HET DAGBLAD HET DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Duits weermachtsbericht Geallieerde aanvallen bij Nijmegen afgeslagen Zware afweerstrijd bij Firenzuola Vluchtelingen Triest beeld bij Apeldoorn trekken voorbij Kleine kennismaking Grootscheepse doorbraak naar Duits gebied tot mislukking gebracht Duits weermachtsbericht Verbeten strijd woedt aan weerszijden van Eindhoven Landingsdivisie vernietigd De eerste foto's va/1 het oorlogs gebied om Arnhem Familie de Boer weet het wel... Oproep Felle luchtgevechten speelden zich af boven Nederlands gebied Wederopbouw ,van een Westelijk front X HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER. 28 Sept. Het opper bevel van de weermacht deelt mede: In het strijdgebied van westelijk Nederland werd een vrij sterke vijandelijke aanval over het ka naal Antwerpen-Turnhout in een tegenaanval opgevangen. Een vijandelijk bruggenhoofd ten noorden van Turnhout werd uit eengeslagen. Alle pogingen van den vijand, feljn penetrat^egebled Eindhoven—Nijmegen naar het wésten uit te breiden, mislukten. Ook ten noordoosten en zuidoos ten van Nijmegen werden sterke vijandelijke aanvallen afgeslagen met ondersteuning van eigen formaties jachtvliegtuigen. De binnengedrongen vijand werd in een tegenaanval teruggeworpen. In de sector van Aken, aan het Eifelfront ei\ voor Metz nam de acti viteit vaó de wederzijdse artillerie toe. Sterke aanvallen van den vijand, die uit het gebied van Nancy met tanks naar het noorden werden on dernomen, werden afgeslagen. Daarentegen blUft de aanval van onze tankformatles in het gebied bij en ten zuiden van ChatauSallns goede vorderingen maken. In de zware gevechten, die ook op 27 September ln het gebied EplnalRemlremont voort duurden, werden verscheidene aanval len van clën vijand, die met sterke ar- tlllerïevoor bereiding en ondersteuning van tanks werden uitgevoerd, algesla gen. Aanvankelijk verloren gegaan ter rein werd ln een tegenaanval heroverd De gevechten zijn nog aan de gang Ten oosten van Lure gingen ln zware, wisselvallge gevechten met een over- machtlgen vijand enige plaatsen ver loren. Het zware artillerievuur en de on verpoosde aanvallen van de vijande lijke luchtmacht op onze versterkte steunpunten ln het westen duren voort. Het dappere -garnizoen van CaLais sloeg verscheidene vijandelijke aanvallen af. Van La Rochelle en de vesting aan de mond van de Glronde worden succesvolle eigen etoottroep- ondernemingep gemeld. Terwijl de vijand ln de westelijke sector van het Italiaanse front slechts vruchteloze plaatselijke aanvallen on dernam zette hij in het gebied van Firenzuola zijn sterke met overmach tig materiaal ondernomen aanvallen de gehele dag voort. In de zware afweergevechten, waar in talrijke aanvallen met zware ver liezen voor den vijand werden afgesla gen. gelukte het den tegenstander een dominerende hoogte in bezit re krij gen. Tegenaanvallen worden onderno men. Aan de Adriatische Zee zlin ver scheidene sterke aanvallen Van -den Vijand door eigen afweer mislukt. Eeli De verduistering begint heden om 19.30 uur en eindigt om 7.30. Maan onder 3.17, op 18.41. 2 Oct. V.M., 9 Oct. L.K., 17 Oct. 24 Oct. E.K. plaatselijke penetratie werd afgegren deld. In de Donaubocht heerste aan belde zijden van de IJzeren Poort verder levendige gevechtsactie. Sowjet-Ruösl- sche strijdkrachten, die van Orsówa naar het zuiden waren opgedrongen, werden teruggeworpen, vijandelijke formaties, die over de Donau waren gezet, werden uiteengeslagen. Aan de Hongaars-Roemeense grens tussen Szeged en Gross Wardeln drongen onze troepen den verder aan vallenden vijand op verscheidene plaatsen terug. In Zevenburgen tuisen Thorenburg en de oostelijke Karpathen hebben Duitse en Hongaarse troepen ln de tijd van 15 tot 26' September de stormloop van meer dan dertig divisies infanterie, en verscheidene shelle formaties der' bolsjewieken en Roemenen ln harde gevechten afgeslagen en de door den vijand beoogde doorbraak verijdeld. De vijand leed zware verliezen aan doden, gewonden en materiaal en verloor sinds de le September 134 tanks en stukken stormgeschut, 112 kanohnen. 51 granaatwerpers en meer dan 550 machinegeweren. Bovendien Vielen ruim duizend gevangenen in ónze handen. Op de noordelWke helingen van de Woud-Karpathen werden talriike bols jewistische aanvallen m harde gevech ten afgeslagen of opgevangen. In Warschau hebben gisteren onder de Invloed van onze wapenen wederom een stadswijk, alsmedé in het oude fort Mokotow samengedrongen resten van de opstandige beweging gecapitu leerd. Er werden enige duizenden ge vangenen gemaakt en bovendien meer dan 5000 Poolse burgers geëvacueerd Daarmee ls een resultaat bereikt, dat de hoop rechtvaardigt binnen zeer korte t;jd de gehele opsv nü volkomen neer te slaan. Bij Sudauen bleven nieuwe plaatse lijke aanvallen van de bolsjewieken zonder succes. Tussen de Duna en de Golf van Riga zijn -talrijke Vijande lijke Aanvallen door het taaie verzet van onze ttoepen mislukt. Aan het front Van de IJszee verlo ren de Sowjets ln luchtgevechten en door luchtdoelartlljerle van de lucht macht 24 vliegtuigen. Formaties vijandelijke vliegtuigen ondernamen terreuraanvallen op Kas sei, Keulen, Mannheim. Ludwigshafen eh Mainz. alsmede op verscheidene plaatsen ln het Rljnlands-Westfaalse gebied. In verbitterde luchtgevechten schoten onze Jagers 72 vliegtuigen, .waaronder 65 viermotorige bommen: werpers, omlaag, drie vliegtuigen wer den door dc luchtüoelartlllene ne liaald. Ie JAARGANG No. 229 VRIJDAG 29 SEPTEMBER 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administfêtiei Hooigracht 31 Leiden* Tel. 24996 - Postgiro 184120 Abonnementsprijs 21 ct. per week of 2.73 per kwartaal. Losse nummers S ct. i neerge- De stadsjeugd is weer begonnen met en kastdnjes. het zoeken van eikels, beukènootjes (Foto C.N.F.-A.) Boven het Nederlandse strijdgebied werden opnieuw 18 Engels-Amerikaan se vliegtuigen vernietigd. In de afgelopen nacht wierp de vijand talrijke brisantbommen op Kai- serslautem. Twee zones in Frankrijk GENËVE. 28 Sept. Het Franse gebied ls. volgens een bericht van de Courier de Genève uit Parijs, door de Amerikaanse militaire autoriteiten in twee zones verdeeld. In de eerste zone, die „vrije zone" Wordt genoemd, mogen de burgers zonder bijzondere vergunning vertoeven. Zij wordt be grensd door een ljjn. die vla Brest Nantes loopt langs* de Loire tot Or- ïéans, Montargis. Troyes. Barleduc Complégne, Amlens, Le H&vrc. De tweedezonz loopt ten oosten van deze lijn. In deze zone mogen de burgers alleert voorzien van een bijzondere vergunning vertoeven, die echter alleen wordt verstrekt aan per sonen, belast met officiële opdrach- ten. APELDOORN. 28 Sept. Het A.N.P. meldt: De" wegen bij Apeldoorn bieden de laatste dagen een triest beeld. Waar anders vacantlegangers mooie tochten maken, sjokken thans boeren wagens met vluchtelingen. Kouwelijk, ineengedoken zitten zij tussen hun bcgage. Velen hebben witte doeken om het hoofd ten teken dat zij vluchte lingen zijn. De meeste wageits zijn be dekt met een Rode Kruls-vlag. In de laadbak van een driewieler zien wij een Jonge vrouw met haar vier kinderen. Haar man werkt ln Duits land. vertelt zij. Bezorgd ziet zij op haar kinderen neer, die npg pret ln het ongewone tochtje scheppen. Be jaarde mensen leunen met strakke, bleke gezichten achterover ln de boe renwagen. Honderden en nog eens honderden trekken zo voorbij. De Luchtbescher mingsdienst heeft wel een zeer groot aandeel ln dit mensenvervoer uit hét geëvacueerde Arnhem. De Arnhemseweg tussen Arnhem en Apeldoorn was de laatste dagen vrij wel doorlopend bevolkt met soms duizenden vluchtelingen. Halverwege konden velen een plaatsje krijgen op van Apeldoorn uit gezond&i boeren wagens of driewielers. Gelukkig waren zij. die nog een flets ter beschikking hadden. Een vrouw had eën baby achter op haar rug hangen en een voor op haar borst. Aan een stok op het stuur van haar fiets wapperde een witte doek. Zwaar trappend kwam haar man achter haar aan met een flets vol bagage. Het 16 er eén van vele. Aan de stroom van vluchtelingen scheen schier geen einde te komen. Velen moesten de gehele weg»te voet afleggen. Ieder torste bagage, menig één koesterde nog een huisdier ln de armen. Bij een verzamelplaats spraken wij met enkele vluchtelingen. Hun ge moed schiet vol. als zli van de door gestane ellende ln- hun stad spreken Bewonderenswaardig ls de berusting, die velen vertonen. ZU hopen later hun huls nog behouden terug te kun nen vinden, maar er zLln ook velen, die niets dan een tuin hebben ach tergelaten. Op verscheidene plaatsen van de Arnhemse weg zijn Dinsdag middag de vluchtelingen door geal lieerde vliegtuigen beschoten. Het ergst zljti zij getroffen ter hoovte van Hotel de Smlttenberg te Beekbergen Een ooggetuige vertelde -met* zijn paard en wagen omstreeks kwart over één des middags langs de\ weg in de richting van Arnhem te hebben ge staan. Een lange karavaan van wa gens en driewielers met vluchtelingen, ongeveer naar schatting wel zestig voertuigen, kwamen toen uit de rich ting van Arnhem. Door het geratel der wielen werd men pas laat op het vliegtuiggeronk opmerkzaam. Allen verlieten ln panische schrik de voer tuigen en zochten een veilig heenko men. Reeds spoedig waren er slacht-: offers. Paarden vielen getroffen neer. Gekraak van stukgeschoten wagens werd gehoord. Van de eerste schrik nog niet bekomen, zagen de vluchte lingen het vliegtuig opnieuw op zich afkomen. Wederom werd geschoten. De weg lag vol met getroffen slacht offers. Spoedig was medische hulp aanwezig. De slachtoffers werden naar het nabijgelegen ziekenhuis „Het Zo merhuls" gebracht. Het bleek dat elf doden te betreuren waren. Een perso nenauto met vluchtelingen, die ln de stoet meereed, werd in brand gescho ten. De inzittenden kwamen om. Wachtgeld stilgelegde bedrijven DEN HAAG. 27 Sept. Onderne mingen welke geheel of gedeeltelijk zijn stilgelegd en tot het treffen van een gesubsidieerde wachtgeldregeling voor haar personeel wensen over te gaan, kunnen zich daartoe wenden, voor zover zij niet ln verbinding kun nen treden met het dep. van Sociale Zaken te Amsterdam, tot een afdeling van dat "«departement, gevestigd te Den Haag, le v. d. Boschstraat 1 (tel. 720180). Von Ribbentrop sprak BERLIJN, 28 "Sept. Ter gelegen heid van de vierde verjaardag van het drlemogendhedenpact hebben de Duit se minister van buitenlandse zaken Von Ribbentrop. Mussolini als minister van buitenlandse zaken der fascis- tlsch-republlkelnse regering en de Ja panse minister van buitenlandse zaken SJigenfltsJoe per radio het woord ge voerd tot de volken van het drlemo- gendhedenpact. Minister von Ribbentrop zelde. dat het derde Jaar van het pact de lan den van het verdrag menigmaal op de proef heelt gesteld en ook menige ern stige tegenslag heeft gebracht. Hij sprak over de gebeurtenissen in Roe menië, Bulgarije en Finland oh zelde, dat deze volken zelf zeker bereid wa ren, verder te strijden, doen dat ge lei ding gefaald heeft. Voor de binnendringende commu nistische Invloed hebben die regeringen lafhartig gecapituleerd en aldus hun eigen dappere volken meegesleurd in de draaikolk der vernietiging. Ieder Duitser betreurt het lot dezer volken, aoch de eigen strijd van het Duitse volk wordt door de bezetting van deze staten door de Sowjet Unie geenszins beïnvloed. Nooit tevoren zijn leiding en volk het meer eens geweest dan r.u, nu er slechts een parool bestaat: nog nauwer aaneensluiten, strijd tot het uiterste, nooit capituleren Geheel Duitsland is thans een legerkamp en de Duitse ves ting wordt steeds sterker. Inlichtingen geëvacueerden uit Arnhem en Oosterbeek DEN HAAO. 28 Sept. De tnlich- tlngendlenst voor hungers van het Nederlandse Rode Kruis deelt het volgehde mede: Inlichtingen omtrent uit Arnhem en Oosterbeek geëvacueerde personen kunnen op dit moment-nog niet wor den verstrekt. Alle krachten worden ingespannen, zo spoedig mogelijk de gegevens van de geëvacueerden te verzamelen. Verzoeken om inlichtingen dienen uitsluitend schriftelijk, voor zover, mogelijk bevattende alle persoonsgegevens omtrent de gezochte PQrsonen, alsmede naam en adres van den aanvrager, gericht te worden tot genoemde inlichtingendienst. J. Pzn. Coenstraat 6. Den Haag. Bijzondere omstandigheden voorbehouden, mag worden verwacht, dat binnenkort voor zover de betreffende gegevens ontvangen zijn op de schrlrtelljke verzoeken om Inlichtlrigen antwoord kan worden gegeven. Het gemeentebestuur van Apeldoorn verzoekt het telefonisch Inwinnen van Inlichtingen achterwege te laten; men wende zich bij voorkeur tot ge noemde inlichtingendienst, die met dit gemeentebestuur zoveel mogelijk contact onderhoudt. Het gemeentebestuur van Apeldoorn heeft de beschikbare telefoonlijnen dringend nodig m verband met de behartiging van vraagstukken, de voedselvoorziening en hulpverlening 'rakende. Uit Mexico wordt vernomen, dat ex-konlng Carol met den. sovjet- Df Nederlandse emlgrantenrege- WIJ noorden van Nljmegenaren. ring te Londen ls niet geheel tevre- die nog maar een paar weken gele den over ons. Dat. komt sonder twij- den zaten te popelen qm bevrijd te fel ten dele, omdat Montgomery's wolden en die inderdaad door sprong over de grote rivieren niet Amerikaanse troepen bevrijd en zo vlot verlopen is als men ln het vervolgens door Duitse legerafdelin- geallieerde hoofdkwartier had ge- gen andermaal bezet werden, en die hoopt en verwacht. nlets meer dan cie2e luttele dagen Zodra de dingen niet Ineens aan de nodig hadden om tot een geheel verwachtingen beantwoorden, kijkt de nteuw oordeel te komen. De kleine, ontevredenheid om de hoek en moe- fel-begeerde kennismaking stempelde ten er schuldigen gevonden worden, tot werkelijkheid, wat gisteren nog De schuldigen sijn er al. Radio „propaganda Jieette. In de komen- Oranje heeft se dezer dagen aan de de weken zal de geschiedenis er zelf schandpaal genageld: de slechte over beslissen, of werkelijk ons gehele vaderlanders, die „met Jan-Rlezlers Volk door rechtstreekse beproevingen en slingerende fietsen het geallieer- dc IJdelheid der tilt de veilige verten de verkeer in de war brengen." aangeheven oevnjdlngsleuzen zal Het ls een belangwekkende vraag, moeten ervaren, of dat de haide leer hoe de geweldige overmacht der ge- van Eindhoven. Nijmegen en Arnhem allieerden aan mensen en materiaal pok elders in ons land van duurzame zich door Jkn-Plezlers en fietsen der- invloed kan zijn. mate uit de koers kan laten brengen. Een toeval bracht ons dezer dagen dat er voor een Londense radio aan- een oud nummer van het Amerikaan- leiding ls er woorden over vuil te se weekblad LHe" in handen een maken, maar nog veel belangwek- Nummer van 31 October 1938, van kender is de andere zijde van deze lang voor deze oorlog. Op de titel- aangelegenheid. Zelfs de in Oranje- pagina ziet men Amerika's sprong geestdrift en de in bevrijdingsfestij- over de Atlantische en Stille Oceaan nen zwelgende Nederlandse emigran- in beeld gebracht. Er onder staat tenregering krijgt gelegenheid vast met grote létters: „America gets te stellen, dat toch werkelijk niet alle ready to fight Germany, Italy and Nederlander? dol sijn op de gebeur- Japan" Amerika maakt zich ge- tenissen, die de Londense regeerders reed om Duitsland. Italië en Japan uit een veilige verte weliswaar met te bevechten. Een Jaar voor de oor welgevallen gadeslaan, maar die voor log ln Europa uitbrak, drie Jaar voor land en volk zelf een afschuwelijke Amerika er zelf ln betrokken raakteI belevenis werden. Dit zijn de bronnen van de Ame- De heen en weer golvende strijd rlkaanse bevrijdings-drift, waarmede ln het gebied der grote rivieren be- het Nederlandse volk de eerste kleine spoedigt het Inzicht in de verande- kennismaking noteerde;, een ruig, ring, die de nog altijd kleine en agressief openhartig imperialisme, kortstondige kennismaking met be- dat de onwaarachtigheid van zijn vrljdirtg en bevrijdingslegers in brede vrijheidsleuzen demonstreert, zodra Nederlandse kringen reeds heeft be- het slechts aan zijn werkelijke doel- werkt. einden toekomt. ambassadeur besprekingen voert over zijn terugkeer op de Roemeense troon, vrij BERLIJN. 28 Sept. Interinf meldt over de strijd ln Nederland en Vlaanderen'. Door de volledige vernietiging van de Engelse formaties, die in net Mid den-Nederlandse gebied ten noorden van de Rijn geland waren, is de grootscheepse manoeuvre, om door middel van sterke luchtlandingstroe pen achter de Duitse linies de zui delijke poort naar Duitsland open te breken, tot mislukking gebracht. Door energiek aanpakken is het Duitse commando erin geslaagd het Britse potentieel gevoelig te verzwakken en een lelijke streep te halen door de rekening van Montgomery, die door deze actie het initiatief, dat aar\ het Westelijk front meer en meer naai de Amerikanen is overgegaan, weer aan zich had willen trekken. Het succes der Duitse troepen moet tc Hoger worden aangeslagen, waar het aanvankelijk slechte snel bijeen gebrachte alarmafdellngen waren, die zonder zware wapenen de strijd moesten aanvaarden. Daarbij kwa men vervolgens de formaties, die waren teruggebracht uit het bruggen hoofd aan de Westerschelde en, hoe wel de Engelsen nieuwe luchtlandin gen uitvoerden, konden zij geen keer brengen in net lot der achter Duitse linies neergelaten, troepen. De landingen, op 26 September uitgevoerd, bleven beperkt tot het ge bied, dat door het tweede Engelse leger bezet is. Daarbij geraakte een grote groep Britse vrachtzweef- vllegtuigen noordelijk van Veghel opnleuNv in een gebied, dat intussen dooi de DUltSu troepen bezet was. Door het snelle ingrijpen van ge motoriseerde Dulrse strijdkrachten kon deze gehele groep onschadelijk gemaakt worden Al het meegevoerde oorlogsmateriaal. waaronder acht nieuwe gevechtswagens van zes ton, Viel ln Duitse handen. Ook de nieuwe luchtlandingstroe pen, die zuidelijk van Nijmegen en zuidwestelijk van Arnhem werden neergelaten, moesten door het in grijpen van gemotoriseerde lucht- doelbatterijen zeer zware verliezen lijden, zonder dar de zuidwestelijk van Arnhem gelande Engelsen erin geslaagd waren, de druk der concen trische Duitse operaties te verzwak ken. In Vlaanderen handhaafde zich de Duitse achterhoede aan de Wester schelde ook gisteren tegen de slechts aai zeiend volgende Canadezen. Wes telijk van Turnhout werd het Britse bruggenhoofd over het kanaal ver der verkleind. *ntecteur: H J. Kerkmeester, Bu*. •um; hoofdredacteur: Hendrik Llndt, Amsterdam; plv. hoofdredacteur, ir. A H, do Haas van Dorsser, Haarlem; binnenland: J. v, Grieken; illustratie en opmaak: R. Kampstra; volkscul tuur en kunst: M Wolters; muziek: G, K Krop: sport: J. J. Llber; adver tenties: A a Lammer», allen te Am sterdam. 111 AMSTERDAM, 29 Sept. Te Gro die in het- móndingsgebièd van dè nlngen werden wegens hun houding Rijn staan, van het opmarsgebied iar Vci-scuiulcn. In het telegram van den Führer aan den Tenno wordt gezegdIn deze lotszwaneere daeen weet ik mil Juist nu! STOCKHOLM, 28 Sept. Chur chill heeft heden een rede uitgespro ken ln het Lagerhuis, waarin hij o.m. nvt is aringëna noodzakelijk, aldu3 Churchill, dat Stalln zich aansluit bij een conferentie van drie, zodra de militaire ysltuatle dit veroorlooft. De HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 27 Sept. Het opper bevel van de weermacht deelt mee: In het gebied van Arnhem werd op 26 September het laatste verzet van de ingesloten eerste Engelse luchtlandingsdivisie gebroken. In verbitterde gevechten van tien dagen gelukte het daarmede de snel bijeen gebrachte strijdkrachten van alle weermachtsonderdelen onder bevel van den bevelvoerenden generaal van een //-pantsercorps, fr-Obergrup- penführer en generaal der Waffen- ff Bittrich, een Engelse élite-divisie ondanks de taaiste verdediging en ondanks versterking door nieuwe landingen uit de lucht volkomen te vernietigen. Alle pogingen van den vijand de ingesloten divisie van het zuiden uit te ontzetten mislukten met zware verliezen aan doden en gewonden. In totaal werden 6450 ge vangenen gemaakt, werden düizen- den doden geteld en" werden dertig stukken pantserafweergeschut, ander I geschut en talrijke wapens en 250 voertuigen buitgemaakt. Bovendien werden duizend VTachtz weef vliegt ui- gen vernietigd of buitgemaakt en meer dan 100 vliegtuigen neerge schoten. In he.t gebied aan weeiszijden van Eindhoven duren de felle gevechten met de uit de lucht geravitailleerde en verder versterkte Engelse forma ties voort. Ten oosten en noorden van Nijmegen werden aanvallen van den vijand afgeslagen. Aan het gehele front van Aken tot ten zuiden van Metz ontstonden bij hier en daar hevig wederzijds artillerievuur slechts plaatselijke ge vechtshandelingen. Een eigen stoot troep, die over de Moezel westwaarts diep het vijandelijke achterland was binnengedrongen, liet een Ameri kaans munitiedepót in de lucht springen. In het hoofdstrijdgebied van Calais, dat evenals stad en haven weer onder sterk artillerievuur en onafgebroken bomaanvallen ligt. duren de zware gevechten voort. De andere steunpun ten aan de kust van het Kanaal en van de Atlantische Oceaan melden succesvolle plaatselijke gevechtsactie. Batterijen vèrdragend geschut van ,de Duitse marine mengden zich ook gis teren met goede uitwerking in de ge vechten te land aan het Nauw van Calais en zetten, ondanks zeer hevige vijandelijke luchtaanvallen, de be schieting der Zuidengelse havenplaat sen voort. Ten noorden van Nancy stortten vljandellike aanvallen ln ons vuur ineen. BU en ten zuiden van Ch&teau-Salins namen onze tankfor- m^ties ln energieke aanvallen verschel- dene plaatsen, en sloten daarmede een i daar nog aanwezige lacune ln het I front. Het zevende Amerikaanse leger heeft ook gisteren ten oosten van de Bov.en-Moezel in het gebied van Eplnal en Remlremont zijn aanvallen voort- I gezet. Tegen onze taal vechtende en I steeds weer tot tegenaanvallen over gaande troepen kon de yUand slechts geringe plaatselijke successen behalen. Ook gisteren lag Londen onder het storlngsvuur van de V 1. In Mldden-Itallë duren de grote vijandelijke aanvallen ten noordoosten van Firenzuola en aan het Adriati sche front voort. De beoogde door braak werd wederom ln verbitterde ge vechten verhinderd. Tegen een pene tratie ten noordoosten van Firenzuola "worden tegenmaatregelen onderno men. In de sector van een corps' aan het Adriatische front werden van 23 tot 25 September ln totaal 72 vijan delijke gepantserde gevechtswagens vernietigd. Aan de Hongaars-Roemeense grens zijn ln het gebied van Szeged, Gyula en Grosswardein hevige aanvals- en afweergevechten met opdringende vij andelijke strijdkrachten aan de gang. Aan de IJzeren Poort ten zuidwesten van Orsowa verijdelden onze troepen door tegenaanvallen een bolsjewis tische omsingelingspoging. Aan weers zijden van Torenburg en ten zuiden van Neumark zijn ook gifeteren alle aanvallen der bolsjewieken mislukt. Op de hellingen van de Woud-Karpa then hebben zich Duitse en Hongaarse troepen volgens bevel gedlstancieerd naar de voorbereide bergstellngen. Aan de noordoostelijke grens van Slowakije dringen de Sówjets verder op naar de Beskldenpassen. Hevige aanvallen -wer den hier afgeslagen, enige penetraties afgegrendeld. De strijd tegen de opstandige bewe ging in Warschau blijft goede vorde ringen maken. BIJ Sudauen en ten zuiden van Me mel bleven bolsjewistische aanvallen vruchteloos. Onze ultwljkbëweglngen tussen de Duna en de Golf van Riga blijven volgens de plannen verlopen. Troepen der achterhoede sloegen tal rijke vijandelijke aanvallen af. BIJ het afslaan van een aanval van öowJet-Russische vliegtuigen op het havengebied van Vadsoe haalden Duitse Jagers veertien vliegtuigen om laag. Gevechtsvliegtuigen schoten op 25 September ln de wateren van het Vissers-schiereiland een bolsjewisti sche motortorpedoboot ln brand. Formaties vijandelijke vliegers ón- demamen terreuraanvallen op het wes telijke rijksgebied, vooral op de steden Osnabrtlck. Bremen en Hamburg. In de afgelopen nacht vielen snelle Britse formaties Frankfort a..d. Main en Karls ruhe aan. Duitse jagers en luchtdoel- artillerie van de luchtmacht schoten boven het rijksgebied en boven het Nederlandse gebied 33 vijandelijke vliegtuigen omlaag. Churchill in het Lagerhuis STOCKHOLM, 27 Sept. Churchill heeft ln het Lagerhuis mededelingen gedaan over de conferentie van Dum barton Oaks. De Britse regering, zo .zelde hij-, volgt de politiek, om gemeenschappe lijk met de Sowjet-Unle. de Ver. Sta ten en China te geraken tot een over eenkomst Inzake een aantal voorstel len voor een organisatie tot hand having van vrede en veiligheid. De eerste stappen voor dit probleem wer den in Dumbarton Oaks gedaan. Even wel heeft geen der daar vertegenwoor digde regeringen totdusver enige ver plichting op zich genomen. Zou het gelukken, gemeenschappe lijke voorstellen te formuleren, dan zouden deze aan de betrokken regerin gen als basis voor een gemeenschappe lijke conferentie der geallieerden wor den meegedeeld, aldus Churchill. Ook het parlement zou „voldoende gelegen heid" krijgen om over de voorstellen te beraadslagen. Ie JAARGANG No. 228 DONDERDAG 28 SEPTEMBER 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 - Postgiro 184120 - Abonnementsprijs 21 ct. per wéék ot 2.73'per kwartaal. Losse nummers 5 ct. Bij de strijd in midden-Nederland gebruikten de Anglo- Amerikanen een luchtvloot van zweefvliegtuigen. Wij geven hier een paar foto's van het oorlogsgebied rondom Arnhem. Hiernaast: Een van de vele Britse zweefvlieg tuigen voor het vervoer van manschappen en materieel, onder bewaking van Duitse soldaten. Beneden: ïen over zicht van een terrein, waarop verscheidene toestellen daalden, die door de bemanningen verlaten zijn en door de Duitse troepen bewaakt worden. (Foto jf-Taubert) Mevrouw De Boer wist het met zekerheid: kaasbonnen hadden geen waarde meer. Bij de distributie lachten ze om winkeliers, die nog be voorradingsbonnen inleverden... Gelukkig wist mijnheer De Boer nog vier Edammertjes te koop. Volvet en slechts 36 per stuk. Wij lieten ons overhalen en wij waagden 18 huishoudgeld aan een halfje. Ge proefd en gewogen, twee pond onge rijpte wrongel... Rouwkoop, wel wat düürl Twee dagen later bleek onze distri- butiedienst tóch nog te functionne- ren: vól-op kaas in alle winkels! Ons stukje van een pond op de ingeleverde bonnen kostte slechts negentig cent. En het smaakte béter dan de zwarte! Dora de Boer is de trots van de familie. „Die meid weet zich er door heen te slaan! Nu er geen gas meer is, bakt zij elke dag een vier-ponds wittebrood in een ouwerwets fornuis, dat m"n man voor ƒ200 op de kop heeft weten te tikken. Gelukkig maar, dat we nog flink wat meel hebben..." Gisteravond hebben de De Boer's nog drie mud aardappelen gekregen. Zij kosten 45 per mud en de beide kerels hebben een tientje en een borrel gekregen voor het thuisbezor- gep. Onze groenteboer hdnoreerde slechts drie bonnen, zodat moeder met vier-en-een-half kilo aardappe len thuis mm. Overmorgen mag zij het nóg eens proberen, zei de groen teman. En nu die kolenschaarste Mijnheer De Boer heeft een gran dioos plan en wij mogen méé doen. Het gaat om vijftig mud met z'n vijven. Prima anthracdet! Aanvoer verzekerd en tien mud in het hok is wel een goed begin? De kosten? Ieders aandeel zal 250 bedragen en mijnheer De Boer wil vanavond nog weten, of wij er mee accoord gaan. Moeder heeft zo juist haar huis- houdkas opgemaakt. Er ls nog 5.36 tot de dertigste en Vader loopt sinds Vrijdag met 22 centen in zijn zak. Oók tot de dertigste! Zijn scheef-ge- lopen hakken moeten nóg langer mee Toch wel aardige lui, die van De Boer... Jammer dat wij niet méé kunnen doen. Mevrouw De Boer begrijpt er niets van. „Straks is het geld helemaal niets waard en je kan toch zeker niet in de kou blijven zitten?" De verduistering begint heden om 19.30 uur en eindigt om 7.30. Maan onder 1.57, op 18.08, 2 Oct. V.M., 9 Oct. L.K., 17 Oct. N.M., 24 Oct. E.K. Nederlandse natlonaal-soclallsten, uw kameraden varf het grenadier-regi ment Landstorm Nederland en van het wach-reg. 3 hebben ln de gevech ten van de laatste drie weken op uw Nederlandse geboortegrond ln de strijd hun plicht vervuld. Alle commando posten van de Waffen- ij en de Weer macht hebben haar dank en waarde ring geuit voor deze Nederlandse frontsoldaten. Zij hebben voor het grootste deel tegen Engelse keurcorp sen gestreden en zich dapper gehou den. Vilandelljke strijdkrachten staan óp uwp Nederlandse geboortegrond. Sedert vier Jaar hebben wij tezamen met uw Nederlandse leider gewerkt aan het weerbaar maken van het Nederlandse natlonaal-soclallsme Thans, nu uw vaderland bedreigd ls. thans nu elke vlerkante meter vader landse grond kan en moet worden verdedigd, ls het de plicht van u allen, ln de dienstplichtige leeftijd onder de wapens te komen. De Relchsftlhrer heeft uit waar dering voor het dappere optreden van het Landstormregiment Nederland, toe stemming verleend voor de onmiddel lijke oprichting van een strljdbrlgade Nederland. Mijn oproep ls gericht tot alle weerbare Nederlanders m dit uur van beproeving om onder de wapens te komen en dienst te nemen bij de Landstormbrigade. Tienduizenden wakkere Nederlanders hebben sedert Jaren ln het oosten en het westen gestreden voor ons gemeenschappelijk Germaans Ideaal. Ik ben ervan over tuigd. dat de weerbare mannen, die nog ln Nederland zijn, ln deze uren hun plicht zullen Inzien en gevolg gevend aan de stem van hun bloed Versterkingen der val schermtroepen bestookt BERLIJN, 27 Sept. Naar het Internationale Inforraationsbüro van zijn correspondent bij de luchtmacht aan' het Westelijk front verneemt, zijn gistermiddag boven Nederlands gebied weer hevige luchtgevechten gevoerd. De Anglo-Amerlkanen pro beerden, door gebruik te maken van een tijdelijke opklaring van de weers omstandigheden, de ln het' gebied Nijmegen—Arnhem gelande val- schermgroepen te versterken en hun nieuw materiaal te brengen. De met vrachtzweefvliegtuigen op sleeptouw vliegende bommenwerpers werden reeds voor het bereiken van het gevechtsgebied door de Duitse luchtafweer bestookt. De op verschil lende hoogten vliegende toestellen ge raakten in een hevig afweervuur, zo dat een groot aantal vrachtzweef vliegtuigen bij de ultwijkbewegingen gedwongen was te vroeg de sleepkabel los te gooien. Formatiés Duitse jagers, die voor het opvangen/ van deze vliegtuigen in de strijd waren geworpen, wertf»n met de vijandelijke vergezellende jagers in luchtgevechten gewikkeld, die zich over grote gebieden uitstrek ten en wat taaiheid betrof, niet voor de gevechten van de vorige dag onder deden. Andere formaties Duitse Jagers mengden zich in hetzelfde gebied met bommen en mltrailleurvuur .in de strijd te land en ricjrtten haar aan vallen vooral op de in het gevechts gebied bij'Oosterbeek opeengedrongen vijandelijke strijdkrachten, een vrij groot aantal vliegtuigen werd neer geschoten. Montgomery hergroepeert De moeilijke positie van de Britten in de smalle corridor tussen Eind hoven en Nijmegen ls voor Mont gomery blijkbaar aanleiding gewor den om zijn' strijdkrachten te her groeperen. Het eerste Canadese leger moest zijn rechtervleugel verder tot in het gebied van Antwerpen ver- onverwijld onder de wapens zullen komen. ZIJ, die dienst nemen, moeten zich. melden bij de bureau's van het Ersatzkommando Nordwest ln Den Haag. Amsterdam of Hengelo. Leve onze Germaanse Führer Adolf Hitler. Leve Germanlë De Führer Oberabschnltts „Nordwest" npd i„re (f- und Po lizelführer gez. RAUTER, tf-Obergruppenführer und General der Pollzel. lengen, terwijl de daarvoor vrijgeko men Britse divisies verplaatst zijn tot naar de penetratieplek ten noor den van Eindhoven. Daardoor valt hier een niet onaan zienlijke versterking der Britse for maties waar te nemen, die tengevol ge had, dat het oostelijke afgrende lingsfront van de Duitse verdediging enige kilometers naar het gebied van Helmond moest worden teruggeno men. Een gevechtsgroep van de Brit ten. die er ten westen van Arnhem tijdelijk in geslaagd was de Neder- Rijn over te steken werd tot d_n laatsten man vernietigd. 138 gevange nen vielen daarbij in Duitse handen. BERLIJN 26 Sept. Luitenant- generaal Dittmar constateerde in zijn wekelijkse radiorede, dat de Anglo- Amerikaanse oorlogsleiding, ondanks de voor haar veel belovende stand van de oorlog in de maand Augustus, de beoogde openbrekine van het Duitse front niet heeft Runnen vol brengen. Dit geldt in het bijzonder voor het gevechtsgebied Nederland, waar de aanvaller te lang in een te zwöre en aan crises rijke verdediging werd ^vastgehouden, dan dat thans nog voor hem grote operatieve voor delen te verwachten zouden zijn In deze gevechten is gebleken, dat de trefkracht der Duitse formaties en de energie der Duitse leiding onbe- invloed zijn door de negatieve gebeur tenissen der laatste weken. Zeker ls, dat de stemmen ln hetgeallieerde kamp, die meenden een aanstaande zegevierende beslissing en een spoedig einde van de oorlog te kunnen voor spellen. nog enkele weken geleden geenszins zonder reële achtergrond waren. Thans moeten zij toegeven, dat de dingen grondig zijn gewijzigd. De ge vechten in het gebied van Nijmegen zijn nog niet geëindigd. Vast staat echter, dat de afloop van de gehele actie waarschijnlijk niet met de ver wachtingen van den vijand in over eenstemming zal zijn. In elk geval is de opensplijting van het Duitse front niet bereikt. De Duitsers kunnen me(t recht spre ken van het v/ederopbouwen van een Westelijk front. Het belangrijkste is bereikt: dc gebeurtenissen in het Wes ten worden niet meer, zoals nog enkele weken geleden ih Oost-Frank rijk en ln België, eenzijdig bepaald door de activiteit van den aanvallen den yijapd en de richting van zijn pantsertroepen. Operaties voor Dalmatië BERLIJN, 27 Sept. De Engelsen en Amerikanen hebben hedenochtend met sterke zee- en luchtstrijdkrach ten. over een breed front de eilanden groepen voor de kust van Dalmatië aangevallen. De actie is op het ogen blik nog gaande. De Engelse en Amerikaanse strijdkrachten ontmoe ten daarbij hevige Duitse tegenstand In militaire kringen van de Rijks hoofdstad zegt men hietover, dat deze actie in dé Adriatische Zee ongetwijfeld een landingspoging van* de westelijke geallieerden betekent.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1