HET DAGBLAD HET DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Duits weermachtsbericht Geallieerde aanvallen bij Nijmegen afgeslagen Zware afweerstrijd bij Firenzuola Vluchtelingen trekken voorbi Triest beeld bij Apeldoorn Kleine kennismaking Duits weermachtsbericht Hevige gevechten in de omtrek van Eindhoven Tankstrijd ten N. van Nijmegen Valschermjagers verzetten zich nog in de bossen bij Wageningen FelLe gevechten om de corridor Aanwijzing bonnen noodkaarten Hoe redden wij ons nu met de was? Oproep X HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER. 28 Sept. Het opper bevel van de weermacht deelt mede: In het strijdgebied van westelijk Nederland werd een vrij sterke vijandelijke aanval over het ka naal Antwerpen-Turnhout in een tegenaanval opgevangen. Een vijandelijk bruggenhoofd teft noorden van Turnhout werd uit eengeslagen. Alle pogingen van den vijand, zijn penetrat^egebled EindhovenNijmegen naar het westen uit te breiden, mislukten. Ook ten noordoosten en zuidoos ten van Nijmegen werden sterke vijandelijke aanvallen afgeslagen met ondersteuning van eigen formaties jachtvliegtuigen. De binnengedrongen vijand werd ln een tegenaanval teruggeworpen. In de sector van Aken, aan het Eifelfront.eA voor Metz nam de acti viteit van de wederzijdse artillerie toe. Sterke aanvallen van den vijand, die uit het gebied van Nancy met tanks naar het noorden werden on dernomen, werden afgeslagen. Daarentegen bllift de aanval van onze tankformaties »n het gebied bij en ten zuiden van ChütauSalins plaatselijke penetratie werd afgegren deld. In de Donaubocht heerste aan beide zijden van de IJzeren Poort verder levendige gevechtsactie. Sowjet-Ruésl- sche strijdkrachten, die van Orsowa naar het züiden waren opgedrongen, werden teruggeworpen, vijandelijke formaties, die over de Donau waren gezet, werden uiteengeslagen. Aan de Hongaars-Roemeense grens tussen Szeged en Gross Wardeln drongen onze troepen den verder aan vallenden vijand op verscheidene plaatsen terug. In Zevenburgen tu%sen Thorenburg en de oostelijke Karpathen hebben Duitse en Hongaarse troepen ln de tijd van 15 tot 26 September de stormloop van meer dan dertig divisies infanterie, en verscheidene shelle formaties der bolsjewieken en Roemenen ln harde gevechten afgeslagen en de door den vijand beoogde doorbraak verijdeld. De vijand leed zware verliezen aan doden, gewonden en materiaal en verloor sinds de le September 134 tanks en stukken stormgeschut, 112 kanohnen. 51 granaatwerpers en meer dan 550 machinegeweren. Bovendien vielen ruim duizend gevangenen ln ónze handen. Op de noordeltjke helingen van de Woud-Karpathen werden talrilke bols jewistische aanvallen ln harde gevech ten afgeslagen of opgevangen. In Warschau hebben gisteren onder de Invloed van onze wapenen wederom een stadswijk, al3mede ln het oude fort Mokotow samengedrongen resten van de opstandige beweging gecapitu leerd. Er werden enige duizenden-ge vangenen gemaakt en bovendien meer dan 5000 Poolse burgers geëvacueerd Daarmee is een resultaat bereikt, dat de hoop rechtvaardigt binnen zeer korte tijd de gehele ops> nd volkomen neer te slaan. Bij Sudauen bleven nieuwe plaatse lijke aanvallen van de bolsjewieken Ie JAARGANG No. 229 VRIJDAG 29 SEPTEMBER 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie! Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 - Postgiro 184120 Abonnementsprijs 21 ct. per week of f 2.73 per kwartaal. Losse nummers S ct. De stadsjeugd is weer begonnen met het zoeken van eikels, beukenootjes en kastanjes. (Foto C.N.F—A.) APELDOORN. 28 Sept. Het^A.N.P. die velen vertonen. Zij hopen later hun huls nog behouden terug te kun nen vinden, maar er zUn ook velen, die niets dan een tuin hebben ach tergelaten. Op verscheidene plaatsen van de Arnhemse weg zijn Dmsdag- de vluchtelingen door geal- mlddag lieerde VllegtUleen honr>>ir»tj»ri Von Ribbentrop sprak BERLIJN, 28 Bept. Ter gelegen heid van de vierde verjaardag van het drlemogendhedenpact hebben de Duit se minister van buitenlandse zaken Von Ribbentrop, Mussolini als minister van buitenlandse zaken der fascls- tlsch-republikelnse regering en de Ja panse minister van buitenlandse zaken SJigenfltsJoe per radio het woord ge voerd tot de volken van het drlemo gendhedenpact. Minister von Ribbentrop zelde, dat het derde Jaar van het pact de lan den van het verdrag menigmaal op de proef heelt gesteld en ook menige ern stige tegenslag heeft gebracht. Hij sprak over de gebeurtenissen ln Roe menië. Bulgarije en Finland oh zelde. dat deze volken zelf zeker bereid wa ren, verder te strijden, doen dat ge lei ding gefaald heeft. Voor de binnendringende commu nistische invloed hebben die regeringen lafhartig gecapituleerd en aldus hun eigen dappere volken meegesleurd in de draaikolk der vernietiging. Ieder Duitser betreurt het lot dezer volken, aoch de eigen strijd van het Duitse volk wordt door de bezetting van deze staten door de Sowjct Unie geenszins beïnvloed. Nooit tevoren zijn leiding en volk het meer eens geweest dan nu. nu er slechts een parool bestaat: nog nauwer aaneensluiten, strijd tot het uiterste, nooit capituleren Geheel Duitsland is thans een legerkamp en de Duitse ves ting wnrHt »«-'- De Nederlandse emigrantenrege ring te Londen is niet geheel tevre den over ons. Dat. komt zonder twij fel ten dele, omdat Montgomery's sprong óver de grote rivieren niet. zo vlot verlopen is als men Ln het geallieerde hoofdkwartier had ge hoopt en verwacht. Zodra de dingen niet ineens aan de verwachtingen beantwoorden, kijkt de ontevredenheid om de hoek en moe ten er schuldigen gevonden worden. De schuldigen zijn er al. Radio Oranje heeft ze dezer dagen aan de schandpaal genageld: de slechte vaderlanders, die ..met Jan-Pleziers en slingerende fietsen het geallieer de verkeer in de war brengen." Het is een belangwekkende vraag, hoe de geweldige overmacht der ge allieerden aan mensen en materiaal zich door J&n-Pleziers en fietsen der mate uit de koers kan laten brengen, dat er voor een Londense radio aan leiding ls er woorden over vuil te maken, maar nog veel belangwek kender is de andere zijde van deze aangelegenheid. Zelfs de in Oranje geestdrift en de in bevrijdingsfestij nen zwelgende Nederlandse emigran tenregering krijgt gelegenheid vast te stellen, dat toch werkelijk tilet allo Nederlanders dol zijn op de gebeur tenissen, die de Londense regeerders uit een veilige verte weliswaar met welgevallen gadeslaan, maar die voor land en volk zelf een afschuwelijke belevenis werden. De heen en weer golvende strijd ln het gebied der grote rivieren be spoedigt het inzicht in de verande ring. die de nog altijd kleine en kortstondige kennismaking met be vrijding en bevrijdingslegers in brede Nederlandse kringen reeds heeft be werkt. Wij hooiden van NIJmegenaren. die nog maar een paar Weken gele den zaten te popelen om bevrijd te worden en die inderdaad door Amerikaanse troepen bevrijd en vervolgens door Duitse legerafdelin gen andermaal bezet werden, en die' niets meer dan deze luttele dagen nodig hadden om tot een geheel nieuw oordeel te komen. De kleine, fel-begeerde kennismaking stempelde tot werkelijkheid, wat gisteren nog „propaganda" heette. In de komen de weken zal de geschiedenis er zelf over beslissen, of werkelijk ons gehele volk door rechtstreekse beproevingen de IJdelheid der uit de veilige verten aangeheven oevrijdingsleuzen zal moeten ervaren, of dat de harde leer van Eindhoven. Nijmegen en Arnhem ook elders in ons land van duurzame invloed kan zijn. Een toeval bracht ons dezer dagen een oud nummer van het Amerikaan se weekblad Lrfe" in handen een Nummer van 31 October 1938, van lang voor deze oorlog. Op de titel pagina ziet men Amerika's sprong over de Atlantische en Stille Oceaan in beeld gebracht. Er onder staat met gTote létters: „America gets ready to fight Germany, Italy and Japan" Amerika maakt zich ge reed om Duitsland. Italië en Japan te bevechten. Een Jaar voor de oor log ln Europa uitbrak, drie Jaar voor Amerika er zelf ln betrokken raakteI Dit zijn de bronnen van de Ame rikaanse bevrijdings-drift. waarmede het Nederlandse volk de eerste kleine kennismaking noteerde u een ruig. agressief openhartig imperialisme, dat de onwaarachtigheid van zijn vrijheidsleuzen demonstreert, zodra het slechts aan zijn werkelijke doel einden toekomt. sij - HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 26 Sept. Het opperbe vel van de weermacht maakt bekend: Aan ons bruggenhoofd in westelijk Nederland in de sector van Antwer pen werden verscheidene vijandelijke aanvallen afgeslagen. Een penetratie werd in een tegenaanval gezuiverd. In Midden-Nederlaud, vooral in het gebied van Eindhoven, duren de hevi- ge gevechten voort. Terwijl vijande lijke aanvallen zuidwestelijk-, van Veghel mislukten kon de vijand ten oosten en zuidoosten van Helmond ejnige kilometers naar het nosten op- Xringeix Eep aanval van den vijand, die werd ondernomen om de ten wes ten van Arnhem ingesloten resten der eerste Engelse luchtlandingsdivisie te ontzetten, werd in een tegenaanval uiteengeslagen. De vijand leed zware verliezen. Ten noorden van Nijmegen zetten de Engelsen hun, sterke, door tanks ondersteunde aanvallen voort, doch konden slechts geringe terreinwinst behalen. Doeltreffende aanvaljeh van onze formaties jachtvliegtuigen wa ren ondanks de moeilijke weersge steldheid in het gebied ten zuid oosten van Arnhem gericht op vijan delijke troepenbewegingen, Infante- riestellingen en het ove^zetverkeer. De vijand leed zware verliezen en verloor m luchtgevechten 23 vlieg tuigen. Ten zuidoosten van Aken plaatse lijke gevechtshandelingen, waarbij verscheidene aanvallen van den vijand afgeslagen werden en een Amerikaanse gevechtsgroep ingeslo ten werd. De met sterke tankstrijdkrachten aan weerskanten van Lunéviile aan vallende vijand werd afgeslagen. Sterke formaties van het zevende Amerikaanse leger zetten haar gro te aanval tussen Epinal en Remire- mont voort. Tegen de taaie' tegen stand van onze troepen kon de vijand zijn bruggenhoofd 'aan de Moezel iets verbreden. De verbitterde gevechten houden aan. Na sterke vuurvoorbereiding is de vijand giste ren tot de aanval op Calais overge gaan. In harde gevechten werd hij tot op enige penetraties in de weste lijke sector na. afgeslagen. Van de andere steunpunten aan het Kanaal en de Atlantische Oceaan wordt slechts melding gemaakt van levendi ge artilleriestrijö en van succesvolle eigen sloottrcepactie. Het stoorvuur op Londen hield in de afgelopen nacht aan. In Midden-Italië heeft dc vijand ook gisteren zijn zware aanvallen voortgezet. In de streek van Fioren- zuola brachten zij den vijand geen terreinwinst. Alleen in een sector werden binnen 36 uur 27 aanvallen van den vijand afgeslagen. In een corps-sector werden 35 vijandelijke tanks vernietigd. Aan de Adriatische Zee hield het nieuwe afweerfront stand tegen de sterke vijandelijke druk. in Zuidwestelijk Zevenburgen werd de vijandelijke aanvalsactiviteit aan de Hongaars—Roemeense grens ster ker. Ten noorden van Arad wierpen Duitse en Hongaarse troepen vijan delijke aanvalsspitsen terug. Tussen Thorenburg en de kam der oostelijke Karpathen heerste levendige plaatse lijke gevechtsactiviteit. Aan de Bes- kidenpassen zette de vijand de ge hele dag zijn aanvallen voort, na nieuwe troepen in de strijd te heb ben geworpen Zij werden in harde gevechten afgeslagen/ of opgevangen. Tussen de Duna en de golf van Riga werden tijdens onze uitWijkbe- wegingen talrijke aanvallen van den volgenden vijand afgeslagen en veer tig tanks stukgeschoten. Daarmede is het totale aantal der stukgescho ten tanks in de tijd "'an 14 tot 24 September gestegen tot 933. Met gebruikmaking van een geslo ten wolkendek ondernamen Ameri kaanse! bommenwerpers terreuraan- vallen op steden in Zuidwest-D ui is land. vooral op Koblenz. Frankfurt a. d. Main en Straatsburg. Luchtdoel artillerie van de luchtmacht schoot elf vijandelijke'vliegtuigen neer. Des nachts wierpen Britse vliegtuigen bommen op Mannheim. Bommenwerpers boven Den Helder EERLIJN, 26 Sept. Bij een aanval van ongeveer vijftig vijande lijke bommenwerpers op de Neder landse haven Den Helder he'oben gistermiddag de op dè rede liggende vaartuigen en luchtdoelartillerie van de marine acht vliegtuigen neer geschoten. Waarschijnlijk zijn nog meer toestellen omlaaggehaald. Zijn vrouw vermoord HAARLEM, 26 Sept. Reeds enige dagefc werd de-vrouw van den chauffeur W.. wonende aan de Sta tionsweg. vermist. Maandag heeft de politie het lijk van deze vrouw in een kuil achter de echtelijke woning ge vonden. Uit het onderzoek is komen vast te staan, dat de vrouw door wurging om het leven is gekomen. In verband hiermede is de echtge noot van het slachtoffer, dé 33-jarige chauffeur J. W., gearresteerd. Na aanvankelijk te hebben ontkend, heeft W. thans bekend zijn 30-jarige vrouw in de nacht van Vrijdag te hebben gewurgd en het lijk daarna in de tuin te hebben verstopt. Het betreft hiér een liefdesdrama De chauffeur had namelijk een ver houding met een andere vrouw, die Zondag haar intrek nam in zijn woning en als huishoudster optrad. Zij is eveneens in arrest gesteld'. Het gezin W. bestond uit man, vrouw en drie jeugdige kinderen. Bij de Jongste terreuraanval op Genua zijn o.a. het beroemde Teatro Felice, de uit de tiende eeuw date rende kerk van San Cosimo en het aartsbisschoppelijk '-Daleis verwoest. Ie JAARGANS No. 227 WOENSDAG 27 SEPTEMBER 1944 Uitgave: N.V.v De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 - Postgiro 184120 - Abonnementsprijs 21* ct. per week ol j 2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. Tankaanvallen ten O. van Nijmegen afgeslagen BERLIJN, 25 Sept. Het Intern. Informatiebureau meldt omtrent de gevechten in het Vlaamse en Neder landse gebied: De in het bruggenhoofd ten zuiden van de Westerschelde vechtende achterhoeden hebben na de succes volle terugvoering van sterke Duitse formaties met alle. wapens en oor logstuig uit hun steunpunten, ook op 24 September sterk overmachtige Canadese troepen afgeslagen en kon den het bruggenhoofd indrukken. Noordoostelijk van Antwerpen kon den de Duitse troepen een kleine penetratieplek der vorige dagen weer opruimen en een aanzienlijke buit aan wapens, alsmede 51 gevangenen binnenbrengen. Veel groter waren de bloedige verliezen der Britten, die meer dan 120 doden in het penetra- tiegebied achterlieten. In het Nederlandse gebied wordt de toestand in de gehele streek terv noorden van de Neder-Rijn door de Duitse troe pen beheerst. Laatste resten der eerste Engelse luchtlandingsdivi sie handhaven zich wanhopig in de tussen Arnhenj en Wagenin gen liggende bossen of elders. Wel gelukte het ten westen van Arnhem aan kleine groepen der ge lande strijdkrachten op een plek over de Neder-Rijn te komen naar de resterende groepen der eerste En gelse luchtlandingsdivisie, maar de verbinding werd weer verbroken, zo dat thans ook deze strijdkrachten zijn ingesloten. Dat zij zelf het kans loze vanXun situatie hebben inge zien, blijkt uit het feit. dat zij giste ren weer ca. 800 gewonden aan de Duitsers hebben overgelaten, die zij zelf niet meer kunnen verplegen en die, evenals de 600 gevangenen die zich de vorige dag hadden overgege ven. terstond werden weggevoerd. De aanvallen op de luchtlandings troepen tussen Waal en Rijn blijven vorderingen maken. Evenzo- is een ten zuiden van. Den Bosch gelande groep thans omsingeld en gaat haar vernietiging tegemoet. Deze groep had reeds bij de landing zeer zware verliezen ondergaan Behalve de machines, die door de Duitse jagers zijn vernietigd, hebben de troepen te land 26 vrachtzweef vliegtuigen nog voor de landing neer geschoten. Gisteren in de loop der BERLIfN, 26 Sept. Naar heden in militaire kringen van de rijks hoofdstad werd vernomen, zijn Duit se stoottroepen in Midden-Nederland er in geslaagd, met ondersteuning van tanks de verbinding der Engelsen en Amerikanen tussen Eindhoven en Nijmegen over aanzienlijke breedte te doorsnijden. Daarmee gaat de strijd om de ..Corridor" naar Nijme gen intensief verder. De Duitse leiding schijnt naar Ber- lijnse opvatting sterk de voorkeur te geven aan nachtelijke operaties om de invloed van de vijandelijke over macht in de lucht zoveel mogelijk uit te schakelen. Het weer' in het Neder landse strijdgebied draagt thans een herfstkarakter. Het biedt den gealli eerden niet meer de ideale vliegom- standigheden. die hun optreden der laatste v.eken zozeer begunstigd heb ben. gevechten werd een uit ca. 50 voer tuigen bestaande colonne vernietigd. I Front EindhovenNijmegen Teif oosten van Nijmegen zijn her haalde tankaanvallen met aanzien lijke verliezen voor de aanvallers af geslagen. Hun pogingen, de basis van de verbindingssluis Eindhoven—Nij megen naar het westen en oosten te' verbreden, bleven zonder succes. Al leen bij Asten, zuidoostelijk van Hel mond konden de Britse tankspitsei enig terrein winnen. Doch hier zijn Duitse tegenaanvallen gaande. Vlootoperaties voor Halmahelra TOKIO. 26 Sept. D# operaties van Amerikaanse vloot- resp. lucht strijdkrachten in het zuidwestelijke en centrale deel van de Stille Oceaan duren voort. Volgens een pas ont vangen frontbericht verschenen op de echtend van 23 September ook in de wateren van het eiland Halma- heira Amerikaanse vlooteenheden. die enkele punten van dit eiland onder vuur namen. Dezelfde dag was ook het eiland Palau weer het doel van vijandelijke luchtaanvallen. Churchtll ls met zijn echtgo- note uit de Ver Staten' ln Groot- Brittannië teruggekeerd U blijjt toch kalm. ook na bom inslag? U tracht toch èen paniek te voorkomen? (Voorlicht in qsactie hoofdinspec tie Luchtbescherming.) Kinderdrank en snoep DEN HAAG, 25 Sept. De secre taris-generaal van de departementen van Handel, Nijverheid en Scheep- vnart en van Landbouw en Visserij maakt bekend, dat de bonnenlijs»ien voor de periode van 1 tot en met 14 October a.s. plaatselijk vastgesteld en gepubliceerd zullen worden. Do bonnen van de noodkaarten, welke worden aangewezen, geven, tenzij in afwijking hiervan plaatse lijk anders wordt bekend gemaakt, slechts rechii op het kopen van arti kelen binnen de distributiekring waarin zij zijn uitgereikt. Rantsoenbonnen zijn in alle distri butiekringen geldig, met uitzonde ring van nood-rantsoenbonnen, wel ke eveneens slechts in de distributie- kring van uitreiking geldigheid be zitten. Zelf verzorgers mogen de bonnen van de noodkaarten voor die artike len, waarvoor zij zelf verzorger zijn, niet voor de aankoop van die arti kelen aanwenden, doch dienen deze .zorgvuldig te bewaren. Na beëindiging 'van het gebruik van de noodkaarten zijn zij verplicht, deze bonnen bij de distributiediensten in te leveren. Be treffende het tijdstip van inlevering der bovenbedoeld^ bonnen volgt nog een nadere bekendmaking. Voor personen, geboren in de jaren 1930 tot en met 1939 wordt voor het tijdvak van 1 tot en met 14 October 300 gram kinderdrankpoeder beschik baar gesteld op de. bon „reserve c80", voorkomende op de bonkaart kc 410, terwijl deze personen op bon „reserve c 78" van dezelfde bonkaart 150 gram versnaperingen kunnen kopen. De bonnen voor toiletzeep voor kin deren, geboren in het jaar 1942 of later, en voor waspoeder voor perso nen. geboren in de Jaren 1930 of later, zifllen nog nader worejen bekend ge maakt. Het publiek dient de bonkaarten Ka tot en met Ke 411412 zorgvul dig te bewaren, daar de bonnen van deze kaarten te zijner tijd voor het kopen van levensmiddelen zullen worden aangewezen. Nu wij slechts gedurende enkele uren ln de avond gas tot on/e be-v schikkiitg hebben spreeict het vanzelf, dat dit vruwel uitsluitend gebruikt wordt voor de bereiding van maaltij den. Zodoende zullen alle hulsvrouwen bemerken, dat de was ln de knel komt. En toch moeten wij blijven wassen, en ln gezinnen met kinderen moet zelfs bijna dagelijks worden ge wassen. De volgende aanwijzingen mogen dienen om de hulsvrouw te helpen, dit schijnbaar onoplosbare probleem op enigszins bevredigende wTjze op te lóssen; Natte luiers moet men onmiddellijk ln een teil met koud water zetten. De volgende morgen spoelt men ze eerst in dit water goed uit. Vervol gens spoelt men in schoon water. Hierna hangt men ze bulten, liefst ln de zon, omdat zon ontsmet. Maar ook een weinig regen is geen bezwaar. Het ls de hoofdzaak, dat de buitenlucht de was Iris maakt. Ook de gezlnswas kan ln koud wa ter worden gewassen, "s Avonds zet men de was ln de week, liefst met regenwater en men voegt een scheut ammonia toe. Ammonia ontvet name lijk zeer sterk, heeft dus een reinigen de werking, vermengt zich good met koud water en is gfemakkellik uit >e spoelen. Het nadeel van ammonia ls. dat de kleuren er meestal valer door worden, zodat men bet donkere ge kleurde goed alleen ln water moet wekon. Wie nog wat soda heeft, kan natuurlijk ook weken in koud water, waarin wat soda is opgelost. Wan neer de was een nacht in de week heeft gestaan, knijpt en knëedt men het goed zodanig, dat het ammonia- water door het goed wordt heeuge- drukt en het vuil meeneemt. Vervol gens spoelt men het ln een tweede tell met schoon water en ammonia. I^e vlakken op het goed worden nu Ingesmeerd met zeep. zo mogelijk huishoudzeep of anders luchtgevulde zeep. Hierna laat men het feoed nog even weken en al knijpende en kne dend wast men het vervolgens uit. Het is niet aan te raden, eej* koud sop van waspoeder te maken.aange zien de silicaten uit dit poeder aan neerslaan op het goed en door koud spoelen, zelfs al gebeurt dit *eer zorg vuldig, hiervan niet te verwijderen zijn, zodat er op liet goed een grauwe neerslag ontstaat- De vlekken, dte nog niet weg zijn, borstelt men met een borsteltje met zeep. Ook bij het was- 250 gram peulvruchten of erwtenbloem DEN HAAG, 26 Sept. In het tijdvak van 1 October tot en met 14 October a.s. geven de bonnen 1—29, 2—29, 3—29 en 4—29 van de noodkaarten. uitgereikt te Amster dam. Delft, Dordrecht, Den Haag, Rijswijk, Voorburg. Wassenaar, Haarlem, Hilversum. Leiden. Rotter dam. Schiedam. Utrecht. Vl&ardin- gen en Zaandam, elk recht op het kopen van 250 gram peulvruchten of erwtenbloem. Ter verkrijging hiervan dienen de ze bonnen vóór 1 October a.s. bij de detaillisten te worden ingeleverd, eventueel tegen ontvangstbewijs. Verbod handel in effecten AMSTERDAM. 26 Sept. Met Ingang van 22 September J.l. ls elke handel in, alsmede elke overdracht en overschrijving (voor zover deze niet voortkomen uit transacties van voor 5 September 1944» van effec ten. welker verhandeling niet aan stopkoerséh gebonden is, tot nadere aankondiging verboden. sen moet men er vqor zorgen, dat ammonlawatey goed door de stof heen te kneden, opdat het nog aanwezige vuil wordt weggenomen. Tenslotte spoelt men na in schoon water, tot het water helder blijft. Sterk gevlekt witgoed kan nog enige uren in slap bloekwater gebleekt worden, het ls echter verstandig, meer te letten op ïrlsse geur van het wasgoed dan op blankheid, want bleekwater tast het goed altijd aan. De was moet, zo mogelijk, bulten gedroogd worden ln zon en wind. Het lUno goed wast men bU voor keur ln lauw water en de daarvoor beschikbare middelen of in koud wa ter met wat zout. Nederlandse nationaal-socialisten, uw kameraden van het grenadier regiment Landstorm Nederland en van het wach-reg. 3 hebben in de ge vechten van de laatste drie weken op uw Nederlandse geboortegrond in de strijd hun plicht vervuld. Alle commandoRos-ten van de Wanen-ff en de weermacht hebben haar dank en waardering geuit voor deze Neder landse frontsoldaten. Zij hebben voor het grootste deel tegen Engelse keurcorpsen gestreden en zich dap per gehouden. Vijandelijke strijd krachten staan op uw Nederlandse geboortegrond. Sedert vier jaar heb ben wij tezamen met inv Nederlandsen leider gewerkt aan het weerbaar maken van het Nederlandse natio- naal-socialisme. Thans, nu uw vader land bedreigd ls, thans nu elke vier kante meter vaderlandse gi'ond kan en moet worden verdedigd, is het de plicht van u allen, in de dienstplich tige leeftijd onder de wapens te komen. De Reichsführer ff heeft uit waar dering voor het dappere optreden van het Landstonnregiment Neder land toestemming verleend - voor de onmiddellijke oprichting van een strijdbrigade Nederland. Mijn op roep is gericht tot alle weerbare Ne derlanders ln dit uur van beproeving om onder de wapens "te komen en dienst te nemen bij de Landstorm- brigade. Tienduizenden wakkere Ne derlanders hebben sedert jaren in het oosten en het westen gestreden voor ons gemeenschappelijk Ger maans ideaaL Ik ben ervan over tuigd. dat de weerbare mannen, die nog in Nederland zijn. in deze uren hun plicht zullen inzien en gevolg gevend aan de stem van hun bloed onverwijld onder de wapens zullen komen. Alle Inlichtingen en gratis-reisbil jetten worden bij de volgende aan- meldingsburgau's der Watten-ff ver strekt: Den Haag. Korte Vijverberg 5: Amsterdam. Dam 4; Utrecht. Vre- denburg 19; Groningen, Herenstraat 46: Enschede. Hengelosestraat 30; Hengelo, St. Janstraat 5. Leve onze Germaanse Führer Adolf Hitler. Leve Germanië De Führer des ff-Oberabschnitts „Nordwest" und höhere ff- und Pollzeifuhrer gez. Rauter. //-Obergruppenführer und General der Polizei. De verduistering begint heden om 19.30 uur en eindigt om 7.30. Maan onder 0.49, op 17.28. 2 Oct. V.M., 9 Oct. L.K., 17 Oct. N.SL, 24 Oct. £L 1 meer dan 100 vliegtuigen neerge schoten. In hejt gebied aan weeiszijden van Eindhoven duren de felle gevechten met de uit de lucht geravitailleerde en verder versterkte Engelse forma- ties voort. Ten oosten en noorden van Nijmegen werden aanvallen van den vijand afgeslagen. Aan het gehele front van Aken I tot ten zuiden van Metz ontstonden bij hier en daar hevig wederzijds artillerievuur slechts plaatselijke ge vechtshandelingen. Een eigen stoot troep, die over de Moezel westwaarts diep het vijandelijke achterland was binnengedrongen, liet een Ameri kaans munitiedepót in de lucht springen. lil het hoofdstrijdgebied van Calais, dat evenals stad en haven weer onder I sterk artillerievuur en onafgebroken r 'bomaanvallen ligt, duren de zware gevechten voort. De andere steunpun- I ten aan de kust van het Kanaal en i< van de Atlantische Oceaan melden Lj succesvolle plaatselijke gevechtsactie. |i Batterijen vèrdragend geschut van .de I, Duitse marine mengden zich ook gls- I: teren met goede uitwerking ln de ge- 1 vechten te landaan het Nauw van Calais en zetten, ondanks zeer hevige vijandelijke luchtaanvallen, de be schieting der Zuidengelse havenplaat sen voort. Ten noorden van Nancy stortten vijandelijke aanvallen ln ons vuur ineen. Bij en ten zuiden van Ch&teau-Sallns namen onze tankfor- hiAtles in energieke aanvallen verschei dene plaatsen, en sloten daarmede een daar nog aanwezige lacune in het front. Het zevende Amerikaanse leger heeft ook gisteren ten oosten van de Boven-Moezel ln het gebied van Epinal en Remlremont zijn aanvallen voort gezet. Tegen onze taal vechtende en iteeds weer tot tegenaanvallen over gaande troepen kon de ylland slechts tussen de Duna en de Golf van Blga blijven volgens de planne-n verlopen. Troepen der achterhoede sloegen tal rijke vijandelijke aanvallen ar. Bij het afslaan van een aanval van sowJet-Russische vliegtuigen op het havengebied van Vadsoe haalden Duitse Jagers veertien vliegtuigen om laag. Gevechtsvliegtuigen schoten op 25 September ln de wateren van het Vlssers-schlerelland een bolsjewisti sche motortorpedoboot ln brand. Formaties vijandelijke vliegers oo- dernamen terreuraanvallen op het wes telijke rijksgebied, vooral op de steden Osnabrück. Bremen en Hamburg. In de afgelopen nacht vielen snelle Britse formaties Frankfort a..d. Main en Karls ruhe aan. Duitse Jagers en luchtdoel artillerie van de luchtmacht schoten boven het rijksgebied en boven het Nederlandse gebied 33 vijandelijke vliegtuigen omlaag. Churchill in het Lagerhuis STOCKHOLM. 27 Sept. Churchill heeft in het Lagerhuis mededelingen gedaan over de conferentie van Dum barton Oaks. DeBritse regering, zo (zelde hij-, volgt de politiek, om gemeenschappe lijk met de Sowjet-Unie, de Ver. Sta ten en China te geraken tot een over eenkomst Inzake een aantal voorstel len voor een organisatie tot hand having van vrede en veiligheid. De eerste stappen voor dit probleem wer den in Dumbarton Oaks gedaan. Even wel heeft geen der daar vertegenwoor digde regeringen totdusver enige ver plichting op zich genomen. Zou het gelukken, gemeenschappe lijke voorstellen te formuleren, dan zouden deze aan de betrokken regerin gen als basis voor een gemeenschappe lijke conferentie der geallieerden wor den meegedeeld, aldus Churchill. Ook het parlement zou „voldoende gelegen heid" krijgen om over de voorstellen te beraadslagen. nog vier Edammertjes te koop. Volvet en slechts ƒ36 per stuk. Wij lieten ons overhalen en wij waagden 18 huishoudgeld aan een halfje. Ge proefd en gewogen, twee pond onge rijpte wrongel... Rouwkoop, wel wat düürl Twee dagen later bleek onze distri- butiedienst tóch nog te functionne- ren: vól-op kaas in alle wipkels! Ons stukje van een pond op de ingeleverde bonnen kostte slechts negentig cent. En het smaakte béter dan de zwarte 1 Dora de Boer is de trots van de familie. „Die meid wéét zich er door heen te slaan! Nu er geen gas meer is, bakt zij elke dag een vier-ponds wittebrood in een ouwerwets fornuis, dat m*n man voor ƒ200 op de kop heeft weten te tikken. Gelukkig maar, dat we nog flink.wat meel hebben..." Gisteravond hebben de De Boer's nog drie mud aardappelen gekregen. Zij kosten 45 per mud en de beide kerels hebben een tientje en een borrel gekregen voor het thuisbezor gen. Onze groenteboer honoreerde slechts drie bonnen, zodat moeder met vier-en-een-half kilo aardappe- Het gaat om vijf'.ig mud met z'n vijven. Prima anthraciet! Aanvoer verzekerd en tien mud in het hok is wel een goed begin? De kosten? Ieders aandeel zal 250 bedragen en mijnheer De Boer wil vanavond nog weten, of wij er mee accoord gaan. Moeder heeft zo Juist haar huis- houdkas opgemaakt. Er is nog 5.36 tot de dertigste en Vader loopt sinds Vrijdag met 22 centen in zijn zak. Oók tot de dertigste! Zijn scheef-ge- lopen hakken moeten nóg langer mee Toéh wel aardige lui, die van De Boer... Jammer dat wij niet méé kunnen doen. Mevrouw De Boer begrijpt er niets van. „Straks is het geld helemaal niets waard en Je kan toch zeker niet in de kou blijven zitten?" De verduistering begint heden om 19.30 uur en eindigt om 7.30. Maan onder 1.57, op 18.08. 2 Oct. VJVI., 9 Oct L.K., 17 Oct. N.M., 24 Oct. E.K. hun plicht vervuld. Alle commando posten van de Waffen- ff en. de Weer macht hebben haar dank en waarde ring geuit voor deze Nederlandse frontsoldaten. ZU hebben voor het grootste deel tegen Engelse keurcorp sen gestreden en zich dapper gehou den. Vijandelijke strijdkrachten staan, óp uw" Nederlandse geboortegrond. Sedert vier Jaar hebben wij tezamen met uw Nederlandse leider gewerkt aan het weerbaar maken van het Nederlandse nationaal-soclallsme Thans, nu uw vaderland bedreigd is, thans nó elke vierkante meter vader landse grond kan en moet worden verdedigd, is het de plicht van u allen, ln de dienstplichtige leeftijd onder de wapens te komen. De Reichsführer ff heeft uit waar dering voor het dappere optreden van het Landstormregiment Nederland, toe stemming verleend voor de onmiddel lijke oprichting van een strljdbrigade Nederland. Mijn oproep ls gericht tot alle weerbare Nederlanders m dit uur van beproeving om onder de wapens te komen en dienst te nemen bij de Landstormbrigade. Tienduizenden wakkere Nederlanders hebben sedert Jaren in het oosten en het westen gestreden voor ons gemeenschappelijk Germaans ideaal. Ik ben ervan over tuigd. dat de weerbare mannen, die nog ln Nederland zijn, ln deze uren hun plicht zullen Inzien en gevolg gevend aan de stem van hun bloed strijd te land en richtten'tiaar aan vallen vooral op de in het gevechts- gebied bij'Oosterbeek opeengedrongen vijandelijke strijdkrachten, een vrij groot aantal vliegtuigen werd neer geschoten. Montgomery hergroepeert De moeilijke positie van de Britten in de smalle corridor tussen Eind hoven en Nijmegen is voor Mont gomery blijkbaar aanleiding gewor den om zijn' strijdkrachten te her groeperen. Het eerste Canadese leger moest zijn rechtervleugel verder tot in het gebied van Antwerpen ver- onverwljld onder de wapens zullen komen. Zij, die dienst nemen, moeten zich melden bij de bureau's van het Ersatzkommando Nordwest ln Den Haag, Amsterdam of Hengelo. Leve onze Germaanse Führer Adolf Hitler. Leve Germanië De Führer f - - ff Oberabschnltts „Nordwest" i>p.: i^re ff- und Po li zei führer gez. RAUTER. -Obergruppenführer und General der Polizel. tenissen der laatste weken. Zeker Is, dat de stemmen in het geallieerde kamp. die meenden een aanstaande zegevierende beslissing en een spoedig einde van de oorlog te kunnen voor spellen. nog enkele weken geleden geenszins zonder reële achtergrond waren. Thans moeten zij toegeven, dat de dingen grondig zijn gewijzigd. De ge vechten in het gebied van Nijmegen zijn nog niet geëindigd. Vast staat echter, dat de afloop van de gehele actie waarschijnlijk niet met de ver wachtingen vin den vijand in over eenstemming zal zijn. In elk geval is de opensplijting van het Duitse front niet bereikt. De Duitsers kunnen met recht spre ken van het wederopbouWen van een Westelijk front. Het belangrijkste is bereikt: de gebeurtenissen in het Wes ten worden niet meer, zoals nog enkele weken geleden ih Oost-Frank rijk en in België, eenzijdig bepaald door de activiteit van den aanvallen den yijapd en de richting van zijn pantsertroepen. Operaties voor Dalmatië BERLIJN, 27 Sept. De Engelsen en Amerikanen hebben hedenochtend met sterke zee- en luchtstrijdkrach ten over een breed front de eilanden groepen voor de kust van Dalmatië aangevallen. De actie is op het ogen blik nog gaande. De Engelse en Amerikaanse strijdkrachten ontmoe ten daarbij hevige Duitse tegenstand In militaire kringen van de Rijks hoofdstad zegt men hierover, dat deze actie in dé Adriatische Zee ongetwijfeld een landingspoging van* de westelijke geallieerden betekent.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1