7Prinnd en mep.E_-ria.n_ Ie JAARGANG No. 232 DINSDAG 3 OCTOBER 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureau* voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 - Postgiro 184120 - Abonnementsprijs 21 et. per week of f2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. Noodlcaar+en personen in ziekenhuizen e.d. DEN HAAG. 2 Oct. De distribu tiediensten reiken géén noodkaarten uit aan personen, opgenomen ln ge meenschappelijke voeding ln ziekenhui zen. bijzondere instellingen, gevange nissen e.d. en bij de Rijksdienst voor de werkverruiming en Arbeidsdienst e.d. De noodkaarten voor deze perso nen worden pas na hun ontslag door de distributiediensten uitgereikt. ZIJ, die ln'deze Inrichtingen worden opgenomen, moeten hun noodkaart bij hun opneming bij de administratie van de betreffende Inrichting Inleve ren. BIJ ontslag uit ziekenhuizen en bijzondere Instellingen ontvangen deze ln West-Friesland is meiT momenteel druk bezig met de bonen- oogst. Op speciale stel lages, z.g. dróogliok- ken, worden.de bonen te drogen gezet. JFoto ff N F,-Kviner l Nederland is slagveld. Nu-de eerste phase van de gevechten is afgesloten, blijken de drie voornaamste lucht - landings-centra der geallieerden even zovele oorden van oorlogsellende voor de burgerbevolking Eindhoven ligt goeddeels in puin. Arnhem is fel om streden en dienovereenkomstig be schadigd. in Nijmegen werden hevige straatgevechten geleverd en nog schijnt dit alles slechts het begin van de tol. die Nederland aan de Anglo- Amerikanen dreigt te'betalen. Waarvoor? Na vijf oorlogsjaren hebben talloos velen nog altijd niet leren inzien, hoe veel van de fel-begeerde vrijheid en van het rustige /burgerbestaan de Duitse bezetting nun nog altijd ge laten heeft. Na vijf weken bevrijding zullen zij vermoedelijk nadrukkelijker dan hen lief is weten, wat eigenlijk de vrucht van hun wensen is. Een Zweedse journalist, correspon dent in Londen van verscheidene Stockholmse dagbladen, heeft een vier daagse reis naar Frankrijk mogen maken. Of zijn verslag helemaal be antwoordt aan de verwachtingen, die de Anglo-Amerikaanse propaganda van deze pers-excursie gekoesterd heeft, mag intussen ernstig worden betwijfeld. te verwachten is dat. met andere wporden, de „bevrijding" identiek is met „eep zekere anarchie". Die ont hulling schuilt met name in- Chur chill's uitspraak, dat „de oorlog thans meer zijn ideologische karakter ver- liest". Het is duidelijk, wat de Britse premier tot zulk een oordeel noopte. De voorheen zo vaak verkondigde democratische idealen kwamen in Polen en Roemenië, in Finland en Bulgarije, maar ook in Italië en Frankrijk zo duidelijk in tegenstel ling tot de bolsjewistische aspiraties, dat positieve beginselen in Washing ton en Londen niet meer konden wor den uitgesproken zonder hun' inner lijke voosheid en onmacht te ver raden. Wie vaststelt, dat. „de oorlog zijn ideologische karakter verliest" ontslaat zich van gewetensvragen, omdat hij er geen antwoord op kan geven. Hij accepteert ;,zekere anar chie". omdat hil geen beginsel kan en durft volgen. Het antwoord daarop is niet twij felachtig: Churchill's stelling heeft geenszins geldigheid aan belde kan ten van de frontlijn. Aan de Euro pese zijde van de lijn is het beginsel, het ideologische karakter veeleer van maand tot maand scherper ge accentueerd. Ook waar die beginse len niet tot propagandistisch^ slag zinnen worden gesmeed, daar is het iedereen duidelijk, dat Duitsland zijn BERLIJN, 29 Sept. Onder het opschrift „De vaan van het geloof" publiceert dr. Göbbels in „Das Reich" een artikel, waarin hij zegt. dat Duitsland gunstige kansen heeft om de oorlog met succes te doorstaan. De geweldige reserves, die het thans be zig is te mobiliseren, moeten zo snel mogelijk in actie komen. Het is dus zaak de daarvoor nodige tijd te win nen. Hier berust voor een aanzienlijk deel de beslissing van de oorlog ook voor de geallieerden. Want de oorlog is meer en meer een wedloop met de tijd geworden. Onze mogelijkheden en kansen zijn nog in geen enkel opzicht uitgeput. Onze vijanden willen onder alle om standigheden zo spoedig mogelijk een zo concreet mogelijke beslissing be reiken, Wij moeten dat evenzeer on der alle omstandigheden verhinderen. Wij hebben gunstige kansen om de oorlog met succes te doorstaan, rnaar daarvoor 'is een nationale krachtsin spanning nodig, die het gehele Duitse volk omvat en meesleept. De vijanden onderschatten het Duitse volk nog évenzeer als in het begin van de oorlog. Als zij bazelen van een gemakkelijke en goedkope wandeling naar Berlijn en doen alsof deze oorlog nog slechts uit een beetje schieterij bestond en aan de z.g. reeds gevallen beslissing niets meer ver- Josef Bürckel overleden BERLIJN, 29 Sept. Gouwleider en rijksstadhouder Josef Bürckel is, na een korte ziekte, op 49-jarige leef tijd aan de gevolgen, van een long ontsteking te Neustadt overleden. Met hem is een der oudste volgelingen van den Führer, een voorvechter van de nationaal-socialistische gedachte ln het Duitse grensland heengegaan. Na de volksstemming ln het Saar- gebled ln 1934 benoemde de Führer Bürckel tot rijkscommissaris voor het Saargebied. In 1936 werd hij rijks commissaris voor de hereniging van Oostenrijk met het Duitse rijk Na de succesvolle uitvoering van zijn op-, dracht werd hU gouwleider en rijks- stadhouder te Wenen en later nog chef van het burgerlijk bestuur ln Moravlë. Sinds Augustus 1940 be kleedde htl dezelfde functie in Lotha ringen en sinds 1941 was hll rljks- stadhouder van zUii gouw westmark. Hugo Thimig overleden Uit Wenen komt het bericht, dat de toneelspeler Hugo Thimig, vroeger directeur van het Burgtheater, is overleden. Hugo Thihiig werd ruim ,90 jaar. Zijn kinderen: Hermann, 'Hans en Helène, werden eveneens be kende toneelspelers. Hermann Thimig werd bovendien als filmacteur ook in ons land populair. Zes Jaar geleden ging de hele familie Thimig door de wereldpers, dank zij de kanarie van Hugo Thimig, die de hele familie en vele vrienden, in totaal twaalf personen, met de pape gaaienziekte besmette, zodat Hugo en. Hermann lange tijd in levensgevaar verkeerden. De verduistering begint heden en Zondag om 19.30 uur en eindigt om 7.30 uur. Maan onder 4.40 uur (Zondag 6.08 uur), op 19.10 uur (19.34 uur). 2 ,Oct. V.M., 9 Oct. L.K., 17 Oct. NJVL, 24 Oct. E.K. anderd kon worden, dan is dat zuivere onzin, die zij zelf niet eens geloven. Zij lopen daarmede alleen te koop om ons onzeker te maken. Hoe vaak hebben zij dergelijke din gen in deze oorlog reeds beweerd en hoe vaak zijn zij door de harde feiten gelogenstraft. Zo zal het ook nu zijn. De oorlog staat op zijn dramatisch hoogtepunt. De toeneming der vijan delijke krachtsinspanning tegen ons kan niet alleen niet meer intensiever worden, rij kan niet eens yoor onbe paalde tijd op hetzelfde niveau ge handhaafd worden. Wij weten dus wat wij te doen heb ben. De vijand moet weten wat hij heeft te verwachten als hij meter voor meter vooruit wil komen. Het is on§ heilig vaderland, dat wij thans to verdedigen hebben. Trouw en zon der vrees willen Wij deze strijd voeren. Ons geloof in de komende overwin ning van onze zaak is ongeschokt en onwrikbaar. Ook brood op rantsoenbonnen voor beschuit DEN HAAG. 29 Sept. De secre taris-generaal van het departement voor Landbouw en Visserij maakt bekend, dat op de rantsoenbonnen voor beschuit ook brood mag worden gekocht en wel per bon één rantsoen brood. I kilo aardappelen per bon DEN HAAG, 29 Sept. De secre- trasi-generaal van het departement van Landbouw en Visserij maakt bekend dat men van 1 tot en met 7 October a.s. elk der bonnen 1—22/ 1—23, 2—22/2—23, 3—22/3—23 en 4—22 van de noodkaarten lè kg aardappelen kan kopen, met- uitzon dering van de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht, waarin deze bonnen recht geven op het ko pen van 1 kg. aardappelen. De geldigheidsduur van de aard- appelboncen 40 wordt verlengd tot en met 7 October a.é. Conflict in de Seref. kerken AMSTERDAM, 29 Sept. Te Gro ningen werden wegens hun houding van verzet ten aanzien der door de Synode genomen beslissingen ge schorst: ds. D. van Dijk, ds. P. K. Keizer. ds. A. van der Ziel, ds. P. Deddens en 51 ouderlingen. De be zwaarden organiseren thans afzonder lijke diensten. De kerk te Capèlle aan de IJsel (ds. D. K. Wlellnga Jdzn. verklaarde zich homogeen met de be zwaarden; een minderheid der ge meente blijft synodaal. Gemeenten van bezwaarden vormen zich. o.a. te Delft, Den Haag, Rijswijk, Voorburg,® Kra- Ilngscheveer. Lelden, Rotterdam, enz. Er wordt een wijziging ln de Zweedse regering verwacht. De minis ter van handel Erlkson, de minister van verkeer Andersson en de minister zonder portefeuille Rosander zouden aftreden Hebt u zich, gedachtig aan het spreekwoord: een goede buur is beter dan een verre vriend, reeds met uw buren over wederzijdse hulp in de ure des gevaars ver staan? (Voorlichtingsactie hoofd inspectie luchtbescherming.) Ie JAARGANG No. 230 ZATERDAG 30 SEPTEMBER 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureau* voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. 'Tel. 24996 - Postgiro 184120 Abonnementsprijs 21 ct. per weel ot 2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. BERLIJN. 29 Sept. Bij hun po gingen om in het gebied tussen Ant werpen en Eindhoven naar het noord westen aan te sluiten, brachten de Britten opnieuw aan het kanaal van Antwerpen naar Turnhout vrij sterke krachten in de strijd. Ten westen van. Turnhout behaalden zij door een massale pantseraanval, waarvoor zij op een zeer smalle sector 40 pantser wagens gebruikten, een geringe ter reinwinst, die rij met het verlies van de helft der pantserstrijdkrachten moesten betalen. Daarentegen werden rij bij Turn hout door een Duitse tegenaanval met gevoelige verliezen aan mensen en materiaal tot voorbij hun beginstel- lingen teruggeworpen en in de naar het oosten aansluitende sector bij Reusel ondanks wanhopige tegen stand uit deze plaats, die vaak van bezitter wisselde, geworpen. Herhaal de door tanks ondersteunde krachtige tegenaanvallen der Britten hadden geen resultaat. Een andere vrij krachtige aanval van het tweede Engelse leger bij Sint Oedenrode eindigde eveneens met een grote mislukking voor de Britten. Verder slaagden gepantserde Duitse formaties er in Heesch, waarom even eens verbitterd gestreden was. in handen te krijgen, zodat de verbin dingsweg opnieuw voor de Britten onbruikbaar geworden is. In het gehele Vlaamse en Neder- rijnse gebied komt duidelijk tot uiting, dat het Amerikaanse opperbe vel uit de basis Eindhoven-Nijmegen in noordwestelijke richting wil op rukken om de Duitse strijdkrachten, die in het mondingsgebied van de Rijn staan, van het opmarsgebied tegen Rijnland en Westfalen weg te dringen en daardoor de noordelijke flank uit te schakelen, nu dit plan door de mislukte luchtlandingsopera tie niet verwezenlijkt kon worden. Geallieerde ..commandoraids" BERLIJN. 29 Sept. De geallieer de berichten, waarin gezegd wordt, dat de Anglo-Amerikanen met sterke vloot- en luchtlaoidingsstrijdkrachten over een breed front aan de Dalma- tische kust een grote landingsonder neming zijn begonnen, zijn volgens verklaringen van Duitse militaire zijde niet Juist. Men verklaarde in Berlijn uitdruk kelijk, dat hier slechts sprake was van een der gebruikelijke Anglo- Amerikaanse ..commandoraids" op enige eilanden voor de Dalmatische kust, die niet door de Duitsers bezet waren. BIJ overstromingen ln Zuid- en Midden-Mexlco zijn honderden men sen om het leven gekomen. Duitsers heroveren Erlecom BERLIJN, 29 Sept. Tussen Eindhoven en Nijmegen probeerden de Britten ook gisteren tevergeefs naar het oosten en het westen ter rein te winnen. Ondanks het in de strijd werpen van talrijke Jachtbom menwerpers konden zij slechts ten westen van Veghel een kleine pene tratie tot stand brengen. Alle an dere aanvallen werden afgeslagen. Ten oosten van Nijmegen gingen de Duitse troepen tussen Waal en Maas tot tegenaanvallen over en verover den o.a. het plaatsje Erlecom, Telegrammen van den Führer BERLIJN, 29 Sept. Ter gelegen- heid van de vierdeverjaardag van het driemogendhedenpact hebben de Führer, de Duce. de Tenno en de Japanse premier telegrammen gewis seld: Het telegram van den Führer aan den Duce luidtBij de vierde ver jaardag van het driemogendheden pact zend ik u mijn hartelijkste groeten. Deze historische dag is voor mij opnieuw aanleiding om mijn onwrikbaar vertrouwen in de eind overwinning over onze vijanden te bekrachtigen, want aan het einde van deze lotsstrijd kan en zal alleen onze overwinning staan, die aan on ze volken een gelukkige en vrije toe komst zal verschaffen. In het telegram van den Führer aan den Tenno wordt gezegdIn deze lotszwangere dagen weet ik mij mét Uwe Majesteit verenigd in de kalme en onwrikbare zekerheid, dat onze naties de stryijd tegen onze vijanden ondanks tijdelijke tegen slagen tenslotte in ere en zegevie rend zullen doorstaan. In het telegram aan den Japan- sen premier zegt de Führer: In de vaste overtuiging, dat het Duitse en Japanse volk deze heroieke strijd in onafscheidelijke wapenbroederschap tot het zegevierende einde zullen voortzetten, zend ik Uwe Excellentie mijn oprechte groeten. Eén rantsoen tabak DEN HAAG. 29 Sept. De secre taris-generaal van het departement van Handel. Nijverheid en Scheep vaart maakt bekend, dat voor het tijdvak van 1 tot en met 14 October op bon „tabak 41" één rantsoen sigaren, tabak of cigaretten beschik baar wordt gesteld. Voorlopig geen suiker na 14 October DEN HAAG, 26 Sept. De secretaris-generaal van het de partement van Landbouw en Visserij maakt bekend, dat na 14 October a.s. voor personen, geboren in de jaren 1939 of vroe ger, voorlopig geen nieuwe bon voor het kopen van suiker zal worden aangewezen. Men houde hiermede met de verdeling van het suikerrantsoen rekening. Meer krachten komen vrij BERLIJN. 28 Sept. Rijksminister dr. Göbbels heeft als gevolmachtigde voor de totale mobilisatie zeven nieuwe verordeningen uitgevaardigd, die ten doel hebben wederom een aanzienlijke hoeveelheid krachten vrij te maken voor legerdienst en bewapening. Zo moeten credlet- en verzekerings instellingen een aanzienlijk deel van hun personeel aan weermacht en be wapening afstaan. Tentoonstellingen, Jaarbeurzen e.d. zijn voor de duur van de oorlog verboden, evenals .het deelnemen aan tentoonstellingen en beurzen ln het buitenland. Het res taurant- en loglesbedrljf wordt aan gepast; bij de eisen van de totale mo bilisatie, doch bedrijven, die nodig zijn voor de werkende bevolking, blij ven bestaan met aanzienlijke reductie van hun personeel. Van ,plle andere bedrijven van deze aard komen zowel personeel als eige naars voor de mobilisatie vrij. Ten slotte worden de drie nog bestaande openbare speelbanken. In Baden- Baden, in Zoppot en Baden bij We nen, gesloten. „Een vos verliest wel zijn haren, maar niet rin streken"... dit oer oude Nederlandse spreekwoord is de laatste tijd wel zeer van toepassing op onzen gemeenschappelljken vijand, die sinds enige 'weken ook onze bodem betreden heeft Flinke Nederlanders en goede vaderlanders erkennen n u het grote gevaar hetwelk hen dreigt. Zeer velen melden zich de laatste dagen voor de Waffen-# of de Landstorm-brigade. Meldt u zich eveneens! Onze grote helden uit het verleden gaven het voorbeeld, tien duizenden onzer beste Nederlanders volgden. Alle inlichtingen en gratis reis biljetten worden bij de volgende aan- meldingsbureaux der Waf f en-# ver strekt. 1 Den Haag', Korte Vijverberg 5. Amsterdam, Dam 4. Utrecht, Vredenburg 19. Groningen, Heerenstraat 46. Enschede, Hengeloschestraat 30. Hengelo, St. Janstraat 5. Nu het groot opgezette offensief, dat het geallieerde opperbevel onder gebruikmaking van zeer sterke luchtformaties had ontworpen om ln één slag over de grote rivieren te komen, niet tot het doel geleid heeft en nu een wisseling van bezettings autoriteit, gesteld dat deze zou plaatsvinden, zeker niet een kwestie van enkele dagen maar van vele we ken zou worden, is voor ons. volk een uiterst moeilijke situatie ont staan. die door het uitvallen van het spoorwegverkeer ten zeerste is ver scherpt. In steeds sneller tempo volgen de symptomen elkaar op, die erop wij zen. dat de verzorging speciaal van de grote steden, gaat vastlopen. Er rijn reeds gemeenten waar helemaal geen gas meer is. Hier en daar heb ben noodkaarten reeds hun intree gedaan en van steeds meer artikelen horen.wij. dat het voorlopig de laat ste keer zal zijn. dat de bevolking nog een rantsoen kan gaan halen. Het zou onverantwoordelijk rijn. wanneer men zich in slaap zou wil len sussen met de overweging, dat het hier nog maar om een paar da gen zou gaan. De bij enkelen wel licht nog aanwezige voorraden,, zul len óns volk als geheel niet voor eep ramp kunnen behoeden. Zelfs een aanmerkelijke verschuiving van het front binnen niet al te lange tijd zou ons niet snel uit de eenmaal ontstane crisis kunnen helpen. Bij geruchte zullen de meesten wel eens vernomen hebben, dat óok de voor malige regering in Londen grote zor gen heeft over onze Voedselvoorzie ning. Het verbranden van dorsma chines is afgelast en de Unra heeft er onlangs in een gedetailleerd rap port op gewezen, dat de bevrijde gebieden in hoofdzaak op eigen kracht en op eigen productie zullen zijn aangewezen Wanneer echter het oorlogsgeweld over ons hele land zou heen rollen in een, op grond van de ontwikke ling van de laatste tijd te verwach ten zeer traag tempo, dan zou dit zoveel vernielingen met zich mee brengen en een zo grote chaos ach terlaten. dat ook daarna de kans op een spoedige verlichting met eigen middelen wel zeer gering zou zijn. De Duitse bezettingsmacht had zo ver in haar vermogen lag de plicht er voor te zorgen, dat het leven in Nederland voortgang zou hebben. Op grond daarvan en op grond van de altijd ^gebruikelijke uitwisseling van Limburgse tegen Duitse kolen, stonden tien dagen geleden lange kolentreinen aan onze grens gereed, om naar de grote steden te worden gereden. Er kwamen echter geen lo comotieven opdagen om deze trans porten uit te voeren. Nu het aan haar toekomend recht op gehoorzaamheid op een belang rijk punt feitelijk werd aangetast, acht de bezettende macht, die zelf daardoor niet werd geschaad, zich van de plicht ontheven de gevolgen daarvan, ten bate van ons volk te voorkomen. Het is reeds gebleken, dat de bezettende macht zich voor onze voedselvoorziening niet meer interesseert, nu de Nederlanders zelf andere wegen gaan. Zij bepaalt er zich thans toe zichzelf te helpen De verschuiving yan de autoriteit, die door de .spoorwegstaking op een bepaald punt is ontstaan en aie op dat punt voor een deel enerzijds bij de spoorwegmannen zelf- anderzijds wellicht bij de eventuele^ toekomsti ge machtdragers ligt, brengt ook een verschuiving van de verantwoorde lijkheid. Bij het toenemen van de gevaren vóór onze grote-stadsbeyol- king willen wij nog eenmaal de hoop uitspreken, dat alle betrokkenen zich van uur tot uur deze verantwoorde lijkheid bewust zullen zijn. Ons volk dreigt ditmaal dooi di recte oorlogshandelingen wel zeer in de knel te komen. Mogen deze mis schien voor de deur staande beproe vingen beperkt blijven tot die ram pen, die door ons volk zelf niet kun nen worden voorkomen. Churchill verwacht geen spoedig einde STOCKHOLM, 28 Sept. Chur- chili heeft heden een rede uitgespro ken in het Lagerhuis, waarin hij o.m. zeide dat zich thans in Frankrijk tussen de een en drie millioen man geallieerde troepen bevonden. De En gelse verliezen in Frankrijk bedragen tot dusverre 90.000 man, die der Amerikanen. 145.000 man. Men mag geen grote verwachtin gen hebben omtrent een onmiddellijk einde van de oorlog. Nog verscheide-, ne maanden van 1945 zullen nodig zijn om de gevechten te beëindigen. Engeland gelooft naar de Stille Oceaan een vloot te hebben gezon den. die in staat is een algemene strijd tegen de Japanse marine te aanvaarden. Het bondgenootschap der Sowjet-Unle en de Verenigde Staten Is nooit nau wer geweest dan thans. Sowjet-Rus- land kan aanspraak maken op Britse hulp bij territoriale wijzigingen aan de Poolse grenzen. Het heeft recht op veilige grenzen en een bevriende staat aan zijn westelijke vleugel. Men ver wacht, dat de Poolse president en zijn collega's binnenkort hun besprekin gen te Moscou zullen hervatten. Een bevredigende overeenstemming zal te Durban ton Oaks wel niet be reikt worden. Een nieuwe conferentie'. Is nodig, eventueel met deelneming met de ministers van buitenlandse zaken. Frankrijk zal ln de toekomst weer een plaats Innemen ln de geal lieerde commissies. Het is dringend noodzakelijk, aldus Churchill, dat Stalln zich aansluit bij een conferentie van drie, zodra de militaire ^ttuatie dit veroorlooft. De toekomst van de gehele werelij ls af hankelijk en ln het bijzonder die van Europa, van de hartelijke samenwer king tussen Groot-Brittannië, de Ver enigde Staten en de Sou^et-Unle. In een Duits commentaar op deze rede wordt o.a. gezegd, dat Churchill zich gedwongen heeft gezien te be kennen, dat men de huid van den beer te vroeg verkocht heeft. Zijn verklaring, dat het einde van de oor log nog niet te zien is; moet op het Anglo-Amerikaanse publiek niet al leen de uitwérking hebben van een koude douche, zij komt tevens neer op een indirecte bekentenis van de doeltreffendheid der Duitse tegen- n^aatregelen. Directeur: H. J. Kerkmeester. Bus- sum; hoofdredacteur: Hendrik Llndt, Amsterdam; plv. hoofdredacteur; Ir. A. H. de Haas van Dorsser, Haarlem; binnenland; J. v. Grieken; illustratie en opmaak: R. Kampstra; volkscul tuur en kunst: M. Wolters; muziek: G. K. Krop; eport: J. j. Llber; adver tenties: A H. Lammers, allen te Am sterdam. K 113 a all Vanen aan Iidh uuanarianaai uij Maaseyck mislukten.. In de bossen westelilk van Chateau- Sallns en in de streek ten noorden van Lunéville zette de vijand zijn sterke aanvallen voort. Eigen tegenaanvallen leidden tot hevige gevechten. Om de voor de wes telijke Vogezen liggende hoogten, be boste bergen en dallngangen wordt nog steeds verbitterd gevochten. Aan overmachtige Amerikaanse tankstrijd krachten gelukte het gisteren ln de loop van de dag, de stad Rambervillers binnen te dringen. Aan weerszijden van Lure werden alle aanvallen van het zevende Amerikaanse leger ln felle gevechten en in succesvolle tegenaan vallen afgeslagen. Sterk vuur lag ook gisteren op onze vestingen aan de kust van het Kanaal en van de Atlantische Oceaan. Voor Duinkerken sloeg, onze artillerie vijan delijke batterijen, uiteen. Eigen aan vallen uit Girondèt-Noord wierpen den vijand uit zijn stellingen. Beveillglngsvaartulgen van een Duits konvooi brachten heden in de ochtenduren voor de Nederlandse kust voor IJmuiden zonder eigen verliezen vier Britse torpedomotbrboten tot zin ken en schoten een andere boot in brand. In de Westelijke Alpen namen eigen bergtroepen ten zuiden van de Monte Genevre een zwaar versterkte en door den vijand taal verdedigde heuvel stelling..In een verbitterd gevecht van man tegen man werd de bezetting onschadelijk gemaakt. Een aantal kazematten en kanonnen werd "vernie tigd. In Mldden-Italië' zijn de formaties van het vijfde "Amerikaanse en van het échtste Engelse leger ook gisteren niet tot de grote aanval overgegaan. De vurig omstreden Monte Battlglla in de Etrusclsche Apennijnen bleef na wisselvallige gevechten ln vijandelijke handen. Aan de kust onstonden slechts plaatselijke gevechten aan de Rubicon. Op de Balkan duren de gevechten in de bocht van de Donau aan weerskanten van de IJzeren Poort voort. In het gebied van Gross-War- <leln braken Duitse en Hongaarse troepen in een tegenaanval de vijan delijke^ tegenstand en zlln verder ln opmars. Aan weerszijden van Toren burg en aan de Maros gaan de leven dige aanvals- en afweergevechten voort. Hardnekkige doorbraakpogin gen van vers aangevoerde Sowjetrus- sische strijdkrachten mislukten Ln de passen van de Oostelijke Besklden. In en ten westen van Warschau, werden nog meer omsingelde benden- groepen uiteengeslagen. De resten van deze groepen capituleerden onvoor waardelijk. Tussen de Dun a en de Golf van Riga bleven vijandelijke aanvallen in ons vuur steken. Het eiland Moon ber 206 vijandeluxe vliegtuigen om laag. De opstand te Warschau STOCKHOLM, 1 Oct. Naar Reu ter uit Moscou verneemt, heeft Mo- rawsky, de voorzitter van de Poolse sowjets op een Zaterdag gehouden persconferentie, den Poolsen opperbe velhebber der opstandelingen van Warschau, generaal Bor, betiteld als den „verraderlijken misdadiger voor de te vroeg uitgebroken opstand te War schau". Morawsky zeide: Wanneer ge neraal Bor ln de handen der Poolse sowjets valt, zal liij voor het gerecht gedaagd en gestraft worden". Omtrent de bpnoemlng van generaal Bor tot opvolger van Sosnkowsky door de Poolse emigrantenregering, verklaarde Morawsky: „Generaal Bor heeft Jegens het Poolse volk een mis daad bedreven. De Poolse regering moet wel krankzinnig zijn. hem tot opperbevelhebber te benoemen. De haat in Warschau en ln Polen tegen Bor is groter dan tegen Sosnkowsky' Tinian en Goeam in handen der Geallieerden TOKIO. 30 Sept. Uit een varj- daa-g door het keizerlijke hoofdkwar tier uitgegeven mededeling blijkt, dat de Japanse troepen op de beide eilan den Tinian en Goeam. na een held haftige strijd van bijna zeventig dagen tegen de Amerikanen op 27 September tot op den laatsten man de heldendood hebben gevonden. Het bezit van de eilanden Tinian en Goeam waarvan het laatstge noemde reeds voor het uitbreken van de oorlog, ln Oost-Azië een grote rol speelde als Amerikaanse vlootbasis betekent een aanzienlijke versterking van de nieuwe Amerikaanse operatie basis in de groep der Marianen'. De bedreiging der Phlllppljnen treedt daarmede in een acuter stadium en met zekerheid kan worden aangeno men, dat de geallieerden binnen korte of lange tijd zullen proberen op de Phlllppljnen te landen indien het hun zou gelukken, de zware gevech ten, die zich thans nog op het eiland Morotai en op Plliljoe afspelen, gun stig voor hen te doen verlopen. Na Dumbarton Oaks STOCKHOLM, 30 Sept. Reuter meldt, dat als resultaat van de be sprekingen te Dumbarton Oaks nieu we internationale besprekingen te verwachten zijn. Deze zouden voor afgaan aan een ontmoeting tussen Roosevelt, Churchill en Stalin, waar voor het plan bestaat. lang ae strijd' in nee westen en m het oosten zal duren. Derhalve is de dringendste taak de eensgezindheid onder de geallieerden te handhaven, teneinde in overeenstemming met de te Teheran vastgelegde teksten ver der te kunnen strijden. Het heeft Eden tijdens de debatten gehinderd, dat werd aangenomen, dat de overwinning reeds bijna bevochten zou zlin. Daarvan kan men eerst spre ken, wanneer de tegenstander de wapens heeft neergelegd. Zou de vijand op de knieën gedwongen worden, dan ls de ontwapening niet het laatste doel der geallieerde politiek. Onder een „onvoorwaardelijke capitulatie" verstaat Eden. dat de geallieerden „de vrije hand hebben en in geen enkel opzicht tegenover de Duitsers ver plichtingen hebben". Overgaande op de Bulgaarse kwestie, wees spr. er op. dat de regeringen der geallieerden het er over eens zlin. dat Bulgarije zlin troepen uit Griekenland en Joegoslavië moét terugtrekken, anders zou geen wapenstilstandsver drag ondertekend worden. Sprekende over de kwestie der oos telijke grenzen van Polen, was Eden van mening, dat er" ln de gehele ge schiedenis geen gecompliceerder pro bleem" bestaan heeft. In elk geval zou de Britse regering opkomen voor de stichting van een souvercin en onaf hankelijk Polen Een, duurzame vrede kan slechts gegarandeerd worden, wan neer Groot-Brittannlë. de Verenigde Staten en de Sowjet-Unle ln voort durende harmonie met elkander wer ken. Dit felt ls voor Eden van domi nerende betekenis, zodra de Poolse kwestie ter sprake komt. Dat is het eerste doel der buitenlandse politiek van Groot-Brittannlë. Tenslotte sprak Eden nog over Dum barton Oaks en verklaarde niet te hebben verwacht. „dat een algehele oplossing der verwarde problemen tijdens de eerste bijeenkomst bereikt zou worden". Duits commentaar De rede van Eden, aldus het D.N.B., wordt in Duitse politieke kringen wat stijl en inhoud betreft een zwakke cople van de door Church ill de vorige dag gehouden rede ge noemd. Een tegenspraak ziet men hier in de verklaring van Eden. dat met het vorderen van de oorlog de moei lijkheden steeds grpter zouden wor den, terwijl Churchill van opvatting was. dat zich alles wel ten goede zou keren, hoe verder de oorlog vorderde. Eden's waarschuwing voor een al te optimistische beoordeling van de af loop van de oorlog houdt naar de hier bestaande mening ongetwijfeld ver band met de les van Arnhem. Uit zijn woorden spreekt, naar men alhier door manóeuvres te ontduiken. Eden kan weten, zo verklaren poli tieke kringen alhier, dat voor de ont wikkeling ln de tijd na de .wereld oorlog. waarmee tevens de grondslag voor de nieuwe wereldoorlog gelegd werd. het bedrog der geallieerden tegenover het Duitse volk mot de veer tien punten van Wilson en de rech ten. welke de tegenstander destijds uit zijn bedrog voor zich meende te kunnen afleiden. verantwoordelijk zijn. In de Poolse kwestie steunt Eden evenals ChurchUl de Sowjei- eisen. Het lot van Polen, evenals dat van geheel oost- en midden-Europa schijnt hem volkomen onverschillig te zijn. mits Engeland zijn velllg- heidsverlangens ln west-Europa-, waarop Eden in zijn rede heeft ge zinspeeld. bevredigen kan. In de Wilhelmstrasse trekt de ver klaring van Ederr over de betrekkin gen van Engeland met West-Europa, d.w.z. met België en Nederland, bij zonder de aandacht. Als Eden zegt, dat hier een „bijzonder nauwe rela tie" nastrevenswaardig is, ziet men te Berlijn daarin een interessante formulering op buitenlands politiek terrein, welke tenslotte pleit voor een Brits protectoraat of zelfs voor annexatie. De Britse minister van buitenlandse zaken heeft, zo ver klaart men hier. nauwkeurig be schouwd, daarmede gezinspeeld op de oude Engelse droom: het hebben van bepaalde Britse bruggenhoofden aan het Kanaal. Juist nu! „Een vos verliest w e l -rijn haren, maar niet n streken"... (lit oer oude Nederlandse spreekwoord ls de laatste tijd wet zeer van toepassing op onzen gemeenschappelljken vijand, die sinds enige weken ook onze bodem betreden lieeft. Flinke Nederlanders en goede vaderlanders erkennen n u het grote gevaar hetwelk hen dreigt. Zeer velen melden zich de laatste dagen voor de Waffen-f# of de Landstorm-brigade. Meldt u zk'li eveneens! Onze grote helden uit het verleden gaven het voorbeeld, tien duizenden onzer beste Nederlanders volgden. Alle inlichtingen en gratls-rels- blljetten worden bij de volgende, nan- meldlngsburcau's der Waffen-# ver strekt. Den Haag, Korte Vijverberg 5. Amsterdam, Dam 4. Utrecht, Vredenburg 19. Groningen, Herenstraat 46. Enschede, Hengelosestraat 30, Hengelo, St. Janstraat 5. teurs aan het werk zijn geweest. Of het hierbij pro-Duitse Nederlanders betroffen heeft, kon tot dusverre niet worden vastgesteld. Van militaire zijde wordt in dit verband vernomen, dat het verlies van deze in het brandpunt van de huidige gevechten gelegen rivierovergang in zijn volle effect nog niet te overzien is. Petain in Duitsland BERLIJN, 30 Sept. De chef van de Franse staat, maarsd^lk* Petain. heeft zich van Belfort_paar Duitsland begeven ter bescherming van de* ware belangen van het Franse volk tegen de Gaullistische usurpatoren en de Britse en Amerikaanse uitbuiters van het Franse volk. Ambassadeur De Brlnon heeft zich als algemeen gedele geerde der Franse regering belast met het voorzitterschap van de „Franse regeringscommissie tot behoud van de nationale belangen". In deze Franse regeringscommissie hebben zit ting de minister van arbeid Marcel Deat. als gedelegeerde voor de natio nale solidariteit en de behartiging van de belangen der Franse arbeiders ln Duitsland, de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en van instand houding der openbare orde, Joseph Darnand, als gedelegeerde voor de or ganisatie der nationale krachten der militie, van het vrijwilligerslegioen tegen het bolsjewisme en van de Franse Waffen-ff, de staatssecretaris voor de verdediging generaal Brldoux als gedelegeerde voor de verzorging der krijgsgevangenen en hun hulp werken en de president van de pers corporatie, Jean Luchalre, als gedele geerde voor inlichtingen en propa ganda. Sowjets zullen vonnis vellen over prins Cyril e.a. BELGRADO. 30 Sept. Naar radio Sofia meldt zijn prins-regent Cyrll, Bogdan Slmof. de voormalige minis ter-president Bosjllof en de voormalige minister van binnenlandse zaken Ga- brov6ki ln handen van de Sowjet- autorlteiten gegeven, die vonnis over hen zullen vellen. Sowjetrusslsche luchtstrijd krachten hebben naar Folkets Dag- bladet uit betrouwbare bron heeft vernomen het vliegveld Jamala op' de Aalands eilanden bezet. Van dit vlieg veld Ls de afstand tot Stockholm slechts tien tot vijftien minuten. stantles de toestanden ln alle delen van het land heeft gecontroleerd, kon op grond van deze ervaringen als zijn oordeel te kennen geven, dat niet al leen ln militair opzicht, aan ae dingen ln dit gebied het hoofd zal worden geboden, doch dat o^k alle oogmerken, die op politiek gebied door den vijand worden nagestreefd, a priori op de Juiste wijze zullen worden geneutrali seerd. Spoorwegstaking Rijksminister Seyss' Inquart verklaar de o.a. met betrekking tot de spoor wegstaking: het staken van het spoor wegverkeer komt na de voorzorgsmaat regelen, die wij van het begin af ge nomen hebben, vooral ten leste van de Nederlanders, want het verkeer, dat wij nodig hebben, kunnen wij evenals voorheen zelf op gang houden. Be staan blijft echter de zorg voor het' land en zijn bewoners zelf. omdat vele verkeersmiddelen, die anders naast de spoorwegen voor de voedselvoorziening der bevolking ter beschikking stonden, uitvallen. Want op het moment, waar op het spoorwegpersoneel op aanspo ring van den vijand tot de staking overging, moest de weermacht beslag leggen op alle verkeersmiddelen, om haar eigen belangen voor alle eventu aliteiten veilig te stellen. Zodoende zullen zich binnen en kele weken ernstige moeilijkheden voordoen voor het dekken van de behoefte van het land, zowel wat be treft de "Voedselvoorziening als ook' de aanvoer van steenkool. De kwestie van de kolenvoorzienlng ls met het oog op de naderende' winter bijzonder van belang. Het Duitse rijk zou onckmks het verlies van de Limburgse kolen mijnen bereid zijn, de strikt nood zakelijke behoefte aan kolen te dek ken, echter alleen onder de logische voorwaarde, dat alle verkeersmiddelen voor dit doel gebruikt kunnen wor den. Daartoe behoort thans niet al leen het bedrijf der spoorwegen, d.w.z. de hervatting van de arbeid door het spoorwegpersoneel, doch vooral ook de bedrijfsveiligheid zelf. Het sifoor- wegpersoneel zou er dus voor moeten zorgen, dat de tot dusver, zij het ook slechts hier en daar. gepleegde daden van sabotage achterwege blijven, die. al ls het ook nfaar tijdelijk voor en kele uren, de spoorlijn versperren. De Duitse weermacht staat thans terecht op het standpunt, dat Nederland ln het zuidelijk deel vijandelijk gebied geworden ls. Zij kon zodoende ook slechts dienovereenkomstig handelen. Daarmede ls echter ook gezegd, det zij op datgene wat zij ter verdediging van dit land nodig heeft en hier te lande aantreft, met het volste recht aanspraak kan en moet maken, temeer daar zij door de houding van de be langrijkste transportorganisatie verhln- libltum uit te breiden, bijv. geduren de twintig, dertig of meer dagen. De luchtmast ls een soort „zuurstoftank station". dat overal en altijd gebruikt kan worden. Hiermede is de vijandelijke duik- bootafweer en haar gevaarlijkste expo nent. het vliegtuig, een aanzienlijke hindernis in de weg gelegd, omdat de zwakte van de duikboot tot dus verre was. dat zijna verloop van tijd moest opduiken om de batterijen to laden en verse lucht ln te nemen. Kapitein Hansen gelooft, dat door deze vinding de Jongste Duitse duik bootsuccessen ln het Kanaal verklaard kunnen worden. Ook kaas op de vleesbon DEN HAAG, 29 Sept. Op de bonnen van de noodkaart, waarop in het tijdvak van 1 t.m. 14 October,a.s. vlees beschikbaar wordt gesteld, mag ook kaas vyorden gekocht. Hierbij wordt één rantsoen kaas gelijk ge steld met één rantsoen vlees. Waspoederbonnen De geldigheidsduur van de bonnen „algemeen 225" en reserve c 74. d 74 en e 74 waarop waspoeder verkrijg baar werd gesteld, wordt verlengd tot en met 28 October a.s. Voorts wordt bekend gemaakt, dat voor de maand October voor het be handelen van de was geen bonnen bij de wassetijen behoeven te worden in geleverd. Er wordt een wijziging ln do Zweedse regering verwacht. De'minis ter van handel Erlkson. de minister van verkeer Andersson en de minister zonder portefeuille Rosander zouden aftreden Efe meldt uit Mexico dat de vroegere Roemeense koning Carol be vestigd heeft, dat Engeland hem kortgeleden de gevraagde verblijfs vergunning heeft geweigerd. Directeur. H J Kerkmetsier. Bus- sum; hoofdredacteur: Hendrik Llndt, Amsterdam; plv. hoofdredacteur, ir A. fï. de Haas van Dorsser, Haarlem; binnenland J. v Grieken; illustratie en opmaak. R Kompscra; volkscul tuur en kunst: M Wolters: muziek: G. K. Krop; sport: J. J. Llber; adver tenties: A. H. Lamm era, allen te Am- sterdam. K 11?

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1